ONS BLAD GRATIS n Zij, FRANKENBERG’S KANTOORBOEKEN munten uit door zuivere liniatuur - prima banden - eerste kwaliteit registerpapier tot 1 Januari GR ATIS JOH. LAUWERS DONDERDAG 18 DECEMBER 1930 3 O AANBIFtE moet op straffe van verlies van rechten, geschieden uiterlijk driemaal vier en twintig uren na het ongeval Voornaamste cJCieuws VIER EN' TWINTIGSTE JAARGANG No. 297 f40 De lamme en de blinde Hoe luidt de Nederlandsche wet? Postvluchtdienst op Ned. Indië Barometers Thermometers PAYGLOP 3 Postduiven Rede van Chaumet Twe-a cursussen van den K. N. V. B. De vredelievendheid in Frankrijk Belangrijke diefstal opgehelderd Waar een haai nuttig voor is 14 dooden 18 gewonden De regeering afgetreden Moeder klaagt haar zoon aan Kerkelijke gewaden cp straat Het wetenschappelijk zufvelonder Ernstige ontploffing op een Stoomtrawler Die zich thans op het Noord-Hollandsch Dagblad abonn eren ontvangen de nummers tot 1 Januari a t, Ernstige verwikkelingen in Guatemala Ernstig spoorwegongeval in Spanje Brand aan de overzijde van het IJ te Amsterdam Over den Oceaan DIT NUMMER BESTAAT UIT DÜ1E BLADEN i Stenhuls weer lid van de S.D.A.P. NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD gÜEEAv: Geen persoonlijke ongelukken Het Bevende vliegtuig te Cairo van het Jaar 1853 bepaalt het Eenig herstel van orde in Spanje. Treinbotsing in Spanje Vele dooden. Revolutie in Guatemala. Zï is gedroogd I HaUe dan tot In escadrille ALKMAAR H. A. Menslnk. Er was niet meer mee te huizen G. M, P. Kesselaar dit F. Heer- De dader gearresteerd Een Commissie Ingesteld Een lekkernij en medicijn Om ongeveer 8 H. onder Najaarsvergadering R. K. Werkliedenver bond. ALKMAAR No. 433 Hoe hebben de twee R.K. v. P. en D. P. zoo gevonden? vraagt de Avond- in 1922 in 1925 in 1929 9.209 11.102 9.083 nieuwe voorloopige regeering staat leiding van Generaal Orellana. daar zijn weerbe- wat de regelrechte ton haaien- Behandeling van het Vlootplan in de Eer ste Kamer. optochten hst.... Op het terrein van de gemeentelijke vuilverbranding Het vjjfde retourvliegtuig is gisterenmor gen om zes uur uit Djask vertrokken, landde om tien uur te Boesjir, vertrok vandaar om 11.05 uur en arriveerde te 15.15 uur te Bag dad. Na hevige straatgevechten, waarbij ook de Minister van Oorlog gedood werd, is de re geering van Guatemala gisteren gevallen. De bi> verlies vso een duim ot wievinaer Commissie benoemd voor wetenschappilW zuivelondenoek. LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 4.16 uur. Nabij Robledo is de Asturische express- trein door een onveilig signaal gereden en In botsing gekomen met een goederentrein. Er werden 14 personen gedood en 18 deels zwaar; deels licht gewond. elkaar post. De Tweede Kamer heeft de begroeting van Waterstaat aangenomen, evenals de F. T. T.- begrooting. H l be- i^Fran- 'eteoend k zij K en ïden. van inlng i be- htiek Barometerstand 9 uur v.m.: 778. Vooruit De heer R. Stenhuls te Beekbergen, ge- *Wen vorzitter van het N. V. V. en oud-lid Het zevende vliegtuig, de P.H.-A.E.O., is gisteren om 725 uur uit Athene vertrokken te 13 uur te Mersamatroe aangekomen, heeft om 14.10 uur zijn vlucht voortgezet en is om 14.10 uur zijn vlucht voortgezet en is om 17 uur te Cairo geland. Alles is wel aan boord JTBONNEMENTSPRU8» kwartaal, voor Alkmaar L— r bulten Alkmaar 2-85 Hel Geïllustreerd Zondagsblad 0.60 booger Paoselijke belangstelling voor Mgr. SeipeL sterk, zoodat het gevaarlijk zou zijn om in de nabijheid te komen. Zijn de booten naar hun basis gekeerd, dan worden er touwen om staart van den dooden haai .geslagen door middel van een lier hijscht men bil «en ongeval met doodelliken efloon bü verlies van een hand, een voet ot een ooa HOF 8. Administratie Redactie No. 633 Kortegolf-proeven P.H.