ONS BLAD Labour contra de Valera D Japan verovert Sjanhaikwan Duitsche Nieuwjaarsgedachten 1 VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS Boeren in verzet Het nieuws van heden is RE MISLUKT COMPROMIS NA EEN BOMBARDEMENT UIT DE LUCHT NADAT BRUENING WAS HEENGEGAAN Berlijn slipt Italiaansch alarm DE BAROMETER JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Babyweegschalen te haar DINSDAG 3 JANUARI 1933 - DE STERFDAG VAN GAMBETTA HERDACHT Militaire bezetting weer van Actrice levend verbrand BRAUN EN BRACHT Komt Cosgrave terug? De gebeurtenissen te Beauraing De beweging in Stiermarken breidt zich uit Japansche uitleg van het geval Frankrijk» premier Paul Boncour legt bloemen op het sterfbed van Gambetta DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN Na 11-jarig bewind v. Cauwelaert Japansch tankschip in brand De ongelukkige lag verlamd te bed rte to ot alle iteresse edach- rekken dragen srbroe- Misschien wat gehavend, lyn Goethe en Hauptman hun feesten toch te boven gekomen Huysmans burgervader van Antwerpen De geestelijke overheid waar schuwt tegen voorbarig enthousiasme Zoekt Frankrijk toch een vloot- basis op Spaanseh gebied? Sedert Zondagavond hadden er hevige gevechten plaats nabij den Groot en Muur ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20a, ingez. med. 40a p. regel; idem op peg. één 55c.p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 Nieuwe kerkbrand in Spanje X Bommen ih Oviedo NOORDHOLLANDSGH DAGBLAD ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 81 gevechten Sjankai- De boeren beweging in Stiermarken. Caaüel Huysmans burgemeester vaa Antwerpen De Peotertfen tn 1M2. Mgr. Paulussen op 11 De K. L. M. in 1932. Scheuring in de padvinderij. O O o» Bi*. van Bene- e f oantine (Van onzen correspondent) Berlijn, 2 Januari ha AchternM. dc lade mm mtfn bureau Mgatz. f nbk- op- OOl ea- een UK rerre slken 1 Rr mar teen rten trtJJ loeit hij teer tegen den rustig ge- J a panach-Chlneesche kwan. ler% me en in >dat ang □est sen tan irt- lood uit BsrlüW Doodeljjk ongeluk op den onbewaakten overweg bU Haren (Gr.). >p 22 l Ja- enige Lads- deze met ge- i te nog do enen elijk i dn L De rede i de mde itige kere roon xxn- a-de teeft actie veld :hen BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR TeWoon Administratie 433, Rodactm 633 ABONNEMENTSPRIJS Per kwartaal voor Alkmaar f 2. Voor buiten Alkmaar f 2.85 /Aat aaïilurtraard Zondagsblad f 0.60 hoogar Dagblad uitgegeven door de N V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem Enge- er een jsverre ran de u ver- eigen Fran- maken teuro- agen- eheele Ing te' t vol- I hun an al ula rt« reree- peelt, ?aan. Istr ti erden Hier- >rt in e da- •(jden stap- 11 ten. igen. egen nans igere van k op mrt- rich stond en. of bti- st een a b(J i rich IjnlUk L er_ ;rtgen achie- WEENEN, 2 Jan (V. D.) In verband met de boerenbeweging in Stiermarken «Mn Vorau en Harzberg In Oost-Stlermarken door afdeelln- gen van het Bondsieger beset. De gendarmerie handhaaft de orde, terwijl de militairen gecon signeerd zijn. Te Vorau is In bet hoofdkwartier een militair draadloos station opgericht Ook is een post duivendienst georganiseerd. De ochtenduren rijn te Vorau en Harzberg tamelijk rustig verloopen. Tegen den middag kwam het te Vorau op het marktplein, waar rich honderden boeren verzameld hadden, tot heftige demonstraties, welke nog voortduren. Het aantal demonstranten neemt voortdurend toe. Langs de wegen