ONS BLAD S. KROM GRATIS leekepreeken L. Frankenberg - Alkmaar AAN ONZE H.H. ADVERTEERDERS ABONNE’S JOH. LAUWE RS GR ATIS n Ja ZATERDAG 20 DECEMBER 1930 Voornaamste c^Cieuws 20 pCt. PRIJSVERLAGING tot 1 Januari DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 299 NIS f40 f 750.- f50 te BRIEFORDNERS PERFORATEURS - Alle soorten Opbergnappen A udiëntie C^levrouw, NederlandIndië VERVERIJ en CHEM. WASSCHERIJ AD Prinses Juliana naar Engeland? De A.V.R.O. en nir. van Doorne Barometers Thermometers De Indische postvluchtea Inbreker té Brussel gearresteerd Weer een aanranding te Amsterdam Reeds 89 dooden Brand en Jeugdige boevenbende gesnapt er Opium-smokkelaars en DE DIRECTIE N.-H.D. Dispensatie in de Onthoudingswet op den Tweeden Kerstdag Geschil over het lossen der motorloggers te IJmuiden Fa. Jan Kuhne - Alkmaar PAYGLOP 3 ALKMAAR Die zich thans op het Noord-Hollandsch Dagblad abonn jren ontvangen de nummers tot 1 Januari a.s. Vermindering van pachtsommen Schrijven van Z. D. H. Mgr. Aengenent Profiteer nu van deze belangrijke korting. CAlle goederen tot en met Maandag in ons be zit, vóór Kerstmis teru& Uitbarsting van de Marapi De invloed van bioscoop lectuur f 3000 MIIGIFrE M0ET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Een gesprek met den heer Van Tijen De Fransche Kamer op reces. tot ix ER8- passagiersschip met 79 personen HOMO SAPIENS. Bar-oroetti «tand 9 nr in.: 778 sHMand. t De F. H.—A. G. A. lond De dader ontkomen Het Kerstvlieftuig. Verschillende dessa’s ontruimd Opvarenden, of havenarbeiders? Vier Chineezen betrapt DE ADMINISTRATIE A btl [even doen eljjke TE TE De Aartsbisschop en Bisschoppen van Ne derland maken bij deze aan de Hun onder- hoorige geestelijken en geloovlgen bekend, dat Zijne Heiligheid de Paus voor den Twee den Kerstdag van dit Jaar voor ons land In de onthoudlngswet heeft gedispenseerd. toepassing der alleen streng De gisterenavond verschenen Londensche „Star” bevat een bericht, zeggend dat vol gens een uit Nederland ontvangen bericht de mogelijkheid bestaat van een bezoek van prinses Juliana aan Engeland in Januari as. Prinses Juliana zou als particulier persoon reizen en intrek nemen bij haar nicht lady May Cambridge, met wie zij zeer bevriend is. De uitbarsting van de Merapi heeft reeds 89 dooden geëischt. Dr. Werner Bernhardt omgekomen. 5 een- eenden tker te sf voor ond In ■UREAD: fbtefoon: t schjj- beïn- Confliet met het gewesteljjk bestuur Noord-Holland ZIE ONZEN RECLAME-BON OP DE EERSTE PAGINA 2e BLAD. ïer O. rbeeld oogen gelijk, door 1 too- ■ekke- Flnsch gezonken. Dispensatie In de onthoudingswet op Twee den Kerstdag. Bet conflict in het A-V-R.O.-bestuur. Het retour-postvliegtuig gisteren te Athene aangekomen Zondag op Schiphol verwacht. t zich nhetn rantle 4000. I ziet iuden om- tree- erna, men, ver volle inct- bood >Hjkt ;anl- x>ral aren ■den, rden i en ons met tenf ge bet aast het wat eeds jven elken- rganl- estuur en de heeft Open- Too- leare's meraal af niet druk* I van opa- Bond ABONNEMENTSPRIJS ftr kwartaal, voor Alkmaar 2.