5 ONS BLAD GRATIS o Zij, L. Frankenberg Alkmaar r GR ATIS JOH. LAUWE RS Jaap Snor breit alles best l^rf I T VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 296 WOENSDAG 17 DECEMBER 1930 f40 f50 f750 f 125 Voornaamste cKieuws Fraudes Een brutaal stukje De post vluchten op Indië De Inbraak bi] den heer Wilton De gevaarlijke Ijzel J. P. J. Asselbergs Nationale speeltuinbeweging Tegen de kachel gevallen Onderhandelingen met Duitschland Mgr. prof. dr. J. Th. Beysens „Telegraaf” en A. V. R. O. Ongeval tengevolge van den mist Postauto in een greppel DE DIRECTIE N.-H.D. VERZOEK Adverteerders Arbeidswet 1919 Paard door de tram vermorzeld Van den zolder gevallen Arbeidstijd bij baggerwerken De Amerikaansche gezant Overreden en gedood Mr. M. Mendels Barometers Thermometers PAYGLOP 3 alkmaar Het 100-jarig bestaan van de Republiek Uruguay* Een belangrijke uitzending van den 3 K. R. O. GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET OHGEVAL Al onze tabellarische boeken zijn voorzien van uitslaand hoofd zonder prijsverhooging. Slechts éénmaal de hoofden in te vullen tot 1 Januari DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN MII6IFTE *OET OP STRAFFE VAH VERLIES VAH RECHTER, VRAAG en antwoord i NOORD-BOLLANDSCH DAGBLAD Aao het Marine Etablissement te Soerabaja. X De weg ArnhemNijmegen. Huldiging prof. dr. J. Th. Beljsens. in den toestand van ns dea en der revoiuttonnaire staking in nering. N. V. Gesprekken tusschen Nederland en Indië Kind in brand see rd zegsman M. Man door een tram meegesleurd Geen bereidwillige helpers hierop aan Werktijden in winkels Vertegenwoordiging van H. M. de Koningin Ernstige verkeersstremming antwoord Is wél zeer verklaar- 10 is tus- Fabrikant zwaar gewond Z-Exc. moet een operatie ondergaan de DmEcm i ..Najaarsvergadering R. K. Werkliedenver bond te Utrecht. Dies houdt zich (U B.) in „Het Volk” h«l booa. BVREAü: Tttefoon: Levemlsnae eehccle onKe» hlktheid verlies van beide armen beide beenen nt beide Huldiging bU zijn aftreden als hoog leeraar in de kath. wijsbegeerte parlement van Buitenlandsche Zaken eerste vergadering gehouden. Nieuwe plannen der Engelsehe 1 tot bestrijding van de werkloosheid. De Pruisische landdag over de Remarqwe- film. Opbrengst Rjjksmiddelen over November 1930 f.40.626460 (v. j. f.4647U71). LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om 4.16 uur. Deze verhaal advocaat gesteld De immigratieeommissie van de Ver. Sta ten adviseert tot stopzetting van de immi gratie gedurende twee jaar. Behandeling van de begrooting van Wa terstaat door de Tweede Kamer. De inbrekers b(j Wilton trachten den buit aan den bestolene te verkoopen. Als ver- Dite-~zich -thdns op het Noord-Hollandsch Dagblad abonn.eren ontvangen de nummers tot 1 Januari a.s. De begrooting van Defensie in de Tweede Kamer. De commissie van voorbereiding der stich ting van een Nationalen Bond van Speel- - tuinvereenigingen meldt, dat bij de thans in ons land bestaande Centrales reeds 98 speeltuinvereenlgingen zijn aangesloten. Het ligt in het voornemen van vorenge noemde commissie, in Maart 1931 tot defi nitieve stichting van de landelijke organi satie over te gaan. Het stichtlngs-congres zal in Maart 1931 gehouden worden. Ook in Ned Oost-Indië is belangstelling voor het speeltuinwerk gewekt. Van één der propagandisten in Indlé ontving het bestuur van den Amsterdamschen Bond het bericht, dat binnenkort te Soeraba’a vier speeltuinen zullen worden Ingericht, die op voorbeeld van Amsterdam in beheer aan buurtvereenigin- gen zullen worden overgedragen. rot werken door z 7Rfl ep*1 "neevsl met f O Et) verlies vsn een hand, f 195 - W’ *er,ie* Tan oenen doodelliken «flooo 1 een voet of een oos duim of wluvinger worden en haar „Gedacht