ONS BLAD De Zusters den spiegel voor H het Fransche wrak Strijd om t VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS heden Het nieuws van Japans brutaal op- treden Moskou fusilleert V H. DE JOUVENEL NAAR ROME Weer brand op een Fransch schip KAPT. SCHOOFS GEEFT HET NIET OP DE BAROMETER JOH. LAUWERS I DINSDAG 1O JANUARI 1933 ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 87 „DE GRAAL** VOOR HET RORATE-SPEL NAAR DV1TSCHLANDS HOOFDSTAD Een delicate opdracht Economische wereld conferentie Extremisme in Spanje! Kwaadwilligheid Dreigement te Sjanghai Shaw in Bombay In totaal 40 dooden? De brand gebluscht Roosevelt-Stimeon Nieuwe Belgische order )RT Aan Engelsche vliegtuigindustrie EN Hoover-Laval - De voorbereidende deskundigen commissie te Genève by een Terugtrekking der Chineesche troepen geëischt Hij beweert dat de manoeuvres der buitenland sc he hulpschepen het werk eerder hebben geremd dan bespoedigd Alleen de machines on beschadigd DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN Ltt 155 150 lat OM 057 058 Twaalf „vyanden der arbeiders klasse** Een vry-communistisch bewind in dorp by Barcelona rtaan PAYGLOP 3 ALKMAAR ZeiM-Punktal-glazgn x— 1M 158 1.— 051 059 058 Door brandweer van Le Havre spoedig gebluscht ADVERTENTIEPRIJZEN: Per lossen regel 20c, ingez. med. 40c p. regel; idem op pag één 55 cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces~Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 !v, p-V'\iy.i'ill'rTTT' 77 NOORD-BOLLANDSCH DAGBLAD Interview sast den Sjah van PërMë. Twaalf doodstraffen tn Sovjei-Kaaiand Intern. conferentie tegen de werkloosheid Japans brntaal optreden tegen Sjanghai Extremisme in Spanje Weer brand ep een Franech schip. Strijd om het wrak der „Atlantiqqe - i Felle brand te Heeae. Vrouw vermoord in de Scheveningeche Bosehjes. Dreigend loonconflict te Almelo. Mislakte roofoverval te Rotterdam. Minister Verschuur ep audiëntie Mj L H. den Finseh stoomschip op Ameland gestrand. O O schip Hoogste stand op Dinsdag rar VMM 778 •tHutanF igem. 1.77 1.40 050 088 0 87 0 43 033 Ondanks alle officieels tegenspraak, blijft de .Aml du peuple" volhouden, dat zoowel de brand op de „France” als die op de „Atlantlque” en de „George PhlUppar" aan kwaadwilligheid moet worden toegeschreven. gem. I 156 127 I LM I IJK 051 051 051 051 0.73 0.34 tlque" is onweersprekelük ononderbroken ge weest, zoodat de „Atlantlque” een geassisteerde was, maar geenszins een wrak. TOKIO. 9 Jan. (Reuter). In de nabijheid van het keizerlijk paleis zal een gedenkteeken wor den opgericht voor de Japansche soldaten, welke tn de jongste gevechten in China en Mand- sjoerlje zijn gesneuveld. Kelzer Hirohito heeft den wensch te kennen gegeven, dat een zoo groot mogelijk aantal foto's van gesneuvelde officieren en manschappen in het gedenkteeken zal worden geplaatst. TOKIO. 9 Jan. (V.D.). De Japanache admi raliteit deelt mede, dat zich thans 23 Japanache oorlogsschepen in de Chineesche wateren be vinden. welke alle landingstroepen aan boord hebben. De oorlogsschepen hebben bevel ont vangen naar Tsjlng Wang Tau te gaan om daar ligplaats te kiezen. BARCELONA. 9 Jan. (Reuter) Hedenochtend Is. met uitzondering van enktle fabrieken, net werk normaal hervat. De extremistische bewe ging schijnt weer beëindigd. De gouverneur van de stad la van tneening. dat de beweging grootendeels ten doel had de jroote sommen gelds, welke door e'ementen. die belang hebben bij een politieke onrust, voor Spanje worden uitgegeven, te rechtvaardigen. Van de twintig gewonden bevinden zich vier In levensgevaar. kan geen rechten doen gelden als eerst aange komene. daar de Fransche kapitein Plchard de eerste was, die zich aan boord van de „Atlan- tlque” begaf. Door