Koning Boris’ woordbreuk H De veertig werkweek ^et ONS BLAÖ O VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS heden nieuws van Cheron’s plannen Handgemeen in den Eanddag Van het Oostelijk front De woelingen in Spanje Pt:#. DE PAUS PROTESTEERT ONAFHANKELIJK OF NIET? i DE BAROMETER PROF. AALBERSE AAN HET WOORD JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Moderne Barometers 12.-— Wachten tot Juni Koningin. Giovanna Algemeen debat beëindigd Pauselijke protest-nota. Wapens uit Frankrijk In een sneeuwstorm omgekomen Acht Italianen vermist OORLOGSTUIG UIT AMERIKA Voor den C haco-stryd Bommen in overvloed Kündt teruggeroepen De tragedie van een gemengd huwelijk Politieke toestand Duitschland Algemeene belastingverhooging bezuinigingen op oorlog Japansche bommen neergelaten op Chineesche troepen by T sitsikar De politie heeft overal de grootste moeite om de orde te Bandhaven DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN I Amerika zegt ja, de Philippynen verwerpen het aanbod Pruisische nat.-socialisten vol uien de communisten aan Hugenberg yrinister? Hy acht een definitieve beslissing op het oogenblik nog niet mogelyk ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20a, ingez. med. 40c. p. regel,- idem op pag. één 55c.p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 Er zijn fouten gemaakt 'H i’ Prof. Aalberse ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 94 ii (W.B.) Arbeider verongelukt in Staatemljn „Emma." Dc „Krakatew" werkt weer. De verdwenen effecten teruggevonden. Aanrijding met doodeiyken afloop te Roermond. Trein ontspoord te Hoorn. O O ES A en (UNITED PRESS) i itlgen KEREL De roofoverval te De Pollen; zware straffen opgelegd. Toetreden der A.R.K.A. bij het R.K. Werklieden verbond door het Episcopaat verboden. Uitvoering van kaneatwerken In Noord-Holland. De Nederlandsche regeeringsgedelegeerde op de intern, conferentie inzake de verkorting van den arbeidstijd te Genève, Prof. Aalberse, «et ri^n standpunt uiteen. Acht Italianen in de sneeuw omgekomen? De woelingen in Spanje duren voort. De politieke toestand in Duitschland. Hitler b(j Hugenberg. Chéron’s plannen tot saneering der Fransche Financiën. Bjj een ongeval op een werf der Ned. Scheeps bouw Mjj. te Amsterdam kwamen twee nagel- jongens om het leven» Het Us maakt weer slachtoffers. uit tuig.” de- de LA PAZ, 17 JAn. (Reuter.) Volgens de JRa- zon” is de Dultsche generaal Kundt wegen* drin gende aangelegenheden van het Chaco-front te ruggeroepen. Het bericht wordt druk besproken en men hecht er groote beteekenls aan. ROME, 17 Jan. Z. H. Paus Plus XI heeft den Apostolischen Delagaat te Sofia opgedragen aan koning Boris een protest-nota te overhan digen tegen het orthodoxe doopsel van prises Marie Louise. Deze nota zegt, dat dit doopsel een schending is van de verplichtingen, die de souverelnen bij hun huwelijk hebben aangegaan om al hun kinderen in den Katholieken godsdi.nst op te voeden. - V MADRID, 17 Jan. (V. D.) De politie in de verschillende gemeenten vindt nog steeds bom- In deze zoek ingesj gevens achtte BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR TeWoon Administratie 433, Radactie 633 ABONNEMENTSPRIJS, per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar f 2.85 geïllustreerd Zondagsblad 10.