ONS BLAD L. Frankenberg - Al kmaar ACTIEVE HANDELSPOLITIEK >sr JOH. LAUWERS dit nummer bestaat uit twee bladen VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 299 WOENSDAG 10 DECEMBER 1930 f40 KOMEDIE’ Voornaamste c^Cieuws PERFORATEDRS - Alle soortee OpbergaappM BRIEFORDNERS WIS De doodende mist in België «I Indische dienst De brug bij Nijmegen Opheffing der tollen te Maartensdijk Doodelijk ongeluk Verbod van werken in twee ploegen I Retraite beeren middenstand VERZOEK Adverteerders Als liefde verandert in De pest in Indië De Zuiderzeewerken Directeur-generaal van den landbouw Barometers Tbenpometers ?AYGLOP 3 ALKMAAR 5 ca De toestand in het Visscherijbedrijf De stranding van de „Derika XII” Een onderhoud met dr. Heyermans f3000.- f750.- I 250.- f 125.- 150.- MMIFfE MOET OP STRAFFE «AR VERLIES VAR RECHTEN. GESCHIEDEN UITERLUK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET OHGEVAl NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Voortvluchtige gearresteerd vrouwen Lier Nog juist bijtijds gered De schipper voor I dagen geschorst. Arrestant sticht brand in rijn cel I Bestemd voor uitzending naar N.-Indië: den Een uien* sabotage-proces in W no land. Auto tegen een huis gereden Reederij-bedrijf stopgezet Twee zwaar gewonden (.rrn herziening der oortogsscholden. De Voor het behoud van onzen landbouw, handel in Barometerstand 9 uur 762 vooruit. ag! Met ingang van 1 Januari 1931. 15-jarige jongen het slachtoffer. Twee of drie klassen in de treinen? 'Langdurig Waarom een onderhandelingstarief. aan hoofd vragen be- Kan toorbed iende gearresteerd De wederb ilng vei wot pen Al wor- Toenemend aantal sterfgevallen Stopzetting der werkzaamheden DE DIRECTIE :bouw- r graf. Voor meisje* beneden 16 en jongen* beneden 16 Jaar Met Ingang van 30 December aa. zullen de Zuiderzeewerken in verband met de winter- Opheffing der eerste klasse brengt geen voordeel m weg te 'ne ut den net de et een >ffm ont> •em- 1 en Da a-om den Geen debat over de buitenlandsche peil- Uek in den Duitschen RfRadag. De ontwapeningsconferentie te Genève I* gisteren gesloten. De begrooting van Binnenlandsche Zake* en Landbouw aangenomen. bii een breuk een been !t licht e klett er do i bloe- i oud- p>aatz Vries krant is het ineel- nabe- diens latuur Louis rstel- BUREAÜ: Telefoon: te varen op een 1 voor Dumping, over De beide tollen b(j Maartensdijk salie* met 1 Januari aa. worden opgehesen. ■nel. van eerde aan geen aeiyg >ewo- neal ode" ippü ntal r <M gra- tua- i d* MfJ. ide> beide worden. het BDO Vergadering der vereeni<rin< voor aetiera Handelspolitiek. 'gvtied n had Ie ter ABONNEMENTSPRIJS Per kwartaal, voor Alkmaar 3— Voor botten Alkmaar 3X5 Met Geïllustreerd Zondagsblad #6* hooger uiten tte de 'i rand n, hst Even nouw- in het r Van m van bier even tl'dea trok Maig- lenden elf de et te de be* Wetenschappelijke enqnétcommissie geïnstalleerd De doodende mist in België. Wetenschap pelijke enquête-commissie geïnst «Heerd Da Volkenbond vraagt inlichtingen. In China zijn 26.09* man provinciale tree- pen vermoord. Tevena nog een man en twee in arrest gesteld Het wetsontwerp AmsterdamRtfi zal nog dit kalenderjaar door de Tweede Kamer behandeld worden. De Volkenbond vraagt inlichtingen De Belgische regeering heeft van de hygiënische afdeellng van den Volkenbond een medêdeeling ontvangen, waarin haar wordt veraocht, aoodra mogelUk een uitvoe rig rapport te doen toekomen aangaand» de noodlottige sterfgevallen In het Maas-dal De .Tweede Kamer heeft de motie—v. d. Slots inzake wederbenoeming va* ee* directeur-generaal