leekepreeken 1 N -I ONS BLAD L. Frankenberg - Alkmaar e AAN ONZE H.H. ADVERTEERDERS ABONNE’S ENT JOH. LAUWERS ZATERDAG 27 DECEMBER 1930 Voornaamste cKieuws RAX G MB E SEN P- lie ■Zifd op Vrfl- he:a ral ng der sn op Insihru- irgelden. 27 uur L DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLADEN f 3000 ik Het vredesvraagstuk Reis van minister Deckers Postvhichtdienst op Ned. Indië Misleid door den mist? Jeugdherbergen en Katholieken 13 Levering van wagons Brand onder een schoenenmagazija De ramp van de „Merapi Ongeveer 20.000 personen dakloos Prov. Statenverkiezingen Algemeene Juweliersvereeniging Ernstige botsing en Aardbeving in Argentinië Vijf en dertig dooden Kerstrede van Z. H. den Paus Dreigend conflict in de Noordzeevisscherij eekt Onze Kantoorboeken beantwoorden aan de hoogst te stellen eischen Steeds alle liniaturen In voorraad Barometers Thermometers PAYOLOP 3 ALKMAAR is bij ti et, el, Tragisch verdrinkingsgeval te Halfweg Met de „Witte de With” naar Napels w VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 303 I 3000- 150- I 250.. r- 1125.-' “^“3“ f 50.- AAIOIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAR RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER ER TWIRTIG UREH HA HET 0H6EVAL NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Ter,*kerinRsvoorwaarden Dreigend conflict in de NoordieerimcherfJ. KERSTGEDACHTEN Encycliek Zal de viyot niet uitvaren? Aardbeving in Argentinië. 35 doodea. Ont- Het vliegtuig gaat beden terug Barometerstand 9 uur vjn.: 760 stilstand. Besluit van het Doorluchtig Episcopaat De Ned. industrie niet achtergesteld den 7 uur 30 werd het vol de wei i Purmerend. J. van M> Productiebeperking van 59% 1URG, DE ADMINISTRATIE I I ca Overleden is mr. W. van Welderen barna Rengers, buitengewoon gênant in Turktye. ring ALKMAAR Nu. 433 Kerstrede van Z. H. den Paus. Het vrt- desvrasgstuk. Encycliek over het chrirts lijk huwelijk aangekondigd. De uitbarsting van de Merapi. Ongeveer 20.000 personen dakloos. uur, D.recteur In een druk bezochte algemeene vergade ring van de Algemeene Juweliersvereeniging. welke te Amsterdam gehouden is, is met op een na algemeene stemmen besloten over te gaan tot een productiebeperking van 50%. In de week van 4 tot 10 Januari as. zal niet worden gewerkt, de volgende week wel, en zoo vervolgens van week tot week. vreemde. Het embarkement geschiedt op 12 Jan. te Nieuwedlep. Het schip zal van 16 tot 20 Ja nuari te Lissabon verblijven, alwaar dan ook Hr. Ms. torpedoboot .Banckert" op haar uit reis naar West-Indlë vertoeft. De reis gaat verder via Tunis naar Napels. De Minister keert vandaar per trein naar Nederland te rug. Staibelm en Pruisische Landdag binding? Bö een aardbeving in Argentinië Is de stad Poma verwoest. 930 Parken IEN in TAK- ker, 'irecieur. >rten te ge- winke- inzage f l.bO U ons ergoed >n van y voelvolle deelneming in de door de uitbar sting van den Merapi veroorzaakte ifiepe ellende. Ik heb den Inhoud van Haar tele gram aanstonds aan de getroffen bevolking doen bekend maken.” wtj meenen goed te doen nog eens onder de aandacht te brengen, dat onae administratie naast het plaatsen van Uw advertentiën in onae eigen uitgave, gaarne haar bemiddeling verleent voor het plaatsen van Uw gelegenheids-ad vertentiën ook in andere bladen. U kunt van onae bemiddeling gebruik maken ronder dat de prijs van Uwe annonce daardoor maar eenigs- rins wordt verhoogd. Wü houden ons gaarne aanbevelen. Eventueele hulp Het Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis deelt mede, dat in verband met dé ramp op Mldden-Java betuigingen van deelneming en aanbod van eventueels internationale Roode Kruls-hulp werden ontvangen van de Ligue en van het Belgi sche Roode Kruis. standpunt leidende schledde. Tegen schen zeide, dan In zijn vergadering van 17 Juni 1930 heeft, naar ,J3t. Janski." meldt, het Doorl. Nedert. Episcopaat aan de Interdiocesane Jeugd- Vrijzinnig-democraten Het referendum inzpke de lijst voor de ss. verkiezingen der Provinciale Staten heeft voor Amsterdam geleid tot de volgende sa menstelling: 1. Th. M. Ketelaar. 