ONS BLAD “sSaSl U Frankenberg - Alkmaar /f DE CATASTROPHALE UITBARSTING VAN DEN MERAPI JOH. LAUWERS MAANDAG 22 DECEMBER 1930 voornaamste cJCieuws DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN VIER EN f750 f40 f 125 f50 HELDEN ZONDER DOEL Door den stroom getroffen Ontsfinning-Mij. Noord-Holland Barometers Thermometers PAYOLOP 3 Vaartuigen vergaan Elf menschen verdronken Hoogovenbedrijf en E. N. C. I Een dappere joffer Kolendampvergiftiging TWINTIGSTE JAARGANG No. 300 De nieuwe Cementfabriek te Velsen 1 dooden te Kopenhagen aangekomen Kortsluiting op een onderstation der Spoorwegen Voortzetting van de vlucht van het ■y Italiaansche eskader Het vijfde retourvliegtuig beeft een defecten motor TABELLARISCHE BOEKEN zijn onmisbaar in de moderne boekhouding GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET OHGEVAL 13000 AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, Het Finsche stoomschip „Arcturus” 1 I NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Midden-Java ooit getrof- ▼Ufde ff en Reeds /OO dooden Acht dorpen ver woest A fprijselijke tooneelen K. Werkje vers vereen i gin g jeko- op De Grieksche re jeering af getreden. tisch Barometerstand 9 uur v.m. 778. Stilstaud. De vertegenwoordigers van had Rijk ALKMAAR is ver- De doodeli]ke mist Ook te Wouw waargenomen thans Een doodr van de communicatie C. K. ster gehad. l *o TWO- ai>tki A BONNEMENTSPRIJ S per kwartaal, voor Alkmaar f 2.— Voor buiten Alkmaar f 2.85 Mol Geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 honger Een maar- en eèn licht-gewonde Treinvertraging is het Finsche van 1 De In te Zooals wij reeds in een deel van onze vo rige oplaag meldden, was Zaterdagmorgen te Aneta de worden Deze als z na' Koening. verschil - inlandsche weggeslagen dat nabij strophen. welke fen hebben. herbergt en straatweg resident Licht op De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om 4.18 uur. De uitbarsting van den Merapi. Reedt 700 dooden. Acht dorpen verwoest. Het vergaan van de Oberon. Verhaal van een matroos. Mist on de Beneden-Elbe. Zeeschepen met elkaar in botsing* Geen staking in de Engelsche steenkool industrie. De Amerikaanse he gezant hier te lande, de heer G. Jan Diekema. is overleden. die het De an- grijs hoorden duidelijk berg. Deze j i ve n Afgrijselijke tooneelen spelen zich af Talrijke vluchtelingen door den modderstroom geïsoleerd Nieuwe regeling voor de doorgifte van de Hiiversumsche programma's per draad. 1 Mr. M. Steenberghe tot voorzitter van de een verkoudheid voor zoover De resident. I bronleiding. maatregelen het L Visser, wonende in wijk C te ouders 3, 4. 5. 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15. 16, 20, 25 en 30 kolommen Het Finsche stoomschip ..Arcturus’* 50 dooden te Kopenhagen aangekomen. Dc observatiepost te Maron. Geruchten willen, dat de observatiepost te Maron plus de nabijgelegen dessa Maron »ls gevolg van den heeten luchtstroom in vlammen zijn opgegaan. De geruchten zijn nog niet bevestigd kunnen worden, aange zien een en ander slechts uit de verte werd gadegeslagen terwijl waarschijnlijk zal blij ken dat de communicatie met dit gebied verbroken Is. De Kal Batang heeft Zater dagnacht ontzettend gebandjlrd. met groot gevaar voor de bruggen verneemt voorts, zandstroom' te de spoorbruggen i Alg. R. zen. Naar uit Cartagena wordt gemeld? zijn de zes Italiaansche vliegtuigen die bij de Balea- ren een tusschenlanding hebben gemaakt Zaterdag te Cartagena aangekomen, waar zij zich bij de acht andere watervliegtuigen van het Itayaansche eskader dat den Atlantt- schen Oceaan zal oversteken, nebben gevoegd. Gisteren zou de tocht worden voortgezet. Het Vijfde retourvliegtuig de