ONS BLAD Een moreel succes voor von Schleicher I hotel Kaiserhof Bezoek I I I I m VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS Het nieuws van heden BONCOUR ALS LEONIDAS Japan ontmaskerd r u 40 uren-werkweek Sneeuwellende in Roemenië 30 DURE KAMERS VOOR DE BAROMETER I 11 JOH. LAU WERS PAYGLOP S ALKMAAR Barometers en „LEIDER EN STAF" WOENSDAG 25 JANUARI 1933 ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 100 ALS HET WINTERT IN ONZE STEDEN ut r Paul Boncour Vandaag de communisten Ierland» verkiezingen Betrekkelyk rustig verloopen Tituleacu ernstig ziek Zwitsersche school afgebrand Bisschoppelijk verbod I N ationaal-socialisme on-christelyk WH Polen Oost-Pruisen? ENGELSCHE BOOT VERGAAN? Ter self der tijd gaan in heel Berlijn in de barre kou Hitler-knapen met den bedelnap rond Opnieuw de verdragen geschonden Roode betooging op den BUlowplatz Een hongermarsch te Darmstadt arrangeert afzonderlijke besprekingen DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN Hongerige wolven overvallen een passagierstrein Voorspelling van prof. Piccard 24 Het plan-Chéron blijft gehandhaafd Een onderhoud met den perschef Betalers krijgen hun loon Nauwelijks zijn de eerste sneeuwvlokjes gevallen of langs de grachten en straten van de hoofdstad gaat de wreede man, die met pekel van het witte kleei een modderbad maakt ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c, ingez. med. 40c p. regel; idem op pag. één 55cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 Het zou geheime duikboot-stations hebben opgericht op de M ariannen-éilanden Ir. Hacke en Kupers aan het „v woord NOORD-HOLLANDSCB DAGBLAD p Een beaoefc ia Hotel Wsiaerhef te Beritfa. i Felle braad te Rotterdam. De staking te IJ maiden duurt voert. O O 1 i uit •n belangstelling CS 4C De loonsverlaging van het spoorweg^ door de Neder!. Vereeniging aanvaard. t I r thema, Gregtn zoo 'Mist uit die partij te zün getreden, omdat de N3.DA.P de arbeidersklasse aan het groot kapitaal heeft verraden. Bjj zfjn uiteenzetting kwam het tot heftige interrupties. In de zware kou marcheerden de demonstran ten vervolgens in groepen langs het ministerie en het gebouw van den Landdag Zij hebben getracht een deputatie niar het ministerie te zenden, doch het gebouw was door de oolitie afgezet. Het is niet tot incidenten gekomen. Volgens het nat.-soc. persbureau in Hessen was de Zg afvallige S.A.-man een verkleede communist. ;n vrij (plaats ddent I Volgens prof. Piccard sollen binnen enkele ka ren reizigers per stratoafeervliegtnig den Oceaan overtrekken. r ER een un ies er op. I WASHINGTON 34 Jan. De Amerikaansche regëering heeft de Italiaansche regeerlng offi cieel uitgenoodlgd. om vertegenwoordigers naar Washington te zenden ter bespreking van ae kwestie der oorlogsschulden Deze ultnoodigtng is het eerste offlcleele contact tusschen Itaué en Amertoa ten aanzien eener herziening der schulden. Verzocht is. de delegatie eerst te sturen na dat de onderhandelingen met Engeland mln of meer zijn afgeloopen. daar Rooeevelt de onder- handelinggn streng afzonderlijk wil houden om eiken schijn van een Europeesch eenheidsfi ont te vermijden. Roosevelt heeft Stimson gemachtigd afaon- derlijke conferenties te arrangeeren met nlet- natetlge debiteurstaten op hun voorstel te on derhandelen over een revisie der schuinen «Behalve Engeland en Italië hebben op 15 De cember Tsjecho-Slowakije. Finland. Letland eti Uttauen betaald.) Naar United Press verneemt, sou de komende regeerlng-Rooeevelt geneigd zijn, de oorK<s- schulden aansirnlijk te verlagen. HULL. 24 Jan. (Reuter.) Gevreesd