ONS BLAD Bulgarije zwakke plek De Vaticaansche sterrewacht Het I Gevangen in een gouden kooi I VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS heden nieuws van Chin, veldtocht tegen Japan? ’WB. f' I i ’s DE TERREUR VAN DE NAAR CASTEL GANDOLFO BLOEDWRAAK VERPLAATST De begrafenis van Coolidge DE BAROMETER JOH- LAUWERS 1 I MAANDAG 9 JANUARI 1933 ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 86 Bombardement Belangrijke uitbreiding Pater Stein. S.J. gimiiiiiiii Ons feuilleton iiiiniiiuig Chineesche vrouwen in actie tu Een Kabinetscrisis in Roemenië o Loupes Dorpsoproer in Italië Drie dooden, vier gewonden - A- Goudmaker gevonnist De ^Atlantique’* te Cherbourg 'z? Vreemde troepen naar het front? Een schier onoplosbaar vraagstuk Een „heerscher” als marionet Interview met den Chineeschen minister-president Het ia onmogelijk langer de volks woede in toom te houden tegen de Japansche uitdagingen DE TRIESTE POSITIE VAN POE Yl Radio verbindt de Chi neesche troepen Binnen twee jaar krygt de sterre- wacht een volledige uitrusting volgens de hoogste eischen DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF BLADZIJDEN ,Jk kan het hier niet langer uit houden, ik zou elk oogenblik die gevangenis willen ontvluchten” „Buitenlanders hebben slechts recht op een sleepers premie” »-» schijf. PAYGLOP 3 ALKMAAR Leesglazen en ADVERTENTIEPRIJZEN: Per lossen regel 20 c., ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag. één 55op. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 Een zeer eenvoudige plechtigheid LUIUIIWllttUMaSQM TsjanstAjocDC» Decemteir W3X I I i NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD 'er- I kri- I 7. (United Press) 1 □ML n een land met zulke verhoudingen minis ter van justitie zün en algemeene waardee- ring oogsten, is zoo niet onmogelijk, dan toch uiterst moeilijk. Het is voor de regeering welhaast ondoenlijk om onpartijdig te blijven, want beide aan elkan- dter tegengestelde partijen eischen de partijdig heid der regeering als een recht voor zich op. De kabinetscrisis, welke in Burgarije zoo juist is opgelost, vond dan ook haar begin in heftige gemet. elec- met rer- hoon eken nt. Complot van rUwiddleven te Enschedé. Voorioopig Verslag der Eerste Kamer over het wetsontwerp tot wijziging der Tarwewet. Oplichter voor het Haagsche Gerechtshof. O O PARIJS, 7 Januari (VJJ.) Bij het aanbre ken van den dag worden heden de werkzaam heden Aangevangen om te trachten het wrak van de jAtlantlque”, dat thans te Cherbourg is. in het dok te .brengen. De Fransche gezant te 's-Gravenhage heeft heden in opdracht zijner regeering haren zeer oprechten dank overgebracht voor de door Ne derlandsche zeelieden betoonde hulp. De „Atlantlque” te Cherbourg. Chineeache veldtocht tegen Japan? Vaticaansche sterrewaeht wordt naar Castel Gandolfo verplaatst. BOEKAREST, 7 Jan. (Reuter.) De bladen alhier zijn vandaag met extra-edities versche nen, in verband met de geruchten over moei lijkheden van het kabinet-Maniur De minister van Binn. Zaken had namelijk den konlng voorgesteld, den hoofdcommlssaris van politie te Boekarest en den commandant der gendarmerie uit hun functies te ontzetten, daar zü zonder toestemming der regeering di verse maatregelen hadden getroffen. Konlng Carol heeft aan dit verzoek echter geen ge volg willen geven, waarin het kabinet een uiting van wantrouwen ziet, zoodat het zich met den minister van Binn. Zaken solidair heeft ver klaard. Tot Tltulescu, den minister van Buit. Zaken, die zich op het oogenblik in het buiten land bevindt, werd het verzoek gericht, onver wijld naar Roemenië terug te keeren. Hoogste stand op Maandag nar vja.; 7M Aohten» zich rum ah 33:7. i de m op natie la de deze CHERBOURG, 7 Jan. (Reuter). De brand weer heeft in den loop van Zaterdag