ONS BLAD F L. Frankenberg—Alkmaar JOH. LAUWE RS Voornaamste cKieuws Beleefd verzoek dit nummer bestaat uit twee bladen DINSDAG 30 DECEMBER 1930 TWINTIGSTE JAARGANG No. 305 VIER EN I Rapport commissie-Rutgers De stand van zaken GELD RIEKT NIET! •y VS Op de jacht gestruikeld Zij zoon getroffen Bloembollen-lnvoer In de V. S. Totale schade: f 250.000 ft I 350.000 Regeeringsonderzoek Mgr. Pacificus Bos O. M. Cap. Het einde nadert Zesdaagsche te Brussel K. R. O. en Liturgie TUee Gouverneurs Generaal bijna ingerekend Op verschillende belangrijke punten geen eenstemmigheid bereikt Nieuwe compagnie hospitaal soldaten aan onze week-abonné’s, om het abonnementsgeld op MAANDAG, uiterlijk Dinsdag aan de bezorgers te willen betalen, aange zien zij verplicht zijn op tijd af te rekenen. Wij rekenen daarom Uwe medewerking. Al onze tabellarische boeken zijn voorzien van uitslaand hoofd zonder prijsverhooging. Slechts éénmaal de hoofden in te vullen L t. a. Het conflict in het Zeevisscherijbedrijf Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR DON QUICHOTTE ALBARDA De toestand van Joffre De ramp van den Merapi HARTELOOS De Pooische terreur in Opper-Silezie De „revolutlonnalre” beginselen In rood-wit-blauw met de konings kroon NIET VRIJGEPLEIT GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER ER TWINTIG UREN HA HET OHGEVAL M,,d t, (nerTO|-e f750 NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD of Vergadering vin de Eerste Kamer. VUf minderbe.dsnota’n toegevoegd laag Ontwapeningsrede vin Lord Cecfl. Kapitalistisch gedoe der S. D. A. F. Felle hotelbrand te Ontario. Barometerstand 9 uur m.: 754. Stilstand. op Vorming ran een gas-compagnie blijft Het ZAL HIJ ER BOVEN OP KOMEN’ M :ers den De strijd tusschen loten- en aandeelhouders van het Paleis voor Volksvlijt duurt voort. en ander echter goed men zich af: tegen wt? (L. tcht (Beo (A. 2—3 kte ,til- tnd scherpe actie wordt gevoerd, die grqpd vindt in het feit, dat aan :lf elke zeggenschap is ont in De reactie in Turkije. Gouverneur ont slagen. Het dreigende conflict in de Noordseo- vlsscherjj. 0—5 K.) 3—S 1— dat nne LkW De schade, door de Meraptaitbarstinr ver* oorzaakt. I in ro- iaar >rdt larf ro de kle- yan ■oor eest ;en- teg, len, ze wat oou en die dan net een ij ti de iwe om hti ABONNEMENTSPRIJS) éer kwartaal, voor Alkmaar f 3.— Voor bulten Alkmaar 2A5 Md Geïllustreerd Zondagsblad j 0.60 hooger Regeeringsondenoek inzake de terreur ia Opper- Silexie. liCBT OF. De lantaarns moeten meega* worden opgestoken om: 4-23 uur. oor ge ilen Er bestaan ernstige plannen om te komen tot oprichting van een vijfde compagnie hos pitaalsoldaten, die meer speciaal opleiding zullen ontvangen In het behandelen van gas zieken. f Deze compagnie zou worden ondergebracht in de Damlustkazeme, te Utrecht, waar, be halve de 1ste en 3de compagnie hospitaalsol daten, ook de militaire gasschool ligt. Leven»l»u>te «ehcele onue*.hikt heid col werken door «ertie» van beide irmei belde heenen at belde onsen op een voortleven van ons onafhankelijk nationaal bestaan, moet de heer Albarda zelf maar uitmaken. Overigens zijn zijne woorden echter niets dan Don Quichotterie. Wat niet wegneemt, dat Albarda zich een gruwe lijk gevaarlijk spel veroorlooft. Heeft Albarda zich wel eens afge vraagd, hoe hij In de ure des gevaar» sal kunnen bezweren de geesten, die hij zalf heeft opgeroepen? „Arcor