ONS BLAD De eerste klap een daalder waard H A 1 E VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS Rust na den storm IN BRAND DE heden van „ATLANTIQUE” IS DE DAIL ONTBONDEN DE NOORSCHE ZUIDPOOL- EXPEDITIE Frankrijk en Italië DE BAROMETER JOH. LAUWER* PAYCLOP 3 alkmaar Fototasschen zeer goedkoop d DE OCEAANSTOOMER VERLOREN - p DONDERDAG 5 JANUARI 1933 ZES EN TWINTICSTt JAARGANG No. «3 DE GROOTE KLOOSTERBRAND TE ZWOLLE Chineezen verschansen zich Engelsche démarche te Tokio Japansche eischen Kpt. Larsen de leider Onlusten te Kingston Diepe indruk KABINETSCRISIS IN EGYPTE Enkele mutaties beoogd Larsen 30 vermisten? Boerderij onder aarde bedolven t BESTAAT UIT Het lersche volk moet beslissen Onderzoekingstochten in onbe kende gebieden W er eldten toonstelling te Chicago Rijksdag op 24 Januari bijeen Te Sjanhaikwan zouden 800 bur gers zyn omgekomen Ook Nederlanders bf j de redding Aardverschuiving op Mallorca Henri de Jouvenel zal trachten overeenstemming tusschen beide landen te bereiken n Een fraai overzicht van het St. Thomas-klooster te Zwolle, dat door brand is verwoest 5^x\\\vv Nederlandsche hulp ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c, ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag één 55c.p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annoncej Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 Onzekerheid over de sterkte der bemanning; een 30-tal per sonen vermist? lUilllUI/f///ZsW»^ =- NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD telerrBafverkeer over bank- O O plaateelüke van door «5? t- &- u 3 Umulden; feeders lossen welf. de klooster-ruïne te Zwolle. op een landbouwer te Na- teren e Kingston. Oceaanstoomer „Atlantique" staat re in brand en wordt als verloren in Egypte, komt 24 Januari bVeen. en overweg door trein ge- gedood. BU de besprekingen In bet Ministerie van Marine sou eer in het bijzonder de nadruk op zijn gelegd, dat bU alle drie branden, welke do Fransche handelsvloot den laatsten tijd troffen, zekere met elkander overeenkomende verschijn selen waren op te merken, welke nader zullen worden bestudeerd. Een speciale commissie zal zich waarschijn lijk nog Woensdag naar Cherbourg begeven, om de geredde leden der bemanning van de .At lantique" aan een verhoor te onderwerpen. De Brltsche torpedojager „Westcott" is uit Portsmouth uitgevaren om behulpzaam te zijn bij da blusschlngswerkzaamheden der „Atlan tique." CAIRO, 4 Jan. (Reuter). Het Egyptische ka binet is hedenochtend afgetreden. Reuter meent te weten, dat de premier Sidki Pasja het kabi net zal reconstrueeren met drie nieuwe mi nisters ter vervanging van de ministers van Buitenlandsche Zaken, Verkeer en Justjtle. PALMA, 4 Jan. (Reuter.) Nabij de stad Estal les (Mallorca? heeft een groote aardverschui ving plaats gehad. Een geheele boerderij en talrijke boomen zijn door de aarde bedolven. Het verschijnsel heeft zich over een groote Uitgestrektheid voorgedaan. De weg van Palma naar Estalles is versperd. Hoogste stang op Donderdag vja. ear: 7«S Achteruit In de textiel; conferentie ■nstenuning. -> BERLIJN, 4 Jan. (W.B.). Hedenmiddag heeft het Seniorenconvent van den Rijksdag beslo ten, den Rijksdag op Dinsdag 24 Januari bij een te doen komen. Op 20 Janarl zal het Seniorenconvent opnieuw bijeenkomen, om de agenda vast te stellen. De kusttelegraaf heeft een radiogram opge vangen, volgens hetwelk de ..Sierra Salvada’ gewonden en zieken van de „Atlantique" aan boord had genomen en hen naar Cherbourg vervoerde. Vijf vliegtuigen zijn van Le Bourget vertrok ken. om het bergingswerk te volgen. Ook een watervliegtuig is erheen onderweg. ■De vliegers, die boven de „Atlantique" heb ben gevlogen, verklaren dat de brand voort woedt. Het schip maakt reeds 20 graden slagzij Een aantal reddlngsbooten omringt de .At lantique'’. doch kunnen op het oogenbllk wei nig uitrichten. PEKING. 