wordt aan een regeling, die ie ontwikkeling der bedrijven zou be vorderen in dien zin, dat zij ten spoe digste in technisch opzicht voor sociali satie vatbaar worden, terwijl deze regeling voorts bedrijfs-democratle (me dezeggenschap -van loon trekk enden! en gemeenschapsinvloed (medezeggenschap van vei bruikers en van staatsorganen! in de nog niet gesocialiseerde bedrijven zou hebben te brengen.” De heer Hulstjjn weigert langer naar Holdert’s pijpen te dansen. De heer Wouter Hulsteijn, lid van het gewestelijk bestuur Noord-Holland en vpn het dagelljksch bestuur der A. V. R. O. en hoofd der afdeellng „Wetenschappen” van het dagblad „De Telegraaf", deelt het „Volk” mede, in zijn laatste kwaliteit ontslag te hebben genomen, daar de heer Holdert, di recteur van ..De Telegraaf" van hem ver langde, dat hy bij de A. V. R. O. in zijn on derscheiden functies zou demlssloneeren. Naar wij vernemen, zal de Amerikaansche mi. Gezant te ’s-Gra-. cnhage, de heer G. J. Die- kema, die sedert eenlgen tijd lijdende is aaii een maagaandoening, een operatie moeten ondergaan, welke as. Donderdag in het Roo ds Kruls-Ziekenhuis te ’s-Gravenhage zki geschieden. Op Vrijdag 19 December (12.30-1.30) zal de K. R O. een zeer bijzondere uitzending tot stand brengen tan een tweetal telefoon gesprekken tusschen ons land en Nederl.- Indië. Eerst zal een gesprek gevoerd tusschen een moeder in Nederland zoon op Java, vervo’gens een gesprek van den heer van «Houten ts Weesp met den heer van Tijen in Bandoeng. Deze technisch zeer interessante uitzen ding zal worden tngeleid door den chef van den Bedrijfspersdienst van P. T. T., den heer J. G. Pater. Stemt daarom af as. Vrijdag 19 Decem ber om 12.30 op Hulzen 1875 M. De rijksweg ArnhemNijmegen was gis terochtend zeer gevaarlijk wegens de glad heid van den Ijzel op het beton. Nabij Eist is een auto tegen een bloemenwagen gebotst. Wagen en paard werden in een sloot ge slingerd. De auto kwam dwars over den weg te staan, zóó dat zes volgende auto's niet spoedig konden remmen, tegen elkaar bot sten en het verkeer tijdelijk werd gestremd. De auto’s werden mln of meer beschadigd weggesleept. Er gebeurden geen persoonlijke ongelukken. Ook aan de andere zijde van het dorp Eist zijn auto’s tegen elkaar gebotst en in een sloot terecht gekomen. Maandagmiddag had het 3-jarig zoontje van den landarbeider D. K_ in den Rietwij- keroorderpolder onder Nleuwer-Amstel het ongeluk tegen een roodgloeiende kachel te vallen, waarbij de kleertjes vlamvatten. Al hoewel onmlddellljk het vuur gedoofd werd, bekwam de kleine nog dusdanige brandwon den. dat overbrenging naar een ziekenhuis noodzakelijk werd geacht. Bi) de K L. M. is bericht binnengekomen, dat het zevende postvliegtuig, de P. H. A. E. O. gisteren te 910 uur van Sofia is vertrok ken en te 17.05 uur te Athene is gearriveerd, na te Larissa wegens het slechte weer een tusschenlanding te hebben gemaakt. Alles is wel aan boord. Heden wordt de reis voort gezet. Barometerstand 9 uur vm.: 7.70 vooruit. Maandagavond is te Koudekerk (Z.-H.) de heer C. M. O., dakpannenfabrikant, bij het doen van een ronde door het fabrieksgebouw van den zolder gevallen en vfjf meter lager op een ijzeren plaat terecht gekomen. Met een ernstige beenbreuk en andere zware verwondingen is hij naar het Diaco- neeaenhuia te Leiden overgebracht. Het baar: De tegenstanders van bet socialisme zetten zich met de voorstanders daar van niet aan de groene tafel om maat regelen te beramen, welke het socialisme naderbij moeten brengen! De werkge ver» wenschen niet In koelen bloede harakiri te plegen. Naar wij vernemen heeft de heer J. P. J. Asselbergs. Federatie-voorzitter van de Alg. R. K. Werkgeversvereenlging aan het bestuur dier vereenlging