ONS BLAD GRATIS ft wensch PLI L. Frankenberg Al kmaar /f F TIE JOH. LAUWERS GRATIS dit nummer bestaat uit twee bladen Voornaamste cVCieuws 95 et. I 1 Onze Bordeaux, Port- en Samoswijnen per flesch vanaf i I jaAr verzoekt het ?n^r,taan- tot X Januari DINSDAG 16 DECEMBER 1930 s LM J? VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 29S f 3000 ff 40 ff 125 ff 750 ff 250 Groningen's Burgemeester De R. K. Volkspartij De 25.000 K.M. prestatierit De doodelijke mist In België PAYGLOP 3 De zender-mlsère C. E. van Weel TEN fEN \a" nclub Onderhoud van tertiaire wegen ten den aa" Postvluchtdienst op Ned.-Indië DE DIRECTIE N.-H.D. ^o""' aa"'" De commandant van de Marine te Willemsoord W. M. H. PELS Zn. - ALKMAAR VOORSTRAAT 4951 - TELEFOON 297 Die zich thans op het Noord-HoUandscb Dagblad abonneeren ontvangen de nummers tot 1 Januari a.s. be*°’ •nd- ;d\"« bet be\e< sV°e Nederlandsche taal bi] examens 0-5° onder' f 50 AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAM RECHTEN, GESCHIEBEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET OHGEVAL een overwinning? KALEHDERS VOOR 1931 5 re«e'S \0 'niet doe" be <OOV a’ Te«' iOcbt s\ec"vs te PXaU ;S\aa"' ,\¥»e" »;ordt UNO1 advert va" 'i tn ra a - NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD ■lm schot I r De heer H. F. J. Bloemen benoemd -0 Werkliedenrer- einde Wielrijders op het rijwielpad Poincaré zeer ernstig ziek. Wat Timmer vertelde Een ronde mee- Timmcr de Poolvorscher. Bestrijding van mond- en klauwzeer Een nieuw middel? 25 dagen en nachten. Barometerstand 9 uur vat. 76Z Vooruit. Barometers Thermometers Minister De Geer 60 jaar ALKMAAR Binnen een half Jaar voorbij? i. zich ui a Een request aan Provinciale Staten C' Schrijfwijze >rSen’ te I jent, on- we! aan boord. Vandaag wordt da *«e- Verrock om een verbod In het leven te roepen eiav’ van r Van 31 ffaat Het vijfde retourvliegtuig te Jodphar lê hie- t (kar af en In zijn Zaterdag heeft Ook afwijkingen toegestaan voor de examens L o. en hoofdacte New dus de op Licht op De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om 4.15 uur. Spoedig een te wachten? De opstandige beweging in Spanje. Op stand der vliegers overwonnen. heeft rich tot de Provin- van Noord-Holland gewend uit het RIj kswegen da ar- ABONNEMENTSPRIJS! Per kwartaal, voor Alkmaar L— Voor buiten Alkmaar 2X5 Met Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 hooger behandeld Den 1 'Ai Zondagavond ia te Laag-Soeren de ruw» 49-jarige heer C. E. de Weel te water geraakt en verdronken. Zijn Hjk werd spoedig gevon den. De heer Van Weel was oud-burgemees ter van Broek in Waterland. De teraardebe stelling geschiedt Donderdag te Spankeren. Staan vooraan en bovenaan lardlg- me. n Jan lag al- :aratn- beken- □mme- beido □les in 1 22.22. en ge- r □kiuk» nkelj£ n den erdam ert de .ionale avond id. Do 30. De st ko- reeni- iuwen gevoelen ■n dezen het dan ze ver had wel un goed et goede IdenUnig- i om te it partij, i terecht i, waren Prettige die"’ bo" toe^' aan den •ngt den met op F. C.