4 Jan. Te Sjanghaikwan is de laat ste 24 uur geen schot meer gelost. Volgens Chl neesche berichten is slechts een straat van Sjanghaikwan overeind gebleven. De Chinee- sche bladen verklaren dat de Japansche troe pen uiterst heftig zijn opgetreden en wel niet alleen tegen Chlneesche soldaten, maar ook tegenover vluchtende burgers. Niet minder dan 800 Chlneesche burgers zou den gedood zijn. Ook verscheidene tempels zijn verwoest. Volgens officleuse mededeellngen trekken de Chlneesche troepen In alle orde terug. ZIJ wor den ten Z.W. van Sjanghaikwan geconcentreerd en hebben bevel ontvangen, uitersten tegenstand te bieden bij een verder opdringen der Japan ners in de richting van Peking. De Chineezen hebben reeds loopgraven aangelegd. De Chlneesche autoriteiten te Tientsin heb ben den staat van beleg afgekondlgd voor de stad en de naaste omgeving. CHICAGO, 4 Jan. (Reuter) Mussolini, Lebrun, de president der Fransche Republiek en de Koning der Belgen zouden zijn ultgenoodljd tot een bezoek aan de as. wereldtentoonstel ling. nallstische extremisten heeft gewekt. In allerijl zullen de «ntl-de Valera-gezinden thans trachten het oppositle-front voor de onverwachts gefor ceerde verklezlgscampagne te consolideeren. Deze campagne zal aan felheid wel niets te wenschen over laten, want er staan voor Ier land en niet voor Ierland alleen, zeer groote levensbelangen op het spel. Behaalt de Valera den 24sten de zege, dan zal de algeheele af scheiding van den lerschen Vrijstaat van Enge land nog slechts een kwestie van korteren of langeren tijd zijn. Lijdt hij de nederlaag, dan zullen de gematigde elementen weer toenade ring zoeken tot Groot-Brlttannlë. Maar hoe de uitslag van de stembus ook moge zijn, het ge vaar, dat de eventueel verslagenen naar de wapens zullen grijpen om In een burgeroorlog te bevechten, wat zij bij de verkiezingen niet konden bereiken, moet allerminst denkbeeldig worden geacht. Zoo gaat thans Ierland een periode van onzekerheid tegemoet, welke mis schien den 24sten zal worden afgesloten, maar misschien ook zal overgaan In een revolutlon- nalren strijd tot groot nadeel van land en volk. CHERBOURG, 4 Jan. Zooals gemeld werd, is de machtige Pransche oceaanreus „Atlantique" In het Kanaal In brand gevlogen. De brand zou 's morgens om 4 uur zijn ontstaan. De radiopost aan boord van het schip zond een 8.08.-sein uit, maar onmiddellijk na dit signaal greep het vuur met zulk een snelheid om zich heen, dat de bemanning van een bestrijding van den brand moest afzien en het schip moest verlaten. Vol gens de laatste berichten bevond de .Atlan tique” zich op 25 mijl ten Westen van het Ka- naal-eiland Guernsey, toen de brand uitbrak. Van het Dultsche motorschip .Ruhr" is be richt ontvangen, dat het zich met 86 geredden aan boord op weg naar Cherbourg bevindt. Het Engelsche schip ..Falmouth” heeft 80 leden der bemanning aan boord genomen. Het Nederlandsche stoomschip .Achilles” heeft eveneens een deel van de bemanning van de .At lantique" naar Cherbourg vervoerd; onder hen bevindt zich een aantal gewonden. dat eveneens opvarenden van de zou hebben opgepikt, is op weg naar Brest. Men vermoedt, dat ongeveer der tig personen vermist worden. De opwinding over den brand op de .At lantique'' is begrijpelijk, wanneer men bedenkt, dat sinds 4 jaar het eene schip na het anoere verwoest wordt. In 1928 werd het ss. „Paul Lecat" in de haven van Marseille een prooi der vlammen. In Augustus 1929 verbrandde het grootste gedeelte van het sa. „Paris" aan de kade van Le Havre. Op 21 Mei 1930 ontstond brand aan boord van de „Asla" op de Roode Zee. Hierbij kwamen talrijke Mohammedaan- sche pelgrims om. In October 1930 ontstond brand aan boord van het sa. ..Lamartine op de reede van Toulon, waarbij de passagiers van boord moesten worden gehaald. Ten «lotto de ramp met de „Phllippar" en de brand van de in Frankrijk gebouwde „P. C. Hooft". Afgevaardigde Richard heeft een