Ei Voornaamste cJCieuws Hoe wij rollen JOH. LAUWERS DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN TWINTIGSTE JAARGANG No. 28» DINSDAG 9 DECEMBER 1930 f40 EEN KATHOLIEK De mist Aardbeving op Formosa 250 huizen verwoest Ramsin c.s. begenadigd 7S De postvluchten naar en van Indië Een zwaar vrachtje De Borms-avond te Den Haag Kind verbrand 3 Vz Mille verloren of gestolen Nieuwe muntstukken van bet Vaticaan Barometers Thermometers PAYGIOP 3 ALKMAAR I aan den mist moet zullen bü menigeen een Doodgevonden In een looikuip - „SOCIALISTISCHE KUNST’ PROGRAMPUNT AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET OHGÉVAL „vergiftige” in Belgie =SS-3 »M. M2 Ik VIER EN De buit. Een meteorologische oorzaak? Nederlandse he onulrekea MARTIN BERDEN van 2082» waar de druk hooger is dan boven. drie ge» huizen werden ver» Barometerstand 9 uur v.m.7.56. Achteruit. nalen Gevaarlijke spronf uit den trein een Benoemingen uit wekt den schijn, alsof de dat Holl. Mij. van Landbouw De crisis Mutaties in Polen Gaat Zaleski been? door van Een der slachtoffers overleden De geld tasch op de treeplank in van ter. Besproken in bet Partijbestuur. Een steekpartij indi- Het KentvUegtuig vertrekt Donderdag M. De Amsterdam en het Oooireservaat Een vrachtauto van den djjk gereden zal n. Dte do l Vordering ontzegd te Arbeid in slagerijen bd van van NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD -4-- ONS BLAD -- Doodvonnissen gewijzigd in vrijheidsstraffen Het ongeluk bij Broek in Waterland Amsterdam wordt in deze dagen tentoonstelling gehouden,j3ocia- AGENDA'S VOOR 1931 Kantoor- en Zak-agenda’s in ruime sorteering voorhanden L. Frankenberg - Al kmaar maar van het ge le tinnen de gassen. De overval in het postkantoor aan de Kerkstraat De houding der S. D. A. P. bij mobilisatie 5 s s i r i F 5 I r r r i i i r i r i kt lo 573 BUMAU: Tuletaun: Formosa melden, in een uitgestrekt Nos. I en Licht op De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om 4.15 uur. De Haagsche burgemeester is gistermiddag geïnstalleerd. Memotie van Antwoord op de begroeting van het Wegenfonds. Mi verlies van 'a anderenvinger. 1 Plet i had ietsjes hoco- t rad >r de le no ele ooi «0. Een ratoe adilbeweging in de van Kediri. Voordracht van B. en W. van Amsterdam tot beschikbaarstelling van 1J4 millioen als bijdrage in de aankoopkosten van bet Gooi- sche natuurreservaat. t een i van heer door aan lege- Slnt i de te het me rer, ank het .10, ere de en de lecht, i be te eciaal verwar- hoogere laatsc een In tot de door gas- Jiftigd ge- toe- vol- h de ie en uiieu Arn- I. zwaar ,s 22.000 ■lefoneead dank eeker ala- ABONNEMENTSPRIJS: Per kwartaal, voor Alkmaar L— Voor bulten Alkmaar 2-85 Mei Geïllustreerd Zondagsblad 0.00 hooger k. n L 8- d n r; kt del ve- Jv. ns. 49. iel- •rd. al- per en, ns, 81, O. 1421 fsn 2338 2590 2977 3592 3949 4362 4860 SOM 557» 5860 6122 6479 711» 7372 nu 796» 8352 867» 8943 9091 9230 952» 9744 kreeg hals te Zijn station van bestemming voorbijgereden Kans o pverhooging tot 3 pet. van de rente der Rjjkspostspaarbank. Het zevende postvliegtuig naar IndiC. Uit Neurenberg vertrokken Bij de K LM te bericht btnnengekomen dat het 4e retourvllegtuig, de P. H. A. E. Z. hedenmorgen om 7.35 uur uit Neurenberg is vertrokken en tusschen 10 en 11 uur tt Schiphol wordt verwacht. Du regeling voor ta tijd van Dot— 1 Jan. ua. Het 1J4-jarig loontje van den werkman T. te Om viel in een pot kokend water en bekwam zoo hevige brandwonden, dat het. naar het Gasthuis overgebracht, daar aan de gevolgen overleed t i I I KB66 t 10572 I 106*1 I 11087 I 11582 11973 I 1218» I 12923 1 13118 I 1346» l 136*3 I 13933 14351 14833 1497* 15150 