ONS BLAD S. KROM GRATIS tot 1 Januari r; Zij, VERSOBERING VAN ONS LAGER ONDERWIJS JOH. LAUWE RS 20 pCt. PRIJSVERLAGING 1 drie bladen VRIJDAG 19 DECEMBER 1930 VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG! No. 298 f750 f40 Voornaamste cJCieuws Schip aan den grond 1KEN ÏUWS Jubileum Mgr. H. J. M. Taskin Op jacht naar koppensnellers Barometers Thermometers De ex>bankdlrecteur te Uithoorn Chanteur achter slot en grendel Met bijtend vocht geworpen Bij een leeuwenfamilie op visite Gezant G. J. Diekema geopereerd Het drama te Rijsbergen Uit de koudlijmindustrie 5 o Steun aan de Nationale industrie Bestrijding der werkloosheid Relletjes aan de Gentsche Universiteit Een schrijven van den Aartsbisschop van Weenen VERVERIJ en CHEM. WASSCHERU VAN PAYGLOP 3 vla :he Die zich thans op het Noord-Hollandsch Dagblad abonn eren ontvangen do nummers tot 1 Januari an, GR ATIS f 3000 OCT OP STRAFFE VAN VERUES VANRECNTEN? AGENDA’S VOOR 1931 Kantoor- en Zak-agenda’s in ruime sorteering voorhanden L. Frankenberg - Alkmaar pi«eA«” D(T NUMMER BESTAAT UIT Werkloosheid en jeugd AANGIFTE MOE" jMaar platen bti de aardrilkataMMfe Schrijven van Mgr. Hopmans f750.- Mi esa nuusvsi met f OEH bU verlies van een hand, f 4E bU verlies ven een f £A bl) een breuk van ooaen (WW. gonaeHA», en<>00 I KOU.- w een om» 1 duim of witerinxer 1 boen of arm t GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER ER TWINTIG UREN RA HET ONGEVAL NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD n zondag Arnhem een Nederlandsch Salzburg? De schipper weigert hulp *ea Relletje aan de Gantache Universiteit. Mussolini over de economische crisis. Jaar Exercities welker nut problematiek is C^Ievrouw, jaar gevangenisstraf veroordeeld Tot drie heid De I Het meisje overleden ge- Aftreden van hoogieeraar geëisebl t i inderzoek.“ i weer t« want da HU kneep mannen uit, die van den rechten weg afweken De refcerinrsTerklarinr van Steef. Een rerinre meerderheid. Schrijven van Mgr. Hopmans in verband met de werkloosheid eni. De Amerikaansche gezant heeft gisteren een operatie ondergaan. gisteren -damachg landbjQ. [esproken sg'ng tot vroegen Dan school! Moeten Op 1 Mei 1931 zal het 35 jaar geleden zijn dat de Hoogeerw. Heer Mgr. H. J. M Taskin werd benoemd tot President van het Groot Seminarie te Warmond. dch toe- enst van tr. J. a reete ge- tusacben en en er en thane DO iet sft. sn. MC xd ALKMAAR LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 4.16 uur. De begrooting van Defensie in de Tweede Kamer. over da werktijd ten, voor tenlgszing Barometerstand 9 uur v m.: 777. Stilstand er, werd gebracht >lgen al» ‘ortogen, en Indi- lljk ver- overbtn- gtulg ie volledig jute had L Voort» tfonteehe tnbr as. hij. dat aat voor ■land en Levenstane» aekeeU oaumcblktbeM ’■riles van beide armen, beide beenen of beide der over geheim» gunstig» h waar. 1 to ver. i aan da itellen. renomen werden terwijl sproken, Ierland* xmdlen- s sleed» 1 mogen i Severing over de film „lm Westen nicht* Neues”. nets" te aan het radloka* ledoeling uit Indii Malabar, toor van ordt du» !t nieuw» phase te, todlt. D» Tsburean i de vier teeren Ir. den heer I het ex* Teulfag» egen; dia t ulteluj. 