van den Landboww. ver worpen. Openingsrede Prof. Diepenhorst. Prol. dr. Diepenhorst leidde de vergade ring. Spr ving zijn openingsrede aan met een kort woord van welkom tot de vele aan- wezjgen. Hieraan knoopte njj vast een korte samenvatting van hetgeen in het 4-jarig be staan van de vereeniglng bereikt was. Men betitelt onze organisatie wel eens als een protectionistische vereeniglng. aldus spr. Deze voorstelling raakt kant nog wal. Pro tectionisme wil nationale afgeslotenheid en nationale zelfgenoegzaamheid kweeken. On ze vereeniglng daarentegen streeft naar in ternationalen handel; wij wenschen slechts, dat de regeertng de beschermende hand over onze producten uitstrekt En het is niet oirbaar ons daarom protect ion ksten te noe- A.s. Zaterdagavond te beginnen en Dfam- dagnamiddag te sluiten aal er In het Retrai- tenhuis van Amersfoort een retraite zijn voor heeren van den middenstand Voor deelname wende men zich spoedig tot <te di rectie van genoemd Retraite nh nis Z bij verlies ma "a anderen viaaar. In de gisteren te Utrecht gehouden zit ting hebben de Provinciale Staten van Utrecht na een langdurige geheime zitting, zonder discussie en zonder hoofdelljke stem ming aangenomen het voorstel van Gedepu teerde staten tot overneming in beheer en onderhoud van den weg van Utrecht over Maartensdijk naar de Provincie Noord- Holland. Dit beteekent dus, dat met ingang van 1 Januari 1931 geen tolheffing op dezen weg meer plaats vindt en dat de Maartendljksche tollen opgeheven aan wenschen zoo zeide spr., niet te strttden i voor het bloed'ooze dogma van den vriihan- del. wit strijden voor den Inte-nationa'er. vrijhandel, dat wil zeugen: den mees: when handel Zonder onderhande'tnvs’arief ziet er met de toekomst van ons volk treurig uit en komen wij nooit, waar wu wc-wn moe. I ten. De Hooge Raad van Arbeid heeft in zijn eergisteren gehouden vergadering zijn advies vastgesteld omtrent het door den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid aanban, gig gemaakte voorontwerp dat voornamelijk strekt om het werken van meisjes beneden 18 jaar en jongens beneden 16 jaar in twee ploegen in den regel te verbieden. De Raad is tn het algemeen van oordeel, dat die arbeid niet behoort te worden toe gelaten. Een groote minderheid in den Raad <3015) sou wenschen, dat voor meis jes van 16 en 17 jaar op die verbodsbepaling een uitzondering zou worden gemaakt in sommige Industrieën, met name in do katoen spinnerijen. Een groote meerderheid in den Raad heeft bezwaar tegen bet in het voorontwerp ver. Vatte denkbeeld om het doen werken van vrouwen die een huishouding te verzorgen hebben, in het tweeploegenstelsel toe te laten. Een minderheid in den Raad beveelt aan de overgangsbepalingen van het vooront werp, die een termijn van 3 jaren omvatten, uit te breiden tot een termijn van 5 jaren. De vergadering werd bijgewoond dcor den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid. De Tweede Kamer verwierp met 45 tegen 34 stemmen de motie-Van der Sluis die de wederbenoeming van een directeur-generaal van den landbouwer vroeg. LICHT OP. De lantaarns moeten inizgz* worden opgestoken om; 4.15 uur. gen Hoe ook er moet verandering komen in ons uniform, laag tarief ifh-t de zoo goed als. geworden meest begunstigings- De Raad voor de Scheepvaart heeft gis teren uitspraak gedaan Inzake de stran ding tijdens mist van het stoomvlsschers- vaartulg „Derika XII” UM 125 op de kust nabij Zand voort De Raad is van oordeel, dat deze stran ding is te wj)ten aan de onvoorzichtige, ja roekelooze wjjze van