15564 15903 16251 1649» 1670» 16983 1722» 1752* 1TSM 18163 18621 1899» 1912* 19655 198»» vastgesteld lering dier ver zonden maar niet schrappen? In was ’toezicht Hij maar Hij heeft toen de onvoorzichtigheid begaam uit den rijdenden trein te springen met het noodle t’lg gevolg, dat hij op de spoorbaan terecht kwam. De wachter van bet sein- hulst* had een en ander gemerkt en was spoedig met de noodige hulp ter plaatse. Met een gebroken been en Inwendige kneuzingen werd de man naar 't zieken huis te Heerlen overgebracht. Zijn toestand kan naar omstandigheden goed genoemd worden. De Haagsche Kantonrechter. Mr Rjjcke heeft gisteren de R. K. Relsvereenlging ont zegd in haar vordering tegen de directie van bet hotel „De Twee Steden", die haar zaal geweigerd had aan genoemde relsvereenlging tot het houden van een Borms-avond tijdens de Haagsche Conferentie op 20 Januari 1930 al te staan, nadat de zaal eerst was toege wezen, doch toen de directie nog niet op de hoogte was met bet politieke karakter van de harrnlmniirt der Relsvereenlging. De aee-en-twin tig jarige Ongehuwde C. V. uit Oosterhout ia in een looikuip van de looter rij van Gebr. v. d. Steen te Rijen (N.-Brtf geraakt en levenloos daaruit opgebaald. Je een llstlsche Kunst Heden”. De heer Henri Polak, die zich vooral den laatsten tijd bijzonder kenmerkt door de onafhankelijke wijze, waarop hij getuigt van zijn onbevangen kijk op menschen en dingen, schrijft over die tentoonstelling in zijn „Kroniek” in „Het Volk”: Z. D. H. de Bisschop van Haarlem heeft eene nieuwe parochie opgericht te Hillegers- berg. onder den titel van Christus’ Konlng, en benoemd tot Pastoor dezer parochie, den Weleerwaarden Heer E. J Helmer en tot ka pelaan den Wel-ervr-”4en Heer H C M. Dysrelbloem, die kapelaan was te Pijnaoker. Omtrent den op 6 dezer In het bijkantoor der Posterijen aan de Kerkstraat te Am sterdam gepleegden roofoverval, kan nader worden medegedeeld, dat uit de postzak ken is ontvreemd: i 1 pandbrief der Nederlandsche Hypo theekbank groot f 500.4 pCt. serie A. No. 1098. ’een strip een coupon Turkije a a a 2.1098 No. 3816 en een strip 4 coupons Tur- Oisterenmorgen is 'n vrachtauto met een volg wagen, komende uit Munster iWestfa/ len) en beladen met elfduizend kilograp. isolatieband, bestemd voor de Ned. Kaijél- fabriek te Delft, op den Westervoorl dijk geslipt en van het dijktalud gered< chauffeur kwam er zonder lethel af. het bleek ónmogelijk om de beide weer op den weg te brengen, omdat ih hem geen kraanwagen aanwezig i genoeg voor een test van plus ml KG. Er werd naar Munster gel voor het verleenen van assistent* 7 Naar aanleiding van Minister Donner’s verklaring In de memorie van antwoord op het voorloopig verslag over de Justi- tiebegrootlng n.l. dat hij voorstander Is van wederinvoering der doodstraf, niet op utillteitsgronden, doch als eisch der gerechtigheid, maar dat hij desniet temin niet met een voorstel tot weder invoering zal komen, zoolang niet „een In genoegzame mate veldwinnende over tuiging aanwezig is, dat ter voldoening aan de gerechtigheid de doodstraf weder behoort te worden ingevoerd” naar aanleiding van deze verklaring werp: „Het Huisgezin” de vraag op, „of het niet verstandiger is, over de zaak niet meer te spreken en de „aangelegenheid uit ons beginselprogram te schrappen." Nooit aldus het blad zullen de voorstanders van de doodstraf een bétere kans hebben: De minister van Arbeid, H. «n N. heeft vergund dat tn slagerijen in *11* gemeen ten <fe* Rijks van 33 Dec- tot en met 3 Jan. *-». arbeid wordt verricht in afwüktnc van d* normal* arbeidsregeling. ADVERTENTIEPRIJS: Van I— regels f 1.25: elke regel meer f 0-25. REGlrAME per regel f »®or de eerste pagina; voor de everige pagina's f 5*. