ONS BLAD L. Frankenberg - Alkmaar K i n JOH. LAUWERS Luxe Bordeau, Port en Samoswijnen per flesch vanaf f3ooo.-f 750.- «»«- ars-xz tso- IR IE P dit nummer bestaat uit twee bladen VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 294 MAANDAG 15 DECEMBER 1930 f40 VERSTERKINGSWOEDE Voornaamste qTCieuws De afkondiging Aanvaring te IJtnuiden 95 ct. De A.V.R.O. en mr. van Doorne Barometers Thermometers VRIJDENKERS? In den rozentuin Talrijke vermisten Een telefoneerende pop rij r Groningen’s burgemeester Geen menschenlevens te betreuren - 1 Ernstige ontploffing op een pleiziervaartuig De sociale bepalingen, geldend voor ons Bisdom ija ikt Onze Kantoorboeken beantwoorden aan de hoogst te stellen eischen Steeds alle llniaturen In voorraad DuitschRussische vluchtelingen aan de Iracema PAYGLOP 3 ALKMAAR W. M. H. Pels Zn KOORSTRAAT 49-51 - Alkmaar TEL. 297 Nieuwe instorting te Lyon II Raad voor de Scheepvaart *>II6IFTE M0ET 08 STRAFFE VAN VERLIES VAR RECHTER, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET OHGEVAL Purmerend a NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD ma I Mr. ran Doorne en de A.VJI.O. Raad Staan vooraan en bovenaan! welke De Liibeck-sterfgevallen Een rapport. 1 Een royement Barometerstand 9 uur tjd.: 759 vooruit. een en het aantal •i De menscl De benoeming ran den heer H. F. J. Bloemen verwacht t JOANNES, DOMINICU8. JOSEPH Bisschop van Haarlem. BUREAU» Telefoon: ALKMAAR Na 433 motorlogger ..Albatros" stoomtrawler „Schoor!" BU Santa Maria (Mexico) werden by een gevecht met de federale troepen. 18 bandieten gedood en 8 gewond. Licht op De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 4.15 uur. ..De onrust in Spanje Verwarde berich ten Opstand In Saragossa. Hei' ministerie-Steeg ondervindt moeilijk heden Weinig hoopvolle beschouwingen. voorzichtig trillend zingen:.... In de lente, in den rozentuin soucl Tot burgemeester van Groningen aal wor den benoemd de heer H. P. J. Bloemera, thans burgemeester van Rheden. xün 40 leeraren ontslagen, studenten tot den opstand Een gekomen, schen. Slechts bil een ongeval met doodelijken afloop J verstoorbaar door. Tien minuten later staan er 11 menschen voor de cel. Na een korte beraadslaging besluiten zij hem er met geweld uit te verwijderen. Samen maken zij de deur open, schudden den jonge man door elkander, maar hij valt stokstijf in hun armen. Is hjj dood? Och. nee. het is een etalagepop. die een grapjas daar stiekum ge deponeerd had HOF 6. Aabn&lstratle Redactie No. 633 ABONNEMENTSPRIJS» Per kwartaal, voor Alkmaar tj— Voor bulten Alkmaar 2.85 Met Geïllustreerd Zondagsblad i 0.60 hooger Thans is defin.tief besloten tot oprichting van een vogeltrvkstation op Texel. Het seusationeele bericht aangaande Bel gische plannen tot het bouwen van forten tegen Duitschland gericht, wordt van be trouwbare xtjde ongegrond genoemd. bil verlies van "a anderen vinger. Drie jeugdige bandieten (20 jaar) zUn in de Sing Sing-gevangenis op den electrischen stoel geëxecuteerd, wegens moord op een apotheker. Alle abonne'. op dit blad sijn ingevolge de ver«kering.vOorw.arden tegen ongevallen vereekerd voor een der volgende uitkeerlnge» Tot president van Guatemala is benoemd Bandillo Palmas, vroeger minister van oorlog. Hl een breuk van been of arm Te Havana daar zij de zouden hebben aangemoedigd. Naar met zekerheid kan worden gemeld. Is binnenkort te verwachten de benoeming tot burgemeester van Groningen met In gang van 1 Februari as van den heer H. P. J. Bloesners. met gelijktijdig eervol ont slag als burgemeester der Geldersche ge meente Rheden. De heer Bloemers is in 1880 geboren. Aan vankelijk studeerde hij te Utrecht In de na tuurwetenschappen. Op het gebied dier we tenschappen heeft hij een onderzoeklngsrels naar West-Indlë ondernomen. Later heeft hjj zich echter meer toegelegd op de kennis der gemeentelijke administratie. De heer Bloemen? is reeds burgemeester geweest Zoo werd benoemd tot burgemeester van en In ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels 1.25: elke regel meer 8^*. RECLAME per regel «-75 ’•oc de eerste pagina; voer de’overige pagina's 0.50. