ONS BLAD D Stalin over het vijf-jaren-plan I VE Het „betreurenswaardig” doch begeerd incident i VEREEN IG DE KATHOLIEKE PERS Het nieuws van heden Cheron’s plannen Van het Oostelijk front .3 I Een reis met den „Rails-Zeppelin” PROEFTOCHT ZONDER SENSATIE DE CONSEQUENTIE DER LEUGENACHTIGHEID Stalen kruis op den Alverna VOOR 93.7pCt. VERVULD DE BAROMETER JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Brillen-étni’s, Inxe ■II 1 De „Atlantique” Weer *n Mandsjoekwo? Triomf der Duitsche techniek interieur o o Veel bezuinigingen Mist boven Engeland Chineesch dementi Werk van Fransche et akers Bert Hinkler 90 arm over tyd Siberië binnen 7 eertien lijken aan boord geborgen Waarom de industrie bevoordeeld werd Door de verwikkelingen in het Verre Oosten was het onmo- gelyk het program ge heel te voltooien De verlichting zal door Z. H. den Paas draadloos ontstoken worden DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN „Batavier II” in botsing s - Sleepboot op den Rijn beschoten De Japanner» bezetten den laat- sten toegangsweg naar M andsjoerye Hevige treinbotsing te Boekarest Hoe het begrootingstekort van 10y2 milliard zal worden gedekt ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20 c, ingez. med. 40 c p. regel; idem op pag één 55 cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 De boeechen werden een groen lint en de baanwachterehaiejee waren niet te onder scheiden van de vliegende Hanseaat WOENSDAG 11 JANUARI 1933 Stcdin ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 88 N00RD-H0LL ANDSCH DAGBLAD Stalin over bet vUf-Jaren-plaa. directe en indirecte belastingen, ver- wapenvoorraad bU Zender* Vraehtaote (United Frees). CHtRON De van een IA> (United Prees) t Het rapport wordt reeds thans gepubliceerd het met de grootste spanning iat het program niet geborgen wor- (Unlted Press.) uit Boekarest hufo 324 I ER voor hun gewone sitting bijeen gekomen. Bouisson (socialist) werd met *01 van de *53 uitgebrachte stemmen herkozen tot Kamer voorzitter; 115 afgevaardigden stemden blanco. Ter hoogte van Erith vond een botsing plaats tusachen de „Batavier II" en het sa. „Fore land". Beide schepen werden licht beschadigd Opvarenden werden niet gewond. Een onser Berlljnsche medewerkers heeft een proeftocht medegemaakt van den „Zeppelin op rails". Van bet OeetelQk front. De Batavier II in aanvaring op de Theems. Het btj Ameland gestrande Flnaebe stoomschip verloren. ROME. 10 Jan. (Reuter.) Op Paaschmaandag zal Z. H. de Paus, door In het Vaticaan op een knop te drukken, draadloos de verlichting ont steken van een groot -talen kruis, dat op den top van den 3000 Meter hoogen Alverna-berg is opgericht. De benoodigde gelden voor de oprichting van het kruis zijn grootendeels door Franciscaner monniken in de straten van Rome en andere steden versameld. vijandelijke overvallen, daar anders zijn positie gelijk sou worden aan die van China. een twee te- PEKING, 10 Jan. (Reuter). De Chlneeaen verklaren nog In het bezit te zijn van het Zui delijk deel van den pas te Sjloe-Men, waarvoor de Japanners den geheelen dag gestreden heb ben met behulp van vliegtuigen. Hoewel zij iets moesten terugwijken, bieden de Chlneeaen hard- nekklgen tegenstand. De gevechten duurden vanavond voort en inderhaast worden Chlnee sche versterkingen aangevoerd. Geen verhooglng van den MerprQs. De staking te Umulden duurt vaart. LONDEN. 