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" bU vooruitbetaling per plaatsing 0.60 per advertentie van 5 regel»; Iedere regel meer f *.12 niet, gedurende elk der vijf jaren. volgende op het totstandkomen van de overeenkomst, meer dam één millioen zilveren, nikkelen en koperen munten in omloop brengen. tegenstelling met' vroegere berichten, Jihans nog gemeld, dat nog zlnk- in bedrijf zijn. iflnltief oordeel zal slechts gevormd worden door onderzoek der lijken Maar het is een hemelsbreed verschil, of men in deze het recht der overheid erkent, óf dat men ook praktisch de wederinvoering der doodstraf elscht. Over het eerste verschilt men onder ons gelooven wjj niet van meening, het laatste Is, naar ons bezien van da zaak, een „vrije kwestie" en wij mee nen zeer zeker te vreten, dat lang niet alle katholieke Kamerleden hieromtrent hetzelfde denken. De wederinvoering der doodstraf is ol allerminst een katholiek program punt, al erkende het beginselprogram van 189® ook zeer juist het recht der Overheid „om te straffen met de straffe des doods". ricum. Bussum. Hilversum. Hulzen. Laren en plegen bosch en heide van de Ver bande van Gooiland, voor Verschenen is de voordracht van B. en W. van Amsterdam aan den gemeenteraad waar bij «ij voorstellen te besluiten een bedr»g „n ten hoogste f 1500.000 beschikbaar te stellen als bijdrage van de gemeente Amsterdam in re kosten van aankoop met bestemming tot natuurreservaat, in samenwerking met ne Prov Staten van Noord-Holland en de ge meente Blaricum. Bussum. Hilversum, Hui zen, Laren en Naarden, van a. ongeveer 1526 HA in de gemeenten Bla ricum. Bussum. Hilversum. Huizen, Laren en bii een breuk van been of arm De door het Vaticaan geslagen muntstuk ken. sullen in /het begin van het volgend jaar In omloop Worden gebracht. De uitgifte van deze munten ia, naar men weet, geregeld bij de overeenkomst van 2 Augustus, getee- kend door den ItaJteanschen Minister van Financiën, Masconl, en den gouverneur van de Vaticaanstad. Deze munten moeten ge lijk zUn aan de Italteanache munt, wat be treft bet metaal, hun chemische samenstel ling, nominale waarde, afmetingen en re«elc waarde, aoodat zU wederkeerlg tn belde stek ten in omloop gebracht kunnen worden. Het Vaticaan beef* de vrijheid, om zonder eenige beperking goudstukken te maken en uit te geven. Het Vaticaan mag echter ^lk’ *t,O,"**.^P <>i' b'*? 8* verreterlamvoorwa.rden 3QQ0 L^venalanae gebeeie ouuwchiktbeid tot werken door f 7CA Mi een onaeval met f OEf» M> verlies van een band, f 1 4£ Ml verlies van een f Kn te^ ongevallen veraekerd mor een der mleende ultkeerinaen JUUU.- ^lje, ,rme^ o| JOU.- <floop T 250.- Toe, I 125.- luim ot wiBvin„r 3U.- P. schrijft in het ..Hdbd.”: De belichten uit Belgle, volgens welke het groote aantal sterfgevallen In het Luik- sche land uitsluitend worden toegeschreven, de vraag hebben doen rijzen, van welk een kije No. 49465; bijzonder vergiftigen mist er hier wel sprake I kivn xiln bepaalde kunnen Volgen de ..Kurjer Warszawskl" zou de Poolsche minister van Bultenlandsche Zaken. Zaleski het voornemen hebben binnenkort als zoodanig al te treden om een diplomatieke functie in het buitenland te aanvaarden. In de eerste plaats zal hiervoor üi aanmer king komen de functie van Poolsch ambas sadeur te Londen, aangezien de huidige ambassadeur Sklrmunt binnenkort met pen sioen gaat. Tot minister van bultenlandsche zaken zal dan worden benoemd de waarne mende minister overste Beek, terwijl de func tie van waarnemend minister van bulten landsche zaken zou worden bezet door den ’egenwoordiven gezant te