varen van den be trokkene. Van navigatie kan hier eigenlijk niet worden gesproken. De Raad heeft, uit de ter zitting door den betrokkene afge legde verklaring de overtuiging gekregen, dat de betrokkene van navlgeeren geen be grip heeft. Een staaf van schorsing acht de Raad hier geboden. Mitsdien straft de Raad den schipper, door hem de bevoegdheid ontnemen om als sch'pper te ■chip bedoeld in art. 2 der Schepenwet Hjd van acht dagen Roekelooze wijze van varen Een verbod van de vertooning der flhn „lm westen nicht* nenes” tn PwitachtaTMl? Het totaal aantal sterfgevallen aan pest fa de periode van 4 October tot 1 November MO bedroeg, naar uit Thiit»*enrg gemeld Meedt, 456 tegen 3M tn de vorige periode. Naar wij vernemen, heeft de directie van teen der grootere reederijen te IJmutden. welke ongeveer 15 stoomtrawlers, meest kustbooten. exploiteert, besloten haar bedrijf in verband met de slechte resultaten der visscherij. stil te leggen. Reeds is aan een gedeelte van het personeel ontslag ‘aange zegd Naar aanleiding van de geheimzinnige sterfgevallen in Luik en omstreken,, waar tientallen menschen op straat plotseling dood bleven, nadat zij den mist hadden in geademd. scheen hier een zekere ongerust heid te bestaan, die wellicht verband hield met het feit, dat ten tijde van deze gebeur tenissen in België ook hier te lande In vrij sterke mate nevel optrad. In verband hiermede hebben wij ons tot Dr. Heyermans, den directeur van den Ge. meentelyken Geneeskundigen en Gezond heidsdienst te Amsterdam gewend. Dr Heyermans gaf als zijn meenlng te kennen, dat voor ongerustheid geen reden behoeft te bestaan. Mist op zichzelf men denke in dit geval slechts aan Londen, dat geregeld dagenlang in een bruinachtigen nevel gehuld is is doorgaans niet schade lijk voor de gezondheid. De verschijnselen, die zich te Luik voordeden bij de slachtoffers bestonden uit een prikkelend branderig ge voel in de keel en andere symptomen van dien aard. ..Hier moeten andere invloeden aan het werk zün geweest aldus Dr Heyer mans. De funeste gevallen hadden plaats In een industriegebied, waar uit den aard der zaak geregeld schadelijke dampen In het lucht ruim ontsnappen Zeer waarschijnlijk Zijn deze blijven hangen doordat alle omstandig heden medewerkten: windrichting, dikke zware mlt, de vallei-vorm van de streek etc. Voor zoover uit het onderzoek gebleken is waren bovendien de slachtoffers alle per sonen, wier hart of longen niet geheel in orde was En wat zegt u van het geval in Londen, aldus vroegen wij. waar tn een loge zaal der Odd Fellow Order vergiftigingsverschijnse len optraden?" ..Het is uitgesloten,zeide Dr. Heyermans. dat deze iets met mist te maken zouden hebben Vermoedelijk is er met een gaslei ding Iets niet In orde geweest. U weet waar, schjjnlijk. dat lichtgas, dat losbreekt, door den grond als het ware gefiltreerd wordt en dat bovengronds absoluut ook reukloos op treedt. Het gevolg kan zijn, dat men zonder uiterlUke merkbare oorzaken na het inade- men neervalt. Wat ten slotte den mist betreft herhaal ik log eens. dat er geen enkele reden tot on gerustheid bestaat. In Nederland is bij mijn weten trouwens nimmer iets van dien aard voorgekomen, aldus besloot Dr. Heyermans Naar het „Hbld verneemt, zal met de voorbereidende werkzaamheden tot over brugging van de Waal bij Nijmegen in den loop van 1931 een aanvang worden gemaakt. Deae voorbereidende werkzaamheden zullen ongeveer 1jaar In beslag nemen en eerst daama kan met den eigenlijken bouw van de pijlers en het bovendek begonnen wor den. De voorbereidende