ONS BLAD De gunstelingen van de Kroon I Tyrannie Sovjet-Rusland :n H Vermiste Kaapstadvliegers IG AF SN VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS heden Het nieuws van in De „Atlantique Japan gaat zijn eigen weg De hulp aan Oost- Pruisen De financiën van Frankrijk VEN VERWOES WIE NIET BUKT, MOET VERDWIJNEN! LADY BAILEY IN AFRIKA TERUGGEVONDEN DE BAROMETER OUSTRIC VEROORDEELD PRINCIPIEEL CONFLICT IN ROEMENIE De Intern. Arbeids- conferentie JOH. LAUWERS JAPANSCHE VLIEGi VRIJDAG 20 JANUARI 1933 DE ROODE HAAN IN DE MAASSTAD se Von Braun geeft het toe isch De buit is voor het Rouwdienat voor in de kathedraal te Bordeaux Rampenstatistiek van Amnestie in Bulgarije En Bert Hinkler? Inbraak by Hinkler Nicaragua *n precedent De Lady terecht Minister Araki verklaart dat Ame rika.’a houding Japan niet interesseert Hangar a met vele bombardements vliegtuigen verbrand Tot 1 jaar gevangenisstraf en 3000 francs boete Interpellaties over ergerlijke misbruiken DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN Slechts voorloopig bijgelegd 54 PAYGLOP 3 ALKMAAR Leverancier De president der republiek doet afstand van 10 pet. zyn salaris 'g Vóór de 4O-urige werkweek, doch zonder handhaving der loonen Zal Chéron aftreden? i Donderdagnacht heeft te Rotterdam wederom een felle brand gewoed, welke de brandweer veel en lastig werk bezorgde Ongeveer 45.000 bewoners van Kaukasië worden naar het Noorden getransporteerd Roode Leger^ ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag één 55c.p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 Ondanks influenza vertrok zy uit Oran, om Amy’s record te breken N00RD-H0LL ANDSCH DAGBLAD ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 96 De ParÜM-he bankier Oustric veroordeeld. Balley terecht. Atjeh; verscheidene in der regeering de wenschen </e alachtoffers won familieleden niet van zou op- (United Press) 4 ?reei •rslfl pmcRlwgswerkzaam- it hooge Noorden. Ijller verlof krijgen gen. om si te worden Raad van Beroep voor den uitvoer van bloem bollen. Rouwdienst voor de slachtoffers der „Atlan- Uque" te Bordeaux. De Fransche president laat 10 pet. van sj}n sa laris vallen. SOFIA, 19 Jan. (Eigen telegram). Aan 2000 gevangenen Is In verband met de geboorte van prinses Marte Louise amnestie verleend. Al leen de ter dood- en de tot levenslang veroor deelden zijn van deze amnestie uitgesloten. (United Press). PARUS, 19 Jan. (Reuter) Lady Bailey Is te Tahona in bet stroomgebied van den Niger ge vonden. Z(j was door een defect aan de benshm- Een scheiding plaats hebben. Naar United Press verder verneemt, beraad slaagt men momenteel In het Centrale Partü- comlté te Moskou over dezen strafmaatregel. Mogelijkerwijze zal het comité den maatregel als te vérgaand verwerpen. Het schijnt echter onmogelijk dat hij alsnog wordt ingetrokken, aangezien de nieuwe bewoners reeds hun in trek hebben genomen In de ontruimde dorpen Een der dorpen Is reeds omgedoopt In „Roode Leger" en de nieuwe bezitters, meest voormalige soldaten, hebben aan oorlogscommissaris Woros- Jilof de boodschap gezonden, dat zij „voor beeldige collectieve bedrijven willen stichten, waar tot dusver een haard der contrarevolutie bestond." De erupties van den Krakatau nemen toe. wielrijder te Utrecht door vrachtauto gegrepen en gedood. Ongeveer een milliocn gulden schade door den pakhuisbrand ie Rotterdam. Auto bti Raalte op onbewaakten overweg ge grepen. Hevige auto-botsing bü Lonneker; vier gw- wonaen. De Kaapstad-vliegster Lady Hinkler nog steeds soek. Japan verklaart geen beteekenis te hechten aan Amerika's houding ten opzichte der Mandsjoe- r(jsche kwestie. Aan 2000 gevangenen is amnestie verleend in Bulgarije. Misbruiken b(j de