ONS BLAD e I R ZEVEN JONGE MEISJES IN DEN BOSCH VERDWENEN? JOH. LAUWERS r DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN MAANDAG 29 DECEMBER 1930 f 3000 Voornaamste cKieuws In den. Bosch Heen enkelde andere meisjes niet onwaarschijnlijk bij moeder thuis De kolenoriizen Barometers Thermometers De postvlHctetdiensten op Ned.-hrdië Spoorwegpersoneel Cocaïne in beslas irenomen Jhr. mr. W. H. de Savornin Lobman Tjalk op de Zuiderzee vergaan en Veerboot aan den grond S.O.S.-berichten per radio Maarschalk Joffre ernstig ziek Man over boord geslagen Nederlandsch vee naar België 10 *5 De noodlottige vechtpartij te Nieuwe Pekela De beschuldigingen tegen den heer Vogt Vlootaalmoezenier M. Albada Jelgersma onderscheiden De inisère met den iifiversuiBscfceH zender Riikscommissie voor werkverruiming ■is KALENDERS VOOR 1931 Voor kantoor en de huiskamer. Luxe Kalenders Ia. Frankenberg - Alkmaar PAYGLOP 3 ALKMAAR DE ANTICHRIST ONZER DAGEN VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 304 AARGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD >r de <•- '■- Hertogenbosch ont ken commHuie van onderzoek ingesteld. De ramp van den Merapi. De steunactie. M 8 de Maarschalk Joffre is ernstig ziek. Vrouw on- Barometerstand 9 uur v.m.: 754 Stilstand. Ernstige inzinking in 1931 te vernachten Het achtste toestel te Belgrado :orne- r. van m en ■laten van Bak* Invallen in acht perceelen in Enschede Steun aan het Nederlandsch fabrikaat niet op ge- De opvarenden gered K. Joffre buiten bewustzijn BU een icnie. >d oor dep a Kelck- jniua-Trir Pogingen tot stichting van een vacantie- ontspanningsoord LICHT OP. De lantaarns moeten morgen «orden opgestoken om: 4.21 uur. Lord Melcheit, een bekend Britsch groot industrieel en politicus, is overleden. na een tusschenlanding te om 16.32 uur te Medan aan- t 8 de W tot hthoo- at met dat hi de no< De Vlootaalmoeeenier de Zeereer» pater M Albada Jelgersma. die met Hr. Ms. Heems kerk een Mkidellandsche Zee-reis maakte en in November j.l. te Tunis vertoefde, heeft de mededeeltng ontvangen van Z. D H. Mon seigneur Lemaitre, primaat van Afrika, dat hij verheven is in de orde van Niehaus Nif- tika. De Bey van Tunis verleende aan vloot aalmoezenier Albada Jelgersma het officiers kruis le klasse De directeur van de Staatsmijnen in Lim burg, mr. dr. Frowein heeft op een desbe treffende yraag als zijn meening uitgespro ken. dat in 1931 de kolenprüaen aanzienlijk zullen dalen. Hü voorspelt 1931 als een zeer moeilijk jaar. ook voor onze nationale mijn industrie BU de KL.M. is bericht ingekomen, dat het achtste vliegtuig, de P.H.A.-F.O, op weg naar Indië. te 9.50 uur Zaterdag uit Weenen vertrok en te 13.05 te Belgrado aankwam. Ut zesde rrtourThegtuig te Medan De P H AGR. het zesde retourvUegtuig, is Zaterdag Palembang gekomen In verband met hevige storing op den Hll- Wrsumschen zender heeft de V AR A. Za terdagavond haar uitzending van 10 tot 10.30 uur gestaakt ten einde te trachten het „ge pruttel” weg te werken. De opstandige beweging in Turkije baart bezorgdheid. o e Klnde- ■al collecte targetijde voor de 1 de Ves* maand, >chillen- pel. Tfi t reiken en Be* 9 en I. MIs 3. Ook lie. Te JMONNEMENTSPRIJK: ra kwartaal, vooë Alkmaar 2.