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" bij vooruitbetaling per plaatsing f 0.60 per advertentie van 5 regels: Iedere regel meer 0.12 Maar wat hier ook van zij Wij hebben te letten op verschijnse len en feiten en daaruit onze conclusie te trekken. En dan zien we, steeds hechter aan eengesloten, Frankrijk en België er naar streven, de beide landen tot één on doordringbaar gebied te maken in oor logstijd, en dan moeten wij daaruit con- cludeeren, dat men (zonder dezen dl- recten opzet te bedoelen) in een toe- komstlgen Duitsch—Fransch-Belglschen oorlog Nederland tot gevechtsterrein dreigt te doen worden. ’t Is wel heel logisch: men sluit de Oostgrenzen „herme tisch” af en zorgt voor de noodlge spo ren, waarover de troepenmachten zoo spoedig mogelijk verplaatst kunnen wor den naar Nederland, dat gezien de versterking der Oostgrenzen door Duitschland dan waarschijnlijk als in gangspoort gebruikt zal worden, even als dit In 1914 met het niet genoegzaam versterkte België het geval geweest Is. In eersten aanleg, dat willen wij graag aannemen, zijn al deze waanzinnige ver- dedigings- enaanvalsmiddelen niet tegen Nederland gericht, maar wanneer er in de toekomst eenmaal een oorlogs psychose In de lucht zal misten, dan mogen wij de In België nooit geheel ge storven annexatlezucht en ook velerlei andere Belglsch-Nederlandsche tegen stelling niet veronachtzamen. Hoewel wij het volste vertrouwen heb ben in de vredelievende bedoelingen ten opzichte van Nederland, de omstandig heden kunnen er naar wórden, dat ons land van deze versterklngswoedë In het suiden de tragische dupe wordt. En daarom. Caveant consules! Neerland lette op zijn zaak! Een onschuldig, onuitsprekelijk onschul dig melodietje beheerscht straat, en huis. Het Is zoo simpel en eenvoudig, dat men er verlegen voor is. het hardop te zingen, uit vrees, dat het vernietigd zou worden tegen de muren. Het beslaat uit slechts acht tonen, waar in het moduleert en waarmee het een teers en eveneens eenvoudige gebeurtenis vertelt. Jonge mannen op straat fluiten zachtjes en droomerig drie, vier van deze 8 tonen door de tanden en breken dan plotseling af. Maar zij verraden, dat hun gedachten by <10 kleine gebeurtenis zün. Eenvoudige, vlijtige meisjes neuriën met een lepel of iets anders in de hand, de klei ne melodie en genieten van de teere cadence der acht tonen Alleen de groote luidspreker, die op de straat de voorbijgangers aantrekt, evenals het licht de mot. heeft moed. Hy verheugt zich In zijn metalen kracht en zingt luid en zonder de minste discretie het teere geheim. En de teedere, melodieuze weemoed wordt vernietigd tegen de cementen wanden daar tegenover en verdwijnen in het niet. Ja, er zyn melodieën, die alleen moor kunnen leven, wanneer zy zachtjes gefloten worden of wanneer eenvoudige meisjes, as voorzichtig trillend zingen:Het was van Sans- zame kentering der geesten; dit alles houdt oj. maar heel weinig rekening met toekomstige giftgas-oorlogen, waar in volgens de nieuwste regelen der techniek gróóte gebieden met enkele bommen dood-gegasd kunnen worden; het duidt ook op een niet al te gerust geweten, als men reden heeft te veron derstellen, dat de (vroegere) vijand zich verongelijkt weet als men reden heeftte vréézen Ondanks het feit, dat Duitschland ontwapend is en uitbloedt in herstelbe