financieele hulp aan Oost- P ruisen. De overstroomingen slachtoffers. J.panache vlleghaven bjj Honoloeloe door brand verwoest. Hoogste stand «p Vrijdag 9 uur rn.: 763 Vooruit 025 1.00 1.00 i.oo AUCKLAND, 19 Jan. (Reuter.) In het huls van den thans vermisten vlieger Bert Hinkler te Shollng nabij Southampton, Is ingebroken, waar bij plannen zijn gestolen van een door Hinkler ontworpen nieuw vliegtuig. Volgens verklaringen van mevrouw Hinkler betreft het hier de plan nen voor een amphibie-vllegtuig, waaraan baar echtgenoot eenlgen tijd gewerkt had en welks voltooiing een van zijn vurigste wenschen was. „Mijn man", zoo selde zj). ..heeft de nieuwe machine willen doopen „Ibis" en zun plannen waren het resultaat van de door hem in zjjn langdurige vliegerscarrièrre opgedane ondervin ding. Het zou een licht amphibia liegtuig worden een eendekker, heel gemakkCjfk te hanteeren. Te Southampton Is reeds een soortgelijk vlieg tuig gebouwd en ik ben er zelf mee In de lucht geweest. Mijn man wilde echter verdere verbe teringen aanbrengen en wanneer deze voltoota zouden zijn, hoopte hij een groote vliegtuigfa briek voor zijn plannen te Interesseeren.” Ofschoon resten van een vliegtuig gevonden zijn In Frankrijk, heeft mevrouw Hinkler de hoop nog niet opgegeven, dat haar man terecht zal komen. Men weet dat Hinkler, evenals Lady Balley, op weg was naar Kaapstad. De militaire commandant van Colomb-Bechai heeft aan het hoofdkwartier te Algiers gerap porteerd. dat totdusver geen spoor van Lady Balley is ontdekt. De Fransche vlieger Poulain, die verleden jaar den vermisten vlieger Reginensi en diens belde metgezellen heeft teruggevonden, Is uit Algiers vertrokken om de woestijn af te zoeken. Alle luchtposten In de Sahara, zoowel de mili taire als die van de Trans Sahara-Compagnle zijn gewaarschuwd. Algemeen neemt men thans aan, dat Lady Balley van den gebruikelUken weg Is afgeweken, aangezien zij dan gesignaleerd moest zün, daar haar vermissing per radio is omgeroepen, het geen ook door de posten in de wildernis moet zijn opgevangen. BORDEAUX, 19 Jan. (Reuter) In de 8t. An- dreaskathedi aal heeft hedStl de rouwdienst plaats gehad voor de slachtoffers van den brand van de „Atlantique". Een groote menigte woon de de p'.echtlgheld bij. Een vertegenwoordiger van den minister van de Handels-marine herdacht de bultenlandscM schepen, die bij het reddingswerk hebben ge» hol pen. De deskundigen, dlè de „Atlantique" hebben onderzocht, verklaren, dat het schip eerst in het droogdok grondig kan worden onderzocht. Zij schatten de kosten voor een wederopbouw, met gebruikmaking van het bruikbare mate riaal. op ongeveer 600 millloen francs. Tijdens debatten In tien Senaat over een voorstel tot opvoering van de veiligheid der zqevaart. hetwelk reeds In de Kamer is aange nomen, verklaarde de rapporteur,- dat van de 26 schepen, die In de laatste 6 jaar door brand verloren zyn gegaan, er s'eehts 16 behoorden aan Frankrijk, tegen 8 aan Dultschland. 76 aan Engeland, 88 aan Amerika, 20 aan Italic en 13 aan Japan. Frankrijk heeft door brand 9 ton per 1000 ton verloren; voor het buitenland bedragen de verliezen 7 per 1000. HONOLOELOE, 19 Jan. (V. D.) In de vlieg- haven van de marine, Lukefleld. In de omge ving van Honoloeloe, is Donderdag door tot nu toe onbekende oorzaak een groote brand uitgebroken, ten gevolge waarvan de geweldige hangars en de opslagplaatsen voor de parachu tes geheel werden verwoest. De schade bedraagt eenlge honderdduizenden dollars. Tal van groote bombardementsvliegtuigen zijn verbrand. Door het snelle ingrijpen der soldaten en matrozen kon worden verhinderd, dat ook de overige ge bouwen door het vuur werden verwoest. De autoriteiten weigeren bijzonderheden