LEEKEPREEKEN ankenberg - Alkmaar a ONS BLAD M2fu“rSAlLORt ftl i AAN ONZE H.H. ADVERTEERDERS ABONNE’S f Welke^ude Jenever? DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 287 f40 Doodende mist Voornaamste cJCieuws Ruim veertig personen overleden en Audiëntie Stemmen bij volmacht De De Landbouwcrisis Het pontverkeer te Velsen Vervanging der vrijvarende pont Het euvel der aanrandingen Auto te water Schrijven van Mgr. Aengenent Inbraken te Heerlen Aanvaring van het s.s. IJsselmonde Neues” Incidenten bij de Hlmvertooning De nood in de veenkoloniën Motorboot met vee gezonken van verkiezingen voor Provinciale Staten en Gemeenteraden A. N. J. Thomassen Thuessink der Hoop Het collectief contract bouwbedrijf R. K. Bond van Jonge Midden standers Tegen Ramsin en 7 anderen de doodstraf geëischt Het groote Russische proces Het einde van de Schotsche mijnstaking Steun aan onze Nederland- sche industrie JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAVGI OP 3 ALKMAAR - „Im Westen ni< DOOZEN LUXE POST ZATERDAG 6 DECEMBER 1950 AARGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD *1 n. o Oostenrijks DE ADMINISTRATIE in de mfjnm het Besprekingen te Haarlem Een Bchrtfren van Mgr. Diepen. Barometerstand 9 uw tjb. 766 achteruit» >Lao Sirene optreden der Justitie De inzittenden gered aan Bij Nordenham aan den grond geset. 4 de hervatting der voorstelling werd het Steun aan de aardappelmeelindsstrie. bet HOMO SAPIENS. ook met stinkbommen geworpen de .1, den van 1 r v r Het gemeentehuis doorsnuffeldde buit bedroeg f 145 des be- De regeer, ngsverklaring ran nieuwen bondskanselier. Een doodende mist in de omgeving vu Luik. Ruim 40 dooden. Mgr. Diepen over vermindering uf kwflt- schelding van pachtsommen. o. or De rechtbank te Assen veroordeelde gis teren B. J. te Erica wegens aanranding van mej. H. aldaar tot vijf jaren gevangenisstraf. Z. D. EL de Bslschop van Haarlem heeft benoemd tot moderator van den R.K. Bond van Jonge Mfddenstandsvereenigingen in het B'adom Haarlem, den Z.Eerw. heer J. B. M Timp te Haarlem. Ns ken. De elscb In het Moskonsch industriepre- ces. Levenslang voor alle beklaagden. Incidenten te Berijpt b(j de vertoonlng va* de film .lm Westen nicht» Neues." Wetsontwerp tot steun aan de aardappel meel-Indus trie zal volgende week de Tweede Kamer bereiken. et n. Inbraak by een garagehouder Ten slott is bij een garagehouder te Heer len eveneens ingebroken. Daar is 80 ont vreemd. its, len Licht op De lantaarns moeten morgen en overmorgen worden opgestoken om *.18 uur. ABONNEMENTSPRIJS Per kwartaal, voor Alkmaar K Voor bulten Alkmaar 245 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 hooger Z. D. H. de Bisschep van Haarlem zal de volgende week Woensdag en Donderdag geen audiëntie verleenen. De bekende .leider van den eersten vlieg tocht naar onze overzeesche gewesten, de heer A. N. J. Thomassen 4 Thuessink van der Hoop, slaagde aan de rijksuniversiteit te Utrecht voor het doctoraal examen sociale geographic cum laude. Een'■fraaie prestatie van deaen koenen Indlë-vUegeh Minister Ruys de Beerenbrouck heeft in de Tweede Kamer medegedeeld. dat een wets ontwerp tot leniging van den nood bij de aardappelmeelproductie In het Noorden lands de volgende week de Kamer zal reiken. Donderdagmiddag is op het N.