talingen. De eenzijdige ontwapenaars ten on zent leven in een voor hen allesbehalve gunstlgen tlfd: de mentaliteit, welke by de Fransche en Belgische legerleidingen voortdurend sterker tot uiting komt, wettigt nu Juist niet de onverantwoor delijke, land verraderlijke roekeloosheid, welke sociaal- en vryzlnnig-demokraten hier de laatste maanden zoo demago gisch gepredikt hebben. Van overal duiken hardnekkige ge ruchten op over de vervolmaking van de bewapeningen en de krygsmiddelen by onze zuidelijke buren, In krachtige sa menwerking met de Fransche angst- milital risten. En nu behoeft men aan lang niet al deze geruchten geloof te hechten om toch met een zekere bezorgdheid den gang van zaken gade te slaan. De bladen hebben vermeld, enorme defensie-credieten de Belgische regeering binnenkort denkt noodig te hebben; we lazen over dertig millioen ten dienste van het bruggehoofd.Nattien, over moderniseering van de Oostfor- ten, over betonterrelnversterklngen tus- achen alle forten, over grootsche rivler- verdedlglngswerken aan Amblève, Our- the en Vesdre, over versterking der cavalerie, met drie regimenten gendar merie, over belangryke uitbreiding van het militaire vllegwezen, over extra mlllioenen voor vliegtuigen, over lucht afweergeschut en over mobiel, zeer krachtig geschut van 12 c.M. voor het veldleger, over nieuwe infanterie-mor- tleren. In de Parysche editie van de „Chicago Daily Tribune” kwam een zekere Anna Sommerhousen, echtgenoote van een gewezen socialistisch lid der Belgische Kamer, de sensatie nog vergrooten door aanvullende onthullingen: Uit Miami, in den staat Florida, wordt gemeld, dat een ernstige ontploffing plaats vond aan boord van het pleiziervaartuig „Europa", dat ruim 150 passagiers aan boord had. De ..Europa" was in volle xee. toen een der ketels explodeerde. Tot nog toe konden 144 passagiers worden gered, terwijl drie dooden werden geborgen. Talrijke personen worden nog vermist. By het reddingswerk speelden zich vreese- lyke tooneelen af. kleine stoomboot, die te hulp was was spoedig overladen met men- Het algemeen bestuur van de A. V. R. O. ift in ayn vergadering van eergisteren i vertrouwen opgezegd aan Mr. J. H. van Doorne wegens diens handelingen in strijd met de belangen van de vereeniging Men heeft zyn goedkeuring gehecht aan het besluit van het dagelyksch bestuur van de A. V. R O. om den heer van Doorne te royeeren als lid der vereeniging. 't Bestuur heeft zich in 'n resolutie uitge sproken, dat 't blad „Vry Nederland" moet worden geacht een blad te zyn, dat door zijn inhoud der. schijn blijft wekken, een met de A. V. R. O. verwant orgaan te zyn en dat daardoor een gevaar voor de A. V. R. O. vormt. Met algemeene stemmen werd het beleid gevoerd door het dagelyksch bestuur en den directeur goedgekeurd. Volledig vertrouwen werd uitgesproken in alle leidende personen. Een aanbod van mr. van Doorne Mr. J. H v. Doorne verzoekt mede te dee- len. dat hy in bovenbedoelde vergadering heeft aangeboden, de door den voorzitter van de A. V. R O. daar tegen hem ingebrachte grieven, onder meer betreffende de samen werking A. V. R. O.V. A R. A. en de verhouding van de A. V. R. O. tot een be paald persorgaan, te doen onderzoeken, door een onpartijdige commissie van drie leden: een lid te benoemen door het dag. bestuur. door hemzelf en het derde door de twee gekozenen, op welk aanbod de voor zitter niet wenschte in te gaan. Dit aanbod blijft mr. v. Doorne gestand doen in de overtuiging, dat de A. V. R. O. alleen gebaat is door openbaarheid zonder aanzien van eenige persoon. de „Albatros" vertelde, dat hjj den logger als naar gewoonte van de vischhal naar de hannghaven moest bren gen. Toen men slaags lag. kwam een trawler van de markt, die