ONS BLAD Onderhoud Hoover-Roosevelt J Oostenrijk Duitschland J I F VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS Pi lt heden Sofia Het nieuws De koninklijke woordbreuk in van Columbia Peru en Rijksdag een week verdaagd Van het Oostelijk front lil I KT üs BELANGRIJK RESULTAAT BRIEVEN GEPUBLICEERD Lezing van Herriot DE BAROMETER .is JOH. LAUWÉRS tl s I ZATERDAG 21 JANUARI 1833 Het Weer Na ambtsaanvaarding Norman Darin Koning Borin o o Chéron ongesteld i Staking in Siegerland Twee straten branden (UAJJted Prees) I Influenza te Keulen De Frankrijk in ongenade Tegen den „Anschluss Tl A Vier f aan u» Hope ii weer terecht Maatregel van Brazilië Het Oosten rijksche leger Koning Boris had het onderteekend Engelsch vrachtschip in nood Dr. Seipelstrasse in Weenen il Vuurzee in Roemeen- sche stad T roepenconcentratie beide zyden Roosevelt bereid tot directe be spreking der schulden met Engeland Columbiaansche flottielje nadert Leticia Sporen van Hinkler ontdekt? DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF BLADZIJDEN N.V. Ned. Verzek.-Maatschappij St. Willibrordus Utrecht, Catharijnesingel 48 HoofdinspectU Amsterdam Adm. de Ruijterw. 242, Tel. 82797 Kaaltstl- Valksvarzekariag Ook atstwerwante bedrijven stopgezet 11 r PATGLOr 3 ALKMAAR Moderne wit doablé brille* Wijziging in het vooruitzicht gesteld regeering verlangt spoedige opheldering opvarenden omgekomen f' Opdracht aart Stimson FSRi' 'fits- Critiek op de „militaire opleiding” en de herdenkingsfeesten der stichting van het Duit- sche rijk ZES W TWINTIGSTE JAARGANG No. 97 BUREAUX; HOE 6, ALKMAAR Telefoon Admmislrali* 433, Rededie 633 ABONNEMENTSPRIJS, Per kwerteel voor Alkmaar fl De „Osservatore Romano” publi ceert het verzoek van Prinses Giovanna om dispensatie i NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Lvj I Bzwcb" te i ra- Recruten naar Mandtjoerye tn I Hereto* Mmdt te F*rt> een lezing «ver Dwlteck- laad ea Owlizr». 3 Hvwvzr-RoovevelL De taatete directe zetaMeabasprekingen met Hel «nderbowd bereid tol - Engeland I SANTIAGO. X Jan. (Reuter.) Krachtige po gingen worden In het werk gesteld, om een I fi uta. nd. ad. PARUS, 20 Jan. (V.D.) Vrijdagmiddag werd bekend^ dat de Fransche minister van Finan cial, Chéron, slak ia. BOEK centrum Volgens de Jtelchspost" heeft de christelljk- zoclale fractie van den Weenschen Gemeente raad een voorstel ingediend, om in het derde district, waar Dr Seipel woonde en werkte, oen straal den naam te geven van dezen groeten priester en staatsman. Hoogst* stead op Zaterdag or van.: 714 Vooruit bloedig treffen tusacben Peru en Columbia In verband met het geschil over Leticia te Voor komen. In antwoord op HJn beroep op belde landen beeft de Chlleensche president Allesandrl krach tige betuigingen van vredelievendheid ontvan gen zoowel van den Peruaanschen als van den Colombiaanse hen president. De president van Columbia handhaaft in lijn antwoord het standpunt dat niet mag worden toegelaten, dat Zuld-Amerikaansche republieken met geweld den door verdragen geaanctlonneer- den toestand wUzlgen. Het is een kardinale fout, aldus het Cohun- biaansebe antwoord, dat volken, die geen vijan dige motieven hebben, van kracht en geweld gaan gebruik maken voor regeling van geschil len in plaats van deze uit den weg te ruimen door de toepassing van de principes van recht en vrede. Waaronder onze landen In vriend schappelijke eensgezindheid behooren te leven. De Peruaansche president verklaart in zijn antwoord, dat geen offer mag worden gespaard tol handhaving van den vrede. ..Deze woorden worden mij Ingegeven door de afschuw, die gewekt is .door de gedachte, dat de grond van bet land sou worden gedrenkt in het bloed zfjner zonen." Zooals bekend Is, beeft Peru de bemidde ling van Chili tot regeling van het conflict aan vaard doch het antwoord van Columbia is nog niet ontvangen. BAZEL. 