ONS BLAD |j£ Het nieuwe Heilig Jaar Kingsford Smith en zijn beroemde Fokker 1 K fe I i' I ll I r': ll M i; VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS Het nieuws van heden Rust t front aan Botsing in Mexico Het Heilig Jaar 40 uur-conf erentie St. Willibrordus N o 10 Sr f'l De „Atlantique” I I I DE SOUTHERN CROSS DE BAROMETER I a I I JOH. LAUWERS 4 ijld I 1 fa ZATERDAG 14 JANUARI 1933 Het Weer DE AANKONDIGING r Vorstelijke bezoekers Opleving van de boycot DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF BLADZIJDEN N Een anonyme brief Fransch debat over het Verre Oosten AccoorJ met AmeriAa? Gevaarlijke slangenbeet - E Si e. I A Vajda kabinetsformateur r r Geen onderhoud tus schen Hitler en Strasser De regeeringscrisis in Roemenië De arbeidersgroep stelt voor de loonen te handhaven Aardverschuiving op Majorca Te verschijnen bullen betreffende bijzondere aflaten Heeft Amanulah zich bekeerd tot het Katholicisme? Ned. Verzek. -Maatschappij Utrecht, Catharijnesingel 48 Hoofdinspectie Amsterdam de Ruijterw.242. Tel. 82797 Kaïitaal- en Volksverzekering Hf Blijde gebeurtenis te Sofia PAYGLOP 3 ALKMAAB Scheer artikelen fi'iu De jongste vlucht naar Nieuw-Zeeland Giftige Mamba te Rotterdam bijt een knecht te Glasgow Bijzonderheden, die met groote waarschijnlijkheid wijzen op brandstichting Met ^yn trouwen Fokker volbracht hy een recordvlucht om den aardbol en over alle wereldzeeën ri i si, fa Chineesche vice-minister in het Noorden, om te onder handelen t I Huis bedolven en oogst vernield U1 ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 91 BUREAUX; HOF 6, ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS, J^VXWWUUllllllli s Tusschen regeeringstroepen en Christ er os Ski’ KB Zal de plechtigheid der opening van de H. Deur herhaald wor den als in 1925, of ach terwege blyven als in 1929? B 13 r, i ais ig 'I M De „vredestichters” graven zich in de provincie Jehol in loopgraven in GEWAPENDE „VREDE** IN HET VERRE OOSTEN De vogel, die over den geheelen aardbol vloog =3 130 NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD E 5.50 5.50 nachts Dea kt De 40-nur.conferentie to Genève. Vreeaelyk drama te Laboean Bilik. Aardverschuiving op Majorca. I 1 Stakersrelletjes te Zwolle. O O (United Press) n (United Press) A t- 2 door sas xz> 4 er J. Moordaanslagen te Nymegen en te Botterdam. Rondom de 100.000 speenvarkens. 37 PK MO MO W i. l. SOFIA. 13 Jan. (Reuter). De koningin heeft hedenmorgen een prinsesje ter wereld gebracht MEXICO CITY, 13 Jan. (V. D.) In verband met de maatregelen der regeering tegen at Katholieke Kerk In Mexico, is het In het grens district Je ’sco tot hevige gevechten gekomen tusschen Mexlcaansche regeeringstroepen en 1< regeerlngsvijandlge aanhangers der ag. Chrls- teros. d. L een nieuw gestichte groep, we'ke <k rechten der Katholieke Kerk wil verdedigen Twee afdeelingen der Chrlsteroa werden ver slagen. zy hebben acht dooden achtergelaten terwijl velen hunner gewond werden. ROME, 13 Jan. (Reuter). Naar de „Osser- vatore Romano” bericht sullen In verband mat het ajo. Heilig Jaar. behalve de afkondigtngs- bulla, nog drie andere bullen verschijnen. Een dezer bullen zal betrekking hebben op aflaten, mede In verband met bulten Rome te houden bijzondere feestelijkheden; In de tweed* sullen de volmachten der biechtvaders in by> zonderheden worden opgeaomd; da derde zal bepalingen bevatten, op grond waarvan zieken, gevangenen en degenen, die om geldelyke rede nen geen pelgrimsreis naar Rome kunnen maken, aan aflaten deelachtig kunftln worden. De «Atlantlqwe” door brandstichting vernield? Uit Botterdam afkomstige gifslang verwekt sen satie te Glasgow. Bff een auto-botsing onder Monster wepd em groot aantal Nederlanders gewond. Het schnldbedrag van Indlè gewijzigd. Doodeltyk motorongeval by Arnhem. K. B. afgekondlgd insake vuurwapenen. BOEKAREST, 13 Jan. (Reuter.) Konlng Ca rol heeft de samenstelling van een nieuw ka binet opgedragen aan den vroegeren minister president Vajda. Brand tn een muziekmagazyn te Nymegen. Domaniale mijn tegen den fiscus. Contingenteering van melkroom-lmport in Bei. gië. gendarme van den vrede In het Verre Oosten De vaststelling van een termijn voor het be antwoorden der Interpellaties Is uitgesteld. Wynkoop in ongenade gevallen. Aantal effecten ter waarde van twee ton ver dwenen. t>. o 18. 