ONS BLAD i Ki Voornaamste cKieuws JOH. LAUWERS MAANDAG 8 DECEMBER 1930 aamgifte moet op straffe van verlies van rechten, geschieden oiterlijk driemaal vier en twintig uren na het ongeval VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 288 DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN f40 De Hooge Raad De vijf daders gearresteerd De Indische postvluchten in Barthou niet geslaagd De feesten te Nijmegen Levine op vrije voeten Roeiboot omgeslagen Twee arbeiders verdronken De Jacobieten Burgemeester Stroink Het Russische proces van Vijf beklaagden ter dood veroordeeld Huldeblijk mr. J. A. N. Patijn Van het dak gevallen Verdronken Het Oustric-schandaal 50 parlementsleden betrokken Obllgatieleening De beruchte Lindsey gearresteerd Paarden op hol geslagen Brand te Amsterdam Brand te Someren Ruim 300 personen verdronken Cocainesmokkelaffaire in Zuid-Limburg Interessante vondst te Utrecht Benoeming president en vice-president De nieuwe burgemeester *s-Gravenhage Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR Ernstige scheepsramp in China Incident in een kerk te New-York De Kabinetscrisis Frankrijk De Do X binnen 4 a 5 weken naar Amerika? LEESBOEKEN VOOR MEISJES EN JONGENS PRENTENBOEKEN IN ARTISTIEKE UITVOERING L. Frankenberg—Alkmaar Eeuwenoud vaartuig opgegraven een simpel wetteke NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD i hulst enoote J. en 4 O, metaaüi»- Duitache .Groote scheepsramp I* China. Barometerstand 9 uur vro.: 760 stilstand. I Overgang tot de R. K. Kerk De verlaging morgen Waaruit dit ia! bestaan be- de boeken van rad.-soc. Oude vrouw bijtijds gered Een arbeider gedood ben ontvangen van ruim 200 000 francs. Vier varkens omgekomen. woning. ter Tijdens een jachtpartij plotseling doodgebleven abyheid van dit houten schip heeft eenige kleine voorwerpen gevonden naar vervoerd Vtff personen in het groote Russische pro- ces sQn ter dood veioordtêld. Belangwekkende oudheidkundige vondst te Utrecht. Roofoverval in een postkantoor te Amster dam. is ver en de 7oen*feg enoemds r een Ha hoofd. abonnementsprijs» Per kwartaal, voor Alkmaar »e- Vooe holtes Alkmaar 235 Met Geïllustreerd Zondagsblad 6.60 booger stadsbeeld van de Residentie, voor die onder zijn burgemeesterschap De berechte rechter Lindsey gearresteerd, wegens het verstoren van een godsdienstoefe ningen. Barthou beeft de opdracht, tot het vormen van een nieuwe Fransche regeering. terugge geven. Overwinning van het kabinet Bruning. De noodverordening blijft. Moties van wan tien wen vei wotpen. Bij een gasverstikking nabij Brussel kwa men 6 kinderen osn het level.. LICHT OP. De lantaarns moeten worden opgestoken om; 4.15 nur. Ernstige schade door een aardverschui ving in Griekenland. d bQte «edepo- welkt er rakea imees. belegd voor- )*r van met nieuwe 1 ist ge- erdam. udagl» tag voor en een uttel- akjea el 21 SS); ot en thart- an i Nls- De PUAG R is uit Allahabad vertrokken en te Akyab aangekomen. Door het op hol slaan van zijn paarden is gisteren de boeren-arbeider P. Bakker te Groningen, tegen den grond geslingerd en op slag gedood. Hij laat een vrouw en zes kinderen achter. Te Bangkok BU de K. L. M. is bericht binnengekomen, dat de P.H.A.G.R.. Zondag te 5.38 uit Akyab is vertrokken en te 13.30 uur te Bangkok Is gearriveerd. Alles is wel aan boord. Heden wordt de reis voortgezet. Zondagavond Is te Someren de boerderij, in eigendom toebehorende en bewoond door den landbouwer W. van der Heuvel, tot den grond toe afgetorand. schuur en stallen