1 de ren en giro- >U meet s’ang der van den denkbeeld 1 1» toga, nementen r. wil te doen. in da i tot aan. ital ga- De nat. soc. dienen een motie van wan- trouwen in tegen Dr. Curtins. In avondvergadering behandelde de Tweede Kamer het Zuideneefonds. Profiteer nu van deze belangrijke korting. CAlle goederen kunnen vóór Kerstmis terug. Kamer der Amsterdamsche deed gisteren uitspraak In de tegen den 38-Jarigen gewezen directeur van het bijkantoor der Nationale Bank, later Rotterdamsche Bank, te Uit hoorn. J. v. Z. Verd. stond terecht terzake valschheld in geschrifte, diefstal en verduistering. De Rechtbank veroordeelde hem tot een gevangenisstraf van drie jaar. Het O. M had twee jaar geëtacht. De Rechtbank overwoog in haar vonnis, dat verd. Jarenlang misbruik van vertrouwen heeft gemaakt en op koelbloedige wijze zijn werkgevers heeft benadeeld. De rechtbank wilde er echter rekening mede houden, dat verd. nooit eerder werd veroordeeld. ABONNEMENTSPRIJS» I w kwartaal, voer Alkmaar t— I vtar bulten Alkmaar 2.85 I Geïllustreerd Zondagsblad 9.60 honger De Amerikaansche Gezant te Den Haag, de heer O. J. Diekema. heeft gisterenmid dag in het Roode Kruis-ziekenhuls een operatie ondergaan, welke volgens de eerste berichten met goeden uitslag is verricht. Nadere berichten bevestigen, dat de ope ratie tot succes zal leiden. De behandelde geneesheer was tevreden met de voorloopige resultaten. bit verlies van *a anderen vin*r. Door den kapitein van de Uricer postboot werd gerapporteerd dat er op het puntje van den Rug een tjalk aan den grond zat. Direct trok de motorboot Wally" alsmede een aantal visschersschuiten er op uit. Bij het onderzoek bleek, dat op de punt Stijl boek een tjalk vast zat. Het Is een groot motorschip, geladen met papier en draagt den naam „Groningen.” Bovendien had dit schip nog op sleeptouw een andere tjalk. Zoowel de Wally” als de vlsschersbooten boden direct hulp aan om desnoods met be hulp van overlading het schip los te maken. De schipper wilde echter van hulp voorloo- plg niet •‘Weten. HU wilde den vloed af wach ten. Daarop vertrok de „Wally weer haar de haven, maar de vlsschersbooten bleven to de buurt. Inmiddels is er dikke mist komen op zetten waardoor het uitzicht belemmerd en de toestand van het vaartuig critleker wordt. Als het schip met dezen vloed niet los komt, moet de schipper hulp aanvaarden, anders loopt het «chip en de lading gevaar, verloren te gaan. Nadere berichten ontbreken nog Overleden is de heer J. Wenthoit, owd- minister van marine. Gisteren kwam het aan de Gentsche Uni versiteit tegen een privaat-docent, die nog steeds in het Fransch college gaf, tot demon straties. Vlaamsche studenten eischten van den hoogieeraar, dat hij de universiteit zou verlaten. Toen de docent de studenten uit de collegezaal wilde verwijderen, or.trtond er groot rumoer. Andere Vlaamsche studen ten drongen de collegezaal binnen, er wer den stinkbommen geworpen en een deel van den Inventaris werd vernield. De professor moest de zaal verlaten, gevolgd door de thans in ordelUke rijen loopende studenten, die De Vlaamsche Leeuw” aanhieven. Ten slotte werd aan den rector der universiteit een verklaring overhandigd, waarin het et- treden van den betrokken hoogieeraar werd geëtecht. Een zelfde schrijven werd gezonden aan den mtnHfw «on onfterwlte te BrumeL moest stellen, gemeente- De „Tn.l'sche Courant” meldt omtrent het verloop van een patrouilletocht in Zuld- Nleuw Guinea ter opsporing van een bende koppensnellende Papoeas. dat op 7 October het basis-bivak betrokken werd aan den bo venloop van de Torpcdoboot-rivler. van waar uit geageerd werd. 16 October vertrok de eerste patrouille per prauw naar den boven loop van de