-A.G.A. Omtrent de resultaten der kortegolf-proe ven met het vliegtuig P. H.-A. G. A. op de terugvlucht, wordt nader vernomen, dat deze een bijna onafgebroken verbinding van de vliegtuigen op de lijn AmsterdamBatavia met Nederland en Indië op de korte golf in uitzicht stellen. Blijkens de uit Indië ontvangen mededee- lingen is door den radio-dienst te Bandoeng een goede verbinding met het vliegtuig on derhouden op een golflengte van 20.6 meter tot de landing in Calcutta (afstand ongeveer 4000 KM). Daarna zijn de seinen van het vliegtuig te Bandoeng tot kort voor de lan ding in Jask goed ontvangen (afstand onge veer 6000 K.M.), doch slaagde men er niet' in een tweezijdige verbinding tot stand te brengen. Daarbij moet in het oog worden f gehouden, dat het vliegtuig op dit gedeelte van de route bijna onafgebroken op de lange golf rechtsstreoks door den rijks- berichtendlenst voor de luchtvaart te Schip hol ontvangen. Het volgende bericht werd opgenomen: Positie 10.22 G. M. F. Amara. Vliegen boven de wolken. Landen tusschen 12 en 12.15 te Bagdad. Het burgerlijke wet «erstaat en of stool en superplie worden daartoe te behoo-en. bii verlies "n anderen cbSer. Naar Stefanl uit Rome meldt zijn de twaalf Itailaansche watervliegtuigen op hun tocht naar Carthagena bij de Balearen door een hevlgen storm overvallen. Acht toestellen hebben Los Alcazares bij Carthagena bereikt. De andere vier waren genoodzaakt in de Rio-baai van het eiland Majorca te meren. Zij zullen zich hedenmorgen weer bij de andere .in Los Alcazares voegen. Uit deze getallen valt voor verstandige menschen slechts één conclusie te trekken: verdwijnen. Maar neen. Nu gaan de Lamme en de Blinde elkan der helpen, voorloopig bij dq Staten- en de Raadsverkiezingen van het volgend jaar. Veel beginsel-politiek zit daar niet achter. Maar een slimmerik heeft de getallen op geteld en gerekend dat er dan een kansje Is. Trouwens, vergissen we ons niet, dan zit er hier en daar in een gemeenteraad nu reeds een vertegenwoordiger van een der beide groepen. Maar het besluit is natuur lijk een voorbereiding voor 1933. -Voetje voor voetje kunnen de Lam me en de Blinde misschien wel Iets voor uitkomen. Maar verheffend is de aanbllk van deze associatie toch niet. Het lijkt op 8.OK.-poUtlek. s volgens de wet strafbaar? Artikel 6 van de wet op de Kerkgenoot- Pbappeil v - - volgende: Het vjjfde retourvliegtuig te Badgdad Levenslange geheel» onae* hlktheid tot werken door verlies ren beide armen. beide beenen ot beide oogen ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—f regels f 1.25: elke regel meer 0.25. RECLAME per regel 0-75 voor de eerste pagina; voor de overig* pagina's 0.50. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" bü vooruitbetaling per plaatsing 0.60 per advertentie van 5 regels: iedere regel meer 0.12 bil een breuk van been ot arm t Is de geschiedenis van den Lamme en den Blinde, die elkander een handje willen helpen. De Roomsch-Katholieke Volkspar tij kreeg bij de Kamer-verklezlngen van 1925 In totaal ever het heele land 36571 stemmen. Daarmee won ze een zetel. Maar dit had een zeer persoonlijke oorzaak: de naam van den ouden heer Arts, die door de groote partij aan kant was gezet, zat aan de actie vast. Vier Jaar later (de tijd heelt alle wonden!) was het dan ook mis, want In weerwil van den kiezers-groei daal de het aantal stemmen tot 23.804 en de zetel ging verloren. Toen wilde men het zaakje sluiten. Doch het blééf open. Met de Democratische Partij staat het nog heel wat droeviger. Zij