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem Hoogste stand op Woensdag uur V-MUt 754 Vooruit WASHINGTON, 17 Jan. (Per telefoon.) De Amerikaansche Senaat heeft het voorstel, om de PhiUppijnen na een overgangsperiode van 10 jaar onafhankelijk te verklaren, met 66 te gen 26 stemmen aangenomen. De 2/3 meerder heid is dus bereikt, zoodat een veto van Hoo ver onmogelijk is gemaakt. De bul is nu tot wet geworden. De Amerikaansebe bondsstaten, wier landbouw onder de concurrentie der Phl- lippijnen te lijden had, hebben hun wil door gezet. Men weet echter, dat het parlement der PhiUppijnen zelf de wet om economische rede-: nen onvoldoende wil verklaren. (United Press) Het voornaamste punt van deze kwesties is de elsch van het Centrum, dat de oplossing langs parlementairen weg moet worden gevonden en dat niet langer geregeerd zal worden op de autoritaire wijze als Von Papen. Het schijnt verder, dat het Centrum het er op aanlegt, dat de Rijksdag zal worden verdaagd en dat de re- geering werkgelegenheid tot den herfst krijgt. Hierbij moet echter rekening gehouden wor den met de eischen van Hugenberg, die weer opheldering moet hebben over de houding van Hitler. Men heeft echter den indruk, dat de nationaal-socialisten niet bereid zfjn toe te stemmen in een dusdanige lange parlementaire pauze, doch den Rijksdag voor niet langer dan twee maanden willen verdagen. Hitler bevond zich Dinsdagochtend nog te Weimar; waarschijnlijk zal hij In den loop van den dag naar Berlijn gaan. Met Hitler hebben dus nog geen besprekingen plaats gehad Het gerucht, dat Hitler een onderhoud zou hebben gehad met Strasser, is uit de lucht gegrepen. Strasser bevindt zich nog steeds in het Zuiden. BERLUN. 17 Jan. (V. D.) In het midden punt der politieke belangstelling stónd Dins dagochtend de kwestie, hoe de politieke toe stand naar aanleiding van de besprekingen tus- sthen Mgr. Kaas en Von Schleicher moet wor- dpn beoordeeld. t J In parlementaire kringen schijnt men van meenlng te zijn, dat Kaas bij het onderhoud met den RjjkskanseUer niet zoo scherp afwij zend heeft gestaan tegenover het plan om Hugenberg in het kabinet op te nemen, als in het orgaan der Christelijke vakvereeniglngen „Der Deutsche” werd gemeld. Kaas schijnt als bemiddelaar te zullen optreden en niet «ge neigd te zijn mede te werken aan een recon structie van het kabinet met opneming van Hugenberg. Tevoren zou hij echter een aantal politieke kwesties geregeld wenschen te zien. WASHINGTON. 17 Jan. (Reuter.) Senator James Watson heeft een motie Ingediend be treffende de ontwapening, inhoudend een ge leidelijke vermindering van alle bewapeningen met 5 procent jaarlijks voor een periode van 10 jaar. Watson wil daartoe een verdrag tusschen de 10 voornaamste landen tot stand doen komen. In Noord- en Midden-Spanje sneeuwt het hevig. Ook te Madrid ligt de sneeuw eenlge centimeters dik. De sneeuw is overal blijven liggen. De laatste maal dat het in Spanje hevig heeft gesneeuwd was tien Jaren geleden. Ook thans is het zeer koud. De temperatuur te Burgos is tot tien graden onder nul gedaald. Tengevolge van de sneeuw zijn twee goederentreinen ontspoord. oen in 1930 prinses Giovanna, de dochter van den koning van Italië, in het huwelijk trad met koning Boris van Bulgarije, ver leende Z. H. de Paus dispensatie op. grond van de stellige belofte van den koninklijken bruide gom niet alleen de godsdienstplichten van zijn bruid te zullen eerbiedigen, maar ook de kinde ren, die God hun schenken zóu, in t Kath. ge loof te laten opvoeden. Op uitdrukkelijk verlan gen van de prinses, die een bijzondere vereering voor den Heiligen Franciscus heet te hebben, werd het huwelijk in de kerk te Assisi met vor- stelijken