-H. kanaal bjj Koedijk, ter hoogte van de kerk, ten ge volge van den mist, de Texeteche motorboot „Marsdiep" in aanvaring gekomen met de motorboot van den heer J. Lichthart, welke van Schagerbrug kwam en met vee beladen was voor het abattoir te Alkmaar. Deze laat ste boot werd aan den kop getroffen; door dat de machinekamer waterdicht la. is al leen het voorschip gezonken, terwijl het ach terschip boven water steekt. Het vee werd gered en door een passeerende boot mee naar Alkmaar genomen. Per oonlffke ongelukken kwamen niet voor. De .Marsdiep’ is doorge varen naar TexeL Nieuwste Uitvoering. Prima Papier. Moderne Doozen. Vanaf 30 oent Rumoerige debatten in den Dmtsche* rijksdag. Deden of Dinsdag stemming. Een bezoek aan het gemeentelijk autobussenbedrjjf Voorts brachten dieven een bezoek aan het gemeentelijk autcbussenbedrjjf, maar ook daar was voor hen niets te halen. ^ÜL*bOn~2llZid,L^!k^dn !^’17^W7iLrln“''.OOrW’,,nl” f 3000 - LcveM,*fiae oaaewhlktheld tot werken door f Jen bil Leo ongeval met f nes bi, -rrlk» van een band, f AC bl> veilles vaneen f Cfl onzevallen verzekerd voor een der volgende ul.Veeringen JUUU.- ,erHe. tai<u .rmeo teide beeoen I I3U.- doodeUtken .Hoon Z3U-_ een voel <X een oog 1 duim oi wj.elnger »>«.- bil verlies ven "n anderen vindm. wijzingen te geven om de te vernieuwen pachtoontracten meer in overeenstemming" te brengen met de eiseben der Christelijke liefde. bil een breuk van been ot arm Maandag werkhervatting van Schotland. ver- toe. Met vereende krachten slaagde men erin den auto te doen kantelen, waardoor de belde inzittenden konden worden bevrijd. De ge neesheer had reeds het bewustzijn verlo ren; de ander was nog bjj kennis. Dr. Van Paree mocht erin slagen na toepassing van kunstmatige ademhaling de levensfeesten van den drenkeling op te wekken, waarna belde personen per auto van den Amster- damschen O. G. en G. D. naar Edam wer den vervoerd. Men stelt alle pogingen in het werk om den verongelukten auto weer op het droge te brengen. per Liter /SU W. M. H. PFI S Zn - ALKMAAR VOORSTRAAT 49—51 - TELEFOON tn Gistermiddag omstreeks half vier te te Broek in Waterland een auto-ongelok ge beurd, dat ernstige gevo'gen had kunnen hebben, doch dat wonder boven wonder goed is afgeloopen. Een geneesheer uit Edam was, vergezeld van een kennis, per auto op weg van Am sterdam naar eerstgenoemde plaats. Op den weg langs het Broekermeer, die ter plaatse zeer smal te, moest de auto uitwijken voor een uit tegenga-,telde richting komenden vrachtwagen en kwam daarbij te slippen, ten gevolge waarvan de auto in het Broe kermeer reed. De wagen kwam met de vier wielen naar boven In het water terecht. Dank zjj de gelukkige omstandigheid, dat het ongeval geschiedde in de nabijheid van een boerderij, waar ter gelegenheid van een 8t. Nlcolaasfeestje een groot gezelschap o. w. een dokter aanwezig was, en op kort gelegen afstand een twaalftal gemeente werklieden bezig was baggerwerk te richten, schoot van alle kanten hulp Gisternacht is Ingebroken in het gemeen tehuis te Heerlen. De dieven hebben zich toegang weten te verschaffen door het kan toor van den gemeente.ontvanger aan de achterzijde van het raadhuis. Verschillende kamers hebben ze doorzocht en kasten en bureaux geforceerd. In het kantoor van den gemeentc-ontvanger hebben zU den sleutel in de brandkast laten zitten, welke zl) echter niet open konden krijgen. Van de kamer van B en W. trapten zy een paneel in om binnen te komen; een eikenhouten kast werd gefor ceerd, doch niets werd gevonden. Op de eerste etage hebben zy het paneel van het kantoor van de afdeellng gemeenteflnan- clën Ingetrapt, in een bureau vonden zy daar aan geld f 1.35 en een fge postzegels. Op de kamer van den Inspecteur der gemeente - financiën forceerden ze alle bureaudeuren. doch vonden ook hier verder niets. In een andere kamer werd nog een bureau gefor ceerd, echter ook zender succes. De polite heeft de situatie opgenomen en stelt een uitgebreid onderzoek in. De inbrekers gevat De Heerlensche recherche heeft de daders van de Inbraak in het gemeentehuis te Heer len gearresteerd. Het