1930*1931 ONS BLAD L. Frankenberg - Alkmaar Ki f rï X WIJ WENSCHEN JOH. LAUWERS Voornaamste cKieuws Jaap Snor breit alles best NIEUWJAAR aahgifte moet op straffe van verlies van rechten, VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 30é f40 ALBARDA-VANDERVELDE -I Na de Merapi-ramp 1 Naar België vertrokken Pacht-moeilijkheden Bloedbad in Kansoe Duizenden Chineezen vermoord? Indische Dienst Ongeval met doodelijken afloop i l Priester-jubilarissen in 1931 in het bisdom Haarlem De Encydiekviering te Rome Liebermann in vrijheid gesteld WOENSDAG 31 DECEMBER 1930 w UI KALENDERS VOOR 1931 Voor kantoor en de huiskamer. Luxe Kalenders De overval op een trein in China Kaffergevechten in Zuid-Afrika - A Het Nederlandsche s.s. „Algorab" met gebroken stuurinrichting op zee Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET OHGEVAL I PIT M’MMrp PFttTAAT VIT VIFR Bl ADEN '3 of Priesterjubilea in 1931. Tachtig dooden Reeds 8 dooden door de Eerst» Liebermann in rrUheid gesteld. ól had durven droj- Vragen ran Kamerleden in name het Q I Middernachtf Op Oudejaarsayond geniet de klok een meer dan bijzondere attentie. ■»1 ALKMAAR Na. «U Mededeelingen en meenlngen van den gouverneur-generaal Het program door den Paus goedgekeurd Bloedbad In Kansoe. Duizenden Chiaea- zen vermoord? Mededeelingen van den G. G. over ramp van den Merapi. Mgr. Schaepman vraagt ontslag ais pre sident van „Rljsenburg”. Door de sleepboot „Witte Zee" op sleep touw genomen B(J den bandietenoverval op een trein te MantsjoerUe zijn M reizigers gedood en gewond. De Eerste Kamer heeft de kasvoorschotten aan den Kon. Holl. Lloyd goedgekeurd. Dn Minister zegt een onderzoek naar de levens vatbaarheid van den K. H. L. toe. Alle «bonne's nn dit blad zttn tagaa ongevallen verzekerd Het schip dreef i Oceaan Daarom wensch ik u géén brandkast, Géén garage, géén briljanten. Noch een beurs van Fortunatus. Die nooit leeg raakt aan contanten. Maar ik wensch u, en daarbij is Van het allerschóónste sprake: Al datgene, dat volkomen Hart en ziel kan rijker maken! MARTIN BERDEN, Geen grooie arbeidsmoeiiykheden bij Phi lips te Eindhoven. Oproep van Dr. Held aan de Beiersehe be volking. De herdenking van de «Berum Navarend ie Rome. - NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Depót Schagen C. DE MOEL Wij vragen voor Alkmaar een depöth. (Geen manufacturenwinkels) v ABONNEMENTSPRIJS! Per kwartaal, voor Alkmaar f T— Voor batten Alkmaar f 2.85 Met Geïllustreerd Zondagsblad f 9.60 honger Dezer dagen raakte de monteur T, werk zaam by de Ned. Helde My. aan de Zuider zeewerken te Kolhorn bekneld tusachen tractor en kipkarren. Hij is thans aan oe gevolgen overleden. bij verlies anderen vinf< .Het Volk" meldt uit Den Haag, dat de Poolsche financier Salomon Liebermann, die zoon opzienbarende rol heeft gespeeld in de zaak van de Veendammer Hypotheek bank en in verband met verschillende mal versaties en verduisteringen veroordeeld was tot een gevangenisstraf van twee jaar en in de bijzondere gevangenis te Scheve- nlngen was opgesloten, gistermiddag om kwart voor twaalf in vrijheid is gesteld. Het blad verneemt, dat de invrijheidstel ling Is geschied naar aanleiding van een gratieverzoek, welk verzoek is ingewllligd ais gevoJg van het feit, dat buitenlanders niet voorwaardelijk in vrijheid kunnen wor