de houding der vreemde sleepbooten zijn de meest geëigende manoeuvres vertraagd. De Falrey Avigation Company heeft van de Belgische regeerlng voor de derde maal opdracht ontvangen tot het bouwen van een aantal vlieg tuigen en wel een aantal bombardementsvlieg tuigen en eenlge Flrefly-verkennersvllegtulgen Belde typen zullen uitgerust worden met Rolls Royce-Keatrel-motoren, waarmee de verkenners- toestellen een snelheid van 220 mijl per uur kunnen bereiken» De politie heeft in totaal 47 personen ge arresteerd en 266 bommen en 26 revolver» in beslag genomen. :ht p. st ta- Scblldertjen te Blarieum «nt vreemd; da lader aangehouden. i« 150 1.11 1— 051 OM 0.75 OM OM gem. 1.61 IJS 1J5 IJS L— OM OM OM OM 053 155 143 153 150 L— 1.— 050 OM 044 o.— PARIJS, 8 Jan. (Reuter). Het „Journal dee Débats" ondervroeg een vooraanstaande perzoon- lUkhaid der zeemacht over de rechten inzake een wrak. Deae verklaarde: een schip dat op zee door de bemanning wordt verlaten, wordt een wrak, als de pogingen, om het op sleeptouw te nemen, worden opgegeven en het schip zijn koera- ver liest. Een schip opgeven, beteekent. het definitief aan bet noodlot der golven overlaten. Door zonder onderbreking alle redders ter hulp te roepen en door persoonlijk aan de red dingswerken deel te nemen, toonde de comman dant van de „Atlantlque" dat hü het «chip niet opgaf. De hulpverleenlng aan de „Atlan- l OM OM OM srpoel ndaal Bock d ga oden, werd fraaie S—0). Kev ie na ootte. valler o Nol gem. 1M 1 15T LU 1-— L— 051 0.77 0.72 I 0.72 0.54 TOKIO, 9 Jan. (Reuter). Aan den oomman- van het Japansche garnizoen van Noord- China zijn instructies getelegrafeerd, om te on derhandelen over een regeling der kwestie van SJanhalkwan en de terugtrekking te elschen van de Chineesche troepen tot op twee mijl van de spoorlHn, „overeenkomstig het Boxers-protocol”, teneinde den vrede en de rust in Sjanhaikwan te kunnen handhaven. gem. r lja 136 F 1-a* LU L— L— I 050 I 0.72 058 i 043 n den I van paard erdag n h» Precies zooals bij de „Atlantlque” werden de blusschlngswerkzaamheden In de eerste plaats bemoeilijkt door de hevige rookontwikkeling. Na twee uren is het gelukt den brand te blus- schen. Het geheele brandweercorps van La Havre was ter plaatse. Niettemin is de materieele scha de vrij aanzienlijk, daar de meeste der eerste klasse hutten volkomen uitgebrand zijn. De com mandant van het marinedepot heeft een streng onderzoek ingeleld. In de ..Matin” van gisteren verklaart kapi tein Schoofs, dat hij het schip nooit beeft op gegeven. blijken of de bruikbaar ia. De Commissie van onderzoek heeft gisteren den geheelen dag aan boord van het schip ge werkt. De Kamerafgevaardlgde Bosson, die In de Kamer den Minister voor d« Koopvaardij zal interpelleeren, verklaarde dat hij door zijn be zoek aan bet schip in zijn meening was ge sterkt. Het staat definitief vast, dat het vuur op minstens twee plaatsen tegelijk is uitgebro ken. De veronderstelling, dat de brand door kort sluiting zou zjjn ontstaan, kan daarom reeds niet gehandhaafd worden, omdat de beide plaat sen waar de brand uitbrak, waren voorzien van geheel van elkaar onafhankelijke electrlsche lei dingen. SJANGHAI. 