30 Jan. De Engelsche kaplteln-vlte- ger Hope, die Donderdag met den Engelschen luitenant-vlleger Hln’ey te Lausanne was op gestegen om den vermisten aviateur Ben Hink ler op te sporen en sedert ook vermist werd, Ia thans te Vetros in het kanton Wallis geland. Speren van dekt? De bijeenkomst van verdaagd. Engelsch vrachtschip op den Oceoso te nood. Bert Hinkler te Zwiteeriand onU ij** I te lt 7B- >üo JBi- Mg .m- >04. >R- un. 17« ao rta, ik- ett. WASHINGTON, X Jan. (Reuter). Vanmor gen heeft de conferentie plaats gehad tusacben Hoever en Roosevelt. Bij de bespreking waren sfsstsiwPretoria Stimson, de minister van Finan ciën Ogden Mills en de vcrtrouwt n wit n van Roosevelt, prof. Moley aanwezig. Stsatmecretaris Stimson beeft opdracht gekre gen onmiddellljk onderhandellngen te openen met Engeland am begin Maart, nadat Roose velt asm het bewind is gekomen, met vertegen woordigers van Engeland een conferentie te houden, niet alleen over de aehuldenkwestie inaar ook ovei economische wereldproblemen en over de middelen, om de wereidtoestanden te verbeteren. D« colwmbiaansehe flottielje nadert meer mu hel betwiste Lstleia. den LMM een wwek senden ter bespreking der economische proble men. waarbij men gemeenschappelijk belang heeft. Met deze vertegenwoordigers zouden „we gen en middelen tot verbetering van den we- reldtoestand" besproken kunnen werden. De conferentie tusschen Hoover en Rooeevelt duurde in het geheel anderhalf uur. De deelne ming van Norman Davis, de leider der Ameri- kaansche delegatie ter Ontwapeningsconferentie, wordt hier aangezien als een bewijs, dat Rooee velt hem na de aanvaarding van bet bewind den post van staatssecretaris (minister van Bult zaken) zal toe vertrouwen. BOGOTA. X Jan (Eigen Telegram.) Omtrent het opstootnen der Columblaansche flottielje op de Amazone-rivier verklaart de Columblaansche president Olaya. dat deze expeditie alleen moet beschouwd worden als een prfltle-actie. Zij dient alleen ter bewaring van rust en orde in het Co lumblaansche riviergebied. Wat het conflict om de havenstad Leticia betreft, wenscht de Colum- biaanzehe regeering een vriendschappelijke re geling met Peru. Absolute voorwaarde is echter, dat de Peruanen deze wederrechtelijk bezette stad zonder dralen ontruimen. De commandant van de Columblaansche flot tielje heeft verklaard, dat zijn troepen voor de rechtvaardige zaak zullen strijden en dat 6* sympathie van heel de wereld aan de zijde van Columbia is. Peru concentreert bombardementsvliegtuigen in Iqultas. De eerste Brazlllaansche marine-dL vlsle uit Pernambuco is naar bet conflictgebied gezonden, om in geval van oorlog de Braziliaan- sche neutraliteit te beschermen. (United Press) der de waper De recrute: dienst verrichten en hun opleiding ontvangen, teneinde hen zoo spoedig mogelijk geschikt te maken acueven dienst te verrichten. BERLIJN. 30 Jan. (W B.) Het Seniorencon vent van den Rijksdag besloot op voorstel van het Centrum, de Rljksdagzlttlng tot 31 Januari uit te stellen. Het convent komt op 37 Januari opnieuw bijeen, om de agenda vast te stellen. In het begin der zitting, welke om 4 uur aan ving, stelden de nat.-socialisten voor. Rijks- dagvoorzitter Goering volmacht te geven, den datum voor de eerstvolgende RUksdagzttllng vast te stellen. De Nazi’s wenachten. dat de begrootlng dan zoo spoedig mogelijk aan den Rijksdag zou worden voorgelegd en dat de regeeringsverklarlng zou worden verbonden met de eerste lezing der begrootlng. Socialisten en communisten kwamen hier echter tegen op. daar dit zou kunnen uitloopen op een Rijksdagverdaging tot in Maart of April. Namens de rijksregeerlng verklaarde staats secretaris Planck, dat de regeering het In bet belang van de politieke rust en de economische saneertng dee lands dringend noodzakelijk acht, de politieke situatie zoo spoedig mogelijk ondubbelzinnig op te helderen. Bil de indiening van bet Centrumsvoorstel verklaarde Planck, dat de regeering zich niet zou verzetten, wanneer men nog gedurende een week pogingen in het werk wil stellen, de meer- derheldsverhoudingen in den Rijksdag volko men Juist vast te stellen. De regeering zelf was natuurlijk bij dergelijke besprekingen niet Voer buiten Alkmaar f 3 35 Met geïllustreerd Zondagsblad f 0 60 hoogar Dagblad uitgegeven door de NV Drukkeni De Spaarnesfad - Haarlem SJANGHAI. 