den gesteld, daar hun geen voorwaarden kunnen worden opgelegd. Liebermann is naar België vertrokken. Gisteren kwam het in de nabijheid der mij nen van Randfontein tot nieuwe botsingen tusschen den kafferstam der Basocto's en die der Pondo’s. Vier kaffers werden gedood Sedert eergisteren bedraagt het aantal dooden acht, het aantal gewonden 105. ADVERTENTIEPRIJSVan 1—5 regels LES; elke regel meer 9AL RECLAME per regel f S.75 rear de eerste pagina; voor de overige pagina l f 9.M. RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD" bij vooruitbetaling per plaatsing 0.60 per advertentie van 5 regelst tedere regel méér 6.12 Zalig en gelukkig Nieuwjaar Hoor je thans weer volop wenschen. En wij stellen aan die wenschen Dan, natuurlijk, weinig grenzen. Want al speelt de fantasie soms, Wat je noemt,g^ien menschen parten. Toch, de rijkdom onzer wenschen Welt spontaan uit onze harten. Maar een dichter is bescheiden Door zUn zucht naar *t ideëele. Daarom voelt hU zich een koning k In het rjjk der luchtkasteelen Macht en rijkdom, daagiyks blijkt het, Zijn nog bitterder dan kina. En Je leeft met „niets” geruster Dan als president van China 1 Men weet, dat de Belgische regeering die In een ware verdedigingswoede den i grond voor den aanvaller Het vaccinatie-ontwerp Kamer aangenomen. By de ontsporing van den trein in Zuld- West-Mantsjoerije. welke door bandieten werd veroorzaakt, werden 80 personen ge dood m veertig gewond. Tal van reizigers kwamen, doordat er brand ontstond, in dc vlammen om. De bandieten plunderden den trein en na men 20 reizigers als gijzelaars mede. Barometerstand 9 uur vzn.: 743. Stilstand. Ueht op De lantaarns moeten more gen worden opgestoken om L35 uur. Maandagmiddag heeft het Nederlandsche stoomschip „Algorab". van dj Rotterdam Zuld-Amerlka-Lyn. op weg .van Buenos- Alres naar Rotterdam, een defect aan de stuurinrichting gekregen. IZ_. dientengevolge hulpeloos op den rond. Draadloos werd om hulp verzocht, waarna de sleepboot „Witte Zee" van den Interna tionalen Sleepdienst L. Smit Sc Co., die te La Corunha gestatlonneerd lag, naar het schip is gevaren. Dinsdagmiddag te twee uur heeft de „Witte Zee” de „Algorab" vastgemaakt. Het schip bevond zich toen op 48 gr. 9 min. N.B. en 6 gr. 30 mln W.L. Er woel een sterke Westenwind met hoogen zeegang. De „Witte Zee" heeft met de „Algorab" koers gezet naar Rotterdam. wy vernemen verder, dat. indien met het oog op de weersomstandigheden en de be stuurbaarheid van de .Algorab” zulks noo- dig mocht zyn, nog een tweede sleepboot naar het schip zal worden gezonden. Ver moedelijk zal het ongeveer een week duren, voordat de „Algorab” te Rotterdam kan aankomen. bitterste oogenblik leder, in voor de ontwikkeling onzer ziel daaruit te putten, en met kracht op ons te nemen I En uit de schuld, waarin wij misschien in het verleden verstikt werden, kunnen wij daar niet eene les uit trekken? Schuldig te zijn geworden, dat opent be- kenderwljee sedert de tijden van het paradijs den mensch uoo grondig oogen over zichzelf, zoo grondig als wat ter wereld ook ze hem kan openen, doch zoovelen doen slechts een oog opslag om ze daarna weder te sluiten, en houden hunne oogen niet open en zij leeren alzoo niets uit hun struike len, uit hun val en hunne verstrikking in zoo velerlei schuld! En de toekomst? Ach, wat vreezen de menschen toch voor haarl Wat zien zij toch sombere gestalten in haar opdwarrelen en weg glijden en zwieren, welke indien de uitdrukking niet opwellingen Bestemd voor uitzending naar N.