was volkomen in zijn recht kritiek te oefenen op een zijns Inzien-, foute politieke handeling van een communistisch gemeenteraadslid. Zonder twijfel heeft p.g. Kr. in deze zaak verkeerd gehandeld. Ook bij den dood van onze klasse-tegenstanders mogen we niet de arbeiders in verwar ring brengen door een soort eenheids front te vormen met de bourgeoisie. Het „zuiver menschelljk gevoel” van een klassebewust revolutionnair arbei der moet hem dit doen inzien. Tusschen ons „zuiver menschelljk gevoel" en dat van de bourgeoisie is nu eenmaal verschil.” Albarda heeft In zijn Kerstrede ver klaard, dat het oogenbllk, waarop hij in de Kamer de bekende verklaring om trent de houding der 8. D. A. F. ingeval van mobilisatie aflegde, het gelukkigst? oogenbllk van zijn leven geweest is. En VU dankte de heele partij, dat zij hem daartoe in staat gesteld had. Zoo n oratorische vuurpijl ging na tuurlijk glanzend opl Toch heeft de slimme Albarda zjjn bij voorbaat dankbaar gehoor ook nu weer knollen voor citroenen verkocht; a'J zeide on.: En de Vrljzlnnlg-Demokratlsche Bond zal het zich zoolang hij van geen ge wijzigd inzicht blijk geeft moeten laten welgevallen, dat hij revolutionnair wordt genoemd. bif ▼erliw anderen Tinker, ADVERTENTIEPRIJS: Van 1—5 regels L25: elke regel meer 8-25- RECLAME per regel .8.75 voor de eerste pagina; voor de overige pagina's 9J*. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" bjj vooruitbetaling per plaatsing 6.60 per advertentie van 5 regels: iedere regel meer f 9.13 „Het is mogelijk, dat ondanks oime actie de oorlog uitbreekt. De Socialis tische Arbelders-IAternationale en het Internationaal Verbond van Vakver- eenlglngen hebben rieh beraamd over onze houding in dit geval. De regee- rlngen elschen bij mobilisatie blinde gehoorzaamheid. Doch hij, die achter zich ziet, naar de vreeselljke Jaren 1914—1918, zal zeggen, wanneer een regeerlng weer den euvelen moed ral hebben, een oorlog te ontketenen: ,Er is slechts eén middel: de dappere on gehoorzaamheid schijnt er dus in den dat de Gouvemeurs-generaal met Maandagavond werd het einde van maar schalk Joffre verwacht. Opnieuw Is echter in den laten avond een verbetering in den toe stand ingetreden. Tfegen alle verwachting opende maarscha'k 'Joffre tegen 10 uur de oogen en was weer volkomen bij bewustzijn. Tegen kwart voor elf "werd medegedeeld, dat de patiënt een glas water had gedron ken. Vervo'gens wisselde hU eenlge woord?» wmdng^n trachtten te plunderen, met de artsen en nam eenlg voedsel tot zich. Daarna viel hij in een lichten slaap. Na mid dernacht verlieten de artsen het ziekbed. ZIJ, deelden mede, dat de patiënt waarschijnlijk; den nacht, sou doorkomen. Hedenmorgen ravijn. levert ruhnd. Een treurig verschijnsel is, dat de militai ren, die voorzien fijn van politioneels be voegdheid, reeds verschelden dieven pak ten, die, gebruik makend van de afwezig heid van de dessabewoners, de verlaten Te Zeeland bij Uden waren gisterenmiddag de heer N. Mandes met zijn broer en zijn 15-Jarigen zoon Marinus op Jacht onder deze gemeente N. M struikelde, het schot van het geweer ging af en trof den jongen in de zijde, onder het hart, met het gevolg, dat de knaap bijna onmlddellljk overleed. De ver~ slagenheid is groot. In het laatste medisch bulletin inzake den toestand van Maarschalk Joffre. dte sedert 24 uur in doodstrijd verkeert, wordt er