1* Q- tie of UI 25 ns 79 :r- el 95 64 ’1‘ V. d. S J. PARUS, 13 Jan. (Reuter.) Het .Journal des Dèbats" publiceert een telegram uit Bordeaux, waarin gezegd wordt, dat de onderzoekers naar den oorzaak van den brand der „Atlantlque” vernomen hebben, dat op den Maandag, die vooraf ging aan het vertrek van de ..AUan- tique" uit PauUlae naar Le Havre. een taxlè- chauffeur iemand vervoerd heeft vanuit Bor deaux naar PauUlae, die een pakje by zien droeg. Deze persoon Is aan boord van het schip ;egaan en keerde 30 minuten later met leege handen terug. De geschiedenis zou op zich self van geen beteekenls xyn. Indien men vandaag niet te weten was gekomen, dat de hoofdadmlnlstra- teur der marine de Bouray den volgenden dag een anonieme brief heeft gekregen, waarin werd aangekondigd. dat de „Atlantlque” tydens de reis naar Le Havre zou verbranden. Hoogste stand ap Zaterdag 9 uur v-m.; 7M VaozwK po- t sender in de ver beto ging Stannage met de radio belast. Het velen Nederlandschen vrienden van Klngsford-Smlth en John Stannage Interessesren te vernemen, dat de laatste nu met zyn ..oom” de reis heeft gemaakt. Stannage Is namelijk het vorige jaar met een nicht van Klngsford-Smlth in het hu- welljk getreden. weer opnieuw beproeven schen belde landen tot Frankryk’s missie by den de twee staten vooreerst Verder zou Frankrijk Volkenbondspact. 1 PARIJS, 13 Jan. In de Fransche Kamer it het naar aanleiding van de vaststelling van bet tydstlp voor de behandeling van eenlge inter pellaties over de gebeurtenissen In het Verre Oosten tot een kort debat gekomen. Paul Boncour weigerde een vast tydstlp te aanvaar den, aangezien de Volkenbond de volgende week dezelfde kwestie zal behandelen. Een links afgevaardigde noemde de houding van Japan een schending van de sedert 1919 onder- teekende verdragen. De rechtache afgev. Taster selde dat de enkele intellectueelen In Nanking zich niet kunnen beschouwen als de vertegen woordigers van China. In Japan daarentegen beeft Frankrijk een vast vriend. Japan is de Per l wartaal voor Alkmaar ...f2 Voer builen Alkmaar e f 2 85 Mei geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 booger Dagblad uitgegeven door de NV Drukkerij De Spaarnestad Haarlem De Mambaslang, die te O'asgow is aange komen. is nu opgezonden naar de Zoo tn Lon den. De oorzaak, dat de beet niet terstond doodeiyk Is geweest, moet worden gezocht het gure Engelsche klimaat en aan het feit, dat de slang vermoeid was door de lange reis van uit Rotterdam. H TOKIO, 13 Jan. (Per telefoon). Naar het pers agentschap Nippon Dempo uit Nanking ver neemt, zouden de Vereenlgde Staten met de Nanklngregeerlng een overeenkomst hebben bereikt, volgens hetwelk Amerika aan China, tn het geval van een oorlog met Japan, levens middelen en munitie zou leveren. Meest zwakke wind, waanchyniyk alt Uestelyke richtingen, betrokken let swaar- of bolfbewolkt, waazaebyniyk S weinig of geen neerslag en des ochtends iets kouder. Verdere iets kouder. Zon op g.««, onder 4.13. Licht op 4.43. Laatste Kwartier 19 Januari. GENèVE. 