P. H.A. G. A„ dat in 9 dagen van Batavia naar Boe dapest was gevlogen en den tienden dag Am sterdam zou kunnen hebben bereikt, ware het niet dat des morgens toen men uit Boe dapest wilde vertrekken bij aanzetting der motoren, de middenmotor niet goed in orde bleek te zijn. Alle pogingen om dezen motor weer op gang te brengen, waren tevergeefsch. De post is op den trein gezet en wordt hedenavond in Nederland verwacht, zoodat zij in de eerste bestelling van Dinsdag zal kunnen worden opgenomen. spoedig nadeelige den. Zoo dat ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels 1.25: elke regel meer 6.25. RECLAME per regel 6.15 voor de eerste pagina; voor de overige pagina's 0.50. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" bij vooruitbetaling per plaatsing f 0.60 per advertentie van 5 regels: Iedere regel meer 0.12 dingswerk had opgeloopen. Behalve dit letsel en c~-- door het koude bad. heeft, voor zoover thans te bezien valt, dit nachtelijk avontuur geen ernstige gevolgen voor de kranige red en gelijkt Vele kelne in razende 2000 vluchtelingen, Salam (belde gelegen aan MagelangDjokjakarta In Kedoei elk 500. terwijl velen Verbreking verwacht. Alle treinen hebben ernstige vertraging. In het jaarverslag van het Hoogovenbe drijf te IJmuiden over 19291930 werd mel ding gemaakt van het voornemen, om voor de verwerking der hoogovenslakken een ce mentfabriek te bouwen. In aansluiting hierop kunnen wij het volgende mededeelen Voor de stichting en exploitatie dier ce mentfabriek Is een dezer dagen opgericht de N.V. „Cementfabriek Llmuiden", geves tigd te IJmuiden. met een maatschappelijk kapitaal van f 1000.000 Behalve hei Hoog ovenbedrijf zelf neemt de N. V. Eerste Ne- derlandsche Cementlndustrie (E. N. C. I.» te Maastricht en wel leder voor de helft deel In het kapitaal. De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Beheer, ^samengesteld uit vier le den en vier plaatsvervangende leden. Tot leden zijn benoemd, door de E. N. C. I. de heeren M Verbeek en Petrus Regout; door het Hoogovenbedrijf de heeren G. A. Kessler en A. H. Ingen Housz. Plaatsver vangende leden zijn de heeren W. Frey en H. C. M Dolk, aangewezen door de E. N. C. I. en de heeren O. Wehrheim en W. L. Z. van der Vegte. aangewezen door het Hoogoven bedrijf. Tot voorzitter van den Raad van Beheer is gekozen de heer G. A Kessler Door de belde Vennooten zal nog worden opgericht de N. V. Verkoopassociatle E. N. C. IIJmuiden, welke maatschappij den verkoop zal ter hand nemen, zoowel van de producten der nieuwe cementfabriek als die van de E. N C. I. De fabriek, waarvan ^de bouw zich reeds in vollen gang bevindt, zal verrijzen in de onmiddellijke nabijheid, van het Hoogoven bedrijf en wel aan de nieuwe Rtjksblnnen- haven. welke thans gegraven wordt. Naar het zich laat aanzien,zal het be drijf medio 1931 In gang kunnen worden ge zet. De hoogovenslak ml worden verwerkt tot Ijzerportlandcement en hoogovencement. De capaciteit van de fabriek bedraagt circa 100.000 ton per jaar. bti rerlies van 'n anderen vinger. Troostelooze aanklik. lahar. D jok ja rustig. De resident van Magelang verklaarde dat het Blongkeng-ravitn thans een nagenoeg gladde oppervlakte is van dampende zand- massa’s waaruit hier en daar een brandende boom uitsteekt. Het geheel biedt een zeld zaam troosteloozen aanblik door de ver zengende omgeving, waar eerst zware maïs kolven op het veld te pluk stonden. De la har. strekte zich Vrijdag uit tot de dessrf Bedjoengan drie K. M. stroomafwaarts, langs de Kali Biongkeng. van af Maron. De breedte van den lahar wordt geschat op vijftig meter. De lahar bleef In beweging tot ongeveer 1 uur 's middags waarna hij tot stilstand is gekomen. Aangezien juist geoogst was is er voldoende voedselvoorraad. Zaterdagnacht werd te Kali Cerang in het Djokjasche wederom een dichte asch- regen waargenomen, welke een soort sneeuw landschap schiep. De vulkaan is nog on zichtbaar door de wolkenmassa.