werkzaamheden vor- daran zoo garuimaa Ujd, omdat os Lent da WaafikandtJk achterwaarts verlegd moet worden verhand met bet fett, dat door den bouw van de pijlers van de brug het stroomgebied van de Waal vernauwd wordt. Met dit werk zal men naar alle waarschijn lijkheid einde 1931 beginnen. Men verwacht, dat de vaste oeververbinding eerst in 1937 zal zijn tot stand gekomen. Door de politie te Amsterdam is op aan wijzing van de Amhemsche politie in een hotel te Amsterdam, gearresteerd en gevan kelijk naar Arnhem overgebracht de 17-Jartge T„ die vorige week met f 4030 toebehoorende aan het rei-bureau Lindeman te Arnhem, waar hij in betrekking was spoorloos ver dween yan het geld werd 1 3000 nog in Zijn bezit gevonden. Tevens zijn gearresteerd een zekere G.. met wien T. er vandoor is ge gaan en twee vrouwen met wie zij een deel van het verduisterd bedrag er door hebben gebracht. Alleen verdere industrialisatie zal ons de toekomst in staat stellen onze toenemen de bevolking te onderhouden. Dit alles zal geschraagd moeten worden door een actieve handelspolitiek onderhande’ingstarief noodig. Mocht het gelukken met «ommige land-n tot een tolunie te komen, dan zou spr. dit s'echts kunnen toetvichen. Daarom had dr Colijn ook gelijk, toen hu zeide. <^at jnen niet met alle landen tegelijk moet onder handelen. doch land met land. Het schoone perspectief van tol unies mag echter niet leiden tot een langer werkeloos toezien Er is in ons land genoeg vakkennis, ge noeg kapitaal, genoeg ondernemingslust om dulrendan werk te verschaffen. Maar men voelt zich afgeslacht door het buitenland. Nu wordt er wel beweerd, dat onder huidige handtelspo’itieke regiem allee goed raat en dat de economische positie van Nederland toch zoo vooruitgegaan Is. maar i daarbij moet niet vergeten worden, dat ons Indië de balans naar de gunstige ^jde deet wenlazn l In Hotel De Twee Steden te Den Haag had gisterenmiddag een vergadering plaats van de Vereeniglng voor Actieve Handels politiek. Als sprekers traden op: prof, mr P. A. Diepenhorst en de heeten D. ten Cate Brou wer. voorzitter van de Kamer van Koophan del en Fabrieken voor Rijnland, die het onderwerp: „Waarom een Onderhandelings- tarief?” inleidde en Chr. van den Heuvel, lid van de Tweede Kamer met het onder werp: „De land- en tulnbouwcrlsls en actie ve handelspolitiek” Aanvankelijk was voorts als spreker aan- gekondigd dr. L. G Kortenhorst, die „Dum ping" zou behandelen. Dr. Kortenhorst was echter op het laatste oogenblik verhinderd op de bijeenkomst te spreken. In zijn plaats werd daarom het woord gevoerd door tnr. Steenberghe uit Gotrle Er bestond buitengewoon groote belang stelling voor de bijeenkomst: onder de aan wezigen waren vele bestuursleden van een groot aantal Kamers van Koophandel uit verschillende streken van ons land HOF 6. ALKMAAR Administratie Na 433 Redactie Na S33 tegen twee uur is op den Heerlen een auto waarin twee personen waren gezeten, tegen het huls van den ijzerhandel Van de Winkel gereden. De vitrine werd' ingedrukt, ook de pul werd zwaar beschadigd. De beide inzittenden, zekere D. Groot en Erkens uit Slttard. wer den nogal zwaar gewond en naar het aeken- huis te Heerlen overgebracht. De Groot was gisterenmorgen nog bewusteloos. De auto werd totaal vernield Gisterenochtend is aan den Trekweg Den Haag de 15-jarige W. A. v. d. S dte met Zijn vader op het loopboord stond ran een rijnaak, waaruit kolen werden gelost, voor de gasfabriek, uitgegleden en over boord gevallen. De jongen sloeg met het hoofd tegen een meerpaal en verdween