interpel latie gericht tot den premier en den minister van koopvaardij, wat de regeerlng denkt te doen om de eigenaardige neiging tot groote branden in de Pransche handelsvloot te be strijden. et conflict tusschen de regeering van de Valera en de zeven op de wip zittende Labour-afgevaardlgden in de Dail El- rean, betreffende de door de regeerlng voorge nomen salariskortingen voor het overheidsper soneel is voor de Valera een gereede aanleiding geworden om onverhoeds de oppositie den eer sten klap te geven. Wij weten niet of er van het goed Hollandsche spreekwoord, dat de eerste klap een daalder waard is, een aequivalent in het lersch bestaat, maar wel weten wij, dat het in Ierland thans om meer dan een daalder gaat Het gaM nJ. om vóór ot tegen de onafhankelijk- heldspolltlek van de Valera en de achter hem staande extremistische Fianna Fail, vóór ot tegen een totale breuk met Engeland, vóór of tegen de enorme economische offers, welke de tarieven-oorlog met Brlttannië van Ierland elscht. Toen bij de in Februari van het vorige jaar gehouden verkiezingen de gematigd natio nalistische regeerlngspartu van Cosgrave werd verslagen en de vroegere fanatieke rebellenleider de Valera aan het bewind kwam, ontstond er een machtsverhouding in bet parlement, waarbij de seven Labours den doorslag moesten geven De Labours gingen met de Valera mee, zoodat deze voor zijn geleidelijke, maar vasthoudende los-van-Engeland-politlek een constante meer derheid in de Dail vond. De opposltie-partl) van Cosgrave kon het met den steun van de 11 onafhankelijken nooit verder brengen dan tot 73 zetels, terwijl de Valera en de zijnen met de Labours samen 79 zetels telden. In het voor de Valera ongunstigste geval n.l. wanneer alle onaf - hankelljken met Cosgrave meestemden, was de meerderheid voor de regeerlng niet zeer groot maar altijd toch nog voldoende, tenminste zoo 1NM de Labour* hem zouden blijven steunen. Aangezien de Valera echter niet beflHd bjeek de voorgenomen salariskortingen voor het over heidspersoneel Ingrijpend tq wijzigen Overeen komstig de verlangens van de laboUr-partU, heeft hij thans dien onontbeerlijken steun voor zijn onafhankelijkhelds-polltiek verspeeld. Zijn positie is daardoor uiterst hachelijk geworden AMSTERDAM. 4 Jan. Naar wij vernemen heelt het stoomschip „Achilles" van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij 32 man van de „L’Atlantique" gered. Het schip was Vrij dag van Amsterdam naar Le H&vre vertrokken. Het «chip bevond zich heden op weg van Le H4vre naar de Spaansche haven Melilla. Onder weg heeft de „AchlUes" nog 32 personen van het brandende schip ,L’ Atlantique” aan boord kunnen nemen en hen te Cherbourg aan land gezet. Hedenavond om 8 uur is de .Achilles" weer van Cherbourg vertrokken ten einde zijn reis naar Melilla voort te zetten. De sleepboot ..Roode Zee" van L. Smit en Co s Internationalen Sleepdienst Is hedenmid dag om half vier bij het brandende Pransche stoomschip „L'Atlantlque" aangekomen. Het schip stond van voor tot achter in lichter laaie. De .Roode Zee” zal in leder geval in de nabij heid blijven. Het was niet mogelijk een sleep tros vast te maken. Het schip heeft slagzij aan bakboord. De verzekerde waarde van het schip moet 300 millloen francs bedragen. De aftocht der Chlneesche troepen uit het district Sjanhaikwan moet binnen 24 uren plaats hebben; 5 Sjanhaikwan wordt als grenspunt Mandsjoekwo beschouwd. OSLO. 4 Jan. (Reuter). Twee leden van de onder leiding van den bekenden Noorschen kapltein-vlieger Rllser-Larsen staande Noor sche Zuidpool-expedltie zijn, zooals reeds ge meld werd, vanuit Frederikstad, aan boord van het stoomschip „Thorshavn," met 60 honden vertrokken. Kapitein Rllser-Larsen zelf zal hen later vol gen. HU is een van de bekwaamste piloten van het Noorsche vllegercorps en vergezelde Roald Amundsen op diens beide Noordpoolvluchten, n.l. de eerste met