ONS BLAD Frankrijk van I s r Oostenrijk en het spel I s I I VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS Het nieuws van heden Sven Hedin thans te Peking Japan intrigeert Japansche vloot versterkt? DE NEUTRALISEERING OPGEGEVEN Arbeidsconflict bij Ford DE BAROMETER JOH. LAUWERS I f VRUDAG 27 JANUARI 1033 EEN FELLE KOUDE HEERSCHT OVER GEHEEL EUROPA Nervositeit te Berlijn Een tocht vol gevaren Na den opstand in Alwar BISSCHOPPELIJKE BELANGSTELLING Geen crisis te Parijs? Roosevelt’s plannen iUilllUIII///AMfZ* Bemiddeling tusschen Belgrado en Rome Engelsch ambtenaar voor regeling der belastingen Een herhaling van Luebeck Chiron verdedigt zyn financieele voorstellen DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN Van af Mei 1927 trok een groote expeditie onder bekwame lei ding door China Eisch van Araki in verband met Stalin’s rede Wat brengt de lersche stembus PAYGLOP 3 ALKMAAB Messes en Scharen F. Herder ALLE SOORTEN DEKENS FIRMA SIDONIUS DE JONG t De regeering wacht op een besluit van het Seniorenconvent By na 200 kinderen ziek geworden na inenting ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c, ingez. med. 40c p. regel,- idem op peg- één 55cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 Mislukte onderhandellngen met invloedrijke Chineezen Fabrieken in de V. S. voor onbe paalden tijd gesloten I ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 102 NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD gewennen o o de Sven Hedin (United Pree») i 4 «l ■V 9 De Centrum-fractie van den Riiksdag heeft hedenmiddag den huldigen blnnenlandsch-po- Utleken toestand besproken. Men heeft echter geen resultaat bereikt. NEW-DELHI, 36 Jan. (Reuter.) De Maha- radja van Alwar heeft den onderkoning voor Brltsch-Indlë, Lord Wllllngdon, verzocht een Engelsch ambtenaar te willen benoemen tot minister voor de Inkomsten, die aan bet hoofd der belastingen zal komen te staan, teneinde een regeling te treffen voor de districten in Al war, waar de heerschende ontevredenheid on- Hunne Hoogvaardige Excellenties Mgr. J. H- O. Janzen en Mgr. J. D. J. Aengenent, alsmede Mgr. M. P. J. Möllmann, Vicaris-Generaal van het bisdom Haarlem en dr. G. van Noort. deken van Amsterdam, bij de vertooning van de eerste film van de Eido- p hoon-Maatschappij JJas Meer ruft” in het Tuschtnkski-theater te Amsterdam. meer i het Ierland rijn in het voordeel van De Valera. Geen kabinetscrisis te Partje? Chéron doe* water bU den wUn. Nervositeit te Berlijn. Ven Schleicher wacht het Seniorenconvent af. Minister Araki wil de Japaneche vtoot evwn sterk maken als de Wneeisrhs Ameland geïsoleerd. Eervol ontslag verleend aan dr. H. Berger als buitengewoon hooglreraar te Utrecht. DUBLIN. 36 Jan. (Reuter.) Volgens de laat ste gegevens Is de stand van den lerschen ver kiezingsuitslag: De Valera 44. Cosgrave 38. Cen trum 4, Labour 5 en Onafhankelijke Labour L Cosgrave verloor tot dusver 8 zetels. Da Va lera won er 9, het Centrum 3 en de Onafhan kelijke Labour 1. Hoogste stand o* Trtjdn* nnr rau 761 Achteruit. BIJ de besprekingen der door hem ge we nsc li te bezuinigingen, kwam Chéron te spreken over de misbruiken bij bet toestaan van pensioenen aan oorlogslnvalleden. Hierbij werd nU echter ••«•••••••z4s»ss»s»»»»sst»»»ssts»»tet»«»»»ss»»»s»s»4ss»4MssMS***ss»M»**»»*M*M*a*M Mient 19 Alkmaar Tele*. 181 De Posterijen In 1838. De BrusoeL'che Zeodaagaehe bet koppel Pijnenburg—Schön. DETROIT. 38 Jan. (Reuter.) De Ford Motor Cy deelt mede, dat haar fabrieken ln‘ de Ver- eentgde Staten voor onbepaalden tijd sullen worden gesloten. In deze fabrieken zUn tn to taal 100.000 man werkzaam. Dit besluit is klaar blijkelijk een gevolg van het feit, dat onlangs 6000 arbeiders In d* carosseriefabrleken bet werk hebben neergelegd. PARIJS, 36 Jan. (Reuter). In de middag- ritttng van da Kamer werd vooreerst rapport uitgebracht door den algemeenen rapporteur van de financieele commissie. Lamoureux. Van de 146 artikelen van bet wetsvoorstel waren er ongeveer 100 uitgegaan van de regeering. De commissie was van meenlng dat bet momen teel niet onvoorwaardelUk noodlg waa een volledig evenwicht In de begroeting te bereiken