medegedeeld, dat hy voor een herserklertnc in de aanstaande federatie- vergaderlng op 18 December as. niet meer in aanmerking wenscht te komen. Verder deelt men ons mede, cat de heer Asselbergs, die tevens lid is van 0e Provin ciale Staten van Noord-Brabant, zich voor een nieuwe car'«Matuur bij de as verkiezin gen niet meer beschikbaar stelt. Honderd een en tachtig bankiers aange klaagd in Frankrijk. ABONNEMENTSPRIJS: Pc kwartaal, voor Alkmaar 8^- VMr buiten Alkmaar f 2A5 Het Geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Depót Schagen C. DE MOEL Wij vragen voor Alkmaar een depöth. (Geen manufacturenwinkels) De dreigende Spanje. bli verlies vee anderen vinder. Luchtigjes glijdt hij heen over het alles-overheerschende bezwaar der werkgevers, dat deze medezeggenschap beoogt, den weg te effenen voor sociali satie en opheffing van het particulier bezit der productiemiddelen, voor het socialisme: „wat het Verbond van Nederlandsche Werkgevers ons medegedeeld heeft, komt hierop neer, dat de medezeggen- »chap er door gemeenschappelijk overleg niet komen zaL” De Minister van Arbeid. Handel en Nij verheid heeft aan hoofden of bestuurders van ondernemingen tot het uitvoeren van baggerwerken, met uitzondering van zooge naamde x4$roogbaggerwerken, waar bijvoor- b eld met behulp van excavateurs wordt ge werkt, in alle gemeenten des Ryks de ver gunning verleend, dat van 1 Januari 1931 tot en met 31 December 1932 in hun onder neming door mannen, die werkzaam zijn bj het baggeren en by het daarmede in direct verband staande verwerken van bet zand, h. afwijking van het bepaalde In artikel 31 der Arbeidswet 191» arbeid wordt verricht Harer Ma’esteits Gezant te Buenos Aires, Mr. J. D. van Ketwlch Verschuur, is nair Montevideo vertrokken ten einde H. M. de Koningin in bijzondere zending te vertegen woordigen bU de feesteiykheden, welke tus schen 15 en 25 dezer plaats hebben ter ge legenheid Van het 100-jarig bestaan van de H TUbllek Uruguay. Mr. M. Mendels Is voornemens zich bij de aa. verkiezing niet meer beschikbaar te stellen voor het lidmaatschap van de Piov. Staten van Noord-Holland. bil een breuk tan been ot arm De Minister van-Arbeid. Handel en Nyver- held heeft bepaald, dat, Indien de vrije halve dag van een su-beider, werkraam in een win kel. in de wéék, waarin de Kerstdagen val len of in die, waarin Nieuwjaarsdag valt.’ in afwijking van het te zijnen aanzien op de arbeidsiyst vermelde wordt gegeven op een der Kerstdagen, resp. op Nieuwjaarsdag, de vermelding daarvan kan geschieden door op een naast de arbeidslijst gedurende de be treffende week opgehangen geschrift met inkt aan te teekenen den naam van den be trokken arbeider en den feestdag, waarop deze regeling wordt toegepast. klassenstryd. Dat mag dan den bestrij ders van ons klassenstryd-standpunt niet aangenaam zyn. de zaak ligt nu eenmaal zoo en niet anders." De minister vsn Buitenlandsche Zaken benoemt een commissie In de inleiding was dan al betoogd, dat de hier genoemde socialisatie na tuurlijk beoogt, te voeren tot het socia lisme, d.wz. particulieren en ADVERTENTIEPRIJS: Va» J—S regels f L85: elke regel meer MS. RECLAME per regel 8-7* vw de eerste pagina; voor de everlge pagina’s f 0.5®- RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" bU vooruitbetaling per plaatetn» 0.60 per advertentie van 5 regels; iedere regel meer O.U Dat was, ontegenzeglijk, scherpzin nig bedacht. Do memorie der zoo vriendelijk ultge- noodlgde werkgevers bleek echter ver der te reiken, dan den heeren van het M. V. V. lief kon zijn. Nu het in der heeren kraam te pas kwam, stemden zij quasi in met het onschuldig karakter dezer medezeggen- Khap en noodlgden zij, op grond van dat onschuldig karakter, de werkgevers