30 jan. (Reuter) De Chineeecbe bevelhebbers hebben aan een deel der troepen opdracht gegeven zich langs het riviertx Tashlh-Ho te concentreeren. Ook aan de grens van Jebol duren de troe penconcentraties voort, zoowel door de Japan ners als door de Chlneezen. Toch schijnt er geen onmldde’HJk gevaar te bestaan voor een botsing tusschen de troepen van belde landen, daar van Japansche zUd» AREST. X Jan. (Beutcr). In het dar stad Dorotoot g^oord-Moldavit» brak beden een zware brand uit, waardoor tengevolge van den wind all» hulzen in twee straten van de zakenwijk in vuur en vlam werden gezet. Het vuur dreigt zich nog verder uit te breiden In de stad heerzeht een onbeschrijfelijke pa niek. daar de brandweer de vuurzee niet meester kan worden. Momenteel zijn reeds meer dan 40 hulzen in de asch gelegd. De materieels schade is zeer groot. Verwachting: Matige later ataensende wind, afnemende bewolking, weinig af geen sneeww, lichte tel matige vorst. Verdere voorwitzichten-f, vorwt Vervolgens noemde Herriot de ontwapening, den Danzlger Korrldor. dé Saarkwestle. de ont ruimde Rljnlandzone en de vroegere Dultsche koloniën. „De moreele ontwapening wordt met gediend door artikelen tn geïllustreerde tijd schriften. waarin op Frankrijks z.g. bedoelin gen gewezen wordt. Daardoor wordt de bevol king slechts opgehltst." Na kort verwezen te hebben naar het on langs tusschen Frankrijk en Sovjet-Rusland gesloten non-agresslepact. ging Herriot over op Oostenrijk. Tegen de .-Anschluss"-gedachte moet gestre den worden aldus Herriot. en de Ooctennlkers moet men erop wijzen, dat zij bun onafhanke lijkheid moeten verdedigen Ofschoon Frankrijk veel voor Hongarije heeft gedaan, heeft dit land zich meer naar Italië toegekeerd. Ten slotte sprak Herriot woorden van hulde aan Tsjecho-Slowaklje. Frankrijks velllgrn vriend tn een onveilig gebied, en hij eindigde met de opmerking, dat Frankrijks rol in te Europeesche politiek bestond In het dienen van eea ideaal zonder zich aan lllusiea over te ge ven. 8JANHAIKWAN, 20 Jan (V D De bevolking van SJanhalkwan. welke tijdens de Jongste on geregeldheden de stad had verlaten, is voor het grootste deel teruggekeerd. Het zakenleven is hervat. De orde en rust worden gehandhaafd door een speciale commissie. Er Is een bewe ging gaande om SJanhalkwan tn te Ujven bU Mandsjoekwo. KEULEN. X Jan. (Reuter.) De Influenza-epi demie heerscht hier zóó ernstig en de aangetas ten zijn zóó talrijk dat het zakenleven hierdoor ernstig belemmerd wordt en verscheidene za ken wegens ziekte van de leiders of het perso neel moesten worden gesloten. Vooral onder de schoolgaande jeugd zijn de Influenza-gevallen talrijk en de autoriteiten zijn voornemens tot sluiting van alle scholen over te gaan. De zlekteverzekerlngsmaatschappijen ontvan gen thans per dag meer aanvragen voor medi sche hulp dan anders In een maand. De doktoren zijn overwerkt en de ziekenhuizen liggen vol met Influenza-patiënten. Totdusver zijn geen doodelijke gevallen ge constateerd, doch da autoriteiten nemen niette min maatregelen om de epidemie te localiseeren. WASHINGTON. X Jan. (Per telefoon). Na afloop van de conferentie tusacben Hoover en Rooeevelt op het Witte Hub werd door belde staatslieden een gemeenschappelijk communiqué verstrekt, waarin