TJemara-rivier, welke gedurende zeven dagen bevaren werd. Steeds zwaarder bandjirs maakten verder voortgaan echter onmogelijk. Daarom werd naar de basis te ruggekeerd. Na enkele verkenningen werd be gin November een tweede patrouilletocht on dernomen naar de Akimengah-rivier, welke gedurende acht dagen werd opgevaren. Na de prauwen onder dekking te hebben achter gelaten, trok een brigade het binnenland In i en kreeg anderhalven dag later aanraking I met circa tweehonderd mannen, vrouwen en kinderen, in prauwen gezeten. De Inzittenden sprongen te water en vluchtten gillend naar het bosch. Een hoofdman der Papoeas ver zamelde zijn lieden en begon de patrouille met pijlen te beschieten, waarop een Euro- peesch sergeant op den hoofdman vuurde. Deze werd aan den rechterschouder gewond. Hierop stoof de bende weg. BU de patrouille werd niemand gewond. Tien prauwen werden buitgemaakt, benevens pijlen, bogen, speren en schilden. TerrelnmoellUkheden maakten verdere achtervolging onmogelijk, weshalve men naar het basisbivak terugkeerde. Op 30 November werd men hier afgehaald door de .Jtomalhout." waarmede de militairen 6 Dec. te Ambon terugkeerden. ,^^l^.d,^dk^n 4» voraekorinmvoorwaardeo ceureraiien ▼erzeKerd voor een der volgende Keminjteu De onvoldoende. lenigen. Hier moet dus de christelUke naas tenliefde tnrrilpen'. Naar aanleiding van dit herderlijk schrij ven heeft zich een Comité gevormd onder leiding van de besturen der meest vooraan staande katholieke vereenigingen. Op de eerste vergadering van dit Comité werden de volgende besluiten genomen: Er moeten verzamelplaatsen opgericht worden, een al- gemeene centrale bij den bond van liefda- afdeellngen, en dan nog eenige onder- afdeeltngen bU de voornaamste Jeugdorgani saties: Misschien nog bU de Redactie van de Katholieke Dagbladen. Bij deze centrale posten moeten alle geMelljke giften worden afgedragen, terwijl daar ook de aanbiedingen moeten gedaan worden voor het verschaffen van een mid dagmaaltijd. Kleedingstukken kunnen be zorgd worden bU de Parochiale Comité’s. Om het w.srk van het verschaffen van een warmen maaltijd in eens goed aan te pak kan, heeft de Bond van liefdadige ver- Oflrtglngen 10000 Schilling ter beschikking tvsteld, die onder de jeugdorganisaties ver deeld moeten worden De katholieke jeugdvereenigingen zullen hunne clubhuizen open houden, zoodat de werklooze jeugdige arbeiders daar hun tijd kunnen doorbrengen onder toezicht van een katholiek onderwijzer. De verschillende Pa rochiale vereenigingen hebben een verzoek ontvangen om voor vuur en licht te zorgen of geld te geven. Aan de brandstoffenhan delaars heeft men gevraagd om steenkolen of andere brandstoffen. Voor diegenen, die nergens onderdak vinden, om een middag maal te krijgen, wordt gezorgd, dat zU In de een of andere inrichting een wannen maaltijd kunnen gebruiken. Heel deze actie strekt zich niet alleen uit over de stad Weenen. mar over geheel het bisdom en to alle plaatsen waar de nood hoog gestegen te, dus ook in alle fabrieks plaatsen. Een correspondent van een Londensch blad uit Johannesburg meldt: In het Noorden van Transvaal volgde een jachtgezelschap het spoor van een leeuwin, die daags te voren door een schot gewond was. De jagers vonden ten slotte het cada ver van de leeuwin en tot hun groote verbazing zagen ze er een neger bij zitten, die bitter schreide. Op hun vraag vertelde de zwarte, dat hil Jaren geleden er van verdacht werd, dat hij een