luister gesloten. Onmiddellijk na de Joyeuse entrée" van het Bulgaarsch konings paar in Sofia, waar heel bet schismatieke volk te hoop liep om het toe te jubelen, bleek ech ter, dat de Invloed van de Bulgaarsche regee ring en de Bulgaarsche schismatieke kerkelijke overheid sterker was dan het gegeven konings woord. In de kathedraal van de hoofdstad van Bul garije werd een ceremonie in scène gezet, wel ke bedoeld was als een nieuwe huwelijksplech tigheid, maar thans volgens den pravo-slavi- schen ritus. Van de eigenlijke beteekenls dezer ceremonie had men de jonge katholieke ko ningin onkundig gelaten, maar tijdens de plech tigheid moet het tot haar doorgedrongen zijn, watwr feitelijk gebeurde. Naar betrouwbare be richten, werden haar zenuwen haar te mach tig en toen de metropoliet haar onder de twee gedaanten van brood en wijn wilde laten „com- munlceeren", moet zij hebben geweigerd en met een krachtige handbeweging den kelk hebben afgewezen. Deze gebeurtenis verwekte in Bul garije een,uiterst pijnlijk hofschandaal. De illu sie, dat koning Boris zijn voor het altaar te Assisi gegeven woord gestand zou doen, werd teen reeds op voor de koningin wreede wijze verstoord. De overhaaste doop van koningin Glovariha’s dochtertje volgens den Grieksch-Orthodoxen ritus heeft in de hoofdstad van Bulgarije, So fia, groot opzien gebaard.. De Weensche correspondent van de ..Daily Herald” seint aanzijn blad, dat het prinsesje reeds gedoopt was. Ivoor Giovanna’s moeder, ko ningin Helena van''Italië, die Roomsch-Katho liek is, in Sofia was aangekomen. Men vermoedt, dat koning Boris het kind be slist wilde gedoopt hebben, voor zijn Roomsch- Katholieke schoonmoeder in Bulgarije arriveer de. Amerikaanach oorlogstuig voor Bolivia? De Phllippijnsche eilandengroep onafhankelijk of niet? Amerikaansche senaat neemt het voorstel aan. MOEKDEN, 17 Jan. (Per telefoon). Een groot Japansch offensief tegen Timgliao, nabij het einde van de Westelijke spoorlijn van den Mandsjoenjschen spoorweg MoekdenTsitsikar, is volgens verklaringen van het Japansche hoofdkwartier door een luchtaanval op de stad Kal-Loe-Hslen ondernomen. In de omgeving dezer stad zijn groote Chineesche troepenmach ten samengetrokken. Kai-Loe-Hslen werd door Japansche vlieg tuigen met een groot aantal bommen bestrooid. Chl- veroor- men Onlangs zijn in de stad Logrono door de politie opnieuw 200 bommen in beslag genomen. Te Murcia hebben extremisten getracht een klooster in brand te steken. De politie maakte het hun evenwel onmogelijk hun voornemen ten uitvoer te leggen. Te Ferrol zijn door de politie maatregelen genomen teneinde te verhinderen dat steeds weer sabotage bij de spoorwegen kan voor komen. In de buurt van Talavera hebben onbekend gebleven personen met steenen naar een trein gegooid. LOCARNO, 17 Jan. (Reuter) Een achttal in woners van het Italiaansche plaatsje Crodo. die eentge dagen geleden naar Zwitserland vertrokken, worden sindsdien vermist. Men vreest, dat zij verongelukt zijn. Reddingscolon- nes zijn naar de Taverlolo-Alp gezonden; hun werk wordt echter door den sterken sneeuw val zeer bemoeilijkt. GENèVE, 17 Jan. (Reuter.) In de middag- zltting der internationale conferentie voor de 40-urige arbeidsweek werden de algemeene de batten beëindigd en de tekst van een resolutie bekend gemaakt, ingediend door de regeerin- gen van Nederland. België,, Frankrijk, Spanje. Italië, Duitschland en Chili. De resolutie stelt vast, dat verkorting van den arbeidstijd een der middelen Is tot