zjjn een 20-jarige mijn werker en een 20-jarige los werkman, beiden te Heerlen woonachtig. Bij het verhoor is ge bleken, dat dezen zich ook hebben schuldig gemaakt aan de inbraak In de gemeente lijke autobusgarage en verder aan enkele eenlgen tijd geleden gepleegde inbraken in het Grand Hotel, in het sanatorium en in een tweetal villas op den Molenberg te Heerlen. De politie heeft dus hiermede een goede vangst gedaan ZU onderzoekt, of beide gear resteerden wellicht ook schuldig aan zijn nog eenlge andere inbraken, den laatsten tUd in Heerlen gepleegd. ÏJ WIJ tneenen goed te doen nog eens onder de aandacht te brengen, dat onze administratie naast bet plaatsen van Uw advertentie» In onze eigen uitgave, gaarne haar bemiddeling verleent voor het plaatsen van Uw geiegenbelds-advertentiën ook in andere bladen. U kunt van onze bemiddeling gebruik maken zonder dat de prijs van Uwe annoncé daardoor maar «enigs zins wordt verhoogd. WU houden ons gaarne aanbevolen. In verband met de aanstaande periodieke verkiezingen voor de Provinciale Staten en Gemeenteraden vestigt het Dageiyksch Be stuur der R.K. Staatspartij er de aandacht op, dat de Kieswet het tg. stemmen by vol macht ook voor deze verkiezingen mogeiyk maakt en regelt. Zooals bekend, te het recht om te stem men by volmacht In art. 4a der Kieswet alléén toegekend aan kiezers, indien hun be roep of werkzaamheden medebrengen, dat zU herhaaldelijk, of althans gedurende het gedeelte van het jaar, waarin de stemming gewoonlijk valt, werkzaam plegen te zijn buiten de gemeente waar zy kiezer zyn. Het daartoe strekkend, met redenen om kleed verzoekschrift aan het Gemeentebe stuur, moet vóór 1 Januari 1931 zijn Inge diend. Een model van dit verzoekschrift wordt op verlangen ter secretarie der Ge meente uitgereikt. De verdere procedure wijst zich dan vanzelf. Tens’otte, hy die by de verkiezing voor de Prov. Staten gebruik maakt van het recht, in een andere gemeente te stemmen dan in die op welker kiezerslijst hU voorkomt, ge steld dat de reden daarvoor hem thans reeds bekend te, kan in die andere gemeente niet bfj volmacht stemmen. Uiteraard zal dit ge val zeer zelden voorkomen. Hoofdzaak is dan ook dat sfj, die in de termen vallen van het recht van stemmen by volmacht gebruik te maken, vóór 1 Ja nuari as. (later kan het niet meer) hun desbetreffend verzoekschrift indienen. Wondt hieraan tijdig gedacht, dan kan nog een aanzienlijk aantal stemmen tot zjjn recht korden, welk aantal anders verloren te. Het D. B. vestigt er daarom nog eens byzonder de aandacht op. heel de ontwikkeling van den jongen mensch tot volle rijpheid zijn. wil het leven naar waarde beleefd worden. Ook de jaren van jongeling schap moeten vol hoop en verwachting wezen, met trapsgewijze en geleidelijke opklaring van de nevelen, die over de levensgeheimen hangen. Wanneer geen ruwe hand in dien ontvankelljken tijd de fijne sluiers In het jonge gedachten leven verscheurt, maar het verklarend inzicht met den lichamelljken groei aanwast, dan sal de volwassene dank baar zijn, dat hem een strijd bleef ge spaard In dagen, dat zijn krachten nog «wolkomen waren. Gelukkig wie het Naar uit Moskou gemeld wordt heeft de Procureur bij het Hooggerechtshof Krylenko in het proces tegen de z.g. industrieele partij de doodstraf geëischt tegen Ramsin en zeven andere beklaagden. Krylenko verklaarde, dat er geen ver zachtende omstandigheden in aanmerking zijn te nemen, aangezien de beklaagden zich hebben laten kennen als de grootste vijan den van de Sovjet-Unie. die niet alleen de regeering ten val hebben willen brengen, doch tevens met buitenlandsche hulp ge tracht hebben een nieuwen wereldoorlog te ontketenen, waarvan de