9 Jan. (V.D.). De vertegenwoor diger van het Japansche gezantschap -te Sjang hai heeft, naar officieel wordt medegedeeld, de Chineesche autoriteiten erop opmerkzaam ge maakt. dat de antl-Japansche beweging In den laatsten tijd sterk is toegenomen, zonder dat de Chineesche autoriteiten daar iets tegen ge daan hebben. De Japansche autoriteiten elschen op grond van de Chlneesch-Japansche overeen komst van 14 Mei 1932 directe maatregelen tegen dezen misstand. Wanneer deze niet ge- noemen worden, ziet Japan zich gedwongen zelf maatregelen ter beve.llging van den vrede en van de belangen van zün te Sjanghai woon achtige onderdanen te treffen. PARIJS, 8 Jan. (V. D.) Aan boord van het Fransche Oceaanschlp .France" dat In de haven van Le Havre voor anker ligt. Is In den nacht op Zondag In «en der luxe hutten brand uitge broken. Het vuur breidde zich met buitengewone snelheid uit tot het geheele dekgedeelte der eerste klasse. De havenbrandweer, welks direct ter plaatse was. koo niet tot den eigenlijken vuurhaard doordringen en moest zich er toe be palen den brand van een afstand te bestrijden. sche hoofdstad zal vertoeven om zijn zetel in den senaat niet te verspelen, uiterst delicaat Al is hu ook de meest geschikte persoon om het vertrouwen van Italië te winnen, de mis verstanden. tegenstellingen en twistpunten tus schen Italië en FrankrUk Zün vele en velerlei. Mocht hu er echter in slagen de betrekkingen tusschen de beide LatUnsche zusters te verbe teren, dan zal hij zich daardoor groote verdien sten verderven voor den vrede in Europa. Want zoolang de beide chauvinistische dames elkander voor den spiegel der Mlddellandsche Zee staan te verdringen, bestaat de kans, dat zU op een onbeheerscht oogenblik elkaar in de haren zul len vliegen. Het is daarom beter, dat de een de ander de haar toekomende plaats gunt. De spiegel is groot genoeg voor twee. BUREAUX; HOF 6. ALKMAAR TebFoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS, per kwartaal voor Alkmaar f 2. Voor buiten Alkmaar F 2.85 Met geïllustreerd Zondagsblad F 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N V. Drukkerij De Spaamestad - Haarlem NEW-YORK. 9 Jan. <VX».). In de woning van Roosevelt In Hydepark bü New-York heeft Maandag gedurende eenlge uren een bespreking plaats gehad tusschen Roosevelt en staatssecre taris Stimson. Het resultaat van bet onderhoud te nog niet bekend. SJANGHAI. 9 Jan. (Reuter). Volgens hier ontvangen berchten zouden Japansche vlieg tuigen bommen hebben geworpen op de Chi neesche troepen, die naar Shanhaikwan op rukten. Uit Nanking wordt gemeld dat Generaal Tsjang Shoe Liang verklaard heeft zich aan de orders van de Centrale Regeerlng te zullen onderwerpen, zoowel wat het voortzetten der vUandelUkheden. als wat het openen van on- derhandellngen betreft. BU dit laatste moet echter aan de Chlneezen het recht toegekend worden troepen-bewegin gen uit te voeren In hun eigen land. WASHINGTON, Jan. (Reuter.) Stimson verklaarde beden in den Senaat, dat bü de besprekingen tusschen Laval en Hoover in 1931 geen verzekeringen werden gevraagd of gegeven Inzake de herziening of annuleering van de schulden. oe gespannen de verhouding tusschen de beide LatUnsche zusters geworden was, bleek uit de Italiaanse he com mentaren op Herriot's bezoek aan Spanje, dat door de fascistische pers ..ontmaskerd’’ werd ais een poging om Frankrijks beerachappU in het WestelUk gedeelte der Mlddellandsche Zee te versterken met de hulp van Spanje. Op zUn terugreis van Madrid trachtte Herriot In een zede te Toulouse al deze politieke verdacht makingen te ontzenuwen en richtte zelfs zeer vriendschappelijke woorden aan het adres van Italië. Maar het wantrouwen te Rome, dat Tardieu reeds met welsprekende welwillendheid vergeefs had zoeken te verminderen, keerde zich tegen Herriot. De van Italiaanscbe zUde belachelUk en moedwillig opgeblazen anti-Italiaanse he inciden ten in Joego-Slavië werden onmiddellUk door Mussolini dankbaar aangegrepen, om FrankrUk ■ds den geheimen souffleur achter de Joego-Sla- vische schennen te beschuldigen. Maar FrankrUk Met zich daardoor niet uit het veld slaan. Paul Boncour wil evenals Herriot een verzoenende houding aannemen tegenover het uiterst prikkel bare land van den licht op zUn overgevoelige na tionalistische