— Voor buiten Alkmaar 2A5 ftl Geïllustreerd Zondagsblad 0-60 hooger 'oor de ae in- van de ere in- feestdag - Missen r Catha- >t zekere ■nhoedje. d; 8 uur Lossie, uur Lof nhoedje. leodorus familie; d om te i Be rn c. Hauw niet 18 Rusland ADVERTENTIEPRIJS: regels f 1.25: elke re RECLAME per regi de eerste pagina; v. pagina's f RUBRIEK „VRAAtj Mi 0.60 per advertem iedere regel n Maar elders H. H. tur Lof 3 uur If en Eersten Kerstdag is de leeriing-stuurman J Neef aan boord van het sa ,jAchlU«" van de K. N. 8. M. in de Golf van Biscave over boord geslagen en verdronken. Van 1—5 I meer 0-25. f O.U voor de overige IÓ5O. EN AANBOD” vooruitbetaling/ per plaatsing van 5 regels; r 9-12 iet Jaar; rw. Heer n half 7 n: half 8 en Te t Is zeer zeker een schandelijk gedoe, het Kerstfeest te vieren in uitsluitend Lucullisch, wuft en zondig genot, maar wij willen aannemen, dat verreweg de meeste dezer misdragingen voortkomen uit onverschilligheid voor het geeste lijke, uit gebrek aan kennis en besef, en vooral uit menschelljke zwakheid, uit den hedendaagschen drang naar genot, boe pikanter hoe liever. Naar het „Hbl.” verneemt, Is de toestand van Jhr. mr. W. H. de Savornin Lohman, president van den Hoogen Raad, zeer ern stig geweest, doch hij Is thans weer vooruit gaande. bii verlies van andere» rin—r. Een commissie van onderzoek ingestrid, naar aanleiding van de beschuldigingen te gen den heer Vogt. -In de Tweede Kamer is onlangs een debat gevoerd over de vraag, of beieo- Ugteg van den godsdienst en godslas-, taring strafbaar moeten en kunnen wor den gesteld. De Minister van Justitie heeft de be zwaren daartegen in bet licht gesteld. Begrijpelijk. Toch....l zonder dat van een vermissing, bfjna tien dagen later, aan de politie is kennis geven, is wel zeer vreemd. Tot zoover het „Handelsblad”. Ter aanvulling en verbetering van het bovenstaande kan de ..Maandagmorgenhet volgende mededeelen Vrijdagavond is op de Zuiderzee nabij Wij denes in de zeestormen een tjalk vergaan. De opvarenden, man, vrouw, twee kinderen en een logé'tje wisten zich met veel moeite in een bootje te redden. Bij den dijk gekomen moesten de kinderen op de steenen worden geworpen, waarna ook de overigen zich met moeite aan land konden begeven. Van de tjalk en het bootje was naderhand niets meer te zien. Nader vernemen wijGistermiddag om drie uur was de schipper van Amsterdam gegaan. Drie uur had men op zee gedobberd, de golf slag had het water overboord doen komen, waardoor de motor niét kon werken. De tjalk beeft men nu drijvende gezien en wordt op gehaald. De familie is in een café te Wijdenes ondergebracht. Zaterdagmiddag heeft de commissaris van politie te 's-Hertogenbosch de bladen ver zocht het volgende bericht te plaatsen: Op 15 December 1930. des voormiddags tusschen 1012 uur zijn in de le klas wacht kamer van het Station te 's-Hertogenbosch een 7 8 tal meisjes geweest, die vermoede- Hjk hebben gesolliciteerd voor de betrekking van kinderjuffrouw of iets dergeljjks, ver- moedelljk in België en zich blijkbaar op bovengenoemden datum moesten melden bij een heer en een dame, vermoedelllk van Bel gische nationaliteit. Waarheen voornoemde meisjes vertrokken zijn, is niet kunnen wor den achterhaald. De commissaris van politie te 's-Hertogen bosch verzoekt bovengenoemde meisjes zich ten zijnen bureele te melden of wel zich schriftelljk met hem in verbinding te stellen. In het „Algemeen Handelsblad'' kon men Zondagmorgen het volgende lezen: Naar wij vernemen, houdt de politie te 's-Hertogenbosch zich op dit oogenblik bezig met een geval, dat in opzet ernstige vermoe dens doet rijzen omtrent de vermoedelljke verdwijning van zeven meisjes uit deze stad. Volgens aan de politie verstrekte mededee- lingen zouden op Maandag 15 December J.L in een der wachtkamers van het station zeven of acht jonge meisjes een onderhoud hebben gehad met een heer en een dame, die in een Belgische auto waren aangekomen en weer even spoedig verdwenen, terwijl van de meis jes niets meer werd vernomen. De een Veronachtzaming, ontheiliging en hei- deneche verwording van het Kerstfeest kennen wij al lang. Een groot deel der menschheid door leeft de Kerstdagen In platte onver schilligheid; voor deze zijn alleen maar de twee vrije dagen en een op Kerstdag