-TndW 3. Monté, hoofdonderwyzer by het openbaar lager onderwijs, Dordrecht. Verlofgangers: W. J. van der Dussen, In spect. v.h. Inl. onderw. in het 4de ressort. 's-Gravenhage; A C. J. Huybregts, pastoor voer Koetaradja, Tilburg; mr. L. G. Krol, Ud v. d. Raad van Justitie te Batavia, La Rosiaz; E. A. Horstink, late comm. b. <L Staatssp. en tramw„ 's-Gravenhage; mevr, C. H. E Horstink, geb. Ungerer, 1ste cotnafc b- «L Staatasp. en tranu, ’s-Gravenhage Al deze Nieuwj aarsgedachten vragen nog ééne gedachte tot slot en tot ha<e algeheele uitwerking. Ja, zij hebben deze gedachte zoo noodig, dat zij zich zonder haar oplossen in Ijdelen nevel en duis ternis! Deze gedachte is: ,A1 onze wegen voe ren naar één doel, dat ons Iemand aan gegeven heeft. Die ons deze wegen liet bewandelen!" Dat is het werk van Hem, die daar troont hoog boven de gouden sterren, cn daar van het begin ons menschen - leven heeft gedacht.... en leder men- schenleven dat eens met het onze ir. aanraking zoude komenen die reeds lang van te voren al het geluk had gedacht aan welks hand onze zielen groeien zouden voor het hooger geluk. die vooruit al de wonden had ge dacht, die aan onze ziel moesten worden toegebracht, opdat zij zich daardoor lou teren en zuiveren zou voor het hoogere leven.... en die vooruit allen strijd en alle beproevingen had gedacht, welke wjj zouden hebben te verdragen, opdat hij ons zou kunnen stellen daarboven immer en immer hooger! Dus: voorwaarts, Gods! In dezen zin wenschen wij aan al onze lezers en lezeressen een oprecht en wel gemeend: ZALIG NIEUWJAAR! Als wij in de dagen van het verleden terugblikken, dan luidt de vraag gï- woonlljk: „Wat heeft het ons ontno men?” En aan de toekomst richten wij tewoonlljk deze vraag: „Wat zal zU om brengen?” Is het niet zoo? Ja, zoo Wagen wij menschen! Doch deze beide vragen zijn valser.' ZIJ zjjn geheel en al valsch! En mer. ken deze twee vragen beantwoorden, ■ooals men wil, geen daarvan zal ons luren fie ware steHHv la té aenen. ten ons wonden toebrengen? Ja, dat is meer dan waarschijnlijk Reeds heeft leder jaar ons nog wondou toegebracht, van de lichte ontvelling tn kwetsuur in ons binnenste af tot dc zware wonde, waaruit hartebloed stroomde, welke zich niet meer he-ft gesloten, en welke ook nimmer meer za.' heelen! Het zal ook dit jaar niet anders zijn! En het Is zeer goed mogelijk, dat reeds thans hier of daar in de winteraarde zich de wortelen uitstrekken eener bloem, welke met hare zusterbloeman nog dit jaar zal worden afgesneden, om op een graftombe gelegd te worden! Op onze tombe?.Dat weet men niet! Op een ander graf, voor ons liefste ge dolven?.... Men weet het niet! Menig een ligt opgesloten in de stille aarde, <n wiens hand het vorig jaar het glas nog rinkelde en blonk, zoo frisch en vroolijk. en wiens roode lippen een jaar geleden nog een vivat Jubelden! Wat zal het komende jaar ons bren gen? Zal het ons verstrikken in zonde en schuld? Niet waar, er heft zich iets in ons op en schreit: „Neen” wanneer wij denken aan de mogelijkheid van zwaren val en zwxre schuld? Doch wU zullen het hoofd deemoedig buigen en