van boord van de „Atlantlque” 5 lijken kunnen bergen. Slechts twee ervan konden geïdentificeerd wor den. K. 1 n, l ROME, 7 Jan. (Reuter) Het officieele Itali- aansche Stefani-agentachap meldt uit Saler no: Wegens geschillen van plaatselijk karakter trokken 300 personen uit de gemeente Mante San Giacomo na eenige demonstraties naar het raadhuis in de aangrenzende gemeente Sassano. Daar vielen zü een wacht van cara binieri aan. gooiden hen met steenen en be schoten ben. Een onderofficier werd gewand, een der carabinieri zwaar gewond. De aange vallenen zagen zich genoodzaakt van hun schietwapens gebruik te maken. Drie dooden en vier gewonden vielen er. waarna de orde volkomen hersteld was. De aanvallen rijn ge arresteerd. Testgevallen op Java. De deelneemsters aan het Graalspel te Berlijn aangekomen. Coolidge's begrafenis. Dreigende Kabinetscrisis in Roemenië Dorpsoproer in Italië. Zal de el verdwijnen? CHERBOURG, 7 Januari (Reuter) In den loop van den nacht is de „Atlantlque”, omringd door tien sleepbooten de haven binnengekomen. Het schip maakt 15 gr. slagrij- Nog steeds stügt er rook uit het wrak op. Men wacht den vloed af, alvorens het schip voor anker te leggen. Men denkt, dat de kwestie, wie van de sleepbooten het eerst met de berging van het wrak is be gonnen, de oorzaak zal worden van langdurige twisten. Zooals bekend, verklaren de kapiteins der Ne- derlandsche sleepbooten, dat zü het eerst aan boord van de „Atlantlque” manschappen hebben afgezet. De kapitein van een Fransche sleep boot verklaart daarentegenover, dat hü als eer- De loonsverlaging b|j de TUburgsche Wollen- stoffenfabrieken gaat Maandag in. De vjjf organisaties van spoorwegpersoneel sd- viseeren haar leden zich neer te leggen bü de nieuwe voorstellen der directie. Slapte In de mijnen; enkele dagen buiten be drijf. SJANGHAI, 7 Jan. (Reuter) Het Centraal bestuur van de Kwo-Mintang heeft hier een krachtig omroepstatton laten bouwen, door mid del waarvan generaal Tsjang Kal Sjek, de opper bevelhebber van de Chineeache strüdkrachten, zün orders aan de verschillende leger-afdeehn- gen in het Chineesche rük zal verspreiden. Op deze wüze zal Tsjang Kal Sjek door zün 1.500.000 manschappen, die over een gebied van twee mlllioen vierkante mülen zün verspreid, ge- lüktüdig gehoord kunnen warden. l m X pre- aanvallen op den minister van justitie, welke in de Sobranja uitgroeiden tot den dwingenden eisch aan geheel de regeering pm af te treden. De regeering trad af, en de minister-president Muschanoff kreeg van defl konlng opdracht om een nieuw kabinet te vortnen. Muschanoff ver vulde die opdracht door den gewraakten minis ter van Justitie uit zün vorige kabinet te laten vallen. Zün nieuwe regeerlngsploeg steunt even als de vorige op het nationale blok. Het is de bedoeling der nieuwe regeering strenger tegen de onruststokende en scherpschietende Mace- doniërs op te treden. Eerst wil zü de hoofdstad des lands, Sofia, van de terroristische elementen zuiveren om van daaruit haar actie uit te breiden over het geheele koninkrijk. Maar of zü in de Sobranja hiervoor een meerderheid zal kunnen winnen is een tweede. De Macedonische kwestie is een schier onoplosbare, want meer dan 500.000 vluchtelingen, hoofdzakelük uit Macedonië, maar ook uit Thracië en- de Dobroetsja afkomstig, zoeken tevergeefs in Bulgarije een nieuw vader land. En de bestaansmogelijkheden, die het vrüwel economisch leeggebloede Bulgarije hun kan verschaffen, zün ontoereikend. PEKING, 7 Jan. (Reuter). Het hoofdkwar tier van generaal Nakamoero te Tientsin heeft een verklaring gepubliceerd, waarin ernstige kritiek wordt geleverd op het concentreeren der Chineesche troepen te Tjsingwangtau, on danks de desbetreffende waarschuwing van Japan. stappen, door welke de Engelsche belangen