wordt, dat de Engelsche sloep .Cape Delgado", waarvan sinds 15 Jan. niets meer vernomen werd, met 15 man vergaan is. Bteehop va» Uns verbiedt den Katholieken lid te stts van de Nationaal-Socialtetteche part» Japan sen saandaat-eilanden In den Groeten Oceaan als delkboot-stattone hebben Ingericht. DUBLIN, 24 Jan. (V. D.) De verkiezingen in Ierland hebben tot laat In den middag' rustig verloop gehad. Alleen In de b Dalkey bij Dublin is het tot een ernstig gekomen, waarbij verscheidene revolverschoten Zijn gewisseld tusschen Republikeinen en aan hangers van Cosgrave. Er werd evenwel nie mand gewond. De burgemeester van Dublin w«rd door drie jonge republikeinen aangeval len, toen hij zich op het stembureau bevond Ieder stemlokaal werd bewaakt door politie beambten en militairen. Beden commaniotter he betooging op de Bülew- plais te Berlijn. Stimson arrangeert oehnMenbesprekinapn east de staten, die ep U December betaalden. Kardinaal Va» Boanun-herdenking te Amster dam. Opheffing va» het gezantschap van Zuid-Slavi& H.M. de Koningin gaat, vergeaeM van Prinses Juliana, «enige weken rust nemen in Zwitser land. Treinontsporing bü Haarlem' geen persoonlijks ongelukken. De Beriynsche Schupo vindt een te groote voor Hitler't hotel dikwijls erg lastig. BOEKAREST, 24 Jan. (Reuter.) Sedert dagen woedt een uiterst sterke sneeuwval, welke bet spoorwegverkeer ten deele heeft stilgelegd. In de Dobroeds.a zijn verscheidene dorpen en steden geheel van het verkeer af gesneden. Een trein, die In de sneeuw was blijven ste ken. werd door oen kudde Bbngerige wolven aangevallen Met moeite konden de reizigers zich de roofdieren van de hale houden. Op den Donau is de toestand eveneens uiterst kritiek. Twee ijsbrekers bleven steken. Het scheepsverkeer op de Zwarte Eee is volkomen stilgelegd. Reeds sinds verscheidene dagen zün er geen schepen meer ultgeloopen. Verschillen de malen worden S.OJS.-aelnen opgevangen van hulpverleenlng is echter geen sprake. der. blU-T den grootsten agitator van onwen veelbewo- BOEKAREST, 23 Jan. (Reuter). Mlntrter Tl- tulescu is plotseling zwaar ziek geworden. Hij heeft een midden,-oorontsteking. De koorts steeg 's avonds tot 39 Men vreest een compli catie. DARMSTADT, 34 Jan. De communisten or ganiseerden een „hongermarsch" nasr Darm stadt. Dinsdagochtend zijn ongeveer 6000 personen op den Paradeplat» aangekomen. De betoogers kwamen In bet bizonder uit Starkenburg en Rheinhessen Na verschillende andere sprekers, nam een SA.-man uit Alzey (Rheinhessen), die In uni form was gekleed, het woord. HU richtte scher pe aanvallen op de N.S.DAJ*. Htf verklaarde BERLIJN, 24 Jan. (W.B.). De aangekon- dlgde demonstraties van links als antwoord op de nat.-soc. betooging op den BUlowplatz zullen doorgang vinden. Morgen betoogen de communisten op genoemd plein, de socialisten Zondag as. ATHENE. 24 Jan. (Reuter.) In de Macedo nische stad Ntousta heeft gisteren een bloe dige botsing plaats gehad. Aldaar trokken 3000 werklieden naar bet raadhuis om bij den burgemeester te protestee- ren tegen de door den gemeentereen voorge nomen belasting der textielindustrie met een extra-heffing Daarbij ontstond ten gevolge van een mis verstand een botsing, waarbij vier personen werden gedood en vijf gewond. door Ernst P. 8. Hanfstangl, den perschef voor bultenlandsche bladen. In audiëntie ontvangen Ik kijk om mtj heen en stel vast, dat Prederlk de Groote een ernstlgen blik werpt op Duitsch- lands laatsten keizer Wilhelm II. Ik bevind mv in zulk voornaam gezelschap maar half op mijn gemak. In de burgerlijke samenleving is Hanfstkngl een