- pel gaat >al blijft •ein. De periode mie ver ier mooi s begint te krfj- ui weer aanval, verrast d. Zei, iet sein wat se rien tot Ipuntm eer. en weer g. Hol- erkeljjk. r in. Al w v. d. len AP. spande, tenpunt houdt orhoede d. Rol v. Har- punten, ng niet geen ndla is er 4-0 lelt be- werken kwam e kost- betee- met de buitenge- bruik maken Rijkswegenplan Wegenplans verbetering Najaarsvergadering R.K. bond in Nederland. ns, maar loorrich- veel te tn wor- ehouden. orceeren, ikhuiaer- vorm en lt 'n ge- t bijster na fraai tand op inbreekt. Ie meer- Benoemd tot burgemeester van Gronin gen de heer H. P. J. Bloemers. thans bur gemeester van Rheden. De minister van Financiën, jhr. mr. D. J. de Geer, heeft eergisteren zijn 60stcn ver jaardag gevierd. Ingevolge den wensch van den heer De Geer bleef de viering van den verjaardag be perkt tot den kring van familieleden en vrienden. daan om te voorkomen dat een rijder telkens het nachttraject moet nemen. Contrólepo-.- ten zijn gevestigd te Bussum. Amersfoort, al leen op den heenweg. Zwolle. Deventer, Arnhem en wederom Bussum. De Koninklij ke Nederlandsche Motorwielrijders Vereeni- ging, gevestigd te Den Haag heeft de offici- eele contróle; alle onderdeelen van de ma- K.N.M.V.-stempels Den Haag, de K.N.M.V. contro- Door den heer H. Gilleken» te Roermond is aan den Minister van landbouw onderzoek gevraagd onder toezicht van dr. Frenkel, directeur van den veeartsenijkundlgen dienst te Utrecht naar de toepassing van een mid del tegen mond- en klauwzeer, waarvan ge noemde heer het recept in zijn bezit heeft. December hierbij. chine zijn met speciale voorzien. De heeren Nortier te secretaris-penningmeester van en Schultze te Amsterdam zijn als leurs aangesteld. De heer Dieters vertelde ons nog. dat Blauwe Prins tentoongesteld zal worden de as. automobleltentoonstelling, welke van 23 Januari tot 11 Februari as. in het R. A. I. gebouw te Amsterdam wordt gehouden. Maar dan weer als Blauwe Prins, want nu zit de machine onder de modder. Merkwaardig is -r voegde de heer Dieters er aan toe dat alle stands thans reeds zijn uitverkocht, ja dat men 5000 M2, ruimte te kort komt en dat de inschrijvingen partieel zullen moeten worden toegewezen. Blijkens de „Staatscourant" van gisteren, is met ingang van 1 Febr. as. benoemd tot burgemeester van Groningen de heer H. P. J. Bloemers, met gelijktijdig eervol ontslag als burgemeester van Rheden. om zijn eigen beeldspraak uit de mil- lioenennota te gebruiken, schuil 1» ge gaan en donkere wolken zich aan den financieelen hemel samenpakken. Dat de strijd tusschen hem en de Kamer daardoor verscherpt is behoeven we niet te zeggen. Gelukkig dat hij nu voorloo- plg niet meer in de Kamer behoeft te zijn, mogelijk dat daardoor eenige ver betering komt. De PHA.GA... het vijfde retourvliegtuig, Is gisteren om 11.01 uur van Allahabad ver trokken en landde te 16.03 uur te Jodphur. Alles is wel aan boord. Vandaag wordt de reis voortgezet. AUb «bonne*» nr» dit bind rffln Ingevolge de t- «uwvrile» verseksrd voor ren der ADVERTENTIEPRIJS: Van 1— regels 1.25: elke regel meer 0.25. RECLAME per regel •-« roor de eerste pagina; voor de overige pagina'* 9.59. RUBRIEK ..VRAAG EN AANBOD" b|j vooruitbetaling per plaatsing 0.60 per advertentie van 5 regels; iedere regel meer 0.12 bil verlies tan *a anderen vinder. cXieU1VjaörS De B B. N.. Bond van Bedrjjfairfnhmwierp in Nederland, ciale Staten met een request, waarin te kennen gegeven werd, dat men met bijzondere waardeering De keer ten goede schijnt nu snel te zonen komen. Minister Rejjmer kondigde bet reeds aan, toen hij de vorige week In de Memorie van Antwoord betreffende de Waterztaats- begrootlng de verwachting uitsprak, dat hij thans spoedig in staat zou zijn een beslissing in dit ,^eer belangrijke vraagstuk” te nemen. En als we nu Pastoor Perquln gelooven mogen, zal de zaak waarschijnlijk binnen een half jaar haar beslag hebben. H|) zeide