met behulp van een sleep boot de visachershaven Invoer. Even daarna kwam er een tweede trawler, eveneens ge sleept. Dit was de IJM. 39. „Ik gaf stooten op de fluit.” aldus get., „om hem s.b. te pas- seeeren. Maar de IJM. 39 bleek reeds eenige vaart over den voorsteven te loopen." Get. heeft de omkeerbeweglng toen op achteruit gezet maar een aanvaring kon niet worden vermeden. De ..IJM. 39" duwde de „Albatros" dwars in de haven. Volgens get. had dit vermeden kunnen worden, als de ander wat langer had gewacht. Van zyn kant verweet de schipper van de „Schoort," als getuige geboord, den stuur man. dat deze niet nog een minuutje had ge wacht. De stuurman daarentegen voerde nog aan, dat de trawler veel te zwaar ws voor het kleine sleepbootje, dat hem trok. De hoofdinsp. v. d. Scheepv. C. Fock wijt de aanvaring eraan dat belde schepen en nog een derde schip met hun sleepbootjes in een vry nauwe ruimte te zamen waren en daar by harden wind moesten manoeuvreeren. In hoeverre de „Albatros.” door even stil te lig gen, een aanvaring zou hebben kunnen ver mijden. is niet meer na te gaan. De Raad zal nader beraadslagen en later uitspraak doen. meermalen hy in 1905 Willemstad 1908 aan het hoofd der gemeente Borculo gesteld. Als burgemeester van Rhe den fungeert hy reeds sedert 1 Juni 1917. Van 1919 tot 1923 was de heer Bloemers Ud van de Prov. Staten van Gelderland, waar hij als Unle-Liberaal zitting had en is voorzitter van het dagelyksch bestuur van het Ned. Instituut voor volkshuisves ting en stedenbouw De heer Bloeemers is officier in de Orde van Ougnje-Nassau. het energieke ingrijpen van de kustwacht voorkwam, dat het ongeluk groo- tere afmetingen aannam slachtoffers grooter werd De „Europa”, die weinig minuten na de ontploffing zonk, was één dier pleiziervaar- tulgen, wier bodem gedeeltelijk bestaat uit glasplaten, om de passagiers in de gelegen heid te stellen de prachtige koraalriffen en andere onderzeesche wonderen van de Golf van Mexico door het doorzichtige wa ter heen waar te nemen. Zaterdag en in den nacht van Zaterdag op Zondag zijn opnieuw te Lyon eenige hui zen ingestort. Gelukkig zyn geen menschen- levens te betreuren. In de onmiddellijke nabijheid van de plaats, waar onlangs de groote ramp heeft plaats gehad, is in den afgeloopen nacht een vijf verdiepingen hoog gebouw ingestort. Op bevel van de politie was het gebouw reeds sinds eenlgen tijd ontruimd. Slechts een familie, die op de tweede etage woonde, had geweigerd de woning te ontruimen. werden in hun slaap door de 6t. doch als door een wonder in hangen aan den muur, die ig van het huis was blijven staan. De onmiddeliyk gerequireerde brand weer bevrijdde vier personen uit hun positie. Niet ver van het terrein van de ramp is een bouwwerk, waarvan reeds twee verdiepingen waren opgetrokken, ingestort. Er zün geluk- Er is in ons land een vereeniging „De Dageraad”, die zichzelf „vrydenkersver- eenlging" noemt. In haar jongste congres heeft zy een „stryd-program” vastgesteld. Daarin komt voor: 5. zy constateert a. dat het kapitalisme een stelsel is, waarin geproduceerd wordt uitsluitend voor persooniyk winstbejag, waardoor de overgroote meerderheid der men schen uitgebuit wordt ten bate van een kleine groep, met gevolg, dat de uitge- bulten, de arbeiders, gebukt gaan onder het kapitalisme, en dat de kapi talisten, ten koste van het levensgeluk der arbeiders, leven in weelde; b. dat stoffeiyke nood, zorg en el lende een belemmering zyn voor het vrije denken; o c. dat het socialisme een stelsel is, waarin geen plaats Is voor persooniyk eigendom, waarin alle menschen hun aandeel zullen leveren voor instandhou ding der maatschappy en geproduceerd zal Worden uitsluitend ten bate van de