riet men vele groepen boe ren. die met houten knuppels gewspend naar de stad marcheeren. Sprekers roepen de boe ren op voor een opmarsch naar Graz en het gebruiken van geweld. Een waarschijnlijk com munistische agitator, Hiss geheeten, werd ge arresteerd. De beweging heeft rich verder uitgebreid. Het gebied van de gemeente Poellau heeft zich bU de beweging aangesloten; de beweging is ook overgealagen naar het grensgebied den-OostenrUk. Ja des avonds om 830 uur (plaatselijken tijd) geheel beset. (United Press) (United Press) In verscheidene plaatsen In de NW -provin cie Oviedo zijn gisteren bommen ontploft. Ts Felguera werden cafés en theaters gesloten. Te Sama de Langgreo ontploften twee bom men en verschillende bommen kwamen tot ontploffing In de mijnen van 80C0 en Benar- rubia. 4 het geweest, omdat Japansche vliegtuigen her- be- verschijning., heeft voorbehoud TOKIO. 2 Jan. CVD.) Aan boord van een Japansch tankschip, op weg naar Sachalin brak brand uit Het schip werd geheel vernield en acht leden van de bemanning kwamen in de vlammen om. De overige 22 opvarenden konden door een te hulp gekomen schip gered worden. PARIJS, 2 Jan. (VJJ.) De vroegere actrice Fanny Desgrande, die sedert eenlge maanden geheel verlamd is en bet bed moest’houden, is gisteren in haar woning te Parijs op vreeaeHJke wijze om het leven gekomen. Uit den open haard in haar slaapkamer was "n brandend houtblok gevallen. Het vuur breidde zich langzaam uit en bereikte bet bed. waarin de 71-jarige vrouw hopeloos lag. Toen ander» bewoners van het huis door den rook 't bemerk ten en de brandweer waarschuwden, was het reeds te laat. De ongelukkige vrouw was levend verbrand. Een soortgelijk ongeluk heeft rich voorgedaan te La Rochelle, waar een 60-jarig cantlnehouder en zijn 6-Jarig kleindochtertje om het leven kwamen, terwijl zijn vrouw en een tweede klein kind ernstige brandwonden opliepen. Door tot nog toe onbekende oorzaak brak in 4 van een fabriek brand uit. De cantlnehouder en bet gezin waren in een oogwenk door de vlam men ingesloten en toen de brandweer arriveerde, konden nog slechts de vrouw en een der beide kleinkinderen gered worden. SJANGHAI. 2 Jan. (Reuter). De Japanners hebben volgens berichten uit Tientsin twaalf bommen op Sjanhaikwan laten vallen en de muren der stad met 4 stukken veldartillerie gebombardeerd. Japansche en Mandsjoekwo-troepen houden volgens betrouwbare berichten het station van Sjanhaikwan bezet; 30Ö0 hunner schijnen zich voor te bereiden op een vertrek naar I >jing- Wangho. aan gene zijde van den Grooten Ch:- neeschen muur. TOKIO, 2 Jan. (V D.) Hei telegraafagent- schap „SJlmboen Rengo" deelt mede dat de Chlneesche regeering zich bereid heeft ver klaard 300.000 man mobiel te maken om naar de provincie Jehol te zenden De troepen bevinden zich reeds op weg om de Chlneesche strijdkrachten in Jehol te steu nen. PEKING. 2 Jan. (Per telefoon). Japansche vliegtuigen hebben, volgens hier binnen geko men berichten hedenmiddag 4 uur (plaatee- IJjke tijd) de stad Sjanhaikwan met bommen bestrooid. Van Japansche zode wordt hieromtrent ver klaard. dat het bombardement noodzakelijk was haalde lijk door Chlneesche troepen waren schoten. Volgens berichten uit Moekden hebben panache troepen de stad Sjanhaikwan de de bet slachtoffer van het slechte asfalt geworden en hU heeft, principieel, de stad Berlijn aange klaagd. JTians is de stad Berlijn veroordeeld tor schadevergoeding aan genoemden advocaat, doch