gebruikelijk fuifje van belang. Anderen Interesseeren zich heviger voor het Kerstfeest, maar uitsluitend om de dancing- en cabaret-genoegens, wel ke Juist in den „stillen, heiligen nachfi zoo pikant aandoen. De meesten zullen 't wel zoo duivelsch niet bedoelen, maar t is niettemin een frit, dat zU door hun Kerstultspattlngen een zeker vermaak vinden in den hoon, het Kerstekind voor hen Al dan niet legendarisch aangedaan, dat zij er van genieten in den christelijk-hellig- ■ten aller nachten het schandeljjk-wuf- te heidendom uit de tijden van Nero te doen triompheerpn. Zelfs een blad als de JC. Rott. Crt.” is het blijkbaar te machtig geworden: In verband met de publicatie van den Politie-Radio Omroep, maakt men er van de zjjde van de Omroepvereenigingen op attent, dat deze laatste geen kosten in rekening brengen voor de draadloos-telefonische over brenging van. SO-S.-berlchten Verzoeken voor deze berichten rich te men óf telefonisch óf telegrafisch tot de op dat oogenblik zendende vereeniging Dergelijke spoed- of noodberichten worden dan overge bracht als andere gemeenschapsmiddelen lijdelijk falen, of de verblijfplaats van den opgeroepene onbekend is. De afzender moet het bericht onderteekenenliever echter ver zeilde een of andere autoriteit het bericht (dokter, geneesheer-directeur, burgemeester, reeder. enz.). vechtpartij stak zekere J N. te N.-Pekela zich en anderen Zondag met een mes. N. is thans aan de verwondingen in het dijbeen overleden. Maarschalk Joffre is sinds Zondagnamid dag buiten bewustzijn. In den avond verwachtte men het einde binnen eenige uren. Voordat de maaschalk buiten bewustzijn geraakte, heeft hü nog eenige woorden gesproken. Hij was echter seer uitgeput. De koning van Engeland heeft den Brit- schen ambassadeur te Parijs opgedragen hem omtrent het verloop van de ziekte van maarschalk Joffre op de hoogte te houden. Dezelfde opdracht heeft de Egyptische gezant te Parijs van koning Fouad gekre gen. Zeven meisjes te roerd? alleen in Nederland, ook het commando van Sovjet- vemomen en heeft men ge tracht, daaraan te gehoorzamen. In den Dom te Bremen verstoorden enkele opgeschoten jongens een Kerst- godsdienstoefening met revolutionnair geschreeuw; in Pasing, In Beieren, ont ving de pastoor der katholieke kerk een dreigbrief, waarin hem werd medege deeld, dat hij tijdens de Nachtmis van den kansel zou worden neergeschoten, en al dan niet om deze bedreiging ten ujtvoer te brengen trachtten eenige communisten de kerk binnen te dringen; in Finow (in de Uckermark boven Berlijn) werd tijdens de plech tigheden ’s avonds voor Kerstmis een der kerkramen verbrijzeld door een steen, welk»--, een vrouw ernstig ver wondde. Zoo maakt Moskou school! Ook hier komt een zeker systeem aan het licht. De antichrist onzer dagen het Russische bolsjewisme heeft zich tot infernale taak gesteld, het christendom van den aardbodem te doen verdwijnen, en daarom moet allereerst en allerfelst de strijd aangebonden worden tegen het feest der geboorte van den Goddelijken Zaligmaker, het feest, dat de geloovlge massa het sterkst boeit en, op histori sche gronden, ook het sterkst doet ge- looven, het vurigst doet bidden. Hier is de antichrist in volle actie. Laten wij niet aleen dezen uit de hel opgedoemden antichrist bestrijden met alle kracht, die in ons is en die wij te anderen kunnen wekken laten wij ook het gesmade Kerstekind eerherstel bieden. jute «boon»'» OP <Ut blad iltn inaevoln de venekerin ============a-- 1 V1 -- ongevallen verzekerd voor een der voton^Ji?