verklaard wordt dat zoowel Boover als Rooeevelt bereid zijn met Engeland in besprekingen te treden over de oorlogsschul- denkwestle en over de beraamde economische wereldconferentie. Rooeevelt wil deze besprekingen aanvangen na sQn ambtsaanvaarding tn Maart ax Verder heet het In het communiqué, dat het ccderhoud tusschen den’ huldigen en den toe- komstlgen president voornamelijk gewijd was aan de bultentendsche politiek Er wordt op ge wezen, dat Engeland verzocht heeft om een nieuwe bespreking van de oorlogsschulden- kwestle, waarna verklaard wordt, dat jin ko mende regeering de vertegenwoordigers van Engeland begin Maart met genoegen voor dit óce! zal ontvangen." Verda- Is bet gewenzeht zoo wordt eraan ■- WASHINGTON, X Jan. (Reuter.) Van voor aanstaande democratische zijde woedt vereer verklaard, dat tijdens het onderhoud ook nel Verre Oosten-conflict ter sprake is gekomen. In verband met de Geneefzcbe ooderhanoe- llngen is hiervan echter in het communiqué geen melding gemaakt. Verder werd .besloten alleen besprekingen te openen met debiteurstaten. die In Decembet JX aan hun verplichtingen jegens Amerika nebben voldaan. Onderhandellngen met Frankrijk zou den pas begonnen worden, nadat dit land zijn betalingsverplichtingen Is nagekomen. Wat betreft de besprekingen met Engeland is Roosevelt van opvatting, dat een eenzijdig Amerikaanse!) offer noch mogelijk noch in het gbelang der wereldwelvaart is. Hij acht Enge- lands onvaste valuta een minstens even ercote hindernis voor het wereldherstel als de schul den kwestie Na besprekingen met democratische parle mentariërs In zijn hotel^ aangaande den toe stand der farmers, alsmede over de mogelijk heden tot het In evenwicht brengen der be- grooting. bezichtigde Rooeevelt de groote ni traat- en waterwerklnrichtlngen van Muxleboal. Tenslotte begaf hU zich naar Warmsprings (Georgië) om daar te kuren. De leider der democratische kamerfractie te Washington blijft zich verzetten tegen verla- DORTMUNO, X Jan. (V.D.) Tengevo'ge van het loonconflict tn het Siegerland zijn thans ook tal van bedrijven in de omgeving van Dort mund bij bet conflict In de metaalnijverheid betrokken. Naar verluidt zullen met Ingang van morgen alle bedrijven van de Hoerder Vereln voorloopig worden stopgezet. De directie had aanvankelijk gehoopt, door het laten uitvallen van p'oegen het bedrijf te kunnen voorteelten, doch zie: zich thans gedwongen het werk stil te leggen aangezien zij op het oogenbllk haar grondstof fen en half-fabrikaten niet kwijt kan aan de fabrieken in het Siegerland. Door de stopzet ting der Hoerder-fabrleken zijn drieduizend man werkloos. Maatregelen tel stem aan den twlnboww. BeuüddeUngzvwanlel S^r de directie van do „Veka" te Botterdam aanvaard. Schip In nood bU Schokland. Amendementen-v. d. Bergh ca. op hel ontwerp tel wijziging der Kteewrt. Hel nieuwe sanatorium .Berg en De BUL DoodelUk veeteersongetnk te Botterdam wijnhandel te Ginneken uitgebraad. De brand o» do JP. O. Hooft" voor den Rand van Scheepvaart. verzekerd wordt, dat het Japansche commando, alvorens over te gaan tot het offensief op dit moeilijke gebied, eerst wil trachten door on derhandellngen het openen van den strijd te voorkomen. Ten Noord-Ooeten van SJanhalkwan worden de stations aan den spoorlijn Peklng-Moekden door de Japanners bewaakt, daar Chlneescbe benden zich hiervan dreigen meester te maken De wapenfabriek te Moekden is met mede werking der Japanners heropend, doch kan on danks de groote vraag naar wapens en munitie niet op volle kracht werken, daar het benoo- digde technische personeel ontbreekt. anderen bedienaar (van een godsdienst) aal gaan „utl sacrls addictum." Ten derde Het document Is eigenhandig on derteekend door Z. M. Koning Boris. Ten vierde. In het toestaan der gevraagde dispensatie herinnerde de H. Vader uitdrukke lijk aan de gegeven beloften, zooals blijkt uit de mededeeling, welke In naam van den Paus door Z. Em den Kard.