gevolgen niet te overzien zijn. ,5t. Janskjokken” bevat het volgend schrij ven van Z. D. H. den Btescbop van 's-Her- togenbosch: Met het oog op de bestaande landbouw crisis en de tegenwoordige opbrengst der landbouwproducten zal het vaak billijk wezen een gedeeltelijke of zelfs geheele kwijtschel ding van over het afgeioopen jaar verschul digde pachten te verleenen. Wjj bevelen onze Kerk- en Armbesturen en andere liefdadigheidsinstellingen ten drin gendste aan, goed gemotiveerde aanvragen dit jaar in zeer welwillende ovei weging te De voorziening ir bet tekort va* het Spoorweg-pensioenfonds. dat zijn. De directie riep de hulp in van de politie, die het theater ontruimde. Drie personen werden gearresteerd- De tweede voorstelling had beden niet meer plaats. Of de film na deze Incidenten in de ko mende dagen nog zal gedraald word cm jp nog niet besloten. WU beleven weer de dagen, waarop de pon tot laat In den ochtend strijdt te gen een dikken nevel en waarop al vroeg In den namiddag een grijze mist stad en land met een sluier omhult; de da gen, waarin wij terugdenken aan ver vlogen kinderjaren, toen het sprookje nog werkelijkheid was. Gelukkig, wie «onder spot of bitterheid, wie met een glimlach van zoete herinnering terug kan denken aan den tijd, waarin hij met klopjoend hart geloofde aan den grij sen blsschop, die op een wit paard over de daken reed, vergezeld van zwarte knechten; geloofde In den heiligen man uit Spanje, die het kwaad en de deugd van alle kinderen kende. Gelukkige tijd, waarin de dagen rond 6 December vervuld zijn van ang stige en blijde verwachtingen; maar ge lukkiger nog, wanneer die kindsheid In later jaren nog gezegend wordt, gepre zen en met blijdschap opnieuw beleefd In eigen kroost of In kinderen van an deren; bovenal gelukkig, wanneer hoop en Verwachting levend bleven In een warm kloppend hart. Hebt ge U wel ooit gerealiseerd, welke onmogelijke dingen uw kinderlijke her sens voor waar aannamen, toen gij In het St. NicolaassprooXJe en In vele an dere jeugdvertelsels on voorwaardelijk geloofde? Hebt ge later ooit U zelf een dwaas genoemd, omdat ge op gezag van anderen met vrees en ontzag naar den schoorsteen keek, waarover een bls- achop op een paard moest rijden, waar door een zwarte knecht zich liet af glij den, om geschenken of het tegendeel daarvan te dejx>neeren In een onder dien schoorsteen met veel toewijding neergezetter) kinderschoen? Dat alles geloofden wij stellig. En toch, de kachel brandde lustig onder dienselfden schoorsteenmantel; geen muls, laat staan een levend mensch, had door dat rookgat de kamer binnen kunnen ko men. En over zooveel andere dingen we herinneren het ons nog zoo goed konden wij toch al zoo logisch denken, toen we zeven, acht jaren waren! Hebben wij onszelf ooit een verwijt gemaakt over onze llchtgeloovlgheld ten opzichte van de sprookjes onzer jeugd, over onze hoop en vrees In de Decemberdagen? Neen, en terecht neen! Daarin Is niets om ons over te schamen; wij ontleden zelfs die jeugdherinnerin gen niet; wij bewaren ze als Iets heiligs en planten dat geloof der kinderjaren over op een volgend geslacht. Er ligt een groote geestelijke waarde in deze handelwijze en arm de menach- held die deze traditie opgeeft! De jeugd die haar sprookjes missen moet, zal een leven hebben gelijk aan één langen, triesfen dag zonder zonne schijn. In de jeugd werken de Indrtek- ken het sterkst; wat wij als kind erva ren, hecht zich vast en blijft ons het geheele leven bij. Eén zonnige jeugd Is een krachtbron voor een moeilijk bestaan. Wanneer de zon al vroeg 13 opgegaan en In den ochtend rijkelijk heeft geschenen, zal het avondrood den vallenden schemer van den stervenden dag nog