-, De bevolking van Djokja Is rustig, hoewel verschillende Inlandsche scholen Vrijdag om 11 uur gesloten werden, terwijl talrijke Europeanen vanondernemingen om elf uur de kinderen uit school haalden. Overigens is niets te bespeuren van een angstige stemming. Het Binnenlandsch Bestuur te Djokja trof maatregelen voor het eventueel snel ultwljken der bevolking in het Kali Oerang- sche. Gistermorgen bemerkte de zoon van echtpaar Sliedrecht. dat de woning van zijn gesloten bleef. Hij wist binnen te komen en trof daar zijn ouders bewusteloos aan, ter wijl een zware kolendamp In huls hing. Onmiddellijk werd de hulp van dokter van Leeuwen ingeroepen De man overleed spoedig. De vrouw is met een zuurstofapparaat behandeld, het geen sueces had. Voor haar leven behoeft niet te worden gevreesd. Het slachtoffer is 71 jaar. Eergisterennacht te ongeveer een uur, werd de 28-jarige mej. Marie van Hal, wonende De Wittenkade 51 huis te Amster dam. uit haar slaap gewekt, door een van buiten komend hulpgeroep. Mej. van Hal. vermoedende, dat iemand te water was gevallen, begaf zich dadelljK in pyama op straat, waar een heer haar vermoeden bevestigde door te vertellen, dat een persoon in het water was gevallen van de Kostverlorenkade. Zonder zich te beden ken, sprong de dappere vrouw, die lid is van de Amsterdamsche reddingsbrigade, in het water en na een keer te hebben gedoken, slaagde zij er in den drenkeling te grijpen en op het droge te brengen. Onmiddellljk stelde zij pogingen In bet werk om bij het slachtoffer, een man, die, naar later bleek, onder den invloed van sterken drank verkeerde, en wellicht hier door te water was geraakt, de levensgeesten op te wekken. Na drie kwartier ingespannen arbeid wer den deze pogingen met succes bekroond. Per auto van den G. G. en G. D„ welke Inmiddels was gearriveerd, werd de drenke ling daarop naar het Binnen Gasthuis ver voerd. Ook mej. Van Hal heeft zich daarheen begeven, ten einde een wonde in het been te laten verbinden, welke zU bij het red- Het is ónmogelijk in het getroffen gebied door te dringen als gevolg van de levensge vaarlijke gasvorming. De omvang van de schade valt nog niet te berekenen, doch steunverleenlng, ook uit Nederland, is drin gend geboden. De modderstroom blijft zich snel voortbewegen door de Kali Biongkeng. doch deze treedt somtijds bulten de oevers, waardoor verschillende dessa's worden over vallen. Hierdoor zijn de menschen niet in staat te vluchten. Langs de, wegen worden ineengeschrompelde lijken v&n soms dertig tegelijk aangetroffen. Tallooze gewonden, meestal met zware brandwonden aan beenen en voeten, zijn in 'Be hospitalen opgenomen. Magelang Moentilan den de zijn gevlucht naar de hooger gelegen heu vels. alwaar ze onbereikbaar zijn voor den modderstroom. Men kan deze menschen echter niet voorzien van levensmiddelen. De bevolking verkeert in een paniekstemming. De Merapi werkt voort, doch is door de wolkenmassa aan het oog onttrokken. verleenen op krachtige Het vijfde retourvliegtuig moet, wegens ■notorpeeh, te Boedapest blijven. Propaganda per radio voor „Nederlandscb Fabrikaat en de bestrijding der werkloos heid." verbreking van de communicatie tusschen Djokja en Magelang verwacht. De berichten uit Moentilan melden de laharstroom den grooten weg Moentilan naderde tot op een afstand van honderd meter. De bevolking is hoogst on- nisVg. Volgens de laatste berichten zijn 105 personen by de