2. E. Abrahams. 3. KI. de Vries. 4. Mr. Ada Goudsmlt. 5. Dr. A. van Raai te. 6. J. J. Fenlnga. 7. K. Hoogland. 8. E. Lissauer. 9. Mej. A. Tuininga. De Gouverneur-Generaal heeft dit tele gram doorgezonden aan den Gouverneur van Mldden-Java te Semarang met opdracht den inhoud daarvan dadelijk te doen be kend maken bij de bevolking. De Gouverneur-Generaal heeft H M. de Konlngln-Moeder als volgt geantwoord: „Eerbiedig dank voor Uwer Majgatette ge- Woensdagavond pijn. 7 uur werden de be woners van de omgeving van bet postkantoor opgeschrikt door een schreeuw en een plans in het water. Men wist niet wat er te doen was en de politie werd daarom gewaar- schuwd. Deze toog aan het dreggen en met behulp van eenlge mannen werd na verloop van mb kwartier een manspersoon uit het water op gehaald. ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels f 1-35: elke regel meer/MS. RECLAME per regel 9-75 rwr de eerste pagina; voer de overige pagina's 9.50. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" bij vooruitbetaling per plaatsing f 9.60 per advertentie vaa 5 regels: Iedere regel «neer 9.12 kellng. Door papieren op hem gevonden kwam men na eenigen tijd te weten, dat het een zekere L. uit Spaarnweude was. Bijzonder tragisch was het, dat een broer van den verdronkene, die in de buurt was en mede geholpen had het Hjk te bergen, er geen erg in had, dat het hier zijn broer gold en hem evenmin herkende. Eerst later, toen men den naam van den drenkeling had achterhaald, kreeg de hulp vaardige L. daarvan kennis. Dr. Baumann en Dr Kuipers hebben nog getracht de levensgeesten op te wekken, ech ter zonder resultaat. Vermoedelljk is de man. misleid door mist, per rijwiel te water gereden. Vrijdagochtend gende gemeld: In den afgeloopen nacht deden zich geen bijzondere gebeurtenissen voor. De massa schuifmateriaal is nog niet in beweging ge komen, aangezien de regens nog niet door komen. De indirect bedreigde streken wor den langzaam en ordelijk door de bevolking ontruimd. Dé gouvërneur-generaal zal morgen per vliegtuig der K. N. I. L. M. naar Semarang vertrekken om de getroffen streek te be zoeken. Geraamd wordt dat totaal 4000 menschen permanent en tusschen de 10 en 15 duizend personen tijdelijk dakloos zullen zijn. Woensdag heeft de Gouverneur van Mid- den-Java een vliegtocht over het door de ramp getroffen gebied gemaakt. Hij bracht tevens een bezoek aan de kampen, waarin de vluchtelingen zijn ondergebracht en waar thans 24.000 personen verblijf houden. De poging van de militairen en van het be stuur om de twee dorpen Kentlng en Ken- tong, die door de lahar geheel geïsoleerd zijn, te bereiken, heeft succes gehad. Zij slaagden er In tot de dorpen door te dringen en kwa men daar tot de ontdekking, dat de be woners nog voldoende van voedsel en drink water waren voorzien en zij zich niet be wust waren van het gevaar, waarin zU ver keerden. Niettemin werden zij over het minst ge vaarlijke deel van den laharstroom (waar de massa heet zand en modder was uitge vloeid tot een dun laagje en zoodoende was af gekoeld) naar veiliger oorden wegge voerd. Mi verlta» van "U ■adem Humt. 4. dat samenwerking van onze Katholieke Jeugd-organlsaUe met de Nederl. Jeugdher- bergcentrale niet gewenscht voorkomt; b. dat de oprichting van eigen Katholieke Jeugdherbergen voor het oogenbllk niet nood zakelijk wordt geacht. LICHT OP. De lantaarns moeten wo opgestoken om 4 20 en overmorgen cm uur ABONNEMENTSPRU91 Per kwartaal, voor Alkmaar f E.