vermindering van de werk loosheid; het doel der besprekingen is. een in ternationaal accoord tot stand te brengen, waardoor het behoud van den levensstandaard der werknemers wordt gehandhaafd. De Engel- sche en de Portugeesche regeerlngen hebben zich tegen de resolutie uitgesproken. stige gevolgen der werkloosheid, zoowel van economischen. financieelen als moreelen aard, uit het oog te verliezen. Daarom kon hjj zich alleen tegen de conventie uitspreken, wanneer grondig zou zijn aangetoond, dat toepassing van de 40-urige werkweek om economische en tech nische redenen geen vermindering van de werk loosheid zou medebrengen. Prof. Aalberse behield zich dan ook t recht voor, om zich eerst wanneer de resultaten van de werkzaamheden der conferentie bekend zijn, vóór of tegen de conventie uit te spreken. Verder sprak nog een groot aantal werkge vers- en arbeldersgedelegeerden. die de beken de standpunten uiteenzetten. De Poolsche regeeringsgedelegeerde ver klaarde zich bereid aan de totstandkoming van de conventie mede te werden, doch deze moest voor een beperkten tijd gelden en voor een zeker aantal Europeesche en niet-Europeesche landen aanvaardbaar zijn. BUENOS AIRES. 17 Jan. (Reuter.) Volgens een bericht uit Arica in Chili is daar met het ss. ..Santa Maria” een groote zending Anierl- kaansche wapenen aangekomen, alsmede 900 kisten munitie en 8 vliegtuigen, alles bestemd voor de Bolivlaansche troepen voor den strijd tegen Paraguay. NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD PARIJS, 17 Jan. (Reuter.) Het flnancieele sa- neeringsplan. dat minister Chéron hedenmiddag op het bureau van de Kamer heeft gedeponeerd, voorziet eerstens in bezuinigingen ten bedrage van 5.326 mlllioen en tweedens in belastingmaat regelen, welke 5.473 mlllioen francs moeten op brengen. Onder de bezuinigingen valt oa. de schrap ping van pensioenen aan hertrouwde weduwen van oorlogsdeelnemers en de verhooglng van den pensioen gerechtigden leeftijd van oud-front- strijders met 5 jaar. •"«Als voorloopige maatregel voor 1933 zullen de ambtenaarssalarissen boven de 12000 francs wor den verlaagd. Op de oorlogsbegrooting zullen 638 mlllioen worden bezuinigd en wel op het minis terie van Oorlog ongeveer 160 mlllioen, op de overzeesche strijdkrachten rond 42 mlllioen, op het marlne-departement 123 mlllioen, op het luchtvaartminlsterie 301 mlllioen en op Kolo niën 12 mlllioen. x, In 1933 zullen verder alle belastihg) 5 pCt. meer moeten betalen dan tot di een begrootingsomzet van 52 milliard, de openbare schuld 10.6 milliard. In de motlveering van het saneeringsplan wordt gezegd, dat het begrootingstekort van 10.6 milliard niet zoozeer veroorzaakt is door de cri sis, dan wel door de fouten, tusschen 1929 en 33 in de financieele politiek gemaakt. t Overigens wordt verklaard, dat de crisis haar hoogtepunt gepasseerd is. De industrieele uit rusting des lands is in orde, de munt is stabiel dank zjj de dekking, alleen vertoont d< kapitaal markt verontrustende verschijnselen. Voor Ché ron is het eenlge geneesmiddel: een verlichting van de schatkist door krachtige, uiterst gestren ge maatregelen. Eerst daarna zal hij zijn toe vlucht nemen tot een consolidatle-leening van 15 milliard. en 1 het Nederlandsch Episcopaat in vaderlijke be zorgdheid en met waakzaam verantwoordelijk heidsgevoel alles in het werk stelt om echtver bintenissen tusschen katholieken en nlet- katholieken zooveel mogelijk te voorkomen. He: gemengde huwelijk in zijn minst ongunstiger! vorm, dus