De commissie beeft een ontwerp uitgewerkt, dat tn totaal 7.139 mlllloen opbrengt door be sparingen en nieuwe ontvangsten ten bedrage van >.663 mlllloen. (Chéron verlangt een bedrag op te brengen van 10.5 milliard). Nader wordt gemeld, dat de fabrieken thans door de politie bewaakt worden. Er hebben zich geen wanordelijkheden voorgedaan, doch er trokken demonstranten door de straten, die de werkwilligen van de carosseriefabrleken dwon gen zich bU de beweging aan te sluiten. Namena de Ford-fabrieken wordt verklaard, dat men niet in staat Is bet werk voort te zetten aonder de 6000 arbeiders, dia wegens loensverlaging het werk hebben neergelegd. TOKIO. 36 Jan. (Per telefoon.) In zijn Hoo- ger hulsrede verklaarde de minister van Oorlpg Araki met nadruk, dat wanneer de Chlneezen troepen naar Jehol bleven sturen, Japan ge noodzaakt zou zijn krachtige maatregelen te nemen. De verdere ontwikkeling der gebeurte nissen In MandsJoerUe en Jehol zou Japan er toe kunnen dwingen „een nieuwe politiek te beginnen". Wat hU hiermede precies bedoelde, weigerde Araki te zeggen. Uit Peking wordt gemeld, dat 800 Japaneche soldaten van Vrydagavond 8 uur tot Zaterdag ochtend een manoeuvre zouden houden tus- aeben de diplomatieke wijk en de Chlneesche zakenwijk te Peking. Op grond echter van krachtig protest der Chlneesche stadsoverheid en van de diplomatieke vertegenwoordigers, werd den Japanschen soldaten bevel gegeven weer in bet kamp terug te keeren. (United Pr ras) Naar van Nat.-Soc. zijde wordt vernomen, heeft Goering, in opdracht van Hitler, een on derhoud gehad met Strasser. Misschien had dit onderhoud ten doel een onderhoud tusschen Hitler en Strasser voor te bereiden, doch dit is niet met zekerheid be kend. Nederlandach schip In nood ap den BMn M Coblena. Te Amsterdam is een groote party nagemaakte rtJwielbeteaUngpteatjea in beslag genomen; vier arrestaties. Voorschotten op de subsidies aan oukleaorw kamen door minister Bays loegezegd. Dr. J. E. baron de Vee van Steenwtfk benoemd lot burgemeester van Zwolle. Ernstige verkeer»belemmering daar Ijsgang; da groote rivieren liggen dicht. PARIJS, 38 Jan. (VD.). Een aangelegenheid, die levendig aan bet te Luebeck voorgevallene herinnert, houdt de openbare meenlng in Bour bon -Lancy thans bezig en baat groote ongerust heid. BIJ Charolles zijn nJ. sedert 30 December JJ. niet minder dan 173 kinderen tengevolge van een Inenting ziek geworden. Een der kin deren Is twee dagen na de Inenting gestorven, zeven anderen, wier toestand nog zorgwekkend is. bevinden z-Ch-onder voortdurende medische observatie. Op 30 December vond In het plaatsje van overheidswege oen Inenting plaats tegen dlph- terle. Reeds den volgenden dag klaagden de geënte kinderen over pijn op de plaats van de .nentlng, terwijl enkele dagen later hooge koorts optrad, gepaard met zweren en gezwollen plek ken. By bijna alle kinderen moest operatief in gegrepen worden, teneinde den etter te verwij deren. Ofschoon het onderzoek nog niet geëin digd is. beweert men reeds, dat de entstof niet goed geweest ia. niets vernomen heeft. Begin 1933 hebben de geoloog Norin en dr. Ambo't, die astronoom en cartograaf is. samen gewerkt, doch later zijn zij uiteengegaan, en terwijl Norln een tocht ondernomen heeft van Jarkand via het massief van de Karakoroem naar Kasjmir, is dr. Ambolt van Tennillk naar het Oosten getrokken, teneinde het noordelijk deel van Tibet te verkennen en uit te komen In de stad Toengwang In de provincie Kansue. In Zweden heeft men de hoop nog niet ver loren, dat dr. Ambolt veilig en wel terecht zal komen en men denkt daarbij aan de groote moeilijkheden, welke zooveel andere leden der expeditie op hun gevaarvolle tochten hebben ondervonden. Het kamp van Dr. Bexell Is bijvoorbeeld door bandieten overvallen, die hem van al zijn in strumenten beroofden. Een geheelen winter heeft men geen bericht gehad van de groep Hoerner, waardoor groote ongerustheid Is ontstaan. Verleden jaar heeft dr. Norln alle dieren van zijn karavaan alsmede wapens en bagage ver loren. Dr. Ambolt, die sedert 4 jaar deel uitmaakt NEW YORK, 36 Jan. (Reuter.) Volgen* mb Interview met een van de raadslieden van