lang blijven doorlichten. Deze waarheid geldt niet alleen voor een opvoeding tot levensblijheid van het kind, door zijn fantasie te stoffee- ren met verhalen, waardoor het leeft als In een droomenland. Veeleer moet de kracht van zulk een opvoeding hierin liggen, dat reeds vroeg in het men- schenhart hoop en verwachting worden aangekweekt, eigenschappen, die geen mensch straffeloos kan ontberen. Het doet er weinig toe, hoe het kind zich zijn St. Nlcolaas voorstelt, met een lan gen of een korten baard, met een rbo- den of een gouden mantel, of hij te paard of per trein of per schip uit het Zuiden komt. De hoofdzaak is, dat het gelooft In een heilig, vroom, alwetend wezen, die het goede komt foonen en het kwade straffen. Wie zoo het St. Nicolaassprookje heeft geleerd, die aan vaardt later dankbaar de ontnuchte ring en ziet In het fraaie vertelsel het symbool van de llefdevolle ouders, die slechts het goede voor hadden met hun kind en het tot eigen heil In betoove- rtng hielden. Zóó moet zorgvolle en verantwoordelijke huwe lijksleven vol verwachtingen, met illu sies. kan Ingaan; rampzalig de bruid die als verlepte bloem, wee den man die als jeugdig grijsaard in dien nieuwen staat geen hoop en verwachting meer heeft op nieuw, ongeproefd geluk. Wat zulk een gemis beteekent, toont ons een samenleving als de Russische van onze dagen, waar met opzet en stelselmatig aan 5 de jeugd de heilige onwetendheid wordt verboden, de on schuld geroofd en daarmee de hoop en de blijde verwachtingen voor heel een verder leven worden afgesneden. Het leven verloopt er In troosteloosheid en opstandigheid en ten slotte in stomp zinnige dierlijkheid. Hoop en verwachting zljh de motoren In ons leven. Zoodra deze zijn stop ge zet. verliest het leven zijn waarde. Ons grootste ongeluk is daarom, wanneer wij door roekeloosheid of zondige nieuwsgierigheid, door genotzucht of het geheel en al opgaan In materleele din gen, die verwachting ondermijnen waarvan ons leven In leder geval moet vervuld zijn, wil het aanspraak op den titel van menschwaardlg leven behou den, n.m. de hoop op het andere leven. Alles kan ons tegenstaan; ongeluk kan ons treffen; ziekte kan knagen aan ons lichamelijk bestaan; de dood kan ons onze dierbaren ontrooven; menschen, op wie wij gebouwd hadden en aan wie wij ons hart hadden gegeven, kunnen ons bedriegen; één hoop blijft ons tenslotte als een lichtende flambouw: de ver wachting van een onsterfelijk leven. Gelukkig wiens leven van die hoop ver vuld blijft. Velen hebben het geloof aan een hemel, aan een eeuwigen Rechter. In hun jeugd meegekregen en zich In hun kinderlijke verbeelding daarvan een naïeve voorstelling gemaakt. Bij het groeien der jaren beseffen zij, dat de gelukzaligheid niet kan bestaan In het eten van pap met gouden lepels en dat de engelen geen vleugels hebben van donzen voeren. Waarom doen zij met deze jeugddroomen niet zooals zij met hun andere kinderlijke fantasieën hebben gedaan? Waarom laten zij ook hierbij niet het onaannemelijke vallen om er den goeden kern van te behou den? Waarom schamen zij zich voor het geloof hunner kinderjaren? In andere opzichten toonden zij het Juiste begrip. Vieren wij ook als groote menschen niet ons St. Nlcolaasfeest en Is het ons niet een vreugde om onzen dierbaren verrassingen te bereiden en zelf ver rast te worden? Waarom dan niet met St. Paulus gesproken: toen Ik een kind was, dacht Ik als een kind; nu Ik een man geworden ben. heb Ik, wat des kinds Is, afgelegd. Dat wil zeggen, dat wij als kind een kinderlijk, en als man een mannelijk geloof moeten hebben. Helaas spelen zoovelen met dat geloof door met een onrljpen geest zich te verdiepen in de levensbeschouwingen