teentjes getrapten Duce. HU heeft bet zelfs niet bU de genereuze zelfbeschuldigin gen, die o.a. door Herriot namens de Fransche regeerlng werden afgelegd om Italië milder te stemmen, willen laten en thans een duldelUk en tastbaar bewUs van verzoeningsgezindheid afge legd door den senator Henrt de Jouvenel tot am bassadeur te Rome te benoemen. Reeds tUdens de vredesonderhandelingen gaf de Jouvenel te verstaan, dat Italië verongelukt werd. Dat FrankrUk thans zulk een politicus als vertegen woordiger en bemiddelaar naar Rome zendt, moet zelfs Italië van den goeden wil der Fran- sche regeerlng overtuigen. Intusschen blUft de opdracht aan de Jou venel, die slechts zes maanden In de Iteliaan- De zitting werd vanmorgen geopend door den voorzitter der commissie mr. L. J. A. Trip met een zeer ernstige waarschuwing aan de commissie om toch elndelUk tot resultaten te komen, tot practische besluiten, die men ech ter slechts zou kunnen bereiken door weder- zUdsch begrip en wederzUdsche concessies, niet 'angs den weg der tot nog toe gevolgde econo mische isolatie en economischen strijd. Met nadruk verklaarde mr. Trip, dat de deskundi gen vanzelfsprekend het recht hadden om ook de moeilUke politieke kwesties te behandelen. gemaakt kan bovendien niet aU sleeptouw wor den aangemerkt. Het is later gescheurd. Ik ben aeer verstoord over de wijze waarop de eerste hulpmanoeuvres werden uitgevo“.d en vooral over de vrUhcden welke de Lui ten. And- sche hulpschepen zich hebben gepermitteerd en Ik beschouw hun werkzaamheden veeleer rem mend dan nuttig. De Nederlanders hebben het schip zonder er iets voor te berekenen gesleept en tiet betreurenswaardige ongeluk, dat een Franschen officier een been heeft gekost zou niet plaats hebben gehad, wanneer de Duitsche sleeper mUn bevel zou hebben uitgevoerd en het touw zou hebben gepakt. „In kringen der bui- tenlandsche hulpschepen verklaart men daaren tegen met recht, dat de „Atlantlque" van het oogenblik af dat zU door bemanning en kapitein is verlaten, een wrak Is geworden in den zin van het Internationale recht en diegene toebe hoort. wlen het gelukt is het eerst op sleep te nemen." BARCELONA. 9 Jan. (Reuter) Een groote groep extremisten heeft vanmorgen in het dorp Rlpollet de guardla civil ontwapend, op het stad huis de rood-zwarte anarchistische vlag gehe- schen en een vrU communistisch bewind uitge roepen. De onmiddellUk gewaarschuwde autori teiten zonden de guardla civil yan Sabadell naar Rlpollet, waarop een vuurgevecht met de rebel len ontstond, die ten slotte op de vlucht gingen. Een rebel werd gedood en een gewond. Drie hunner werden gearresteerd. Ook een Ud der guanrtia civil wezd gewond. LE HAVRE, 8 Jan. (Reuter.) De brand aan boord van het stoomschip ..France" werd ge bluscht door het zich aan boord bevindende per soneel, geholpen door de brandweer van Le Havre. Het stoomschip „France” is eigendom van de te ParU» gevestigde reederU „Compagnie générale atlantlque". Het schip werd in het Jaar Juli 1922 gebouwd en meet 23.700 bruto registerton. Reeds den achtsten Juli 1931 was het schip ernstig gehavend bU ean botsing. H«t ward te Le Havre gedokt. De ,Tr*»a»’; behoort tot de klasae van de -He de France” en Engetoche vteBcheraboot tn de Noordzee geaon kentwaalf opvarenden waarschUnlUk ver dronken. Kapitein Vlek van het Hapag-motorschlp .Ruhr" beeft zijn reederU In een rapport me degedeeld, welk aandeel de bemanning van de Ruhr" heeft gehad bU de redding van dren kelingen van de „Atlantlque*. Dit rapport komt in hoofdzaak overeen met de reeds te Rotterdam verstrekte mededeelingen. ■pye LatUnsche zusters FrankrUk en Italië Imogen gedurende den oorlog tegen de centrale mogendheden al zU Je aan zUde gevochten