^*"'1'0 f 3000 - Ue*en»'*n«e sebeele ongweblktbeid tol werken door f 7EA bii een onceval met f OEA Ml verliea van een band, f 4 OC bii verlien van een f Cfl bij een breuk van f Af) ’erllee van beide armen, beide beenen ot beide oonen doodeliiken aflooo een voet of een oor duim of wtiavinrer been of arm heeft plaats gehad. Dit bracht nieuwe moei lijkheden en vertraging met zich mee. Niettemin heeft het onderzoek resultaat, en vrij belangrijk resultaat, gehad. De eige naar van de auto, waarmee op 15 Decem ber de reis naar Den Bosch is ondernomen, is bekend. Het is een in Nederland geboortige Belg, wiens naam en woonplaats men ons, in het huidige stadium van het onderzoek, verzoekt niet te vermelden. Nage spoord moet nog. of de bedoelde persoon op 15 December inderdaad in Den Bosch is ge weest. dan wel of van een valsch nummer gebruik is gemaakt. In verband met bijzon dere omstandigheden is het antwoord op deze vraag niet vóór Dinsdag of Woens dag te verwachten. Wat de kellner uit de stations restauratie ons nog meedeelde. Sinds eenige Jaren wordt het Kerst feest echter niet alleen veronachtzaamd, ontheiligd en diabolisch verheldenscht in bacchanaliën-met-toebehooren rinds eenige Jaren is ook openlik de strijd tegen het Kerstfeest aangebon den, en hier manifesteert zich de ware boosheid. Voorheen was ons deze heische strijd alleen maar uit Sovjet-Rusland bekend (waar men natuurlijk ook thans weer met alle mogelljke middelen gepoogd heeft, de christelijke viering van het Kerstfeest onmogelijk te maken, o.a. door te verordenen, dat overal onafge broken moest worden doorgearbeid). Ook ten aanzien van de Kerstfeest- bestrijding zijn de Sovjets echter niet tevreden met dwingelandij en dictatuur la eigen land. Ook naar bulten blijkt dit Jaar het commando uitgegeven te zijn „Weg met het Kerstfeest!” En met de welbekende cadaver-ge- hoorzaamheid gaf J3e Tribune”, het orgaan der Nederlandsche communisten, op den vooravond van Kerstmis onder dezen titel een hoofdartikel, zóó luguber en zóó schandelijk, als we nog nooit in dit smerige blad hebben aangetroffen. Van katholieke zijde werden natuur lijk terstond felle protesten gehoord, maar sterker zal het spreken tot de massa, dat ook de liberale „Avondpost” naar aanleiding van dit schandelijk artikel sprak van .heiligschennis” en het zelfs wel haast zeide te betreuren, «l»t tegen de individuen, die voor zooiets *erantwoordelijk zijn, geen strafrechte lijke vervolging kan worden ingesteld; het blad schreef; Door het hoofdbestuur van den Bond van Ambtenaren in dienst bjj de Nederlandsche Spoorwegen worden pogingen in het werk gesteld om te komen tot de stichting van een vacantie-ontspannlngsoord. een cn an der naar aanleiding van een rapport uitge bracht door een commissie van onderzoek Om tot het doel te geraken heeft het hoofd bestuur de flnantieele medewerking van de B A. N S -leden ingeroepen Vrijdagmiddag is de postboot tusschen Oost- mahom en Schiermonnikoog, tengevolge van den lagen waterstand op de Wadden, aan den grond geloopen. In den loop van den dag zijn post én passagiers met een open motor boot van boord gehaald en naar de plaats van bestemming gebracht. In den loop van den nacht is de boot vlot gekomen. Hoe de zaak ervoor staat. De mededeeltng tn den aanhef van het bericht van genoemd blad, dat „de politie te 's-Hertogenbosch zich op dit oogenblik be- zich houdt met een geval, dat in opzet ern stige vermoedens doet rijzen omtrent de vermoedelijke verdwijning van zeven meisjes uit deze stad", heeft begrijpelijkerwijs in de Brabantsche hoofdstad opschudding on ontsteltenis verwekt. Met eenige verbazipg hebben sommigen in de Hertogstad waar de crltlek en spotlust met zuidelijke voort varendheid gehanteerd pleegt zich afge vraagd, of de Bossche politie inderdaad zoo weinig bij de pinken is geweest dat onder de oogen van den agent, die voor Cuyper's machtig stationsgebouw dagelijks van uur tot uur staat geposteerd niet minder dan