kreeg het vol gend aantal stemmen: In Juli werd uit de woning van den hoofd onderwijzer, den heer H. B. v. Veen, wonend* te Veendam, uit een blikken trommel F*<M aan baar geld (papier, goud en zilver) even als t 10.000 geldswaardige papieren ont vreemd. Th%ns Is het na ijverig speuren der re cherche gelukt den dader, een zekeren G. de V„ die onlangs gehuwd is, en woont in een huis naast den hoofdonderwijzer, te arree-* teeren Hij heeft een volledige bekentenis cfgelegd. Het geld heeft hij verbrast en de waardevoUe papieren indertijd, toen hij den diefstal pleegde, in het kanaal geworpen. De man is ter beschikking van den OU. van Justitie te Winschoten gesteld. jpp opvarenden zich in lofflng bevond, in welk ongevallen niet zouden I matcrieele schade was Tengevolge v(t een hevige brt ■tte kon worden t moestmet-h Wat Soer c.s. in de afgeloopen week beleefden. Is de post met Kerstmis In Indië? Nu Plet Soer met zijn vliegtuig in Cairo aangekomen. Juist een week na zijn ver trek uit Amsterdam, meenen wij, dat het nuttig is cm over die week het een en ander te resumeeren. Ook al omdat in sommige kringen eenlge ongerustheid heerscht, ot de mail wel met Kerstmis In Indië zal kunnen zijn. Zooals men weet vertrokken Soer, Kres3 Donderdag 11 Dec. om 9.25 Het was toen al slecht weer, getuige het uitstellen van den start. En de E.O. kwam niet verder (Leipzig). Vrijdags richten. groote Frankrijks' bevolking verlangt den een vrede, dié de veiligheid van waarborgt. i de ont- Uri. welke Wbluscht. ■t oog op -■Boord gezet worden direct terug en men steeds de boot buten boord houdend, de haven te bereiken. Toen het vaartuig binnen de pieren was. weigerde de machine, waardoor de hulp van een scÊeep- boot moest worden Ingeroepen. De Magpie werd daarop door een sleepboot van Wijs muller naar de Visschershaven gesleept. I openbaren godsdienst In hun Kerkgmoot- jchsp gebruikelijk, niet dan binnen de ge touwen en besloten plaatsen of daar, waar openbare godsdienstoefening naar het tveede lid van artikel 187 (thans 170) der grondwet is toegelaten.” De wet dus verbiedt het dragen van het Merkelijk gewaad bulten gebouwen en be- jloun plaatsen, behalve op' plaatsen, waar de openbare godsdienstoefening volgens de grondwet Is toegelaten. Wat nu zegt het 2e lid van artikel 187 (thans 170) der Grondwet? .Behoudens de noodlge maatregelen ter renekering der openbare orde en rust, blijft de openbare godsdienstoefening bul ten de gebouwen en besloten plaatsen, ge oorloofd, waar zij thans (1848) naar de vetten en reglementen Is losgelaten. Vit dit artikel volgt dus, dat voor het dragen van kerkelijke kleedlng bulten ge bouwen en besloten plaatsen dezelfde teling van kracht is als voor Het republlkeinsche comité voor handel. Inudustrie en landbouw gaf gisteren ter eere van Brland een maaltijd, dien bijna alle leden der nieuwe regeering, ook Steeg bijwoonden. Senator Chaumet hield een rede, waarin hij zelde, dat Frankrijkvaak als oorlogs zuchtig, Imperialistisch en eerzuchtig was uitgekreten. Dit was laster. Frankrijk wenschte thans meer dan ooit de organisatie van den wereldvrede. Alle Fransche regeeringen hadden Ideaal gediend. Brland had als premier en minister van buitenlandsche zaken onafgebroken voor de toenadering der volkerew*”g^arbzW. Hij was de onvermoeibare smid des vredëk 1 moeide zich dagelijks met de Duitcto sche betrekkingen in een volkomen vt Europa te verbeteren. Zoowel zijn werk als zijn persoon echter miskend. De moeilijkheden waren ontelbaar, grooter werden, hoorde men In Frank elders vreugdekreten, want er zijn die den terugkeer naar het oude stel bondgenootschappen, naar de bewi