1 J--ONS BLAD --1 i li L. Frankenberg - Alkmaar M •a het kerstekind en HET JAAR O.H. 1930 JOH. LAUWERS 1 aangire moet op straffe var verlies van rechten, geschieden uiterlijk driemaal vier en twintig uren na het orgeval 1 VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 30* .WOENSDAG 24 DECEMBER 1930 f 3000 f40 Voornaamste- c^Cieuws den Uitvaart Z.Exc. G. J. Diekema van 3. inbraak te Leimuiden Geen, nieuw onderzoek 1 Het psychopaten-asyl te Leiden Brand in een confectiefabriek Tabaksloods af gebrand Ernstig verkeers-ongeluk De komende Statenverkiezingen De Dispensatie in de onthoudingswet op den Tweeden Kerstdag Uitkeej-ing uit het Wegenfonds De uitbarsting Merapi Pauseiiike onderscheiding aan een niet-katholiek 5 PAYGLOP 3 ALKMAAR Nationale Stalpacrt-huldiging te Delft „Stille Nacht” PIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN De nieuwe vlootvoogd voor Indie De verdeel!ng in Noord-Holland Een lange lljdenstijd nog te wachten t „en de financier. Fransche de 700 g«- na- Barometerstand 9 uur v.m 762. Achterma. Barometers Thermometers In totaal wordt uitgekeerd: t 305400 Hoe het lied ontstond Aanranding een kapelaan voor vriend De Politie-Radio-Omroep Vertrek van schout bil nacht Osten D M. H. Wederom ren verpleegde ontsnapt. o Het Nederlandsch College te Rome Mgr. Eras rector zijn o I 5 f t Bonboeken - Doorschrijfboeken - Alphabet boeken - Notulenboeken Copieboeken Contributieboeken ■TEEAU: ytisfwn: Joost van den Vondel: P. Vergilius’ Maroos Herderszangen, Vierde Herders kout. HOF ALKMAAR Administratie Na. 433 Redactie No. 633 1100 13105 I335O 3650 1650 400 19650 5250 2200 1550 2750 4450 2550 3750 250 550 50 7950 150 3050 2550 12900 2300 bouw, gen. bij verlies een duim ot witsvincer Weer doodende mi»l te Luik? Een slacM- o£fer. De Tweede Kamer heeft het wetsontwerp omtrent de inheemsche tarweteelt aange nomen. Q era tea tig- Isa Particuliere berichten moeten worden betaald. 11150 7300 4250 7550 1350 2500 34000 200 14400 4050 50 5400 10650 10250 28600 31750 2900 7800 950 400 2350 850 2000 4500 4050 halve kunnen wordt. near- I tot I via Toen lachten eenzamen Noord-Bolland. De heer H. Brouwer te Hilversum is niet meer bereid zich voor het lidmaatschap van de Staten herkiesbaar te stellen. ■i Oustric. gevangen. nu. gens oogen bereid volken." 1 ABONNEMENTSPRIJS! „r kwartaal, voor Alkmaar L— gaar buiten Alkmaar 2A5 jfei Geïllustreerd Zondagsblad 0.66 hooger LICHT OP. De lantaarns moeten morgen en overmorgen worden opgestoken om; 4.19 uur en Zaterdag om 4.20 uur. Directeur Hesman over de luchtverbinding Nederland—Indie. Als allee goed gaat: ia October a-s. ren wcekdienst. De nieuwe vlootvoogd voor Indië vertrok ken. Nu naeckt de leste tljt, waer van de strant Sibyl Te Kuna spelde. Nu komt, zonder lant- geectul En strljt, een lange ry van eeuwen aangetogen. Xan den heer O. P. J. Versteeg (een niet- katholiek) te Amerongen. is door Z. H. den Paus het Gouden Kruis van Lateranen ver leend, als blijk van waardeering voor vele goede werken cp kerkdijk gebied. Naar het Ctr van katholieke huurders van genoemden heer Versteeg werd meegedeeld, kan hy aks voorbeeld gesteld worden voor zeer vele katholieke landheeren. Wederom een Ftnsche stoomboot vargaas. 