dat, waarbij de niet-katholieke part!; zich verplicht de katholieke In het nakomer, van de godsdienstplichten volkomen vrij te laten en den kinderen een katholieke opvoeding te laten geven en waarbij de niet-katholleke partij zich ook wezenlijk ep loyaal aan h»»- sens gegpven woord houdt, is altijd nog een compromis. Een compromis, dat in de dagelijk- ■che practjjk zelden stand houdt. Wanneer twee menschen besluiten een verbond van liefdê en trouw voor gansch het leven aan te gaan in volkomen eensgezindheid betreffende de allergewichtigste levensvragen, wordt niet zel den hun goede wil bij herhaling op een zwart proef gesteld, hoeveel moeilijke» moet het dar zijn deze proeven te doorstaan, wanneer beide partijen essentieel van inzicht en overtuiging verschillen in zake het eenig ware levensdoel en de middelen, welke gebruikt moeten worden cm dit doel te bereiken. Wie een gemengd huwelijk sluit, aanvaardt daardoor een risico zóó groot, dat alleen het nuchtere gezonde verstand en niet een verliefde verblindheid het kan berekenen. Het is dan ook volkomen gerechtvaardigd, dat de Kerkelijke Overheid groote moeilijkheden in dan weg legt Mn ben, die al te lichtvaardig meenen dit risi co wel te kunnen dragen. Hoezeer zij daarin gelijk beeft, bewijst wederom de tragedie van het gemengde huwelijk, welke zich on het oogenblik in het Bulgaarsche koninklijke huis af speelt. rechte verontwaardiging heeft de Paus door middel van den nuntius, aartsbisschop RóncaUi, tegen deze handelwijze laten protesteeren zoo wel bij den koning zelf als bij den minister president en duidelijk te verstaan gegeven, dat het niet pakomen van de vrijwillig aanvaarde huwelijksverptichtingen door den koning ern stige gevolgen zal hebben voor de betrekkingen tusschen den Heiligen Stoel eenerzijds en het Bulgaarsche Hof en de regeering anderzijds. Zelfs heeft het gerucht reeds de ronde gedaan, dat de pauselijke vertegenwoordiger uit Sofia zou worden teruggeroepen, maar tot nu toe is dit nog niet gebeurd. De tragedie van koningin Giovanna’s ge* mengde huwelijk, dat aanvankelijk onder hoop- op ge- MADRID, 17 Jan. (Reuter.) De onrust in Spanje duurt nog steeds voort. In verband met de activiteit der wijdvertakte extremistische en communistische benden heeft de politie niet alleen in de groote steden, doch ook in de dorpen de handen vol, om de rust te handhaven. Te Madrid zijn talrijke verdachte personen gearresteerd, die in het bezit bleken van wa pens, ontplofbare stoffen en communistische pamfletten. Te Valencia, waar eveneens eenlge* arresta ties.zijn verricht, werden ten huize van een der arrestanten dertig bommen gevonden. In Bilbao hebben gevechten plaats gehad tusschen de civiele garde en extremisten, waarbij eenlge gewonden zijn gevallen. In een kerk werd een bom tot ontploffing gebracht, waardoor echter slechts geringe schade werd veroorzaakt. De politie is in het bezit gekomen van in lichtingen. waaruit blijkt dat door de extremis ten wapens en zelfs machlnegewereivuit Érank rijk worden ingevoerd. Er werden papieren gevonden waaruit bleek, dat pistolen boekjes en machlne-geweren woor denboeken genoemd werden. De autoriteiten zullen thans ^le contróle aan de grens verscherpen en de ingevoerde wapens trachten op te sporen. Uit Casas Vlejas bij Cadtx wordt gemeld, dat de politie bij haar achtervolging in het ge bergte elf personen heeft gearresteerd, die deel hebben genomen aan den opstand van de vorigp week. De burgemeester van Casas Viejas Is van zijn post