— goor bulten Alkmaar f tM Met Geïllustreerd Zondagsblad 9.60 booger Op de vragen van het Tweede Kamerlid den heer I. H. J. Vos, betreffende mededin ging van de Nederlandsche industrie naar de levering van wagons ten behoeve van de Nederlandsche Spoorwegen, heeft de minister van Waterstaat geantwoord: BIJ de directie der Nederlandsche Spoor wegen bestaan geen plannen om thans tot bestelling van wagens over te gaan. Het is voorgekomen, dat bU bestelling van wagens door de Nederlandsche Spoorwegen de Nederlandsche industrie de levering slechts gedeeltelijk verkreeg, omdat zij niet in staat bleek, de totaal benoodigde hoeveel heid tijdig te leveren. Bestellingen worden om redenen van eco- nomlschen aard eerst gedaan, wanneer zich de behoefte aan nieuw materiaal doet ge voelen; de leveringstermijn wordt daarbU van de eischen van het bedrijf afhankelijk gesteld. Overigens leert de ervaring niet, dat de gegunde termijnen te kort zijn. De directie stelt de Nederlandsche in dustrie steeds in de gelegenheid om mede te dingen. MEER en ER 1930, Heer ROEK, uig 7 uur. IOUWER, STUUR. De Algemeene JuweHersvereenigtag ie Amsterdam heeft besloten tot een productie beperking van 59%. ordt bs- arljkrche an voor- ’rden en 'Jge'chrs- orden op 30 en R. als- ZATER- ;kale van sl, telkens 's namid- uur sn brcn- elijktyuig Men seint d.d. 24 dezer aan de Maasbode: Hedenmiddag werd het H. College en Pausen geestelijke en wereldlijke hof staat door den H. Vader In Kerstaudiëntle ontvangen. De nieuwe kardlnaal-deken, PignateUl dl Belmonte, hield hierbij een huldlgingsrede, waarin hij een uitvoerig overzicht gaf van de voornaamste gebeurtenissen op kerkelljk gebied, die in het afgeloopen jaar hebben plaats gehad, zooals de uitvaardiging van 's Pausen encyclieken over de christelijke opvoeding der jeugd en Augustinus' eeuw feest, de verschillende Eucharistische con gressen en de zalig- en heiligverklaringen vlagvertoon van het afgeloopen jaar. Zijne Heiligheid antwoordde hierop met een rede die meer dan een half uur duurde en die hij voor de eerste maal bij een dier gelijke gelegenheid van het papier aflas, waarmede Christus' stedehouder blijkbaar te kennen wilde geven, dat hjj verlangt, dat van zijn zeer belangwekkende rede, die wat haar karakter betreft zeer vee! geleek opeen consistoriale rede, geen woord verloren zal gaan. De H. Vader behandelde daarin alle groote problemen, die op de christenwereld, volken, staten, gezin en gemeenschap van heden betrekking hebben, o.a de economi sche en fInancleele crisis van vele volken en het vraagstuk der werkloosheid, waarbij de H. Vader met beslistheid als zijn verlangen te kennen gaf, dat om den treurigen toe stand te lenigen, betere sociale en charita tieve maatregelen zullen worden genomen. Verder gaf de H. Vader verschillende vin gerwijzingen met betrekking tot de vraag stukken van het nationalisme, de samenle ving der verschillende volken en de nood zakelijkheid, om In vrede met elkaar samen te werken. Ook sprak hij in het kort over het ge vaar van nieuwe oorlogen. Daarna keerde Zijne de Het vliegtuig, dat de Kertmail naar Indië vervoerde, is den eersten Kerstdag te Batavia aangekomen. Teneinde de geadresseerden In de gelegen heid te stellen, nog per keerenden luchtpost op de ontvangen correspondentie te antwoor den, Is, In overleg tusschen de KIM en de Nederlandsche- en Indische postadministra tie het vertrek van het retourvllegtuig een dag verschoven en bepaald op heden. over het huwelijk aangekondigd Ulk aard. De vereischte waarborgen aangaande de Katholieke opvoeding der kinderen waren door de koninklijke personen zelf, niet door diplomaten gegeven. Over deze gebeurtenis heeft men, later een wolk van valsche berichten verspreid, berichten over transigeeren, enz. en niet alleen private personen deden dit. Men heeft gesproken van plechtige con- fessloneele vieringen, met voorbedachten rade voorbereid om aan het groot publiek allen schijn te geven van het hernieuwen, of completeeren van het huwelijk, dat reeds voltrokken was. Dit geschiedde met het onvermijdelijk gevolg, dat zeer velen misleid werden. Vooral de eenvoudlgen