-secretaris van Staat den 19en October 1930 aan H. K. H. Prinses Giovanna werd toegezonden en welke In de volgende termen was vervat. (Wü verhalen let terlijk uit het latijn.) ..Zijne Heiligheid heeft gaarne erkend, dat In dit verzoekschrift alle garanties liggen die door Canon 1041 vari den Codex van het Ca- nomlsch Recht verelscht worden, en we', dat de xatholieke Bruid voor wat haar geloof betreft, aan geen enkel gevaar wordt blootgesteld, en dat alle kinderen van belde geslachten, die uit ■Dl huwelijk geooren zullen worden, gedoopt «orden en uitsluitend In oen Katholieken Gods dienst öMÜVoed. Uit hetze’fde verzoekschrift leeft de H. Vader eveneens vernomen, dat de Echtgenooten volgens Canon 1063 van den Co dex van het Canonlsch Recht beloven, nadat hun huwelijk voor de Kerk voltrokken Is. nooit naar een nlet-katholieken bedienaar te zullen gaan „utl sacrls addictum ad consensum reno- vazulum." Dit alles overwegende en voorts be- sztoouwende hoe ook Koning Bouts lil hot ver- zotkschrlft der Doorluchtige Prinses Giovanna oMerteekend heeft, heeft de H. Vader zich be reidwillig gewaardigd om de gevraagde dispen satie toe te staan." ging der schulden, ook van de Engelsche De schuldenaars kunnen niet In goud betalen, ze kunnen het wel In waren en diensten, aldus zijn redeneering. In den Senaat werden heden weer felle ver wijten gericht aan Frankrijks adres, wegens de nlet-betallng op IS December JJ. ciën aan lederen lichamelijk geschillen staats burger militaire vorming garandeert en ook een opleidlngskader mogelijk maakt; Het was nog te vroeg otn zich nu reeds over de grootte van dit kader at den duur van de opleiding uit te spreken. De overgang zou in elk geval eenlge jaren etschen. In de algemeene belangstelling der bevolking voor deze vraag zag de minister echter het bewijs voor den wil tot weeibaarhe'd van het volk. NEW-YORK. X Jan. (V. D.) Het Engelsche vrachtetoomschlp „Exeter City" is midden op den Oceaan in een hevlgen storm geraakt. Het schip heeft SOS-selnen uitgezonden Van de 33 koppen tellende bemanning zqn vier personen, onder wie de kapitein, om het leven gekomen. Een stoomschip der American Merchant Company is voor assistentie onderweg De ..Exeter City", welke 300 ton meet, was van Engeland op weg naar Portland (Maine). De reddingsboeien zijn vt.^Jeld De commando brug werd door een stortzee weggeslagen. Zooals onze Romelnsche correspondent be reids meedeelde, publiceerde de .Osservatore Romano" van Donderdag 19 Januari een lang uittreksel van den brief, waarin Prinses Oio vanna van Savoia, thans Koningin van Bul garije. den H. Vader om dispensatie verzocht voor haar gemengd huwelijk met Koning Loris, alsmede het schrijven waarin Z. H. Paus Flus de gevraagde dispensatie ver eende, op voor waarde dat het huwelijk volgens katholieken ritus voltrokken sou worden en dat de kinde ren katholiek zouden worden gedoopt en opge voed. Volledigheidshalve laten wij hier thans het artikel volgen van het Vatlcaansch orgaan: Set doopsel dat door den niet-katholieken metropoliet werd toegediend aan de pasgeboren Prinses Marie-Loulse, heeft, zooals voot de hand lag. In Bu'garije veel opzien gebaard en van vele kanten heeft men den Apostolischen Delegaat gevraagd op welke documenten zijn protesten steunen. In dit opzicht lukt bet nut tig bekend te maken wat hier volgt Ten eerste. Den 13en October 19X richtte H. K. H. Prinses Giovanna van Savoia aan den H Vader het eigenhandig geschreven ver zoek om dispensatie van het beletsel „mlxlat religionls" om een huwelijk te kunnen aangaan „dat haar geloof, haar gevoelens en de tradi ties Harer Familie haar opleggen en vurig doen begeeren godsdienstig „coram ecclesia te vieren.” En verder schreef zij: .Xn omdat deze dispensatie vo’gens canon 1061 van den Codex van het Canonlsch Jbweht gesuüüi fttneei d u aan de twee volgeride voorwaarden, die voort spruiten uit de goddelijke wet: te welen, dal elk gevaar voor verslapping perverslone van de katholieke partij door de nlet-katholieze partij worde buitengesloten en dat alle kin deren katholiek gedoopt en opgevoed worden belooft zij zich daaraan heel te zullen onder werpen. dit met instemming van haar toekom- stigen echtgenoot. 