kinderlijk de han den vouwen en bidden,Onze Vader. OU, die in de hemelen zljt.... leid ons niet In bekoring!” Wy aerpen een blik in de toekomst op den laatsten van het oude, en den eersten dag van het nieuwe Jaar. Doch ook de blik in de toekomst kan gevaarvol worden voor den mensch, wanneer hij de gelukkige richting en leiding mist, zooals een terugbllk in het geluk en in de wonden en de schuld van het verleden ons die geven kan. bli eea onceval met f O En verltea ran een hand, f 4 OE bij verlie» van een f EQ breuk ven doode lijken afloop ZDU.” vort gf 1AJ." duim o< wljevinger 1 been of «rm 50-jarige op 17 December: Rustend Pastoor J. B. van der Berg, te Bergschenhoek. 40-jarigen op 16 Augustus' Pastoor H N. Colla te Amsterdam H. Maria Magdalena; Rust. Pastoor Ch. Devoghel. te Heemstede; Pastoor W Dirken, te Rotterdam H H. Mart, van Gorcum; Pastoor J. J. A. M. Krook. te HUlegom, 8t. Martinus; Rust. Pastoor NfLou- ridtz. te Ouderkerk a, d. Amstel, Amstelrust: Deken J. M. Hellegers, te Alphen a. d. Rijn; Mgr F. J. H. Evers, te s-Gravenhage. 40-Jarige op 19 December: Pastoor J. P- Hendriks, te Noord-zype. 25-jarigen op 15 Augustus: Bakker N. J„ te Medembllk P., Burg M. J. v dt Veld P.. Geldermans L. J.. Helnkenszand, P.. Haan Th. de. Maassluis, P, Huf F., Hoofddorp, P., Janssen Schmidt, de Weere, P.. Kampen A. J. A. v.. Amsterdam. Ptusgesticht. R, Kam penhout J. W J., Melje en Zegveld. P„ Koop man A„ Helder, H.H Petrus en Paulus. P., Nagel J. W. B.. Assendeltt, P.. Peeperkom H. J. M Amsterdam. St Joannes de Deo. R., Pieterse HHeer-Hugowaard. H. Hart. P., Vyverberg J. C., Leiden. St. Joseph. P Wie- man J. J., Edam. P.. Wolf O. C. de, Ne- derhorst den Berg, P. 12H-Jarigen op 15 Februari: Bekkers J. A. M., Schiedam, O L. Vrouw Visitatie; Berlage P. J.. Amsterdam. O. L. Vrouw van Lourdes, K. Braakman 8.. 's-Gravenhage, Schiefbaan Hovlus R_, Clartjs A. J, Amsterdam. O. L. Vrouw Koningin des Vredes, K Desslng G. H., Sassenheim. St. Bernardusgestlcht; Hou- dyk J. J., Heemskerk, K.. Houten H. M. J. van, Diemen. K., Kluivers, Noordwykerhout, St. Bavogesticht; Klamper, 's-Gravenhage, St. WiUjbrordus, K., Knots, Amsterdam. H. Agnes. K Korte S de. Warmond. Professor., Lauwrier, Seminarie Hageveld, Leeraar.. Lint horst 8. H.. Amsterdam, BagUnhof, K Ou- wendjjk C., Bleiswyk K.. Pichot Th. W.. Se cretaris van het Bisdom Haarlem. Postma A. J. MAmsterdam. H. Will, bulten. K., Roozen A., Voorhout, St. Gerardus Majella- gestlcht, R Schmidt J. W. H.. Amsterdam. O. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen. K.. Snel, Den Haag, H.H. Engelbewaarders. K.. Ver steeg. Heemstede. O. L. Vrouw Hemelvaart K. 12H-jarlgen op 14 December: Alphen W. C. C. M. de Gouda. O. L. Vrouw Hemelvaart. I K., Berg W. J. J. M van der. Ouderkerk a. d. Amstel, K Bont D, Seminarie Hage veld. Leeraar, Gussenhoven J. Th M A., Delft. H. Htppolytus K., Hubers G. H., Rot terdam, 6t. Lambertus, K Leesberg A. J., Haarlem, St Joseph. K Olsthoorn A. F. J., Den Haag. H Martha. K.. Olsthoorn O. H.. Boskoop, K.. Voort W G J. van der. 