uitbarsting van den Merapl om het leven gekomen. Vader wordt gemeld dat Vrijdagochtend 8.40 een uitbarsting van den Merapi p'aats vond. waarop onmiddellljk oen geweldige zandlahar. er uitziende als grijswit poeder en even vloeibaar als water, omlaag stroom de. zoowel in het groote Blongkengravljn als de z.g. Blongkeng-ketjil. De lahar was gloeiend Ü^et. zoodat aan weerszijden op grooten afstand een verzengende hitte merkbaar «J? welke onverb‘ddelll»k ailen aanplant vernielde over ettelijke honderden baboe sr In het raviln zelf zijn naar schatting circa 200 bahoes onherroepelijk vernield. In een zljravjjn werd een Inlandsch meisje van veertien jaar bedolven en niet teruggevon den, terwlil bil het gehucht Puien veertien volwassenen den dood vonden. De zand lahar kwam zoo plotseling den berg af- stroomen. onder luid gerommel, dat de mantri van het sebmografisch station te Maron half gekleed moest vluchten, in ver band met de geweldige hitte. het be- I wordt thans voorzien uit de oude militaire terwijl voor elders distributie- door middel van tankwagens werden getroffen. Van de Kalle welke irrlgatiewater levert voor lende ondernemingen zijn alle en semi-permanente dammen waardoor de watervoorziening van verschil lende suikerriettulnen wordt bedreigd. De stagnatie in de drinkwatervoorziening van Djokja wordt voorloopig geacht op den duur van een week. De firma Sitzen en Louzada probeert een filterbuisput te slaan nabij het hoofdreservoir, waardoor de ergste nood waarschijnlijk zal kunnen worden weggeno men. Thans heeft ook de Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw de vertegenwoordigers van het Rijk aangewezen In den raad van bestuur der in oprichting zijnde N.V. Ont- ginningmaatschapplj Noord-Holland. 1 N.V. heeft ten doel door het ontginnen gronden in de provincie Noord-Holland werkloozen te plaatsen. De minister wees aan de heeren B Brute! de la Rivlère, hoofdinspecteur van den havenarbeid, en Meijer de Vries, inspecteur voor de werkverschaffing in algemeenen dienst. i De provincie Noord-Holland en de ge meenten Amsterdam en Haarlem hebben reeds eenigen tijd geleden haar vertegen woordigers aangewezen. Amsterdam een tweetal monteurs aan het werk in het gelijkrichtlngsatation der Neder- landsche Spoorwegen, gelegen bij dc split sing der lijnen naar Haarlem en Zaandam, tegenover de Zaanstraat. ZU verrichtten daar hun bezigheden In zgn cellen en bij het be treden van elke cel wordt gecontroleerd of zij Inderdaad uitgeschakeld is en dus niet onder stroom staat Er wordt dan even contact gemaakt, komt er een vonkje, dan is de stroom nog niet uitgeschakeld. Bij het betre den van een nieuwe cel had thans echter het maken van proef-contact door middel van een aardlUn tot gevolg, dat er een geweldige vuurstraal ontstond, die een der monteurs een pl.m. 25-jarigen ongehuwden man trof. De ongelukkige kreeg zware brandwonden en werd In deemlswekkenden toestand naar het Binnengasthuis vervoerd. Ook zijn kame raad bekwam brandwonden, doch van veel lichteren aard. HU werd eveneens naar het ziekenhuis vervoerd, doch kon. na verbonden te zijn, weer vertrekken. Qe brandweer, die gewaarschuwd was. ver scheen nog in de Zaanstraat. doch daar er in het onderstation geen brand was ontstaan, behoefde zij geen dienst te doen. OnmlddellUk na hfl ongeval werd ter plaatse de stroom uitgeschakeld, waardoor ook een deel van het electrisch net der spoor wegen stroomloos werd. Met het gevolg, dat er een treinvertraging op het traject Haar lemAmsterdam ontstond van ruim een half uur. Deze vertraging duurde tot elf uur. Nadere bijzonderheden. De plaats, «-aar de meeste slachtoffers vielen, is dezelfde waar In 1920 26 menschen