betreffen de den brand mede te deelen. PARIJS, 19 Jan. (V.D.) De financieele com missie heeft In haar Donderdag gehouden zit ting het grootste aantal artikelen van het re- geerlngsprogram verworpen en deze vervangen door de socialistische tegenvoorstellen. De voorzitter der commissie, Malvy, heeft zich hedenavond naar Chéron begeven om met hem In bijzijn van den premier den nieuwen toestand te bespreken. Chéron heeft verklaard er niets op tegen te hebben, wanneer de financieele commissie wij zigingen aanbrengt In zijn financieele voor stellen, mits het evenwicht der begroting zal worden hersteld. Hü komt dus terug op zjjn hfrhaalde verklaringen, dat zijn program moet Worden aangenomen of verworpen. In financieele kringen bestaat niettemin de opvatting, dat een conflict tusschen Chéron en de commissie onvermijdelijk Is. 1.00 1.00 1.00 1.50 125 125 1.00 2.00 020 0.50 0.40 N ING. 45.068 KAUKASIERS DOOR DE SOVJETS NAAR HET NOORDEN GETRANSPORTEERD. et ware verstandiger geweest, Indien koning Carol gebukt had voor de con- stitutioneele rechten van de op een par lementaire meerderheid steunende regeering, en ▼oor eens en voor altijd den koningsdienaar ge desavoueerd had tegenover de mlnlsterieele landsdienaren. Maar zulk een zelfoverwinning bleek voor den vorst te groot. Hij zocht naar een middel om het prestige van zijn naar het absolutisme neigende persoonlijkheid niet al te zeer te benadeelen en tevens den constltutionee- len democraten eenigszins genoegdoening te schenken. Hjj droeg aan den ex-premler Wajds Wojwod de formatie van een kabinet Mihalacheen Manioe werden gewipt, en er kwam een combinatie tot stand, welke evenals de vorige, steunt op de nationale boerenpartij welke in het parlement de meerderheid heeft De nieuwe minister van Binnenlandsche Za ken gaf den weerspannigen politiechef een ste vig standje en een lichte straf, en de zaak wordt verder op den ouden voet voortgezet. Maar voor hoe lang? Deze halve oplossing van het princlpleele conflict tusschen Kroon en Portefeuille Is geen oplossing. De koning heeft de democratische nationale boerenpartij noodlg voor een parlementaire regeering. Op de liberale partij wenscht hij geen beroep te doen, de koninklijke rancune over de tegen werking, welke hjj van die zijde bij zijn tweede troonsbestijging heeft ondervonden, is nog niet BERLIJN. 19 Jan. (W. B.) In de begrotings commissie van den Rijksdag zijn, in tegenwoor digheid van den minister van Volksvoeding, von Braun. de debatten over de hulpverlee- nlng aan Oost-Prulsen begonnen. De Centrum-afgevaardigde Ersing vroeg in lichtingen over den steun aan von Oldenburg, die tusschen de 500.000 en 750.000 mark zou hebben ontvangen voor vier landgoederen, die hij pas heeft gekocht. Hjj betoogde, dat het geld niet gebruikt mag worden voor den aan koop van luxe-auto’s en renpaarden. Spreker schreef de agitatie voor Rljksdagontblndlng toe aan de vrees der Oost-Pruislsche groot-grond- bezltters voor een parlementair onderzoek naar de hulpverleenlng. De soc.-dem. Hetnlg bracht eveneens enkele feiten ter sprake over steunverleening, die vol gens hem ten onrechte was geschied. Minister von Braun, die daarop het woord kreeg, zette uiteen, dat ook volgens zijn mee- nlng de hulpverleenlng bespoedigd moet wor den. Hjj sluit zich aan bü de aanvallen op personen, die steun In ontvangst nemen en dan In een luxe-auto naar de Rivlèra rijden. Wie den ernst van den huldigen toestand niet begrüpt, hoort op den vaderlandschen bodem niet thuis. In verhouding tot het groot aantal bewoners van het Oosten van het land, zün die gevallen echter zeer zeldzaam. De minister kan echter geen inlichtingen geven over elk détail, dat door de sprekers te berde Is