werden geschanda liseerd. Alleen voor de eer van God en het heil der zielen, gelijk zulks de plicht van onze apostolische bediening elscht, maken Wij van deze plechtige gelegenheid gebruik, om de waarheid der feiten In het volle licht te laten schijnen. De door den Paus aange- kondigde nieuwe encycliek zal volgens den H. Vader handelen over het christelijk huwelijk, met betrekking tot de tegenwoor dige toestanden, nooden en ongeregeldheden der familie en samenleving. De Minister van Defensie is voornemens zich 12 Januari e.k. in te schepen aan boord van Hr. Ms. torpedobootjager „Witte de With”, welk schip onder commando staat van den luit, ter zee le klasse J. W. A. A. Heydt. De Minister zou een gedeelte van de uitreis van genoemden bodem naar Ned. Oost-Indlë meemaken ten einde voor langeren tijd meer van nabij het leven aan boord van een oor logsschip gade te slaan, ook wat betreft van oorlogsschepen in den Het N. w. van Argentinië is door een he vige aardbeving geteisterd. Er werden 35 menschen gedood en 70 gewond. De stad Ta Poma, die ongeveer 1500 Inwoners telt, moet geheel verwoest zijn. Rr Is een hulpexpeditte onderweg. Telegram Koningin-Moeder De Gouverneur-Generaal ontving bet vol gende telegram van HM de Konlngln- Moeder: „Ik gevoel behoefte uiting te geven aan Mijne droefheid over de ontzettende ramp, welke Mldden-Java getroffen heeft. Ik ge voel innig mede met de getroffenen. ruMA Eersten Kerstdag heeft op den Amsterdam- schen Straatweg te Utrecht een ernstig i tramongeluk plaats gehad, doordat een luxe- auto to een snelle vaart de tram tegemoet reed. De trambestuurder remde, doch kon een botsing niet meer voorkomen. Het gevolg was dat het voorbalcon van de tram ta de auto schoof en op de bestuurdersplaats te recht kwam. De auto was een wagen uit Antwerpen, waarin zes personen zaten. Er bleek, dat een plotseling defect aan de remtarlchtlng van den auto was togetreden. De eigenaar van den auto raakte achter het stuur bekneld, zoodat zijn beenen ta het benzine-reservoir drongen. Een andere inzittende vloog voor over en kwam met het hoofd op den radiator Zij zijn belden met ernstige wwondtogen mat de JUIMklMkcn k DtoecM rasosd. 1 X Te Amsterdam ontdekten gisterenmiddag bewoners van een perceel aan de St. Antho- nlsbreestraat, dat rook hun woning binnen drong. De brandweer werd gealarmeerd en bij haar aankomst bleek, dat de rook afkomstig was van het belendende perceel St. Antho- nisbreestraat 61, waarin gevestigd is de schoenenwinkel van de N.V. Schoenenmaga zijn „Rembrandt”, eigenaars de heeren Monasch. uit den kelder, waarin op stellin gen een groote voorraad schoenen stond opgeslagen, drong rook den winkel binnen en toen de brandweer to den kelder wilde af dalen, bleek deze geheel te vuld te zijn met een dichten verstikenden rook, zoodat men slechts met behulp van een gasmasker men gebruikte maar weer het oude model met de slang en de blaasbalg in den kelder kon komen. De rook belette elk uitzicht en vuur vH er aanvankelijk niet te ontdekken. Niette min werd een stevige straal gericht op de stellingen met schoenwerk, waar de hitte vandaan kwam. Groote rookwolken drongen naar bulten, den winkel in en ook door de insnijding tusschen perceel 61 en het be lendende huis. Hardnekkig bleef men water op de smeulende brandende massa werpen, hardnekkig bleef de rook naar buiten wolken. Af en toe daalde een brand wacht met hookmasker ta den kelder af en eindelijk tegen half zes, werden de rook wolken iets minder dik en ontdekte de afge daalde brandwacht in den achtersten hoek van den kelder een laaiende vuurkolnm die nu echter spoedig sissend bezweek onder dan stevigen straal, die erop gericht werd. Hier mede was het blusschlngswerk echter niet ten einde. Op verschillende plaatsen in den kelder en tusschen de muren moest hak vuur onschadeljjk gemaakt worden en pas tegen zeven uur konden de laatste wagens Inrukken. Het