5 dooden. et sul eum non receperunt.” en de zijnen namen Hem niet aan." ZUn zijnen aan. t J. H. O. JANSEN, Aartsbisschop van Utrecht. t L. J. A H. SCHRIJNEN. Biaschop van Roermond t P. A. W. HOPMANS. Bissdhop van Breda. t A. F. DIEPEN, Bisschop van "s-Hertogenbosch. t J. D. J AENGENENT, Bisschop van Haarlem. bh verlies ran ’a anderen vingar. i De tijden herhalen zich- Evenals In den helligsten aller nach ten, evenals tijdens Christus’ openbaar teven, evenals vóór en ni Christus’ tan ld ging wil ook thans de menschheid Onds Zoon niet aannemen. Het Kerstekind ia het Jaar Onzes Heeren 1930 te lastig het Kerstekind in te kribbe nredlkt gehoorzaamheid, te- •3 Bet stoffelijk overschot naar Frankrijk. Na de plechtigheid op het kerkhof werd de kist eenige uren later, na eerst door den Franschen consul verzegeld te zyn. naar het station der Hollandscbe Spoor overgebracht en in een gereserveerder! wagon geplaatst. Nadat ook deze verzeild was. werd de wa gon tydelijk op doods poor gereden. Gisteren avond is de wagon aangehaaKt aan den Parljschen sneltrein, die om 9.31 uit Den Haag vertrekt. Met denzelfden trein heeft mevr. de wed Diekema de residentie ver laten om naar Amerika terug te keeren. Mevr. Diekema werd vergezeld door den heer Garmon, verbonden aan de Amerikaan- sche legatie, die in opdracht van de Ame- rikaansche regeering het stoffelijk hulsel van den overleden gezant naar zijn laatste rustplaats geleidt. Via Parijs wordt naar Cherbourg gereisd en vandaar Donderdag ochtend naar Amerika afgevaren. Zooals men zich herinneren zal, hebben eenigen tyd geleden een aantal Inwoners van Rynzaterwoude zich met een adres tot den minister van justitie gewend' met het verzoek een nieuw onderzoek te willen doen Instellen In de zaak van den achterlijken jongeman, die thans In een krankzinnigen gesticht te Helloo is opgesloten als verdacht van de Inbraak, welke in Augustus jl in de RK. pastorie te Leimuiden is gepleegd. Een aantal Ingezetenen va» Rljnzaterwou de waren nJ. van oordeel, dat deze Inbraak gefingeerd was en uitsluitend in scène ge zet met het doel om den achterlijken jongen op kosten der gemeente In een krankzinni gengesticht geplaatst te krijgen. Nadat de officier van justitie een nieuw onderzoek geweigerd had. wendde men zich tot den minister. Thans is een brief ont vangen. waarin wordt medegedeeld, dat de minister van justitie zich terzake heeft doen voorlichten en dat het resultaat daarvan geen gegevens naar voren heeft gebracht om te bevorderen, dat dan het verzoek ge volg wordt gegeven. Overbrenging van hel stoffelijk overschot van den Amerikaanschen gezant. 3 NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD I te kribbe predikt gehoorzaamheid, taedenheld. berusting, opoffering ’’•teu om bovennatuurUjk ideaaL -i De volkeren smachtten, totdat einde- na zoovele eeuwen, ópstond Joanne t de Dooper, omtrent wien de profeet belas reeds voorspeld had: De stem eens roepende in de woestijn Bereidt den weg des Heeren, Maakt Zijn paden recht! Alle dal zal gevuld Kn alle berg en heuvel geslecht worden; Kn de bochtige wegen zullen recht, Kn de hobbelige tot effen heerbaan worden. |h alle vleeaeh aal het hall Gods aanschouwen. Tijdens het buitengewoon hevige onweer boven Klaten. gedurende de uitbarsting van den Merapi, sloeg de bliksem In een droog- loods van het Proefstation voor tabak in de Vorstenlanden. Ondanks alle pogingen tot redding brandde de loods geheel af, waar door alle tabak, alsmede alle selectiewerk van bet afgeloopen jaar geheel verloren «to» Maandagavond negen uur werd omtrent de uitbarsting van den Merapi nog het volgende gemeld: De situatie is weinig veranderd. De vluch telingen