gebracht. Wat de behandeling der aanvragen betreft, deelde de minister mede, dat een groot aantal kleine verzoeken nog dit Jaar afgehandeld zal worden, doch niet alle. Het voornaamste doel is te vermijden, dat de eigendommen voor spotprijzen worden verkocht. Aan de kolonis ten is een aanmerkelijke verlaging der pach ten toegestaan, omdat zü niet in staat zün de pachtsommen te verdienen. De minister gaf vervolgens een overzicht van de oogstopbrengst en de voorraden vee en ver klaarde ten slotte, dat de behoefte aan land bouwproducten reeds voor bijna honderd pro cent door dt binnenlandsche productie wordt gedekt, hetgeen bü een lichtpunt voor den landbouw achtte. PARIJS, 19 Jan. (Reuter) Bü de bespreking van de veiligheid op schepen In den Senaat verklaarde de minister van de handels-marine Meyer, dat op de Georges Phillppar “niet alle voorzorgsmaatregelen waren genomen, zoodat van een verzuim sprake is. Het ondersoek is echter nog niet beëindigd. Op de nieuw te bouwen schepen zal zoo wei nig mogelük gebruik worden gemaakt van brandbaar materiaal, terwül op schepen van eenlgen omvang een aantal brandweerlieden zullen worden geplaatst. overeenkomstig zullen beheeren. De bladen te Rostow beweren, dat de ge strafte bevolking zich weerspannig heeft ge toond en verder twaalf jaar geleden bü den toenmaligen burgeroorlog ontzettende gruwelen tegenover leden van het Roode Leger heeft begaan. De verschrikkeUjke straf wordt een heil zaam voorbeeld genoemd voor andere distric ten. die nog steeds verzet plegen tegen maat regelen der Sovjet-regeering. n Roemenië heeft weer eens een regeerings- crisis plaats gehad. Een zeer kórte, want m luttel tjjds heeft men haar weten „op te kissen", d w z. de oplossing, welke men ervoor vond, was eigenlük geen oplossing, doch slechts een verschuiven van de gerezen moellükheid naar de toekomst. Het minlsterle-Manioe, dar het ministerie- Wajda Wojwod opvolgde, toen dit wegens de kwestie van het niet tot stano te brengen non-agresslepact met Sovjet-Rus land het veld moest ruimen, is op zün beur’ weer door een ministerie-Wajda Wojwod ver vangen. De oorzaak van dit ministerieel stoeltje verwisselen Is gelegen in een persoonlük conflict tusschen koning Carol en de afgetreden regee ring. Koning Carol had na zün terugkeer op den troon verschillende generaals voor hun medewerking en vriendschap beloond door hen in hooge administratieve ambten te benoemen HU bereikte daarmee een tweeledig doel: 1c bond hü de begunstigden nog sterker aan zien en ten 2e. bevestigde hü zü» konlnklüken In vloed in belangrüke bestuursorganen. De 'regee- ring-Manioe voelde zich daardoor In haai constltutloneele rechten bedreigd. Zü bond in stilte den strüd aan tegen deze machtsaanma- tlging van den koning. Successievelijk trachtte zü verschillende generaals door burgerlijke ambtenaren te vervangen. Al heel spoedig kwa men de betrokken functionarissen daartegen in verzet, en te heviger naarmate zü zich stellige.- ▼erzekerd achtten van de gratie des konings Het hoofd der politie te Boekarest ging zelfs zóó ver, dat hü in een circulaire aan zün onder geschikten duidelük te verstaan gaf. heel de regeering aan zün soldatenlaars te lappen en slechts orders te accepteeren van zün eenlgen onmlddellüken heer en meester, den koning Terecht ten hoogste verontwaardigd over deze handelwijze, drong de minister van binnenland- sche zaken, Mihalache, er bü den koning op aan, dat de commandant der politie onmiddel- lük zou worden ontslagen. Maar de koning wil de daar niet van hooren. Mihalache nam toen zelf ontslag en heel de regeering verklaarde zich met hem solidair en bood en bloc haar portefeuilles aan. gesleten. Al is de leider der natlozjale partü nu ook