zeven of acht meisjes tegelijkertijd geon kleinigheid! konden worden opgelicht en naar het vermoeden is met minder eer bare bedoelingen, naar het buitenland kon den worden ontvoerd. En men stelde tr. -t eenige nieuwsgierigheid de vraag of de Bos sche politie dit op zich zou laten zitten. De „ernstige vermoedens omtrent de ver moedelijke verdwijning van zeven of acht meisjes uit Den Bosch" missen intusschen al len grond. In Den Bosch is geen enkel meis je verdwenen en wat sterker en tegelijker tijd in- verband met deze heele geschie denis zonderlinger is: voorzoover tot he den vaststaat is in heel Nederland geen meis je verdwenen. De ontvoering dateert niet vap vandaag of gisteren maar van veertien dagen geleden! Dat op één dag zes tot zeven jonge meisjes in ons land spoorloos zouden kunnen verdwijnen, zonder dat van één ver missing. bijna veertien dagen later, aan de politie is kennis gegeven, is niet alleen zeer vreemd, maar mag veilig tot bet wijde rjk der volslagen onmogelijkheden worden ver wezen. De Bossche politie heeft Intusschen niet stilgezeten. In België Is een onderzoek inge steld. In de huidige omstandigheden echter vraagt zulk een onderzoek vrij zeel tijd. Er komt bjj dat in België voor kort een reorga nisatie van de nummerborden voor auto's .Jk geloof,” zoo schreef een zijner redacteuren dezer dagen, „dat we het Kerstfeest niet goed meer begrijpen, en ook niet meer met waardige ingetogen heid vieren. Kerstmis.... het feest der Belofte.... de belofte van zonneschijn en lente, le- ven, liefde, vreugde en vrede.... maar dan lezen we In de krant van aeroche- mle, wat een prachtig woord is voor een schunnig bedrijf.... dan worden de si garen geëtaleerd met Imltatie-hulst en de kaas met Spaanache pepers en het banket met sparregroen en maretak ken.... dan concentreert zich de menschheid twee dagen lang op lekke ren leeftocht.krentenbrood en kreeft, oesters en oliebollen, wildbraad en ka viaar. Nee, we verstaan het Kerstfeest met meer. We ver-eten het. Als we de zegepraal der Liefde zoe ken. vinden we Duitsche ganzen, Fran- sche paté, en Britsche plumcakes en we hebben den mond te vol om méé te zin gen „Vrede op aarde” en dat is ntaar goed ook, want de wereld viert de ge boorte van haren Zaligmaker, die haar liefde leerde, terwijl zij bezig is gifgas sen te bereiden om in een toekomstlgcn friscb-frOhlichen Krieg de burgerbevol kingen en gros et en detail te vennoot- den. De blijde boodschap....! die doen Ye nog bij den wijnhandelaar en den poelier.... en verder danst een deel van *t Christendom door den Heiligen Nacht, met malle hoedjes op en lange neu zen.... en bulten staat een kleumige Heilsoldaat bij z’n Ijzeren potje.... „Voor het Kerstfeest der armsten”. Dat is eindelijk iets ontroerends, iets onbaat zuchtigs in de steedsche Kerst-razernlj. Mij is dit opschrift liever, dan het in blanke reuzel gecalligrapheerde: „Vroo- Hjk Kerstfeest” op een ham.” Dezer dagen vergaderde onder presidium van haar voorzitter, prof. dr. W. H. Nolens, de Rijkscommissie voor Werkverruiming. Mededeeling werd gedaan van het versebö- nen van het tweede verslag der commissie, afgesloten op 30 Juni jj. De commissie nam er met groote instem ming kennis van. dat de R K. kerkelijke overheden opwekkingen hebben gepubliceerd, waarin de onder hen staande personen en instellingen worden aangespoord zoo weinig mogeljjk arbeiders te ontslaan en daarente gen. zoo mogelijk, meerdere personen te werk te stellen door opsporing van nieuwe werk gelegenheid door net vervroegd uitvoeren van werk en door in deze buitengewone omstan digheden de voorkeur te geven, bij het ver strekken van orders, aan het Nederlandsch fabrikaat In aansluiting hieraan werd besloten een schrijven te richten tot den