wereldvermaarde uitgever van kunstwerken te München Persoonlijk maakte hij naam door zjjn veelbesproken boek -Von Marlborough bis Mirabeau", een historisch werk, dat door de publicatie van vele geheime docipnentèn en pi kante Illustraties de intriges van Engeland. Frankrijk. Ooetehrük en Spanje aan het dag licht bracht. HU is een veelzijdig begaafd man. bereisde de halve wereld en beschikt over uit nemende relaties Voor de variatie dient nil zich aan als componist: bü Hole Bock ver schijnen dezer dagen twee natlonaal-soclallsti- sche marschen, .Jugend tnarschlerf' en .X)eut- scher Föhn". HU neemt "n blad papier en toe kent met een paar lUnen ons werelddeel, geeft Weenen. PUarUs, Madrid. Konstantlnopel me* een stipje aan en verdiept zich In den glanstrd der Bourbons, Habsburgers. Hohenzollerns. Ik begrijp zUü bedoeling en zie in mijn verbeelding WASHINGTON. >4 Jan. (Reuter). In een rede voor de ..National-Geographic Society" voor spelde de bekende statosf eer-onderzoeker prot Piccard, dat binnen enkele jaren reizigers in stratosfeer-vliegtuigen den AtlanUschen Oceaan zullen kunnen oversteken met even weinig risico als men nu met een auto door een stad rijdt. De stratosfeer is. volgens Piccard, de beste tocht weg voor transatlantisch verkeer. Een vlucht over den Oceaan in een stratos- feervllegtulg. Waarvan er verscheidene in Euro pa gebouwd worden, zal kunnen werden gedaan met een gemiddelde snelheid van 750 KM per uur. De tocht Ml niet langer dan uur duren. n de debatten der financieele kamercommis sie worden de drastische bezuinigingsplan nen van den irn flnancleelen wonderdok ter. minister Chéron. bestookt met een felhild. waaraan alle nuchtere zin voor economie ten eenenmale vreemd is. maar waarin de politieke hartstochten domineeren. De socialisten hebben een tegenvoorstel ingediend en ook de cctnmn- •ieten hebben een eigen plannetje gefabriceerd. Terwijl dit laatste natuurlUk niet de minste kans heeft, bleek de kamercommissie wel ge neigd uit het regeeringsvoorstel en dat van de socialisten een vlaatje samen te klut&n. dat den ambtenaren en den belastingbetalers beter sou smaken, dan de harde en ietwat bittere goek. dié Chéron heeft opgediend. Indleh de Fran- sche regeerlng zich door de stenyning in dc financieele kamercommissie had laten beïn vloeden zou er van Chéron als minister weinig en van zUn bezuinigingsplannen nog minder zUn overgebleven. Het is Chéron’s bedoellr.g het milliardentekort op de Franache begrootlng in één jaar tljds te dekken. te<7rUl de socialisten er geen been in zien een asmzienlUk gedeelte van dit tekort aan bet nageslacht te legateeren. „Aprés nous le déluge het slagwoord van Ma dame de Pompadour, dat zooveel beteekent als, /wat er na ons gebeurt, interesseert ons met. achUnt het financieele devies van de Franache socialisten te zyn geworden. Maar de Fransche regeerlng. die als één man bluft staan achter het voorstel van Chéron. heeft haar minister van financiën opdracht gegeven zUn bezuini gingsplannen onveranderd in Kamer en •’enaat te verdedigen. Paul-Bonoour en zUn mannen zullen dus als Leonidas en zijn kleine schaar van helden in den bergpas der Thermopylen rich in de par lementaire engte begeven, om manmoedig te Strijden tegen de oppositie. Zullen zU sneuvelen of overwinnen? De geschiedenis van de red ding van den franc onder Poincaré in 192# toen Chéron óók minister van financiën was. beeft geleerd, dat de houding van de kamercommis sie niet altUd .jnaszgebend” is voor de houding van het parlement- Immers nlettegenstesnoe de toentertijd eveneens zeer hevige oppositie in de