ten- mlnlste In zijn radiopraatje Zondagmiddag er vast op te vertrouwen, dat het op 1 Januari a.s. de laatste maal zou zijn zijn, dat KR.O. en N.C.R.V. zouden moeten ver huizen naar de thans hopelooze 298-meter- golf, die In sommige deelen va^ ons land zelfs met het beste toestel niet te ontvangen is. De ellende zou dan dus nog hoogstens zes maanden kunnen duren. Spr. verklaarde daarnevens nogmaals, dat de K.R.O. ten deze bereid is tot samenwer king met de andere omroepen, ten einde der regeering de oplossing van de kwestie ge- makkelijkerk te maken. Bjj beschikking van den Minister van On derwijs, K en W. is thans vastgesteld, dat bij de Staatsexamens ter verkrijging van de akte van bekwaamheid als onderwijzer en als hoofdonderwijzer, te beginnen met het jaar 1931. bij de beoordeeling van het ge bruik van de Nederlandsche taal dezelfde afwijkingen van de tot dusver het meest in gebruik zijnde schrijfwijze zullen zijn toe gestaan als eenige maanden geleden voor de gymnasia, hoogere-burgerscholen, kweekscho len, enz. Is geschied. van de op hen drukkende wegenhelaMIng Om die reden verzoekt de B. B. N. de Provinciale Staten het voorstel wel te wil len aannemen. Naar verluidt, zou de onlangs tot Schout bij-Nacht bevorderde kapiteln-ter-zee C. J E. Brutel de la Rlvlère, die eerlang uit Nederlandsch-Indië hier te lande terugkeert, bestemd zijn om te rijner tijd, waarschijnlijk in het voorjaar van 1931, vlce-admlraal L. J. Quant op te volgen als.commandant van de Marine te Willemsoord. PJaaUin¥ n«mmer bil cc o breuk van been off arm -.phe’ ■\j\d» De Belgische kabinetsraad heeft zich gis teren bezig gehouden met den doodelijken nevel in het Maasdal. De regeering is van meenlng. dat de nevel vergiftigd was en besloot derhalve tot het Instellen van een commissie van onderzoek. Ten slotte is er een wet op dit punt en deze moet worden nageleefd. Zeer streng la men voor de automobilisten, hetgeen niet an ders dau toe te juichen kan zijn. Maar da politie kan nog veel opvoedend werk verrich ten door op de reflectors der fietsen voort durend contróle te houden. Het komt elkeen ten goede. Bij Woudenberg nemen we afscheid van Timmer en gaan in een flink tempo vooruit. Maar Timmer zet er ook zijn gang In ep bijna tegelijkertijd arrlveeren we bij hotel ..De Rozenboom” te Bussum. Vele rijen men seden hebben zich langs den weg opgesteld om den Blauwen Prins en zün berijder toe te juichen. Onder groot enthousiasme komt Timmer binnen. Mr. Jones staat met zijn mannetjes al klaar, smeeren, vullen, alles Is in een oog wenk klaar. De K.M. worden opgeschreven, in totaal was Zaterdagmiddag 7 uur afgelegd 8427 K. M. Van Hamersveld staat klaar, tien minuten later rit hij in het zadel. En de honderden verdringen zich om den rijdei; moed in te spreken. Dan ronkt hij weg in den mist, *n zware nacht tegemoet25 dagen en nach ten. een prestatie mag het heeten voor mensch en machine. Maandagmiddag 15 December om 12 uur waren 10.000 K. M. afgelegd. Nog vijftien dagen staan dus voor den boeg. werd, dat men met bijzondere waardeering heeft kennis genomen van het door het Col lege van Gedeputeerde Staten tot de Pro vinciale Staten gerichte voorstel d.d. 12 November 1930. tot het verleenen van gel- deljjken steun uit de Provinciale kas aan onderhoudsplichtigen in de jaarlijksche kosten van wegen, die, hoewel niet op de Provinciale Wegenplans voorkomende, toch voor het doorgaand verkeer van belang zijn; dat van de aanneming van dit