en de onderlinge animositeit der stal pleiten, en die verlangen, dat de van Brland wordt opgegeven. „Daaraan”, riep Chaumet uit, „zullen wij» nimmer onze goedkeuring hechten. Briard was weliswaar, zooals men dat noemde, Europeaan, maar vóór alles Franschman. Hij weet, dat het bestaan van een onafhan kelijk en vrij Frankrijk een onafwijsbare voorwaarde voor den vrede in Europa is. De onaangename betoogirgen en het van haat vervulde geschreeuw bü Frankrijks bu ren hebben natuurlijk bü de Franschen en de pro-Fransche buitenlanders groote be zorgdheid gewekt. Men moet zich derhalve door voorzichtigheid laten lelden. Maar deze omstandigheden rechtvaardigen geen wijziging der Fransche politiek. Frankrijk is in het heden evenals in het verleden ten stelligste vredelievend gezind Frankrijk streeft niet naar politieke, mi litaire. economische of sociale hegemonie. Frankrijk wil slechts tot den algemeenen welstand en tot den vrede bijdragen. Deze politiek is niet die eener enkele persoonlijk heid, maar eenvoudig de politiek van Frankrijk" Chaumet besloot zijn rede met de woor den: Brland vertegenwoordigt Frankrijk en Briand's positie blijkt duidelijk uit het feit. en Grosfeld 's morgens. kreeg Soer Die luidden, route naar Boedapest aanging, zeer slecht, zoodat Soer als een voorzichtig gezagvoerder, besloot den raad der „weermakers” daar te volgen en naar Neurenberg te vliegen, omdat zij daar op de zuidelijke route beter weer voorspelden. Hoe viel dat tegen: Zaterdagsochtends lichte nevel, lage bewolking, geen zicht; redenen te over om zij t dan met bloe dend hart te wachten. Dies ging die dag verloren. >»-ar order tiet prr’htlge K. L. M.-devles: „Veiligheid boven alles” werd deze pech eenvoudig als onvermijdelijk aanvaard. Zondag vloog de E.O. naar Boedapest, Maandag wilde Soer naar Athene. Maar hij kwam dien dag. na een tusschenlandlng voor weerberichten te Belgrado, niet ver der dan Sofia. En zoo is dfe E.O. dus eerst Dinsdag van Sofia naar Athene gekomen, over een gebied van allerellendigste weers omstandigheden. Zij heeft nog een tusschen landlng gemaakt te Larissa, alweer om, voor zichtigheidshalve, nog wat meer over de meteorologische omstandigheden te weten te komen. Vooral omdat Juist dat stuk het kwaadste deel is van de Europeesche route. Van nu af Soer is thans te Cairo en gaat heden weer verder zal het wel vlot ter gaan. Hij komt nu In beter weer en zal nu wel volgens programma verder vliegen. D.wz. dus Donderdags naar Bagdad. Vrij dags naar Djask, Zaterdags naar Karatsjl, Zondags naar Allahabcd, Maandags naar blijft Intusschen de vraag, wat de onder kerkeiijk gewaad geacht WH kennen daaromtrent geen y irechtelijke uitspraak.” Tot zoover Pa-toor Stolk. De C.-H. „Nederlander” maakt zlcty over dit stukje ongerust. Ze schrijft: „Het is ons bekend, waarom het blad beeft aanlel ding ^-vonden dit onderwerp than* aan de orda te stellen; op ietwat in het oog vallende wtts. Ba met belangstelling ziep wij toe, hoe üeh de zaïk ontwikkelt, nu zü eenmaal ia Aj), «boon»'" op dit blad aitn IneevolKa de «arsekaritiaaToorwaardn a mm** ongevallen ‘veraekerd voor een der volgend» nitk<*ri.