de gevolgen van het proces zullen, wan neer de automobilisten hun sin krijgen, verder reiken. Het is dan ook waarschijnlijk, dat de hoofdstad, liever dan zich een eindelooze reeks van processen op den hals te halen, ondanks u» leege kas een oppervlak van 6S mlllioen M.2 opnieuw zal laten asfalteeren. Dat zullen w» dan in het nieuwe jaar beleven.... oor be- rte com- areerd zoowel vel op 4ch in en te i het at da lelven. rs. nX I Staking in het vtascbertjbedrtjf te Umaidsa. Nederiandach smokkelaar vsrursardt Dwitaeh scholier. Bisschopswijding van Febr. te Maastricht. WEENEN. 2 Jan. CV. D.) Tot avond ia bet te Vorau tamelijk bleven. In de massabijeenkomst der boeren la het evenwel weer tot luidruchtige betoogingen ge komen. Zoo nu en dan was de toestand uiterst gespannen, daar de boeren tegen de enkele aanwezige gendarmen met knuppels optreden zoadat militairen moesten worden geconsig neerd om eventueel met traangasbommen op te treden. In de bijeenkomst der boeren ver klaarde een ^>reki niet zullen tsrugm bloedlgén strjjd i ROME. 2 Januari (Reuter). De reis van den Fransehman Malvy naar Mallorca geeft den Parijachen correspondent van de te Turijn ver- schljnende „Stampa" aanleiding tot een alarm kreet. i Malvy, zoo schrijft het blad, die een verken ningsreis wil ondernemen langs de kust van Mallorca, is de man. van wien Frankrijk zich tot dusver steeds bediend heeft bjj de militaire en politieke binnendringing van Spanje Zijn reis is een bewijs, dat de olannen voor de oprichting van een uitsluitend voor Frank rijk bestemde vlootbasis op de Balearen rich in een vrij vergevorderd stadiiim moeten bevinden. Het zou buitengewoon gewenscht rijn. gaat de -Stampa" voort, dat de regeering te Madrid verzocht werd om nauwkeurige Inlich tingen over dit onderwerpen dat de verhoudin gen in de Middellandsche Zee het onderwerp van een internationale gedachtenwisseling zou den uitmaken. In geval plannen bestaan de besprekingen voor •en Fransch-Italiaansch vlootaccoord te her vatten. mag deze nieuwe factor in geen geval bulten beschouwing gelaten worden, daar het geheele vreay-’”k hiermede In een geheel ander daglicht te «laan. WEENEN. 2 Jan. (VB.). In Oost-SUermar- ken, speciaal te Vorau en Harzberg, is het in de afgeloopen week herhaaldelijk tot boeren demonstraties en onlusten gekomen bf) ver- kooplngen wegens schuld. BU deze onlusten waren ook radicale elementen aanwezig, dir niet ter plaatse woonachtig waren. Negen per sonen werden gearresteerd, doch de boerer elsehten hun vrijlating en dreigden met eer. marsch naar Gras, de hoofdplaats van Stier marken. WaarschljnlUk zal deze marsch inder daad worden gehouden en zullen ook werkloo zen uit het industrieel* MuerstaL wk>. rieb vele communisten bevinden, rich erbU aanslui ten. De regeering heeft In Oost-Stiermarken het corps landjagers geconcentreerd en ook troepen er heen gezonden. Spaanacbe extrearistew stefcen te Sevilla een kerk in brand. uit andere bron staan in Sjanhaikwan op het punt, de geheele stad te bezetten Volgens Japansche berichten zou een ge deelte van de troepen van den voormaligen Chlneesche machthebber in Mansjoertje. Tsjang-Hsu-LUang. die zich op marsch naar de provincie Jehol bevinden. Sjanghai zUn bin nengerukt en er het station en verscheidene Japansche gebouwen hebben beschoten. Ge wonden of dooden «ouden hierbij echter niet te betreuren zUn. De Japansche soldaten in Sjanhaikwan ont ruimden, volgens deze berichten, de stad