Berlenn. Knoll. Volgens de ..Kur jer Warszawskl” zullen al deze mutaties plaats vinden na de Januari- zittlng van den raad van ,den Volkenbond. mijningenieurs, die ter pl onderzoek hebben Ingesteld, zij overtuiging'gekomen, dat de miy sen van chemische fabrieken yérg worden is Zij vestigen er de aand alleen dooden gevallen zjji kwartier. In t wordt fabrieke* Een def kunnen/ In de te Amsterdam gehouoen hoofdbe stuursvergadering van ie Holtendsche Maat schappij van Landbouw waren de landbouw- en veeteelt- en zulvelconsuienten als advi- seerende leden asnwezig. 'Mededeeling werd gedaan over hetgeen sinds de vorige bijeenkomst is verricht, in verband met de crisis in de akkerbouwbe- drljven. Op Flakkee. op Voorne. in de Hoek- sche waard, in de Haarlemmermeer en te Zevenhuizen zijn crisis vergaderingen gehou den. Medegedeeld werd op welk een eigenaar dige wijze door coöp verbruiksvereeniglngen een vergadering in Den Haag werd georga niseerd. Ofschoon door wellicht honderddui zend circulaires, door advertenties en door convocaties, de Haagsche verbruikers ter protestvergadering werden opgeroepen, ver schenen er slechts 4 a 500 personen. Niet temin werd een motie aangenomen namens 200 000 huisgezinnen. Besloten werd aan het K. N. L. C. over te laten, zich namens de ^^a^esloten organi saties tot de Eerste Kamer te wenden verband met de wetsontwerpen pacht. In verband met vragen van Gedep. Staten van N.-Hoiland over de financieels omstan digheden van de akkerbouwers in verband met credietverleening met behulp van de provincie, werd een commissie ingesteld; deze bracht een uitvoerig rapport uit. In verband met -en desbetref lende vraag zal aan Ged. Staten van Zuid-Holland be richt worden, dat het hoofdbestuur zich niet bevoegd acht een oordeel uit te spreken over de credietbehoefte der tuinders in ter Aar en Nieuwveen. Van de adressen van het K. N. L. C. aan de Regeering. in zake lijdelijke ontheffing van de landbouwbedrijven van de sociale lasten, anti-dumping maatregelen e.a. werd met waardeering kennis genomen Op een schrijven over den uitvoer van vee in ver band met mond- en klauwzeer, zal bericht worden, dat het hoofdbestuur zeer strenge maatregelen inzonderheid ook tol vaststel ling van de herkomst van het uit te voeren vee. op zijn plaats acht, doch een uitvoer verbod zou te ver gaan. Perstelegrammen van dat zich gistermiddag gebied van de provincie Ta'nan een aard beving heeft voorgedaan^ Vier personen werden gedood, wond. Tweehonderdvljftig woest. „Velen zullen, als ik, de tentoonstelling „Socialistische Kunst Heden" met belang stelling tegemoet hebben gezien, begeerig om gewaar u worden in hoe verre men in verschillende landen er in was geslaagd de kunst te stellen in dienst van bot Socia lisme en oeiden tot een schoone en tref fende eenheid te doen samensmelten. Is het hun vergaan als mij. dan zal. tn net algemeen gesproken, teleurstelling hun deel zijn geworden. Want socialisme was er weinig, kunst nog minder en socialisti sche kunst zoo goed als niet te vinden behalve tn de historische afdeeling. Het was. op eenige, niet zeer talrijke, gunstige uitsonderingen na. een demonstratie van onmacht, grofheid en leelijkheid en veel van het ten toon gestelde had bovendien met socialisme niets te maken. Wat is er socialistisch aan de dwaze triptiek „Paraplulen-Olymptede" van Kurt Weinhold, aan ..Station’’ van K. Völker aan de verzameling tronies, die Otto Nagel „Kroeg" noemde, aan de ik zal maar zeg gen) gestyleerde „Gootsteen", Fabrie ken" en „Viaduct” van Lou Loeber, aan de beide schilderijen van Carley Toorop aan de ..Sociale/?) Portretten" van Peter Alma, aan het „Arbeidsongeval” of