in het bijzonder op gewezen, dat in tegenstel ling met andersluidende geruchten, geen tweede operatief ingrijpen noodzakelijk is gebleken. De toestand van den patiënt is buitengewoon ernstig en zijn krachten zijn erg verminderd. De laatste dagen lieten zich talrijke offl- cleele personen en bultenlandsche diploma ten In het bezoekersboek Inschrijven, hetwelk in de voorkamer van Joffre's woning Is neer gelegd. De toegang tot de ziekenkamer is den bezoekers verboden. Slechts enkele zeer intieme vrienden van den Maarschalk mogen binnentreden. Na de opzegging van 't collectief contract- 1930 door de samenwerkende orgaplsa'ics In het zeevisscherijbedrijf heeft de loon- comnussle. Ingesteld door het hoofdbestuur der Reedersvereeniging voor de Nederland- sche haringvlsscherU. eenlge besprekingen gehad met de vertegenwoordigers der vak bonden. De organisaties hebben hunne verlangens ten opzichte van de verschillende loonrege lingen ingediend, welke door de looncom- missie onaannemelijk zijn verklaard. De onderhandelingen duren evenwel voort; de organisaties hebben hunne verlangens gewijzigd, de looncommlssle heeft een voor stel Ingediend. Ingevolge het door de algemeene vergade ring der Reedersvereeniging genomen be sluit, mogen geen schepen vooor de win- tervisscherlj worden klaargemaakt, voordat een nieuw contract met de vakbonden is af gesloten. Er wordt dus niet op en aan de schepen welke de haringvisscherU hebben geëindigd, gewerkt. Bemanningen worden niet aange nomen, doch er is geen sprake van ontslag van in dienst zijnd personeel, zoolang met de organisaties wordt onderhandeld. Naar de „N. R. Crt.” verneemt, vergaderen vandaag de Scheveningsche visschers. Woensdag heeft een bespreking plaats tusschen de looncommlssle en de vertegen*' woordigers der samenwerkende organisaties. Sedert Zondag vertoeft de Pooische Minis ter van Binnenlandse he Zaken in gezelschap van enkele autoriteiten uit de Wojwodeschap in Opper-Sllezië en speciaal in die stroken, waar gedurende de jongste Pooische verkie zingen daden van terreur tegen de in hoofdzaak Duitsche minderheden hebben plaats gevonden. De Minister laat zich niet alleen door de plaatselijke autoriteiten, meer ook door de slachtoffers zelf of door tot de minderheden behoorende persoonen, die scha de hebben geleden, inlichten. spoedig komt zulk een feit echter troepencommandant ter oore en kort er genoeg soldaten ge- de kwaadwilligen weer Dat is aardig gevonden en het klinkt nü al bijna klassiek: „dappere <mge hoorzaamheld” Als men een leest, vraagt richt de heer Albarda zich eigenlijk? „De regeeringen” elschen bij mobili satie blinde gehoorzaamheid; dat betee- kent dus alle regeeringen. En met „een regeerlng”, die misschien eens den euvelen moed zal hebben, een oorlog te „ontketenen”, kan toch zeker niet deze of een volgende Nederlandsche regeerlng bedoeld zijn. Dat heeft'Albarda indertijd zelf toe gegeven. Hij kan dus alleen maar willen zeg gen, dat de 8. D. A. P„ wanneer een vreemde natie''op Nederlandsen gebl<ri een oorlog met een derde natie ”1 komen uitvechten, geen hand ixi uitsteken om te trachten, dit groot ste aller onheilen te voorkomen yn mannen, vrouwen en kinderen weerlo-js aan den overweldiger zullen prijs geven. Hoe dit te rijmen valt met de verkla ring. dat ook de K D. A. F. pr^a stelt Iets nacht. gevolg er voorbij reden, te zijn gebeurd. En