13 Jan. (V. D.) In de zitting van heden van de Internationale Arbeldsconfervntle heeft de arbeidersgroep een voorstel tngediend, om by de behandeling van de ontwerp-conven- tle betreffende de 40-urlge werkweek uit te gaan van het principe, dat de weekloonen en maandsalarissen door de verkorting van den werktyd niet verlaagd mochten worden. De vertegenwoordigers van de arbeidersgroep ver klaarden de Internationale toepassing van de 40-uren-week als het eenlge middel tot ver mindering van de werkloosheid. Minister-president Paul Boncour verzekerde dat Frankryk’s vriendschap met Japan onge schokt was. Te Genève zou Frankrijk steedi een verzoening tus- stand te brengen. Volkenbond zou zyn, tot rust te brengen, zich houden aan het Twee konlngen, twee ex-konlngen en ruim honderd prinsen hebben reeds officieel hun be zoek aan Rome aangekondigd en In het Vati- caan worden bereids maatregelen getroffen om hen op passende wyze ontvangen. De konlnkiyke bezoeken zullen met even groo- ten luister gepaard gaan als vroeger. Voor het eerst zullen de konlnkiyke bezoekers gebruik maken van den Vatlcaanschen spoorweg en zij zullen dus rechtstreeks naar de Stad van het •Vaticaan reizen zonder eerst Rome te betreden. Dit beteekent een groote vereenvoudiging van het ceremonieel, daar de vorsten die tot nu toe een officieel bezoek brachten aan den Paus, eerst eer\ bezoek verplicht waren aan den konlng van Itallè, In wiens hoofdstad zy immers verbleven. De bepaling, die na de gebeurtenissen van 1870 werd uitgevaardigd, dat een vorst die den Paus bezocht, den konlng van Italië niet bezoeken mocht, en dat een vorst die den konlng van Italië bezocht, niet tot den Paus kon worden toegelaten, was reeds door Plus X afgeschafl. daar zy voor vele vorsteiyke personen een be zoek aan Rome onmogeiyk maakte: het recht streeks kiezen Immers tusschen Paus en konlng bleek om staatkundige redenen dlkwyis te be- xwaariyk. De beide konlngen, die reeds een bezoek In het H. Jaar hebben toegezegd, zyn Victor Ema nuel m van Italië en Albert van België. Res pectievelijk zullen zy vergezeld zyn van koningin Helena en koningin Elizabeth. Ex-konlng Alfons X11I en ex-koningin Victoria van Spanje, ex- konlngln Amalia van Portugal, ex-keizerin Zita en Amanullah, ex-konlng van Afghanistan, sul len eveneens een pelgrimstocht naar Rome ondernemen. Omtrent Amanullah’s bezoek aan den H. Va der koestert men vry groote verwachtingen daar het gerucht van 's khans bekeering tot het Kathortcisme steeds hardnekkiger wordt Evenals in 1928 zaï koningin sierlja Amanullah hem niet kunnen vergezellen. Hun huwelijk is immers volgens den Mahomedaansche ritus vol trokken en daar de Islam de veelwljvery goedkeurt, kan volgens de katholieke opvatting aan koningin Soerya de waardigheid van echt- genoote niet worden toegekend. De ontvangst der konlnkiyke bezoekers door de Vatlcaansche hoogwaardlgheldsbekleeders op het besloten terrein der Stad van het Vaticaan. berooft de Romeinen natuuriyk van het moor schouwspel der feestelijke ontvangst aan het Termlnl-statlon. Ze sullen daarvoor echter wor den schadeloos gesteld door het bezoek der koninklijk stoet aan de Patriarchale Basilieken, dat telkens met groote praal zal plaats heb- De Brltsche Vakvereenlglngsvertegenwoordl- ger Arthur Hayday verklaarde, dat de arbei dersklasse niet in staat en ‘niet bereid was, nieuwe offers te brengen. De Engelsche ai hel ders betreuren de botte afwijzing van het denk beeld van verkorting van den arbeldstyd door de Engelsche regeering. Thans diende men er echter internationaal en planmatig toe over te gaan. De Itallaansche arbeidersgedelègeerde Cla- venzani verklaarde, dat de crisis nog in hevig heid zou toenemen, indien niet terstond de ar beidstijd werd herzien. De adviseur van de Fransche arbeidersgroep. Otgnoux. verklaarde, dat een herziening, die niet tegeiykertyd tot herstel vpn bet bedrijfs leven voerde, slechts een nieuwe verergering van den toestand kon beteekenen. Gezien de scherpe tegenstellingen, die in de conferentie tot uiting zyn gekomen