moord gedaan had en gesteld door Steeds dringender hoort men van ver- I tebUlende zijden stemmen opgaan tot I tepdnlging op ons lager onderwijs, o.a. I naar aanleiding van de poovere resul- I taten, die het volgens sommige enquêtes I «plevert, I Wij zouden hierop direct kunnen ant- I «oorden, dat, al besteedde men aan dat I onderwijs nog veel meer zorg en veel I meer geld, het toch even dusgenaamde I poovere resultaten zou blijven opleve- I jen. Waaruit men dan terecht mocht I aoncludeeren, dat dat geld weggegooid I M Zeker, ons onderwijs is uit z*n krach- I ten gegroeid. De zaak anders aanpakken aon ongetwijfeld krachts- en geldbespa ring geven. Wat doet het huldig lager onderwijs? Bet houdt hoegenaamd geen rekening met het permanente verschijnsel, dat onder kinderen van welken stand of foiksaard ook, altijd maar Ti zeer gering pCt van werkelijk knappen, begaafden voorkomt. Het probeert om zoo te zeg- jen, al die middelmatige verstandjes en bioc omhoog te heffen ’n ware p»yphus-arbeld! die aan zichzelf overgelaten, door eigen zwaarte dadelijk «eer omlaag tuimelen. Geef b.v. maar eens In ’n zevende klas bed eenvoudige, te beredeneeren vraag- itakjes op uit t vijfde, zelfs uit 1 vierde leerjaar. Help heelemaal niet, en zie tena, wat de kinderen er van terecht krengen. Let eens op de slordige becij feringen: er worden ma&r eenige nul len vergeten, *n paar decimalen ver plaatst; nou Ja, nietwaar, of je 4000. tatjgt of 40.*t verschil te ’n bagatel! (teef *n makkelijke hoofdrekensom uit *t dagellfksche leven. Laat ze *ns zelf de opgaven boven *n niet moeilijk taallesje hnen en op hun eigen houtje ultwer- ton,... 1 Treurig resultaat zal elk ver kazen. Dat onze kinderen hun geschiedenis m aardrijkskunde vergeten, hun na- knftkunde gauw kwtjt rijn, omdat ze Mpl hebben nagepraat, zonder dat ae t Ti snars van begrepen, soit! Maar «oe 13- en 14-jarigen kunnen ook niet daken, niet nauwkeurig zijn; ze weten gebielf niet te redden. Sn dat zijn fundamenteels fouten! Men mag dan veel schuiven op de jaebterij *t ongezonde leven van onzen tijd, Ti heel, heel groote schuld drukt op de schouders van onze Lagere School, onze teeder-gekoesterde, vertroetelde «hooi: *n rijkelui’s kindje, zwade, ge meneerd, blasé. I» *t eigenlijk niet *n komiek en te- peiljkertijd ln-treurtg schouwspel knap pe lui zich te zien afbeulen, om in de dastteche hersenen onzer kinderen bergen van kundigheden opeen te «ta peten, hun uiterste best doen, om de jeugdige menschheld in de wetenschap ep Ti hooger niveau te hevelen met zulk Hachelijk gevolg? Houden wij hier dan een pleidooi voor den teruggang van ons onderwijs? Neen, ’ll Pleidooi houden wij tegen heraenover- lading. tegen zenuwoverprikkellng en iroeg-rijpheld. Ti Pleidooi voor Ti nuch- teren, Hollandschen kijk op de dingen, ett waarachtige liefde voor de jeugd, de toekomstige maatschappij. Sn dat wordt werkelijk noodlg. Zie de ■hrikbarende toename van inrichtingen wor zenuwzieken (alias krankzinnlgen- IteUchten!) en van halve en heele «muwpatlënten bulten die gestichten, t Moet herhaald: *n groot deel van de tehuld komt neer op de schouders van «nse hedendaagsche school. Bn wel moet T ons verbazen, dat men rich van katholieke zijde niet meer ■dertegen schrap zet. Weliswaar laat zich Her en daar voorzichtig een stem hoo- i®. Men mocht ons dien hatelljken •eheldnaam van dompers weer naar *t ^eofd gooien, dien we zoolang onver- dtend gedragen hebben. Onverdiend, want als één instelling de Henschap de eeuwen door heeft beoe- *®d, beschermd, gesteund, In goede ba- geleld, dan Is het de Katholieke De geschiedenis is daar om het te ^wijzen! 