de overmeestering van een spoorwegstation -alleen reeds geeft aanleiding tot het ver moeden. dat die aanvallen er op gericht waren den extra-trein aan te houden en de beide excellenties plus een Fransch ge neraal (Bonnet) en verder gezelschap aan te houden. Rapport der Staatscoramisste-Ratgers thans door de leden geteekend. Geen een stemmigheid bereikt. BUREAU: HOF ALKMAAR Telefoon: Administratie No. 433 ©edactte No. «33 Tn extenso hebben wij hierboven Mr. Marchant's artikeltje overgenomen. ■hitst, om te doen blijken, hoe hij er niet toe In staat te, het huldig revobi- Uonnair karakter der VriJzlnnlg-Demc- kraten weg te praten. Hij redeneert in en uit hij draait om de zaak heen; het feit, waar 't op ftftn komt, kan hij niet loochenen. De parlementaire demokratle elscht, ■00 schrijft hl), dat wij de Grondwet ge hoorzamen, zooals zU luidt. ïuist, zoo Is bet! Maar in plaats van dan consequent door te redeneeren en te zeggen: „Maar In bepaalde omstandigheden, als het ons belieft, zullen wU de Grondwet, zooals zij luidt, niet gehoorzamen en dus zijn wij revolutionnair” In plaats daarvan gooit hij het gauw op een ander praatje en zegt hij doodleuk: „Goed, maar dat is niet de zaak”! Kijk, dat Is nu Juist wèl „de zaak', dat is nu Juist enkel en alléén „ae zaak”. Wanneer Mr. Marchant vindt, dat de Grondwet niet In orde is, dat het volk te weinig zeggenschap heeft In aangele genheden van oorlog en vrede, dat „her vorming” dringend noodlg Is, welnu, dan Is het zijn recht, ja, zijn plicht, te pogen, daarin langs wettigen weg. met wettlqe middelen verandering te doen brengen. Wijkt hij nu of later van den wettigen weg af, neemt hij onwettige middelen te baat en weigert hij de Grondwet, zooals «ij luidt op- hst eigen moment, te ge hoorzamen, dan Is hU revolutionnair. BU Kon. Besl. van 3 Juli werd een Staats commissie ingestëld, aan welke werd opge dragen: a. te overwegen, of in de Lager-Onderwljs- wet-1920 wijzigingen behoorden te worden aangebracht, waardoor met volkomen eer biediging van het beginsel der financieele gelijkstelling tegenover de openbare kassen van het openbaar en bijzonder onderwijs, ge lijk dit is neergelegd in art. 195 der Grond wet, en zonder schade te doen aan de vita'e belangen van het onderwijs aan dat be ginsel een minder kostbare toepassing zou worden gegeven; niet noodzakelijke beperkingen der vrijheid van het onderwijs zouden worden weggeno men; en tn bet algemeen bezwaren, welke bij de toepassing van de Lager Onderwijswet-1920 zijn aan het licht getreden, zouden worden opgeheven b. indien deze vraag bevestigend zou wor den beantwoord, haar voorstellen'te belicha men in ontwerpen van wet en, zoo noodlg. van algenieene maatregelen van bestuur. In de commissie werden 12 leden benoemd waarvan zeven tot de rechter- en vijf tot de linkerzijde behoorden. Tot voorzitter werd prof. mr. V. H. Rutgers (a.r.), tot onder voorzitter de heer Th. M. Ketelaar (v.d.) aan gewezen. Na vier en een half jaar Is de commissie thans met haar werk gereedgekomen. Giste ren werd het rapport aan de Koningin door de leden geteekend. Behalve de bovengenoemde zijn dit de heeren mr. T. A. van Dijken A. H. Gerhard (s.d.), prof. mr. dr. J. van der Grinten (r k mr H. W. J. M. de Jong (rk.) dr. W. W. van der Meuten (v.b.