en de ult- eenloopende standpunten ten opzichte van net voorstel tot verkorting van den werktyd. weet men nog niet op welke wijze de ontwerp-con- ventle verder behandeld zal worden In som mige kringen gelooft men. dat de conferentie zich zal beperken tot het uitbrengen van een algemeen rapport, dat in handen zal worden ge steld van de in Mei bijeenkomende gewone In ternationale Arbeidsconferentle. afstand van 21.000 KM. afgelegd. Op 11 Augus tus 1928 maakte Klngsford-Smlth met zijn .Southern Cross” een non-stop-vlucht van \4el- bourne naar Perth (3220 K.M.) en terug. Daar na vloog hy als eerste over de Tasman Zee naar Nieuw Zeeland (2300 KM.). Over de heenreis deed hy 14 uur, doch op den terugweg had l,y met zwaren tegenwind en stormen te kampen, zoodat hy hiervoor niet minder dan 21 uur noo- dlg had. Op 30 Maart 1929 vertrok Klngsford-Smlth van Sydney voor een recordvlucht naar Enge land. Na ongeveer 3600 K.M. boven de onher bergzame binnenlanden van Australië te heb ben afgelegd, moest hy wegens benzlnegebrex een noodlanding maken en leed met zyn be manning gedurende 12 dagen ongekende ontbe ringen. Eindelijk werd hy door een hulpexpe ditie ontdekt en kon, na benzine te hebben ont vangen, den terugtocht aanvaarden. Op 'M Tuni d.a.v. herhaalde hy zyn poging en ditmaal slaagde hy. De .Southern Cross” werd daarna naar Am sterdam overgevlogen, waar zy in de Fokker fabriek grondig werd nagezien en gereed ge maakt voor de vlucht over den Atlantlschcn Oceaan, de eerste Oost-West-vlucht, die zou slagen. Met den K. L. M.-vlieger Van Dyk als tweede bestuurder startte Klngsford-Smlth op 24 Juni 1930 va nlerland. De vlucht was door weersomstandigheden, vooral door den mist zeer moeliyk, doch mede dank zy de bekwaam heid van John Stannage, den marconist, werd zy tot een goed einde gebracht. Vay New York vloog de .Southern Cross” naar San Francisco en volbracht hiermede de recordvlucht om den aardbol en over alle wereldzeeën. Ook op de jongste «lucht naar Nieuw-Zeeland was Jonu LONDEN, 13 Jan. (Reuter.) Te Glasgow ontving men gisteren vanuit Rotterdam een rending slangen, die door een knecht werden uitgepakt zonder eenlgen argwaan, omdat men wist, dat het onschuldige exemplaren waren. Het bleek echter, dat zich onder de party een z.g. groene Mamba-slang bevond, waarvan de beet doodeiyk is. De ontdekking geschiedde te laat, de knecht werd gebeten, doch zyn ’.even kon gered worden, doordat onverwyid vanuit den dierentuin te Londen een antl-Mamba- serum naar Glasgouw werd gezonden. Een dringende boodschap is vandaag aan den Rotterdamschen handelaar gezonden, om hem ervan op de hoogte le stellen, dat zyn zending een van de meest doodeiyke exemplaren bevatte en dat op zyn prijslijst twee van zulke rep tielen stonden. Hy is dus waarschyniyk, zon der het self te weten, nog In het bezit van zulk een gevaariyke Mamba. Air Commodore Sir Charles Klngsford-Smlth heeft met zyn oude trouwe „Southern Cross” weer eens van zich doen spreken, door zyn vlucht van Australië naar Nieuw-Zeeland, een tocht, dien hy reeds eenmaal in belde richtin gen heeft, volbracht. Het merkwaardigste van deze vlucht is wel. dat zy werd ondernomen met een van de oudste Fokker vliegtuigen, die in gebruik zyn, een toe stel, dat bovendien een roemrijk verleden heeft. In 1925 werden aan Sir George Wilkins, den oekenden Poolonderzoeker, twee Fokkers gele verd. n.l. een drlemotorlge en een één-motoiige De drlemotorlge werd met onder- deelen van de een- motorlge gerepa reerd en daarna in de Vereen. Staten voor verschillen de doeleinden ge bruikt. O.a. werden verscheidene nngen gedaan, duurrecord bijvulling lucht te ren. Hierna J in het bezit van Kingsford- 3mlth 'aar Cross” plechtigheid waarover onze Romelnsche respondent bereids berichtte uitsprak, meent men te mogen afleiden dat