de „Vechtende jongens” van Johan van Heil? Stempelt de omstandigheid, dat socialis ten de makers zijn, de maaksels tot socia listische kunst? Dan zijn er ook socialisti sche diamanten, katoentjes, stoelen, bak steenen. sigaren, kanonnen en gifgassen, in zoo verre socialisten deze hebben ver vaardigd Dankbetuiging aan Wleehtaski en Krylenko. van Volkscommissarissen der heeft In een onderhoud met van het Hooggerechtshof, den procureur Krylenko, hebben. eenlging StaKx den prijs van f?WLp00. overeenkomstig de bepalingen en voorwanden, besluit der algemeene \erga eenlging van 20 September b. 103.64.43 H A. groiA) zoogenaamde Bikbergerbo\f gemeente Huizen, van de N van Bredius, de N. V. Maa» P- van Leeuwen Boomkamp voor den prijs van f 887354 Het auto-ongeval van Vrijdagmiddag nabij Broek tn Waterland heeft helaas het leven geéischt van den Edamschen gemeente-arts, Dr. Veltkamp. Na het ongeval thuis gekomen zijnde overviel hem een zware longontsteking Welke in den nacht van Zondag op Maandag aan zijn jeugdig leven van 26 Jaren een einde maakte. Dr. Veltkamp heeft zich In den kor ten tijd welke hi) in Edam vertoefde, niet al leen bij zjjn talrijke patiënten, doch ook in het dagelijksch leven zeer bemind weten te maken, aoodat zijn heengaan algemeen be treurd wordt. De deelneming is dan ook alge meen. Rb laat een vrouw en een zoontje van eenige maanden achter. Toch komt Minister Donner niet met een voorstel tot wederinvoering. we nu de „aangelegenheid” ons beginsel-program Toch vorolfïlrre ertsen de norraak? Het Belgische kabinet heeft zich gerulmen tijd bezig gehouden met het bespreken van den giftigen mist in het Maasdal Er werd kennis geomen van de rappor ten der gezondheidsambtenaren. waaruit echter nog niets definitiefs gebleken is. H-den zullen de betrokken ministers een bespreking houden met medische desl gen. De De doodvonnissen werden in gevan^nls- straffen van tien jaar veranderd; voort* werd dan beklaagden voor den tijd van U jaar het burgerrecht ontzegd. -• Donderdag 11 dezer vertrekt het 7e Vlieg tuig van den geregelden luchtpostdienst op Ned.-Indié en hoopt juist eenige dagen vóór Kerstmis zün bestemming te bereiken. Deze vlucht biedt derhalve een goede ge legenheid om schriftelljke gelukwenschen voor Kerstmis en Nieuwjaar aan verwanten at familieleden in Ned.-IndlC te verzenden. De postdienst rekent op een belangrijke hoeveelheid luchtpost voor deze vlucht; aelfs het dubbele van de gewone hoeveelheid zou geen bezwaar voor het vervoeren vormen. In herinnering wordt gebracht, dat de frankeering voor een gewonen brief beneden 5 gram 36 cent bedraagt <30 cent luchtrecht en 6 cent gewoon port). De correspondentie moet aóó gepost worden, dat deze ulterljjk Wnenariaga vond te Amsterdam aankomt. „Hoe genoeglijk rolt het leven." Dichtte eertijds wijlen Poot. Maar 't vertrouwen In die woorden Is bij mij niet bijster groot. Wel nog is het leven rollend. Maar dan van een hellend vlak. Menschen met een kapitaaltje Zijn nu niets op hun gemak. Alles keldert naar beneden. Koersen-daling van belang. Stond er premie op het dalen. Kon het niet met beter gang. Waar de voorraad-zolders kraken. Kraken alle zaken mee. Want geen noot is aoo gebolsterd. Of je kraakt haar toch in twee. Alles rolt.. ten onderstboven! Dit. als variant op Poet, 't Ia alleen nog maar de kwestie Hoe wjj rollen uit den nood! In de Zaterdag gehouden vergadering van het Partijbestuur der S.D.A J». is ook de hou ding der partij bij mobilisatie of dreigend oor logsgevaar ter sprake gekomen en ook daar heeft men niet duidelijk kleur bekend, doch een achterdeurtje is gehouden. Ook kunnen we ons niet voorstellen, dat de linkervleugel