r Dominicanenklooster te Zwolle door brand verwoest ONS BLAD I Nieuwe rem op onzen uitvoer? VEREEN IG DE KATHOLIEKE^ERS heden Het nieuws van Een zwaar verlies voor de Predikheeren Een wonderbril Gevaar voor vele kunstwerken o 7 ^Berlijn STREVEN NAAR AUTARKIE IN DUITSCHLAND DE BAROMETER JOH. LAUWERS WOENSDAG 4 JANUARI 1933 ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 82 f2 X n n f! De oorzaak 1 Goed te spreken over Bolivianen De schoonheid der kerk DE Het vuur meester Wa- vee Wat verloren ging BANKBILJETTEN IN SPANJE Regeering en boeren $1 5 llllll/ll Bibliotheek en kerk behouden Kundt .inspecteert het Chaco-front Nagenoeg blinde menschen kunnen e: weer normaal door zien DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN PAYCLOP 3 ALKMAAM Broodmessen en Broodzagen MALYGIN” De toestand van den gestranden ijsbreker zeer ernstig Enorme belangstelling Zullen we met onze boter de gens smeren en aan het onze bloembollen opvoeren? ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag. één 55c.p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 Van het archief konden de voor naamste stukken in veilig heid worden gebracht Dak ingestort Foto van het Zwolsche Dominikanenklooster, voordat het vuur zijn vernielend werk verrichtte -WWflM QOtDVffPZ 1 Uil/W J////////Z Mg? Ik NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD e iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiH^ ZWOLLE TE De nieuwe beun te Rotterdam. De moord te Rheydt; bekentenis van den dader. Be van Rotterdamscbe in achteruitgang de De toestand van de ..Malygin'’. Een wonderbril in Amerika uitgevonden. Drie communistische partijleiders gevonnist. kalm der de F Nader seinde men ons: (United Press' was de geweldige (Van onzen Beriynschen correspondent) Berlijn, 3 Januari 760 X MiuHtiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiimiiiiiimiiiimiitiiiiiiuimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiniiiiniiitHiniiiiiiiimiiiiii i KOPENHAGEN. 3 Jan. (Eigen telegram.) De geheele bemanning van den Russischen Ijs breker ..Malygin", bestaande uit honderd kop pen, is, naar gevreesd wordt, met de „Malygin* gezonken. De Ijsbreker, die in de Noordelijke Ijszee op een Ijsberg stootte, zond gedurende den nacht S.O.S.-selnen uit, die hedenmorgen echter plotseling zün opgehouden. (United Press) DOMINICANENKLOOSTER DOOR BRAND VERNIELD. Omtrent de oorzaak vernamen wij, dat men vermoedt, dat het vuur ontstaan is bjj de warm- waterovens. welke zich aan den achterkant van het klooster bevinden. Sjanhaikwan door de Japanners platgeschoten: 500 Chineesche soldaten verbrand. Ingrijpende maatregelen in verband met Rot terdams flnancieelen toestand. BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR TgUfoon Administrate 433, Radactie 633 ABONNEMENTSPRIJS» Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar f 2.85 M«t geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem Wijziging winkelsluitingswet; binnenkort een voorstel. De afsluitdijk binnenkort voor het verkeer open. Dg, staking te IJmulden; gedeeltelijke overeen stemming bereikt. Hoogste stand op Woensdag rar vat: 70 Vooruit.' Sterke haven. ir. VILLA MONTES (Bolivia). 