vllegbooten, waarbij Amund sen en zijn metgezellen op het kantje af den dood ontliepen en de tweede met het lucht schip .Jtorge” van Spitsbergen naar Alaska. Thans zal Rhser-Larsen echter de oude mid delen van Poolonderzoek gebruiken, t.w. hon den, sleden en ski’s, de manier van Fridtjof Nansen en, op diens eerste expedities, óók van Amundsen. Kapitein Larsen zal de „Thorshavn" via Lon den achterna gaan en zijn metgezellen ont moeten in Kaapstad of een andere Zuid-Afrl- kaansche haven. De „Thorshavn" vaart dan door naar het walvlschgebled, om traan in te nemen van CHERBOURG, 4 Jan. (Reuter.) De dr.c sche pen, die de geredde leden der bemanning van de .Atlantique” aan boord hebben, zullen he denavond tegen 9 uur in de haven aankomen. Het Nederlandsche stoomschip .Achtl'.cs" heeft 20 geredden aan boord, het Dultsche motorschip „Ruhr" 86 en het Engelsche stoomschip „Ford- castle" zes. Daar de bemanning van de .Atlantique” uit meer dan 200 koppen bestaat, vreest men dat een aantal is omgekomen, hoewel het ook moge- Hjk is dat andere schepen de schipbreukelingen hebben opgenomen. Te Cherbourg is het gerucht in omloop, dat 20 tot 30 personen vermist worden. De lüst der op varenden zou nog steeds niet definitief zijn vast gesteld. zoodat de totdusver gemelde cijfers over de sterkte der bemanning met voorbehoud moet worden, aanvaard. Van de bultenzUde is aan de .Atlantique" niets van den brand te zien. Zware rookwolken stijgen echter uit het binnenste van het schip op. De pogingen tot blussching der vuurzee bleven zonder resultaat. De minister van Koopvaardij, Leon Meyer, heeft medegedeeld, dat volgens de jongste be richten de .Atlantique” als geheel verloren moet worden beschouwd. MOEKDEN, 4 Jan. (V. D. Het Japansche hoofdkwartier deelt mede dat de commandant der Japansche troepen te Sjanhaikwan den Chlneesche autoriteiten heeft voorgesteld het conflict op de volgende basis bU te leggen: 1 De Chlneesche troepen worden uit het district Sjanhaikwan teruggetrokken; 2 De Chlneesche regeerlng verplicht zich een neutrale zóne te scheppen: 30 K.M. bulten de spoorlijn mogen zich geen Chlneesche troepen ophouden; 3 De Chlneeeche plaateelUke autoriteiten moeten de verantwoordelijkheid dragen voor het incident te Sjanhaikwan; CHERBOURG. 4 Jan. (Reuter.) De kapitein van de „Atlantique", Schoofs, bevindt zich on der de geredden, die het Nederlandsche sa. „Achilles” hedenavond hier aan land zette De kapitein zou verklaard hebben, dat de nachtwacht hem Woensdagmorgen sm 330 uur ter hoogte van Guernsey meldde, dat in een hut eerste klasse brand was uitgebroken. Terstond was de alarminrichtlng in werking gesteld en poogde men het vuur te blusschen. De zeer licht brandbare nieuwe lak bood het vuur echter gemakkelijk voedsel, zoodat spoe dig het heele eerste klasse- dek in brand stond. Het radio-apparaat stond in dichten rook, zoo dat van seinen geen sprake was. 's Morgens om 6 uur moest men elke hoop, bet schip te red den. laten varen. Toen de bemanning in de reddingsbaken ging, sloeg een boot om; de inzittenden vielen in aee. De bemannlngslUst van de .AtlanUque” wel ke e'en reederU-ambtenaar Woensdagavond van Bordeaux naar Parijs bracht, zou 200 namen bevatten. Vermoedelijk bevonden zich ook blin de passagiers aan boord. Te Cherbourg zijn 1 vanavond U7 geredden aan land gezet. Het PARIJS, 4 Jan. (V. D.) De brand van bet Fransche Oceaanschlp „Atlantique” heeft In Pransche scheepvaartkringen diepen indruk gemaakt, temeer omdat het tragisch verlies van de ..Georges Phllllpar,” waarbij 52 perso nen om het leven kwamen, nog in ieders herinnering leeft. Beide schepen zijn te St. Nazalre gebouwd, doch niet van dezelfde werf afkomstig. De .Atlantique” is gebouwd bU Penhoet. waar ook kort geleden het grootste Fransche schip de ..Normandie" van stapel is geloopen. Men vreesst dat door deze belde branden het ver trouwen In de Fransche scheepvaart