1**sr..., de boom der kennis bracht 1 kwaad In de wereld. Geef Ti onmondig geen mes In handen! °even we ons wel rekenschap van **t eigenlijk op de Lagere School ge beurt? Set materialisme bracht langzame **dverglftlging In de maatschappij; 0M onderwijs In zijn tegen- •Mtdigen vorm Ti direct uitvloeisel, **arv*n de kwaadaardigheid helaas! JJ** voldoende doorschouwd wordt. er heerscht algemeen ‘n vaag ge- dat T zóó niet langer gaat. Ti Ver- van dit gevoel zijn de nieuwe dedtlngen, die zich baan zoeken te bre- *1» die van Montessori, *t Dalton- enz. Het oude huls van het on- kraakt in zTi toeten. Zander 1 Gisteren te tn het St. Ignatius Ziekenhuis te Breda overleden mej. H. uit Rijsbergen. die op 1 December JJ. door haar vroegeren verloofde door revolverschoten werd wond dan de begaafden, degenen van wie het leven meer elscht en die ook meer praesteeren kunnen, tot die lage norm worden neergedrukt? Inte gendeel, ruim baan voor de begaafden! Zijzelf trouwens zullen zich baan weten te breken. De volksschool veronderstelt *n minimum van tijd voor de leervak ken. Geef den begaafden gelegenheid door aparte lessen, door bibliotheek en film, om hun kennis te vermeerderen. Men zorge regelingen te treffen, waar door ook de minst gefortuneerden hier van kunnen proflteeren. Wij hopen en vertrouwen, dat deze zienswijze langzamerhand Ingang moge vinden. Ons onderwijs zal er stellig goed- kooper en.beter door worden. Eigen lijk was dit laatste voor ons de hoofd factor. Een bekend chantagepleger is dezer dagen te Den Haag achter slot en grendel gezet. Men had hier te doen met iemand, die zich vroeger nogal met beroovingen bezig hield, msar dit bedrijf niet meer winstgevend ge noeg vond en zich daarom ging toeleggen op het plegen van chantage. Met dit bedrijf, dat hjj hoofdzakelijk In de Residentie uit oefende. heeft hij zich weten op te werken tot een vermogend man. HIJ bezit een eigen huis op den Z.-O. Binnensingel, een auto, en zelfs een eigen renpaard. Op de wedren nen was hU een bekende figuur onder de gok kers HU reisde ook meermalen in België, waar hU veel in Spa verblijf hield. Zijn echtgenoote verbluft titans In Nice, van waaruit zij de speelbank in Monte Carlo bezoekt. Terwijl mevrouw in het buitenland vertoefde brak de echtgenoot hier zijn hoofd op het uitdenken van allerlei chantageplannen. ZUn slacht offers zocht hU voornamelUk in gehuwde personen, die op een gegeven moment zich lieten verleiden, van den rechten weg af te gaan. De chanteur had relaties met perso nen uit het Haagsche nachtleven en daar iilj telefonisch was aangesloten, werd hU on- mlddellljk gewaarschuwd ais er een zaakje te maken ri-l. Indische v irlofgangers, die veel geld konden besteden, waren uitverko ren. Op het oogenblik. dat iemand zich In een verdacht hute bevond, trad de chanteur plotseling binnen, deed zich voor als de echtgenoot van de vrouw en stelde zich zeer verontwaardigd aan. In de comedie, die zich dan afspeelde, maakte hij met zijn pseudo-echtgenoote he vige ruzie. Hij wilde van haar gaan scheiden. Het slachtoffer zou dan als getuige moeten optreden. Of, hU wilde naar het buitenland, om niets meer met zijn vrouw te maken te hebben en had daarvoor geld noodig. Op deze manier wist de chantage-pleger veel geld los