2 Jan. (Per tele foon). De Dultsche generaal Kuiylt, die na een bezichtiging van het front In het Gran Chaco- gebied hier arriveerde, verklaarde dat de disci pline en de geest onder de Bollvlaansche troe pen voortreffelijk was. De toestand in de Gran Chaco was, volgens Kundt’s oordeel, gunstig voor Bolivia. LENINGRAD, 3 Jan. (VDJ De positie van den bij Spitsbergen gestranden Russischen Ijs breker „M^ygln" 13, naar draadloos wordt mee gedeeld. zeer verslechterd. In de machineka mer is water gedrongen, dat niet kan werden weggepompt. Er bestaat zelfs gevaar, dal het water de geheele machinekamer zal vullen. De kapitein van den Ijsbreker heeft opnieuw om hulp verzocht. Een andere Ijsbreker heeft ge tracht de ..Malygin" op sleep te nemen, doch de pogingen waren vergeefsch. De Russische Ijsbreker .Lenin" bevindt zich thans op weg naar Spitsbergen. klassen ook al hebben nieuw De wind, die uit het Zuld-Westen woel, was zeer gunstig, zoodat er geen direct gevaar voor de omliggende perceelen het klooster ligt in de Assendorperstraat. een winkelstraat van Zwolle bestond. Aan den overkant van het klooster ligt het gebouw van de Coöperatieve Winkelvereeniging, doch ook al door den gun- stlgen wind bestond er voorlooplg geen gevaar voor dit pand. Uit het klooster kon weinig worden gered. Verschillende schilderstukken van den bekenden kerkschllder, pater van Ber gen. werden een prooi der vlammen. De belangstelling van de zijde van het pu bliek was enorm. Vrijwel geheel Zwolle was ultgeloopen, om iets van het machtige vlam menspel te kunnen aanschouwen. De nieuws gierigen werden door de politie op behoorlijken afstand gehouden. Persoonlijke ongevallen von den niet plaats. Alles geschiedde in de vbl- Van alle kanten wordt de uitgebreide vuur zee door tlental'en waterstralen aangetast. Als evenwel de vlammen zijn overgeslagen naar een van de kerktorentjes en het kerkdak, wordt bijna heel het blusschingsmateriaal geconcen treerd op het behoud van de kerk. Om elf uur woedde de brand van alle kanten nog fel. MADRID, 3 Jan. (Reuter). De Spaansche regeering heeft verordend, dat vanaf 1 Januati 1933 de biljetten van de Banco de Espana (Spaansche Staatsbank) van alle series en emissies als wettelük betaalmiddel gelden. CHICAGO. 3 Jan. (Reuter.) Na een studie van zeven jaar en tallooze experimenten is de bekende Amerikaansche oogarts, dr. William Feinbloom. er in geslaagd een bril te con- strueeren. welke personen, wier gezichtsver mogen slechts 3 procent van het normale be draagt en die vroeger als geheel blind werden beschouwd, in staat stelt alles gewoon waar te nemen. Deze nieuwe bril bestaat uit drie telescopi sche glazen voor ieder oog en kan als een ge wonen bril gedragen worden. Dr. Feinbloom heeft zijn uitvinding uiteen gezet voor de American Academy of Optome try en in optische kringen wordt aan zijn uit vinding groot belang gehecht, daar hierdoor 40 procent van de blinden in Amerika weer zal kunnen zien. binnentuin omsloten houdt. De kapel Is daaraan gebouwd. Na den dag der kerkwijding op den 19en Augustus 1902. kwamen kerk en klooster weldra gereed, al waren zjj felteljjk nog pas van het meest noddzakeiyke voorzien. Doch vooral on der het prioraat van den zeereerw. pater B. D. van Breda (1910—1918) werd de' kloosterkerk veel verfraaid. De koorvloer In mozaïek, die symboliseert hoe onze pelgrimstocht van Adam's paradijs uit door aarde en sterrenhemel moet stijgen naar God, werd toen gelegd en kreeg weldra een waardige omlijsting in de kunstig gebeeldhouwde koorstallen. Het rijzige orgel met zijn opstrevende lijnen vormt den majestueuzen achtergrond voor het Indrukwekkende hoogaltaar, dat een stuk is van zeldzame schoonheid. En over dat alles spreidt sindsdien het gou den licht, dat door de gekleurde ramen naar binnen vloeit, eep Inn'gen toon van mystieke warmte. Ook het Sint Petrus-altaar en de de vote Sacramentskapel, preekstoel en communie bank werden in denzelfden tijd geplaatst. Het is op dit uur nog niet uit te maken, wat hier van is gered. Ttjdens het bestuur van den volgenden prior, den zeereerw. pater GlJlswlJk (19181924). werd de aankleeding der kerko.a. door den aanleg eener electrische verlichting