voorstel mag worden verwacht, dat een groot aantal be dril f sa utohouders. wier auto's nimmer ge- van wegen hetzij op het hetzij op de Provincial»» voorkomende voor welker gelden uit het Rijkswegen- fonds warden beschikbaar gesteld, C___ door eenige compensatie zullen ontvangen Verschenen is de Memorie van Antwoord op de TarweweL De regeering geef/ de voor keur aan een „maal- en menggebod”. oet befe^e’ Door den Bond van Vrijwillige Verkeers- Inspectiën in Nederland is aan den Mi nister van Waterstaat een verzoekschrift gericht om aan wielrijders te verbieden bij modem aangelegde wegen met een behoor lijk rijwielpad gedacht wordt o. a. gan het gedeelte van den rijksweg Bennebroek Haarlem en den weg SoesterbereAmers- I foort van den groeten rijweg gebruik te maken. Wielrijders zijn op de rijwegen, vooral bij regenachtig weder, wanneer er kans op slippen bestaat, een groot gevaar. De organisatie berust, zooals we reeds zei den, b|j de N. V. Wander te Assen. De heer Dieters van deze maatschappij, was zoo vriéndelijk ons eenige inlichtingen te ver strekken. Alhoewel het sportieve element in dezen rit natuurlijk aanwezig is, Is het echter meer een prestatierit van het motorrijwiel. Dit is een New Imperial type De Blauwe Prins van 350 cx. Het centrum der organisatie is ge vestigd in hotel ..De Rozenboom" te Bussum. Het traject is 250 K:M. lang en loopt van Bussum via Amersfoort. Harderwijk. Zwolle naar Zutphen en Deventer, en vandaar via Arnhem en Ede naar Amersfoort, waarna dezelfde weg naar Bussum weer teruggeno men wordt. Met een geïnlddclde van onge veer 40 K.M. per uur wordt dit traject in on geveer 6 uur afgelegd. Per dag wordt dus 1000 K M afgelegd, mx.w. 25 dagen en nach ten draait de Blauwe Prins, door-fietsen. zegt men in Bussum. De eerste start vond .Vrijdagmiddag 12 uur op 5 December plaats. Als alles goed loopt, Is men dus nog Voor Oudejaarsavond gereed met den rit Iedere ronde van 250 K.M. wordt door een der drie deelnemende rijders afgelegd, zoodat zij dus zes uur achter elkaar rijden en dan weer 12 uur rust hebben. Men heeft dit aldus ge- te Utrecht gehouden vergadering, heeft het partijbestuur der R. K. Volkspartij een rapport van zijn leden C. D. Wesseling, in Haag, en J. Houtsma, te Zwolle, over door hen gevoerde onderhandellng-n met een delegatie der Democratische Partij (prof Heeres) ter zake van de wenschelijkheld op politiek terrein, speciaal met het oog op de komende Staten- en raadsverkiezingen tot samenwerking te geraken. Het Initiatief daartoe is ontstaan na de Antl-Vlootplanbetooging op 28 September te Amsterdam, door beide partijen georga niseerd. Het partijbestuur der R. K. Volkspartij keurde het beleid zijner delegatie goed, ver klaarde zich -in beginsel tot samenwerking bereid en droeg het dagelijksch bestuur op, de besprekingen met de Democratische Partij voort te zetten, en zoo mogelijk tot een goed einde te brengen. Een tiental jaren geleden heeft in Neder land eens een 30.000 K.M. rit plaats gevonden met een Spfjkerauto op het traject Mook— Maastricht v. v. Daarna is er nou een 13.000 KM. Harley Davidsonrit geweest, maar deze kon niet bepaald op betrouwbaarheid bogen. Met duurritten zijn we dus In Holland niet verwend En de 25.000 K M. duurrit, die de N. V. Wander te Assen, lm por trice van het Imperialmotorrijwiel organiseert, mag wel even speciale aandacht vragen. f 3000 - LeTe’",*n,w «ebeele onoe«htkiheld tot werken door f TCD W een ongeval met f DRA Mj verlies van een hand, f 44C Mi verlies veriim v.n beid, armen. b.tde beenen of beid, oogen «<’«.