te krijgen. Had het slachtoffer be taald, dan was hU van de zaak af. Het minimumtarief was 100 gulden. Wilden of konden de slachtoffers niet betalen, dan werden zU steeds achtervolgd. Op deze ma nier werden de slachtoffers op een pijnbank gelegd en kwamen dikwUk groote sommen binnen, die zelfs in de tienduizenden liepen. Voor een geval, dat zich onlangs in een perceel in de Lekstraat te Den Haag heeft afgespeeld, hebben verscheidene arrestaties plaats gehad. Na vier dagen zijn eenige per sonen weer vrijgelaten, doch de verdachte, de 39-jarige v. d. M. werd aan de Justitie overgeleverd en zit thans in het Hute van Bewaringu Z. D. H. de Bteschop van Breda, Mgr P. Hopmans publiceert to .JBancta Maria” het volgende schrijven. .Met het oog op de groote werkloosheid, welke ook in ons Bisdom heerscht, mogen wU in het belang van de huisgezinnen, die daardoor getroffen worden, de katholieke instellingen en eveneens de particulieren vriendelUk vragen, dat zU de werkzMm- heden. die toch na niet te langen tUd moe ten verricht worden, thans zullen laten uit voeren. Doen we allen ons best om onze men- schen zooveel mogelük aan het werk te houden. Laten we In de moeüljke tUden, die we thans doormaken, ook de nationale indus trie steunen en onze inkoopen doen bU onze eigen landgenooten, ook al zouden we iets meer moeten besteden”. Een tot nu toe onbekend persoon heeft Woensdagavond te Geldrop van achter een boom de 18-jarige mej. M. B. een hoeveel- butend vloeistof in haar gelaat en op haar kleeren geworpen. Haar gezicht te totaal verbrand, zoodat zU zich onder ge neeskundige behandeling Hamr mantel is vernield, politie heeft een onderzoek ingesteld. zijn zoo nuttig, leerleesboeken bij de geschiedenis onmisbaar, ’n epidiascoop, ’n film, “n radio Morgen te men aan de sprekende film, eerstdaags aan de televisie als leermid delen! Zijn t dan geen nuttige leer middelen? Zeker, maar.... bulten de school. Oun uw kind ’n rustige, vormende, kinderlijke lagere school. Ti School met de enkele leervakken: lezen, schrijven, rekenen en taal. Onder dat laatste vak kon naar keuze van den onderwijzer of op aanwijzing van het leerplan een en ander werkelijk nuttigs worden onderge bracht uit T gebied van geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkennis. Niet de vakken, maar de bezigheden van zin gen, teekenen, gymnastiek, handwerken, spelen, konden dienen als afwisseling. hadden we werkelijk *n volks- Niet alleen in de gloellampenindustrie wordt strijd gevoerd ook de koudlUmin- dustriè schijnt bewogen te worden door een prUzen-oorlog Ceta-Bever heeft Velpa, koudljjmpoeder f 40 per 100 K G. verlegd Onze Nederlandsche industrie weet zich te weren geheel te willen meegaan met die uiter ste nieuwigheden, merken zij, die de teekenen des tijds begrijpen, toch ook, dat er verandering moet komen. Welke zijn dan de grootste grieven tegen t bestaand onderwijs? Primb (en daarover zullen we ’t dezen keer alleen hebben): De schrome- HJkë overlading. Daar zijn vakken te kust en te keur, behalve lezen, schrijven en rekenen, die toch zeker voor Iedereen noodlg mogen heeten. Overlading met leervakken, overlading met leerstof voor elk vak, overlading met leermiddelen en methodes. De laatste alweer Ti mislukte compensatie van de beide eerste: om t den leerUngen zoo gemakkelijk mogelijk te maken den Overvloed van geestes voedsel te verduwen, Ti overvloed van manieren en foefjes, van presenteer blaadjes en