10 Jan. (V. D.). De Australische vlieger Bert Hinkler is gedurende 90 uren soek. Op zijn vlucht van Londen naar Australië wilde hü te Brindisi zijn eerste tusschanlanding ma ken Tharu wordt bekend, dat hij den I la liaan- schen autoriteiten in het geheel niet om ver- techniek zijn Zij heeft geen sensaties noodlg Zij gaat den logischen weg. welke op ervaring en ondernemingsgeest berust." Deze waaroee- rende woorden van een vakman werden met sterken bijval In ontvangst genomen. Nadat wij ons voor de terugreis gesterkt had den. begaven wjj ons omstreeks drie uur weer naar het gereserveerde perron. Ook nu stoi.den duizenden op ons te wachten. WU bedantien onze gastheeren voor de vriendelijke ontvangst en op de vlotte terugreis had ik de gelegenneld. speciaal dr. Baumann mijn oprechte erkente lijkheid. uit te spreken voor de wijze waarov ni) dezen proeftocht met den JSchlenen-ZeppeUn had gearrangeerd. Hoogste stand op Woensdag g u* TJtel MM Achteruit Grootere snelheden en meer létafert bU de Ned. Spoorwegen. Beroering van /2744— te Maastricht. Ongeval bfl de afbraak van het St. Thomas- klooater te Zwolle. Ernstig auto-ongeluk te Obdaaa; een deeds, drto Nader wordt geseind, dat het Nederlandsche sa. „Batavier H" ligging heeft genomen langs de spoor wegpier te Gravesend aan de Theems. Het heeft aanzienlijke schade aan den boeg boven de waterlijn. PEKING, 10 Jan. (per telefoon). Van Chlnee sche zijde wordt nog medegedeeld, dat de ge vechten om den pas te Sjloe-Men werden ge voerd tuascben Japansche en Mandsjoekwo- strijdkrachten, bestaande uit infanterie, cava lerie en artlllerle-afdeelingen. en Chlneesche cavalerie, die alle Japansche aanvallen afsloeg. Hedenmiddag verschenen vier Japanache vlieg tuigen boven het strijdgebied en tegelijkertijd werden ook de Chlneesche troepen versterkt. De Chlneeaen bleven in het bezit hunner stel lingen. doch sullen zich vermoedeUJk morgen- Zooals bekend vertoefde de H. Franc locus van Assist# gaarne op den Alverna, waar hij de won- deteekenen van Christus ontving. De berg is dan ook aan hem gewijd. Het groote verlichte kruis zal op vele honder den kilometers afstand zichtbaar zijn en het zal de geloovlgen herinneren aan het Heilig Jaar. dat de H. Vader heeft afgekondigd. Voor de ontsteking van het Ucht zal Zijne Hei ligheid gebruik maken van hetzelfde apparaat waarmede hij eenlgen tijd geleden de verlichting van het Christus-beeld te Rio de Janeiro beeft ontstoken. Hevige treinbotsing te Boekarest; tien doodea vjjf en twintig gewonden. Chéron's flaalii lluli plannen. Nader seint men ons: Onmiddellijk vertrokken colonnes. Tot omstreeks twaalf uur hedenmid dag waren 10 dooden en 35 zwaar gewonden geborgen. Uit het onderzoek schijnt te b'ijken, dat de machinist van den sneltrein de schuld treft. Hij U tezamen met het gebeele -personeel van deze trein gearresteerd. Fransche sleepboot op da* Rtt* Mj Killing basebetas. T ochtend bij bet aanbreken van den dag binnen den Orooten Muur terugtrekken, om daar goed- Ingerichte stellingen te betrekken en den aanval op te vangen. Van verschillende punten van de grens der provincie Jehol wordt gemeld, dat Japanache vliegtuigen concentraties van geregelde en on geregelde Chlneesche troepen bombardeeren. De Chlneesche autoriteiten te Peking hebben, krachtens uit Nanking ontvangen instructies, den opperbevelhebber der Chfoeesche troepen bij Sjanhalkwan gemachtigd, eventuoele Japan sche vredesvoorstellen te aanvaarden. Een bU- legglng van het conflict moet echter geschieden met uitdrukkelijke instemming van de Nanking- regeering. Tot dusver sijn nog geenerlel vredes onderhandelingen geopend. De vraag of bij het tweede vijfjarenplan de zelfde politiek van bet snelste tempo bij der. opbouw van de industrie van Sovjet-Ruslanj mogelijk zou zijn, beantwoordt Stalln in ont- kennenden zin. Tot dusver had de groei der Industrie 23 pro cent bedragen, in de toekomst sou dese groe' 13 tot 1* procent bedragen. LONDEN, 10 Jan. Boven geheel Engeland hing Dinsdag een buitengewoon dichte mist. Overal heeft het verkeer ernstige stagnatie on dervonden. In de Tbeemstuhnel beeft hevige botsing plaats gehad tusschen vrachtauto's, waarbij 11 personen werden wond. Te Portsmouth was de mist zoo dicht dat het slagschip .Nelson” en het slagschip „Hood” niet konden uitvaren om deel te nemen uui de voor- j aarsman oeuvres. PARIJS. 10 Jan. (Reuter) De ..Echo de Paris’ deelt in een uiteenzetting van de maatregelen van den minister van financiën Chéron mede, dat bet tekort van 10!