- doodrtin[en .noop tZ5U.- een roe. o( ren oog duim ot-i.v?„«r 11 - van de zenderatisère De samenwerking der R. K. V. P. met de 8. D. A. P. Is door de socl’s blijkbaar niet genoeg geapprecieerd, nu gaat de R. K. V. P. heul zoeken bij een dwerg- partlftje als de Democratische Partij.... "t Is treurig voor de R. K. V. P. Het simpel wetteke, zooals Minister de Geer zün voorstel noemde, om den accijns op gedistilleerd te brengen van 180 oj> 200 gld. per hectoliter van 50 procent, heeft in de Kamer bij de openbare be handeling niet veel steun ondervonden. Sprekers van alle partijen hebben het met kracht bestreden en ten spijt van een werkelijk meesterlijke verdediging door den minister zou het ongetwijfeld verworpen zijn, als deze bewindsman niet op een wijze, die geen twijfel mog**- lljk maakte, de portefeulUekwestie had gesteld. Wie het debat leest en kennis neemt van het zeer sterke betoog van den minister, vraagt zich onwillekeurig af, waarom er by een groot deel van de volksvertegenwoordiging zulk een sterk verzet bestond tegen dezen maatregel. Vergissen we ons niet, dan zat er M de Kamer heel wat politiek in de lucht. Minister de Geer is de sterke man. De Kamer kan»,nlet tegen hem op en In ieder debat is hy tot heden over winnaar gebleven, zonder ook maar een duimbreed te wijken van het eenmaal ingenomen standpunt. De volksverte genwoordiging moet ook eens lets van een minister gedaan kunnen krijgen deze moet niet altyd zijn wil doorzetten want dat prikkelt de leden. We willen hiermede niet beweren, dat dit nu reeds het geval was by allen, die tegen het ontwerp gesproken hebben, maar alj velen vormde die geprikkeldheid ov«r dat doordryven en doorzetten toch den ondergrond van het verzet. Hier hao men nu een werkeiyk zeer eenvoudig wetsontwerpje, en plotseling verklaarde de geheele vaste commissie voor de be lastingen zich er tegen. Op zichzelf baarde dit reeds verwondering, maar men wenschte nu eenmaal Minister de Geer, hoe sterk hy ook stond, zooals hij nu In het debat aantoonde, zyn zin eens niet te geven. Dat zou de atmosfeer ge zuiverd hebben en verbetering hebben gebracht in de stemming ten opzichte van dezen bewindsman. Het was geen begroeting en geen nieuwe belastingwet, zoodat men niet verwachtte, dat de minister weg zou gaan, als het ontwerp niet werd aange nomen. De bewaarder van de schatkist dacht er echter anders over. Hy wilde dit wetje hebben, omdat de 4 millloen gulden meer opbrengst op gedistilleerd, die hy er uit verwacht, volgens hem on misbaar zyn, om het tekort van 9 mil- Uoen, dat er is op de begroeting van 1931, op die manier te verkleinen. Op een wyze, die moeliyk voor weerlegging vatbaar Is, heeft hy aangetoond, dat er voor toeneming van fraude geen gevaar bestond, dat hy reeds in November 1929 had aangekondlgd met dit voorstel te zullen komen en dat belanghebbenden, drankbestryders en ambtenaren het destyds roerend eens waren over de vaststelling van den accyns op 200 gld. De Kamer wilde echter uitstel, onder motief, dat het niet uitgesloten was dat de opbrengst toe zou nemen. Men had echter niet verwacht, dat de minister voor zoo’n kleinigheid weg zou gaan, als hy zyn zin niet kreeg en daar in voelde men als het Ware instinctma tig, dat dit ontwerpje werd aangegrefjen om een niet geheel ongewild ontslag te forceeren. Dit droeg er zeker niet toe t>y om de stemming te verbeteren. Minister