-._ I 3000 - LeTen>l*n“ «ebeel» onge*blktheid tot werken door g gen bil een ongeval met f <JCf» bü verliet van een band, f 4 OC bi> verliet van een f RQ verliet van beid» armen, belde beenen ot beide oosen OU.” doodelliken afloop een voet of een ooa duim ot wtavinger re- processies. Waar deze in 1848 naar de wetten en regle menten werden toegelaten, (dit gold be- halve voor Laren In Noord-Ho’iand. vooral TOOT de plaatsen, die weleer tot het land nn Cleve en Ravensteln behoorden), wordt ook het gebruikelijke kerkelljke gewaad toegestaan. Kort en bondig kunnen we dus ons ant woord samenvatten in deze woorden: Het dragen van kerkelijke kleedlng op den openbaren weg is door de Nederlandsche wt verboden en volgens de wet rt-afbaar itsen, waar In 1848 h.t houden van les verboden werd en Is toege~taan, 1848 de processies werden toege- jje bedienaren van den openbaren gods- jjgnst dragen 1 gewaad, voor kerkelijke ploobiigheden of bij de uitoefening van den openbaren godsdienst in hun Kerkgrnoot- Om ongeveer 8 uur is gisterenavond in een vrij onherbergzaam oord aan de overzijde van het U te Amsterdam op een terrein wan de gemeentelijke vuilverbranding, dat gelegen is aan het Zjjkanaal I tegenover het Oostzanergat. brand uitgebroken. Ent terrein, dat een oppervlakte heeft van 250 M2 was bedekt met waardelooze producten, ni teerafval en vuilnis; echter waren in de onmlddellijke nabijheid ongeveer 400 vaten teer opgeslagen. De motorspuit van de post Plaatijzerweg en de ladderwagen van de hoofdwacht aan de De Ruyterkade zijn uit gerukt. Beide wagens konden echter, da ir de toegangswegen voor deze voertuigen niet berijdbaar waren, het terrein van den brand niet bereiken. Het blusschlngswerk moest dan ook verricht worden door de drijvende stoombrandspult Jason, die het Zijkanaal en twee gouden broches, diende deze zaak voor de pastoor L. Stolk uit Amsterdam schrijft h J)e Tijd": j» het dragen van kerkelijke kleedlng jooall superplie en stool op den openbaren ng door de Nederlandsche wet verboden Van eenig oordeel onthouden wü ons; «t achten trouwens de kwestie nog niet Ktueel en meenen, dat zü ook niet actueel moet worden. Bén verwachting echter spreken wij uit; 18 het ten overvloede. Deze: dat de duidelijke bedoeling van ten wetgever niet door een duiding van het woord „besloten plaatsen” en „gewaad” zal worden Illusoir gemaakt." De „Ned." haalt er dan zelfs den dreigen den tijd bij, waarin men vooral moet ver- I mijden „wat naar openbare sabotage van i te wet zweemt”.... Dat lijkt toch wel héél ver gezocht, toekent de „Residentiebode” hierbij aan. I Us het stukje in „De Tijd” iets beteekent (ton kan het alleen dit zlin, dat men tracht een wettelllke ultspeaak te krijgen, vrat de wet ond»r kerkelijk gewaad verstaat. Dat is Juist géén sabotage van de wet. Overigens moet toch ook de .Nederlan der” zoo zoetjesaan wel voelen, welk een anachronisme een wet Is, die vreedzame processies verbiedt, maar revolunonnalre met oproerige opschriften toe- De Minister van Staat, Minister van Bin- tenlandsche Zaken en Landbouw, Jhr. Mr. (St J. M. Ruys da Beerenbrouck, heeft Inge- atold een Commissie, welke tot taak zal heb- bon voomoemden Minister in te lichten om- i toent de vraag of door meer samenwerking tusschen de thans bestaande Instituten voor i het wetenschappelijk onderzoek betreffende I 4e zuivelbereiding, n.l. dat te Wagenlngen. het RQkslandbouwproefstatlon te Hoorn en de Proefzulvelboerderü aldaar, met de voor dit doel beschikbare Rijksgelden niet een nog belangrijk nuttiger effect zou kunnen wor den verkregen dan thans het geval Is en ot die meerdere samenwerking wellicht nog tot besparing van uitgaven zou kunnen leiden; •ulks met het oog op de wenschelijkheld om de belangen van het wetenschappelijk zuivel-' onderzoek In de toekomst afdoende verzor- te doen vinden, zonder al te groote be swaren voor 's Rijks schatkist. In die Commissie zijn benoemd: le. tot lid en voorzitter, t)r. F. E. Posthu- voorzitter van den Algemeenen Neder- tondschen Zuivelbond, te 's-Gravenhage. ïe- tot leden: J. J. C. Ament, voorzitter den Zuld-Nederlandschen Zuivelbond, *e