blusschlngswerk stond onder leiding van boofdbrandmeester Hartdort, die zelf met het nieuw model gasmasker, ook even een kijkje in den kelder kwam nemen. Ook de commissaris van de sectie, de heer Harrebomee, was ter plaatse aam? wezlg. Omtrent de vermoedelijke oorzaak won den brand vernemen wij, dat In den kelder altijd een electrisch kacheltje stond ta branden om het opgeslagen schoenwerk te beschermen tegen vocht. Waarschijnlijk- js door hltte-ultstrallng van het kacheltje een der doozen, of stellingen in brand geraakt Verzekering dekt de schade. gilt aboane'a op dit blad rijn Inaevoloe de veraekeri gUREAUl HOF Telefoon: Administratie Redactie No. 633 Op de groslijst van de R K. Statenkies- kringorganisatie „Hoorn" komen de volgende personen voor: C. van Baar, Purmerend, J. van Baar, Beemster, J. Bloem, Monnikendam, J. van Bockxmeer, Hoorn. J de Boer Wz. Obdam, J. Braakman, Bovenkarspel. Commandeur. Spanbroek, N. Dekker. Obdam, C. P. Jong, Blokker, Th. Kolfschoten, Edam, P. Konijn, Venhuizen, H. Kuiper, Haarlem, N. Raat, Wervershoof, P. Schoutsen, Medembllk, W. Snel, Medemblik. E. Stumpel, Hoorn, A. Woestenburg, Enkhuizen en G. de Wolf, Purmerend keerde Zijne Heiligheid zich tegen de anti-katholieke propaganda en proselietenmakerij die in Italië en ta Rome op steeds grooter schaal gevoerd wordt en die met het verdrag van Lateranen niet ill overeenstemming Is te brengen. Met bewogen stem herinnerde hjj daarna aan het schrikkelijk lijden en aan de ver drukkingen der christenen In Mexico, vooral echter In Rusland, met name In BiberH. De pauseiyke rede bereikte echter haar hoogtepunt, toen de H. Vader een encycliek aankondlgde over het christelijk huwelijk, die, zooals Zijne Heiligheid nadrukkelljk verklaarde, zeer opportuun is. Hij waar schuwde daarbij tegen gemengde huwelijken en raakte tevens de kwestie aan van het huwelijk van het Bulgaarsche koningspaar, dat hU als zoodanig en ook van juridisch besprak, zooals dat door de Katholieke wereldpers reeds ge- Dezer dagen is reeds een en ander mede gedeeld over een geschil over het lossen der motorloggers te IJmulden. Thans schijnt er. zoo weet de „Telegraaf” te melden, gevaar te zijn voor een ernstiger conflict ta de ge- heele Noordzee-trelIvlsscheriJ, waarbij de Feeders van Scheveningen. Vlaardingen. Maassluis en Katwijk met een totaal van 60 tot 80 motorloggers betrokken zijn. Het be staande contract tusschen de werknemers- en werkgeversbonden Is door de werknemers opgezegd, omdat zij een vast garantieloon wenschen, terwijl de Reedersvereenlglng de bestaande loonregeling op langen duur wil handhaven ter voorkoming van jaarlljksche conflicten. De treilvisscherU, die van begin Januari tot einde Mei duurt, verschaft niet alleen aan enkele honderden visschers een bestaan, maar is vooral ook van beteekenis voor ettelijke honderden vischventers en aanverwante be drijven. welke hierin eveneens een broodwin ning vinden. De geheele trellvlsschersvloot is hierbij betrokken en zal vermoedelijk niet uitvaren. De Reedersvereeniging heeft ver klaard. niet van haar standpunt te zullen af wijken en wacht thans het antwoord der samenwerkende bonden af. In reederskringen te Scheveningen rekent men er op dat de treilvisscherU dit voorjaar niet door zal gaan. Twee Zondagen neemt de wereld nog altijd om het kerstfeest te vieren. On danks den roep om zakelijkheid, om In tensiever arbeid, om het benutten van j tjjd en machines op de meest economi- I oche wijze, is de gewoonte gehand- j haafd, dat er in het laatst van Decem- I ber twee volle dagen achtereen aan het Kerstfeest worden gewijd. Voor geen I enkele herdenking worden, zoo noodig midden in dp week, alle kantoren, fa brieken en openbare gebouwen gesloten; voor niets trekt het drukke zakenleven ilch op zulk een demonstratieve wijze terug als voor Kerstmis. Kr moge dan en terecht geklaagd worden over de onchristelijke manier, waarop