de Geer heeft door zyn wet op de financleelc verhouding tusschen Ryk en gemeente het tekort als het ware moedwillig In het leven geroepen, want deze wet kost de schatkist 24 mil lloen. Nu de moeliykheden komen, zou de minister de oplossing aan een ander overlaten. Men voelt, dat al deze zaken er niet toe bydroegen om de stemming te ver- mllderen. Zoowel de minister als dc Kamer gaven bUJk van zenuwachtig heid. Het wetsontwerpje tot verhooglng van den accyns raakte geheel op den achter grond. Minister de Geer, die overigens een uitstekend spreker Is, had het oor niet van de Kamer. Zyn verdediging kon de belangstelling niet boeien. m*;n luisterde niet en op sommige oogenblik- ken was de minister door het rumoer geheel onverstaanbaar. Alles wachtte oo 'He slotverklaring, waaruit werkeiyk blijken zou, dat hy de portefeulllekweó- tie stelde, hetgeen hy deed door te ver klaren, dat hy zelf zou bepalen In hoe verre hy de verantwoordeUjkheid voor het financieel beleid verder zou dragen De 8. D. A. P. en de V. D. dachten dat nu het oogenbllk gekomen was, dat de door hen zoo fel bestreden bewinds man de nederlaag zou lyden. Het Is echter anders geloopen, want een groot aantal tegenstanders van het ontwerp verklaarde, dat ze op het oogenbllk geen krlsis aan financiën wilden verwek ken of bevorderen en alleen daarom *®uden voorstemmen. Minister De Geer zag zyn wetje me», groote meerderheid aangenomen, maar de behaalde overwinning is naar wij meenen erger dan een nederlaag. De verhouding tusschen den bewindsman en de Kamer is er niet beter op gewor- De overgroote meerderheid staat vyandig tegenover hem. maar Voor kantoor en de huiskamer. Luxe Kalenders ALKMAAR g^lefoon: Z.dmlnLatratle No, 433 tUdacUc No. '633 De heer Dieters noodtgde ons uit in een der volgauto's een rondje mee te rijden, van welk aanbod wjj gaarne gebruik wilden ma ken. In verband met de slechte weersomstan digheden was de Blauwe Prins, ditmaal be stuurd door den Amhemschen rijder van Dinter ver over tijd. In den nacht van Vrij dag op Zaterdag met mist en sneeuw bedroeg de achterstand 2% uur. Van Dinter. die de ronde van 6 uur des morgens tot 12 uur had. zou trachten In te loopen. De Bussumsche rijder van Hamersveld sliep en zoo vonden we In een der zalen den derden rijder, den bekenden motorrijder Timmer, van Assen, bereid ons een en ander te vertellen van zijn wederwaardigheden. De „Blue Prince" trekt enorm, het is een best ding vertelde de Assenaar ons op een vraag of hjj tevreden was over de machine. „U begrijpt wel”, ging hij voort, „dat een dergelijke prestatierit in den zomer veel ge makkelijker zou kunnen worden uttgevoerd. Dat we December hebben genomen kent, dat de prestatie in verband zeer slechte weersomstandighedea woon in waarde stijgt. We hebben met regen, speeuw, hagel cr. mist te kampen. Af en toe vriest het wi’. Vaak komen we onder het ijs weer van de ronde terug. Vooral in de vroege ochtend uren zijn de wegen spiegelglad. Het is dan. voorzichtig rijden en door den mist kunnen we geen hand voor oogen zien. Zoo reed ik vannacht bijna door de spoorboomen tus schen Olst en Wijhe heen. En de belangstelling? vroegen wij. Buitengewoon groot, luidde het antwoord In Deventer en In Arnhem staat bet soms zwart van de menschen. Ze rekenen er al op, dat op den Juisten tijd de B'a iwe Prins passeert. Nu we achterstand hebben is dat voor het publiek minder aangenaam, daar men dan vaak lang moet wachten. En de regen er dan ook