uit tot het volgen van het onschuldig voorbeeld. De memorie der werkgevers reikte echter tot?... het Socialisatie-rapport der 8. D. A. P. En in dit rapport was de door de 8. D. A. P. begeerde medezeggenschap veel minder onschuldig voorgesteld: De .Indische Courant” meldt dat belang rijke diefstallen ten nadeele van het Marine Etablissement te Soerabaja zjjn ontdekt. B'j verrichte huiszoekingen werden kisten lijn olie. benzine, djatihout etc. gevonden, gevolg van deze huiszoekingen hadden schillende arrestaties plaats. De Amerikaansche gezant te ’s-Ovaven- hage moet een opentte ondergaan. Beleefd verzoeken wij de medewerking van onze HHL Adverteerders Inzake het vroegtydig toezenden van de voor de Zaterdag-num- tners bestemde advertentlën. wy zullen het zeer op prijs stellen indien wy de an nonces. bestemd voor Zatei^ dag. reeds des Donderdags of uiterlgk des Vrjjdagsmorgens ontvangen. Door het vroegtijdig inzen den van advertentlën gun nen wij ook aan de uitvoe ring, dus aan het zetten van de advertentie, meer aandacht schenken, hetgeen vanzelfsprekend de reclame- waarde van de annonce ten goede komt. Mede in Uw eigen belang vertrouwen wij op Uwe medewerking Inzake een en' ander te mogen rekenen, waarvoor bij voorbaat onzen dank. „Het is trouwens door ons nooit onder stoelen of banken gestoken, dat do medezeggenschap In de onderneming slechts een onderdeel is van de grooto eischen, welke wij stellen. Dat wist het Verbond van Nederlandsche Werkgevers ook heel goed, toen de publicatie over de medezeggenschap bij .De Arbeiderspers” verschenen is.” eenig misverstand geheencht had; de werkgevers hadden thans blijkbaar In gezien, dat de door de soclaal-demokra- ten gevraagde medezeggenschap niet aoo ingrijpend was als voorheen werd verondersteld; blijkens de vraag ,Js dat nou alles?” beteekende deze mede zeggenschap niemendal. Welnu zoo veronderstelden de N. V. V.-leider» wanneer deze mede zeggenschap u zoo onschuldig voorkomt, dan zult gij ook wel zoo goed willen sljn, deze In uw particuliere bedrijven in te voeren: Jta leder geval mag uit de wijze, waarop in uw orgaan over de medezeg genschap bij de N.V. ,X>e Arbeiderspers” Is geschreven, de conclusie worden ge trokken, dat de werkgevers, georgani- in uw Verbond, niet afwijzend sUumi tflgeiwvsr InwurUiK vbu lend bulten de zaak te willen biyven, advi seerde niettemin dit niet te doen. Jhr. Quintus deelde echter mede, dat de heer Wilton op het terug ontvangen der effeten veel prijs stelde en verzocht hem met dengene, die zyn bemiddeling had in geroepen, in kennis te brengen. Mr. B. weigerde dit omdat zyn zegsman vanzelfsprekend aan iemand die niet door een ambtseed tot geheimhouding was ver plicht geen inlichtingen zou verschaffen. Als uiterste concessie verklaarde mr. Bour- lier zich echter bereid zyn oud-cllënt in overweging te geven zich met den advocaat van den heer Wilton in verbinding te stel len. mits deze vooraf een schrijtelljke ver klaring gaf, dat hy den naam van dien oud-cliënt onder alle omstandigheden ge heim zou houden. Persoonlijk weigerde mr. Bourller in de onderhandelingen eenig aan deel te hebben of daarvoor op eenlgeriei wyze een vergoeding te ontvangen. Jhr. Quintus heeft zich daarop in ver binding gesteld met den advocaat van den heer Wilton, mr. AndreoU, die zich echter met de zaak niet wilden inlaten alvorens het advies van den deken der orde van advocaten te hebben ingewonnen. Gistermiddag is te Utrecht de oud-hoog- leeraar in de Katholieke wysbegeerte aan de rijksuniversiteit aldaar mgr prof. dr. J. Th. Beysens, in tegenwoordigheid van vele auto riteiten, gehuldigd. Hierby waren o.a. aaii- wezlg ZD.H. Mgr. J. H.G. Jansen aartsbisschop van Utrecht, mgr. H. J. M. Taskln, president van het Groot-Seminarie te Warmond, ka nunnik dr. G. van Noort, deken van Amster dam. prof. dr. L van den Berg, die de op volger is van prof. Beysens, en voorts tal van katholieke hoogleeraren. ’t Eerst voerde prof, dr. H. K. Noyons als voorzitter van het hul- dlgingscomlté het woo.