dé geboortedag van den kleinen Christus wordt herdacht; er moge ge jammerd worden over het omzetten van oude, vrome gebruiken, van godsdien- stlge gedenkdagen in dagen van wereld- ache pret en uitgelatenheid, het kerst feest leeft nog en is voor mlllioe- nen nog een heilige traditie. Juist het feit, dat de moderne heiden- aebe wereld het kerstfeest zij het dan in verminkten vorm handhaaft, lo een bewijs hoe diep het christen dom eertijds zijn wortels in deze westelijke landen geschoten heeft. Kerst mis immers is het groote feest der christenen, de geboortedag van Hem. met Wien heel het Christendom staat of valt. De Kerk nu heeft bij de Instelling van het kerstfeest haar beproefde methode gevolgd, door de heerschende mentaliteit der oudheid, door de bestaande gebrui ken en opvattingen niet te vernietigen maar op te heffen en te heiligen, donr uit te gaan van het bestaande en aldus de harten der toenmalige heidenen te Winnen. Aan deze practijk is voor een groot deel het succes van het Kerstfeest te danken en de taaiheid van zijn be- otaan tot in onzen nieuwen heldenachen Wd tM. Vóórdat het Christendom de wereld Teroverd had was het de zon, bron van alle licht en leven, die bij de aardbewo ners in een heilige vereering stond. In deze noordelijke streken, in Engeland en Scandinavië, in Noord-Frankrljk zelfs en in Dultschland werd het zonnewende- feest met groote plechtigheid gevierd. Na de derde week van December komt de kortste dag en de langste nacht. Dan |aat de zon over de winterstreep heen; dan beginnen de dagen weer te lengen; na tijden van nevel en mist komt weer de hoop op een nieuw ontwaken, immers het licht is opnieuw geboren. En volgens oude, eerbiedwaardige gebruiken werden groote vuren van takkenbossen aange stoken, waarom godsdienstige dansen werden uitgevoerd om het nieuwe licht in de wereld te begroeten. Deze liefde en vereering der menach- heid voor de zon, bron van alle licht en leven, heeft de Kerk al vroeg aangegre pen om ze te leiden in christelijke banen. Laat uw eerbied voor het groote gebeu ren in de schepping blijven. Looft God, den Schepper van het heelal, om Zijn meesterwerk, zeide zij tot de heidenen; looft Hem, omdat Hij het stelsel der planeten zoo kunstig heeft geschapen, omdat ieder jaar na het afsterven der natuur, na het wegzinken der zon. het licht opnieuw geboren wordt en daar mee de voedende warmte voor de aarde met een overvloed van vruchten. Maar aanbidt het werk van Gods handen niet; aanbidt niet het maaksel maar den Maker zelf en neemt het wonder van de zonnewende aan als het symbool van het eeuwige licht, dat in deze wereld kwam om ons uit de duisternis van bijgeloof eh zonde te brengen tot de klaarheid van het ware geloof. >i Zóó heeft de kerk onze voorouders ge bracht tot de hooge en diepe vereering Tan het Kerstfeest, onultwlschbaar in heel de beschaafde wereld tot in onzen tfld toe. Dit wil echter niet zeggen, dat men nu straffeloos met het Kerstfeest kan omspringen. Met dezelfde wijsheid, waarmee de Kerk het Kerstfeest heeft ingesteld, met hetzelfde geduld waarmee *U het heeft Ingevoerd en opgebouwd, moeten de trouwe christenen het propa- 8®eren en in stand houden op straffe, dat het anders weer met heel onze wustersche beschaving in het oude hei dendom terugvalt. Daarom zal het noodig zijn onze kerst viering geheel naar den geest der Kerk ta te richten. De geschiedenis leert ons, dat het Kerstfeest eerst hoogtij ging ’leren, toen het christendom stsvig ge grondvest was; toen de christen gemeen ten bloeiden; toen de laatste resten van het heldendom waren weggevaagd en de akker, gedrenkt met het bloed der mar telaren, prachtige bloemen van mystieke heiligheid en opofferende naastenliefde begon op te leveren. Dit is een aan wij- ■tag voor de christenen van onzen tijd moeten niet zoozeer onze kracht ■“•ken in het uiterlijke als wel in het ‘“oerlijke. Zeker, het M zaam