voorzitter van den Raad van Ministers, waarin deze ver zocht wordt, te willen bevorderen, dat even als enkele jaren terug de provinciale, ge meente- en waterschapsbesturen worden opgewekt thans zooveel mogelijk werkgele genheid te openen en bij het verstrekken van orders de voorkeur te geven aan Neder- landsch fabrikaat. Mocht men het voornemen hebben een order zoo te plaatsen, dat ze ten voordeele van hejt buitenland komt, hiertoe dan niet over te gaan vóór het advies te hebben in gewonnen van de commissie Besloten werd, in t communiqué de aan dacht Handel en Nijverheid te adviseeren. de totstandkoming van een exportcrediet- garantie te bevorderen op de wijze als in een nota door het secretariaat was ontworpen. Besloten werd, in het communiqué de aan dacht erop te vestigen, dat de commissie, dank zij haar langdurige ervaring, in staat is. inlichtingen te verstrekken over de vraag o< en in welke mate bepaalde industrieele producten hier te lande worden voortge bracht. Ook is de commissie reeds meer rbtn e^ns in staat geweest te bevorderen, dat de voortbrenging van producten is ter hand ge nomen. welke tot dusverre uitsluitend uit bet buitenland werden betrokken Ten slotte werd mededeeling gedaan van eenige tientallen aanvragen om bemidde ling der commissie, teneinde bepaalde op* drachten, welke naar het buitenland dreig den te gaan, voor onze nijverheid te behou den Zij hebben dikwijls tot het gewenschte resultaat geleid Sedert geruimen tijd bestond bij de politie te Enschede het vermoeden dat er in de s'ad frauduleuze handel werd gedreven in ver- doovende middelen. Deze zouden uit Duitsch- land worden uitgevoerd en van hieruit dan verder het land worden ingebracht. Wel was de recherche waakzaam, doch het gelukte toch niet de daders, want het moesten er meer dan een zijn, in handen te krijge i Ongeveer een week geleden ontving men eenige aanwijzingen van zoodanige» aaid. ^vermoeden zekerheid werd, zoodat lige maatregelen werden genomen. Woensdagmiddag werd naar de „Crt.” meldt, tegelijkertijd in een acht-tal perceelen te Enschede door de politie en recherche, daar bij geholpen door rijksambtenaren van de Invoerrechten en Accijnzen, een inval gedaan In zeven van deze perceelen was de mcx-ite vergeefsch. daar er niets werd gevonden, doch in een huis aan de Beltstraat bewoond door R. S., deed men een goede vangst. On der leiding van den commissaris van polit.e. den heer D. J. Postma. werd daar eèn inval gedaan. Een drietal zich daar bevindende personen werd gearresteerd, waarna de wo ning nauwkeurig werd doorzocht. De com missaris vond spoedig eenige doozen met buisjes morfine en cocaïne, die versopt waren in een kinderwagen. Voorts werd uit een kastje in de voorkamer eveneens e^n partjj van deze verdoovende middelen te voorschijn gehaald, terwijl ten slotte nog een groote partij gevonden werd in een ledikant op zolder, waar de doozen onder de dekens lagen verborgen In totaal werden er in dit eene huis ruim 450 ampullen met verdooven de middelen in beslag genomen, waarvan de verkoopwaarde op ongeveer 4000 geschat wordt. Nadat proces-verbaal tegen de gear resteerden was opgemaakt, werden zij voor- looplg weer in vrijheid gesteld. De Brusselsche correspondent van de ..Msb" meldt dat de invoer van herkau wers tot nader bevel verboden is langs het grenskantoor Selzaete-station. recherche in Den Bosch is thans met intensief onderzoek bezig, dat zich tot ver in België uitstrekt, terwijl naar zich begriipen laat leder, die inlichtingen meent te kunnen verstrekken, wordt verzocht, zich bü den commissaris van politie te melden. Het vermoeden bestaat, dat deze jonge meisjes zijn opgeroepen voor fictieve betrek kingen in het buitenland. Nadere bijzonderheden Nader vernemen wjj