41s Met ter bevestiging <m- -a-a. a_—»a w I r II L Ten tweede: Hetzelfde verzoekschrift voegde hieraan toe. „dat na het verkrijgen van dese gunst en de voltrekking van het godsdienstig huwe'Ukhet bruidspaar tot geen enkelen TOKIO. X Jan. (Reuter) De meeste recru ten. die worden Ingedeeld bij de divisies, welke In Mandsjoerlje dienen, zullen In het vervo g onmlddellUk daarheen worden gezonden, in plaats van eerst hun opleiding In Japan te ont vangen. De manschappen, die op het oogenbllk Mandsjoerlje liggen en wier diensttijd eigen lijk voorbij is. zullen toch nog eenlgen tijd on- ■nen worden gehouden. ?n zullen tegelijkertijd garnlzoens- PARIJS, X Jan. (Reuter.) Voor leden der vereenlglng .Les Anna les" beeft de oud-pre- mler Herriot de eerste van een reeks van vijl politieke lezingen gehouden Het onderwerp van zijn gisteravond gehouden eerste lezing luidde: „Duitschland en Oosten rijk". Herriot legde op twee punten den nadruk 1. oat Frankrijk zich niet bemoeit met den staatsvorm van hem bevriende mogendheden en 3. dat de verdragen moeten worden nage leefd, terneer, daar de vredesverdragen van 1919 de bijzonderheid hadden, dat zij op grond van gemeenschappelijk overleg voor herziening vat baar zouden kunnen zijn. Het Fransch-Dultsche vraagstuk wordt zoo zeide Herriot gekenmerkt door de sterkte der bevolkingen. nJ. 63 mlllioen Dultschers tegen 40 mlllioen Franschen. Daarna ging Herriot over op den tegenwoor- dlgen toestand In Duitschland en besprak de ..militaire vooropleiding" van de Jeugd onder leiding van generaal von Schleicher Ook oefen de hij critiek uit op de heroenXIngsfeesten van de stichting van het Dultsche rijk In een tijd van moreele ontwapening, aldus Herriot. staat men verbaasd dat voor vertegen woordigers van het oude regiem In Duitschland asn deze gebeurtenissen herinnerd wordt Ook becritlseerde de oud-premier de uiting van Rtjkskanselier von Schleicher dat het be- grtep „vrijheid" het recht In zich sloot om wa pens te dragen. Duitschland* politiek streeft ernaar, aoo rei de Herriot om door onderhsndellngen geleide lijk datgene terug te vinden, wat het door den oorlog verloren heeft Herriot somde vervolgens de Europeesche vraagstukken op die nog op een oplossing wachten en noemde os de herstelbetalingen, die. naar Mj verklaarde, afhangen van de kwee He der schuldenregellng met Amerika. WEENCN. X Jan. (Reuter). De flnancieele commissie van den Oostennjkschen natlonalen raad zette gisteren de begrootlngsdebatten over bet leger voort. In het verloop waarvan de mi nister van defensie op de mogelijkheid wees van een wijziging van bet huidige militaire systeem door de der handelingen te Ge nève. Het tijdstip van dere wijziging kon hij na tuurlijk niet vóórspellen. Voor Oostenrijk zou In ieder geval dat systeem bet doelmatigst sljn. dat bij de geringste belasting der staatsflnan- H1J verklaarde den onderzoekingstocht naar Hinkler niet te willen voortzetten wegens de slechte weersomstandigheden; hij wil naar Londen terugkeeren. Nader wordt echter gemeld, dat de vlieger en de tweede piloot na bun landing naar den voet van de Diablerots opbraken voor verdere onderzoekingen en dat zij daar sporen van den vermisten Hlnk'er meenen te hebben gevonden. Hopes vliegtuig bevindt zich nog te Vetros.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1