om in onze kerken en huiskamers een stal, een kribbe met een kindje te plaatsen en daarom beelden van Maria, Josef en de herders te groepeeren. Door dergelUke uiterlijkheden wordt ons ver stand weer gericht op het groote gebeu ren van den Kersttijd. Wtj behoeven zelfs in puriteinache gezindheid niet na te laten onze huizen met een kerstboom, met hulst en mist letoe te versieren om aldus onze kerst vreugde te uiten. Dat alles en meer kan bijdragen tot de Roomsche blijdschap, die het leven vermoolt en veredelt. Maar toch mag dit alles niet anders zijn dan een glans, die uit een innerlijk straalt en geen vernis op doode stof gestreken. Onze echte, ware kerst vreugde moet de vrucht zijn van een diepe overtuiging en de uiting van een christelijke levenspractljk. En op deze wijze moet onze kerstvreugde principieel van die der modern heidensche ver schillen; op die wijze moeten wij de heidensche wereld van heden weer voe ren tot de echte kerstviering, zooals de Kerk die in het begin van haar loop baan aan onze voorouders heeft inge prent. Zulke ware kerstvreugde nu is onbe staanbaar wanneer wij meenen ons daarop zonder meer in den Kerstnacht van 25 December te kunnen instellen. Wanneer wij dat meenen, zal onze KersttU4 niet veel verschillen van die onzer onchristelijke omgeving en' zeker geen voorbeeldige kracht voor anderen hebben. Kersttijd is in de kerk het begin van het liturgische jaar. Vier weken lang bereidt de kerk de geloovigen op de komst van den Verlosser voor; dan viert zij juichend en jubelend het groote feit der geboorte en twee weken lang volgt het eene feest op het andere om de christenheid bij de kribbe te doen ver toeven. Dan vervolgt het kerkelijk jaar «Ur loop en toont den opgroeiendeu Jezus als gehoorzaam kind van Zijn ouders, als nederig levend buiten het rumoer der wereld; als prediker van een verheven leer, als wonderdoener en wel doener der lijdende menschheld; als offeraar tenslotte tot redding der geval len menschheld. Alleen hij die telkens dezen kringloop van het kerkelljk jaar meeviert en zijn leven naar dat van den Verlosser in richt, alleen dus de ware christen kan de echte kerstvreugde smaken, omdat hij er de beteekenis voor zichzelf en voor heel de wereld van begrijpt en doorvoelt. Zóó een zal ook de ware pro. pagandlst voor het behoud van het Kerstfeest zijn. Immers, evenals de eer ste christenen zal hij tot het zout der aarde behooren. Zijn stichtend voor beeld, zijn leven van naastenliefde, van menschlievendheid, van verzaking aan wereld, zal de heidenen van dezen tijd aantrekken en in bewondering zet ten; zal hen vervullen met eerbied voor de verheven christelijke leer en hen brengen tot de ware kerstvreugde. Dan mogen in het Oosten van Europa dulvelsche horden optrekken om het kerstfeest te vernietigen, beoogende daarmede den genadeslag aan het chris tendom toe te brengen; wanneer er zulke ware, overtuigde christenen met volle levenspractljk tegenover blijven staan, dan zal geen macht ter wereld in staat zijn ons de rijke kerstvreugde te ontnemen. Ziedaar eenlge gedachten, die ons in deze dagen moeten bezielen. Wanneer wij straks den kerstboom weer verbran den, de dorre sparrenaalden opvegen, den kerststal en de beelden in hun doe zen bergen, laten wij dan daarmee niet onze kerststemming ook begraven. Wij moeten het licht, dat ons in den Kerst nacht verscheen, brandende houden in ons binnenste en van dien gloed in christelijke naastenliefde mededeelen aan anderen. Dan heeft het Kerstfeest voor ons ware, blijvende beteekenis; dan zijn wij Kerstmlsvierders in den eenig waren, in den chrlstelijken zin! HOMO SAPIENS. het huwelUk van den Bulgaar- kontag had de H. Vader, naar hij geen andere moeilijkheden gehad, die, welke aan gemengde huwelijken eigen zijn. De dispensatie was ook hier gegeven, ge in andere gevallen van soortgelijken

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1