zijn uit het kamp te Doekoen veilig heidshalve overgebracht naar Moentllan. aangezien Doekoen van drie zijden door den laharstroom wordt bedreigd. De Merapi bromt nog duidelijk hoorbaar en werkt blijk baar harder dan tevoren. Moentllan is door de in paniekstemming verkeerende bevolking vrliwel ontruimd. Maandagmiddag vijf uur werd door den resident besloten, in overleg met den regent en den militairen commandant om de vluch telingen uit Doekoen naar Moentllan over te brengen, hetgeen op rustige en kalme wijze geschiedde In Moent'lan bevinden zich thans 5000 vluchtelingen. Het totale aantal vluch telingen wordt tusschen 12 000 en 15.000 ge schat. Zfj worden thans gevoed door de Intendance van het lever. In Moentllan zlln thans vier compagnieën onderpebracht. De troepen halen de gewonden waar men die kan vinden en beeraven de Ihken en cada vers. omdat thans reeds alom 'n verpestende lucht valt waar te nemen. Gistermorgen acht uur vlei nog het vol gende te vermelden: In den afgeloonen nacht is niets bijzonders gebeurd. Momenteel Is de lucht zeer bedekt alsof een ontzaglijke hoeveelheid asch aan wezig is. hetgeen mogeliik is. aangezien de berg wel zeer roerig is geweest. De resident beschikt thans over f 25.000 van het Smeroefonds. I 5000 van den Pro vincialen Raad van Midden-Java. 3000 van de regeering en 2000 uit eigen kasmiddelen Dit is echter een druppel op een gloeiende plaat, aangezien hiermede fusschen de 10 en 15 duizend vluchtelingen gedurende ander- maand van het allernoodzakelijkste worden voorzien, terwijl verwacht dat de verzorging veel langer dan anderhalve maand sa! moeten geschieden. Zoolang het hoofd van den Vulcanologischen Dienst de streek niet veilig verklaart is van terugzending der menschen uiteraard geen sprake Aangenomen de mogelijkheid van terugzending is men dan nog lang niet klaar want de ten velde staande oogst is absoluut verloren, terwiil de velden Indien ze te ge- iHilSHI llili selM» Mam «zwatan lang WMiy ten braakllggen. Indien terugzending ónmogelijk is. 'dan moet In leder geval op andere wijze steun worden verleend door de vluchtelingen weder in het landbouwbedrijf terug te voeren, aan gezien anders een massa paupers worden ge kweekt. De berg is nog lang niet rustig. Een lang durige Hjdenstljd is nog te verwachten. De resident verbood alle toeristenverkeer teneinde den arbeid van politie en militairen niet te belemmeren. groote zaal van plaats, bVge- ADVERTENTIEPRIJS’ 5 regels f 1.25: elke regel meer 0.25. RECLAME per regel 9.ÏS mor de eerste pagina; roer orerlge pagina's 0 50. RUBRIEK ..VRAAG EN AANBOD” bij vooruitbetaling per plaatsing f 0.60 per advertentie van 5 regels; iedere regel meer 0.12 In het Algemeen Politieblad wordt mede gedeeld, dat met ingang van 1 Januari as. de kosten van Politle-Radio-Omroe* aan zienlijk zullen worden verhoogd. Daar de regeering bereid is gevonden ook een deel dier verhoogde kosten te dragen, heeft de Polltle-Radlo-Commissie besloten de kosten der niet zuiver poiltlonnalre radio berichten door belanghebbenden te doen be talen. Onder deze niet-polltionnaire berichten zal o.a. worden verstaan, het opsporen van een weggeloopen kind, van een zielszieke, van een kostbaren hond, van 'n varenden bloed verwant. die bi) een stervende of ernstige zieke wordt geroepen, enz. De kosten van deze berichten, evenals die der extra uitzending bedragen f 5 per be richt. welk bedrag moet worden overge maakt aan den Commissaris