te Tsjlnwangtau zouden kunnen worden bena deeld. Heden zullen ook twee Amerikaansche tor pedojagers te Tsjingwangtau aankomen. TOKIO, 7 Jan. (V.D.) Levendige troepenbe wegingen der Chineesche legers hebben plaats in Noord-Chlna. Ongeveer vierduizend man zün naar Tangsjan gezonden, terwül tiendui zend Chineezen op 5 K M. Westelük van Sjan- haikwan liggen. Tientsin wordt omringd door een brigade Infanterie en een brigade artil lerie. Het woord „avontuur” bezit toover- kracht; het prikkelt zoowel den streng-intellectueel aangelegden als den op sterke indrukken of op luchtige ontspanningsvleugfes belusten geest; het doet in een ontvankelijke fantasie NANKING, 7 Jan. (V.D.) Onder voorzitter schap van Tsjang Kal Sjek is gisteren een kablnetszitting gehouden. Het kabinet keurde zoowel de tot diigyerre genomen maatregelen als ook de hotuÊng van Tsjang Houl Llang goed en besloot/ een oproep tot het volk te richten om met alle krachten den veldtocht tegen Japan te ondersteunen. De regeering hoopt, dat de Volkenbond nog op het laatste oogenblik zal ingrijpen en Japan zal dwingen tot verandering van zün politiek jegens China. een rijkdom opbloeien van veelsoortige beelden en tafereelen, het omvat een wereld van aantrekkelijke geheimzin- nigheid, het is bestemd om te bloeien. 3 Indien het verhaal van een of ander avontuur dan, volgens de regelen der beschrijvende schoone letterkunde, met meesterhand wordt geleverd door een auteur van naam, kan het niet anders of hoorders en lezers zullen zich gaarne gevangen geven in den ban der betoovering, dien hif rondom hen weet te slaan. En nog véél meer moet dit het geval wezen, wanneer het verhaal vanadat avontuur niet zoo maar als 'n product van loutere fantasie in den nevel hangt der onwaarschijnlijkheid, maar j ten deele voor een groot deel zelfs, berust op soliede historische, geogra- phische, volkenkundige en ook dat s nog! politieke basis; wanneer in 3 een kader van gloeiend-Meurige lite- 3 raire stomheid verhaald wordt wat de 3 dagbladen telkens en telkens weer in 3 I NEW-YORK, 7 Jan. (V.D.) In de Edward- kerk te Northampton in Massachusetts heeft heden een eenvoudige plechtigheid plaats ge had in verband met het overlijden van den Amerikaanschen oud-president Coolidge. De belangstelling van het publiek was zoo groot, dat uitgebreide maatregelen voor de veiligheid moesten wórden genomen. Aan de plechtigheid namen oa. deel president Hoover en zün echt- genoote, de leden der regeering, de deken van het Corps Diplomatique, Paul Claudel, delega ties der Congrespartijen, talrijke gouverneurs der staten en persoonlijke vrienden van den overledene. Een eerewacht werd gevormd door een afdeeling van de Nationale Garde. Het stoffe’ük overschot rustte in een bronzen lük- klst onder een schat van bloemen. Na de kerkelüke plechtigheid keerden Hoo ver en de andere officieele vertegenwoordigers naar Washington terug. Slechts begeleid door de familie en de intiemste vrienden werd het stoffelijk overschot daarna per auto overge bracht naar Plymouth in Vermont, waar Coo lidge is gebaren. Na een kort gebed werd het bijgezet in het familiegraf naast den vader en den zoon van den overledene. Overal langs den weg was de belangstelling enorm. In het geheele land werden op het oogenblik van de teraardebestelling saluutschoten gelost. (Van onzen correspondent in Mandsjoerüe) Dat Poe Yl, ex-keizer van China, president van Mandsjoekwo, een marionet in de handen der Japansche autoriteiten is, weet wel een ieder. Hier mogen echter omtrent de positie van dezen „heerscher" enkele büzonderheden vol gen, die zeker geen algemeene bekendheid ge nieten. Poe Yl woont op het oogenblik in het voor malige bureau voor gemeentelüke zaken te Tsjangtsjoeng. Rondom het huis is een afdeeling van de