-d. Deze wees er op, dat toen het bericht bekend werd van prof. Beysens aftreden, by enkele professoren spontaan de gedachte opkwam, dat zij dit niet als een gewone gebeurtenis konden aan vaarden. In tweeërlei vorm had men zich toen een huldiging gedacht. Spr. bood allereerst den filosoof diens door Jan van Delft geschil derd portret aan en deelde vervolgens mede, dat men voornemens is voor het overschot der bydragen aan te koopen reeksen van Beysens' werken om ze aan bibliotheken, die ze nog niet hebben, aan te bieden. Daarop sprak prof. Van den Berg, om zim voorganger als den geestelyken vader van de Nederlandsche scholastiek te eereu. Dr. van Noort zag in prof. Beysens vooral zyn voorbeeldigen en behulpzamen ambtge noot en vriend in zyn Warmondsclie profes sorale jaren. Nadat nog een oud-leerling, dr. Van der Hoff uit Slttard en de praeses ven Veritas hadden gesproken, dankte prof. Beysens op geestige wyze voor de hem ge brachte huldiging. Telegrammen waren verder ingekomen van minister Verschuur en mr. Van Schaick voorzitter der Tweede Kamer. Onder dit opschrift vertelt de „Avond post”, dat omtrent de eenlgen tyd geleden gepleegde inbraak by den heer B. Wilton te Voorburg de sensationeelste berichten de ronde doen. wy ontleenen aan dit bericht het vol gende: Een dezer dagen werd ons medegedeeld. Inbrekers zich met een bekend In verbinding zouden om door diens bemidde- de gestolen mantels van effecten ter van HOF 8. ALKMAAR Admlniftratle No. 433 Bedactte Na. 631 Hij constateert: „Medezeggenschap van eenlge betee- kwl» zullen wy dus moeten afdwingen d®« kat bej^roefde middel van den Van tweeën één: ófwel deze medezeggenschap is „on schuldig” en dan hebben de socialis ten de „bewuste” massa steeds maar gepaaid met beloften, welke zelfs in hun eigen bedrijf niet verwezenlijkt kunnen worden; ófwel deze medezeggenschap betee- kent een stap naar het socialisme en dan hebben de werkgevers groot gelijk, wanneer zjj dezen stap niet willen zetten. Wat moeten wij ervan houden? Het is duidelijk, dat de sociaal-demo- kraten ook hiér evenals in de defen sie-aangelegenheid werken met twéé middelen: één voor inwendig en één voor uitwendig gebruik: Den partij genooten moet gesuggereerd worden, dat de leiding zeer revolution- nair, althans sterk-soclalistisch is den niet-socialisten moet wijs gemaakt worden, dat het socialistische standpunt heusch niet bulten de goede normen ligt. Hier zien we weer den Januskop der 8. D. A. F. Maar Janus en zijn tijd zijn wij al lang ontleefd. WIJ weten nu zoo langzamerhand wel. dat één mensch' maar één aangezicht heeft. De Minister van Buitenlandsche Zaken heeft, in overleg met ziin mede btj de zaak betrokken ambtgenooten, een commissie ta- gesteld voor de onderhandelingen. die met Duitschland, als gevolg van afspraken on langs te Genève tusschen de vertegenwoor digers der Nederlandsche en Duitsche re- geerlngen getroffen, binnenkort zullen plaats vinden. Oud-mlnlster Colyn is bereid ge vonden het voorzitterschap dezer commis sie te aanvaarden. Als tweede voorzitter is aangewezen dr. J A. Nederbragt. chef der directie van economische raker, van het Departement van Buitenlandsche Zaken. De minister van Arbeid, Handel en Ny- verheld heeft aangewezen als leden van de commissie de heeren Ir. J. A. Kalff en mr. M. P. L. Steenberghe; de minister van Bin- nenlandsche Zaken en Landbouw de heeren tr. Th. J. Mansholt. Inspecteur van den Landbouw, hoofd van den