van Politie te Hilversum. De Commissaris behoudt zich echter het recht voor dergelüke berichten al of niet ,te verzenden, rekening houdende met den aard dier berichten en met den beschikbaar gestelden tijd voor uitzending. Zondagmorgen is wederom een verpleegde uit het psychopaten-gesticht te Leiden, ze kere R„ die verlof had om naar de kerk te gaan, niet in het asyl teruggekeerd. Hem was een andere verpleegde ter begeleiding meegegeven, van wiens gezelschap hij zich echter wist vrij te maken. Daarop heeft hij zich tot een inwoner van Leiden gewend, die zón zuster uit Rotterdam kende. Onder valsche voorwendsels heeft hy zich hier eenig geld en een fiets weten toe te eigenen/ Daarop heeft men niets meer van hem ver nomen van deze ontvluchting is door de directie van het asyl aan niemand, ook niet aan de politie, kennis gegeven. De benoemde commandant der zeemacht in Ned. Indië. schout by nacht J. P. Osten, beeft gisterochtend pe- Holl. Spoor van 9 23 uur 's-Gravenhage verlaten om zich naar Genua te begeven, waar hU zich zal insche pen op de ..Johan de Witt." Op het perron waren velen gekomen om van den nieuwen vlootvoogd en zyn gezin afscheid te nemen De minister van Defensie.dr. Deckers, was qgar o m. aanwezig, verder de chef van den Marinestaf, rice-admlraai mr. Jager, de chef van den Oenera’en Staf. lult.-generaal Beyf- fordt en de chef der afd. materieel van het Departement van Defensie, vice-admiraal Jhr. Bchrorer en Graadt v. Roggen. De vlootvoogd wend door het gezelschap barieiyk nagewuifd. Eergisternacht had te Bandoeng een neer ernstige botsing plaats tusschen een taxi en een motorrijder, sergeant Koop, vlak voor de sociëteit Concordia. De heer Koop hrirwu» een schedelfractuur en een kaakfrartraw zyn toestand is zeer ernstig, ieder oogaibiSc is bet einde te verwachten. Maar hoe is dat te comblneeren met het moderne leven, dat er op gericht is. zoo weinig mogeiyk te offeren en zoo veel mogeiyk tp genieten? Ook nu is er voor het Kerstekind weer geen plaats in de herberg; ook nu roeren zich Pharizeeërs en Sadu- ceeérs, ook nu leven er valsche Judassen en zwakke Petrussen, ook nu is er een massa, welke roept ..Kruisigt Hem!” hiér zoowel als in het diabolisch Rus land. waar de christeiyke Kerstviering met 8ovjet-methoden uitgeroeid wordt Laten wij. Katholieken, het Kerste kind aannemen, opdat van ons nooit gezegd zal kunnen worden zynen namen Hem niet aan”. Laten wy het Kerstekind vol liefde ontvangen. Het In onze armen koesteren en daarby uitroepen met den heiligen Simeon van het Evangelie: „Laat o Heer, Uw dienaar gaan vol- Uw woord in vrede, want mijne hebben gezien Uw heil, dat Gij hebt voor het aanschijn aller Hel zitdragen zit de kerk. Even elf uur werd de lijkkist met het «tof- feiyk overschot van den overleden gezant het kerkgebouw uitgedragen. De op het voorplein van de kerk opgestelde troepen presenteerden het geweer, tèrwyi de Kon. Mil. Kapel het koraal „Wenn ich elnmal soil scheiden" van Bach ten gehoore bracht. Als s'-ippendragers fungeerden de Oosten- rijksche gezant, als plaatsvervangend deken van het Corps diplomatique, de gezant van Polen, de gezant van Spanje en onze Minis ter van Buttenlandsche Zaken. Achter de baar volgden de leden van het Amerikaan- sche gezantschap. n.I. de legatiesecretaris en de militaire en marine-attaché. Terwijl de kapel treurmuziek het hooren, werd de kist, gedekt door de Amerikaansche stars and stripes, in den lykwagen