zich met deze uitspraak tevre den zal stellen. Men maakt er zich wel wat al te gemakkelijk van af Het communiqué, dat „Het Volk" over die vergadering publiceert, bevat over deze kwes tie het volgende: .Naar aanleiding van de debatten in Tweede Kamer over de vlootuitbreidmg bij de algemeene beschouwingen over Staatsbegrootlng, was een resolutie inge diend, waarin om. werd uitgesproken, „dat de 8.D A.P. in geval van mobilisatie of drei genden oorlog in Nederland, als consequentie van haar onvoorwaardelijke verwerping der gewapende landsverdediging, de Nederland sche arbeidersklasse zal oproepen om die mobilisatie te saboteeren en oorlog te verhin deren met alle middelen, ook al vallen ze ver buiten de wettelljk geoorloofde." De op deze resolutie gegeven toelichting gat na uitvoerige discussie het PB aanlei ding uit te spreken, dat het onvoorwaardeltjk vasthoudt aan de resolutie door bet partij congres in 1928 ter zake van het militaire vraagstuk aangenomen, met welke resolutie de door Albarda in de Tweede Kamer afge geven verklaringen in volledige overeenstem ming zijn. Voorts stelde het P. B. opnieuw vast, dat over de middelen en de tactiek, die in geval van mobilisatie of oorlog zullen worden toegepast, vooraf geen beslissingen te nemen zün. Met voldoening constateerde het P.B., dat de actie tegen bet oorlogsgevaar bü de uitvoerendfeorganen van 8-A.I. en I.V.V. permanent in behandeling is en dat opnieuw overleg voor deze actie tusschen deze beide internationale arbeidersorganisa ties is geopend. De ingediende resolutie werd verworpen, waarmede tevens de moties van de afdeelin- gen Utrecht III en Rüswük en van de fede ratie Hilversum, met de daarop ing^kcr—r, adhaesie-betulglngen zün afgehandeld.” De eigenaar van een winkelzaak met filialen te Amsterdam wilde van zün zaak In de Damstraat per auto naar de filialen rijden om duv geld te brengen. Toen hü reeds op de treep ank stond, viel hem in. dat hü «at vergeten had. Daarom ging hü weer even naar binnen en deponeerde zün tasch, waarin zich een bedrag aan geld van f 3500 bevond, zoo lang op de treeplank Maar toen de winkelier na eenige oogen- blikken terugkwam, vergat hü naar hü later aan de politie verklaard heeft tasch en geld geheel en al en eerst bü zün aankomst bü een der filialen bemerkte hü. dat de tasch van de treeplank verdwe nen was Verloren of gestolen of beide! *t Is wel een hard oordeel, dat de heer Polak hier over de tentoonstelling van „Socialistische Kunst Heden” velt. De heeren exposanten kunnen wel in pakken En dat moge dan de welverdiende straf zijn voor hun „demonstratie van onmacht, grofheid en leelijkheid”. vooi hun levering van onzinnige ..kunst”. Dat ztj niet in staat bleken, social!* tteche kunst te scheppen, mag hun ech ter niet al te kwalijk genomen worden Socialisme te geen hQpgere belljdemr. welke den kunstenaar kan bezie'en tot t scheppen van onvergankelijke kunst werken. waarin iets van Gods oneindige schoonheid is ingestort en blijft voort- leven; socialisme beteekent strijd om materieel beterswll, hardnekkige, lief- delooze, brute strijd, en 1 is geen won der. dat In deze sfeer de kunst niet ge lukkig gedijen kan. Een socialist kan als kunstenaar schoonheid scheppen, evenals een kuns tenaar van Iedere andere geestesrlch - ting, maar socialistische kunst zal hij niet vermogen te leveren. HOF ALKMAAR Administratie Na. 433 Redactie Ne. *33 De Raad Sovjet-Unle den voorzitter ft—hlnskl en die het Ramsin-proces behandeld dank gebracht voor hun bemoeiingen Krylenko en Wtchinskl zullen beiden voor den tüd van zes weken met vacantie gaan en op grond van hun verdiensten met de Lenln-orde begiftigd