bleven Waarom de Koningin stiet werd ultgenopdigd. ZATERDAGmiddag kwamen de gebroeders W. en P. Rijke uit Hank )N. Vr.) en oud reap. 20 en 22 jaar en A. van Dinteren oud 70 jaar. werkzaam in den Biesbosch door den polder Gesierd van hun werk. Plotseling sloeg het ijzeren roeibootje, waarin zy zich naar huis begaven door onbekende oorzaak om. De gebroeders Rijke verdronken Jammer lijk, Van Dinteren werd gered door passee- rende arbeiders De slachtoffers waren onge huwd. Hun lijken zfjn nog niet gevonden. De verslagenheid in het dorp is groot. Van slechts enkele stukken muur over. De in boedel kon slechts gedeeltelijk irf veiligheid worden gebracht, terwijl van het vee vier varkens een prooi der vlammen werden. De brandweer kon slechts weinig tegen de vuurzee beginnen enl moest zich er toe be palen. de belendende perceelen te behoudn. De oorzaak van den brand is onbekend. De schade wondt door verzekering gedekt Gisterenavond is een der opvarenden van den Duitschen stoomtrawler 8. O. 130, lig gende in den Vteschershaven te IJmulden. by het van boord gaan te water geraakt en verdronken. De man verkeerde waarschijnlijk in schonken toestand. Naar het lijk wordt ge dregd. Het huldeblijk, aan mr. J. A. N. Patijn. oud-burgemeester van s-Gravenhage, aan te bieden, zal bestaan in een geschilderd por tret van mr. Patijn. aan te bieden aan de gemeente met de bedoeling het een plaats in het Stadhuis te geven. De kunstschilder Isaac Israéls is bereid ge vonden het portret te schilderen. Voorts denkt men samen te stellen een al bum van kunstfoto’s der voornaamste ver anderingen. verbeteringen en verfraaiingen in het zooveel zijn tot stand gekomen. Zaterdag heeft in perceel Gerard Dou- straat 184. by het Gerard Doupieln te Am. i sterdam, een korte, maar hevige brand ge- wced op de zolderverdieping. Op de derde verdieping woont mej. Th. Schreyer, die kamers verhuurt. Zij ging naar den zolder om bedden op te maken en toen zij weer naar beneden wilde gaan, be merkte zy. dat er brand was ontstaan. Haar man had met 'een lucifer op den tusschen- zolder van de derde verdieping naar iets gezocht, en de weggeworpen lucifer vormde vermoedeiyk de oorzaak van den brand. Ben agent van politie van het bureau Stadhouderskade, die op straat vernam, dat de oude juffrouw nog boven was. rende de trappen op en haalde haar naar beneden, zy kwam zoodoende met den schrik vrt). Met twee stralen waarvan één over de ladder werd geleid, werd bet vuur in korten tfjd bedwongen. De zolder brandde geheel uit, verzekering dekt de schudt. Levenslange «eheele onflovehiktheid tot werken door verlie» van beide armen, belde beenen ot beide oogen 4 - Jan, - Jan, De vice-president van de Dome.-.maat schappij. Ludwig C. Huck, die zich op door reis te Parjjs bevindt, verklaarde dat de Dornier vliegboot Do. X. binnen 4 a 5 weken zijn vlucht naar Amerika zal voorteelten. Na aankomst in Amerika zal de vliegboot demonstratievluchten houden. Het staat nog niet vast, of over bet Amerlkaansche vasteland naar den Stillen Oceaan zal wor den gevlogen. De nieuwe burgemeester van 's-Graven hage, Jhr. mr. dr. L. H. N. Bosch, ridder van Rosenthal. heeft zich in Den Haag metter woon gevestigd. Aangezien hy er nog niet in geslaagd is een geschikt huis te vinden, heeft hy met zijn echtgenoote voorloopig Intrek genomen ten huize van de freules Repelaer, Koninginnegracht 2j. Verschenen is de memorie van antwoord op de Postbegrooting voor 1931. Geen brief port verlaging. Het radio-vraagstuk. Het