en trachtten de bulten de stad gelegen Japansche kolonies tegen de Chlneezen te beschermen. De Chlneesche soldaten zouden echter het vuur op de kolonies geopend en een aantal Japan ners hebben gewond. In berichten, die hier uit Peking zUn bin nengekomen. wordt bevestigd dat sedert Zon dagavond heftige gevechten tusschen Chinee- sen en Japanners te Sjanhaikwan aan den gang rijn Als vergeldingsmaatregel wegens de beschie ting van verscheidene Japansche gebouwen ■ouden de Japanners voornemens zijn, na aan komst van versterking uit Boel-tsjuen. de stad Sjanhaikwan geheel te bezetten. Naar verluidt zouden twee regimenten onderweg zijn. Van de zijde der Chlneesche autoriteiten was tot dusver niets betrouwbaars omtrent de oorzaak van de gevechten te vernemen. Noch tans werd verklaard, dat men rich tegen een Japansche bezetting van Sjanhaikwan krach tig zou verzetten. De Japanners aouden Tsjang-Hsu Lllang hebben medegedeeld, dat zU tot sterkere maat regelen zouden overgaan, wanneer het Ja panschChlneesche Incident te Sjanhaikwan niet binnen 24 uur op bevredigende wijze was bjjgelegd. De Chlneesche autoriteiten zijn van plan, naar gemeld wordt, rich wegens bet Incident te Sjanhaikwan en de zich daar thans af spelende hevige gevechten tusschen Japanners en Chl neezen tot den Volkenbond te richten. Volgens de laatste berichten over de gevech ten te Sjanhaikwan zijn tot dusver aan Chl- neesche zijde 12 soldaten gedood en een groot aantal gewond. (United Press) elk gebied en elk ding waarmee men hem min of meer in verband brengen k)a n. zijn de mees te Goethe-vereerders toch maar blij, dat het ge denkjaar weer voorbij is. De bekende tooneel- criticus Kerr bijvoorbeeld kon den naam van den lltteratuur-classicus niet meer uitschrlj- ven en sprak slechts nog van „Wolfgang" in zun critieken.... De psycho-analyse, de wijnken ners. de politici, allen hebben zich van den dooden Goethe meester gemaakt, en met zijn citaten zoo lang gesold tot het „onderstelde be wezen was"; ja. een tandarts heeft sooeven op het proefschrift: „Goethe's tanden" willen doc- toreeren. doch daar óf de tanden óf het proef schrift valsch waren, heeft het hem niet ge baat. Ook heeft dit jaar in zijn laatste dagen nog de veroordeellng van de hoofdstad meegebracht. in het proces om het beruchte „sllp-asfalt” dat hare breede straten bedekt. Dit asfalt is gelegd in een tijd, toen de stad er al evenmin roos kleurig voorstond als nu, en om geld te sparen nam men hel goedkoopere asfalt voor lief, met de bedoeling het later wel weer op te ireken. Van uitstel kwam afstel. Intusschen groeide t autoverkeer danig aan, en jaarlijks maakte het sllp-asfalt reeksen van slachtoffers. Zoolang t droog weer is. kan men ryden in de Beril) ische straten, maar wanneer het regent, heeft chauffeur evenveel moeite als reed hu door modder Het^vorlg jaar is een advocaat ANTWERPEN, 2 Jan. (V.D.) Het benoemlngs- décreel van oud-minister Cam lel Huysmans tot burgemeester van Antwerpen is door den konlng geteekand, doch zal niet vóór Woensdag ax. in de .Moniteur" worden geplaatst- De heer Vah Cauwelaert. die na een 11-jarige bewindsperiode shj-redt zal nu als gewoon Ka tholiek gemeenteraadslid optreden als leider der oppositie. SEVILLA. 