gemeenschap; dat in het socialisme geen belemmeringen van materieelen aard het vry-denken in den weg zullen staan, dat zy dus in het belang der rechtvaardigheid en in het belang van het vry-denken, zonder daarby stelling te nemen voor of tegen bepaalde socia listische party den strijd zal aanbinden voor het socialisme en tegen het kapi talisme. „Het is merkwaardig!” teekent „De Vryzinnig-Demokraat” hierby aan: „Deze, zich vrijdenkers wanende Da- geraads-lleden, die om vry te kunnen denken alle religieuze dogma's verre van zich werpen, spreken zich uit ten gunste van een politieke richting, die haar grond vindt in een aantal oeconomische dogma’s. Vry-denken schynt wel heel moeiiyk te zyn!” De Raad voor de Scheepvaart heeft een onderzoek ingesteld betreffende de aanvaring op 19 Juli JJ. in de vlsschershaven te IJmui- den tusschen den K. W. 68 en den UM. 39. De stuurman van Als zwervers, op zoek naar een nieuw va derland zoo waren zij op zekeren dag over de zee getrokken, een groep jonge Duitschers uit Sow jet Rusland. Duitsche schepen, de stoomschepen van den Noord-Duitschen Lloyd en van de Hamburg-Amerika-HJn hadden de laatste Duitsche gastvryheid aan de vluchtelingen verleend op hun reis naar Zuid-Amerika. „De heele bemahning’ zoo luidden de berichten van de andere zijde van den Atlantischen Oceaan. ..wedijverde met elkander, om ons ter wille te zijn." „Onze grootste dank." zoo stond er op een andere plaats, „geldt Duitschland, ons waar achtig vaderland, dat wy reeds liefhadden voor wij bet met eigen oogen zagen en dat altijd de volle liefde van ons en onze kinderen zal hebben, waar wy ook onze hutten zullen opslaan." En nu zün deze hutten opgeslagen! Onge veer K.M. voor de monding van de Iranernè - Hier teUn. 6 weken tyd een fortneele stad ontstaan van primitieve hutten. In deze provisorische buizen wonen onge veer 1000 Duitsch-Russische vluchtelingen, die er zóó lang biyven tot de tn aanbouw zijn de huizen voor de kolonisten voltooid zyn. Berichten uit San Domingo en Porto Alegro melden, dat er een uitstekende orde en tucht heerscht onder de nieuwe kolonisten. Vooral wordt er op gewezen, dat de verpleging d< r vluchtelingen zeer goed is. dat mediische hulp en streng toezicht voortdurend in de weer zijn, om den goeden gezondheidstoestand onder de emigranten te bewaren Ook bestaan er reeds burgerlijke en kerkeljjke organisaties waarvan de leiding in handen van bejaarde, ervaren mannen berust Binnenkort zal zelfs in een voorlooplge school het onderricht voor de kinderen der vluchtelingen weer worden begonnen. Er heerscht in de nieuwe kolonie aan de Iracema een voortdurende bedrUvigheid. Reeds in alle vroegte trekken de jonge mannen gewapend met schoppen, zagen en bijlen naar de werkplaatsen, om de boomen om te hakken en den humusrjjken bodem te ontginnen, terwijl de oudere mannen der groote gemeente bij de hutten blyven en hier zagend hun nieuwe „tehuis” vervaardigen. Men moet deze mannen aan het werk gezien heb ben, om zich een voorstelling te kunnen vor men van hun vaardigheid op alle gebied. Of men wil of niet, komt men hier tot de overtuiging: „die menschen werken zich om hoog,” zoo oordeelt men in Brazilië over deze menschen. Maar ook de daadwerkeiyke hulp, die de Duitsch-Russische vluchtelingen mochten ondervinden, is niet te onderschatten. Er werd voor gezorgd, dat het vluchtelingen-trans- port zoo snel en zoo goed mogelijk naar het nieuwe vaderland vervoerd werd. Alle ge- zinnen krijgen gratis voldoende levensmidde len en ook eenlg geld, totdat de eerste oogst binnen is en verdere ondersteuning overbodig blijkt Alleenstaande vluchtelingen» kunnen tegen goed loon werk krijgen aan den wegen bouw der Clta Territoria! Sul Brascb. Doch ondanks dit