— Voor buiten Alkmaar f 2.85 Mot Geïllustreerd Zondagsblad 9.60 hooger Het 5de retourvllegtulg. dat. zooals ge meld, gisterenochtend om 7.15 uur uit Cairo vertrok, landde om 9.38 uur te Mersa Ma- tru. Het vertrok van daar weder om 10.28 uur en arriveerde om 15.12 uur In Athene. Alles is wel aan boord. Heden wordt de reis voortgezet. Bij de K. L. M. bestaat de verwachting, dat het toestel Zondag om 2 uur te Schip hol zal aankomen. Wjj meenen goed te doen nog eens onder de aandacht te brengen, dat onze administratie naast het plaatsen van Uw advertentiën in onze eigen uitgave, gaarne haar bemiddeling verleent voor het plaatsen van Uw gelegenheids-advertentiën ook in andere bladen U kunt van onze bemiddeling gebruik maken zonder dat de prjjs van Uwe annonce daardoor maar eenigs- zins wordt verhoogd. Wü houden ons gaarne aanbevolen. Donderdagmiddag is In Amsterdam-West wederom een meisje, ditmaal een kind van 4 jaar, door een onbekend Individu aange rand. In de Stolwijkstraat kwam de man het meisje achterop en nam het mee naar een trapportaal van een huis. Een 10-jarlg broertje van het kind heeft de politie gewaarschuwd, die den man ech ter nog niet op het spoor is. De Dusseldorfsche „goudmaker” jaar veroordeeld. Nieuwe Duiteche nota te Genève overhan- d*«d De Tweede Kamer heeft de Defensiebe- grooting voor 1931 aangenomen, met 48 te gen 27 stemmen. P.H.—A.G.A. is en wordt Z. D. H. de Bisschop van Haarlem zal Dinsdag en Vrijdag der volgende week geen audiëntie verleënen. Hebt op De lanta»m« moeten morgen en overmorgen worden opgestoken om: Z. D. H. de Bisschop van Haarlem Mgr. J. D. J Aengenent publiceert in ,J3t. Bavo” het volgend schrijven: Ons bereiken verschillende aanvragen om Onze medewerking te verleenen bij de Ons rekenplichtige besturen, ten einde te komen tot verlaging van pachtsommen met het oog cp de heerschende crisis. Volgaarne voldoen Wij aan dit verzoek en Wij dringen er daar om bij genoemde besturen op aan om even- tueele aanvragen van pachters niet ter zijde te leggen, doch een onderzoek te doen In stellen door je Pachtcomtplssie. die Is in gesteld door den L. T. B. in Ons Bisdom, en de pacht overeenkomstig het adres van deze Commissie te willen vaststellen. Het adres van de bedoelde commissie is: Parklaan 12. Haarlem. J. D. J. AENGENENT, Bisschop van Haarlem. t J. H. G. JANSEN, Aartsbisschop van Utrecht. L. J. A. H. SCHRIJNEN, i Bisschop van Roermond. tP.' A. W. HOPMANS, Bisschop van Breda, t Al P. DIEPEN, Bisschop van 's-Hertogenbosch. tJ. t>. J. AENGENENT, Bisschop van Haarlem. '•2. De heeren dr. Man Juda, voorzitter van het gewestelijk bestuur Noord-Holland, dr. P. Westerling, secretaris van dat bestuur en W. Hulstijn, lid en tevens lid van het dagel. bestuur, hebben als particulieren het dage- Ijjksch bestuur van de A.VR.O. een schrijven doen toekomen, waarin zij zeggen na kennis neming der ,ln de pers gepubliceerde stukken, geen verantwoordelijkheid te willen dragen voor den stand van zaken in de A.V R.O., reden waarom zij voor hun lidmaatschap be danken. Verdacht van verschillende inbraken bh verlies van anderen vinnee. De Brusselsche politie heeft gisterenoch tend in samenwerking met een vertegen woordiger van de Nederlandsche rjjksre- cherche den 33-jarigen Pool Wladislas Bud- zinsky van zijn bed gelicht. Budzlnsky leefde sinds vier maanden te Brussel onder den naam van Jan Soetendijk. De man heelt in Nederland verschillende inbraken gepleegd. Hij was in het bezit van een Nederlandsch en een Belgisch paspoort. Een revolver met hon derden patronen werd bij hem aangetroffen. De arrestatie was gevraagd door de Neder landsche justitie. De Pool wordt verdacht van inbraken te alkmaar' Voorschoten en Velsen. De Tweede Kamer heeft het wetsontwerp inzake de scheepvaartverbinding Amster damRjjn zonder hoofdelijke stemming aangenomen." De portier op het terrein van een onder neming aan de Ertskade te Amsterdam be speurde Donderdagavond een paar Chinee zen, die zich op verdachte wijze daar op hielden. Hij waarschuwde de politie en uit het posthuis 49 rukten ijlings een paar agen ten uit. Hun ijver werd wèl beloond, want toen zij ter plaatse kwamen, vonden zü tn een auto vier Chineezen. die 123 Kg. ruwe opium bij zich hadden. De aldus op heeterdaad betrapte smok kelaars zijn aangehouden en naar het poli tiebureau gebracht om verhoord te worden. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels 1.25: elke regel meer fOM. RECLAME per regel 9.75 voor de eerste pagina: voor de overige pagina's 0.50. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" X bij vooruitbetaling per plaatsing 0.60 per advertentie van 5 regels: iedere regel meer f 0.12 Schrijven van Mgr. Aengenent betref fende vermindering van pachtsommen. Het 7de postvliegtuig vertrok gisteren- ochtend om 5 25 uur uit Bagdad en arri veerde met een tusscchenlanding van 14 uud tot 14.25 uur om 16.43 uur in Djask. Een landing te Bushlr was wegens mist niet mogelijk. NI Oil v WHO uciac armen, oeiae neenen of beide oc TWEE DEUGDEN Een gedicht als wij de laatste maal bespraken, moet ons, katholieken, niet onberoerd laten, zeiden wij den vorigen keer. Daar komt een socialistische schrijfster met een tooneelwerk, waarin de ellende, vooral de moreele ellende van dezen tijd scherp wordt gelaakt; waarin ons tegenwoordig geslacht in al djn geestelijke armoede aan de kaak wordt gesteld; waarin de jeugd de mis lukking van haar wuftheid, haar ban deloosheid, haar minachting van eer biedwaardige tradities Inziet en erkent, waarin zij zoekt naar een Weg om een nieuw leven te beginnen, hunkert naar waar, rein, duurzaam levensgeluk. En een groote schaar leerlingen der open bare hoogescholen staat gereed om deze ideeën te vertolken, om ze door middel van het tooneel de wereld In te dragen. Dit alles moet ons Iets zeggen. Niet op de eerste plaats betuttelen wij, dat dit werk niet zuiver christelijk, niet door en door katholiek is; dat hier 'fen daar de socialists te sterk naar voren komt; dat de God, die nu en dan te hulp wordt geroepen, te weinig een persoonlijke God, te veel een algod Is. Niet daarop letten Wij allereerst. Veeleer zien wjj in zulke dichterlijke uitingen van dwa lende broeders en zusters buiten den kring onzer geloofsgenooten, een stre pen van Ijverige en ernstige zoekers naar het ware geluk, van wie wij hopen en wlen wij toebidden, dat het licht der openbaring hen nog eens tot de volle ontplooiing hunner geestelijke krachten moge brengen en hun den ware vrede des harten moge geven. En verder vragen wij met eenlge be schaming, welk antwoord wij, katholie ken, aan „de kinderen van dezen tijd” te gevën hebben? *t Is niet genoeg, dat wij al die zwoegers en tobbers, al die aoekers en zwervers, al die lichamelijk en geestelijk verminkten, die In dit ge dicht een felle aanklacht richten tegen den chaos, waarin wij leven, naar den catechismus verwijzen en aanraden op God te vertrouwen. De mensch is nu «nunaal èn lichaam èn ziel; wie een van beiden verwaarloost, richt meestal beide ten gronde. Wij moeten het verband tusschen den stoffelijken en geestelijken nood bij honderdduizenden villen Men en daarop een geneesme thode Inrichten. t Is juist, dat de Kerk tot zending heeft het zlelehell van den mensch te bevorderen, hem den weg naar zijn eeuwige bestemming te wijzen en hem daarvoor de benoodigde genademiddelen te verstrekken. Maar ten allen tijde heeft de Kerk naast de behoefte der ziel ook de stoffelijke belangen niet ver waarloosd. Heel de geschiedenis van het christendom, en ook nu nog het werk der missionarissen onder de heidenen, is een voortdurende arbeid aan bescha ving, aan het inrichten van een orde lijke