ontheven. MOEKDEN, 17 Jan. (V. D.) Naar het Ja pansche hoofdkwartier mededeelt, is tusschen de plaatsen Chodsjln en Sjoemjan door de op standelingen opnieuw een trein tot ontsporing gebracht. Er zijn meer dan tien dooden en gewonden. I De politie heeft een aantal*Chineezen gear resteerd, die vermoedeiijk de daders zijn. Volgens het Japansche agentschap Simboe Rengo, is het uitgelekt dat communisten uit de streek langs den Chlneeschen Oosterspoorweg op 13 Januari te Charbin bijeen zijn geweest. Zij hebben toen resoluties goedgekeurd betref fende roode propaganda voor massabijeenkom sten. met wapens en munitie, en het verwekken van ongeregeldheden op 1 Mei aa. die groote schade aanrichtte en onder de neesche troepen aanzienlijke verM^en taakten. Volgens de Japansche waarnemingsvllegers zouden te K»i-Loe-Hsien en in de omgeving dezer stad naaf schatting 50.000 man Chinee- <tche troepen vtrzameld zijn. Van Moekden uit zijn lichte cavalerie en infanterie naar Tungliau gestuurd, om de Japansche troepen te ver sterken. et Evangelie van de bruiloft van Kana Is telken jare aanleiding om te spreken over de heiligheid van bet sacrament de* huwelijks, de uit die heiligheid voortvloeien de rechten en plichten, en over de groote be swaren en gevaren, welke er aan een gemengd huwelijk verbonden zijn, ook al wordt dit met kerkelijke dispensatie gesloten. In ons land met zU» gemengde bevolking ligt de gelegenheid voor het sluiten van een gemengd huwelijk méér voot de hand dan in overwegend katholieke landen het is dan ook zeer wel te begrijpen, dat ker nazi's .Laf dertigtal stormden naar het gestoelte, nisten wilden hen tegenhouden, waarop een hand gemeen ontstond. De overige com munistische en nat.-soc. Landdag- leden wisten ech7 ter de strijdenden te scheiden, alvorens ernstige ongelukken ge beurden. De nazi's hieven het Horst Wessel- lled aan. De zitting werd een kwartier geschorst. Na de heropening was de rust weergekeerd. De grootste onrustverwekkors, de communist Franken en de nationaal-soclallst Blei, die Franken te lijf had willen gaan, werden door voorzitter Kerrl (nat. toe.) voor de zitting van heden geschorst. Prins August Wilhelm (Auwl) had zijn plaats in de nat.-soc. gelederen weer Ingeno men. Men weet overigens dat het bericht, ais zou de ex-kelzer den leden.van de Hohenzollern- famille verboden hebben lid te zijn van de N. 8. D. A. F, is tegengesproken. fr^hans nu een prinses uit dit gemengde hu welijk geboren is, en heel Bulgarije van vreugde juicht, heeft koning Boris op nieuw zijn belofte geschonden. Op aandrang van de regeering en van den metropoliet der Pravo-slavische kerk, werd in een minister raad, waarbij taming Boris tegenwoordig was, besloten, de jonggeborene volgens den schlstna- Ueken ritus te doopen. En aldus geschiedde. De Bulgaarsche ministerpresident Moesjanoo •enschte den koninklijken vader nadrukkeljjk teluk met de woordbreuk, waaraan deze zich daardoor wederom schuldig maakte, en ver klaarde, dat hij ook niet anders verwacht had, •angezien de wil des volks en het besluit van de regeering niet het katholieke, maar he> pravo-slavische doopsel voor jlekuulBEskln- deren eischten. z' Het vermoeden wordt th^ns uitgesproken, dat deze wijze van het toedienen van het doopsel aan haar eerstgeborene buiten medeweten van koningin Giovanna is geschied. De lafhartige houding van den vorst en echtgenoot zou daar door 4echta«qpg verachtelijker worden. In g& tails moet bestudeeren en zien of het mogelijk is de practische