conflict in de dustrie niet bijgelegd. bli verlie» van anderen vinger. De justitie heeft de vervolging tegen Levine, den Oceaanvlieger die verdacht werd van valschemuntery. wegens gebrek aan bewijs gestaakt. Levine zal nog heden Weenen per vliegtuig verlaten. De parlementaire commissie van onder soek ter opheldering van het schandaal- Ouatric. heeft in de afgeloopen dagen een groote activiteit ontplooid. Het onderzoek van de boeken Van Oustric voerde tot de verrassende ontdek- dat niet minder dan 50 parlements leden aan de transacties hadden deelge- and *n nacht 1 3 hea. ke onhg. aren m. Omstreeks middernacht heeft Barthou een bezoek gebracht aan den President der Fran- sche Republiek en heeft hu hem de opdracht tot vorming van een kabinet teruggegeven. Het besluit van Barthou, af te zien van de vorming van een nieuwe regeering, is het gevolg van de houding der radicaal-socialis- ten, die hebben geweigerd met de groep- Martn in één ministerie te zitten. In goed ingelichte kringen is men van mee- nlng dat Doumervue den Minister van arbeid Laval opdracht zal geven, tot vorming van 'n kabinet. Laval behoort tot den linkervleugel van den Senaat, doch is niet bij gen bepaalde party aangesloten. Tegenover de beschuldigingen aan het adres van de radicaal-socialisten door de rechtsohe bladen, dat zij geen verantwoor delijkheid durven aanvaarden, verdedigdde de radicaal-socialisten zich in hun orgaan „RepubUque". Het blad betoogt, dat de partij zich bereidt heeft verklaard, deel te nemen aan een concentratie, die alle republikeinse he partijen omvat. De radicaal-socialisten beschouwen de po gingen van Barthou als gericht op de vor ming van een niet openlijk nationaal bloc en een uitbreiding van de meerderheid van Tar- dieu. bij een breuk van been of arm Tijdens een jachtpartij onder Driene is plotseling op 65-jarigen leeftijd overleden de heer M. A. B. M. Stroink, burgemeester der gemeente Lonneker. De thans overledene was sedert 1 Februari 1906 burgemeester van Lopneker, welke gemeente bij zijn ambtsaan vaarding 12.000 zielen telde, welk aantal thans tot 31.000 is vermeerderd. Voordien was de heer Stroink, die uit een bekende burgemeestersfamilie stamt, burgemeester van Wanneperveen en Oldemarkt. Hij was officier in de Orde van Oranje-Nassau. 95 procent zeker 4 tot 4.75 gld. per liter moet vragen, wil het riskante bedrijf loonend zijn, terwijl diezelfde spiritus hier na de verhooging 4.45 gld. per liter zal kosten. Het gevaar is dus niet groot. Minister de Geer, die deze verhooging heeft vastgesteld, is niet de man. die zelfs voor de geheele vaste commissie uit den weg gaat, indien hij overtuigd is, dat een door hem voorgestelde maat regel goed en noodzakelijk is. Het is nooit zijn bedoeling geweest en dat heeft hij in 1928 ook duidelijk gezegd, om een stuk belastingopbrengst, dat niet be stemd was te verdwijnen, duurzaam te laten vervallen. De 8 milUoen, die de op brengst achteruit is gegaan, vraagt hij niet, want dan zou de accijns verhoogd moeten worden van 180 op 220 gld., maar de helft, 4 millioen. heeft hü noo- dig en met kracht komt hij er tegen op dat dit in den tegenwoordigen tijd een gering bedrag is. Het geheele finantieele beleid wordt hierbij in het geding gebracht en de optimistische toon uit de millioenen- nota is geheel verdwenen. Als de minis ter nu nog eens zou moeten ramen voor sou het tekort heel wat g rooter Het hoogste gerechtshof van de Sovjet Unie beeft na beraadslagingen welke 36 uur ononderbroken werden