alles, valt het niet te ont kennen, dat 1 lot der vluchtelingen verre van aangenaam is. Want de arbeid is. zwaar en onder de nieuwe kolonisten van Brazilië, die al zoo oneindig veel hebben moeten verduren, bevinden zich veel ouden van dagen en ge- brekklgen, en ook Jonge zwakke en ziekeiyke menschen, zoodat er ook in de toekomst groote zorgen zullen blijven bestaan. .JEbenEmael" aldus de genoemde dagbladcorrespondente „is een naam, welken onze kinderen en kleinkinderen „even gemakkeiyk zullen spellen als de veteranen uit den wereldoorlog Luik en Antwerpen. Op t «ogenblik is EbenEmael slechts een vredelievend boerendorp tusschen het Belgische Luik en het Nederlandsche Maastricht. Drie Jaar verder zal Eben Emael algemeen bekend zyn, besplon- neerd en bewaakt als het laatste en modernste superfort van België. EbenEmael zal worden uitgerust met kanonnen, die krachtig genoeg zullen zyn om over de Nederlandsche provincie Limburg naar het Duitsche Aken en omliggend gebied <e schieten. Het blad bevat verder mededeelingca omtrent andere versterkingen, die in België worden of zullen worden aange legd. De forten van Antwerpen zullen worden herbouwd en ook Luik, Termon- de Namen en Dlnant zullen forten kry- gen, die met succes de modernste artil lerie en ook het 42 cM geschut van dn Skodafabrieken zullen kunnen weer staan. Zelfs zou de Generale staf verster king van Gent overwegen. Drie formidabele muren van Üzer en beton zullen door België worden aange legd. Aan de Fransche grens zal geen enkel fort worden gebouwd. De nieuwe versterkingen zullen dit Jaar drie honderd millioen Belgische francs kosten, het volgend Jaar het dub bele bedrag. Dit is slechts de eerste stap voor <le oprichting van het stalen en betonnen schild, dat een beveiliging tegen Duitschland moet vormen.” Op een ondergrondsche-spoorwegstation wachten verschillende menschen op het oogen- bllk. dat een jongeheer eindelyk de telefoon cel eens zal verlaen, want zy willen ook spreken. Vooral een bejaard heer is zeer haastig, hy rukt zelfs een keer de deur open en roept: ..Nu staan we hier al met z’n drieën!" Maar de jongeman laat zich door niets storen Hij spreekt zeker met zyn meisje, want hy fluistert heel zachtjes, men kon buiten geen woord verstaan. Na een kwartier wordt het den ouden heer toch wel wat al te kras, hy rukt de deur weer open en roept: „Maakt het kort! Kunt u niet lezen?” En allen kijken naar het bord met deze woorden, maar de jongeheer telefoneerde on- Op het traject Riga—Li ban is een per sonentrein ontspoord, doordat over een afstand van 25 meter de rails waren lon- gesehroefd. Enkele passagiers werden ge kwetst. Het schenkt werkeiyk eenige voldoe ning, dat zulks nu ook eens van vriJ- zinnig-demokratische onverdachte zyde getuigd wordt. Inderdaad zyn de vrydenkers de meest-onlogische en de minst-vrije „denkers” In onze samenleving. Evenals de heeren zich In het boven staande vastleggen op een aantal eko- nomlsche dogma's, zoo zweren zy ook op (anti-) godsdienstig terrein met een aantal dogma.’s, welke leder „vry” den ken onmogeiyk maken. De Belgische regeering heeft zich ge haast van een en ander een dementi te doen publiceeren, waarin de correspon dente als volkomen onbetrouwbaar ge- qualificeerd wordt. Men hqude het ons door ondervin ding wijder geworden echter ten goe de, dat '^wy aan dergeiyke officieele communique’s niet al te groote waarde heehten, temeer thans, nu het door de correspondente gepubliceerde voor een »eer groot deel zéér wel in de iyn kan liggen der door de Belgen (en Fran- schen) gevolgde versterkingspolitlek te gen Duitschland; de correspondente moge wat overdreven hebben, maar ook dkn nog geeft een en ander genoeg te denken. Ook de tegenspraak der