* milliard op de begroe ting zal worden gedekt door bet afschaffen var. duizenden nutlelooze baantje*, bezuiniging op de uitgaven, intrekking van verscheidene sub sidies. welke onrustbarende verhoudingen aan namen. Eveneens worden e^, fiscale hervormin gen in bet vooruitzicht gesteld, bestaande in nieuwe hooglng van de omzetbelasting voor bepaalde takken van handel en nijverheid en extra be lastingen op kpffle, suiker en andere producten BERLIJN. 10 Jan. (Per telefoon). De politie te Koblenz houdt zich momenteel bezig met een mysterieuse beschieting van de Fransche Rijn sleepboot „Condor”. Op de boot, die In Straats burg thulsbehoort, werden in de nabijheid van t plaatsje Kamp (aan den rechter Rtfn-oever bij Boppard) vanaf een wijnberg ongeveer 30 scho ten gelost. De sleepboot gaf noodseinen en zocht schuilplaats aan den linker R()n-oever. De politie la van meenlng. dat de schoten gelost zijn door leden van een andere Fransche sleepboot. Het personeel van de Fransche Rjjn- scheepvaart Is nJ. In staking en wellicht wilde men de „staklngsbrekers" aan boord van de „Condor” door de schoten tntlmldeeren. gebied te mogen vliegen. Daarom neemt men aan, dat hij een andere route heeft gekozen. PEKING. 10 Jan. (Per telefoon.) Japansche troepen hebben heden Sjloe-Men, dat tien KM. ten Noorden van Bjanhalkwan is gelegen, be zet. De Japanners hebben hiermee een belangrijke strategische positie verworven, daar hierdoor de laatste toegangsweg voor de Chlneesche troepen naar MandsjoerUe in hun banden is gevallen. Algemeen wordt de besetting van Sjloe-Men beschouwd als de Inzet van een groot Japansch offensief. Over de gevechten bij Sjloe-Men. welke den geheelen dag door duurden, wordt van Chlnee sche offlcleele zijde medegedeeld, dat de Chl- neeache troepen nog steeds hun stellingen heb ben gehandhaafd. Japansche berichten, die spreken van een bereiken der gestelde doel einden. worden onjuist genoemd (United Press) reeds rendabel. Het tegenwoordige tempo der collectivisatie behoefde men niet voort te zet ten, veeleer moest men thans de collectieve or ganisatorisch consolldeeren. In verband met de materieele positie der ar beiders en boeren spreekt het rapport over de opbel f mg van de werkloosheid en over de op heffing van de „verarming op het platteland” De collectieven konden ook handel drijven, doch het rapport hekelt het feit dat collectie ven. wanneer de gelegenheid zich voordeed, tot speculatie vervielen. Stalln polemiseert vervolgens tegen de op vatting. dat de Sovjethandel „zonder gezonde geldhuishouding en zonder gezonde valuta” ón mogelijk was en dat spoedig de s«. waardeloos» Sovjet-valuta gezond moest worden gemaakt. Achter het Sovjet-geld. verklaart Stalln. be vinden zich hoeveelheden goederen in de hand der regeerlng, die deze tegen vaste prijzen kan uitgeven. BOEKAREST. 10 Jan. (Eigen telegram) Nabij bet Noorderstation te Boekarest is heden- norgen de sneltrein Temesvar—Boekarest in volle vaart op een personentrein gereden. Vijf wagons van den personentrein werden totaal vernield. De botsing was zoo hevig, dat vele reizigers door de gesloten coupéraampjes ge- llngerd werden. Het aantal slachtoffers staat nog niet vast, maar men schat het op minstens tien tot vijftien. Vele gewonden die onder den trein liggen, konden nog ten. omdat men gelooft, zoo heet het, dat de open bare meaning I- -- ‘~Z tegemoet ziet. HU schrijft ons: Onder groote belangstelling van het publiek gleden wij omstreeks tien uur den somberen Lehrter Bahnhof uit. Zoodrs wjj Bpandau be reikt hadden en de baan dus vrU begon te worden, nam de snelheid toe. Reichsbahndlrek- tor dr. Ing. dr. rer. pol. Baumann, die sedert jaren met de pers in vriendschappelijke relatie staat, stond mij toe. in de kleine ruimte binnen te gaan, waar de machinist Mams aan het stuur ast, bijgestaan door zijn collega