dessertschaaltjes om dat voedsel njuu* binnen te werken en den goren kost smakelijk te maken. Daar zit dan *t gelukkig slachtoffer met zeer middelmatig verstand zich te goed te doen aan sommen als 897 329 24968 - X 4783 - of aan taalwerk 427 781, als: Vul vóór .de onderstaande zelfstan dige naamwoorden passende bijvoeglijke naamwoorden In, die van de tusschen haakjes geplaatste woorden Afgeleid zijn. Gezwegen van de lessen in ge schiedenis, aardrijkskunde en natuur kunde, die hij van buiten moet leeren, of de Fransche zinnetjes, die hij mag radbraken. WU spreken nog enkel van lager onderwUs, nog niet eens van Ulo of H. B. 8., waar de delinquent maar al te dlkwUls onwillekeurig men vergevet de treffende gelijkenis in *t geheugen roept van Ti kip, die gepild wordt. Zoo dat *t dan ook geen wonder mag heeten, die verwoede drang naar sport en ontspanning, waardoor onze gekwelde jeugd het natuurUJk evenwicht zoekt te herstellen. „O, mUn jongen ondervindt er hoege naamd geen nadeellge gevolgen van. KUk maar, hU riet er uit als het eeuwige leven.” Zoo zullen er zeker meer rijn. *t Is ook niet om deze gelukkigen, dat «rij ons pleidooi begonnen. Aan alle dingen te ’n grens. En de grens van t verstand bU T meerendeel der menschheld te nu eenmaal niet ver te zoeken. Of In onze eeuw van verlichting en beschaving die Intellectueele grenzen zich uitgezet hebben, waag Ik zeer sterk te betwijfe len. Er mag meer materieels kennis aanwezig zUn, dlkwUls vaag en verward op den koop toe, de zinnen mogen meer beelden In de magazUnen van T geheu gen hebben opgestapeld het verstand te er niet op vooruitgegaan; integen deel! Want bU die beperktheid van de menschellj ke vermogens moeten we wel in t oog houden, dat we in de diepte verliezen, wat we In de breedte winnen. Hoe meer vakken dus op de lagere school, hoe minder werkelUke kennis. Dit zal te meer naar voren komen, naar mate het totaal der Intellectueele ver mogens geringer te. Voor deze tamelUk beperkte verstan delijke vermogens nu dient de lagere school, de school, waar t meerendeel onzer volkskinderen de norm moet aangeven. En men bedriege rich niet: deze norm te laag. Die verstandjes moe ten er worden gevormd, niet opge vuld, zoodat ze mogelUk later, bU gTOo- ter rijpheid, In staat zullen zUn meer kennis tot rich te nemen. En om dit doel te bereiken, moet die school de kinderen leeren en bezighouden, want strak-aan leeren kunnen kinderen niet. Het onderwUs zU er op Ingericht ze te leeren nadenken. Dit bereikt men niet door ze alles pasklaar en zoo gemak- kelljk mogelUk te maken. De onderwU- zer moet ze, zooveel T maar eenigszins mogelUk ie. “lf laten zoeken; hU mag alleen helpen vinden. Daar gaat Ti massa rijd mee heen. „TUd verliezen te tUd winnen,” Hjkt ons nergens beter op z'n plaats dan hier. De kinderen moeten er leeren nauwkeurig werken. Door t vele werk is dit in onze tegenwoor dige hoogere klassen haast Ti onmoge- lUkheld. WU spreken van bezuiniging. Een goede toepassing van de hier uit eengezette beginselen brengt inderdaad enorme bezuiniging mee. Vooreerst; beperking van leermidde len tot T noodzakelUke. Het worden haast bergen van leermiddelen, waar over de tegenwoordige scholen te be schikken hebben. Karigheid in dezen en in de Invoering van alle mogelUke nieuwe methodes zou ongetwUfeld goede gevolgen hebben voor de concentratie van de leerlingen op hun werk, voor de persoon!Uke vorming van den onderwU- zer. Is 1 wonder, dat