Roermond; G. J. Blink, voorzitter der Vereeniging voor Zuivelindustrie en Melk hygiëne, te ’s-Gravenhage; Prof. Dr. Ir. N. Söhngen, hoogleeraar aan de Landbouw- "°°8eschool te Wagenlngen; prof. Dr. A. N. A. A. Steger, buitengewoon hoogleeraar **n de Technische Hoogeschool te Heem- Jkde; Mr. J. J. Wintermans, Inspecteur van brt Landbouwonderwijs te 's-Gravenhage; A van Wijnen, voorzitter van den Bond van ““Producenten te Gouda. *e- tot secretaris: J. J. Wevers, referenda- *to bij het Departement van Blnnenlandsche en Landbouw, te Voorburg. Zondags naar Allahabcd, Maandags Akyab, Dinsdags naar Bangkok, Woensdags naar Medan en Donderdags, den eersten Kerstdag, naar Batavia Tjllilitan en Ban doeng. En als all-s verder goed gaat komt de post dus toch nog met de Kerstdagen in Insullnde. Er zullen misschien menschen zijn, die veronderstellen, dat Soer, om In te halen, wat hij bulten zjjn schuld kwijt is geraakt, langere etappes zal gaan vliegen. Maar op de route naar Indië is dat heel moeilijk. Zij vliegen dan de zon tegemoet en verliezen per dag daardoor bijna een uur daglicht! Maar dat is ook niet noodig: en Soer zal de "VslUgheld zeker niet opofferen aan den n .iiLJl uir dag eerder te arriveeren: een standpuntT>lat alle K L. M.-vliegers huldigen en dat in elk opzicht te prijzen valt. Een ongeveer 50-jarige vrouw D. wonende in een dorpje In den Achterhoek, klaagde baar zoon aan, die bü baar in Juli van dit Jaar t 65 stal, benevens drie gouden ringen Eergisteren Rechtbank te Arnhem. De zoon, de 24-jarige H. van M momen teel voor een ander misdrijf gedetineerd te Utrecht, had tot nu toe ontkend, doch ter zitting bekende bij. Als getuige werd de moeder gehoord, die verklaarde, dat er met dien jongen niet te hulzen viel. De officier van Justitie, mr. Lasonder, achtte het gebeurde zeer ernstig. Verdachte had door zijn wangedrag zijn moeder al zoo groot leed gedaan, en ten slotte brak hij nog in in haar woning. Mede In verband met de waarde van het gestolene, elschte spr. jaar gevangenis straf. Uitspraak over 8 dagen. Ujke Opvoeding. B. Er wordt een leiderscursus ingesteld voor voetballers. Hieronder bevinden zich zeer bekend voetbalspelers. Elke cursus bestaat uit 15 deelnemers. Uit den aard der zaak is het programma van de A-klassers anders als die voor de B- klassers. Immers de deelnemers van den A- cursus zijn tot zekere hoogte bekend met paedagogiek en hygiëne. Voorts is besloten een negental personen toe te laten uitsluitend bij de lessen van den heer C. J. Groothof!, doch niet aan den geheelen cursus. Het programma voor beide cursussen is als volgt ramengesteld Maandagavond 78 uur: indoortralning klasse A; 89 uur: indoortralning klasse B; 81410 S theoretische lessen van den heer Groothof klasse A. Woensdagavond 89 uur: Sporthygiën, klasse A; sportpaedagoglek klasse B; 910 uur sportpaedagoglek klasse A; sporthygiën, klasse B. Vrijdagavond 810 uur: Theoretische les sen klasse B. De lessen voor sporthygiëne worden ge geven door Dr. Goudriaan, sportpaedagogie door den heer H. Leewis, Indoortralning door den heer H. T. Rooswinkel, terwijl de theo retische lessen zullen worden gegeven door den heer C. J. Groothoff. Maandag 5 Januari vangen de cursussen aan, welke zullen duren tot eind April. Daarna zal de heer Bob Glendennlng zijn pract'iklersen aanvangen, waarin hjj zal wor- jien bijgestaan door een assistent. De haaien vangst was oorspronkelijk een sport, maar in den laatstrn tijd heeft zij zich ontwikkeld tot een wlnstgevenden tak van industrie. De lever van de visch bevat n.l. buitengewoon veel o’.ie, die van groote waarde is voor de geneeskunde en som mige deelen van de