daama In de diepte van den Trekvliet. On- middellük spreng de vader den knaap na en slaagde erin hem naar boven te brengen. Helaas echter had de jongen bij zjjn val een zoo ernstige hoofdwonde bekomen, dat hij nagenoeg op hetzelfde oogenblik bezweek. Het luk is naar het gemeentelijk zieken huis aan den Zuldwal overgebracht. Aan de hand van enkele cijlers toont prof Diepenhorst, dat Holland hollende achter uitgaat. Deze achteruitgang is waarlijk ruï neus. En wu moeten alles Inspannen om te zorgen dat wij economisch niet ten onder gaan. Er moet gebroken worden met de econo mische weerloosheid en het zich op genade en ongenade aan het buitenland overgeven. Wij eischen. zoo besloot spr.. dat ons land in het wereldverkeer de plaats inneemt, wel ke het toekomt Ons l^nd heelt in hé’, in zonden de Sovjet-heeren nu niet be grijpen, dat zij zich voor heel de wereld hopeloos belachelijk gemaakt hebben en dat geen mensch ter wereld ook maar Iéts van deze komedie gelooft? We willen graag aannemen, dat zij ▼oor het binnenland een stukje komedie noodig hadden om de aandacht van de binnenlandsche ellende af te leiden, maar *t is een groote fout geweest, dat zij de komedie zoo dom-doorzichtig ge ënsceneerd hebben. Waarom hebben zij de „schuldigen” niet laten dood en? Tegen een paar moordjes zien de bee ren immers beusch niet op, en de komedie had daardoor in ieder geval toch een dun schijntje van ernst gekregen voor den oppervlakklgen toeschouwer. 'ast zich te verzetten tegen de worgpo'ttlek. Hulp on andere wijze kan voor een lange Gisterennacht Slttarderweg te Verbod van werken in twee ploegen. ‘-cherming tegen den buiten’andschen over- den, maar wij moeten tuist voorkomen dat kerngezonde en goed-geoutilleerde bedrijven vleuge’lam worden gerla^en Daarvoor is een arische crisis toch' geen uitkomst bren- K. E. Duncker, Finland; A. V. Penttlnen, Finland, beiden tijd, houtv. bü den Dienst van het Boschw. Verlofgangers: D. Hulsken. waam Hpofd der Ambachts school voor Inl. te Slbolga, Zaandam; D. van Veen Haarlem; J. Raadsveld. Rotter dam. belden onderw. tsu kl. bij het openb. Westersch lager onderw.. W Th Z. Stom, hoofdonderw. bij het openb. Westersch lager onderw., Voorburg; M A. P. Vermeulen, contr. 2de kl. bü de P. T. T„ 's Oravenhage; mej. J. C. E. Brandenburg’ typ. 1ste kl. bij het Dep. van Binn Best 's Gravenhage; J. Bouwes Bavlnck. ass-res bij het BIn. Best., 's Oravenhage. Gepensionneerden A. N. Merkelbach. leeraar aan de Komng Willem m-school, Amsterdam Een arrestant, die wegens dronkenschap door den gemeente-veldwachter van Bath- men ter ontnuchtering in de cel was opge- bo-gen. stichtte daar brand, door een stroo- zak van het nachtleger in brand te steken. Toen het cachot met dichten rook was ge vuld, riep de arrestant luidkeels door de tra lies om hulp. Dit was zijn redding, want ontniddellijk kon hl) worden bevrijd eij ae smeulende stroomatras kon worden ge- bluscht. Hoe de arrestant vuur kon maken, is een raadsel, daai hij te voren met zorg was ge fouilleerd waardeloos I e’ausiile. Laat men niet 'schromen op te komen voor beschermende maatregelen. Waarom moet Nederland een asyl zijn voor alle ge dumpte goederen? Moet men dan denken, da^ wij alleen wijs zijn en alle anderen dwaas? Spr. heeft eens hooren zeggen: den alle menschen gek. dan behoef ik het toch niet te worden! Maar spr. heeft zich temationale verkeer recht op een even loyale eerlijke en faire behandeling als waarmede het andere landen behandelt applaus). Het ondersoek in vollen gang In de Belgische Kamer heeft minister