geplaatst. Onrnlddelltjk hierna marcheerden de on bereden troepen al, om hun plaats in den stoet In te nemen, een klein detachement marechaussë's giyg voorop. Achter dit detachement reed een detachement cavalle- rie met omf.oersd regimentsvaandel en hier achter volgde een batterij bereden artillerie van vier stukken. Vervolgens kwam de Kon. Mil. Kapel en hierachter marcheerden de verschillende detachementen der regimenten grenadiers en jagers. Het eerstgenoemde regiment voerde ook het regimentsvaandel In den stoet mede. vv FWKjUC TVVlllIUr «WW Gemeente Wyk aan Zee en Duin 11600 Gemeente Zaandyk Gemeente Zandvoort hgf «kunne'» ->n dh nind «lm inarvola» de i-*- oaZBvnlta» verankerd voor een der eoinende' De Aartsbisschop en de Bisschoppen van Nederland maken by deze aan de Hun on- derhoorige geestelijken en geloovlgen bekend, dat Zyne Heiligheid de Paus voor den Twee den Kerstdag van dit jaar voor pns land in de onthoudingswet heeft gedispenseerd. verte door de wonde rschoone Op zeer plechtige wijze en met alle eerbe toon aan zyn' hoogen rang verschuldigd, heeft gisteren de overbrenging plaats gehad van het stoffelijk overshcot van oen heer Gerrit John Diekema. in leven buitengewoon gezant en gevolmachtigd Minister van de V. 8. van Noord-Amerika bij ons Hof, die na een kortstondige ongesteldheid Zaterdag JJ. Is ontslapen. Gisterochtend was het lyk van den ont slapen gezant van het Roode Kruiszieken huls naar de Engelsche kerk aan de Derde Van den Boschstraat overgebracht, waar te half elf een plechtige lükdienst werd ge houden. Om half elf betraden de vertegenwoordi gers van de vorsteiyke familie het kerkge- voor de koningin de gepens. luit.- tit. jhr. C. L. van Suchtelen van de Haare. groot-officier en adj.-kapt. van het Ned.-Ind. leger C A. van Kesteren; voor de koningin-Moeder de groot-officier jhr. mr. dr. A. G Schimmelpenninck, waam. groot meester. voor den prins adj. lult, ter zee le kl. J. C. Termjlelen. Zeer vele der aanwezige gezanten en’ verdere autoriteiten waren in ambtsk>eedtng. de militairen in uniform, terwijl de overigen in rok gekleed waren. Onder zacht orgelspel namen allen de voor hen bestemde plaatsen in. waarna pre cies om half elf de geestelijke der Engelsche Episcopale kerk. rev. H. M. Williams, den kerkdienst begon. Vervolgens werd een gemeenschappelijk lied gezongen, waarna rev. Williams den zeven ultsprak. waarmee de plechtigheid ten einde was. Mevr, de wed. Diekema verliet daarna de kerk om naar haar woning terug te keeren. - Gisteren had te Delft de Nationale huldi ging plaats van den Prlester-dichter Jhr. mr. Jon Stalpaert van der Wielen, te gelegen heid van de herdenking van zyn derde Eeuwgetij. ’s Morgens droeg ZJJ.H. de Bisschop van Haarlem. Mgr. J D. J. Aengenent, een pon tificale Hoogmis op in de H. Hlppolytuskerk. Als Presbyter Assistens fungeerde Deken P. J. A. van der Cammen; als troondiakens Pastoor L. O Le Roux O F.M. en Pater dr. O. Vrij moed OEM als diaken Pastoor C. van der Salm: als sub-diaken Pastoor Pau- linus Hase OFM ad baculam kap. J. Th. A. M Gussenhoven: #d mytram kaj. J Th. van Bemmelen: thuriferarius kap.' C. de Koster; ad librum kap. H. Helvoort; ad gre- miale kap. J. Karskens. In het priesterkoor bevond zich ojn. de Zeereerw. Rector J. L. F. Dankelman. direc teur der Congregatie van de Zusters Augus- tlnessen In den namiddag bracht Mgr. Aengenent, een bezoek aan de Stalpaert-tentoonstelllng in de R. K. Leeszaal. Van 2 tot 3 uur