van allerlei valsche profeten of wel door hun hart geheel en al te verpan den aan geldelijk gewin en lichamelijk genot. Daardoor gaat de verwachting op een beter leven verloren. Vergeten wordt het geloof der kinderjaren te versterken, te verrijken en te verdiepen. En wanneer dan de stormen komen van tegenslagen en teleurstellingen, of wel, wanneer de walging intreedt van den beker van zingenot, dan Is de hoop, die wortelen moet In een sterk geloof, verloren, de hoop die het diepst gesla gen menschenhart vermag op te heffen, die het naar de wereld meest verne derde menschenklnd kan adelen tot vol geling van den Ujdendei) Christus. Wie het geloof zijner kinderjaren ver speelt, ontrooft zichzelf mèt een waar levensgeluk een zalige eeuwigheid; wie vol verwachting blijft van een eeuwige beloonlng na een deugdzaam bestaan, die waarborgt zichzelf ook de zlelerust tijdens zijn aardsche leven. Zoo blijft de hoop de grondslag van ons tijdelijk en eeuwig geluk. Of, om het met den psalmist te zeggen: gij, die den Heer vreest, hoopt op Hem, dan zal ZUn barmhartigheid u vreugde brengen! Het proces tegen de Industrie-PartR lat Krylenko den eisch had uttgespró- begon in den avond de verdediger Ocop zijn pleidooi. Hjj vroeg afstand te doen van den eisch tot doodstraf, aange- gezien de beklaagden uitgebeelde bekente nissen hadden afgelegd en hunne fouten hadden bekend. Zaterdag zal de tweede verdediger net woord komen. De verdediging is voornemens bfj voorzitter van de plenaire commissie de Sovjet-Unie een verzoek om Jbegt ging in te dienen. bliek wederom rumoerig en spoedig kwam het tot onderlinge vechtpartijen, waar de politie aan te pas moest komen. De thea ter-directie besloot toen maar de voorstel ling te staken. Schrijven van Mgr. Aengenent insak» steun aan onae Industrie. VOL VERWACHTING.... In vijf gemeenten in de omgeving van Luik hebben zich, naar de telegraafagent- schappen melden, gisteren plotselinge sterf gevallen voorgedaan van personen, die aan de bronchiën lijdende waren. In het geheel zijn volgens de jongste berichten 43 per sonen overleden. Deze sterfgevallen moeten worden toegeschreven aan den dikken mist die er heerschte. Aanvankelijk dacht men dat gassen uit de zlnkfabrieken in de omgeving de oorzaak waren, doch deze fabrieken staan reeds ge- rulmen tUd stil Voorts dacht men dat de mist met een ot ander onbekend vergiftig gas gemengd was, doch zooals gemeld bleek de mist zelf de oorzaak te zijn. In de omgeving van Engis. een dorp tus- schen Luik en Hoel. alleen stierven 16 per sonen van 30 tot 70 jaar, die aan asthma leden. Dergelijke sterfgevallen deden Zich voor te Flemalle Haute, Flemalle Grande, te Yvoy Ramet, te Jemeppe a. d. Maas en te Othée. Tien zieken zijn naar het zieken huis te Ougrée overgebracht. K De dood ging gepaard met verglftlgings- verschUnselen. Volgens de bladen te er ook veel vee om gekomen. De Schotsche mijnwerkers hebben besl». “n het werk Maandag weer te hervatt—, leiders van de vakbonden, die Wan .asgow geconfereerd hebben, zijn be reid tbt een wapenstilstand van drie maan den. In dien tusschentljd zal over een per manente overeenkomst beraadslaagd wor den.' 28 October 1930 wendde de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haarlem en Omstreken zich met een schrijven tot den Minister van Waterstaat, waarin verzocht werd ten behoeve vhn het pontverkeer te Velsen een derde groote pont aan te schaf fen. -nemen. Binnenkort hopen Wij eenlge acn- In zijn antWoord d d. 1 December JX deelde de Minister mede, dat de behoefte van het verkeer over het Noo dzeekanaal te Velsen, vooral met het oog op de toeneming van het motorverkeer, zijne voortdurende aandacht heeft en dat het in