ernstig is geschokt. Zoowel de reederU van de .Atlantique.” de Compagnie de Navigation Sud- Atlantique au> het Fransche ministerie voor de koopvaardij wijzen er met nadruk op. dat een gestreng onderzoek naar de oorzaak van den brand zal worden Ingesteld. Men vreest echter dat men aan boord van het schip zelf geen onderzoek meer kan doen, zoodat men geheel zal zijn aangewezen op de verklaringen van de beman ning. Omtrent de oorzaak van den brand van de „Georges Phllllpar” bestaat nog steeds ceen zekerheid en degenen, die toen van sabotage hebben gesproken, gelooven hun opvatting thans bevestigd te zien door den brand van de^ .Atlantique". Zij kunnen zich niet voorstellen' hoe een reusachtig schip van meer dan 40.000 ton in eenige uren een prooi der vlammen kan worden en begrijpen niet, dat het onmogehik kon zijn met de aan boord aanwezige middelen het vuur in de klem te smoren. Men veronder stelt daarom zelfs dat de brand op verschillende plaatsen tegelijk is uitgebroken. TOKIO, 4 Jan. (VB.). De Engelsche am bassadeur te Tokio heeft Woensdag een bezoek gebracht aan den Japanschen minister van Buit. Zaken, Oesjida, ten einde opheldering te vragen betreffende de gebeurtenissen te Sjang- haikwam. Het Amerlkaansche departement van Buit. Zaken spreekt het bericht tegen, dat Amerika bij de Japansche regeerlng sou hebben gepro testeerd tegen de gevechten te Sjanghaikwan. 1 was de oppositie van Cosgrave in het lersche parlement ook tot machteloos heid gedoemd, onder de lerscpe bevol king. die het economisch zwaar te verduren heeft tengevolge van den uit de Valera’s antl- Britsche politiek voortgekomen tarieven-oorlog met Engeland, won zU steeds meer aanhang. Behalve in de kringen van de vroegere regee- ringspartU maakt men zich ook daarbuiten in steeds breedere lagen ongerust over de ruïneerende gevolgen van de Engelsche econo mische represallle-maatregelen voor de wel vaart van Ierland, welke ook zonder deze maat regelen in deze algemeene crisistijden al moei lijk op de been zou zijn te houden. Steeds meer deren komen tot de overtuiging, dat de politieke onafhankelijkheid van Ierland, hoe begeerens- waard deze op zichzelf ook mag zijn, met den economischen ondergang van het groene Erin toch te duur gekocht zou zUn. De populaire senator Vincent, die tot de onafhankelijken be hoort en onlangs den lerschen Staat met een vorstelijk landgoed begiftigde, achtte den tijd gekomen om een gemeenschappelijk front van alle opposltioneele elementen tegen de Valera te vormen. ZUn oproep in de pers daartoe vond gehoor en op een vergadering in de lersche hoofdstad werd besloten tot het stichten van een nationale partij, welke handhaving van het verdrag van Westminster, het beëindigen van den economischen oorlog en een schikking der geschillen en het sluiten van nieuwe handels- verdragen met Engeland in haar program zou Voeren. Om nu te voorkomen, dat deze concentratie der oppositie voor hem al te gevaarlUke afme tingen gaat aannemen, heeft de Valera de on- eenlgheid met de labours met beide handen aangegrepen om het lersche Parlement te ont binden en een beroep op het volk zelve te doen. HU schUnt nog altijd het volste vertrouwen te hebben In zUn kiezers en te verwachten dat die hem den 24sten Januari opnieuw ter overwin ning zullen voeren. HU rekent daarbU natuurlijk op de verbittering, welke de stugge en onver- zetlelijke houding van Engeland bU de natlo- Noorsche walvischvaarders en ontscheept de expedltie-leden op Enderby-land. Vandaar begint de groote tocht met sleden naar het Westen, langs Queen-Maud-land en de Weddell-zee; onderzoekingstochten zullen worden gehouden in de onbekende gebieden asm de Westkust van deze zee. De expeditie zal de kust volgen, omdat het veel gemakkelUker zal zUn met de sleden over het ijs van de kustlUn voorwaarts te komen dan over de landroute. Inmiddels zal door Noorsche walvischvaar ders een hut