bespeelde de stadsbeiaar dier J. H. Storm het carillon van den N. Kerktoren, mede als huldiging aan de nage dachtenis aan den grooten Delftenaar; waarna het Comité en verdere belangstellen den een bezoek brachten aan Stalpaert's grat, waarby dr. G. J. w. Oldeman een huldl- glngswoord sprak Gisteravond had in dc Stads Doelen de groote huldiging welke ook door den Bisschop werd woond. De zeereerw Pater dr G. Vrij moed O.F.M. herdacht Stalpaert als 'Priester; de literator en criticus Dirk Coster als Dichter Zondag jJ. des namiddags omstreeks half drie is te Beekbergen onder de gemeente Apeldoorn een 28-jarige dame, die aldaar tydelyk logeerde, aangerand. Op de wande ling op den eenzamen Amhemschenweg tus schen de kom van Beekbergen en de Woeste Hoeve, waar niets dan boeschen en heide is. werd zy aangesproken door een haar onbe kend man, die haar eerst gepasseerd was, doch die op zijn schreden terugkeerde en zich tot haar wendde. De onbekende trok haar, ondanks haar verzet en haar hulpgeroep, 'onder bedreiging met een mes. terzijde van den weg in de helde, en sloeg haar met een eind koord, waaraan een dikke knoop, op hoofd en gelaat, waardoor zy gewond ge raakte en haar tegenstand moest opgeven. Aan de hand van een door het slachtoffer opgegeven signalement is door de gemeente politie te Apeldoorn opgespoord en aange houden een 24-jarige voorwaardeiyk veroor deelde, die reeds eenlge strafvonnissen achter den rug heeft. Hoewel verdachte by het voor- looplg verhoor ontkent, is hy door het slacht offer pertinent herkend als de dader. terwUl de voetsporen benevens andere aanwyzingen ter plaatse aangetroffen en de verklaringen van een drietal getuigen, die den man In den om trek gezien hebben, in het nadeel van'den man zyn. Maandagavond omstreeks half tien heeft een zware binnenbrand gewoed In de con fectiefabriek der firma Monnlckendam aan de Mafgezynsstraat te Tilburg. Het vuur woedde voornamelijk in een stapelplaats van stukgoederen en richtte daar vrij ernstige verwoestingen aan. Ook een gedeelte van de fabriek, n.l. de knippery, werd vernield. Het overige deel van het bedrijf bleef Intact, zoodat er geen ernstige storing in de werk zaamheden behoeft op te treden. Binnen enkele weken kan alles weer normaal zyn. De schade, vooral aan vernielde stukgoe deren, is vry groot, doch kan nog niet by benadering worden bepaald. Alleen tegen de bedrijfsschade is de firma niet verzekerd. De oorzaak ligt vermoedeiyk in vuur, dat uit de kaehel gevallen moet zyn. De brand weer wist verdere uitbreiding te voorkomen. Veel schade in een stapelplaats van stukgoederen De Heilige Vader heeft thans het Neder- landsche priestercollege te Rome juridisch opgericht. Als teeken van de bijzondere welwillendheid van Zijne Heiligheid ge schiedde zulks by pauselyke bulle Deze bulle is gedateerd van 36 October het feest dus van Christus Konlng en bevat tevens de constitutie van bet college Officieel zal dit voortaan heeten Pontifl- cium Collegium Ecclestasttoum Planum de Urbe. Als rector van het college heeft de Heilige Vader tevens officieel aangesteld den Hoog eerw. Heer Mgr. B. Eras, procurator van het Nederlandecb Episcopaat te Roma. duisterde de heiligste aller over het aardrijk; langs den landweg togen Joseph en Maria naar Bethlehem; In den laten avond kwamen zij daar aan en zochten mderdak, maar er was geen plaats ta de herberg. Reeds vóór de geboorte van den God- nensch begon zich de door een enkel vers