voortgezet, en meerdere kerkbenoodigdheden kwamen voor de voorlooplge In de plaats. Zoowel een Kardinaal als een Apostolisch Delcgaat, een Pauselijk In ternuntius. verschillende aartsbisschoppen en bisschoppen heeft de kloosterkerk in de jaren van haar bestaan met passend ceremonieel ont vangen. Alle H H. Orden, ook de priesterwijding heeft zy op baar presbyterium zien voltrekken, hetgeen haar als het ware nog een bijzondere wijding geeft. Behalve voor datgene, dat uiteraard tot de wezenlijke taak van Iedere religieuze communi teit behoort nX gebed en beschouwing, was het maaktste orde en kalmte. Behalve de burgemeester van Zwolle was ook de Commissaris van de Koningin in de Provincie Overüsel, baron Van Voorst tot Voorst, op het terrein van den brand aanwezig De schade, die uit den aard der zaak zeer groot is. kon nog niet worden overzien. ZU werdt door verzekering gedekt. De fraters, die in het klooster hun opleiding genoten, zijn naar Nijmegen- vertrokken. -*De paters werden in de verschillende parochies te Zwolle ondergebracht. Tot ver in den* omtrek vuurzee zichtbaar. nAuwe klooster vóór al het overige als een studiehuis gesticht. Onder de bescherming ge stald van den grooten waarheidszoeker en wUarheldsleeraar Thomas var. Aquino, was het op de allereerste plaats bedoeld als een „in richting voor bijzonder hooger onderwijs.” Tegenover den Ingang staat dan ook In het claustrum St. Thomas' beeld in gebrandschil derd glas. Dit klooster vond immers zijn meest eigen karakter in de studie der waarheid. Koorgebed, beschouwing en studie waren er de hoofdver- pUchtlngen. Het Zwolsche klooster was een studiehuis In den vollen zin des woords. En toen het zesde eeuwfeest van 8t Thomas' heiligverklaring plechtig zou worden herdacht (1923) scheen dit Convent de aangewezen plaats voor een luis terrijke viering. Uit naam der Nederlandsche Dominicanen Werd 8t. Thomas niet alleen als Ordebroeder, maar vooral als de provldentieele Leeraar der Waarheid tijdens het Wetenschappelijk Con gres gehuldigd in dit naar hem genoemd klooster. Het Zwolsche Convent verkreeg ook bekend heid door een bijzondere werkzaamheid de voordrachten voor nlet-katholleken (niet lan ger in een particuliere zaal, maar in het ka tholieke kerkgebouw zelf), en van Zwolle uit heeft dit Apostolaat zich verder verbreid. In het klooster was gevestigd de klasse der philosophic van de tn opleiding zijnde paters; eenlge jaren geleden is de klas der ethica (hel derde jaar der philosophic) overgebracht naar Hulssen. De tegenwoordige prior Is P. Hubers. In het gebouw waren gehuisvest ongeveer 16 pa ters. onder wie de bekende schilder P. Ray- mundus van Bergen, die daar zijn atelier had, en verder ongeveer 30 fraters en ongeveer 16 broeders. Op het oogenbllk ia het klooster self reeds vrijwel geheel een prooi der vlammen, terwijl de naastgelegen kerk reeds door het vuur is aangetast en vermoedelijk niet behou den zal kunnen blijven. Te zeven uur bevond zich het geheele Con vent in het koor voor het bidden der Com pleten, toen een broeder door een der ramen vwa de kerk een eigenaardigen lichtschijn zag HU maakte hierop een der peten, pater Ha geman, attent, die zich terstond uit het koor verwijderde. HU ülde in de richting van waar een sterke brandlucht hem tegemoet kwam, nJ naar den rechterachtérvleugel van het klooster, waar zich de cellen der paters bevinden. Het bleek hem, dat op den boven de cellen gelegen zolder brand was uitgebroken, die ach met een angstwekkende snelheid Ultbieldde. i De pater_ snelde terug naar het huis; het i gebed werd terstond gestaakt,, brandweer en i politie waarschuwen was het werk van een i oogenbllk. Aanvankelijk poogden de