president Jaspar de deelneming der regee- rlng aan de familie "Ier slachtoffers van den schadelijken mist betuigt. HU deelde voorts mede, dat verscheidene enquêtes werden ingestrld om de oorzaken der sterfgevallen vast te stellen. Het parket handelt zUnerzüds en gaf order tot het overgegaan tot autopsie op de lijken Het departement van volksgezondheid heeft door den Mljnraad een onderzoek laten instellen. Ten slotte was koningin Elisabeth, teen zij de getroffen gezinnen bezocht, ver. gezeld van geleerden, die eveneens onder zoekingen doen. Het Is te hopen, aldus Jasper, dat men aldus te weten zal komen of de mist dte be slissende oorzaak der sterfgevallen Is ge weest. of dat deze aan schadelijke gassen zijn toe te schrijven. Beleefd verzoeken wij de medewerking van onze H.H. Adverteerders inzake het vroegtijdig toezenden van de voor de Zaterdag-num- mers bestemde advertentiën. WU zullen het zeer op prijs stellen indien wU de an nonces, bestemd voor Zater dag, reeds des Donderdags of uiterlUk des Vrijdagsmorgens ontvangen. Door het vroegtijdig inzen den van advertentiën kun nen wu eek aan de witvee- ring, dus aan het netten van de advertentie, meer aandacht schenken, hetgeen vanzelfsprekend de reclame- waarde van de annonce ten goede komt. Mede in Uw eigen belang vertrouwen wij op Uwe medewerking inzake een en ander te mogen rekenen, waarvoor bij voorbaat onsen d«nk. voorbereidingen beginnen het volggnd- jaar. De raste brag zal eerst in 1937 gereed zijn Door een mededeeling van zUn yroegere verlcofde. is thans aan het licht gekomen, dat zekere Z. tndertUd als kantoorbediende in dienstbetrekking bU een firma te Zwolle, zich heeft schuldig gemaakt aan verduistering van een bedrag van f 3900. BU een nader onderzoek is gebleken, dat Z zich in zUne nieuwe dienstbetrekking, te Weesp. heeft schuldig gemaakt aan hetzelfde delict, weshalve hU op last van den Officier van Justitie te Zwolle in het Huis van Bewa ring is opgesloten Jaspar heett gisteren de wetenschappelijke commissie van enquête geïnstalleerd, die de oorzaken moet vaststellen van de geheimzin nige gevallen in Engis en omgeving De. Minis .er van binnenlandsche zaken Baels is voorzitter der commissie. Hedenmiddag zou Jaspar in de Kamer een verklaring afleggen. Prof. Nolf. de voorzitter van het Belgische Roede Kruis, heeft zeer beslist verklaard, dat mist in zuiveren staat niemand kon dooden. De enquête-ccnunlssles. naar Engis gezon. den. hebben verslag ul'gebracht over haar werkzaamheden en er daarbij op gewezen, dat haar taak moeilijk was daar bU haar komst de oorzaken, die de ramp hadden veroorzaakt, verdwenen waren De commissie staat voor een arbeid van langen duur en zal permanent ziting houden. Na afloop der bUeenkomst verklaarden de deelnemers, dat het probleem zeer samenge steld was en dat het noodig was de zaak in het laboratorium te bestudeeren en er proe ven te nemen. Zoo zal er mist wordên ge vormd en zullen er proeven genomen wor den op dieren. toén de opmerking veroorloofd: Als men in een gekkenhuis is en men doet normaal, kan men ook als gek beschouwd worden. 