van Evangelist Joannes ultgeson- gen tragedie te voltrekken: Op het kerkhof. Onmlddeliyk na aankomst op het kerkhof stelden de infanterietroepen zich tn carré op een open plek op de begraafplaats op. De Kon. Mil. Kapel nam plaats aan de zyde tegenover die waarvan de stoet kwam. Achter de kist sloten de vele belangstel lenden zich aan. Onderwijl bracht de Kon. MU. Kapel die onderweg treurmuziek van Chopin, Schubert. Beethoven en Bouwman had gespeeld, de Engelsche hymne ..Nearer My God to thee” ten gehoore. Ook nu weer presenteerden de detachementen de geweren. Nadat de kist was neergezet, ^prak de Engelsche predikant, reverend A. M. Wil liams. een kort gebed uit, waarna de Kon. Mil. Kapel het Amerlkaansche volkslied speelde. De secretaris der Amerlkaansche Igatie. de heer Johnson, heeft namens de weduwe Diekema de vertegenwoordigers van de Neder'.andsche regeering en vervolgens de buitenlandsche gezanten en alle andere be langstellenden voor hun aanwezigheid be dankt. De korte plechtigheid was hiermede ten einde. uhkeertnxcn f 3000.- onitefc hi kt heid tot werken door 75Q biï ee* ontfevB* b” ver,ie8 van een han<1 f 1 25 verlies van een EQ bn .eea breuk van ^erliea van beide armen belde boenen of beide nonen 1 doodelNken «floor 1 voer 1 duim ot witavincer 1 been o< arm Pontificale H. MIs door Z.D.H. Mgr. J. I). J. Aengenent En Vlresch Hb kwam eigendom, en namen Hem Sinds den eersten zondenval was er ten groot, een hevig verlangen op aarde: de mensch begeerde zich machtige vleu gelen om te kunnen ontstijgen aan den poel van tiele-ellende, waarin de zonde bet menschdom had gestort. Een klare. Goddelijke belofte hield wanhoop uitgebannen: éénmaal zou de Messias komen, Die het volk van Israël (OU verlossen uit de door de zonde óm geklonken boeien; de profeten voorspel den den Verlosser in van ontroering Mdderende verzen, en zelfs een hei- densch dichter in het oude Rome kon den drang niet weerstaan, onbewust ue komst van een geheel nieuwe wereld- «de te voorzeggen: Ultima Cumae! ven It jam carminis •etas, Magnus ab Integro saeclorum Utur ordo. Het was op den vooravond van het, heilig Kerstfeest in het jaar 1818. Over het Beier- sche hooggebergte verging in roodeti gloed het laatste daglicht Boven over een smal voetpad schreed een wandelaar, het was Jo seph Mohr, de kapelaan van Aberdorf. Lang zaam schreed hij dalwaarts. steeds meer om zicl^ heen schouwend. Aan het hemelgewelf kwfiti de eene ster na de andere, beneden in het dal echter flikkerden de eerste lichtjes van Arnsdorf en Aberdorf. Zacht klokkenge luid kwam nader uit de stille lucht. Het was nacht. I En plotseling verscheen Mohr’s geest het kleine stille Bethlehem. Be néden. die hutten van Arnsdorf, waren zij niet als die van Bethlehem? Ginds ter zijde, waar een lampje een lichtstreep op het veld wierp, stond daar niet de nut en de stal, waar Maria en Joseph beiden op het Jezusktodje wachtten? Was ginds boven niet het veld, waar de herders het Engelengezang verna men? Stil blikte kapelaan Mohr omlaag. Nu doorvoelde hy als nog nimmer te voren de Kerstnachtgeschiedenis Dan spoedde hy zich dalwaarts. Toen hy kort daarop de kamer van zyn vriend betrad, bracht hy voor deze een Kerstcadeau mede. Het was een eenvoudig papiertje, waarop stond het Kerstlied ..Stille Nacht". De organist Gruber dankte zijn bartdyk voor dit heerlijke lied. Dan ging kapelaan Mohr rusten. Zyn vriend echter zette zich aan zyn instrument en Gods engelen