Burauch, twee ervaren mannen, die hel spoorbedrijf door en door kennen. De verdere controle bevond zich In handen van den „Zugftlhrer” Krüger. Meer dere directeuren van de rijksspoorwegen reiscen met ons mede en verstrekten alle gewensente Inlichtingen. Ik klom op den ..Apparalschrank' Het weer begon op te klaren en bU Wtttenoerge brak ds zon door. Dat verhoogde de feestelijke stemming Voor mij lagen de rails als een zil veren lint en de smalle weg werd weggevrelen door de toenemende snelheid. Wij gleden doqr kleine stations en overal zag men de station chefs en baanwachters vol spanning naar ons kijken. Langs de wegen bleven de menschen stilstaan, vol bewondering voor deze nieuwe „Errungenschaft der deutschen Technlk”. loen wU een snelheid van 160 KM. bereikt hadden, werden de bosschen een groen lint en kon men de baanwachtershuisjes niet meer onderschei den. De angst, welken men als luchtreiziger in het begin door allerlei onverwachte schomme lingen en stoot.es moet doormaken, bleef geheel uit. aoodat Ik het genot ten volle kon smaken. Daar alle passagiers graag een kijkje in aeze anders streng verboden ruimte wilden nemen, moest ik voor nieuwe belangstellenden p>*ats maken. De machinisten moesten zich tijdens da vaart geheel op hun verantwoordelijk werk coDoentreeren en dus kon ik PM MO M* «nd* van de eerste helft der reis belden compllmen- teeren. In Hamburg wachtten meerdere verrassingen op ons. Duizenden menschen waren naar bet hooidstatlon gespoed, om den Intocht van den vliegenden Hanseaat van dichtbij te volgen. Alle perrons waren propvol, bulten zaten de menschen voor de vensters en op de daken De politie moest ervoor zorgen, dat de weg naar het restaurant voor ons werd vrijgemaakt Deze bijkomstigheid bewijst, dat het Hamburgscbe publiek veel meer nog dan bet Berlljnsche mee leeft met alles, wat er op technisch gebied ge beurt. Men kon merken, dat deze belangstelling algemeen, ook door de politie, gewaardeerd werd. WU werden van allen kant aangesproken en vertelden een en ander van de tndrukken. welke deze eerste tocht op ons bad gemaakt. Ter afwisseling klauterden wij naar boven m het restaurant, waar den gasten door de Direc tie der Reichsbahn een ontbijt werd aangebo den. Aan tafel voerde onder meer onze umd- genoot Rozendael een ingenieur van veel ervaring het woord. HU zelde onder meer: .Het bijzondere van dezen proeftocht Is voor ons. dat..,, het eigenlijk niets bUzonders beeft opgèleverd. Wie op sensatie belust was, voelt zich stellig teleurgesteld. Maar sensatie sou verre beneden de waardigheid der Duitse he MOSKOU, 10 Jan. (Reuter) Het telegraaf- agentschap der Sovjet-Unie meldt, dat Stalln vandaag in de plenaire zitting van het centraa' uitvoerend comité en In d: centrale controle commissie der Communistische partij over de resultaten van het eerste Vijfjarenplan rapport zal uitbrengen. BUREAUX HOF 6, ALKAAAAR T«Woon Administrati* 433, Rpdacti* 633 ABONNEMENTSPRIJS, P*r Iwartkkl voor Alkmaar f 2.— Voor buiten Alkmaar f 2.85 Mat gaiflustreard Zondagsblad f 0.60 hoogar Dagblad uitgagavan door da N.V. Drukkerij Da Spaarnestad - Haarlem lijk genoeg kenbaar gemaakt De Japansche legerautoritelten handelen eenvoudig naar op permachtige willekeur, wel wetend, dat de regeerlng te Tokio post factum steeds hkar booge goedkeuring aan hun optreden hecht. Keizer Hlro-Hlto zelf steekt zijn instemming met de tn China geweldplegende Japansche legerscharen niet onder stoelen of banken. HU heeft thans persoonlijk het Initiatief genomen voor het oprlchlen van een kostbaar stand beeld ter eere van de In MandsjoerUe en China gevallen Japansche „vredeshelden". Als oorlogs helden mogen de gesneuvelde Japanners natuur lijk niet worden gekwalificeerd, want er is immers officieel geen oorlog In het Verre Oosten verklaard. WU hebben tot nu toe slechts te doen met een zuivere verdedlgingsactie der Japansche belangen. De Chlneesche