visch worden in het Oosten als een buitengewone lekkernij be schouwd. Deze tak van industrie nam vooral een groote vlucht, nadat ontdekt was, dat de huid van den haai geschikt is om gelooid te worden. Zoo heeft de haaienvangst zich vooral aan de kusten van Australië, bij zonder in Port Stephan, buitengewoon sterk uitgebreid. In alle vroegte, 's morgens om half drie, gaan de booten in zee. Dit vroeg vertrek heeft natuurlijk zijn oorzaak: de vlsschers hebben dan het vischterreln in de kalme morgenuren bereikt en kunnen z-xxloende den hoogen vloed en de koude winden ver mijden. die het uitwerpen der netten zoo bemoeilijken. Wanneer een haal in het net, dat tus schen twee boelen uitgezet is. gevangen geraakt is, dan wordt het net zoo ver op- gehaald tot de kop van den visch boven wa ter verschijnt. Met lang£ harpoenen en bijl slagen wordt het dier jtodood, wanneer men hem tenminste niet met een welgemlkten kogel door de hersenen, die zich ter hoogte van den muil bevinden, onschrdel’jk weet te maken. Al is de haai nu dood, dan zitn de ref1exbewec’lngen der vinnen en de wilde 1 slagen van den staart nog buitengewoon De uitslag der Provinciale Tentoonstelling van de Ned. Alg. Bond v. Posldulvenllefheb- bers gehouden op 13 en 14 December JJ. is als volgt: Schoonste vogel: C. Noome, Alkmaar, te vens schoonste vogel onder duiven vlleg- klasse. Schoonste vogel (Jong) Den Helder. Schoonste vogel schoonheidsklasse Rumper, Edam. Hoogst aantal punten vliegklassen *'oud en jong) Q. Heerschop. 31 punten. Hoogste aantal punten (oud) G. Heerschop. Hoogste aantal punten (jong) J. F. Heer schop. Schoonste vliegtype (oud) Zaandam Schoonste vliegtype (jong) schop. J. v. Alphen 2 e. v. J. Buis 2 le, 1 2e pr. 1 z. e. v. P. Bakker. 2 le. 1 4e pr.l z.e.v. M. Bakker. 1 3e. 1 z. e. v., 2 e. v. Gebr Boon 1 4e. J. Brans 1 z. e. v en 2 e.v. D. Bruggeman 1 z.e.v. C. Berkhouwer 1 z.e.v. L. Beers 1 5e. C. M Bongers 1 e.v. J. Couperus 1 2e, 1 3e pr. en 2 e.v. C. Don 1 2e pr. J. v. Delden 1 e.v. A. Detering 1 2e, 1 3e pr. en 1 z.e.v. M. v Dijk 1 5e. 2 z.e.v„ 2 e.v. C. O. Draaljer le. 3e. 4e z.e.v, e.v. H. Doeve le en 3e pr. Joh. Dal 1 3e pr. en z.e.v. P. v. Eek 2 le pr. S. Elout 2e pr. 2 z.e.v. G. Edel 1 2e pr. A. Gaasenbeek e.v. M. v. Garderen 2e pr. z.e.V. Godschalk-Bakkenes 6e pr., 2 z.e.v., 2 e.v. A de Groot le pr., 2 e.v. W T. v. Gendt 3e pr. J. v. Hartesveldt le 2e 3e pr., z^.v. P. Homburg 3e 5e e.v. H Hacquebard z.e.v. T. M. Heerkens Thijssen 4e, z.e.v. e.v_ J F. Heerschop 6 le en 2 2e pr. G Heerschop le, 4 2e, 2 3e pr. 2 z.e.v. 2 e.v. C. Kraan z.e.v. A. M. Keijzer 3e pr. Th. v. d. Kamer 2e, 3e en 4e pr. A. J. de Koning e.v. 7. Kraaier le pr„ z.e.v. e.v. H. J Kinders 2e pr. P. Kesseiaar le pr., z.e.v. e.v. W Looijenza le, 2 2e pr, 2 z.e.v. e.v. Jan Luntz e v. H. A. Mensink 2 le, 2 2e, 4e pr. en ze.v. A. Maas 2 1c. 2e pr., 2 z.e.v. e.v. G. Markus 2 le pr., 3e pr. C. Molenaar 2 2e pr. H. L. Mulder en zn. 3e en 4e pr. C. de Mael z.e.v. Jac. Moltinl 2e pr. K. Metselaar le, 3e, 4e, e.v. P. Mus z.e.v. A. Meinen Jr. le en 5e pr„ 2 z.e.v. C. H Noome 2 le, 3 2e en 1 3e pr. C. H. Noome 2 le, 3 2e en 1 3e prijs, z.e.v. 2 e.v. J. Nebbeling 2e pr.. z.e.v. O. Post 2 3e pr. e.v. G. Prumper le en 4e pr. F. Pels le en 4e prijs. Joh. Postma 2 z.e.v. J. M. Peters, le, 2e pr. z.e.v. en e.v. H. Prins e.v. J Riemers le. 3e. 4e pr., z.e.v. e.v. E. van Rees 3e py. A. H. Schipper le, e.v. J, H. Snijders 2e, 3e pr. 2 z.e.v. H. v d. Sloot 2 le, 2e pr. z.e.v. Joh. Schouten lé. 3 2e, 5e pr. z.e.v. S. Schellingerhorst 3 z.e.v. F. Scholten le pr. 3e pr. 2 z.e.v. en e.v. T Scholten le pr. e.v. J. Tromnjeled 2 zx.v. 2 