's-Ora- venhace, Eikenburg: Wortel J. L., Amster dam, H. Gerardus Majella, K. Wfl staan aan het strand van den tijd. De tijd Is eene zee.... zoo geweldig, zoo grenzeloos, zoo onmetelljk is hij! Een stroom is de tljdl.... zoo onhoudbaar Ijlt hij daar heen Ijlt en Ijlt.... en intusschen raast hU, de nooft rustende!» Aan het strand van den tijd.... wer kende, zwoegende, schetsend, spelend, weenend, jubelend, stoelende, droomen- de, en zoo verder en zoo verder! Maar éénen dag in het jaar staren zij all<*n met nadenkend en ernstig gemoed in den stroom en de zee des tljds, op Nieuwjaarsdag. Nu is een terugbllk op vergane tijden een eigenaardige zaak, daar ons verle den ons allen in den ban doet, zoodra wü het durven aanschouwen. Was het een verleden vol geluk, zoo verschijnt het ons als het paradijs, waarnaar wij terug verlangen, en steeds weder terug verlangen en zoo lang er naar verlangen, tot wij bang worden en gruwen voor de toekomst.... en totdat wij aan de toekomst zouden zeggen: „O. kwaamt gij toch niet! Omdat Ik niet weet hoe gij zijn zult, en of gij zoo zonnig zult zijn, en zoo helder en zoo gul, als de tijd die achter mij ligt!” Zoc menigeen heeft in afgeloopen dagen ah in een Gelukssprookje geleefd, en is bevreesd voor de komende dagen, omdat hij niet weet, of hij het een tweede maal beleven zal. En daarbij is ongetwijfeld de terug- waarts gewende fantasie geneigd, geheel het verleden en vergane te idealiseeren. Waar vinden wij Zondagskinderen en de stille feestelijke oogenbllkken huns levens daargelaten waar vinden wij. zelfs een deel van ons verleden dat louter licht is, en geen enkele schaduw vlek vertoont? En toch wlscht de ruste loos werkende fantasie den donkeren \rek van het eene beeld In het verleden tot het andere, zachtjes, en gansch on merkbaar uit.... totdat op eenmaal alles wat achter ons Ugt zuiver licht en nog eens licht schijnt geweest te zijn. En wat zeggen wij dan ook steeds weer? ^Neen”, zeggen wij, ,^oo, gelijk net was, zoo zal het nimmer meer wor den!" Daarin echter ligt een gevaar voor ons innerlijk leven bet gevaar, dat wij ons maar al te zeer verliezen in het ver leden, en daardoor ongeschikt, ondeug delijk worden voor de taak die ons in de toekomst is weggelegd. Wat zal het nieuwe jaar ons bren gen? Geluk? Ach, wij sagen in het afge- loopen jaar zoo menigeen verzinken in jammer en nood, die nog aan zijn geluk geloofde.... en wij hoorden zoo menig een jubelen en juichen, die zelfs van komerfd geluk niet men! Wat zal het komende jaar ons bren gen? Zal het dat is Het Tweede Kamerlid, de heer Van def Sluis, heeft den Minister van Binnenland- sche Zaken en Landbouw de volgende vra gen gesteld: Is het den minister bekend, dat tal van pachters hoe langer hoe meer in moeilijk heden komen, omdat ze de pacht niet kun nen betalen? Kan de minister mededeel en, wat tot dus verre door overheidsorganen gedaan Is om de bovenbedoelde noodlijdende boeren cn tuinders tegemoet te komen? Kan dé minister mededeelen. wat te deaar zake door zyn departement zal worden ge daan? te forsch is geen der toekomst zijn, doch slechts beelden van het heden, geschil derd door onze fantasie, welke vooral In het schrikwekkende zoo licht ovj.'