het slachtoffer werden van den heeten lucht stroom. De oppervlakte van de verwoeste gronden Is aanmerkelijk vergroot, doch kan nog niet geschat worden Het station van den vulkanologischen dienst te Maron moest wederom worden verlaten. De seismograaf was bovendien losgeslagen. In den loop van Zaterdagnacht ontstond in het Moentilansche en elders groote angst, min of meer overslaande in een paniek stemming. De dessa's bo en de onderdistric- ten Sroemboeng en Doekoen zUn thans eveneens ontruimd, evenals Kali Beni waar de vluchtelingen uit Mersabrang waren ondergebracht. De paniekstemming dreigde zelfs over te slaan naar Moentilan, waar vandaan berichten kwamen dat de bevol king zich gereedmaakte de vlucht te ne men. waarop onmiddellijk veldpolitie der waarts trok ter geruststelling, terwijl het Binnenlandsch Bestuur alles deed om oe menschen te kalmeeren, hetgeen meeren- deels is gelukt. Leven«lan«e Reheele ongeschiktheid tot werken door f JEf) bij een ongeval met f OKft Mi verlies van een hand, f IOC bij wliea van een f Eft bij een breuk van er lies van beide armen, beide beenen of beide oogen 1 1UU" doodelfiken afloop ZOU.- TOef of ootf I IXd.’ duim of wi «vinger wil.” been of arm waar in een bevolking van verschillende dorpjes is uit lijfsbehoud ge vlucht naar de steden. Zaterdagmorgen waren Magelang en dere plaatsen bedekt met een laag siyk. De. werkende berg levert een fantas- gezlcht met zijn ópschietende vlam men uit de brandende dorpen en bosschen op de hellingen van den berg, een geduchte rookende pilaar, bergriviertjes zijn veranderd stroomen. die massa's modder van de ber gen voeren. Op vele plaatsen zijn de verkeersmidde len gestoord. De vulkanologische post te Maron is volkomen Afgebrand. klein beetje onmiddellUk merkbaar VrUdagmlddag vier uur. toen de resident en de regent van Mh^elang nabij Maron waren, begon de berg weder dreigend te grommen, waarop de mantri van het seismografisch station verklaarde dat het gegrom precies hetzelfde was als des mor gens vóór de eruptie, maar sterker, waarop het gezelschap het onverantwoordelijk acht te langer te blijven. Momenteel worden maatregelen getroffen om door middel van zoogenaamde „brond- jongans” (groote vierkante gevlochte staal- draadmatrassen. gevuld met kalisteenen» de bedreigde kanten naar de Kali Lamat te versterken, waartoe de hoofdingenieur van den Waterstaatsdienst te Poerwokerto, de heer Moolhuyzen, Zaterdag naar dreigde gebied is vertrokken, vergezeld van den gouverneur van Midden- Java, is Zaterdagmorgen negen uur even eens weder naar het terrein vertrokken. De uitbarsting draagt het karakter van een ramp, «-elke in omvang grooter is dan die van 1920. Vele dessalieden hebben alles verloren, zoodat steunverleenlng geboden is. Er zijn nog geen rapporten binnen over eventueel verlies aan vee. Radiorede van Henderson tot Amerika. ALKMAAR Telefoon: Administratie No. 433 Redaetie No. 633 De militairen wijze hulp. Nader wordt de hoofdplaats Sroemboeng (ten Z.’ W. van pi», die door den modderstroom bedreigd, door de militairen De ramp neemt buitengewone proporties aan. De modderstroom is sinds Zondag ochtend weder 4 HM. vooruitgestroomd. 140 H. A., sawah. 