e.v. KI. Nas. e.v. G. de Vries 3 e.v. Joh. Vërtnaat 3e pr. P. de Vries 2e pre.v. G Vonk le. 3e pr. z.e.v. en e.v. d. Wal z.e.v. Wolferen z.e.v. K. Wartena 4 z.e.v., 2 e.v. A. de Weers en Zn le pr. z.e.v. 3 e.v. G. H. Wayboer 2e en 3e pr. G. v. Zutphen 2e pr. 4 e.v. H. Zwiers 2e pr. Gisterenmiddag arriveerde In de Visschers haven de stormtrawler Magpie IJ M. 55.' Aan boord van dezen trawler, die daags te voren naar de vlsscherU was vertrokken, vond in den nacht van Dinsdag op Woensdag een hevige carbidontploffing plaats, doordat een slang van het toestel sprong. Het was een geluk, dat geen de nabijheid der ont geval persoonlijkar zijh uitgebleven, pe echter zeer ernstjjg ploffing ontstor.i slechts met tnc De redding'bo mogelijk zinken, De trawler keerde slaagde er In. Naar wij vernemen zijn er thans te Am sterdam in verband met de groote deelne ming aan een leiderscursus van den K. N. V. B. door de Technische Commissie van dien Bond twee cursussen ingesteld. Naar men zich herinnert werd op Maan dag 8 December JJ. de openingsbijeenkomst van den leiderreursus van den K. N. V. B. in het A. M. V. J.-gebouw te Amsterdam gehouden. Toen bleek dat het aantal in- Kfcrijvingen te groot was nl 70! Den in schrijvers was toen verzocht hun antece denten betreffende de voetbalsport en hun bedoeling waarmede zij den cursus wensch- ten te volgen, te willen opgeven. JJ. Maan dag 15 December werd een en ander onder zocht en is men thans tot de volgende be sluiten gekomen: A. Er wordt Ingesteld een leiderscursus voor degenen, die de acte M O. gymnastiek bezitten en heeren studenten In de Llchame- dat leder, die tot minister-president wordt uitverkoren, zich allereerst tot Brland wendt en zich zijn medewerking verzekert. Verreweg de groote meerderheid van vrede, Europa bevolking verlang dié de veiligheid terug- den en de visch op het dek. Dan begint de groote slachting. Eerst worden de vinnen. die dicht tegen het Uehaam zittan. afgesneden en in de zon of taet speciale droogmachlnes gedroogd. De gedroogde vinnen worden naar Oost-Azië geëxporteerd, waar zij bijzonder gezocht zijn bü de bereiding van soep of vleeschextract. Een ton haaivisch levert ongeveer 20 pond gedroogde vinnen daar het gewichtsverlies bij het drogen ongeveer 20 pöt. bedraagt. Dan gaat men het lichaam van de huid ontdoen. De huid van den haal is met kleine, dicht tegen elkander liggende kalk achtige hoornachtige pupillen bedekt. Deze korre Ige bovenlaag moet voor het looien verwijderd worden, wanneer het leer ten minste niet voor decoratieve dcele.nden moet dienen. Het vleesch van den haal wordt In ree- pen geneden. Deze worden in pekel gelegd en komen in de droogmachine, zoolang tot alle vocht is weggetrokken. Dan zijn gereed om verscheept te worden naar den Maleischen Archipel en Afrika, waar enorme vraag Is naar vleesch. De lever van een 4 M. langen tijgerhaal Is ongeveer 2 M. lang en weegt 200 pond. De lever van den haal bevat buitengewoon veel olie en in sommige were’.ddeelen wor den d« haaien juist daarom gevangen De verhouding van het oliegehalte tot het ge wicht van de lever is zeer verschillend en ook afhankelijk van de scort en den .eertijd van het dier. In het algemeen kan men aannemen, dat de olleopbrengst 28 pCt. be draagt van het gewicht ven de lever. De olie van de lever wordt gebruikt bü de leerbereldlng. bij het bewerken van ijzer en bü de zeepfabricatle. Maar ook op medisch gebied zal deze olie een goede toekomst krijgen, want ze Is buitengewoon rijk aan vitaminen A en D, waarop in hoofdzaak de therapeutische werking van de levertraan berust.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1