Mandsjoerüsche garde opgesteld, als mede Japansche politiemannen in burger. Bin nen doen voortdurend vier Japansche officie ren als schildwacht dienst. Dezen worden regel matig afgelost. In de slaapkamer van den be klagenswaarden Poe Yl hebben de Japanners een installatie opgesteld, door welke alle woor den en geluiden aan de Japansche „eerewacht»' kunnen worden overgebracht. De Mandarijnen van de Ta Tsing (z.g.n. Mandsjoe)-dynastie, die hun voormallgen meester willen bezoeken, zün verplicht, eerst de Japansche autoriteiten in te lichten over het geen zü wenschen te bespreken. De gewone bur- gerü krügt Poe Yl nooit te zien. De chef van het bureau voor algemeene zaken, de Japan ner Takuzo Kemal, ontvangt het gewone volk. Bezoeken moaen nooit vrü en alleen met Poe TOKIO, 7 Jan. (YD.) Naar de büzondere vertegenwoordiger van de Japansche regeering te Tsjangtasjoen. Moeto, mededeelt, hebben Japansche bombardementsvliegtuigen heden de Chineesche stellingen op tien mül varj Sjan- haikwan aangevallen. Het optreden der Ja panners is te verklaren uit het feit, dat on danks de Japansche waarschuwingen aan Tsjang Hsu Liang de Chineezen sterke strijd krachten hebben samengetrokken in de om geving van Sjanhaikwan en in de provincie JehoL TUBINGEN, 7 Jan. In een onderhoud met een vertegenwoordiger van het Berlijnsche bu reau der „United Press” verklaarde de Chi neesche minister-president Wang Tsjing Wei, die op het oogenblik voor zün gezondheid in TUbingen vertoeft, dat Japan verder in Noord- China zou binnendringen en misschien ook Peking zou bedreigen, wanneer de mogend heden en de Volkenbond niet direct door grij pende maatregelen zou nemen. „China,” aldus Wang Tsjlng-Wei, „moet en zal zich tot het uiterste verzetten tegen elke Japansche poging, Chlneeach gebied te bezet ten, maar de wereld dient te beseffen, dat er geen duurzame vrede mogelijk is, wanneer China in den huldigen strijd het onderspit delft.” De premier verklaard ten slotte, dat hü vertrouwen bUjft stellen In het Kellogg-pact, doch dat, wanneer de Volkenbond in gebreke zou blijven afdoende maatregelen te nemen, dit ernstige gevolgen zou hebben voor den we reldvrede. SJANHAIKWAN, 7 Jan. (VB.) Het te Sjanghai gestationneerde Engelsche infanterie- reglment Devonshire heeft order gekregen zich gereed te houden voor vervoer naar Tsjing wangtau voor het geval dat het verloop van den Chlneesch-Japanschen strüd een militaire bescherming der Engelsche belangen noodig maakt. Men vreest n.l. dat de gevechten een ernstiger karakter zullen aannemen. Het ob ject waar het dan om zou gaan, zou ongetwü- feld zün de bü Sjanhaikwan gelegen zeehaven Tsjlngwantau. Japansche oorlogsschepen heb ben reeds een aantal Japanners uit Tsjing wangtau aan boord genomen. De commandant van het tweede Japansche vlooteskader ver wijt den Chlneeschen autoriteiten te Tsjlng wantau, dat de door Japanners achtergelaten eigendommen door Chineezen zün geplunderd. Hü verlangt schadevergoeding. De Chineezen hebben belangrijke versterkin gen naar Tsjlngwantau gezonden en zün vast besloten met al'e middelen die hun ten dienste staan, een verder opdringen van de Japansche troepen te verhinderen. De sterkte van de Ja pansche troepen te Sjanhaikwan wordt ge schat op rond zesduizend man. PARIJS, 7 Jan. (Reuter.) De strafrechtbank Veroordeelde den Ingenieur Dunlkowski, die zich in staat had verklaard goud te maken, tot 2 jaar gevangenisstraf en 100 francs boete. den meest soberen en droog-prozaï- s schen vorm vermelden, omdat de ge- H beurtenissen, waarover het gaat, zich H nog eiken dag in een zeker gedeelte 3 der wereld af spelen. Zulk een leerzaam en interessant verhaal bieden wij den lezers met ons nieuwe feuilleton! Het s zal hen gedurende verscheidene weken voortdurend in spanning