voortgezet, de beklaag den in het proces tegen de industrie-partyen Ramsln, Laris Jew, Kalinikow en Fedotow tot den dood door den kogel veroordeeld. De overige beklaagden. Otsjkln, Sitnin en Kupryanow perden tot 10 jaargevangenis straf veroordeeld. Het vonnis heeft kracht van gewijsde. De motiveering zal later gegeven worden. plaatst, direct na Financiën, maar het eenige dagen komen terwijl Verschenen is de Memorie van Antwoord betreffende de Waterschapsbegrooting voor 1931. De vereeniging van de H. Catharina van Senen (Zusters Dominicanessen) huize „Bijdorp’’ te Voorschoten, gaat over tot de uitgifte van I ISO.CCO 4S4 pet. obligation in stukken van f 1000.en f 500.zijnde de tweede tranche eener obllgatleleening groot f 400.000.waarvan in Juni 1930 de eerste tranche ad f 250.000 werd geplaatst. De leening wordt gesloten met goedkeu ring van de Kerkelijke Overheid, terwijl de koers van uitgifte 98 pet. bedraagt de werkzaamheden verhinderd ingedrukt accijns. De vraag was hoe ver gegaan moest worden om dit te bereiken en tegelijker tijd toch zorg te dragen dat de fiscus geen schade zou leiden. Er wareh er dia meenden, dat van 300 op 200 moest wor den gegaan, maar de minister stelde voor 180 gld., waarbij hij zelfs uitging van de gedachte, dat schade voor den fiscus niet waarschijnlijk was en dat er wellicht kans bestond op voordeel. De uitkomst is anders geweest, want de op brengst is gedaald van 45 op 37 millioen Intusschen is de fraude, en dat is toch een groot succes, tot staan gekomen en het drankverbruik is niet toegenomen. Hierbij dient er wel op gewezen te wor den, dat de verlaging van den accijns niet in haar vollen omvang heeft door gewerkt in den consumptieprijs. In vele zaken, zoo schrijft de minister, is de prijs, waartegen het gedistilleerd per glas wordt verkocht in het geheel niet verminderd geworden. In het algemeen kan gezegd worden, dat tegenover een theoretische daling van 37 cent per glas, zooals die uit de accijnsverlaging van 1 Maart 1929 volgde een feitelijke daling heeft gestaan van 0 tot 2 cent. De verhooging door den minister nu voorgesteld van 180 gld. op 200 gld. per Hectoliter mag worden geschat op 0.6 eent per glas. Met dezen halven cent zal dus het voordeel, dat de belanghebben den uit de jongste accijnsverlaging heb ben genoten, worden verminderd. Prijs verhoging van gedistilleerd in den kleinhandel behoeft er dus niet uit voort te vloeien, de winnende hand zal dit weten te dragen en werkloozen zullen er niet van komen, schrijft minister de Geer. De vaste commissie uit de Kamer voor de belastingen is in haar geheel echter van oordeel dat de verhooging van den accijns, zooals in dit ontwerp voorge steld, geen aanbeveling verdient. Dit oordeel is in hoofdzaak gegrond op het feit, dat de accijns op een Hectoliter van 100 procent in België bedraagt 255 gld., in Dultschland 360 gld. en nu hier ge steld wordt op 440 gld„ zoodat het gj- vaar voor grensfraude weer toeneemt Of dit Juist is weten we niet. Deskun digen beweren dat een smokkelonder- nemer voor gesmokkelde spiritus van De politie tn Zuid-Llmburg droeg sedert geruimen tijd kennis van het feit, dat er m Limburg een bende cocaïne-smokkelaars opereerde. De bende bestond uit een half dozijn personen, zoowel Nederlanders als Duitschers en de hoofdzetel is het naburige Aken. De politie ging hun gangen na en kreeg er de lucht van, dat zij een hoeveel heid cocaïne trachtten te verkoopen aan een echtpaar uit SpekholzerheldeKerkrade. De levering had Zaterdag