hebben tegen den gemeensebappe- MJken vUand, de vredesverdragen, die een einde maakten aan de gruwelUke slachtpartU in Europa legden nieuwe kiemen voor vinnige twisten en venUnlge woordenduels tusschen beide krUgshaftlge amazones, die zich verdrin gen voor den blauwen spiegel van de Mlddel landsche Zee. Italië, dat bU den aanvang van den wereldoorlog de consequenUes van de triple-alllantie met OostenrUk en Dultschland niet wenschte te aanvaarden, en zich voorloo- pig onzUdig hield om de kat uit den boom te kijken, koos tenslotte de zUde van de Entente, omdat het daarvan de meeste voordeelen ver wachtte. Het werd echter bU de vredesverdragen in die verwachting bitter teleurgesteld, en deze teleurstelling weet het aan het dlcteerende FrankrUk. dat alles in het werk stelde om zUn hegemonie In Europa zwart op wit te bevestigen en daarin ook grootendeels slaagde. Sinds Mus solini het Italiaanscbe nationalisme opjoeg tot een vrUwel onbegrensde hoovaardigheid, groeide de verbittering tegen FrankrUk. Het fascistische Italië, dat geprikkeld werd door een moeilUk bedwingbare zucht naar expansie, dat van ko loniale uitbreiding en een plaats in den fauteuil d orchestra der groote Europeesche mogend heden droomde en als Mlddellandsche Zee-mo gendheid voor ,Ja belle France” niet wenschte onder te doen, werd In het Internationale poli tieke spel FrankrUks felste tegenspeler. Pleitte Frankrijk voor veiligheid en bewape ning van den Volkenbond. Italië prees de meest radicale algemeene ontwapening aan. Wild» FrankrUk inzake de Duitsche herstel betalingen halen wat het nog halen kon. Italië toonde zich voorstander van een algeheele schrapping. Verzette FrankrUk zich tegen de erkenning van Duitschlands gelUkgerechtigd- heid, Italië noemde het inwilligsa van dan DoMachen eiach sen daad van eenvoudige nchtvaardigheid. Hoe meer het democratische en Ffepublikelnsche FrankrUk onder pressie der andere geallieerden bakzeil moest halen, hoe boller de dictatoriale wind de Italiaanscbe zei len blies. De schade Is veel minder aanzlenlUk. dan eerst werd gevreesd, slechts een passagiershut is beschadigd. De brand achUnt ontstaan te zün door kortsluiting. Deze toespeling op de internationale schul denkwestie werd blikbaar ook door deu Ame- rikaanschen deskundige als zoodanig gevoeld, want onder alsemeene aandacht vroeg Fraser het woord om te verklaren dat hü het natuur- lUk achtte dat de commissie zich ook met de aanhangige politieke kwesties kon bezighou den. De deskundigen-commissie zal beginnen met a’gemeene discussies over de groote financieele en economische problemen. De verdere werk zaamheden zullen gesplitst worden In de beide groote commissies voor de financieele en poll- tlek-economlsche kwesties. In het algemeen beoordeelt men de vooruitzichten voor een suc cesvolle behandeling der groote problemen wei nig gunstig, aangezien de Internationale schul denkwestie en de groote tegenstellingen ten aanzien van de goudvaluta nog onopgehe'derd zün. Men veronderstelt dat de commissie zich zal beperken tot het zuiver formeel op de agenda van de Economische Wereldconferentie plaatsen van deze punten en dat de zakelüke behandeling ervan aan oe Economische Con ferentie ze.’ï zal worden overgelaten. PARIJS. 