houden, o.a. 5 door de ontsluiering van zoovele won- 3 derbaarlijke mysteriën uit het land 3 van Ghandi, zoodat wij met het volste 3 vertrouwen hun belangstelling durven 3 vragen voor Louis Boussenard’s met zeldzaam talent geschreven werk: „Het groote avontuur”} zün samengesteld, als wel Inzicht te krügen In sche materie (dichtheid, druk, temperatuur, lonlsatle, enz.). In het laboratorium tracht men daarom door methodische wijziging van den physlschen toestand der stoffen deze zóó te doen lichten, dat hun spectrum overeenstemt met het waargenomene aan den hemel. Büzonder zal de aandacht gewijd worden aan kwesties aangaande den bouw en de samenstel ling der atmosfeer van sterren en planeten, en de emissie van metastablele atomen In de lich tende kosmische nevels. Een ander punt van t program Is het spectrale onderzoek der col lectie meteorieten van de Sterrewaeht, om zoo mogelük den füneren bouw der kosmische ele menten uit te vorschen en o.a. het betrekkelijk aantal der isotope componenten In aardsche en kosmische stoffen onderling te vergelüken. Verder zal er een uitgebreid onderzoek worden Ingesteld omtrent de spectrale emissie van zulke gasmengsels, als van büzonder belang zün uit astrophysisch oogpunt. Langs foto-chemischen weg zal worden gezocht naar geschikte metho den en senslblllsatoren. om de fotografische op name der donkere wolken van P. Hagen nret den nieuwen splegelküker mogelijk te maken. CHERBOURG, 7 Jan. De toestand van de „Atlantlque” is nog steeds onveranderd. Uit den schijnbaar onbeschadlgden schoorsteen stügt nog steeds rook op. De brandhaarden op voor- en achtersteven zün nog niet gebluscht, de brandweer blijft water geven op het wrak, dat nog steeds door sleepbooten is omringd. De „Iroise” en de „Abellle 24” hebben ernstige averü opgeloopen. Kapitein Schoofs heeft den geheelen nacht doorgebracht op de commandobrug van de sleepboot tegenover het wrak. Er Is een streng bevel gegeven, dat niemand aan boord van het wrak mag gaan, omdat er Instortingsgevaar bestaat. Een professor in het zeerecht te Parijs ver klaarde ten aanzien van de eischen der bul- tenlandsche sleepbooten aan de „Paris Midi”, dat als redders gelden alle schepen, die aan de redding hadden deelgenomen. Het schijnt dat bultenlandsche schepen door mln of meer zinloos manoeuvreeren uit gewinzucht het werk der schepen, die reeds uren1 lang met de red ding bezig waren, hebben gehinderd. De „Paris Midi” meldt verder, dat het vast staat, dat de Franschen het eerst aan boord van de „Atlantlque" zün geklommen, zoodat de bultenlandsche sleepbooten slechts recht heb ben op een sleeperspremie. Dat een Franschman het eerst aan boord van de brandende „Atlantlque” is geweest, wordt door de Hollandsche zeelieden bevestigd. PEKING, 7 Jan. (Per telefoon) Door de echtgenoote van maarschalk Tsjang Hsu Llang is een vrouwenafdeeling georganiseerd, die rich zal belasten met de verpleging van de in de. gevechten om Sjanhaikwan gewonde Chinee sche soldaten, die in lazaretten te Peking zün ondergebracht. Verder wordt hier elk oogenblik verwacht de weduwe van 8an-Yat-8en, die bü de voor ziening met levensmiddelen en onderkleeding voor de Chineesche soldaten behulpzaam zal zün. Met het oog op de groote koude In Noord- Chlna zullen de Chineesche soldaten met war me winterkleedlng worden uitgerust. Uit bovenstaande valt te concludeeren, dat men zich aan Chineesche zijde op een lang- durlgen strüd met de Japanners In Noord- Chlna voorbereid. BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR Tehfoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS, Per kwartaal voor Alkmaar f 2. Voor buiten Alkmaar 2.85 M«t geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem sta in gMslachap van *n matroos reads voor de Nederlanders aan boord