maatschappij, een bevordering ook van stoffelijke welvaart. Die arbeid is altijd gericht geweest op bevordering van het algemeen belang en wanneer In gekerstende gebieden de wereldlijke overheid, de vorst en later de Staat meer en meer de verzorging van de stoffelijke belangen overnam, dan wer den den gezagdragers de plichten van rechtvaardigheid en naastenliefde ten strengste voorgehoudenrechtvaar digheid om in strikte eerlijkheid de welvaart te lelden In het algemeen be lang, zonder bevoorrechting van be paalde personen of groepen; naas tenliefde, om aan de verdrukten, de zwakken, de maatschappelijk ontred derden op zeer bijzondere wijze aan dacht te wijden. Met beschaming moeten wij erkennen, dat deze les van de Kerk door haar eigen kinderen niet altijd begrepen is en zeker ook In onzen tijd niet algemeen wordt opgevolgd. Wanneer de millioe- nen belijdende christenen, die er god dank nog op aarde zijn, in de levens- practijk dagelijks voluit de rechtvaar digheid en de naastenliefde zouden be trachten, het zou er op onze wereld heel anders uitzien. Wanneer de menschheid thans voor een maatschappelijke ruïne staat; wanneer overal het hoofd met bezorgdheid wordt geschud; wanneer politieke en sociale beroeringen de we reld In onrust en spanning houden; wanneer het leger der millioenen werk bazen met den dag aangroeit en bij een •1 intensiever mechanisatie van den arbeid en een overproductie aan afge werkte goederen het probleem van een Roede arbeidsverdeeling al bedenkelij ker wordt; en wanneer dan bij zulk een maatschappelijken chaos de bis schoppen der katholieke Kerk In de oude en de nieuwe wereld om recht vaardigheid en naastenliefde roepen en hun stem In Rome krachtig Wordt ondersteund, dan gaat het ver wijt, dat uit dit alles spreekt, niet langs de christenen, langs ons, katholieken, f'oesi. Helaas niet! Laten de christenen HOF ALKMAAR Administratie No. 433 Redactie No. 633 Drie koeien in de vlammen om gekomen Donderdagavond ontstond brand tn de koe- melkerjj ..Pasveer” aan den Trekweg Sneek- Leeuwarden, onder Loënga, gemeente Wym- britseradeel De brand greep door afwezig heid van den eigenaar-bewoner den heer Klijnstra zóó snel om zich heen, dat alles, waaronder drie koeien, verloren ging. Het verbrande was, hoewel laag, veras- 'T kerd. De oorzaak van den brand is onbe kend. Gistermiddag heeft de K. R. O. via den zender van Huizen uitgezonden een gesprelc tusschen den heer Van Houten uit Weesp, die te Amsterdam was, en den heer Van Tijen, die te Batavia zat. Het gesprek had natuurlijk geen zakelijk karakter, omdat het voor alle luisteraars bestemd was. Het kwam zeer duidelijk over en gaf een goeden indruk van de mogelijkheid om te telefoneeren van Nederland uit met Indië vice versa. Daarna is ook nog een gesprek uitgezon den tusschen een moeder te Den Hakg cn haar zoon te Cheribon. Dit had natuurlijk een eenigszins sentimenteel karakter. In het begin was er eenlge fading, maar later was het voortreffelijk. Het zal ongetwijfeld veel luisteraars, die familieleden in Indië hebben, hebben op gewekt gesprekken vla Bandoeng te gaan voeren. De heer Pater, chef persdienst- P. T. T„ had de uitzending met een kort woord in geleid. Gistermorgen om elf uur had een nieuw<> welke zwaarder was dan de den vulkaan Merapi plaats, getal dooden thans 89 be draagt. Het bestuur neemt aan, ofschoon her meerendeel der lijken nog niet gevonden is, dat dit getal der vermisten juist is, aange zien zij zich moeten bevinden op dusdanige plaats dat zij als onherroepelijk verloren moeten worden beschouwd. De