1 Zoo gaat het ook met Nederland temid den van andere landen. ^rol. Diepenhorst sloot vervolgens de bij eenkomst. periode vocrioopig worden stopgeaot. Het scherm is neer. De komedie is ultgespeeld. De Sovjetregeering „ontdekte” een staatsgevaarlijke groep, de z<. Industrie- partlj, welke in samenwerking met Fransche en Engelsche regeerders h‘t er op aanlegde. Rusland te overrompe len; de boosdoeners werden gepakt en drensden, als gramophoonplaten. aan grijpende onthullingen' at; zij deden geen poging, zichzelf te verdedigen, zb putten zich (evenals David Wijnkoop hier te lande) uit in zelfbeschuldigin - gen; zij legden de laaghartige drijfve ren van hun kapitalistische opstokers bloot heel de wereld kon nu eens zien, hoe ingemeen de Imperialistische staten van Europa het nobele Rusland pro beerden te bejegenen! en zij zongen een loflied op het Sovjetreglem, waar onder te leven hun eigenlijk niet langer toegestaan mocht worden: na hun schandelijk gedrag had het leven root hen ook geen waarde meer; als men hun het leven nog „schenken” wUde. zouden zU dit alleen mogen aanvaarden oin door slaafsche onderworpenheid aan de Sovjet en door krachtige actie te trach ten hun schuld uit te boeten Krylenko, van wien beweerd wordt, dat hfj niet zeer normaal is. elschte de doodstraf; de mlnder-schuldlgen kregen een elsch van tien jaar gevangenisstraf te hooren. Natuurlijk! Ieder tooneelstuk moet zijn moment van hoogste spanning heb ben. Doch spoedig daaiop de doods angst*?) mocht blijkbaar niet te lang duren kwam de opluchting: er zouden geen doodstraffen worden toegepast: de booswichten kwamen er met gevange nisstraffen af. Och! De Russische Staat wilde geen wraak nemen op verslagen tegenstan ders, en deze menschen hadden zichzelf allemaal zoo prachtig beschuldigd, n b ▼oor de mlkrophoon. sprekend met dut delljke stem, soodat heel Rusland de mea culpa's volgen kon. Bovendien waren zij niet zoo schuldig; het booze buitenland had ben verleid en het zouden nu prima Etovjetslaven wor den. BiQ-eindend was het itot: «te voor naamste rechter* kregen een lintje en machten zes weken vacantie gaan slij ten In een of ander lustoord. en industrie In verband met het feit, dat in Engeland de stoomvaartmaatschappUen. in navol ging van de spool wegen, er toe overgaan de tweede klasse te laten vervallen., wijdt een medewerker van „Spoor- en Tramwe gen” een beschouwing aan de vraag of hier te lande in de treinen niet een der drie klassen behoort te vervallen. Werd in Nederland de eerste klasse af geschaft (in België en Duitschland is men daartoe grootendeels overgegaan), dan zou. aldus de schrijver, de opbrengst door het van de 1ste naar de 2de klasse overgaan der reizigers f 1 177 000 jaarlUks terugloo- pen. Daarentegen zou op den duur een groot deel der vrijgekomen zitplaatsen 1ste klasse kunnen worden bespaard, hetwelk tot een bezuiniging zou leiden van f 977.C00 Jaarlijks, zoodat het jaarlUksch tekort be perkt wordt tot f 1.177.000 f 977.000 f 200.000. Bovendien zullen door het ver vallen van de 1ste klasse de sneltreinen ongeveer 15 pet. kleiner kunnen worden De besparing aan brandstof. welke daar mede samengaat, zal waarschijnlijk met grooter zijn dan f 200.000 van de f 9503 000. welk laatste bedrag in 1929 totaal aan brandstof en electrischen stroom werd uitgegeven Het vervallen van de eerste klasse brengt dws„ volgens deze gegevens, geen geldelijk voordeel, en in de eerste ja ren zeker nadeel. De reizigers, die tot nu toe van de eerste klasse gebruik maken, zouden dus worden ontriefd. zonder dat eenlg voordeel daar tegenover staat. Inmiddels is in de laatste jaren het ge bruik van de 1ste klasse per zitplaats aan merkelijk toegenomen, wat schrijver aan toont met een vergelUking van de cijfers voor 1913 en 1929. In eerstgenoemd jaar waren er per KM 8100 reizigers per zit plaats. in 1929 bedroeg dit aantal 12.000, terwUl het aantal zitp aatsen in deze klasse in die 16 jaren met bijna een oerde werd verminderd. Steeg het verkeer in de eerste klasse met 6 