geweest Is en de Fran- sche vlag geheschen heeft. Tengevolge van de hitte en sterke rookontwikkeling moest hü ech ter op zün sleepboot terugkeeren. Het staal ecBter vast, dat drie Nederlandsche zeelieden gedurende de geheele sleepreis van de „Atlan- 1” aan boord van het brandende schip zün :ven. WaarschünHJk zal dit geschil op een arbitrage tusschen de Nederlandsche en Fran- xhe belanghebbenden ultloopen. Gelük men weet, zal de Vaticaansche sterre- wacht van de ClttA del Vatlcano binnenkort worden verplaatst naar Castel Gandolfo, de bekende villa des Pausen. Over deze verplaatsing en de Inrichting van het nieuwe observatorium deelt Pater ötein in de Januari-aflevering van „Studiën” een en ander mede. Binnen twee Jaar zal de Pauselijke Sterre- wacht die voor haar kükers twee koepels van resp. Ben 8% M. Inwendige mlddellün krügt een voor haar doel en omvang volledige uitrus ting ontvangen volgens de nieuwste eischen der wetenschap. De vlsueele küker uit Rome wordt door Zelss nieuw gemonteerd en zal worden opgesteld op den trappentoren van Castel Gandolfo, terwül dezelfde firma opdracht kreeg voor de levering van een fotografischen küker. Dit zal geen dubbelküker zün, bestaande uit twee Identieke jLStrografen. doch In plaats van een dezer zaï een splegelküker komen, waardoor het tnstru- r^nt aan veelzüdlgheld wint. Deze fotografi sche küker krügt zün plaats op het Noord- Oostelük gedeelte van het kasteelterras, van welks hoogte. 430 M. boven de zee, men naar alle züden een prachtig vrü uitricht Belde kükers worden voorzien van een trisch drijfwerk met seconde-contróle. Een hoogst belangrijke uitbreiding van de sterrewaeht vormt het astrophysisch laborato rium, dat zal komen te staan onder leiding van Pater Ab. Gatterer 8J., tot heden professor aan de Universiteit te Innsbruck. Het doel daarvan is door quantltatleve en qualitatleve spectraal- onderzoeklngen een bijdrage te leveren tot ver klaring der met kükers en astrograaf waarge nomen verschünselen. Daarbü wordt niet zoozeer beoogd, uit te ma ken, uit welke elementen de kosmische lichamen T T et koninkrijk Bulgarije, dat na den oor- l—l log bü het verdrag van Neuilly vooral economisch een geduchten knauw kreeg, is evenals de nabügelegen Donau-landen hoofd zakelük een landbouwstaat. Dezelfde economi sche moeilijkheden welke Hongarije, Roemenië en Joego-SIavië teisteren, doen zich ook In Bul garije pünlük gevoelen. De prijzen der agrari sche producten zün zoo sterk gedaald, dat er voor de boeren geen levensonderhoud meer mee te verdienen valt, de afzetgebieden voor het overschot der landbouwvoortbrengselen zün on bereikbaar of gesloten, het land eet zich zelf op. Doch ernstiger dan de waarlijk ernstige eco nomische crisis in Bulgarije is de terreur van de bloedwraak, welke In Macedonië met wel haast folkloristisch conservatisme wordt gecul tiveerd en gestadig den politleken koortsthermo meter opjaagt tot levensgevaarlüke hoogte. De Macedonlërs, die zich als een sinds eeuwen lang onderdukte minderheid voelen en naar autono mie streven, vormen In het leger, onder de be ambten en de politie een belangrük element, dat van doorslaggevende beteekenis voor de staatspolltiek is. Zü zün onderling In twee orga nisaties verdeeld, n.l. In Protogerovisten en Mlhailovlsten. Deze organisaties bevechten el kaar met revolvers en dolken om de macht. Zü schrikken daarbü niet terug voor de lafste en meest schennende daden. Noch in de kerk, noch op het ziekbed zün de Macedonlërs voor hun eigen volksgenooten van de tegenpartü veilig. De serie moordaanslagen, ingezet met het dooden van den leider Protogeroff, vormt een reeks, waarvan het einde nog niet te zien Is. Elke politieke moord wordt met een nieuwe ge wroken volgens de onbarmhartige barbaarsche wet van oog om