worden. >ht op, dat er in het fabrieks- Dit alles eisch tot wederinvoering der doodstraf een katholiek programpunt zou 8tjn, ry het dan ook een beginsel-program-punt. Het komt ons voor, dat „Het Huisge zin" te veel praktische beteekenls hecht aan de bewuste alinea in het beginsel program van.... 189d. In onze partij programma’s (van 1922 en 1929) wordt er van de doodstraf met geen woord gewag gemaakt en de beginselverkla- rjng van 1896 vorderde ook geen weder invoering der doodstraf, doch stelde alleen maar principieel vast, „dat de Overheid die uit God is, het recht beztt om te straffen met de straffe des doods". Nu vraagt „Het Huisgezin” »vel; Naar uit Moskou gemeld wordt, heeft het Presidium van het Centraal Executief Comité der Sovjet-Unle, na een kort rap port van den voorzitter Kalinin te hebbek aangehoord, het gratieverzoek van de ver dediging der ter dood veroordeelde be klaagden Ramsin cjs. Ingewilligd. den trein van Geleen naar Heerlen de heer D ambtenaar bü het staats. op de mijnen in slaap gevallen. had in Heerlen moeten uitstappen, werd even voorbij het station wakker Bü Kampen heeft een ernstige vechtpartü plaas gehad. Een tweetal boerenknechten, die hun meisjes per flets naar huis brachten, wer den onverhoeds door een zestal andere boerenknechten overvallen. De twee jonge mannen werden van de fietsen gesleurd en vervolgens ernstig met messen bewerkt. Een van hen. een zekere M. uit IJsselmul den, kreeg gevaarlüke snüwonden aan hoofd, hals en armen. Hü werd in het ziekenhuis te Kampen opgenomen, daders zün bekend. 2 pandbrieven Nationale Hypotheekbank elk a f 1000 4 pCt. No. 59221 en 59229. twee Idem a f 1000 4J, pCt. No. 38079 en 62920, 4 Idem 8 f 1000 5 ’4 PCt. Nos. 4693, 6389. 6392, 7255, 1 idem k f 500 5% pCt. No. 436; Certificaten van aandeelen gecon solideerde Holl. Petr. Comp. t 8000.1 1172. 2244. 6993 8387. 8679. 9373, 10164 10654: 4 dividenden No. 7 van certificaten aandeelen Bethelem Steel Corp. Nos. 1317, 1322. 4956 en 6342; Een aantal coupons, waarbij een groot f 1000.— nominaal 5 pCt. Rotterdam 1923 en een groot f 1000.nominaal 414 pCt. Rot terdam 1927. No. 108571; 1 bankbiljet f 1000 gemerkt A J 002213, dato 1 Oct. 1926; 1 Preferent aandeel van Anton Jurgens' Vereenigde Fabrieken, gr. f 1000.serie A No. 28506. met dividend 21 b en volgende talons; 4 coupons Bagdadspoorweg. eerste serie No. 59386 tot en met 59389. gedateerd 1 Maart 1926; 1 pandbrief k f 1000 4% pCt Nationale Hypotheekbank, No 38079. „Wat heeft de katholieken bü hun be glnael-ultspraak ten gunste van de dood straf anders geleld dan de overweging, dat in bepaalde gevallen de geschonden gerechtigheid alleen door de kapitale straf kon worden bevredigd?" Centrale Raadsvergadering R. K. Volks bond te Rotterdam. .Alle partijen der rechterzüde ook de hervormde en gereformeerde groepen zün In beginsel voor de doodstraf. Het katholieke program zegt: Als begin sel sta de uitspraak, dat de Overheid, die uit God is. het recht bezit om te straffen met de straffe des doods. Dat der antl-revolutionnalre partü stelt vast, dat voltrekking der straf desnoods door de doodstraf, waartoe het recht in beginsel aan de Overheid toekomt moet volgen, niet slechts om de maatschappü te beschermen of den overtreder te bete ren, maar allereerst tot herstel der ge schonden -«rechtigheld. Het program der Christelük-Historische Unie laat zich in nagenoeg dezelfde be woordingen uit. Ds. Llngbeek's program zegt kort en bondig: De doodstraf worde mogelük, om het leven te beschermen. En dat van ds. Kersten niet minder positief, dat het geschonden recht om wederinvoering der doodstraf roept. Heel de rechterzijde, tn haar meest