Belgische re- geertng ten aanzien van vermeerdering van sporen in de richting der Neder- landache grens (by Antwerpen) hebben wy niet voor honderd percent kunnen aanvaarden. Alles wyst er op (en uit de angst psychose, waarin Frankryk en België nog steeds verkeeren, is zulks logisch ook heel goed te verklaren), dat Fralnk- ryk en België te zamen een militaire eenheid tegen Duitschland willen gaan vormen, zóó sterk, dat er, men- ■chelykerwljs gesproken, van vyandelij- ken inval geen spraike meer zal kunnen ayn. Dit alles verraadt natuuriyk ontstel lend weinig vertrouwen in de vele en kostbare vredespogingen van den Vol kenbond en deszelfs verschillende in stituten, van het Internationaal Ge rechtshof, ontstellend weinig ver trouwen ook in een gelukkige, vreed- Op den vierden Zondag van den Advent wordt van den kansel afgelezen de brief van het FCederlandsche Episcopaat, welke staat afgedrukt In het Directorium van Ons Bis dom blz. 89 tot 92. Bij dezen schrijven Wy voor, dat voortaan (te beginnen reeds dit jaar) na de voorle zing van dien brief zullen worden afgekon- digd de sociale bepalingen, well^p gelden in Ons Bisdom sedert het houden der Diocesane Synode In het jaar 1929. Wanneer de ge noemde brief is voorgelezen, voege men on- mlddeliyk er aan toe het volgende: „Bovendien brengen Wjj de geloovlgen van Ons Bisdom In herinnering de volgende bepa lingen voor het R. K. VereenIgingaleven, welke gelden sedert het houden der Diocesa ne Synode In het Jaar 1929." A. 1. Het is en bluft onze ernstige en uit drukkelijke wensch, dat de katholieken van Ons Bisdom zich vereen igen en vereenlgd blijven In katholieke organisaties; deze moe ten niet slechts zijn vereenigingen vfcn katho lieken. maar inderdaad katholieke vereenigin gen. waarin de katholieke beginselen tot hun volle recht komen. 3. Het Is een dringende eisch voor alle ziel- mede te werken aan d ‘n opbouw en het be houd eener goede maatschappelijke orde, en daarom is het hun plicht toe te treden tot de hun geëigende katholieke sociale vereeni gingen. 3. Het Is een dringende eisch voor alle ziel zorgers aan de katholieke vereenigingen hun ne volle waardeerlng en den noodlgen steun te verleenen. 4. Een goed katholiek zal nimmer beletten op welke wijze dan ook, dat zyn onderge schikten toetreden tot de hun geëigende katholieke sociale vereenigingen; by gerezen geschillen zal de bemiddeling dezer vereeni gingen niet mogen wonden afgewezen. B. de bepaltneng betreffende de katholieke middenstanders, landbouwers en werkgever» 1. Het lidmaatschap van zoogenaamde neu trale vak- en standsorganlsatles is aan de katholieke Middenstanders. Landbouwers en Werkgevers niet geoorloofd. 2. zy, die lid zyn van liberale of »-g neu trale vak- en standsorganlsatles mogen niet worden toegelaten tot of deel uitmaken van onze katholieke kerk- of armbesturen of b- stuursfunctles vervullen In andere charitatie ve of zuiver godsdienstige vereenigingen. 3. Het lezen van katholieke vakbladen worde ten zeerste bevorderd. Nota 1. Het lidmaatschap van bovenge noemde niet-katholieke vereenigingen kan gl- leen dan worden bestendigd, wanneer deze twee voorwaarden aanwezig zyn a. dat men aleohte eontribueerend Ud is; 1 heel b. dat hst opasggen van het lidmaatschap -4)n een belangryke financieels schade met zich medebrengt. 2. Wie om welke reden dan ook lid Is eener neutrale vak- of standsorganlsatie kan In geen geval bestuurslid zyn of worden eener katholieke vereeniging. C. de bepalingen over onze katholieke vrou wen en meisjes. Onze katholieke vrouwen en meisjes hebben den strengen plicht zich te onthouden van het steunen of van het lid zyn van z.g. neu trale organisaties.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1