de persoon van den onderwUzer overbodig wordt, waar methodes en leermiddelen domlneeren? De .revolutie in Guatemala duurde een half uur en etechte 57 dooden. Kardinaal Plffi, de Aartsbisschop van Weenen, heeft In een herderlijk schrijven een beroep gedaan op de publieke opinie in verband met de werkloosheid onder de jeugd „Ofschoon er tegen Kerstmis ge- woonlUk eenige drukte heerscht, schijnt de werkloosheid In de laatste weken weer sterk te zün toegenomen. Jammer genoeg hebben de Jeugdige arbeiders vaak geen voldoende gelegenheid om zich in hun vrijen tijd verder te bekwamen en daardoor de kansen te verhoogen om aan een betrek king te komen. Men moet er voor zorgen, dat deze jeugdige arbeiders niet moedeloos worden. De ouders van deze Jongens zijn dlkwUls zelf zonder werk en ze verdienen te weinig of ze trekken te weinig werkloozensteun om hunne kinderen nauwelUks in het leven te houden. Daarom doe ik een dringend beroep op alle katholieken om, indien het eeeilgszlns mogelök is. aan de Jonge arbei ders. die werkloos zUn. middageten te willen verschaffen, ofwel In eigen hute ofwel In dc een of andere gaarkeuken. Het kan mis schien ook goed gevonden worden om deze of gene eens eenige kleedingstukken te ver schaffen. De steun van de regeerlng is absoluut onvoldoende. om den nood te HOF K ALKMAAR Administratie N*. 433 Redactie Ne. «33 De VUfde Rechtbank strafzaak hij had zich in veiligheid gesteld door op de vlucht te gaan; hU had zich verscholen In het oer woud. Weken lang zwierf hU rond om een ge schikte schuilplaats te zoeken, tot hU eta- delUk uitgeput neerviel. Overmand door vermoeidheid viel hU direct to een diepen slaap. BU zUn ontwaken bemerktehU tot zi)n ontzetting, dat hij zich te midden van een groote leeuwenfamlUe bevond, bestaande uit vader, moeder en verschillende jongen. Wat gebeurde nu tenminste volgens de vertelling van den neger? Er werden vriend schappelijke betrekkingen aangeknoopt tus schen hem en zUn „gastheeren”. De gast voedde zich met wortelen en toen vader leeuw op zekeren dag met een hert In het hol terugkeerde, nam ook de zwarte deel aan het heerlijk maal. Van dien dag af deelde hU met zijn vier- beenlge vrienden niet alleen de woning, maar ook de maaltijden. Intusschen hadden de oude leeuwen en de volwassen jongen óch uit het hol verwU- derd en op soek naar voedsel en avonturen een ander kwartier betrokken. Sinsdlen bad de neger geen anderen troost in zijn een zaamheid dan de leeuwin,- die hem op ge regelde tUden een bezoek bracht en daar mee het bewijs van trouwe aanhankelUkhe'd gaf. De kogel van den jager maakte nu ook aan deze vriendschap een einde. De arme neger beweende den dood van de eenige vriendin, die hij gedurende xUn lange, on vrijwillige ballingschap in het woud gevon den had. Het geselschap had medelijden met den stakkerd, zorgde voor nieuwe kleeren en een der Jagers, die bU Johannesburg een farm bezit, verklaarde zich bereid, hem als knecht in dienst te nemen. HU zal zijn heer goede diensten kunnen bewijzen, nadat hij getoond beeft, boe voor- toecwjte HU .Wratettei hrhmnrjit. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels 1.25: elke regel meer f RECLAME per regel «.75 voor de eerste pagina; voor de overige pagina's f RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD” b(j vooruitbetaling per plaatsing 0.60 per advertentie van 5 regels: iedere regel meer f «.12

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1