2 Jan. (Per telefoon). D» kerk in het dorp Real de la Jara'iJ door brand vol komen verwoest. BlUkens verklaringen der overheid heeft men te doen met brandstich ting. e republlkelnsch nationalistische politiek van Eamon de Valera tegenover Enge land heeft van het lersche volk zware offers gevraagd. De verbitterde tarievenoorlog, welke nu reeds sinds maanden tusschen het groene Erin en Engeland woedt, omdat men het over den arbitrage-procedure betreffende de door Ierland ingehouden landannuïtelten niet eens kan worden, heeft vooral de lersche agrari ërs en veefokkers ernstig getroffen. Het lydt geen twUfél, dat op den langen duur Ierland economisch het onderspit zal moeten delven. Als exportland is het nagenoeg uitsluitend aange wezen op Brlttannlé, terwUl Brlttannié behalve het thans versperde Ierland nog, tal van andere en belangrUkere uitvoergebieden bezit, pe po gingen. die de lersche regeering aan we nd de om nieuwe afzetmogelijkheden voor de lersche pro ducten in Europa te openen, hebben weinig resultaat gehad. Een paar steenkolenleverantles waren wel de meest beteekenende, maar aller minst toereikende succesjes, welke vrijwel In het niet zonken tegenover de enorme valiezen, welke de lersche export tengevolge der Engelsche vochttarieven leed. De ultvoerpremles. welke de lersche regeering toekende san de exporteurs om ondanks de drukkende Invoerlasten op de Engel- sche markt te kunnen concurreeren. werkten averechte. Want niet alleen prikkelden zij En geland tot het nog hooger opvoeren van het tarièvenpell, maar bovendien kostten zij de lersche schatkist aanzienlijke sommen gelds. Om den financleelen toestand van den ler- schen Vrijstaat, dien hu politiek van Brlttanlé kis wil maken, maar die economisch van het moederland meer dan ^fhankelUk bluft, te red den, ziet de Valera zich thans gedwongen be langrijke bezuinigingen In te voeren Zoo had hU het voornemen de salarissen en loonen van het overheidspersoneel aan een korting te onder werpen Dit voornemen heeft echter xl’n poli tieke positie la gevaar gebracht, want de seven Labour-ieden, die In de Dail Etrean op de wip gitten en ou wier gratie de Valer* regeert, zijn daartegen In verzet gekomen. maanden wel eens even grif en gul vaarwel ge zegd zou kunnen worden als thans "32. WU leven snel Het is nog maar kort geleden dat de dampende karpers en de Berliner .Pfannkuchen” zU worden op Oudejaars avond volgens de traditie in massa's gegeten er> hebben niets te maken met wat wij onder pan- nekoeken verstaan negentlen-twee-en-dertig ter eere gegeten werdenen toch, wat is er sinds dien allemaal gebeurd! Toen was de grjoce loonsverlaging van tien procent over de geheele .inle het drukkend Nieuwjaarsgeschenk van kanselier Brünlng. en het werd slechts weinig verzoet door de belofte dat nu ook de prij zen en het geheele leven goedkooper worden zou Want, zoo had Brünlng gezegd, de loonen en salarissen zUn thans op een peil gedaald, dat in veel gevallen reeds beneden het ntnlrr.om ligt. Wie kón toen weten hoeveel zU nog verder zouden zakken! Want de ondersteuningen, de pensioenen en de renten rijn thans dikwijls tot op de helft en zelfs tot een vierde ingekrompen van W»l zU aanvankelijk waren. Het ware niet geschied, wanneer Brünlng aan het bewind was gebleven, maar de wind waalt verraderlijk m de politiek, en een man als hU moest gaan of schoon hU In de staatszaken Ingewerkt was als nauwelijks ooit een andere kanselier, om vlast» te maken voor het Intermezzo-Von Papen, die se r» t.innee le periode, waarvan men In latere tUden waarschlJnlUk niet meer achterhalen aal hoe hU zoo plotseling verwarrend over dezer politiek zjjn geweest, recniteert steeds meer