de Intentie der by- zondere gebeden welke Z. H. Pius XI voor het verdienen van den Jublleum-Aflaat gelasten zal. de vrede zal zyn onder de menschen en de volken. Waar het laatste Jubeljaar 1929 ter herdenking van Pausen Gouden Priesterfeest van 31 December 1929 tot 30 Juni 1930 verlengd werd, acht men het waarschyniyk. dat ook het nieuwe Jubeljaar verlengd zal worden en wel mat een vol jaar. Van Passie zondag 1S33 tot Tweeden Paaschdag 1934 zou de Jubileum-Afloat dan uitsluitend te Rome verdiend kunnen wor den, terwyi pas daarna de voordeelen en gun sten van dit hooge kerkelyke feest tot heel de wereld zouden worden uitgestrekt. Over de geschiedenis der Jubileum-Jaren zul len we hier niet uitweiden. Ze zyn bekend, nadat Leo XIII het H. Jaar 1900 en Plus XI het H. Jaar 1925 en bet Byzonder H Jaar 1929 vierde. Men herinnert zich de groote plechtigheden, welke een Jubileum-Jaar plegen te vergezellen in de vier patriarchale Basilieken van Bint Pieter. Sint Jan van Lateranen, Maria de Meerdere en Sint Paulus. Als vaststaande mag men aan nemen, dat de Basiliek van het H Kruis, de Santa Croce In Oerusalemme, In den loop van dit jaar ook in een teeken van tyzondere ver- eerlng aal staan. Daar de titularis dezer Baai- Jlek, ZJfcn. Kardinaal van Rosaum. overleden Is en zyn opvolger nog niet wei* benoemd, zal de Paus vermoedeiyk een Legaat afvaardigen om Kardlnaal-tltularis te vervangen. Wat nog tot het domein der Veronderstellin gen behoort. Is het al of niet openen van de H. Deur: of liever, van de H. Deuren, want er zyn er vier. In elke Patriarchale Basiliek één. De Rome-pelgrims kennen deze deuren, die eigenlijk op alles behalve deuren gelyken. Wit marmeren platen zyn het met een Ingelegd bronzen kruis, die een der toegangen van Sint Pieter, Sint Jan van Lateranen, Maria de Meer dere „en Sint Paulus afsluiten. De H. Deur is niet lbo oud als het H. Jaar. Werd dit Immers den 22 Februari 1300 ingesteld door Bonlfaclus VIII, het openen en sluiten eener H. Deur werd pos voor het eerst verricht door Alexander VI in het jaar 1500. Zal Z. H. Plus XI op Passle-Zondag de H. Deur openen, welke door Hem in 1925 geslo ten werd? Of sal de J. Deur gesloten blyven zooals In het Buitengewoon Jubileum-Jaar 1939? Wanneer de H. Deur geopend wordt, moeten de pelgrims, die alleen of In processie komen om den Jubileum-Aflaat te verdienen, er de Basiliek door betreden. het hier, dat d» grondwet van verschillende staten in Latynsch Amerika den president ver biedt om zich bulten het land te begeven. Alle Kardinalen en vrijwel alle Aartsbisschop pen en Bisschoppen zuUen in den loop van het H. Jaar naar Rome reizen en als gewoonlyk vyftlg tot duizend pelgrims meebrengen. Even als In 1929 zal de H. Vader dagelijks van ’s mor gens negen uur tot ’s middags vier uur de pel grims ontvangen en toespreken. Voor de Jublleum-medallle. welke de Paus in het Jubel jaar eigenhandig aan de pelgrims pleegt uit te reiken, zyn de ontwerpen reeds gereed. Een uiterst gunstige omstandigheid is ue aan vang van 1 H. Jaar omstr. Paschen. De {iraktyk leert dat ook de grootste plechtigheden in het begin van het jaar geen vreemdelingen trekken Pelgrlqjs en toeristen komen by voorkeur tegen Paschen, wanneer de lente in Italië op haar mooist is en de gloeiende zomer nag niet dreigt. Van de Itallaansche spoorwegen verwacht men belangrijke kortingen op de tarieven. Minstens gedurende enkele t perioden zal de reis van de Itallaansche grens naar Rome en terug om streeks 120 Lire 15 in de derde klasse en 190 Lire 25 In de tweede klasse kos ten. Voor gezelschappen zyn deze pryzen nog lager. BERLIJN 13 Jan. (V. D.) De „Voeslsche Zel- tunng” verneemt, dat Gregor Strasser, die zich tydens de Kerstdagen oa. ook opgehouden heeft ty den nat. aoc. ryksdagafgevaardlgde Ktehm In Trossingen (Wuftemberg) aldaar