nog de volgende bijzonderheden over dit geheimzinnig geval. dat eerst gisteren in de Brabantsche hoofd stad ruchtbaar Ls geworden. In den ochtend van Maandag 15 Decembre arriveerden op het Stationsplein te 's-Her- togenbosch In een Buick-auto een Belgische dame en heer, die zich naar de stations wachtkamer jiiet rooken” begaven, waar een zes- k zevental Jonge meisjes op hen bleken te wachten. Ieder dezer meisjes, die elkander vreemd waren, werden afzonderlijk door de dame en heer in een hoek van de wachtka mer ontvangen. Toen allen vertrokken de geheele ont moeting heeft niet langer dan een half uur geduurd vond een kellner uit de stations restauratie. de geheele zaak nogal geheim zinnig en noteerde daarom het nummer van de Buickauto. Den volgenden dag ont moette hij zeer toevallig een der meisjes van wie hjj vernam, dat de dame en heer haar een aanbieding hadden gedaan om als gouvernante in België in dienst te treden. Zij was op dit aanbod echter niet ingegaan. De kellner heeft daarop, van hetgeen hij gezien en gehoord had. kennis gegeven aan de Bossche politie, die onmiddellijk onder leiding van inspecteur Van Keulen, een on derzoek instelde. Daarbij is gebleken, dat in 's-Hertogenbosch geen enkel meisje vermist wordt. Ook een uitgebreid onderzoek naar de auto, in België ingesteld, heeft tot nu toe gten resultaten opgeleverd, waarbij nien echter met de mogelijkheid rekening moet houden, dat het nummer op de Buick valsch kan zijn geweest. Wellicht dat thans, nu aan dit geheimzin nige geval meer ruchtbaarheid wordt gege ven, spoedig de ontknooping komt. Dat op één dag zes a zeven jonge meisjes in ons land spoorloos zouden kunnen verdwijnen, zonder dat van een vermissing, bijna veer- ge- yA cr I g Li L Naar aanleiding van de beschuldigingen door het blad De Gelderlander" tegen den heer Vogt. directeur van de AVRO, inge- bracht, heeft deze dr J. Th de Visser ver zocht een commissie tot onderzoek samen te stellen. Dr. de Visser heeft zich daartoe be reid verklaard, onder voorwaarde dat hij zelf in die commissie geen zitting zal nemen met het oog op zijn functie als voorzitter van den Radioraad. Hij heeft echter drie personen bereid ge vonden in deze commissie van onderzoek zit ting te nemen, n.l. de heeren mr. B de Gaay Fortman, rechter in de arrondissements rechtbank te Amsterdam, mr. C. P M. Rom ine, advocaat en lid van den Gemeenteraad te Amsterdam, en prof. mr. C. W. de Vries, hoogleeraar aan de Handelshoogeschool te Rotterdam. Wij hadden nog een onderhoud met den kellner in de stations-restauratie van wien de eerste berichten over de vermoedelijke verdwijning afkomstig zijn. In tegenstelling met andere meening, gaf hü ons als zijn stellige overtuiging te kennen, dat de zaak niet pluis is. Het ging alles zoo geheimzinnig toe; der elkaar spraken de dame en de mijnheer Pransch, zij bleken echter ook goed Neder landsch te kennen.Van de gesprekken zelf was niets te verstaan geweest, daar ze op fluisterenden toon werden gevoerd. De indruk ts gevestigd, dat de kellner zou hebben vermoed, dat een dame en een heer, die in de stations-restauratie „Roo- ken" zaten, bij het Belgisch tweetal hebben behoord. Deze voorstelling is echter, ook volgens den kellner, niet juist. Het laatste tweetal is vermoedelijk een vader met zijn dochter geweest. Het meisje kwam met den (vermoedeljjken) vader binnen, ging apart zittea en begaf zich later na^L de wachtka mer „Niet rooken.” waar zij een onderhoud had met de Belgische dame en mijnheer. Bij zonder opgewekt kwam zij van hen van daan; zij ging recht naar den persoon toe, met wien zij was binnen gekomen. Later voegde zich de Belgische dame bij hen en sprak korten tud met hen. waarna zij weer naar haar reisgezel terugging. De