financieele kamercommissie tegen de regee- ringsvoorstelleh. wist de regeerlng tenslotte naar plannen in het parlement toch er door te krij gen Of dit de regeerlng-Boncour thans ook zal gelukken, te nog zeer de vraag. Boncour is geen Poincaré, en de economische moeilijkheden zun er in den loop der Jaren niet eenvoudiger op geworden. terwUl de politieke atmosfeer be- dmkelUk bezwangerd te met gifgassen en stik stoffen. setzoensbedrijven zou de voorgestelde bepaling op groote moeilijkheden stuiten. waarbU ook de loonfactor onoverkom’elUke moeilijkheden zou opleveren. Spr. acht net uitgesloten, verschil lende loonen te bepalen, naar gelang van hel effectief der arbeiders en concludeert, dat de conventie van toepassing moet zUn op alle be drijven. onverschillig hun belangrUkheld. V Een besluit over deze kwestie werd nog niet genomen. Aan de verschillende regeeringen zal het verzoek warden gedaan, haar standpunten ten opzichte van dit vraagstuk uiteen te zetten. De technische afdeellng der conferentie voor de veertig uren-week behandelde Maandag LI. de kwestie, of. conform het voorstel van het In ternationale Arbeidsbureau, de kleine bedrijven beneden de tien arbeiders bulten de Interna tionale regeling moeten worden gelaten. Aan dè debatten namen, zooals ..De Telegraaf" uit BerlUn meldt, twee Nederlanders deel, Ir. Hacke. secretaris-generaal van het Nederlandsche De partement van Arbeid en de heer Kupers voorzitter van het N. V. V. Ir Hacke hield een rede, waarin 1 lal bezwaren naar voren bracht. HU dat de kwestie der kleins bedrijven goed onder het oog moet worden gezien Op het oogenbllk ziet hU nog geen bevredigende en aannemelijke oplossing voor deze moeilijkheden De Nederlandsche arbeldersgedelegeerde. de heer E. Kupers. toont aan de hand van tal van cUfers aan. dat. Indien de bedrijven met minder dan tien arbeiders bulten de conventie zouden vallen, een belangrijk aantal arbeiders niet van de verkorting van den werktUd zou profiteeren In Nederland zouden 30 pet., dwx ongeveer 260 000 arbeiders, buiten de regeling blUven De heer Kupers vreest, evenals de heer Hacke. de concurrentie der kleine bedrijven. Ook voor de De eerste mededeellngen over den Japan- schen havenaanleg kwamen uit Amerikaan sche bron. Japansche dulkboot-statlons In ae Stille Zuidzee zouden niet alleen een schen ding zUn van artikel 23 van het Vo'kenboncte- statuut en van het vier-mogend heden-verdrag van Washington, doch ook een directe bedrei ging van de Amerikaansche verbindingslijn tusschen Honolulu en de Phillppünen. Den Amerikaanschen koopvaardUschepen te het verbluf in de «abUheid van de Japanache sta tions verbode^. Een bijzondere medewerker schruft osis Berlijn dd 23 Januari: Nu het oog der ganache wereld voor eerstkomenden tijd weer eens gevestigd op gen BAZEL. 24 Jan. (V. D.) In den afgeloopen nacht ontstond brand in het vroegere Hotel Byron, waar Lord Byron eenlgen tUd heeft ge woond. te Villeneuve aan het Meer van Geneve, waarin thans een opvoedingsinstituut voor jon ge Engetechen te gevestigd. Het vuur greep snel om rich heen en het drie verdiepingen nooge gebouw werd geheel een prooi der vlammen. OewoonlUk herbergt dit instituut zestig k non- derd leerlingen, doch op het oogenbllk van den brand bevonden rich in het hoofdgebouw slechts 27 leerlingen, terwijl de anderen zich In de bU- gebouwen ophielden. Alle leerlingen konden rieh tijdig redden. De materleele schade wordt geschat op ongeveer een mlllloen franc. BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR Talsfoon Adminiitrati» 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS, Par