>, Ed. Polak (s.d.), jhr. dr. J. W. H. Rutgers van Rozenburg (ch.), H. W. Tilanus (ch.) mej. J. Westerman (v.b.) en mr. A M. J. baron van Wijnbergen (r.k.j. Naar de „Telegraaf- verneemt, zijn de leden op verschillende belangrijke punten niet tot eenstenrtmigheid kunnen komen en zjjn dientengevolge niet minder dan vijf minderheldsnota's aan het rapport toege- vpegd. - -K- Het rapport wordt nu aan de Koningin toegezonden met den wenach. dat bet Haar moge behagen het rapport met de bijlagen te doen openbaar maken en algemeen verkrijg baar te stellen. Binnen korten tijd is derhalve de open baarmaking van bedoeld apport met de bij lagen tegemoet te zien. Het bestuur staat de bevolking alleen terugkeer naar de dessa's toe met schrifte- lljke toestemming van den vulcanoloog dr Nêumann, van Padang. Deze blijft ter plÈatse, terwijl de andere vulcanologen In Advertiser's Weekly, een Engelsch tijd schrift, adverteeren Volk en Voorwaarts met een geheele pagina annonce, in rood, wit en blauw, met bovenaan de Nederlandsche leeuw onder de koningskroon, geflankeerd links door de Engelsche vlag en rechts door onze vadcrlandsche driekleur. Volgens de H. P. vermeldt de tekst der ad vertentie, die bedoelt Engelsche ondernemers te bewegen in genoemde socialistische bla den te adverteeren: „These copies go to families earning good wages" enz., wat wij zouden vertalen met Ons blad komt In ge zinnen, waar een goed loon wordt verdiend. Zoo wordt met dé roode beginselen gesja cherd, wanneer 't zakelijke bjj de heeren soelaal-democraten een rol speelthier blijft men weg bij de opening der Staten- Generaal en In Engeland neemt men de pose aan, alsof men zelfs wel een „Leeuwtje" zou aanvaarden. Hoe denkt de linker-hoek in de 8. D. A P. hierover? De weldenkende, gewone arbeider moet toch ook een eigenaardige gewaarwording krijgen nu hij de roode vlag ziet verdonkere maand en ter wille van buitenlandsch kapi taal de nationale driekleur ziet gezwaaid, en dat nof wei met 'n .bekroonden leeuw." ’n Model voorbeeld uit de „kapitalistische” praktijk. De burgemeester van Lonneker stier! en werd begraven. En het communistisch raadslidKrom- mend ijk was bij de ter-aarde-bestelling tegenwoordig. Deze daad van doodgewone piëteit heeft hem scherpe critfek bezorgd: het kwam niet te pas, dat een com munist bij de begrafenis van een bour geois aanwezig was. zoo beduidde hem een zekere „Arcor 47” in „De Tribune", De zondaar reageerde daarop door aan „De Tribune” een schrijven te zen den, waarin hij zijn daad verklaarde uit „zuiver menschelljk gevoel”. Ook de afd. Glanerbrug van de C. P. H. bemoeide zich met het geval: de af- deellng nam een motie aan, waarin de meenlng werd uitgesproken, „dat de houding van p.g. Krommendijk als com munist niet was te verdedigen”; evenwel was der afdeellng gebleken, dat hier van eerbetoon geen sprake geweest was en dat er slechts uit menschelUkc overwegingen was gehandeld dies sprak de afdeellng er zich voor uit „als nog” het volle vertrouwen te stellen in p.g. Krommendijk. „De Tribune” Is van die goedpraterij echter heelemaal niet gediend; de redactie zal nu eens precies zeggen, waar *t op staat: Vormins van een caacompacnêe bij de hospitaalsoldaten. De K. R. O. begint het nieuwe jaar met sen belangrijke Morgenwudlng. De gezangen der H. Mis. uitgevoerd door de monniken van Solesmes. opgenomen ,g> His Masters Voice ’-platen. zullen door Prof. J. C. W. v. d. Wiel gedurende de Mor genwijding verklaard worden. Standaert