verschillende meisjes in de wachtka mer ..Niet rooken” hadden elk afzonderlijk een onderhoud met de beide Belgen Zjj zijn allen weer alleen vertrokken. Geen van hen is met de Belgische dame en mijnheer mee gegaan. De kellner wiens argwaan was opgewekt en die gehoord had dat er Pransch gesproken was probeerde nog iets naders te weten te komen. Er stond daar een paraplu. Hij vroeg aan de Belgische dame of deze paraplu mis schien van haar was. Waarop zij in zeer goej Nederlandsch antwoordde dat die heelemaal niet van haar was. Op het perron zag hü een-der meisjes op en neer loopen. De kellner ging naar haar toe. om een praatje met haar te maken. „Heeft u naar een laetrekking gesollici teerd?' vroeg hij. „Dat is nogal vrijpostig van u. om dat te vragen." was het antwoord. „Waarom wilt u dat weten?" De kellner vertelde, dat hij twee docht“rs had. die zonder betrekking waren en die misschien ook zouden kunnen solllciteeren. „Wat zijn dat voor dochters?” iroeg het meisje. „Wat doen ze?" „De een is modiste, de ander in het hoe- denvak." „O." vond 't meisje. „Dan is het toch niets voor u. Ik wil het wel zeggen: het is voor kindermeisje in België. Maar ik ben er op ingegaan.” De ontmoeting van den kellner met het meisje had denzelfden morgen van 15 De cember plaats; niet, zooals hierboven meld, een dag later. De kellner heeft, in het boven weergege ven bericht den auto van óc beide Belge.i een Buick genoemd. Hetbleekonsechter.dat hü van dit merk niet zeker is. Het kan ook een Mercedes geweest zün. (De auto-type's loopen nogal uiteenMaar niet iedereen ziet blijkbaar scherp op dit gebied!) Er is gezegd, dat de Belgische auto be stuurd werd door een chauffeur in livrei. Dit is niet juist. Bij het wegrijden zat achter in den auto de Belgische dame; voorin zat de Belg zelf aan het stuur Hoe de zaak er thans voor staat. De zaak staat thans zoo. dat moet worden afgewacht, of het nummer van den auto, dat in Den Bosch genoteerd is. inderdaad het autoniobiëlnummer van óen Belg is. die op 15 December in Den Bosch is geweest. Dan zal ook tegelükertijd blüken, wat het do^l van dit bezoek is geweest. Wat de „verdwijning" van de zeven of acht meisjes betreft zooals reeds werd op gemerkt is van eenige verdwijning ner gens in 't lieve vaderland iets bekend. Zoo- dat de opvatting dat hier een ontvoering of boos opzet tenslotte niet in het spel zal blli- ken ons vooralsnog wel de meest waar schijnlijke lükt. •UBSAD) BOF C ALKMAAR falsfoen: Administratie Na 433 ftedactle Na 633 In de „Tribune", het orgaan der Ne derlandsche communisten, komt thans, aan den vooravond van het Kerstfeest, een artikel voor, zoo dlep-beleedlgend voor den godsdienst en voor de gods- dienstigen, zóó vol Van den felsten laster en de «chandelükste heiligschennis, dat we haast het ontbreken van strafbepa lingen zouden gaan betreuren. „Weg met het Kerstfeestf” staat er boven. De titel zegt reeds genoeg: ook in dit opzicht poogt het Hollandsche filiaal van Moskou zün Russische lastgevers te evenaren, ja zelfs te overtreffen. Wij hebben er even aan gedacht, iets utt dit weerzinwekkende geschrijf over te ne men, al was het alleen maar om te doen zien, met welke lieden men te doen heeft. Maar wü achten het papier van ons blad er toch te goed voor. En wij willen op Kerstmorgen onze lezers niet met zulke citaten kwetsen. Laat ons daarom alléén den slotzin van het artikel overschrüven „Leve de stem van het kanon. Het kanon der proletarische revolutie”. Welsprekend! Ziedaar de kerstgroet der bols jewieken: „Leve het kanon I” Kanon gebulder, geaccompagneerd door de schandelükste heiligschennis. Dat is communisme. Het „Vrede op aarde” kennen deze deerniswekkende tnenschen niet.”

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1