uit de regeering verwüderd, de partü zelve heeft haar overwegenden invloed in het nieuwe kabinet behouden, en juist van deze partü is de campagne tegen de konlngsvriend- Jes op de belangrüke posten uitgegaan. Elk oogenbllk kan dus weer een herhaling van het zoo juist met lapmiddeltjes gecureerde conflict worden verwacht. En al heeft koning Carol thans nog practisch aan het langste eind ge trokken. het kan en zal waarschünlük eenmaal verkeeren. De tüden zün voor de monarchen niet gunstig, en zeker niet, wanneer zü zich buiten de constitutie om bevoegdheden willen aanmatigen, welke de regeering toe komen. Carol had daarom beter vrüwillig cn royaal kunnen toegeven, dan af te wachten, dat hü daartoe gedwongen zal worden. ORAN (Algiers), 19 Jan. (Reuter.) Nog steeds iz men geheel zonder bericht van de Engelsche aviatrlce Lady Bailey, die vier dagen geleden in haar Puss-Moth-machlne van hier vertrok in de richting Kaapstad. Daar zü slechts benzine aan boord had voor 17 vlieguren, vreest men dat haar een ongeluk overkomen is, daar zü ook In de plaatsen, die op haar route lagen, niet is gesignaleerd. De autoriteiten hebben thans last gegeven een onderzoek In te stellen. De militaire luchtvloot van Soedan heeft be vel gekregen naar de aviatrlce te zoeken en de commandant van Colomb-Bechar zal de route naar Gao afsoeken. Men maakt zich ernstig over haar lot onge rust, daar zü bü haar vertrek van hier sympto men vertoonde van influenza en desondanks toch vertrokken is, daar zü het record van Amy Molllson-Johnson wilde verbeteren. Alle waar schuwingen van deskundigen konden haar ver trek niet tegenhouden. Voor zoover bekend Is. heeft Lady Balley geen maatregelen getroffen, dat er benzlne-voorra- oen op de verschillende posten in de woestijn gereed lagen, doch men zou haar zonder twü- fel op die posten toch wel hebben kunnen helpen. De weg van Oran naar Gao Is 2250 K.M. lang en loopt dwars door het Atlas-gebergte. Te Gao, Timboektoe en Nlamy heeft men niets van de aviatrlce gezien en men vermoedt daarom, dat zü nog niet over het Atlas-gebergte heen Is. De echtgenoot van de aviatrlce. Sir Abe Bailey, vertoeft op het oogenbllk In Zuld-Afrlka en var ren van het Legioen van Eer werden zü door het Hof van Appèl berecht. Oustric en Guallno zullen verder nog terecht staan voor een correctioneels rechtbank we gens misbruik van vertrouwen. De prijs voor de aandeelen van de aankla gers, die tusschen 26 Juli 1928 en 12 Februari 1929 (den datum waarop Oustric zün betalin gen staakte) werden gekocht, zal worden terug gegeven. TOKIO, 19 Jan. (V.D.) De Japansche minls- ter van Oorlog, Araki, heeft verklaard, dat geen büzondere beteekenis moet worden gehecht aan het standpunt der Vereenlgde Staten in de kwestie der erkenning van Mandsjoekwo. Ja pan zal in deze kwestie niet van zün polities •(wijken. De minister sprak er zün verwonde ring over uit, dat de Amerlkaansche openbare meening zoo opgewonden Is In de kwestie van het Mandsjoerüsche geschil en voegde hieraan *°e. dat Japan in den tüd der Amerlkaansche militaire expedities In Nicaragua een krachtig Sereserveerde houding heeft aangenomen. De houding van Amerika ten opzichte van de ge beurtenissen In het Verre Oosten, zooals zü uit de bladen blüken, is voor de Japanners niet interesse nt PARIJ8, 19 Jan. (Reuter). De financieele Kamercommissie heeft met 24 tegen 11 stemmen vandaag besloten om het socialistische tegen ontwerp op het bezuinlgingsprogramma van minister Chéron niet buiten beschouwing te zullen laten, doch het regeeringsontwerp te kiezen als basis der besprekingen. In een bestuursvergadering der radicale partü werden de financieele voorstellen van minister Chéron door Herriot gesteund, die uiting