90Q H. A. bouwland en 1500 stuks groot vee zijn tot nu toe reeds verloren gegaan. Men verwacht echter geen aanzienlijke vergrooting van het doo- dental meer, aangezien vrijwel alle in de gevaariyke zóne liggende dessa’s zyn ruimd. Afgrijselijke tooneelen speelden zich enkele hulzen af Voor den desolaten modderstroom staande. zag de resident plotseling een klein jongetje, slechts ge kleed In een armoedig jasje, volslagen krankzinnig, met verbrande beenen en voeten. Het ventje werd gered en op den rug van een sergeant naar een ziekenhuis gebracht. De resident bezocht een verlaten huisje, alwaar hij zeven kinderlijken aantrof, terwyl de moeder, krankzinnig geworden, zich had opgehangen. Te Moentilan staan alle locomotieven onder stoom gereed, om op alle .eventua liteiten voorbereid te zijn, hoewel Moen tilan zelf momenteel geen gevaar loopt. Waterleidingtoevoer voor een deel van Djokjakarta weggeslagen. De paniekstemming werd Zaterdagavond nog vermeerderd, doordat de laharstroom de dessa's Gedjoegan en Pódjok in vlammen deed opgaan, welk schouwspel van den grooten weg af zichtbaar «as. Zondag-' morgen vroeg was een klein deel van den. kegel van den Merapl zichtbaar, de top evenwel niet, doen thans Is de heele berg weder in een wolkenmassa gehuld, terwijl de krater rookmassa's bijft uitstooten. De inwoners van Djokjakarta Vrijdagavond tot circa tien uur het dreigende gebrom van den berg. De aschregen strekte zich in Westelijke richting uit tot voorbij Koetoardjo. Djokjakarta vry gebleven, ook van den modderregen. Vrijdagmiddag verraste een koude lahar stroom de Djokjasche waterleidingswerken in het Kali Koenlng-ravyn. waardoor de brug. welke de hoofdafvoer'.eiding naar de stad draagt, weggeslagen is en de water leiding verbroken werd. Alle nieuwe captee- ringswerken ter waarde van f 40 000 zjjn absoluut verloren, doch het óude brein- complex Is behouden gebleven. De >welter- toevoer van de nieuwe wijk van Djokjakarta Heldenvereerlng kent ons volk ook. Wie het thans waagt zich in eenigszins oppervlakkig gezelschap te begeven zon der althans de namen te kennen van een groot aantal filmsterren, bokskam pioenen, voetbaljagers, Oceaanvllegere, enz., enz., kan geen aanspraak maken op den toenaam van charmant causeur En dat dit alles werkelijk heldenver- eering is, blijkt wel uit de modernste apologie, die de sport heeft gevonden !n het boek van een Dultscher, die haar beschouwt als den helden-vormenden factor, als het instituut, dat de groote mannen aan de maatschappij zal afle veren. Mannen als minister Kan zullen de toekomst hebben, want de sport heeft hen tot helden gemaakt. Geen' ambtena,arsloopbaan maakt hen ge schikt, neen, de sport de heilige voet bal. Wij wagen het, dat te betwijfelen. WjJ wagen het een kantteekening Ie maken bij deze lofrede. Wij wagen het op te merken, dat het heldendom van de modef^T sport een heldendom Is zonder doel, en evenals allerlei dapperheden, gespeeld voor de film, niet In staat om wilskrachtige mannen af te leveren aan de maat schappij. Niet de sport zelf achten wij zonder doel. Integendeel, wij erkennen de nood zakelijkheid, de ontspannende kracht van de sport, doch wij beweren, dat zij Ver buiten haar boekje gaat, wanneer zij zichzelf gaat beschouwen als helden- TOrmend, als oefenschool voor wils kracht en wat al niet meer. Wil zij dat, dan komt zij spoedig voor de ontdekking te staan, dat haar encr- gie-ontwlkkeling absoluut doelloos is, meer nog dan die van Don Qulchotte, die tegen de windmolens vocht. Onze tijd staat daarvoor In bewonde ring. Onze tijd zoekt in de sport, dat gene wat deze eigenlijk niet geeft: hel den, objecten voor zijn bewondering. Helden zonder doel! Is dat niet een markant teeken voor onzen tijdgeest? Richtingloos, stuurloos, doelloos zoo Is het moderne heldendom, dat die nen moet als „Ersatz” voor het ware heldendom, door het christendom ge kweekt in enkele huizen OnjuKte berichten. verneemt^nader uit Batavia, dal berichten alsïtou Moentilan bedreigd door de namurramp onjuist ztln. berichten moeten veroorzaakt zijn door daar ter plaatse heerschende nanlek- stemming, welke zich van de bevolking heeft meester gemaakt. Aneta verneemt voorts, dat geen lahar (gloe^j^ic zandstroom' te bespeuren valt. Alleen de spoorbruggen worden bedreigd door uitschuring. De bevolking is wei is wnarjn een toestand van de grootste onrust maar "het bestuur stelt alles in het werk om de menschen te kalmeeren. 