pet., het nuttig gebruik per zitplaats nam 50 pet. toe en bedraagt thans 80 pct. ran dat per zitplaats 2e en 3e klasse in 1913. Per zitplaats bedroeg de opbrengst in 1939: le kl. t 4M, 3e klasse f 506 en 3e klasse f MO. Vervolgens sprak mr. Steenberghe ..Dumping." Allereerst stelde spr. de vraag: Wat is dumping Spr. meende het veiligste de vol gende definitie te kunnen gebruiken: dum- ping is de export tegen lagere prijren. dan die. welke op denzelfden tijd en onder de zelfde omstandigheden op de binnenlandsche markt gelden Sommigen willen hieraan nog toevoegen, dat de lagere prijzen door kunst matige middelen worden verkregen. Spr. meent echter, dit deze toevoeging minder juist is. daar men er dan een subjectief ele ment in brengt-. Lijdt ons land nu onder dumping? Spr heeft enkele voorbeelden verzameld, maar hU weet, dat het lang niet de meest sprekende gevallen zUn. ZUn wU nu in Nederland de eenigen. die meenen. dat antl-üumplngsmaatregelen ge troffen kunnen worden? Spr. geeft een op somming van de landen, welke zoodanige maatregelen hebben genomen. Geschiedt de dumping met steun van de regeering. dan kunnen nog speciale maat regelen genomen worden. Men wil nu hiertegenover een verhoogd invoerrecht stellen De dumping veroorzaakt een onrust in den handel en het bedrijfs leven en de economische conferentie noemt dc dumping hoogst nadeelig. Spr besloot met den wensch. dat de Re geering ten deze haar verantwoordelijkheid ziet en ntet achter de felsen zal aanloopen. maar door maatregelen onzen handel en in dustrie tegen dumping in den ruimsten zin des woords ral behoeden i om aan bieden, is vrtie handel daarentegen is actiei wenschen wy actiet te strijden voor den I meest vrUen handel, iets wat de voorstan- der» van vri’handel niet doen. Ten doode ongeschreven bedrijven mo-en niet kunstmatig in het leven worden gehou- I_and. en tuinbouwcrisis en actieve handelspolitiek. Tenslotte sprak de heer Chr. van den I Heuvel over: ..De land- en tuinbouwcrisis I en actieve handelspolitiek.” Spr. wilde allereerst de vraag bespreken in hoeverre de Nederlandsche handelspolitiek tot een verscherping der agrarische crisis heeft geleid Men zegt wei dat de boeren en tuinders in het vrijhandelsland Nederland het beter gehad hebben dan hun collega's in andere landen Maar «pr weet, dat be- oudens een enkele uitzondering de agra- I rische bevolking slechts met hard en lang werken zich een sober bestaan kon verschaf- l fen. En daarom zou het juister zUn te zeg gen. dat de Nederlandsche boer het Vervolgens gaf prof. Diepenhorst het woord I ondanks het nadeel van het vrijhandelsland tn den heer D. ten Cate Brouwer Wn 1 Nederland toch nog iets beter heeft gehad dan de buitenlander Maar het weerstands vermogen crisitoestanden bet hoofd te I Ongemeen verzwakt. Spr meent, dat deze crisis leiden moet *ot actieve handelspolitiek. Men is nu alge meen van meenlng dat de landbouw gehol pen mort woelen wii men een economische VrUhandel is li’delyk. is passief, de meest ruïne vnnrkbjmen Huloverleenlng op andere wijze dan door handelspolitiek kan nooit 'ang voteeho’iden worden en is daarbij on- ”atuurHtker dan de hulp, door verandering in. d» hande'spo'itiek Het is gezonde economie te ADVERTENTIEPRIJS: V*n 1—5 regels 1X5: eOta regel 6X5. RECLAME per regel f ».n voer Me eerste pagina; voer Ae overige pagte»-* 6JR RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" bü vooruitbetaling per plaatsing f 9.60 per advertentie van 5 regels: Iedere regel «neer f 6-13

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1