te Maastricht plaats, doch het bleek, dat de geleverde narcotica met aardappelmeel vermengd waren. Korten tijd nadat de vervalschlng ontdekt was. werden de vyf daders gearresteerd. Zy zijn gevankelijk van Kerkrade naar Maastricht overgebracht en daar tn verzekerde bewaring gesteld. Voorts is te Maubach nabij Kerkrade in het huis van den hoofddader een hoeveel heid van 15000 Gr. cocaïne in beslag geno men. Jhr. mr. W. H. de Savorain Ix>hman by »ijn ontslag als president van den Hoogen Raad benoemd tot ridder grootkruis in de orde Tin Oranje-Nassanbenoemd tot pre sident mr. A. Fentener van Vlissingen en tot vice-president mr. H. M. A. Savelberg. Men weet, dat by de viering van het 700-jarig bestaan van de stad Nijmegen het niet ultnoodlgen van de koningin tot een be zoek aan de stad, aanleiding is geweest tot verwyten aan het adres van den burgemees ter. die onder soc.-democratlschen invloed n dergeiyke uitnoodlging achterwege zou heb ben gelaten. Ook andere lezingen van het geval deden de ronds, en het is waarschijnlijk om deze onverkwikkelijke zaak nu in een juist daglicht te stellen en aan de uiteen- Niet lang geleden werd In de pers bericht, dat de oude secte der Jacobieten in Brttsch- Indlë toenadering tot de R. K. Kerk ver toonde. Thans zijn leider er» uitgever van de beide couranten ..Allahabad Independent" en ..Young India”, de krant van Ghandi. tot de R. K. Kerk overgegaan en door mgr. Ivanlos. den reeds beteerden leider der Jacobieten. in de Kerk opgenomen. Bij Kon. besluit is aan Jhr. mr. W H. de Savomin Lohman op zijn verzoek met ingang van 1 Januari 1931 eervol ontslag verleend als president van flen Hoogen Raad onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door hetn In verschillende rechter- lyke betrekkingen aan H. M. en den lande bewezen en Is hy tevens benoemd tot ridder grootkruis In de Orde van Oranje Nassau Voorts zijn benoemd met ingang van 1 Januari 1931 bij den Hoogen Raad tot presi dent mr. A. Fentener van Vlisslngen. thans vice-president; tot vice-president mr. H. M A. Savelberg, thans raadsheer. In den Ondlepwljk te Utrecht heeft men een belangwekkende historische ontdekking gedaan Bezig met het graven van een grachtje langs de Van Hoomekade merkten eenige arbeiders, dat hun schoppen op een houten massa stieten. Verder doorwerkend zagen zy allengs liet middengedeelte van een flinke schuit aan de oppervlakte komen. Het ^letk vervolgens, dat de kop en de staart van het ontdekte vaartuig onder het straat- dek steken. Men schat, dat het ongeveer twaalf meter lang is. en meent reeds te kunnen aannemen, dat ‘t geheel uit eiken hout is vervaardigd. Gebouwd met zeer zware ribben bestaande uit doorgezaagde eiken stammen verkeert het schip nog tn vrij goeden staat, hoewel het grondwater de bui tenwanden niet onaangetast heeft gelaten. Hoewel men het mln of meer preciseeren van den ouderdom nog niet aandurft, is men het er wel over eens met een eeuwenoude makelij te doen te hebben. Degenen, wier deskundige hulp hiertoe on- middellijk wend ingeroepen zijn de hoog- leeraren Van Vuuren en Ostreich en dr Schuylenburg, directeur van het Centraal Muzeum. In de men ncj_ r zooals scherven van potten, een stuk van een hertengewet en den schedel van een koe. Reeds hebben de deskundigen de mogeiyk- heid overwogen, dat de positie van het vaar tuig duidt op een vroegere bedding van de Vecht. De vaste commissie voor Waiersta*tsaan- gelegenheden beeft rapport Biigebracht In zake het wetsontwerp tot aanleg van een