8» m W--V. «a ...CU. UCIUto IAXIILU CJT oeiae OO De MaJeische bladen te Medan meiden het vergaan van de motorboot „Serimadjoe” uit Bagan-si-apl-apt naar Pasir Pengara- jan. waarbij zeven menschen verdronken. Vijf lijken zijn geVonden. Een Chineesche tongkang is nabij Batoe- Pandjang vergaan. Vier opvarenden dronken, vier anderen zijn gered. Wie zal zeggen wat «e bewondering is in het leven van den mensch? John Ruskin heeft het eens gepro beerd en hij schreef dat bewondering een levenselement is. een levensdeugri dat bewonderend opzien tot den mensch het eenige Is. dat ons de dieren sympa thiek maakt, dat ons van een hond doet houden, terwijl wij een vlieg doodslaan? dat een mensch ongelukkig is. als h 1 geen vereering koestert voor anderen, wier kracht hij in bepaalde opzichten eerbiedigt. Nu geloof ik ook, dat Dr. Schaepman, toen hij beweerde, dat de jeugd van zijn tijd niet bewonderen kon, daarmee niet bedoeld kan hebben, dat zij geen helden had, absoluut geen, In geen enkelen Vorm. En ik geloof, dat als thans van de breede lagen van ons volk hetzelfde ge zegd wordt, wij dat evenmin In dien absoluten zin moeten verstaan. De menschen hebben altijd helder, gekend en helden vereerd. De Grieken en Romeinen hadden naast hun halfgoden hun helden en be wonderden hun groote mannen. Een Alexander, een Romulus, een Caesar en zooveel anderen. De christelijke middel eeuwen kennen hun helden in de heili gen, die als voorbeeld gesteld worden aan het volk in de kerk en buiten de kerk. De Renaissance vereert haar groote mannen op alle gebied, en ver eert groote klassieke figuren van aller lei roem, Brutus en Cassius niet uitge zonderd als patroons van de vorsten- moordenaars. De Fransche Revolutie dreef op dergelijke namen, die op vele hoeken van straten stonden geschilderd. De proletarische beweging, die haar sterkste uiting vindt in Rusland van thans, verheft standbeelden in haar hart voor Marx en Lasalle en Lenin sn in Moskou voor Judas. Italië kent d: groote vereerders van den Duce. Ame rika eert Washington en Wilson, Ford en Edison en nog vele anderen. Waarmee ik maar wil aantoonen. dat bewondering onder allerlei vorm steeds gekend wordt In de geschiedenis en Iflft in de kehhls van óude tijden een groote rol speelt. Als het Romelnsche volk ophoudt krijgsroem te eeren, een huurleger aan stelt en alleen maar matadors toe juicht, die In de arena vechten zonder doel of stomme dieren, die zich te goed doen aan het vlecsch van de christenen, dan beschouwen wij dat als teekenen van decadentie. En met recht. Naar aanleiding van de in de bladen de laatste dagen nog voorkomende berichten omtrent het ook in ons land constateeren van dep ..doodelfjken mist", deelt een land bouwer uit Wouw, de heer J. L. mede, dat ook hij een soortgelijk geval heeft gehad als de landbouwer uit Borneren. Hy was dien bewusten namiddag te onge veer half drie met zijn zoontje op het veld ^pn het werk toen ze door een zware gele mistwolk werden overvallen. Hij verklaart, dat de hitte ondragelyk was en erger dan op het heetst in den zomer. De «’olk was verdwenen, zoodat zy er geen gevolgen van hebben ondervon- lang zy in de mistwolk waren hadden zij het beiden erg benauwd. door Aneta geseind. <J van het onderdlstrict Z.’ W. van den Mera- den modderstroom werd is ontruimd. In den vongen nacht L stoomschip .Arcturus" in de vrijhaven Kopenhagen aangekomen. Het geheele voor schip is tngedrukt. Aau boord van het schip bevinden zich 50 doodefi. Zij zullen Dinsda-; a s door een Flnsch schip, dat uit Engeland komt gehaald worden en worden overge bracht naar Finland. De gezagvoerder van de ..Arcturus” weigert beslist aan de pers eenige mededeeling omtrent de botsing met de Oberon" te doen. Hij is diep terneerge slagen. ZUn broer, de geredde gezagvoerder van de ..Oberon", verbiyit In de kapiteins hui aan boord van de .Arcturus". Hy komt niet uit de kajuit en wil geen menschen ontvangen. Volgens mededeellngen van sommige leden van de bemanning zou hy in zeer overspannen toestand verkeeren; sommigen beweren zelfs, dat zjjn geestver mogens geschokt zouden zyn. Hy «-as met zijn 8-jarig dochtertje in zijn armen in het water gesprongen. Het kind stierf in zyn armen, tenvyi hy voor zijn oogen zUn vrou«' zag verdrinken. De Deen- sche vliegers, die opdracht hadden om naar de plaats van het ongeluk te vliegen om naar eventueel nog ronddrijvende lUken te zoeken zijn niet gestart omdat een Zweed- sche sleepboot uit Goteburg den geheel-m nacht en een deel van den daarop volgen den dag tevergeefs heeft gezocht en naar Goteburg Is teruggekeerd zonder eenig re sultaat. By Goteburg zUn inmiddels drie reddingsboeien komen aandrUven. «’aarvan twee in het geheel niet gebruikt waren, ter- wUl zich in een derde een tasch en ver schillende kleedingstukken bevonden Paniek onder dr bevolking De verkeersmiddelen restoord. De hevige stormen, vergezeld door het gerommel, afkomstig van den werkenden vulkaan, in een verstikkende zwavelachtige atmosfeer, terwlil modderregens val'en over een uitgestrekt gebied, veroorzaa'ïten een paniek onder de bevolking, te - meer deze verschijnselen plaats vinden zeer groote duisternis. De Het aantal dooden. als gevolg van de uitbarsting van den Merapl. is thans toege nomen tot 700. terwijl gevreesd wordt, dat nog zeer velen meer, die worden vermist, eveneens zyn verbrand. Acht inlandsche dorpen zyn totaal verwoest, terwUl een uitgestrekte streek vruchtbaar land bedekt Is met gloeiend heet zand, welke stroom nog steeds naar beneden vloeit, «aardoor andere dorpen met verwoesting worden bedreigd. Duizenden vluchtelingen stroo men de steden van Midden-Java binnen, in vele gevallen van hun zinnen beroofd door de verschrikkeiyke tooneelen. die zij hebben aanschou«-d. Het geheele district Sroemboeng is een ware brandende hel ge«'orden. De Merapi is nog steeds in werking en werpt rook zuilen en verblindende vlammen uit. of schoon het onderaardsch gerommel is op gehouden. De resident, die het getroffen district bezocht. kwam in verscheidene huizen, waar de mannen en vrouwen, blijkbaar uit angst voor de komende ramp, zelfmoord hadden gepleegd. De eruptie is een van dc grootste cata- V Een groote ramp. Het zand heeft een gewedlgen hoogen tem peratuur, waardoor alles verkoolt, zoodat* dientengevolge de geheele streek is gevuld met typische arang-lucht (houtskool». De lengte van den stroom «'ordt geschat op minstens zes K M., de breedte op gemiddeld 200 meter, de dikte, op enkele plaatsen. 25 meter. De zandstroom ligt momenteel on bewegelijk. doch wanneer er weder beweging in mocht komen wordt gehoopt dat de stroom vla het Blongkengravyn zal at- vloeien naar de Kali Progo, in welk geval geen verder gevaar dreigt. Mocht echter de stroom onverhoopt terechtkomen In de Kali Lamat, dan loopt Moentilan ernstig ge vaar. De resident van Magelang. die Vrydag- het terrein verkende, constateerde dat de bovenlaag van den zandlahar gedeeltelijk verkoeld was, doch zoodra de materie een terzyde wordt geschoven is «■ederom een geweldige hitte HOF >0« cs LH

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1