in Degenen, die van een indmk Ore- goriaansche uitvoering willen genieten, stem men af op 1 Januari as. om 8J0 uur op „Het was te voorzien,” zoo schrijft Mr. Marchant, „dat de bewapenaars ach en wee zouden gaan roepen ov?r de revolutlonnalre actie van ons, vrij- zlnnlg-democraten. Als de opruiing niet uit de gebezigde woorden is te bewijzen, dan Is het verwijt: gij hebt het niet afgekeurd, gij wascht uwe banden In onschuld enzoovoort. Als hier sprake is van revolutie, dan zijn het deze brave lieden zelf, die tot revolutie uitlokken. Dat alleen hebben wU willen aantoonen. Men zegt ons. dat parlementaire democratie elscht, dat wij de Grondwet gehoorzamen, zooals zij luidt. Goed, maar dat is niet de zaak, waarover wij hebben gespro ken. Het Is deze: als men wil voor komen, dat de wet wordt overtreden. moet ce Inhoud redelijk zijn; en als die niet redelijk is, moet men hem redelijk maken. Maar In plaats van in die richting eenlg uitricht te openen, zegt men, dat wij revolutionnair zijn, zonder eenlge poging te doen om onze bezwaren te weerleggen. Dat wij voor revolutionnair warden gehouden, is het belangrijkste. De rebt doet er niet toe. Zoo elscht het de poUtlek. Toch moet men stekeblind zijn om alet te zien, dat over de geheele wereld een haar het volk zei houden In de beslissende maatregelêi die het In den oorlog voeren. Dat wil len velen niet meer, en daarin hebben zij gelijk. Het is ook duidelijk, dat deze actie tot revolutie kan lelden. ff Werd hier geen minderwaardige politiek gedreven, dan zou te ver wachten zijn geweest, dat wij met ons streven om voor het gevaar de oogen te openen, instemming zouden oog sten. Immers, hier gelijk In de geheele geschiedenis van onze partij, was het ons te doen om door een wijs wetge vend beleid revolutlonnalre schokken te voorkomen. Waar Is hervorming dringender noodlg dan daar, waar men kan zeggen, dat het uitbreken van revolutionnair verzet „spreekt van ■elf”? De verklaring van dit raadsel Is, naast de minderwaardige politiek, die wordt gevoerd, dat men de zeggen schap van het volk In de beslissing. waardóór het volk In den oorlog wordt gevoerd, niet wU. De heer Heemskerk was hier met zijn stem uit een vervlo gen periode het duidelijkst. Wel zeer sterk is In deze discussie gebleken, hoe noodzakelijk het is, dat wij onze actie krachtig voortzetten. Maarschalk Joffre nog steeds in deed ströd. Z. D. H. Mgr. Pacificus Bos O. M. Cap., zal 6 Maart as. te Genua scheep gaan, om met het stoomschip ..Prins der Nederlanden" de terugreis naar Borneo te aanvaarden. P. Fulgentius, die eenigen tijd met verlet hier te lande verbleef, zal Mgr. vergezel»^ De vrljzlnnlg-demokraten hebben zich door hun hand- en spandiensten, In de mobillsatle-kwestle aan de 8. D. A. P. verleend, op een voor zichzelf minder aangename wijze in opspraak gebracht, en Mr. Marchant spant rich geweldig in om zijn partij te verdedigen tegen het haar terecht toegeslingerd verwijt: dat zij rich, door In deze kwestie aan den leiband der 8. D. A. P. te loopen, mét de 6. D. A. F. revolutionnair be toont. De vrljzlnnlg-demokraten voelen zich In doe positie van beklaagden blijkbaar niet zeer behaaglijk, wat overigens te begrijpen Is. Vandaar de hopeloose pogingen, rich vrij te pleiten. Mr. Marchant probeert het In het Jongste nummer van „De Vrij zinnig- Demokraat” wéér eens: De totale schade van de ramp