aanhangers onder de In nood verkeeren den. die staatkundige selfstandlgheld van dén lerachen Vrijstaat niet zóó begeerenswaar- dlg vinden, dat zU dese met een algeheele eco- nomlachen ondergang willen koopen. Indien de regeering de Valera wezenlUk ten val mocht komen, zal Brlttannié Juichen, want met Cosgrave valt beter te praten dan met de Valera, die In onverzettelUkheid niet voor bet van zUn conomlsche macht bewuste Engeland onderdoet. Doch wanneer Ierland noodgedwon gen onder het Engelache juk bukt, zal de Engel sche regeering moeten bedenken, dat diep buk ken pUn doet en de lust versterkt om zich ter- gelegenertUd in de volle lengte weer uit te rek ken. De economische dwangplicht van Engeland heeft in Ierland ook veel kwaad bloed gezet, en al mag dit bloed ook tot kruipen willen besluiten, de tijd aal komen, dat het weer gaan zal. tenzU Engeland rich InschlkkelUker toont dan het tot nogtoe gedaan heefL ■pxe labours, die mee zijn gegaan met de I J Valera’s actie tol afschaffing van den eed van trouw aan de Engelsche Kroon en met zUn weigering tot uitbetaling van de land- annullellen. natuurlUk niet uit nationalistische overwegingen, maar omdat zl) principieel gekant zun tegen elke overheerschingspolitiek. dreigen thans de Valera hun vertrouwen op te zeggen, nu het om de loonen gaat. ZU wenschen de Valera alleen te steunen voor den prys van sociale voordeelen en niet ondanks sociale na- deelen. Zonder de tolerantie der labours kan de Valera echter geen regeeringsmeerderheid In de Dall bereiken, en daarom heeft hU onmld- délltjk een concessie aan hen gedaan. Na een onderhoud met een labour-delegatie en een daarop gevolgde buitengewone kabinets- rittlng heeft de lersche regeering verklaard be paalde categorieén-salarissen van lagere klas sen slechts met de helft van de aanvankelUk voorgenomen vermindering te zullen korten. Doch dese poging om met de labours tot een compromis te komen, moet als mislukt worden beschouwd, aangerien de leiding der lersche labour-partU deze concessie onvoldoende oor deelt. De Valera van zun kant schUnt echter niet van plan meer toeschietelijkheid te toonen, soodat de kans niet uitgesloten is, dat het con flict met de labours zal uitdraaien op den val van de Valera. Mocht dit geschieden, dan komt hoogstwaarschunluk Cosgrave. de leider van de vroegere regeeringbpartu in Ierland weer aan bod. Cosgrave. die bU zün oppositie tegen de Valera's bet verdrag van Westminster annu- leeren willende onafhankelUkheidspolltiek ge steund wordt door de droevige economische om standigheden, welke voor Ierland het gevolg Klokkengelui. knallende champagnekurken. tierende menschengroepen en daverende jazz bands hebben het nieuwe jaar vriendehjk be groet. hoewel het wel eens spoedig op zijn ver vlogen broers zou kunnen lUken. en over twaalf TOKIO. 2 Jan. (Far telefoon). Tot een ern stig Japansch-Chineesch incident kwam het, volgens hier binnengekomen berichten, in de Chlneesche havenstad Sjanhaikwan in de na bijheid van den Grooten Muur Een Japan sche luitenant en drie Japansche soldaten wer den door Chlneezen gedood, wat het sein was voor heftige gevechten tusschen Chlneesche soldaten en Japanners. Volgens een bericht van het Japansche hoofdkwartier te Tientsin bevinden zich Ja pansche vliegtuigen onderweg van Moekden naar Sjanhaikwan. Volgens berichten Japansche troepen Dultschland kwam Eer Papen immers kanselier werd, was hfl eeh tamelUk middelmatig lid van de Centrumsfractie, waar