inspireerden hem de tonen voor het nieuwe lied. Het klonk als herders fluiten en lleFiyk gezang. Terstond riep Gra ber zun zusters, ook zy moesten mee oefe nen en meezingen. En ’s morgens nog, voordat Maar de H. Mis ging lézen, klonk hem door het zustertrto ge zongen, het nieuwe lied in de ooren, zooals het nu overal gezongen wordt. Het Is het lied der groote liefde, op den heiligen Kerst avond gedicht, in den Kerstnacht gezongen en vriendenliefde had het een vriend opge dragen. ^Et Verbum earn factum In propria venlt et «ui aum non receperunt. het Woord ie geworden in de niet Blijkens het Provinciaal Blad van Noord- Holland, is de veroecllng van het aan de provincie Noord-Holland toegewezen aandeel van de ten bate van het Wegenfonds komen de opbrengst van de wegenbelasting en van de rijwielbelasting over' het jaar 1929 als volgt: Oemeenft Alkmaar Gemeente Amsterdam Waterschap de Beemste- Gemeente Bergen Gemeente Beverwijk Gemeente Blaricum Gemeente Bloemendaal Gemeente Broek op Langendljk Gemeente Bussum Gemeente Castricum Waterschap de Dertig Gemeen schappelijke Polders op Texel Ambacht van Westfriesland, naamd Drechterland Gemeente Egrnond aan Zee Gémeente Egrnond-Binnen Polder Eyerland op Texel Ambacht van Westfriesland ge naamd Geestmer-Ambacht Gemeente Haarlem Haarlemmermeeroolder Gemeente Heemstede Polder Heerhugowaard Gemeente Hilversum Horstermeerpolder Gemeente Huizen Banne Koedijk Gemeente Landsmeer Gemeente Laren Gemeente Monnikendam Gemeente Mulden Gemeente Naarden Gemeente Nleuwer-Amstel Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Oostelnderpoelpolder Banne Oude-Nledorp Gemeente Ouder-Amstel Gemeente Oudorp Waterschap de Purmer Gemeente Purtnerend Waterschap de Schermeer Gemeente Schoor! SUchtsch Ankeveensche Polder Gemeente Terschelling Gemeente Texel Banne en Polder Veenhuizen Ambacht van Westfrieslind. ge naamd De Vier Noorder Koggen Gemeente Weesp Polder Wleringerwaard Waterschap de wyde Wormer De herders in het veld zagen een wonderbaar Ucht aan den hemel ver- (ehjjnen en hoorden engelenzang en til spoedden 'Zich naar Bethlehem, waar z|j tn een stalletje het Kindje vonden in doeken gewikkeld en liggende In eene kribbe: het heerlijkste wonder van alle tijden was gewrocht: Ood uit den Hemel was geworden een Kindje op aarde. De herders kwalnenmaar dat waren dan ook eenvoudige, schamele herders. De drie Konlngen kwamen Maar dat waren dan ook denkers en droomers uit een heel ver Oosten. Neen! De zijnen namen Hem niet aan. Na korten tfjd moesten Joseph en Maria met het Kind vluchten: «Joseph, sta op. neem het Kind en Eijne moeder en vlucht naar Egypte en NQf daar zoolang Ik het u zeggen zal. want Herodes wil het Kind zoeken om het te dooden," zoo sprak de Engel. Te Nazareth groeide het Kind op, en ham toe in welbehagen bij Ood en btj de menschen. Maar dit alles geschiedde dan ook tijdens het „verborgen" leven van Ood- 9-earde. Zoodra was de Christus niet in het openbaar opgetreden, of.... de zijnen n^nen Hem niet aan:-Pharizeeërs cc Baduceeërs kantten zich tegen Hem en tiachtten Hem In hun netten te ver wrikken; Judas verried Hem, Petrus verloochende Hem, de Hooge Raad von- “tite Hem; Hij werd aan het Kruis tenageld en stierf. Bn het Joodsche volk had tevoren ee- loepen: .Kruisigt Hem!” „Laat Ba- tabbas loal” Neen! De zijnen namen Hem niet aan. De mist in Engeland heeft upnieww 7 slachtoffers gevraagd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1