kwartaal voor Alkmaar f 2_— Noor, buiten Alkmaer f 2.85 Met geillugtreerd Zondegsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N V- Drukkerij Do Spaemostad - Haarlem tQd en door sommigen met klnderlUke na ïveteit „de groote beslissing", het „Derde Rijk" wordt tegemoet gezien, hield tk *t oogen- bltk voor gekomen, een bezoek aan Hotel Kai serhof te ondernemen. Daar Hotel Kalserhot dwars tegenover het paleis van den rljkskanse- lier gelegen te. waar de rUkspresident tijdens de restauratie van zUn dienstwoning in trek geno men heeft, bestaat de mogelijkheid, dat Hitler over den Wllhelmplat» een blik werpt In de vertrekken van Hindenburg Ik stel vast, dat ruim dertig dure kamers tn het voorname hxei voor Hitler en zijn staf voor meerdere dagen zün gereserveerd. Terzelfder tUd staan aan aUe hoeken en gaten van BerlUn Hitler knapen In uniform in de barre kou. om aalmoezen voor de N. 8. D A. P van het arm geworden Dultsch- land af te bedelen De jaren. toen ik geregeld in het Hoftheater Restaurant te München kon plaats nemen aan de stamtafel van Adolf Hitler, om Mn .Mass op zUn persoonlUk welzUn én het welslagen Mi ner politieke onderneming te drinken. achUnen voorgoed achter mU te liggen. Die Zetten kn- dem sich und wir mlt ihnen" Ik geef mijn vi sitekaartje af aan de dienstdoende heeren der contróle Men telefoneert naar boven en mel.it mün aanwezigheid Door een rood met goud geüniformeerden page word tk per lift naar bo ven geheschen Hier ademt men den geest van het komende Derde Rük Hier moet men ge duldig antlchambreeren. Stoere mannen in de bruine uniformen loopen af en aan. De com mando's vallen in fluistertoon Dubbele deuren gaan open en toe. Twee geüniformeerde S 8.- mannen spoeden zich naar de achteraan ge legen vertrekken van den Führer” en even la ter ziet men Hitler in gezelschap van Adolf Rosenberg, den chef-redacteur van den ..Völkl- schen Beobachter' en generaal Epp. den ver trouwensman van kroonprins Rupprecht var Beieren naar beneden gaan. Even later word ik y y et welhaast lachwekkend polltloneele I—I machtsvertoon op den BUlowplatz te -*■ BerlUn, waar ongeveer 14.000 Schupo s moesten zorg dragen voor het ordelijk verloop v»n de demonstratie van 16.000 bnunhemden heeft niet alleen een geweldig bloedbad voor komen. maar ook de regeerlng-Voo Schleicher een moreel succes bezorgd. Zoowel den provo- eeerenden Nazi's, die in het communtettech-rood gloeiende hart van de Dultsche hoofdstad dc nagedachtenis van hun Indertijd nesrgeschotei. jjartu-dichter" Horst Weszel meenden te moe ten „eeren" ojl door het aanhooren van een herdenkingsrede. uitgesproken door een der meest beruchte vuilschrijvers van Duitachland Hans Heinz Ewers, als den van woede daarover zchuimbekkenden communisten heeft de Rijks regeerlng te verstaan gegeven, dat zU en zr alleen de baas te en de baas wil blijven ook De ietwat hooghartige verklaring van dr. Planck in bet seniorenconvent van den Rijksdag, waar in deae namens de regeertng-Von Schleicher mededeelde, dat zU den partüen nog wal een wee* tijd wenschte te geven om tot een werkwillige parlementaire meerderheid te komen, maar zelf geen Interesse meer voor de daartoe te voeren onderhandelingen bad. te door de rijen var. donkere Schupo’» met hun gebajonetteerde ka rabijnen als met evenzoovsle ultroepteekens kracht bijgezet. Het wil ons dan ook voorkomen dat de regeerlng-Von Schleicher in Duitach land momenteel heel wat sterker staat dan die van Paul-Boncour in Frankruk. WEeNEN, 24 Jan. (Reuter) De Blsschop van Linz. mgr. dr. Gfoehler, heeft In alle ker ken