- drljft, en welke door een samenloop van zorgen en angsten zoo gemakkellj); wordt ontroerd. Of ons de toekomst het oude geluk brengt?? Dat kan ons gansch onv sr- schillig zijn, boch in ieder geval willen wij In de toekomst de oude kracht in trouw meebrengen, welke ons In het verleden het Geluk bracht...' en, zljt er van overtuigd, wij zullen weder in een sprookjesland wandelen! Blijkens mededeellng van het departement van koloniën heeft de gouverneur-generaal, eergisteren van een driedaagsche reis naar Midden-Java teruggekeerd, telegrafisch me degedeeld dat naar deskundig oordeel de eruptieve werking van de yterapl mensehe- lykerwyze gesproken geacht kan worden tot stilstand te zijn gekomen. Evenwel dre gt nog zeer ernstig gevaar vooral voor lager gelegen streken indientengevolge van In dit jaargetijde te verwachten zware regens, de opeengehoopte Jahar”-massa niet gelel- deiyk doch toet groots kracht, e» JzaMteid wegspoelt ta een hoeveelheid welke de ca paciteit van de Progo en andere rivieren t verre overtreft. Door het Europeesche en in- landsche bestuur ryn in hartelijke samen werking met het leger welks diensten naar de landvoogd verder verklaarde niet genoeg kunnen worden geroemd, met groo- te activiteit en overleg voorzieningen ge troffen. In de eerste plaats voor huisvesting, voeding, enz. van een enorm aantal vluch telingen. alsook voor het begraven van menschen en vee. de bewaking van achter gebleven goederen en de obeerveerlng van de verdere ontwikkeling van het .Lahar - proces waarby de militaire luchtvaart ook door het maken van luchtfoto's uitnemende diensten bewyst. De medische dienst Is er goed verzorgd, terwijl de vulcanologische dienst ter plaatse aanwezig is. De schade Is nog niet met eenlge zekerheid te schatten, doch beloopt stellig vier of vUf ton. De paniekstemming onder de bevolking is geweken en de rust is volkomen teruggekeerd. Tenslotte wees jhr. De Graaff nog op het groote probleem voor de naaste toekomst, waarvoor nog geen oplossing is kunnen wor den gevonden, nl. hoe eenlge duizenden ge zinnen. welke alles verloren hebben, weer aan een bestaan kunnen worden geholpen; in een een'gszins nabye omgeving is prac- tlsch geen bouwgrond meer beschikbaar. De regeering heeft vernomen, dat in de provincie Kansoe door Mohammedaansche legers 3000 Chineezen zouden zyn vermoord. Pogingen, om nadere bijzonderheden over dit bloedbad te verkrygen. bleven zonder re sultaat; de communlcatle-mlddelen in Kar.- soe zyn echter zóó gering, dat men een der- gelUke menrehenslachting mogeiyk acht, zonder dat de buitenwereld ef direct iets van hoort. De, militaire autoriteiten van de natlona- 11 tische regeering hebben meegedeeld, dat zy een militaire expeditie zullen uitzenden tegen het mohammedaansche leger, dat. naar beweerd wordt, In de provincie Kansoe 30.000 Chineezen (in het vorig telegram wa ren het er maar 3000 Red.) heeft ultge- rnoord. o Dé autoriteiten te Hankow hebben Maan dag 18 bandieten en communisten geëxecu teerd, die la de omgeving «aren gevangen- BVREAUl hof Telefoon: Administratie Bedaetle Ne. «33 te maken, zwaar-militairistische plan nen koestert. De Nederlandsche sociaal-demokrati- sche pers was et echter als de kippen oU om te geuren met de Belgische partij- genooten, die aan dien waanzin natuur lijk niet mee zouden doen. En inderdaad schijnt er In België in roode kringen (evenals trouwens in andere kringen) eenig verzet zich te openbaren tegen een dergelijke oorlogs toerusting. WU ’-ebben er echter terstond op gc wezen, dat dit verzet van geen beteeke- verscheiden zullen zijn, gelyk het I nls zal «Un en dat de socialistische zelf voor een leder verschillend kopstukken er wel