paters, fra- i ters en' broeders met vereende krachten net vuur te beperken, doch mef een ongelooflijke ■netheid breidde dit zich uit over den zolder. Reeds te 7 uur 10 sloegen de vlammen uit het dak. De politie-brandspuit was omstreeks dienzelfden tüd aanwezig en tastte met twee slangen het vuur aan. Tegen 7X0 uur arriveerde de auto-spult der Zwolsche brandweer en even later nog een 1 motorspult. Met alle beschikbare materiaal werd nu ge werkt en de brandweer meende aanvankelijk het vuur nog meester te worden. Zoodoende werd niet terstond hulp gere- quireerd van de brandweer te Zwollerkerspel. doch kort daarop, toen dit gebeurde, was h$d klooster niet meer te redden. ooeven is 1 handelsverdrag met Frankrijk afgesloten, en het heeft te ParUs evenals een goede noot gekregen. Een handelsverdrag met Engeland is ook op komst en het zal eveneens wedertljdsche faciliteiten brengen; van Duitsche zUde wenscht men een verlaging der invoerrechten op ver schillende Industrieproducten, en in Engeland zou men gaarne een verruiming van het Dultsche kolen-contingent zien. Wat zal de handelsovereenkomst met Holland, die hernieuwd moet worden. Inhouden? Ofschoon de stemming In Holland door de reeds genomen maatregelen tegen onze land- en tuinbouw producten niet al te gunstig voor Dultschland is, schijnt men hier nog niet van zins, een anderen weg in te slaan. Nederland is nu eenmaal de groote concurrent voor de Dultsche landbouwgebieden, en de Duitsche regeering dingt thans evenals vroeger naar de gunst der boeren Practised kan een rechtsch kabinet heelemaal niet buiten de boeren. ZU zün de labiele factor in de politiek; het kan den agrariër immers weinig schelen, wie er in de RUkskanselarU zit. Hitler dan wel Brüning of Schleicher. HU beziet de geheele politiek van het standpunt der hulp aan den landbouw en der tarievenbescherming. NatuurlUk heeft het kabinet-Schleicher niet nagelaten, reeds in zün radlo-Regeerings- verklarlng enkele beloften aan het adres der boeren te doen. De VrUwilllge Boerenhulp waarvan hü sprak, en die thans druk bespro ken wordt in de ministeries, «vil jeugdige werk- loozen uit de groote steden naar de provincie brengen, om bü de boeren te werken. NatuurlUk enkel bU zulke, die zoo hulpbehoevend zün, dat Te half acht stortte reeds een gedeelte van het dak boven de cellen der paters In Snei en Beker woedde bet vuur in de richting van den voorkant van het klooster en in de richting van de kerk. Te acht uur brandde ook reeds het dak van de voorzijde van het klooster Tegen negen uur had het vuur de kerk bereikt en begon het dak en een der kleine torentjes aan de achterzijde van het kerkgebouw te branden. Het klooster was toen een vuurzee. Intus- schen hadden de Paters het blusschingswerk overgelaten aan de brandweer en waren ge holpen door politie, marechaussee, rjjksveld- wacht en vele tienta'len omwonenden begon nen met het redden van alles wat te redden viel. In allerUl werden zooveel mogelUk vracht auto’s en wagens gerequireerd. waarin alles geladen werd, terwUI de kostbaarste voorwer pen in tegenover kerk en klooster gelegen par ticuliere woningen werden overgebracht. Het eerst werd bü bet reddingswerk gedacht aan bet Tabernakel. Ciborie en monstrans werden daarheen overgebracht. Vervo'gens mocht -bet gelukken alle zich in de kluis bevindende kostbaarheden en kerk sieraden te redden. Inmiddels waren anderen begonnen aan het redden der bibliotheek, waarvan ook een ge deelte kon worden gered, al is thans met geen mogelUkhetd te schatten wat en hoeveel ei verloren is gegaan. Schilderstukken, beelden, meubelen, bldstoe- len. kleeren, kortom alles wat los was en ge dragen kon worden, werd, voor zoover