gaf aan de hoop, dat de partü zich zou uitspreken voor het volgen van een moedige politiek met betrekking tot de financieele aangelegenheden en niet voor een politiek van gemakzucht. De president der Fransche republiek. Lebrun, heeft afstand gedaan van 10 pct. van zün salaris. Ook de salarissen van de onderstaats secretarissen zullen met 10 pet. worden ver laagd. De eerste minister Paul Boncour heeft van daag besprekingen gevoerd met den Dultschen gezant Koester en den Sovjet-Russischen ge zant, Dowgalewski. In de uitvoerige berichten der Rostower bladen wordt verder verklaard, dat 90 pct. van de bevolking der drie gestrafte districten antl- Sovjetgezind la. Tüdens den burgeroorlog zouden ze ojl ver scheidene compagnieën van het Roode Leger hebben laten verdrinken en talrüke „roode" soldaten levend hebben begraven. Ook bet verzet tegen de graanlnzamellng der regeering, waartegen Stalln zelf in zün jongste rede ageerde, zou In het Kubandistrict zeer heftig zijn geweest. Hoe hef transport der 45.000 menschen zal geschieden wordt niet gezegd, zooals ook niets wordt medegedeeld naar welk* plaats zü zullen worden overgebracht. Naar het heet zullen zü worden gebruikt bü on heden In de wouden van 1 Waarschünlük sullen zt om lid te worden der vai’ dus weer In de proletaf opgenomen. Tthfoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS, Per kwartaal voor Alkmaar f 2. Voor buiten Alkmaar f 2.85 ^Aet gailluslreard Zondagsblad f 0.60 booger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem GENkVE, 19 Jan. (V. D.) In de zitting van beden der buitengewone Intemationa'e Ar- beldsconferentle werd het voorstel va nde ar beidersgroep tot handhaving van de maand en weekloonen in geval van Invoering van de 40-urige Werkweek, verworpen met 31 tegen 31 stemmen en 17 onthoudingen. Tégen het voor stel stemde de geheele werkgeversgroep en tal rüke regeeringsvertegenwoordigers. o. a. die van Dultschland. Engeland en Zwitserland. De ver tegenwoordigers der Fransche, Itallaanscbe en Japansche regeering onthielden zich van stem ming. Vervolgens nam de Conferentie met 41 tegen 21 stemmen en 1 onthoudingen het voorstel van de regeerlngsgroep aan, waarin wordt uit gesproken. dat verkorting van den arbeidstijd een geschikt middel is ter bestrijding van de werkloosheid, en dat In geval van een inter- natlona'e overeenkomst tot verkorting van den arbeldstüd de levensstandaard der arbeiders nletbenadeeld ma* worden. Tégen dit voorstel stemden eveneens alle werkgevers en enkele regeeringsvertegenwoordigers. De meeste arbel- PARIJS, 19 Jan. (Reuter) Het Hof van Ap pèl heeft heden Oustric en Guallno veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf met 3000 franc boete. Acht anderen werden veroordee'.d tot boeten van 10.000 tot 3000 franc. Drie directeu ren van de door Oustric opgerichte maatschap- PÜ werden vrügesproken. Hun bezittingen worden gegeven aan voor malige leden van het Roode Leger en andere Sovjet-getrouwe elementen, van wie men naar het In het decreet luidt verwacht dat zü hun nieuw bezit op voorbeeldige wüze MO6KOU, 19 Jan. (Per telefoon.) De *e- heele bevolking van drie landelüke distri'ten in het Kubangebled (Kaukasië) is bü wüze van straf naar het uiterste Noorden des lands verbanijen. Volgens de volkstelling van 1929 bedraagt de bevolking der betrokken districten 45.000 Deze massa-verplaatslng is in de pers van Moskou verzwegen, terwül de bladen in Rostow aan de Don op opvallende wüze het decreet publlceeren. volgens hetwelk alle man nen, vrouwen en kinderen des districten Pol- tawsk. Urupsk en Medviedevsky zonder uit zondering van huls en hof worden verbannen. AHIIIIIJ/i S

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1