resident van Magclang nam een zestiental slachtoffers in oogenschouw. Dezen waren door den hee- ten luchtstroom Ineengeschrompeld en tot op de beenderen verbrand. Zjj werden neer gelegd in de voorgalerij van de woning van den Loerah van de dessa Gemer-Sabrang en daarna onmiddellijk begraven. De gouverneur van de provincie Midden- Java, A. H. Neys, de resident en de regent bezochten gistermiddag het getroffen ter rein, maar waren genoodzaakt overhaast te retireeren, toen ontzettende dreigende grau we wolken met de vaart van een sneltrein uit den krater omlaag rolden. Deze wolken omhulden alles In een vernietigenden gloed. De WWoners van de dessa Gemer-Sabrang. een duizendtal. moesten hunne woningen ontruimen, evenals die van de dessa's Sener en Krojo. De vluchtelingen werden ondergebracht m de R. K. Missieschool en de woning van den Loerah van Kali Bening. Gistermiddag twee uur was de Kali Pla- bak in ’n geweldigen modderstroom herscha pen, terwijl ontzaglijke rolsteenen van enor me zwaarte meegesleurd werden en met ge weldige snelheid omlaag stortten. Momenteel woedt er een zwaar onweer boven Magelang. terwijl de vulkaan dreigend en grommend rookpluimen over een lengte, van kilometers uitstoot. De uitgestrektheid der gronden, die verwoest zijn, is aanzienlijk uitgebreld. maar nog niet te schatten. Met de huidige situatie is nog alles te verwachten. De marechaussee te Spekholzerhelde heeft Donderdagavond een vijftal jongens van 15 tot 18 jaar gearresteerd, die betrokken zijn bij de beroovlng daar in den avond van 7 November j.l. gepleegd. De winkeljuffrouw van de R. K. Coöpe ratie „Ons Dagelijksch Brood", mej, Gie- len, werd toen, op weg naar de tram naar Heerlen, waar zjj woonde, een actetasch met ongeveer f 500 ontrukt. Een van de gearresteerden, zekere G„ heeft bekend de daad te hebben gepleegd, terwijl zjjn kameraad J. op een afstand een oogje li» het zeil hield-, Denzelfden avond hadden zjj het geld nog in veiligheid ge bracht. Later hadden ze het onder hun vij ven verdeeld. Het plannetjq hadden ze reeds lang tevoren beraamd. Bij hun verhoor hebben de knapen de plaatsen aangeduid, waar zjj het geld had den verborgen. In totaal is daar nu ongeveer f 400 terug gevonden. Sensatielectuur en bioscoopbezoek nen het vijftal ongunstig te hebben vloed. Leven.lan« geheele ongeschiktheid tot werken door f yj-g bij een ongeval met f OCA bij ^rlies van een hand, f 1 OC bij verlies van een f Cf| bh een breuk w Verlies van beide armen beide beenen of beide oogen 1 doodelllken afloon 1 een voet of een oog 1 duim of wijsvinger 1 been of arm uitbarsting. eerste, van waardoor het van heel de wereld het erkennen, dat ook zij te veel geofferd hebben aan den tijdgeest, te weinig de twee groote deug den van rechtvaardigheid en naasten liefde In beoefening hebben gebracht. Terecht worden deze twee deugden te zamen genoemd.' Het egoïsme heeft achter allerlei maskers van zakelijkheid, van nuttigheid, van economische nood zaak en zooveel meer de rechtvaardig heid op honderderlei wijzen geweld aan gedaan. Hoe groot is niet het aantal ondernemingen, dat wij sinds den oor log zoowel in de oude als in de nieuwe wereld zagen oprijzen, niet om te voor zien In bestaande behoeften, niet uit een gezonden drang geboren, niet om maatschappelijk nuttig te wezen, maar enkel uit speculatiezucht, om in weinig tljds een grooten slag te slaan. Is het wonder, dat In dergelijke ondernemin gen alles louter en alleen op de winst werd Ingesteld; dat de'Werklieden nood gedwongen werden geduld, omdat de doode machines nu eenmaal