van zun Bisdom een herderlijk schrijven doen voorlezen, waarin wordt verklaard, dat bet lidmaatschap van het Natlonaal-Sodalteme on- lereenigbaar te met de kenmerken van een goed KathoUek. daar het Nationaal-Socialisme be staat uit den materialtetlschen rassenstrijd. een onchrtetelUk nationalisme, een nMtonallsttecbe opvatting van den godsdienst en een sulver schUn-chrtetendom. de toekomstige Donau-monarchie uit den grond oprijzen. Maar inUn belangstelling voor de verre toe komst te minder sterk dan die voor het nuch tere heden en Ik tracht zUn aandacht voor de belangrijkste gebeurtenissen van onzen sj»n- nenden tijd te winnen. Dat valt mU niet ge- makkelUk. want Hanfstangl volgt de the->t«e der Russen tegenover Napoleon: hU wUkt ach teruit en vermijdt hierdoor een persoonlijk contact Zün ervaringen met de bultenlandsche pers schijnen hem tot groote voorzichtigheid gemaand te hebben. Tijdens ons langdurig ge sprek wordt hU door de vertegenwoordigers der Hearst-organen en Associated Press opgebeld en geeft in voorbeeldig Engelsch weinig zeggen de antwoorden op de verlangde informaties Ik breng de discours op de verhouding tus schen Kerk en Staat en vraag, hoe HanfstAngi zich die voorstelt in het Derde Rük „Voor ons is het staatsbelang het hoogste en de verhouding tusschen Kerk en Staat zal Jus afhangen van de houding, welke de Kerk als zoodanig tegenover ons inneemt. Voor de Kerk bestaat onder ons beheer geen enkele reden tot angst. Het Roode Rük zou de Kerk vernietigen en het geloof systematisch uitroeien. U oehoett slechts een blik op Thüringen te werpen om een antwoord op uw vraag te vinden. Fnck heeft het schoolgebed weer verplichtena ge maakt en de BUbelsche platen als wandversie ring In eere hersteld. Zulk een fait accompli moet U voldoende zün.” Ik breng het gesprek op een ander vertel, hoe Ik enkele jaren geleden Strasser bezocht, toen deze in Charlottenburg met zün broeder Otto samenwerkte Met een afwUzend gebaar knjg ik ten antwoord ..Stras ser 1st für uns erledigt Er bat sich unfascisttech benommen I’ Hiermede te'tnün gedachten wisse ling met dr. Hanfstangl ten einde en deze beaeletdt mij tot aan den uitgang van het hotel. HU oehoort tot de ..Schar der Adoranten". die op Hitler s gunst zün aangewezen en niet graag het lot van Gregor Strasser zouden deelen Er oertaal een frappante overeenkomst tusschen derm gene- ralen staf van Adolf Hitler en de hofclique waardoor Wilhelm II tijdens zün keizersdiat werd omgeven. BERLUN. 24 Jan. (W. B.) Volgens de „Ger mania" te te Genève een Poolsch geheim docu ment gevonden, dat verloren te door den neef van oud-mlnteter Zaleski en waaruit valt op te maken, dat Polen thans streeft naar het bezit van Ooat-Pruteen en van Silerié tot aan den Oder. Het schünt. dat dit document aan een kring van vertrouwenslieden van bet Pooteche ministerie van Buit. Zaken verstuurd te. LONDEN. 24 Jan. (VPMet groote koppen meldt de ..Dally Herald" uit Genève, dat de Japanners geheime duikboot-stations hebben tngericht te Salpah op de voormalige Dultscne en thans onder Japansch mandaat staande Martonnen-, alsmede op de Palau- eitonden in den Grooten Oceaan. Dit feit zou onthuld zUn tn de geheime zit tingen van de mandaten-commlssle van den Volkenbond, vaar de Japansche vertegen woordigers na een kruisverhoor toegaven, dat reeds büna 200 000 Pond Sterling voor de con structie van havenwerken op de bedoelde plaatsen was uitgegeven. De zaak zal thans door een rapport van de Mandaten-commlssle voor den Volkenbonds raad komen. I s: O - I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1