men hem nauwe.'Uks au sérieux nam. Enfin, na zUn opwindend gast- spel In de RUkskanselarU. voor de Berljjnache microfoon en in verschillende steden van Dultschland verdween hU weer even plotseling in de Herrenklub, waaruit hU voortgekomen was en het lot gaf generaal Schleicher aan Duitsch- land Wat een noodverordeningen sinds Brünlng ging Wat een opwinding in Pruisen en de Landen, wat een lachwekkende situatie: twee Pruisische Regeeringen, kibbelend om hun rechten, die bet Staatsgerechtshof te Leipzig niet concreet genoeg heeft omschrevenEen aardige teekenlng bracht voor kort een Ber- lUnsch blad: Voor een geweldige schruftafel zit de Rukscommlssaris met ernstig gelaat; In de deur staal onderdanig de Pruisische premier Braun, en vraagt beleefd: Mag Ik asjeblieft een potlood uit mUn la nemen?") Herinneren we nog even aan de comedle rondom de Hauptman-medaille. en de race van de belde Regeeringen om elkaar voor te zijn met de offlcieele plechtigheid; dit maakte de maat der belachelUkheld waarlijk vol. Haupt man heelt intusschen zUn zeventigsten verjaar dag doorslaan en ook Goethe is. wellicht meer gehavend dan zUn voornoemde levende collega door het Goethe-jaar van zijn honderdsten sterfdag heengekomen. Met alle erkenning voor de inspanning die zich de „Bühnen" getroost hebben om zUn werken op te voeren en der tallooae commissies die zich beUverd hebben tusschen Welmar en Königsberg, om den Dult- schen dichtervorst in betrekking te brengen tot ireker dat de boeren hun eischen lemen, ook al zou het tot een komen. Tegen zes uur van avond bevonden zich te Vorau nog steeds 1500 menschen op straat. De boerenvergadering had een delegatie gekozen, welke met een regee- rlngscommissle onderhandelt. Toen later bekend werd dat de onderhande- llngen van de vertrouwensmannen der boeren met de regeeringscommlssle een wending ten gunste namen, gingen de boeren geleidelUk uiteen. De te Vorau verblUvende rechter van In structie heeft bevolen dat de gearresteerde boeren In vrijheid moeten worden gesteld, soo dat bet sehUnt dat de voornaamste eiach der boeren is ingewilligd. Berichten uit Beauraing blUven van even- tueele verschunlngen aan de kinderen gewa gen. Ze beweren vernomen te hebben „Ik ben de Onbevlekte Maagd" en „Bidt, bidt veel". De vier meisjes zouden ook een stralend gouden hart hebben gezien op de witte maar de knaap Albert Voisin heeft bet niet gezien. Onder sterk voorbehoud ge waagt de Brusselsche kath. Standaard ook van een genezing. Een g-jarig meisje uit Mariïn- burg. dat lam was en te Beauraing onder de geloovigen zich bevond, kon den volgenden dag thuis enkele stappen doen Het katholieke dagblad -La Libre Belgique" teekent hlerbU aan: „Ons persoonlijk onderzoek en da ver- Uartngen dee geneesrieeeen, die zich met deze zaak hebben bezig gehouden, laten on» toe te zeggen, dat men in het onderhavige geval, de vastgestelde verbetering niet als wonder- baarluk kan beschouwen". JOe Standaard" schrijft nog: „de geestelijke overheid waar schuwt de geloovigen tegen alle voorbarig enthousiasme. Het onderzoek moet In kalmte en gelatenheid kunnen voortgaan”. “De toegang tol den tuin mort thans des avonds zUn verboden. Beweerd wordt nog. dat de verschijning zou gezegd hebben niet dik wijls meer te zullen verschUnen. De geestelUke overheid bltJft de grootste terughoudendheid In acht nemen en schrijft de uiterste voorzichtigheid voor.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1