buitenlandschen landbouwvoorlichtingsdlenst en tr. R. P. Bonthuis, rilkstuinbouwconsulent; de mi nister van Financiën: den heer L. Meyers, chef van de afd. invoerrechten en accyn- zen aan t Dep. ven Fin. De heer J. Wolff, consul-generaal, hoofd van de handelsaf- deeling van het Ned. gezantschap te Ber lijn neemt eveneens aan de besprekingen deel. Het secretariaat van de commissie zal worden waargenomen door mr. C. J. Schaepman. De commissie beeft eergisteren op het de- een „de opheffing van den eigendom der productie middelen en hun overgang in maat schappen] ken eigendom.” Met dit, door de 8. D. A. F. zelf ge ëtaleerde toekomstbeeld voor oogen. antwoordden de werkgevers van het Verbond: stoonV. »t> <U» blad stin Inarvolsa je rersekerina.voorwa.rden f 4AA» .«.vata» versekard voor ee» dar volaeade uhkeaHnw? I 3000 waww omrou. UCTUW <»CVneU <H DeiUC CM dat de Haagsch hebben ling waarde van 1 mlllloen gulden, aan den bestolene ten verkoop aan te bieden. Bij onderzoek werd de Juistheid van dit bericht in groote lijnen bevestigd. Wy meenden echter niet tot plaatsing te moeten overgaan, alvorens ook by den ons met name genoemden advocaat ons licht te hebben opgestoken. Deze, welke niemand minder is, dan de bekende strafpleiter mr. E. G. 8. Bourller, machtigde ons het volgende te publi- ceeren: Begin November kreeg mr. Bourller be zoek van een vroegeren cliënt, die hem mededeelde, dat het hem bekend was. dat de Inbrekers der villa Eemwyk, die met de gestolen effectenmantels geen raad wisten, bereid waren deze mantels voor een bedrag van 25.000 aan den bestolene terug te geven. Hy vroeg of mr. Bourller bereid was hierby zyn bemiddeling te verleenen en zich met den heer Wilton in verbinding te stellen. De heer Bourller weigerde dit pertinent en gaf onomwonden te kennen, dat hy met deze zaak niets uitstaande wilde hebben, aangezien hij principieel geen intermediair wilde zyn voor misdadigers. Mr. Bourller beschouwde hiermede de zaak als afgedaan en /zou er waarschyniyk nimmer meer iets van“gehoord hebben, in dien hl' niet eenlge dagen later curiosltelts- halve iets van het bezoek verteld had aan een cliënt. cliënt verzocht mr. Bourller het over te mogen vertellen aan een kennis, die met den heer Wilton bevriend was. Mr. B. had hiertegen geen bezwaar, doch stelde daarby op den voorgrond, dat hy niet verder in de zaak gemengd wenschte te worden. Niettemin werd hy eenlge dagen later den heer Wilton opgebeld met verzoek terzake inlichtingen te willen geven. Mr. B. heeft bij dit telefonisch onderhoud nog maals medegedeeld, dat hy buiten de zaak wenschte te blijven en zich er op geenerlel wyze mede wilde bemoeien. De heer Wilton nam dit mr. Bourller kwalyk, waarmede het onderhoud eindigde. Weer eenlge dagen later, op een Zondag morgen, kreeg mr. Bourller daarop bezoek van den particulier secretaris van den heer Wilton, jhr. Quintus, die kwam mededee- len, dat deze wel bereid was voor een paar duizend gulden de gestolen mantels terug te koopen. Mr. Bourller. zich op het standpunt stel- Toen het 8-jarig zoontje van den land bouwer Hoogendyk te Ouderkerk a. d. IJ:el achter een wagen vandaan liep, werd uy door den juist passeerenden vrachtauto der .4». N. C. d» R. gegrepen en op slag gedood. Den bestuurder treft geen schuld. De verdere onderhandelingen zyn afgebroken. d^en der orde vnn advocaten heeft, nadat hy van een en ander kennis had ge kregen, by mr. Bourller terzake inlichtin gen Ingewonnen. Daarnaast schynt ook de Justitie nog een onderzoek te hebben Ingesteld. Mr. Bourller is daarby echter niet gehoord en heeft zich in deze aangelegenheid ook nimmer tegen over den Officier van Justitie op zijn ambtsgeheim beroepen. Op den Oostelijken Havendijk te Roosen daal. keerde