zijn bedoeling ligt de bestaande vrijvarende pont te Velsen eerlang te vervangen door een dergelijke pont met ten minste dezelfde vervoercapacltelt als de kettingponten. BUREAUS HOF ALKMAAR Telefoon: Administratie N* *33 Redactie No. 633 JBL Bavo” bevat het volgend schrijven van Z. D. H .Mgr. J. D. J. Aengenent, Bte- schop van Haarlem. In no. 1*5 sub 7o der Statuten van de Haarlemscbe Synode te bepaald, dat de kerkbesturen en andere aan Ons rekenplich- tlge besturen bij het doen van bestellingen van utensilia en bij onderhoudswerken de voorkeur moeten geven aan landgenooten. Met het oog op de economische crisis, waardoor ook ons vaderland wordt geteis terd, achten WU het dienstig nog eens de bijzondere aandacht op deze bepaling der Synode te vestigen en de genoemde besturen zoo krachtig mogelijk aan te sporen de vol komen naleving ervan in acht te nemen, terwijl Wij bovendien bU deze den besturen van liefdadige instellingen, die niet aan Ons rekenpllchtlg ^jn, op het hart drukken, <fat ook door hen de nationale Industrie dient te worden gesteund, vooral in de moeilijke ty- den, die zy thans doormaakt. Eergisteren zyn te Haarlem besprekingen gevoerd tusschen de werkgevers, en werk nemersorganisaties In de bouwvakken naar aanleiding van het wederzijds opgezegd col lectief contract. De byeenkomst stond onder leiding van den heer J. Klein Schiphorst, voorzitter van den Ned. R. K. Bond van Bouwpatrcons, omdat de vooi sitter van den Alg. Ned. Pat-oonsbond wegens ongesteldheid verhinderd was. De werkgevers kwamen met een voorstel, dat de aansprakeiykheld by stakingen en andere act es poogde te regelen, terwyi de gezameniyke arbeldersvertegenwoordigers in het eventueel nieuwe contract de verplichte oprichting zouden willen z'en opgenomen van plaatselyke commissies, die de naleving van de collectieve ovreenkomst hebben te con. troleeren. Besluiten zyn er op deze vergadering niet genomen. Naar Wolff udt Hamburg seint had gis terenmiddag tengevolge van den mist by Nordenham een aanvaring plaats tusschen het Nederlandsch stoomschip Usselmonde en het Duitsche motorschip Oakland van de HamburgAmerika LAJn. Het Nederlandsche stoomschip werd daar- by aan bakboord ter hoogte van de hutten zoo zwaar getroffen, dat het tegenover Nor denham aan d<* grond moest worden gezet Het stoomschip sal daar provisorisch wor den gedicht en daarna naar Bremerhafen ge bracht worden. De IJsselmonde was met katoen opweg van Havanna naar Bremen. BU het motorschip Oaklan<V-Zljn de be schadigingen naar de HamBurgAmerika Ujn mededeelt boven de waterlinie ée- legen en niet van emstlgen aard. Ket v^r- looplg herstel heeft in Bremerhafen waar het schip reeds te aangekomen, of Zondag keert het schip naar He terug. De Oakland bevond zich op de ^thuis reis van de Noord-Amerikaansche Wi naar Bremen en Hamburg en voer, botsing plaats had, den Weser si waarts. In aanvulling op het bericht betreffende t schandaal, by de filmvetioonlng van „lm Westen nlcnts Neues”, veri-ndt rade-, aca By de eerste vertoonlng van de film Tw» Westen nichts Neues”, die heden te Berlijn plaats had. is het tot incidenten gekomen. Gerulmen tijd hield het publiek zich kalm, doch by de passage, waarin het gehuil der vrijwilligers weerklinkt, brak plotseling van alle kanten protest los, zoodat de voorstel ling tijdelijk moest worden onderbroken. Bij t pu- ADVERTENTIEPRIJS: Va* IS regels f 145elke regel meer 845. RECLAME per regel *.75 voor de eerste pagina; eooe de overige pagina’s f 50. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD” bjj vooruitbetaling per plaatsing 0.60 per advertentie van 5 regels; Iedere regel meer 0.12

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1