moeilijkheden te overwinnen Hij wees er op. dat in Nederland de Hooge Raad van Arbeid en de Minister van Arbeid een onderzoek hebben ingesteld inzake de vraag, of de 40-urige werkweek een verminde ring van de werkloosheid kan teweegbrengen en sprak de hoop uit, dat dit onderzoek tegen Juni, wanneer de Arbeidsconferentie een definitief besluit zal moeten nemen, geëindigd zou zijn. jiferentie wordt reeds een onder- 1 door de uitwisseling van de ge verschillende landen en daarom fof. Aalberse het niet mogelijk, dat de voorbeeldende conferentie zich reeds definitief zou uitsproken. Zelfs wanneer men denkt, dat de moeilijkheden, die de verwezenlijking van 1 doel der conferentie in dan weg staan, onover komelijk zijn, is het de plicht van deze con ferentie om de zaak grondig te onderzoeken. Bovendien heeft de conferentie den plicht te genover de millloenen werkloozen, die met on geduld het resultaat der conferentie afwacnten, de maatregelen zoo grondig mogelijk te bestu deeren. Verder wees prof. Aalberse er op, dat in de conferentie zulke groote moeilijkheden naar voren zijn gebracht, dat hü moest erkennen, zelf op het oogenblik geen uitweg te zien, maar hij vroeg zich af, of bet geoorloofd 1* de ern- gevende voorteekenen werd gesloten, bewijst overtuigende wijze de niet te onderschatten varen, welke aan een echtverbintenis tusschen katholiek en niet-katholiek verbonden zijn, ge varen, die doorgaans lelden tot een ernstige beschadiging van het huwelijksgeluk en ver- waarloozing of vertreding van de hoogste belan gen zoowel van de katholieke partij als van de kinderen, BERLIJN, 17 Jan. (W. B.) Hedenmiddag kwam de Pruisische Landdag voot het eerst na Kerstmis bijeen. CommunistenOfen natio naal-socialisten speelden het klaar, reeds in deze eerste zitting weer aan het bakkeleien te geraken. Tijdens de batten over voorstellen van de landbouw -commis sie schold de com munistische spre- Pranken de voor: Een nazi's daarop spree k- cornrnu- BERLIJN, 17 Jan. (W.B.) Hedenmiddag heeft Hitler te Berlijn een lang onderhoud gehad met Hugenberg. De inhoud van het ge sprek werd door belden volgens afspraak ge heim gehouden. Vermoedeiijk is er echter gezocht naar een mogelijkheid, om alsnog tot overeenstemming te komen, teneinde een Rijksdagontblnding te voorkomen. In de avondbladen is het voornaamste onder werp eveneens: Verdaging of ontbinding van den Rijksdag? In de internationale conferentie Inzake de verkorting van den arbeidstijd was het vandaag de beurt aan de leden der Nederlandsche delegatie, die, met uitzondering van den heer Serrarens tot nu toe gezwegen hadden, het woord te voeren. Eerst sprak de werkgeversvertegenwoordiger, mr. Cort van der Linden, die zooals we reeds meldden gelijk de overige werkgevers zich tegen een wettelijke invoering van de 40-urige arbeidsweek verzette. In den namiddag kwam de Nederlandsche Regeeringsgedelegeerde, prof. Aalberse, aan het woord. Hu legde, volgens den Geneefschen corres pondent van het „Handelsblad”, een korte ver klaring af. waarin hij uiteenzette, hoe hij de taak van deze voorbereidende conferentie op vatte. Twee vragen doen zich hierbij voor. In de eerste plaats: kan de verkorting van den ar beidstijd een vermindering van de werkloosheid teweeg brengen? En ten tweede: hoe kan men aan de verschillende bezwaren, die gemaakt worden, tegemoet komen? Spr. is het met den Zwltserschen regeerings- ^gedelegeerde eens, dat de conferentie de de-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1