gebouwd worden op Louis Phl- llppe-land en daar zullen Larsen en zUn metge zellen hun tocht beëindigen en hopen zU met een walvlschvaarder in het walvlschselzoen van 1934 naar Noorwegen terug te keeren. BU het bereiken van de hut op Louis Phl- llppe-land zullen zU een afstand van ongeveer 5500 kilometer hebben afgelegd, waarvan meer dan 2000 kilometer door onbekend gebied. De twee metgezellen van Larsen zUn Halvard Devoid en Olaf Kjelboth, belden ervaren skl- loopers en gewend aan de moeilijkheden van een ruw klimaat. ZU hebben vele jaren In het Noordpoolgebled doorgebracht, om. als „trappers” op Oost- Groenland. PARIJS, 4 Jan. (Reuter). Door den vuur toren van Le Havre wordt gemeld, dat de 40.000 ton groote Fransche Oceaanstoomer .Atlantique", die zonder passagiers van Pauil- lac aan de Gironde naar Le Havre onderweg was, tusschen Cherbourg en Le Havre in brand is geraakt en door de bemanning is ontruimd. PARIJS, 4 Jan. (V. D.) De nieuwe Fran sche ambassadeur te Rome, Henri de Jouvenel. heeft in de Matin”, van welk blad hU vroeger hoofdredacteur was, eenige mededeellngen ge daan over zjjn toekomstige plannen. HU herin nert er aan, dat de .Matin”, onder zUn leiding, tUdens de vredesconferentie heeft geprotesteerd tegen de slechte behandeling van Italië Wilson, Lloyd George en Clemenceau. Sprekende over den toestand van thans ver klaart hU niet te weten, om welke redenen tot nog toe geen overeenstemming tirzschen Frank rijk en Italië is bereikt. Tot nog toe heeft hU den Indruk gehad, dat de Fransche regeerlng wel overeenstemming wenschte, doch dat de Italiaansche regeerlng steeds weer een ontwij kende houding aanneemt. Nu heeft echter de voorzitter van de Kamercommissie van Bui tenlandsche Zaken, Berenger, van een onder houd. dat hU kort geleden met Mussolini had, een geheel anderen Indruk meegebracht, die door den voormallgen gezant te Rome, Desnard, bevestigd wordt. Ten einde alle misverstanden te verm .Jen, had De Jouvenel in een onder houd met den Italiaanschen ambassadeur te ParUs er op gewezen, dat men in Italië de op vatting ter zUde moet stellen, dat Frankrijk naar de hegemonie over eenig deel van Europa streeft. ZUn eigen benoeming tot ambassadeur te Rome, de rede van Herrlot op 1 congres der radlcaal- sociallstlsche partij te Toulouse, voorts het feit, dat Herrlot de Senaatscommissie van Buiten- landsche Zaken heeft toegestaan kennis te nemen van de acten over de Fransch-Italiaan- sche kwestie, het zenden van een politicus naar Rome door Paul Boncour en de instemming van de publieke opinie in FrankrUk, bewUzen ten dirldelUkste, dat Frankrijk volledige overeen stemming met Italië wenscht. LONDEN, 4 Jan. Zooals we rttds mrlddïn, is het te Kingston, op Jamaica, tot bloedige onliLten gekomen tusschen een deel der En gelsche troepen en de inheemsohe bevolk ng. Omtrent de aanleiding en het Verloop dzzer onlusten, vernemen we nog de volgends bU- zonderheden. Het betrokken Engelsche regiment Is het beroemde regiment der Northumberland Fuse liers, dat 260 Jaar geleden werd opgericht en gedurende eenlgen tUd bekend stond als de Welllngton-Ujfgarde. De onlusten ontstonden, doordat in een café een Engelseh soldaat door een inboorling werd gedood. IQ dolle woed/ trokken de Engelsche soldaten door de stad en vernielden alles wat zjj ontmoetten. Burger* werden aangehouden en afgeran^eld, etalage- vensters en andere ruiten werden stuk ge gooid. Trams werden aangehouden en uit de rails geworpen. En met de politie kwam het to* een handgemeen. Aan het bevel van den En- gelschen commandant om in de kazerne terug te keeren. werd aanvankeUlk geen gevclg ge- geven. Pas na geru men tUd kon de rust in de stad hersteld worden. BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Radactie 633 4 ABONNEMENTSPRIJS. Per kwartaal voor Alkmaar f 2. Voor buiten Alkmaar r 2 85 M«t geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1