nog men- schelljke bediening noodig hebben en dat voor den ondernemer die arbeiders ook niet meer waarde hadden dan staal en Ijzer? En toch beroemen zulke onder nemers zich, er op rechtvaardig te zijn door behoorlijke loonen te betalen en de sociale wetten na te leven. Of hun speculatie bij mislukking de maatschap pelijke wanorde vergroot en honderden kostwinners broodeloos op straat zet Is een vraag, die zelfs niet bij hen op komt. Dat men door roekeloosheid tegen de rechtvaardigheid kan handelen op deze en op tientallen andere wijzen is Iets, wat tot den modernen mensch niet meer spreekt. Wanneer ge hem met zulke theorieën zoudt komen aandra gen, zou hij u afwijzen als een onkun dige, als Iemand die van „zaken”, van zakelijkheid, van „moderne economie” geen verstand heeft. Daarom is het goed aan den eisch der strikte rechtvaardigheid dien van de naastenliefde te verbinden. Daaraan kapr* niemand ontkomen, vooral niet, wanneer die eisch wordt toegelicht op ae wijze als drie onzer Nederlandsche bisschoppen het onlangs nog hebben ge daan. In dezen tijd, nu het spook der werkloosheid overal rondwaart en naast stoffelijke ellende ook zooveel geeste lijken rampspoed verwekt, nu Is het niet zoozeer en zeker niet enkel onze plicht om van tijd tot tijd een aalmoes aan een arme te geven, maar na te gaan, hoe wij, ieder voor zich In eigen kring, de bestaande volkshuishouding zooveel mo gelijk in stand kunnen houden, tegen verdere Inzinking van het algemeene welvaartspeil kunnen waken en aan spoedige verheffing van dat peil kun nen meewerken. Dit Is een plicht van Christelijke naastenliefde, die In deze tijdsomstandigheden allereerst en aller dringendst om vervulling vraagt en daarom op het oogenbllk als een der beste uitingen van naastenliefde moet worden beschouwd. Waar de Kerk in het verleden In deze manier van breed opgevatte charitas altijd is voorgegaan en nu weer door de vermaningen der bisschoppen denzelfden weg wijst, daar moeten de christenen, daar moeten vooral de katholieken, met opgewekt heid volgen. Indertijd was het de Kerk, die optrad tegen den woeker; reeds In de negende eeuw verbood het canonieke recht het nemen van rente. Toen later de jood- sche wisselaars het volk uitzogen, trok ken de zonen van St. Franclscus rond om kapitalen bijeen te brengen onder de geloovlgen en om de stedeljjke over heid aan te sporen tot maatregelen, teneinde de arme bevolking te hulp te komen. De slechte regeling van het ruilverkeer en het muntwezen was in die dagen een even groot kwaad als werkloosheid In onzen tijd. Toen kwa men onder leiding der Kerk de Banken van leenlng op, die, werkend volgens de voorschriften van het Ldteraansch Con cilie, een ware uitkomst voor de armen vormden. De Kerk heeft altijd de juiste midde len voor de kwalen van den tijd gevon den. St. Vlncentius was een figuur, die In zijn tijd paste; de Julianazusters en de kuxlllatricen doen met hun hulpver- leening In de huishouding en bijstand aan de moeders van groote gezinnen een bij uitstek in dezen tijd passend werk van barmhartigheid. Zoo is het met het i St. Franciscuswerk voor de verwaar- i loosde jeugd en met tal van andere lief- dewerken. In de Kerk moeten de hell- j krachten voor genezing der zieke maat schappij gevonden worden; uit de Kerk moet dat geneeskrachtig kruid op bloeien. Wie oogen heeft om te zien en ooren om te hooren, die kan lederen dag waarnemen, hoe duizenden van- huls-uit goedwlllenden, gedoopte chris tenen. door allerlei stoffelijke ellende tot socialisme en communisme hun toe vlucht nemen, in mokkende