van den Merapi wordt geraamd op 250.000. inclusiet een niet al te lange voeding der vluchtelin gen. Inpien de steunverleening langer noodlg zal zijn, dan kan een en ander geraamd wos, den op 350.000. Het aantal permanente dakloozen zal zooveel mogeijjk moeten ge- transmigeerd. hetzij naar de /Lampongs, hetzij, naar het B?so?kische (het volk Is ge wend aan tabakscultuur), aangezien het onwaarschijnlijk is, dat men hun in het berggebied nog een redelijk bestaan moge lijk zal kunnen maken. De gouvemeur-generaal bezocht Zaterdag de vluchtelingenkampen te Moentilan, Tegalsarl en Salam, waar 10.000 menschen door de Intendance worden gevoed. Hij arriveerde Zondagmorgen 8 uur 30 op het terrein van Tldar. waar hl), vergezeld van den vulcanoloog dr. Neumann, van Padang. opsteeg in een militair vliegtuig, nadat hij van voorlichting was gediend door de heeren Oppennoorth en Neumann, van Padang. De vliegtocht duurde drie kwartier en bood een uitstekend overzicht van den Merapi, waar van de top zichtbaar was en het verwoeste gebied. De G.-G. was diep onder den indruk van de aangerichte verwoestingen. Het gezelschap begaf zich vervolgens naar Sroemboeng,van waar men zich njet taxi's naar den driesprong Sroemboeng-Maro- N ga blak begaf. Van dit punt reed men te paard naar Maron. De paarden werden bu het begin' van deh lahar achtergelaten, waarna men circa twee kilometer zeer voor zichtig het lahargebied is binnengedrongen. De gouverneur-generaal werd naar een punt in het Blongkeng-ravün geleld, waar geelvlekkerlge lahar zichtbaar was. waar schijnlijk zwavelhoudend, welke een sissend en kokend geluid, als van een stoomketel, voortbracht, als rulschend water. De gou vemeur-generaal sprak, na een algeheel overzicht van het terrein te hebben gekre gen, zijn medegevoelen uit, alsmede zjjn be wondering voor den arbeid, verricht door de militairen en het civiele bestuur. Het terrein blijft nog gesloten voor tourisme. De berg werkt nog voortdurend, bovendeel van den berg is geheel van vorm veranderd. Van af den top loopt de lahar in een driehoek omlaag naar het Blongkeng- De lahar blijft voortvloeien, doch geen gevaar op. daar alles is ont- De Oouvemeur-Generaal van Nedcr- landsch-Indië werd op zjjn jongste reizen naar Indo-China door een Aneta-veralag- gever begeleid. Aan zjjn uitvoerig reisverslag ontleener. wij het volgende: De Franschen lieten den Gouverneur- Generaal van Ned.-Indlë midden in 0ea nacnt per extra-trein reizen door een sedert Februari j.l in voortdurenden £jaat van onrust verkeerend gebied. Ziehier wat er gebeurd is. De Fransche autoriteiten vernamen vóór ons vertrek van Hanoi,, dat er in de om streken van Vlnh weer iets broeide en lieten deswege den extra-treln naar Hue, die om 7 30 uur des avonds moest vertrekken, een uur vroeger, namelijk om 6 uur 23, reeds gaan. Dit is naar alle waarschijnlijkheid de reden geweest, dat de communisten, die, zooals de officleele berichten' luidden, den- zelfden nacht oji. een station overvielen en bezetten en den stationschef gevangen na men, overal te laat kwamen, om den trein met de beide Gouverneurs-Généraal er in kwaad te doen. Men begrijpe de situatie goed. De opstandelingen hebben in Annam geheel het achterland tot hun beschikking. De Fransche macht strekt zich door het ontbreken van verharde wegen en gering? bekendheid met het binnenland niet ver der uit dan