scheepvaart vei binding AmsterdamBoven Rtfn. Vrijdag viel de bejaarde timmerman J. Epema te Rlnsumageest (Fr.) met ladder en ai van het dak van een huis, waarop hy bezig was te werken. In zorgwekkenden toe stand werd de ongelukkige opgCTKxwn en een ziekeninrichting te Leeuwarden king, - - 21 leden aan de transacties hadden nomen. Zoo zou. naar verluidt, deu, afgevaardigde, senator Besnard. die ambassa deur te Rome is geweest, als Juridisch advi seur van de door Oustric gecontroleerde ondernemingen, een jaarlijksch salaris heb- De doodende mist te Luik. 64 .slachtoff4S De beruchte vroegere rechter Ben Lindsey is Zondag tn de kathedraal van St John te New-York na afloop van den Zondagsdienst, toen hy trachtte te antwoorden op een scher pen aanval van den kansel door tfisschop William T. Manning, door de bezoekers van de kerk aangevallen en ten slotte gearres teerd. Mannen en vrouwen namen deel aan het gevecht met den vroegeren rechter en de orde kon niet worden hersteld, voordat zes politie agenten in de kerk, waar 3500 personen aan wezig waren, waren gekomen. Zy moesten ten slotte Lindsey in arrest nemen. Aan het slot van de preek, waarin de bis- schop Lindley scherp had aangevallen, stond Llndsney op en riep; „Blsschop Manning, u hebt omtrent my gelogen. Ik vraag vyf mi nutenom te antwoorden op uw aanval. Hierop volgde een aanval van de kerk gangers op den vroegeren rechter, gevolgd door zijn arrestatie. Hij werd In staat van beschuldiging gesteld, wegens het verstoren van een openbare godsdienstoefening en hij zal heden worden gehoord. Lindsey verklaarde, dat hU veUlce Utatie aai aoeken. 1931, zijn. Het uitvoerig antwoord, dat de mi nister geeft op de bezwaren van de com missie, is een staatsstuk waarin een hoogst ernstige toon klinkt. Aan af schaffing van opcenten op accijns, waarover ook gesproken was, denkt de minister niet en ongetwijfeld ook niet zijn opvolger. Een dergelijk argument vindt men zelden In een schriftelijk antwoord en bewijst, dat het hier gaat om een groot beginsel, het blijvende beeld van het budget. Oorspronkelijk was het ontwerp daar toe niet voorbereid, maar nu het dienst moet doen om een ernstig dreigend te kort In te perken, is het noodzakelijker dan ooit. Zulks klemt te meer, indien bedacht wordt, dat de tijdsomstandig heden niet alleen de raming der midde len twijfelachtig maiken, maar ook die der uitgaven. Straks zullen misschien groote werkloosheidsuitgaven noodig zijn en zal ook voor nog andere behoeften op voorziening worden aangedrongen. Wie zich hiertoe geroepen zal gevoelen, zal niet aan de regeering de middelen willen onthouden welke zij onmisbaar acht. Niet alleen met het oog op het aan staande begrootlngsjaar. maar ook met het oog op de moeilijke jaren, die nog volgen zullen en waarin o.a. de Inkom stenbelasting de volle werking der Inge treden depressie zal ondervinden, ware het kwalijk te verantwoorden, het on derhavige belastingbedrag duurzaam prijs te geven. Gedacht ’behoort hierbij ook te worden aan de komende uitgave voor de sociale verzekering, schrijft de minister, zoodat, als dit wetje wordt afgewezen, er een ernstige slagboom zou kunnen rijzen tegen uitvoering van het aangekondigde voornemen. Wie geen vreemdeling is In de politiek, begrijpt dadelijk, dat het hooge ernst Is als een minister zich zoo verdedigt tegenover het afwijkend standpunt van de Kamer en dat hij niet bereid is zijn maatregel prijs te geven, dien hij nu gemaakt heeft tot een deel van zijn finantleel beleid. Met