anders over denken en ook wel anders handelen zullen. Thans is blijkens een bericht in dtt blad niemand minder dan de Belgische socialistische partijleider ons gelijk komen geven: In een Interview heeft hij verklaard tegen eenzijdige ontwapening te zijn, en en alleen in te kunnen stemmen met ontwapening. Indien die gelijktijdig en internationaal geschiedt. Daar dit laatste voorloopig niet het geval is, zal Vandervelde dus dapper mee mllitairiseeren. Zijn collega Albarda ten spijt. Z. H. de Paus heeft het program van de Internat onale Rome-bedevaart by gelegen heid van den veertigsten gedenkdn der uit vaardiging van de encycliek .Rerum Nova- rum" goedgekeurd. De offlcieele bijeenkomsten In Rome wor den op 14 en 15 Mei gehouden en omvatten: een H. Mis in de Basiliek van St. Jan van Lateranen. krans legging op het graf van Z. H. Paus Leo XIII z<„ offlcieele herden king door redevoeringen in den grooten bin nenhof van het Paleis der Cancellaria, plech tige Paus-Mls in St. Pieter, audiëntie by de:i H. Vader en Te Deum in de Basiliek van S. Maria Maggiore. By de audiëntie zal aan den Heiligen Va der een Latynsch adres van hulde en een verzameling van uitspraken der katholieke geleerde wereld over de encycliek „Rerum Novarum" overhandigd worden. Inxevolxe de veraekerinxsvoorwaardcn f Ofinn Levenslange geheele ongeachlktheid tot werken door f "TEA vooc een r volxende ultkeerinxen: Verlica van beide armen, beide beenen of beide oogen opzichte van het verleden zoowel als ten opzichte van de toekomst! Dus hij, die zich wil zien opgewassen tegen zijn eigen verleden, moet zich nier de vraag’ stellen: „Wat ontnaamt £*j mij?” doch die moet zeggen: „Wat heo Vlaamschen ik U ontnomen?” Zoo moet de vraag 200 onneembaar tnogelijk wil trachten lulden, en niet anders! maken, zwaar-militairistische ptan- En hij, die waarlijk wil opgroeien in de toekomst, moet niet zeggen: „Wat brengt gij mij?” doch die meet vragen: „Wat heb ik U te brengen?” Nogmaals, zoo moet men spreken, en anders niet! Is er uit het geluk van ons verleden geen wijze les te trekken? Ja, dat een ieder zijn geluk trouw blijft, indien h!J slechts getrouw blijft aan de bepalingen, welke de grondslagen waren van zijn geluk. Een ieder moet zichzelve reken schap geven van deze grondslagen, daar zij verscheiden zullen zijn, gelijk het geluk is.... doch dit gezegde blijft voor allen gelijk: door de trouw aan datgene wat ons geluk heeft geschapen, staat of valt datzelfde geluk! En hebben wij, uit de wonden welke het verleden ons toebracht, niets geleerd voor ons eigen geluk? Ja, de waarheid, dat men zeer veel bloed kan verliezen zonder dood te bloeden; dat wij ons dikwijls beter hadden kunnen verdedi gen; dat ons menig voorval niet zooveel pijn zou hebben berokkend, als het deïd, Indien wij ons niet hadden herhaald dat het zoo pijnlijk en zwaar was, In plaats van het wonderkruid: „Lachen” te zoekenEn dan verder deze waarheid, dat hij die in den strijd tegen zijn lot het hoofd verliest, verloren is, en dat hij die zich steeds eene hoofdlengte houdt opgeheven boven zijn lot, reeds als van te voren het spel gewonnen heeft. De waarheid eindelijk, dat ieder leed zijne bitterheid verliest vanaf het dat het ons gelukt, de 'n ieder lijden opgesloten taak

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1