de 50-jarige landbouwer v D. met paard en wagen huiswaarts. Toen hjj van den wagen stapte, omdat er iets aan het tuig van het paard scheen te haperen, heeft v. D. door den zwarefl mist vermoe- deiyk de tram vanuit Gastelsveer niet zieq aankomen De man werd gegrepen en een eindweegs meegesleurd, waarna hy bewus teloos bleef liggen. Het bleek, dat de rechterarm van het slachtoffer zoodanig was gekwetst, dat dit lichaamsdeel vermoe delijk zal moeten worden geamputeerd. De ongelukkige Is naar het ziekenhuis Chari tes te Roosendaal overgebracht. Lichte verbetering Poincaré. Gistermorgen omstreeks half 10 te tus schen de Kniplaan en Hakenbosch onder de gemeente Veur een met een paard bespan nen mestwagen bfj het oversteken van de trambaan door een uit Lelden komende electrlsche tram gegrepen. Het paard werd vermorzeld; de voerman Is er echter goed afgekomen. Het tramverkeer tusschen Katwyk, Noord- wyk. Leiden, Den Haag en Scheveningen ondervond groote stagnatie aangezien tus schen Kniplaan en Hakenbosch gedurende twee uur over enkel spoor moest worden ge reden. met behulp van dien auto werd de postwa gen weer op den weg gebracht. Men kwam met vier k vijf uur vertraging te Wesel aan; de Duitsche port was toen reeds met de eerste treinen naar Nederland verzonden en de Arnhemsche postauto keerde leeg naar Arnhem terug. Persooniyke ongelukken zn niet gebeurd. Juist! Dat blijken de werkgevers zich tot groot Ongerief van de N. V. V.- heeren op het juiste moment maar al te goed herinnerd te hebben! En zoo is het mogelijk. Ja, heel be grijpelijk, dat men om de daaraan verbonden bedoelingen der 8. D. A. P. past voor invoering van deze mede zeggenschap, ofschoon deze op zichzelf heel ongevaarlljk Is en verre blijft bene den datgene, wat S. D. A. F. en N. V. V. den volgelingen steeds gesuggereerd hebben. Men herinnert zich de met vele fan fare» aangekondlgde „medezeggenschap” de N.V. Arbeiderspers", welke me dezeggenschap per 1 Januari ax een feit sal worden. Van nlet-socialistlsche zijde la op die fanfares over het algemeen geantwoord met een nuchter: ,Js dht nou alles? Het la waar, dat een onbeduidend^ de putatie van üe werknemers In het hoog st» bedrijf scollege misschien eenlge medezeggenschap zal mogen uitoefe nen, ’n «beetje zal mogen meepra ten, van eenlge medezeggenschap, van eenig medebeslissingsrecht is ech ter geen sprake.” En heel wat hoon hebben de socialis tische leiders zich moeten laten welge vallen, omdat zij In eigen bedrijf veel minder bleken té willen geven dan zfj in a n d e r e bedrijven ten koste van andermans beurs steeds gezegd heb ben te willen afdwingen. Ook Werkgever", het orgaan van bet Verbond van Nederlandsche Werk gevers, schreef In dien geest. Toen zijn de heeren van het roode V. op een lumineus Ideetje ge komen: zij zonden, het Verbond van Werkgevers een brief, waarin werd ge constateerd, dat er ten aanzien van het begrip „medezeggenschap” bij de hee ren werkgevers tot dusver blijkbaar „Uit dien hoofde bestaat by ons be zwaar over de mogeiykheld van verwe zenlijking van den door de N.V. ,X>e Arbeiderspers” aanvaarden „vorm van medezeggenschap” in bet door ons Ver bond bestreken deel van het bedrijfs leven, van gedachten te wisselen Gisternacht is de postauto van Arnhem naar Wesel tusschen Emmerik en Rees ten gevolge van den mist en de gladheid van den weg in een greppel gereden, waaruit hy niet meer vandaan kon. De bemanning van den postauto heeft getracht in de omge ving menschen te vinden, die wilden helpen om den auto op den weg te brengen. Nie mand was daartoe bereid. Men heeft toen meer dan drie uur gewacht tot een auto voorbijkwam. Deze werd aangehouden en k» or de un

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1