nog. „En alle drie rijders bevinden goede conditie?" informeerden we. ..Best." lachte Timmer, ..het parcours is niet gemakkelijk: er wordt heel wat van ons gevergd. Dat zult u straks wel merken in den auto. Maar we hebben allen goeden -moed. Als de soms eentonige weg me wat •verveelt, nou, dan zing Ik wat....” Motorgeronk en gejuich buiten waren tee- kenen dat Van Dinter in aantocht was. Mr. Jones van de fabriek te Birmingham stond al klaar om de machine te testen, benzine te vullen, even smeren. Hij zelf is een inter nationaal bekend rijder, reed dit jaar nog mee in de Zesdaagsche te Grenoble. In tien minuten is alles klaar. Timmer komt naar bulten; de lange rijder Is plot seling een corpulent man geworden, zoo dik heeft hij zich ingepakt. Zoo goed als niets van het lichaam te onbedekt. „De wegen zijn nu goed. Timmer,” zegt Van Dinter. De ander weet nu genoeg. Van Dinter heeft tijd ingehaald. De Poolvorscher klimt orWjjn machine en onder gejuich ver trekt hij in een stortregen richting Amers foort. Het te dan over half twee. Een ronde mee Een paar minuten later vertrekken ook wü in twee volgauto’s. In flink tempo worót doorgereden, over den nieuwen Rijksweg naar Soest en dan naar Amersfoort. Daar wordt gemeld, dat Timmer al een poosje weg te, richting Zwolle. Met een 85 K.M vaartje nemen we den weg naar Zwolle. Njj- kerk. Putten, Harderwijk worden gepas seerd, nog steeds niets van den .jllauwc Prins". Timmer schijnt een flinke vaart er in gezet te hebben, kennelijk met de bedoe ling een half uur of een uur van den ach terstand In te loopen. Op ongeveer 25 KM. van Zwolle halen we hem eindelijk in. er te dan al een derde ge deelte van het parcours af gelegd. Vooral 't stuk AmersfoortZwolle te eentonig. Even rijden we naast hem: een bruine Poolbeer op een flets. Te Zwolle neemt Timmer na de contröie een warmen drank. Dan gaat het verder, in het schemer-donker naar Deventer. De IJs- sel staat nog steeds bulten haar oevers, sJ en toe lijkt het vanaf den smallen. kronke lenden IJsseldijk een onmeteljjke water vlakte. Dit parcours te in den nacht al buitenge woon zwaar, het te dan ook volkomen be grijpelijk. dat bu mist en gladde wegen dc rijders een achterstand boeken. Maar on^i bewondering stijgt voor het moedige drietal. Zutfen wordt in donker gepasseerd en snel gaat het op Arnhem af. Te Deventer wordt Timmer nog gecontroleerd op het politie bureau. waar aantal KM. en de juiste tud worden genoteerd. Daar hoorden wjj ook van een verontwaardigde Deventersche dame, die dien morgen niet op tijd den Blauwen Pnns had zien passeeren. Ze had er op gerekend! Na de contróle te Arnhem waar blijkt dat Timmer al een half uur te Ingeloopen, gaat het snel op Ede aan. De Blauwe Prins rijdt nu tusschen de twee volgauto's in. Opmerke lijk was het. dat zooveel fietsen geen of slechte reflectors hebben. Hoe- gevaarlijk dit te voor de auto’s begrijpt een ieder. Vooral bij een tegenlichter te het dan onmogelijk een flets op den weg te ont- dekken. Vooral hierdoor ontstaan zoo vele I l aanrtidlnaen Het zevende postvliegtuig te Sofia Het zevende postvliegtuig te gisteren te 7.05 uur uit Boedapest vertrokken en te 10 uur te Belgrado aangekomen. Het vertrok weder om 10.30 uit Belgrado en kwam te 14A5 uur te Sofia aan. Wegens de weers omstandigheden ging de tocht gisteren niet verder. Alles ,el\t ui»1 La«e"’ Voof - ee1- b"TeaU’ -Abie^a veH’ dtt^ o"s -- -^jaaTSR 9 --

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1