9 Jan. TerwUl de bergingswerkzaam heden van de „Atlantlque” worden voortgezet, duurt in marinekringen de strüd voort met be trekking tot de schadeloosselling der hulpsche pen. Men ontkent wel Is waar niet dat de bul- tenlandsche schepen verdienstelüke hulp hebben verleend, doch men verklaart nog steeds dat het bijzondere recht voor de Fransche hulpschepen is en dat bovendien bü de „Atlantlque” nimmer sprake Is geweest van een wrak in den geest van het Internationale zeerecht. dit verband de kapitein de „Atlan- De volkomen uitgebrande romp van de „At lantlque" is nog Zaterdag In den loop van den avond de haven van Cherbourg binnengesleept en ligt thans in het nieuwe haven-emplscement In de directe nabüheid van bet groote ..gare maritime”. De brand kan als gebluscht worden beschouwd. Kapitein Schoofs, die zich aan boord bevindt, is van meening dat de machines geen schade hebben geleden. Al bet overige is evenwel ver nield. In de machinekamer beeft men de ver koolde lüken gevonden van twee machinisten. Men heeft deze slachtoffers nog niet kunnen bergen. Kapitein Schoofs verklaarde gisteren, dat het nog een waarde van ruim 60 mlllloen heeft. Men hoopt het wrak Woensdag in het droogdok te kunnen brengen. Het zal dan pos uitgebrande romp nog voor Iets KAFT. SCHOOFS belangen en hem ve’zocht In o^n plaats de rea- dingsmanoen-es ëe lelden. Het draagseil dat de NeUriar drche en Dmt- «che schepen aan de .Rtlanttqua” hebben vast- GENEVE. 9 Jan. (V.D.) De groote voorbe reidende commissie van deskundigen voor de Economische Wereldconferentie is heden voor een tweede zitting te Oenéve bUeengekomen DadelUk bü den aanvang der besprekingen werden de onderhandellngen streng geheim verklaard. In heeft van tique” Schoofs de volgende verklaring af gelegd: De „Atlantlque" was geen oogen blik verlaten. Toen de bemanning en ik gedwongen wa ren het «chip tü- delük te verlaten om naar Cher bourg terug te keeren. heb ik den kapitein van de „Mlnotaure" belast met de beharti ging van mün MADRID. 9 Jan. (V.D.). TerwUl de Madriteen- sche avondbladen melden, dat de syndicalisti sche omwentellngspoging als mislukt kan wor den beschouwd, wordt hedenavond laat gemeld, dat in de plaats Pedralba bd Valencia het tot nieuwe onlusten is gekomen. Opstandelingen beschoten de politie, die drie dooden achterliet. De politie beantwoordde het vuur op de syn dicalisten, die 10 dooden verloren. Tegen 10 uur ging in de hoofdstraten van Madrid, de Calle de Alcala en op het plein Guerte del Sol het licht uit. Men vermoedt, dat bet hier een nieuwe daad van sabotage betreft. Van de Canarische eilanden wordt gemeld. dj«t in Tenerif communisten verscheidene aanslagen hebben gepleegd. De havenarbeiders staken en soldaten be waken de regeerlngsgebouwen. Het totaal der verliezen bü de onlusten in geheel Spanje Is. voor zoover tot dusver kon worden vastgesteld. 40 dooden en ongeveer 75 gewonden, waaronder verscheidene zwaar ge wonden. O MOSKOU. 9 Jan. (Reuter.) De Sovjet-Rus- sische bladen me’den. dat twaalf vüanden van de arbeidersklasse ofwel twaa'f bende leiders, die de collectieve boerderijen bestolen, de landbouwers opgelicht en zich uit zuiver eigenbelang bü de Communistische partü «ou den hebben aangesloten, ter dood zün veroor deeld. Een van hen zou een gewapende bétide georganiseerd hebben, die tüdens de arrestatie met geweervuur tegenstand bood. Verder wordt geseind, dat de politie een meisjes-misdadlgers-bende gearresteerd heeft, die In het afgeloopen Jaar minstens dertig roof overvallen heeft gepleegd. De leidster van de bende is de beruchte Dimidova. van welker bandietenstreken buna alle groote steden bet terrein zün geweest. BOMBAY. 9 Jan. (Reuter) Bernard Shaw la hier aan boord van de „Empress of Britain” aangekomen. In antwoord op een vraag, wat hü van Gandhi dacht, selde Shaw, dat Gandhi een man Is met een zeer helder hoofd. Het Is ech ter moellük voor het volk hem te begrüpen. waardoor eenlge vervreemding tusschen Oandhi en bet volk was ontstaan, tengevolge waarvan hü dreigde zich zelf te zullen dooden en met vasten begon. A's Shaw Gandhl zou ontmoeten, sou hü hem raden zün actie op te geven. l -I - w

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1