ontevre denheid de onrust in de maatschappij vergrooten en hun ziel in de waagschaal stellen. Vooral- in crisistijden, zooala wij nu doormaken, vindt de duivel van wangunst en opstandigheid gretig voed sel. Vandaar de oproep tot rechtvaar digheid en naastenliefde: dat alle ware ■christenen in dezen tijd een lichtend voorbeeld zijn; dat zij bij het afmeten van hun eigen "rechten en die van an deren de schaal eerder laten doorslaan naar den kant van den naaste dan van zichzelf; dat zij bij strikte rechtvaardigheid zijn tot het uiterste tegenover zichzelf, maar mild en soepel tegenover anderen; dat zij zich niet door overdreven angst gevoel of door een verkeerd begrepen spaarzaamheid laten verleiden hun geld angstvallig vast te houden, inkoópen te staken, werkzaamheden uit te stellen of stop te zetten, die niet dringend noodig lijken om aldus de volkshuishouding nog meer te ontwrichten. Laten wij ophouden met theoretlsee- ren over allerlei mooie stelsels en pro blemen en liever tot daden komen. 'Daarop wachten „de kinderen van on zen tijd”. Van onze' daden zal het af-“ hangen of het opkomend geslacht tot rust en orde, tot God en kerk zal terug- keeren ofwel in wuftheid en opstandig heid den heerschenden chaos tot een bkaierd zal maken. In de laatste jaren. vooral sedert de mees te zeilloggers vai". een motor zijn voorzien, gaan vele loggers van Katwijk, Scheveningen en Vlaardingenjia afloop van het harlngsel- zoen de trellvisschery uitoefenen. Waar deze schepen in vroegere jaren In het tijdvak van December tot Mei voor een groot gedeel te werderf opgelegd, kwam hierin een veran dering ten goede, waardoor ook de werkloos heid In deze periode aanzienlijk minder werd. De schepen brengen hun vangst In IJmuiden ter markt en meermalen werden goede be sommingen gemaakt. Dit jaar Is de kans echter groot, dat van deze visscherij mets komt, aangezien er een geschil dreigt te ontstaan tusschen de ree- ders en de organisatie over het lossen te IJmuiden. Overeenkomstig de bepalingen der monsterrol geschiedde het lossen der loggers tot nu toe door de bemanning. Alleen voor het ..[lakken" in de vlschhal werden een paar havenarbeiders tewerk gesteld. Het was den havenarbeiders steeds een doom in het oog. dat het lossen der loggers niet op dezelfde wijze geschiedde als bij de stoomtreilers en meermalen werden door de besturen der organisaties pogingen in het werk gesteld om gedaan te krijgen, dat de loggers door havenarbeiders werden gelost, echter tevergeefs. De reeders wilden hiertoe niet overgaan, omdat volgens hen het bedrijf de kosten van het lossen niet kon dragen. Naar wij vernamen hebben de organlsatle- besturen zich andermaal tot de reeders ge wend. met het verzoek het lossen niet meer door de opvarenden te doen geschieden en In verband hiermede de betreffende bepaling In de monsterrol ta^oen schrappen. Doch ook thans zijn de reeders niet bereid, aan dit verzoek te voldoen. Het gevolg hiervan' is, dat voorloopig geen enkele logger voor de treil- visscherij wordt uitgerust. De reeders wen- schen zekerheid te hebben, dat ze, wanneer dc schepen in IJmuiden komen, geen moei lijkheden bij het lossen daarvan ondervinden. Indien de loggers werkelijk zouden blijven liggen, zou dit zeer te betreuren zijn. Eenlge honderden zeevlsschers zouden dientengevol ge gedurende bovengenoemde periode zonder zerk komen. Voorts zou de aanvoer van visch bij het vacig Jasr vergeleken, aanzienlijk te- rugloopen, hetgeen vooral voor den visch- handel nadeelig zou zjjn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1