nog bereikbaar, wegges’eept; ook de kerk werd van haar luister ontdaan. Het groote kruis van het hoogaltaar werd naar buiten gebracht. De prachtige bronzen door engelen gedragen kroot De kloosterstichting der Predikheeren te Zwolle dagteekent van het jaar 1466. In den Jare 1572 werden de kloosterlingen gedwongen voor een tijd de stad te verlaten. De laatste Zwolsche prior. Adrianus van Zlerikzee. werd in 1580 met de geheele communiteit uit de stad ge* wezen eb het klooster werd te huur aangeboden Keerden de paters tot het jaar 1672 by tusschen- poozen als missionarissen terug, In 1674 moesten de kloosterlingen vóorgoed voor de nlet-katholie- ken wijken, waardoor de band tusschen het klooster en de oude bewoners verbroken werd. Eerst op het einde der vorige eeuw kwam Zwolle wedermn voor een kloostervestiging in aanmerking. Het gevolg was. dat in 1900 de grondslagen gelegd werden Van het nieuwe klooster, dat gis teravond afbrandde. Den derden Mei 1900 werd de eerste steen gelegd door den Hoogeerw. Pater Provinciaal L Theissling, <Bn lateren eersten Nederland- schen Generaal der Orde. Het klooster is gebouwd door den Maastricht- schen architect J. Kayser, hierin bijgestaan door den bouwkundigen Belgischen pater R. Biolley. en Is in gebruik genomen op 12 December 1901, ttjdens het provincialaat van pater Theissling Het is te beschouwen als een voortzetting van het oude klooster, dat in 1465 was gesticht en opgeheven in 1580. Het gebouw, dat gesteld is onder het patronaat van den H. Thomas van Aquino, bestaat uit een carré, dat een fraaien ze geen betaalden knecht kunnen houden. De nieuwbakken boereknecht-uit-de-stad krijgt voor zijn arbeid kost en inwoning en een klem zakgeld. Het is dus een nieuwe vorm van .arbeidsdienst” die tot boeren-hulp wordt omgevormd. Of deze plannen verwezenlUkt kunnen worden in zulk een zin als ze bedoeld zUn. is twUfelachtlg. Behalve dat het moellUk. zoo niet ónmogelijk is om er achter te komen, welke boer hulpbehoevend Is. en welke zich maar zoo houdt, om een knecht van den arbeidsdienst toegewezen te krUgen. Is het ook nog mogelUk. dat vele boeren er heelemaal niet aan willen, om een ongeschoolde kracht uit de stad op te nemen, en die tegen kost. Inwoning en ongeveer dertig Mark zakgeld In de maand van meet af aan in het boeren- bedrijf in' te werken. Is het niet te voorzien, of den boeren inder daad een weldaad bewezen wordt door de vrUwilllge boerenhulp, dat die andere hulp, welke aan de grenzen in den vorm van tarie ven geboden wordt, hun weinig zal helpen, is van te voren reeds zeker. In de radiorede die minister Braun vóór Kerstmis hield hoorde men het woord der .autonome tarieven" het duldelUkst: „Door het opzeggen van verschillende han- delsovereenkomsten met andere landen.” aldus de minister voor Voeding, „bereiken wij de bevrüdlng van de tarievenverdragen, die thans de prijzen van onze voornaamste landbouw producten drukken, en door een autonome tarievenwetgeving evenals door andere maat regelen (contingenten) zullen wU In de toe komst kunnen voorkomen, dat de landbouw producten van de wereldmarkt Dultschland blnnenstroomen en den prijs omlaag drukken." Dat zUn woorden, die niet veel goeds belo ven De land- en tuinbouw- en zu.