oog en tand om i'aoo. Het neerschieten van den schrijver Estlmoff, hoofd redacteur van .Makedonia”, vlak voor het ko ninklijk paleis te Sofia, is thans beantwoord mat het neerknallen van den gewonden moor denaar Trajonoff, door een verpleegster In het ziekenhuis. Een enkel dreigend bevel van de Protogerovisten was voldoende om van de ver pleegster Konstantinova, die reeds meer dan 6 jaren vol toewijding haar leven in dienst heeft gesteld van de lüdende menschheld, te maken een verraderlüke misdadigster, die het kleed der barmhartigheid zonder aarzeling besmeurde met het bloed van den aan haar liefderijke zor gen toevertrouwden patiënt. Wanneer de politie ke hartstocht zelfs pleegzusters tot hyena's maakt, krijgt men een overtuigenden Indruk van den ouderlingen haat, welke de Macedonische tegenstanders moet bezielen. Het doel van der- gelüke aanslagen Is niet enkel het oefenen van bloedige wraak, maar ook het met schrik en ontzetting wakker houden van de publieke aan dacht voor het Macedonisch mlnderheids- probleem. SJANGHAI, 7 Jan. (VX>.) Volgens bü het Chineesche ministerie van Oorlog ontvangen berichten hebben twee bataljons Engelsche en andere bultenlandsche troepen, die zich In Sjanghai bevinden, bevel gekregen, zich naar Tjingwangtau (haven niet ver van Sjanhai kwan) te begeven om daar de belangen der vreemdelingen te beschermen. De Engelsche legatie alhier heeft de Chineesche regeering medegedeeld, dat zü zoowel de Chineesche als de Japansche autoriteiten waarschuwt voor Yl spreken, ook niet de bezoekers, die door hem zelf ontboden zljh. Zü bhjven steeds onder toe zicht van de Japansche officieren. Generaal Honjo gedraagt zich steeds onheb- belük tegen Poe Yl en bemoeit rich letterhjk met alle zaken, die thans In naam nog aan Poe Yl zün overgelaten. Op een dag, dat de ge neraal zich weer van zün onaangename züde had doen kennen, werd het den ex-kelzer toch al te machtig en In een onbewaakt oogenblik riep hü zün vrienden toe: ,Jk zal het hier niet langer kunnen uihouden; Ik zou elk oogenblik die gevangenis willen ontvluchten." Generaal Moeto heeft een meer plooibaar karakter en althans getracht het hart van Poe Yl voor het nieuwe regime te winnen Terstond na' zün aankomst te Moekden zond hü een ver tegenwoordiger naar Poe Yl om deze te kennen te geven, dat hü voornemens was te züner tijd het bureau van algemeene zaken op te heffen. Dit bureau is een der Instellingen, die door den ex-keizer het meest verfoeid wordt. Dank zü de tact van generaal Moeto heeft Poe Yl toe gezegd, dat hü zal trachten zich nog gedurende een jaar bü den huldigen stand van zaken neer te leggen. Tsjang Shiao Su. president van den Raad van Mandsjoekwo en Sle Kal Tsjek, minister van bultenlandsche zaken, toonen zich steeds zeer dociel t.o.v. de Japanners. Zü gehoorzamen aan alle orders, welke die ook zün. Tsjao Hln Pel, president van den Wetgeven- den Raad van Mandsjoekwo, en Yuen KIn Kal. president van den Oontroleerenden Raad, wor den door de Japanners gewantrouwd. Zü en hun gezinnen worden bewaakt en besplonneerd. Tsjao Hln Pel is slechts In naam president van den Wetgevenden Raad. Alle wetten wor den gemaakt door de Japansche militairen en vervolgens uit naam van TSjao Hln Pel ge publiceerd. De werkelüke macht in Mansjoerüe berust uitsluitend bü generaal Moeto. Deze oefent zün gezag uit door de Japanners Takuzo Komal (chef van het bureau voor algemeene zaken). Chulchl Chashl. den vice-minister van finan ciën, en Nakano, vice-minister van binnenland- sche zaken. De Chineeache functionarissen Tsjang Shiao Su, Sle Kal Tsjek en anderen zün slechts stroopoppen. die moeten paradeeren voor de bultenlandsche openbare meenlng. wereld van aantrekkelijke geheimzin- i i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1