zekerheid kan daarom nu reeds gezegd worden, dat de debatten Donder dag ver uit zullen gaan boven het sim pel wetteke en dat de strijd van den minister tegen het Inzicht van de Kamer hevig zal zijn, maar zooveel te mooier de overwinning als die wordt behaald, maaj ook zooveel te erger de nederlaag als die onverhoopt mocht worden gele den. *',ver’?kerta,OT,oo*’w',«r>len f 3000 - Lev?n*)*nae «heele <m®j»chiktheid tot werken door f yen bij een onaenl met f oen bil verlie» vu een band, f 175 Ml verlie. ven een turn ongev^len vereekerd voor een der volzende uitkeerin«en: 1 OUUU.- v,rI1„ becnm I I3U.- don4ell|k™ .Hoon 4ÖU.- m I IX».- duim of wlterinur f 50.- Het vierde retourvliegtirtg Bij de K. L. M. is voorts bericht binnenge komen. dat het vierde retour vliegtuig, de P.H.A.E.Z. Zondagmorgen te 7.10 uur van Athene te vertrokken en te 1135 uur te Bel grado aangekomen. Alles is wel aan boord. Heden wordt de rete voortgezet. Het wordt niet waarschijnlijk geaëht, dat het toestel Schiphol zal bereiken, daar de weersomstandigheden niet guhstig zijn. Uit Hankau wordt gemeld. dat tenge volge van een hevigen storm op bet Toeng- ting-Hoe-meer, ten Zuld-Westen van Han kau, tn het stroomgebied van de Jangtse- Kiang, het stoomschip .jSien Tao gaan met ongeveer 300 posaglers geheele bemanning aan boord. Slechts vijf opvarenden zouden zijn gered i« vermoedelljK te wijten aan •*ie* ÖMt schip overbelast wis. Zoo noemt minister De Geer in zijn antwoord aan de Vaste Commissie voor de Belastingen zijn ontwerp tot verhoo ging van den accijns op gedistilleerd, waarvan de bedoeling is, den accijns, die met ingang van 1 Maart 1929 verlaagd was van 300 gulden op 180 gulden per hectoliter gedistilleerd van 50 procent met ingang van 15 Januari 1931 tc brengen op 200 gulden. De Kamer en de Vaste Commissie schijnen het ontwerp toch niet zoo sim pel te vinden als de minister, want er is In het verslag felle kritiek uitgeoe fend en alles wijst er op, dat deze be windsman een hevigen strijd zal hebben te voeren, wil dit wetje het Staatsblad bereiken. Het was op zich zelf reeds vreemd, dat het ontwerp begin Novem ber op de agenda van de Kamer was ge- de begroeting van nog vreemder dat voor het aan de orde zou komen daarvan werd &f- gevoerd, terwijl de minister niet door werkzaamheden in de Eerste Kamer verhinderd was. Thans is het echter opnieuw op de agenda geplaatst en komt het Donderdagmiddag in open bare behandeling. Wil het wetje op 15 Januari in werking kunnen treden, dan is de tijd toch reeds zeer krap toegeme ten. De accijns op gedistilleerd heeft naast het verkrijgen van inkomsten voor de schatkist ook ten doel het verbruik te beperken. Er dient echter voor gewaakt, dat door het eerste doel de zilveren koorden tusschen schatkist en drank niet te zeer versterkt worden. Minister De Vries dacht daar in 1923 echter anders over. In dat jaar, toen de accijns 150 gulden per hectoliter bedroeg, was de op brengst voor de schatkist 50 millioen p»r jaar. Door verdubbeling van den accijns meende de heer De Vries, dat ook de opbrengst met een gelijk bedrag zou ver meerderen. Een berekening, die geheel faalde, want het tegendeel was het ge val De opbrengst daalde niettegen staande de accijns 300 gld. per hectoliter bedroeg tot 45 millioen, doordat de bui tensporig hooge accijnzen op gedistil leerd, den smokkelhandel en den frau- denleuzen aanmaak als *t ware tn T leven riepen. Een zeer groot kwaad en een moreel gevaar voor de grensbevolking, dat krachtig diende