-'el-produc- ten zUn het. die nog verder geweerd zullen worden. Het is dus alweer Nederland dat van deze maatregelen den weerslag zal ondervinden WU zullen met onze boter de wagenskunnen smeren en de bloembollen als veevoeder kunnen gebruiken; onze eleren-uitvoer. die voor het overgroote deel naar Dultschland ging en gaat ligt tegen den grond, wanneer men hier inder daad de nieuwe projecten realiseert. De voor uitzichten voor onzen export zün dus uiterst somber. Wanneer echter de regeering hier gelooft, dat de Dultsche boeren wel zullen varen bü de nieuwe regeling, schijnt dat een grove misrekening. De gedachtengani 's natuurlijk de volgende: wanneer de tolnnenlandsche markt gesloten blüft en de Dultsche landbouw producten (die Immers tegen de buitenlandsche niet concurreeren kunnen wat den prüs en wat de kwaliteit betreft) tegen hoogeren prijs verkocht worden, kan de landbouwer weer ademen. De bevolking wordt dus eenvoudig gedwongen de dure Dultsche producten te koopen, omdat zij geen kans meer heeft, aan de goedkoope buitenlandsche te komen. Doch de bevolking der steden lUdt nood, en het is met gemakkeiyk uit ie makrn, ot het onderscheid tusschen haar ellende en die der boeren nog zoo groot Is. dat men op haar als consumente de elgenlüke kosten van de Invoer rechten kan afwentelen In den vorm van prysopslag. De koopkracht der steden slinkt nog voortdurend, en de Duitsche boter Is er het voorbeeld van wat er gebeurt wanneer de grenzen vkn de betaltngscapacitelt by den consument bereikt zün. De Dultsche landbouw heeft gehoopt, nadat de concurrentie op de blnnenlandsche markt door tarieven en con tingenten zoo goed als geweerd was (er kwam slechts zooveel buitenlandsche boter binnen als ter aanvulling der Dultsche productie noodlg was; de Dultsche landbouw is namehjk niet in staat ten volle in de boterbehoeften van het land te voorzien) den prüs te kunnen maken, die hem goed leek en niettemin ai zün boter van tweede kwaliteit af te zetten Wat gebeurde echter? Het publiek weigerde de dure boter te koopen en ging in massa over tot het gebruik van margarine. Thans heelt de regeering echter raad geschaft voor de jammerende boterboeren; een margarinemengwetl Op Kerstavond deed bet nieuws van een dergelüke verordening, die de margarlne-industrle dwingt een zeker percen tage boter bü haar producten te mengen, de ronde, tot groote vreugde van de weinige belanghebbenden en tot ontsteltenis van de eerste. Men kan zich voorstellen, welk een nieuwe druk het juist voor de onderste volks- beteekent wanneer de margarine nu duurder gaat worden! De partijen onmlddellUk de hoofden bü elkaar gestoken, en een aanval in den RUksdag voor bereid Ook het Centrum zal daarbü wel niet achterblUven. ofschoon bet agrarisch deel dezer partü onder afgevaardigde Hermes de eenzUdlge landbouwpolitiek der regeermg niet ongaarne zleU De regeering tracht de partüen weliswaar te ihtimideeren door hun de Rüks- dag-ontblndlng als karwats voor te houden, doch ook hierdoor laten de ontstelde gemoe deren zich niet afschrikken. De partüen zün van meening dat zü voor nieuwe verkiezingen niet bang behoeven te zUn. wanneer deze veroorzaakt worden door hun krachtdadige oppositie tegen een landbouwpolitiek, die de buurlanden tegen Dultschland in het harnas jaagt en de blnnenlandsche bevolking onbe taalbare prüzen afperst. Men ziet, er Is in Dultschland mg genoeg gezond verstand aanwezig om te erkennen, dat er een eind moet komen aan het verhoogen van tariefrechten en de daarvan consequente maatregelen. Doch de regeering heeft belang bü de boeren, en de boeren willen eieren vooi hun geld. of. in het onderhavige geval, geld voor hun eieren. ZU ®Ün slechts met attenties te winnen Zoo gaat Dultschland steeds verder dan gevaarlijken weg der autarkie op. En ter verantwoordelUker plaatse schünt men vergeten te zUn. dat de eenlge ware autarkische periode, welke men in Dultschland gekend heeft XUdens den oorlog namelük die der kool rapen was. doch de brandweer was toen het vuur in zoo ver meester, dat met zekerheid gezegd kon worden, dat de kerk behouden bleef. Intus- schen waren door talloos ve’.e helpers