met den vroegeien rykskanseller Brüning, die In dien tyd In Freudenstadt verbiyf hield, een onderhoud heeft gehad. Rykskanseller von Schleicher heeft, naar de Daz meldt, gisteren een onderhoud gehad met den voorzitter van den Rijksbond der Dultsche Industrie, dr. Krupp von Bohlen und Halbach over de economische politiek der ryksregeerlng. De geruchten over een onderhoud tussThen Adolf Hitler en Gregor Strasser, die reeds door de Nat. Sociaiistlscne centrale zyn tegenge sproken. worden thans ook door Strasser’s se cretaris als onjuist gekenmerkt. In verband hiermede wordt gemeld, dat Strasser vandaag tn München wordt verwacht. Op verdere be- gprekipgen wordt niet gerekend» r over, die ..Southern doopte Op 31 Mei ’srtte dne eerste Voorts verwacht men ten Vatlcane enkele burgeriyke staatshoofden. Het bezoek van den Oostenryksche president Mlklas Is verzekerd. Voorts hoopt men den Franschen president Lebrun en de presidenten van enkele Zuld- Amerlkaansche staten In de Stad van het Vati caan te mogen begroeten. Een moeiiykheld is PEKING, 13 Jan. (Per telefoon). De Ohlnee- sche centrale regeering schynt pogingen In het werk te stellen, met Japan tot een regeling té komen aangaande de Sjanhalkwan-aangelegen- held. De onder-minlster van Bultenlandsche Zaken uit Nanking, Lioe Tsjoeang Tsji, heeft Ingevolge instructies van de centrale regeering een onder houd gehad met maarschalk Sjang Hsu Llang. Daarna begaf hy zich naar Tsjlnwengtau. om overleg te plegen met den Chlneeschen comman dant aldaar Ho Tsjoe Kwo. Lioe zou gemachtigd rijn om het SJanhaikwan-incldent te regelen en te locallseeren. Uit Tsjengte wordt gemeld, dat de gouverneur van de provincie Jehol, Tang Joe Lin voorne mens is het vyandeiyke kamp aan te vallen. Dertig duizend insurgenten, o.w. zich ook „Groote Zwaarden” bevinden, verontrusten reeds de Japanache troepen van Taunan In Mandsjoerye tot aan den Orooten Muur. In Zuld-China leeft de boycot tegen Japan weer op. De Ohlneesche handelskamer te Sjang hai heeft aan de organisaties van handel en industrie In de omgeving van Sjanghai een rondschrijven gericht, waarin tot de boycot van Japanache waren, waartoe na de Japanache be zetting van Moekden in 1931 besloten werd, op nieuw wordt aangespoord. Het rondschrijven verklaart, dat de boycot en de guerilla da eenlge wapens gQn. welke China ter beschlklng staan. Ongeveer *0.000 baal Japanache waren werden deze maand In het Jangtaedal verkocht. Aan het front van Sjanhqlkwan, alsmede te Tientsin, heerscht momenteel volkomen rust. 1928 Kingsford Smith de eerste vlucht over den Stillen Oceaan, van San Francisco naar Australië. In drie etappes werd de totale 1 él BARCELONA, 13 Jan. (Reuter). Op het eiland Majorca zouden verscheidene mijlen land, niet ver van Palma, naar zee zyn afge- zakt. Door deze zware aardverschuiving zou een huls bedolven zijn en de amandeloogst vernield. De verschynselen gaan gepaard met een onderaardse!) gerommel en ontploffingen, waar door groote brokken steen en massa’s aarde tot op groote afstanden werden weggeslingerd. De eilandbewoners zyn doodeiyk verschrikt over deze ongewone gebeurtenissen. TM dusver Is geen melding gemaakt van per- sooniyke ongelukken. ■a r organ zal In den „Portico” van Sint Ple- 1V1 161 de AP°8toUacl“ ’Constitutie worden A voorgelezen, waarmee het Buitengewoon Jubeljaar, dat de Paus In zyn Kersttoespraak van 24 December aankondlgde. plechtig wordt Ingesteld. Over den aard dezer Constitutie valt nog niet veel te zeggen.. Het aanstaande Buitengewoon Jubelpaar is zoo onverwacht gekomen, dat men er ook in Rome en zelfs In het Vaticaan vol komen door verrast werd. Uit 's Pausen Kerst toespraak echter en ook uit de rede welke de H. Vader Zondag In de Conslstorie-zaal by de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1