te worden bestreden en uit den weg geruimd. Minister De Geer heeft van 1925 af niets onbeproefd gelaten om aan dit kwaad paal en perk te stellen. Er Is zelfs een strijd over ont staan met de Bezuinlgingscommissie- Pop, doordat de minister maar steeds, soms bij 50 te gelijk, commiezen aan stelde, wat volgens die commissie ni^t paste in een zuinig beleid. Ten slotte heeft minister de Geer, en dat wil heel wat zeggen voor een minister van Finan ciën, zich gewonnen moet geven, smokkelarij kon alleen den kop worden door verlaging van den loopende geruchten een etnde te maken, dat» de .JTov. Geld, en Nymeegsche Crt.” den burgemeester een onderhoud heeft verzoctv. om van hem het antwoord op de nog onop geloste vragen te vernemen Op de vraag waarom elke uiting van hulde achterwege bleef antwoordde de bur gemeester: „Van eenlg verzuim ter zake te geen sprake geweest. Een toast op de ko ningin of een hulde telegram te met opzet door my achterwege gelaten als noodzakeiyk beleid in de gegeven omstandigheden. De ge- spannen verhouding tusschen de vertegen woordigers van twee groote groepen der be volking hebben mij tot dit besluit gebracht. Het is goede en noodzakelljke gewoonte, om geen mededeeltngen uit de vergaderingen van het college van B. en W. te doen. Echter moet ik my thans de verklaring veroorloven, dat de scherpe discussies, die daar in ver band met de feestviering hebben plaats ge had en de geprikkelde stemming, waarin de soc.-democraten door andere wethouders zijn gebracht, my het besluit hebben doen vatten te handelen zooals ik deed. Men zou mij alleen overdreven voorzichtigheid kunnen ver wyten. Maar dit restant van mogeiyk nog voort te zetten oppositie ‘egen mijn beleid heb ik liever, dan een verdeelde burgery in een historische feestweek en de kans op ge beurtenissen, die voor ons Staatshoofd be- leedigend hadden kunnen worden Ik be doel om duideiyk te zijn wanneer toasten van mfj onderstreept zouden zyn ge worden op de ontstellend prikkelende manier, waarop men in deze binnenskamers tegen de soc.-democraten stelling nam. dan zouden zy (de soc.-dam.) in onze feestelyke by een- komst stellig gedwongen zijn geworden op grond van de in verhitte omstandigheden in dé vergadering van B. en W. losgelaten uitin gen tot tegen-demonstratie, om hunne houding te redden. U moet nameiyk wel weten, dat toen in die opgewonden stemminc de soc.-dem. wethouder dreigde met een tegendemonstratie. indien zij (de soc.-dem gekrenkt zouden worden, de wethouder de heer Verhey. zich de provoceerende uitlating meende te mogen veroorloOven„Dat durven jullie toch niet!" Waar de omstandigheden zóó stonden, door schuld niet van den burgemeester, maar van enkele vertegenwoordigers der burgerij in het college van B. en W„ heb ik als hoofd der gemeente gemeend goed te doen met zoo danig beleid, dat de koningin geheel buiten het spel van de in dezen fel opgezweepte partijhartstochten bleef. Ik acht ook thans nog deze houding de beste onder de gegeven omstandigheden en geheel in overeenstem ming met de verknochtheid en den eerbied aan de koningin verschuldigd. BURBAU» HOF ALKMAAR Telefoon: Administratie No. 433 Redactie No. 633 ADVTRTLNTIEPRIJS: Van 1— regels 1.25: elke regel meer 4X5. RECLAME per regel «75 r—r de eerste pagina; vooe de overige pagina's 6.5*. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" by vooruitbetaling per plaatsing f 6.66 per advertentie van 5 regels: Iedere regel meer 0-12

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1