belangen schijnen In de oogen van Japan nu eenmaal niet te bestaan, en Indien zij al bestaan, mogen zU In leder geval niet verdedigd worden, want dat zou ontoelaat baar provoceerend werken, nietwaar? y og altUd heerscht er onzekerheid omtrent IN] de ware bedoelingen van Japan te ■E V shanhalkwan en de tegenstrijdige be richten verduisteren het uitzicht op de werkelijke beteekenls der oorlogsgebeurtenissen in het Verre Oosten volkomen. Het is een feit, dat de Japanners door de bezetting van de ha venstad Shanhalkwan Mandsjoekwo geheel van China hebben afgesneden, zoodat de Chlneesche vruscharen. die nog altijd zich actief verzetten tegen bet door Japan gevestigde nieuwe régime In MandsjoerUe nóch over land, nóch over zee versterkingen en hulp van achter den Chinee- seben muur kunnen ontvangen Is dit resultaat voor den Japanschen Indringer en usurpator vdldoende? De Chlneesche nationale regeerlng te Nanking hoopt het. Immers zU heeft ultdruk- kelUk verklaard alles in het werk te willen stel len om bet incident van Shanhalkwan te loca- Useeren. Ook de Japanners, die zich blükbaar nog de diplomatieke mislukking van hun over bid avontuur te Shanghai herinneren, hebben gezegd, dat zU asm dit „betreurenswkardlge in cident” geen uitbreiding wenschen te geven. WaarschUnlUk hebben zU met deze uitlating de ongerustheid der vreemde mogendheden In slaap willen sussen. Achteraf, nu zU het Incident heb ben geprovoceerd en als een nieuw voldongen feit- aan hun voldongen felten-polltjek hebben toegevoegd, kunnen zU bet gemakkelUk betred- renswaardlg heeten, want het beeft zUn dienst reeds gedaan Als bewUs voor zün emstigen wfl om het bU de bezetting van Shanhalkwan te laten heeft de commandant der Japansche troepen den Chlneeaen ter bülegging van het nieuwe conflict de volgende elschen gesteld: le terug trekking der Chlneesche legerscharen uit het tot hun meest eigen grondgebied behoorende Sbanhaikwan-district. 2e bet Instellen van een ■MKCkle zone waarbf zich binnen. 34 K M afstand van de voor de verbinding Bet Mand sjoekwo zoo uiterst belangruke spoorlijn geen Chlneesche troepen meer zouden mogen be vinden. 3e aanvaarding van de verantwoorde IVkheld van bet incident door de plaatse lijke Chlneesche autoriteiten. *e aftocht der Chl neesche troepen binnen 24 uur. en «n 5e erken ning van Shanhalkwan als grensstad van Mandsjoekwo. at deze elschen even perfide als be lachelijk zun. behoeft geen nader betoog evenmin dat de Chineezen er natuurluk niet op in konden gaan. ZU gaan voort met troepen te concentreeren in de nabUheld van het gevechtsgebied. en motiveeren dit met de onaantastbaar juiste stelling, dat zU op eigen grondgebied volkomen gerechtigd zUn om alle maatregelen te treffen, welke zU voor hun zelf verdediging noodlg achten. De Japanners oor- deelen dit echter een qfovoceerende onbe schaamdheid en dreigen nu heel Jehol te zullen bezetten en naar het voorbeeld van Mand sjoekwo een nieuwen zgn. onafhankehjken staat te stichten met Shanhalkwan als hoofdstad. Zullen zU dan weer het belachelUke fabeltje gaan verspreiden, dat de separatistische bewe ging spontaan uit de Chlneesche bevolking is opgekomen, zooals zij in MandsjoerUe gedaan hebben? De commissie Lytton heeft Indertijd dese bewering ten opzichte van MandsjoerUe gelogenstraft, maar Japan is onder de eerste leugen niet bezweken en de eene leugen lokt de andere uit. Indien men het niet verdragen kan of verdragen wil. dat de waarheid aan het licht komt. Japan verstaat de kunst van liegen meesterlUk. Het bluft In zUn leugenachtigheid consequent. Vanwege dat consequent zijn heb ben de Japansche legerautoritelten dan ook bet aanbod van de Engelschen tot bemiddeling afgewezen. Immers niet zU willen de schuldi gen zUn. Alle verantwoordelijkheid wentelen zU op de recalcitrante Chineezen af, en als de Engelschen bemiddelen willen, moeten zU zich maar tot dezen richten, want Japan