uit gebreide gestalte, is dus voorstander van de doodstraf j-L: uitmakende het h. gelegen ta d* v V. het Bosch hapnij Tres sa te Amsterdam. Geen stüging aantal dooden DY Koningin van België heeft na afloop van? haar bezoek aan .de geteisterde p'aat- sen verklaard, dat de nevel alleen niet de oorzaak van de sterfgevallen kan zün. Zü hoopte. dat het wetenschappelük onder hoek met kracht zal worden voortgezet De medische commissie van onderzoek hoopt. dat de lijkschouwing tot positieve ervaringen zal leiden. Vergiftkundigen nemen eveneens aan het onderzoek deel. Het aantal dooden is niet gestegen. Bijdrage van 1 millioen in de koster» van aankoop kan zün. Wü meenen nu. dat het hier meteorologische omstandigheden zün geweest, die deze droevige gevolgen hebben meegebracht. In de eerste dagen van December lag een strook van hoogen luchtdruk West-Oost ge richt over Europa en wel juist over België en Nederland. Een van de gevolgen was. dat het hier te lande eenige dagen prachtig weer is geweest Hoe het komt, dat bü hooien barometerstand vaak mooi weer is. hebben wü destijds in dit blad uiteengezet. In een gebied van hoogen druk heeft een dalende luchtbeweging plaats. Doordat de lucht telkens lager in de atmosfeer komt, waar de druk hooger is dan boven, wordt zü geleidelijk samengeperst en daarbü wordt zü ook warmer en dientengevolge ook dro ger. Eventueele wolken verdwünen dus en we krijgen den blauwen hemel te zien In den winter komt er echter Iets bü. wat voor ons. op den bod-m van den damp kring. al het 'mooie* weer te niet kan doen. Bü helderen hemel wordt de aardbol <en daardoor de onderste laag van de atmos feer) overdag door de zonnestralen ver warmd ’s Nachts echter heeft dan juist sterke afkoeling plaats door uitstraling. Nu 's winters de nachten veel langer zijn dan de dagen. wint de afkoeling het van de verwarming en dientengevolge wordt het bii ons beneden steeds kouder, terwül bo ven ons (tengevolge van de zich mende dalende luchtstroom) veel temperaturen heerschen. Zoo bleek bü de vllegtuigpelllng boven Soesterberg j.l. Donderdagmiddag, dat het bü een temperatuur van 5 gr. C. beneden op 1000 M. hoocte 10 gr. C. was, op 2000 M. nog 7 grop 3000 M. 3 gr. en eerst op 3500 M. T vliespunt werd gepasseerd, (nor maal gebeurt dat op 1000 M). Daarbij was de lucht in de hoogte bijzonder droog (5 pet. rel vochtigheid, tegen ongeveer 86 pet. be neden). Er vormt zich dus onder in de atmosfeer een laag koude lucht, waarin door de af koeling spoedig waterdamp condenseert tot mist en als deze er eenmaal is. komt er ook overdag van verwarming niets De zwaardere koud* lucht blijft onderaan han gen. Het is nu zeer goed mogelük, dat in een toch reeds slecht geventileerde ruimte als het Maasdal bij Luik eleen'tjk is de ver- brandingsproducten van de fabrieken. die, anders naar boven ontwijken of door den wind zijwaarts worden weggevoerd thans de dalende bewering van de lucht beneden werden gehouden. Niet speciaal de zinkfabrieken vlak in de omge ving (die niet werkten) heele industriegebied enz., in de birurt zün gehouden en in bet dal naai beneden rijn gezakt Daar nu de deeltjes, die uit fabrieksschoorsteenen ko men, bekend ritn als conden«»t!ekernen voor de’» wate-damp bij de vorming van wolken en mist (o a. bit den LondelFcben mist), ligt de verklaring voor de ha"d dat in dit geval de mist gecondenseerd is op mln of meer gevaarBtke fabrleks-exhaia- tles. die zich in bet Maasdal verzameld beNien met het noodlottige resu'tsst dat personen. di- reeds gevoelige ed-m- ha’lmesoreanen hadden, niet t“«en het in ademen van deren mist bestand waren

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1