de voor naamste altaarstukken en schllderüen in vei ligheid gebracht. Van belangrijke beteekenls is de omstandigheid, dat de betonnen vloeren boven de eerste verdieping hebben standge houden. Hierdoor werden de verblUven der pro fessoren en overige paters niet aangetast door het vuur en bleven kostbare werken, manus cripten en studiemateriaal behouden. Wel ging het archief verloren, op enkele van de belangrükste werken na, die ternau wernood aan de vlammen werden ontrukt. De geheele voorraad misgewaden, schl'derstuk- ken. paramenten enz. werden buiten het kloos ter gedragen. De vüf en dertig fraters zün om half tien met den trein naar NUmegen ver trokken. Een twaalftal paters zün onderge bracht in het R. K. ziekenhuis en in de pasto rieën te Zwolle. In verschillende deelen van het gebouw qa in de traptorens en de linnenkamer woedde om half twaalf de brand nog fëL Uit breiding van het vuur was om dien tüd niet meer te vreezen. Het klooster was verzekerd Den gebeden nacht zal nog worden doorge spoten. Hoewel het tot vanmorgen nog niet mogelUk was om een volledig overzicht te krügen van de groote schade die deze geweldige brand In het Zwolsche klooster der Paters Dominicanen heeft aangericht, kunnen we thans toch mel den. dat de voornaamste stukken uit het be- langrüke archief zün gered. Behoudens de mogelükheld van waterschade is de bibliotheek gelukkig intact gebleven, al luidden de eerste berichten, dat de bibliotheek geheel verloren was gegaan. De brsuid bleef in hoofdzaak beperkt tot de bovenverdieping, daar de betonnen vloer ge lukkig stand hield en verder doorbranden daardoor onmogelük werd. Wel heeft natuur- U)k het bluschwater schade in de benedenver trekken aangericht, doch gelukkig is hier veel kostbaar studiemateriaal, boeken, enz. behou den gebleven. De brandweer beeft den geheelen nacht doorgespoten. Om één uur laaide het vuur evenwel opnieuw op en er ontstond brand In een der torentjes boven den hoofdingang van het klooster. Het brandde geheel leeg en stort te naar beneden. Ook aan de achterzüde van de kerk Is een torentje büna geheel meegebrand. Door de Overige bemoeiingen van een 15-tal burgers, die naar boven gingen om de atelier- installatie van Pater van Bergen te redden, zün zoo goed als alle stukken van dezen bekenden kerkschllder voor het vuur gespaard gebleven. In den loop van de ochtend is men, zoodra het eenigszins mogelUk was, begonnen om den omvBug der schade op te nemen Dinsdagavond omstreeks 7 nsr b brand nttgebroken in het Domtnikanenklooster ur. de Aszendorpe^traat te Zwolle. In zeer korten tüd sloegen de vlammen fel zdt het momunentale gebouw, terwUI een dfehte rook zich in de onmiddellijke omgeving verspreidde. De brandweer van Zwolle, die dadelijk gewaarschuwd was. rukte spoedig met al het materiaal uit om bet vuur te bestrijden. Omstreeks half acht stond het gebouw in lichterlaaie. boven het hoogaltaar kon tot dusver niet red worden. Overweldigend was de vuurgloed van het klooster, gezien door de prachtige gebrand schilderde ramen van de kerk. De geredde voorwerpen, bestemd voor den eeredlenst werd voorlooplg ondergebracht in de nabügelegen azün- en miskaarsenfabriek der fa. Heerkens, Schaepman en Co. BegrÜpelükerwUze waren alle leden van de zoo zwaar getroffen kloostergemeenschap zeer onder den Indruk, doch niettemin werkte de overgroote meerderheid onversaagd en aan de redding der bezittingen mede. Op het terrein van den brand waren aan wezig oa. de burgemeester van Zwolle en Zwollerkerspel, wethouders en raads'eden. de commissaris van politie, de commandant der marechaussee, de districtscommandant Ryksveldwacht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1