een kuststrook, varieerend van dertig tot zeventig mijl, waar doorheen de spoorweg in Nooid Annam en de verder naar het Zuiden eveneens dicht langs ae kust aangelegde autoweg loopen. In die vrij smalle kuststrook nu hebben de Franschen met 'n sterke troepenmacht een soort geconcentreerde linie gevormd Daarbuiten is de opstandige Annamiet de baas, precies als vroeger bij ons de Atjeher in den Atjehoorlog. Het verschil is alleen, dat de Franschen er nog niet aan schijnen te denken om in het binnenland te gaan patroullleeren en er aldus de benden op standelingen op te jagen en te vernietigen. Het is ten gevolge van die zeer uitge strekte kustlinie van meer dan 1000 kilo meters uiteraard gemakkelijk voor de op standelingen om plotseling -op bepaalde punten een aanval te doen en er voor kor ten tjjd de baas te worden. Zeer den daarna heeft men concentreerd om weg te jagen. dergelijks Blijkens een mededeellng van den rtjksland- bouwconsulent te Washington, tr. Petera, 1 voerden de Ver. Staten lp 1929*30 241 mil- I lloèn stuks bloembollen in. waarvan 197 mll- lloen uit Nederland, nJ. 163 millloen tulpen, 30 millloen hyacinten, 8 millloen crocus, 1H millloen muscart, 1>A millloen scilla en de rest ixia. callaria, galanthus. e.d. Uit andere cljfertabellen blijkt, dat de in voer van tulpen de laatste jaren zeer is toe- tenomen, n.l. 65 millloen stuks in 1921'22. onafgebroken stijgende tot 193 millloen in 1938*39; alléén het laatste jaar geeft met 163 millloen een daling te zien. De hyacin ten bleven de laatste negen jaren schom melen tusschen 20 en 30 millloen stuks. Ten slotte zjjn cr nog de narcissen, die se dert het embargo alleen op special permit mogen worden ingevoerd: en wel in 1939 '30 ruim 484.000 stuks, tegen bijna 13 en 16 millloen stuks In de twee voorafgaande jaren. Bovendien Importeerde Nederland nog 8 millloen rozenonderlagen. kil een onnevel met 6 OR0 - ’er,le* kemL f 1 9E bli rerliee van een f CA bil een breuk van f Af) doodellik'en eflnon 1 een voet of een oon I »Wv" dulmnt winvinner been of urne In den ZaterdagjJ. aangevangen zesdaag- schen wielerwedstrijd te Brussel, voert het Hollandsch—Belgische koppel, Plet v. Kem pen - v. Hevel een zwaren strijd met de Belgen Charlier en Deneef. Maandagavond elf uur luidde de 1. CharlierDeneef 70 punten; Ven Kempen—Juul van Hevel 68 p.; 3. van Hout —Braspenning 36 p.; 4. Mortelmana—Hawew donek, 13 punten; op een ronde: 5, RielensMartens 58 n." 6. Haemerlinck—Raes 40 p.; 7. Blanchonnet —Mouton 3 p.; op twee ronden: 8. BrescianlMartini 7» p.; 9. van SlembroeckO. v. Hevel 38 n.- 10. VerschurenWouters 30 p.; op drie ronden: 11. Duray—Depauw 33 dl- 12. Hürtgen-Albert Maes 10 mSdri «TT’'111 Vlokboven-^ op vijf ronden: 14. Buggenhouk—e» Ne vele 53 p.; Aerts—MuÜCTMn Alex Ma^s—VMtor -- -3 p.; S’?* 17 Sonnet—Mertens 3 p. Het uitstekend rijden van de Hollander? ^Penata«^- trokt roer de aan- Zoo wordt dus gedecreteerd, dat d<* haat sterker moet zijn dan de dood! Het is een misdaad, sljn „sulver men schelljk gevoel” te laten spreken. 1 Is harteloos. En we gruwen bij de gedachte, wat cr wel omgaan moet In de vergiftigde, zwarte zielen van zulke hartelooze „menschen”. uros rorovanea veraekerd voor m der volronde uiikoerlnron. 3000, AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAR RECHTEN, Fff IW, net de in-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1