heeft zUn voorwaar den voor een bjjleggtng van het conflict dulde- PARIJS, 10 Jan (ReuterOp den heden ge houden kabinetsraad beeft de minister van Financiën. Ché ron, een uit eenzetting ge geven van het deskundigen rapport en van den economi scher). neonetal- ren, financier- len en budge- lalren toestand van Frankrijk. Chéron be sprak de vol gende punten; lo. Het herstel van het even wicht der be groeting. waar aan ieder moet deelnemen, hoe streng de opof feringen ook mogen zUn. die het herstel verelschen; 2o. Het ontlasten van de schatkist door de uitgifte van een consolldatle-leening, welke onontbeer- lUk is voor de Jürwldatle van het ver'eden: 3o Absolute waarborgen van de onafhankelUkheid de depót- en amortisatiekassen; *o. minister stelt voor het begrootingsevenwicht ’e bereiken door 5326 millloen francs bezuinigin gen en 5.453 millloen fiscale maatregelen, waardoor bet tekort voor de veiligheid wordt omgezet in een batig saldo van 223 millloen Het financiee'e plan voorziet verder in een vermindering der belasting op de spoorwegen, maatregelen ter bescherming van de spaar gelden en strijd tegen het dure leven. De mi nisterraad zal morgen een besluit nemen over Cherons voorstellen. De Fransche Kamer en Senaat zUn vandaag Stalln komt In dit rapport tot de conclusie dat het program der industrialisatie voor pre cies 93.7 procent is vervuld. Het falen van de averblU'ende 63 procent moest worden toege schreven aan moeilukheden bü bet sluiten van non-agressie-pacten met verschillende landen en aan verwikkelingen In het Verre Oosten .en gevolge waarvan een aantal fabrieken op de vervaardiging van wapentuig moest worden Ingesteld. CHARBIN. 10 Jan. (V. D.) De „bandieten- leider" U Toe. die tn Noord-MandsjoerUe ope reerde. is naar Sov.etgrondgebled uitgeweken met duizend man van zUn troepen, welke ont wapend en geïnterneerd zUn. Men herinnert zich, dat Soe Ping Wen reeds vroeger naar Sovjetgebied vluchtte. terwUl de ..bandleien- lelder” Ting Chau zich aan de Japanners neeft overgegeven en zUn troepen beeft laten ont wapenen. Het detachement Japansche troepen, dst Li Toe achtervolgde, beeft Hoelln bereikt, dat een de MandsjoerUsch-Russische grens is gelegen. LI Toe is met 1000 man naar Iman gevlucht, dat over de grens is gelegen. De Japanners neb ben den Sovjet-autorltelten de uitlevering ge vraagd, doch Semenov, de commandant van het garnizoen Iman. heeft geweigerd zulks te doen. Wel beeft Semenov verzekerd, dat de Chineezen ontwapend sullen worden en ver volgens geïnterneerd. Stalln komt tot de conclusie, dat de produc tie van gebruiksartikelen voor de algemeene behoefte te gering is geweest en motiveert de bevoorrechte positie der machine-Industrie mei haar sleutelpositie en met de noodzakelükheid voor Sovjet-Rusland gewapend te zijn tegen Daarna houdt het rapport zich bezig met de agrarisch* vraagstukken. Stalln wees erop, ds; op het oogenbllk 300.000 collectieve bedrUven en 5000 staats -landbouwbedrijven bestonden doch gaf toe. dat de collectieve grootendeei nog niet rendabel waren. *1 zouden zU bet bin nen twee of drie Jaar worden. Eemge duizenden collectieve en eenlge tien tallen aëaatoboerderijen waren op bet oogenbllk PARUS. 10 Jan. (V. D.) Uit het wrak van de oAtlantlqué” zün In den loop van gisteren op nieuw twaalf liften geborgen, aoodat het otaal aantal slachtoffers, dat men aah boord van het echlp heeft gevonden, veertien bedraagt. Den hunner konden echter niet meer geïdentificeerd worden. In tegenstelling tot het oorspronkelUke voor nemen zal het schip nog niet gedokt worden, al vorens de deskundigen sullen hebben vastgesteld, of de romp nog bruikbaar Is Zoo niet, dan zal het wrak In bet havenbassin blUven liggen en sullen de machines er uit worden gehaald, waar na het casco als oud üzer zal worden verkocht. Het kostbare dokken is In dit geval niet noodlg. J

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1