Roo sevelt staan op diens program de ratlonaliMtte van de Inter-gouvernementeels schulden, ver laging van de rente, gebaseerd op de capaciteit ran den schuldenaar om In koopwaar en gel den te betalen, hierbij rekening houdend met den goud-voorraad. Ook hoopt hij den handel op het buitenland te ratlonallaeeren, vooral ten aanzien van de toltarieven, en vermoedelijk zal hjj pogen met Rusland in contact te komen. •w- yolgens verdrag is de aaneensluiting ran Oostenrijk bij Duitschland voor de eer ste twintig jaren uitgesloten. Dit feit geeft Frankrijk, eeuwig, haast zlekelljk bezorgd voor zjjn overigens door t allersterkste leger ter we reld beschermde veiligheid, In geenen deele rust. Even zoo weinig als het maar rust kan vinden ten opzichte van zijn Oostelijke grenzen, hoewel deze door de volledige ontwapening van de Rljn- land-atae toch schier meer dan rede’ük in vei ligheid verkeeren. Ten opzichte ran Oostenrijk zelf komt het ook maar niet tot rust. Integen deel, de mogelijkheid, dat Oostenrijk een rol, U' het dan ook een zeer onvrijwillige, zou kunnen •pelen in een mogelijk Balkan-eonfllct, doet *Ue wat verdoezelde zorgen weer opteren in oude nadrukkelijkheid. Sedert Frankrijk rich wil opwerpen als bemiddelaar tusschen Rome en Belgrado, ziet het Immer nieuwe per spectieven in de eigenlijke beteekenls van Ooe- tenrljk. Het bovengenoemde Keulsche Cen- trumsorgaan weet selfs te verzekeren, dat, trots alle dementi's van een plan, om Oostenrijk ie neutrallseeren. het absoluut geen verwondering zqu behoeven te verwekken, wanneer er weer een nieuw „constructief plan" zou opduiken ter stabillseerlng der toestanden en verhoudingen op den Balkan. De politieke debatten, die da delijk werden vastgeknoopt aan bet neutrali- seerlngsplan. zjjn reeds daarom buitengewoon belangwekkend, omdat zij aantoonen, dat Frankrjjk^tar toenemende mate zich bewust wordtvan de gevaren, die ontstaan zijn voor zich zelf en den wereldvrede tengevolge van zijn gegeven en in stand gehouden waarborg van den tegenwoordlgen ..status quo” op den vulkanischen Balkan. ■W—enige weken geleden zwierden er allerlei rl geruchten door de Europeesche wereld J—over het na den oorlog zoo deerlijk ver minkte Oostenrijk. Frankrijk zou het plan heb ben opgevat, om de overgebleven erbarmeiyke Torso van het aloude Habsburgsche Rijk, naar de wijze van Zwitserland, ten eeuwigen dag* te doen neutrallseeren. Het plan werd gede menteerd, maar dat neemt niet weg, zooals de goed geïnformeerde „Kölniscbe Volkszeltung treffend opmerkt, dat Oostenrijk in bet wereld politieke spel van Frankrijk blijkbaar een gansen nieuwe beteekenls beeft gekregen. Oostenrijk was tot dusver altijd een nachtmerrie in ver band met den dreigenden „Anschluss” bf Duitschland. Deze nachtmerrie heeft zich ietwat vervluchtigd. Maar daardoor Is een andere ^U- pendrUcken” in de plaats getreden: het element der tegenwoordige Oostenrtjksche betrekkingen met Italië. De Fransche senator Henry de Jou- venel Is in buitengewone zending naar Rome vertrokken. Voor zijn vertrek liet hij dóórsche meren, dat hl) het ox als zijn taak opvatte, cm alle kwesties te regelen, die m verband staan met Oostenrijk. Het Fransche Departe ment van Bultenlandsche Zaken Is reeds langen tijd bezig, om de moeilijkheden tusschen Joego slavië en Italië zoo veel mogelijk weg te wer ken. Frankrijk Is namelijk beducht, dat, in geval ran een conflict tusschen beide landen. Oos tenrijk er in zou kunnen worden betrokken, doordat Italië het Oostenrljksche gebied van Karinthlë als opmarschgebied zijner strijdkrach ten zou willen gebruiken. De „riekemari’’ Oos tenrijk zou daar natuurlijk niets tegen kunnen doen. Het is ten eenen mate niet in staat, om zelfs aUn neutraliteit te verdedigen. Een of andere internationale rechtspositie van Oosten rijk. boe men deze ook moge noemen, zou een «pmarsch door Kartnthl* maken tot «M schen ding ran internatlonaa^-secbt en voor Italië de Mraarste gwrolam hebban. BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR Twlnfoon Adminiitrntin 433, Rndnctin 633 ABONNEMENTSPRIJS P«r kwartaal vooc Alkmaar f Voor buitan Alkmaar f 2.85 Mat gaillustraard Zondagtblad 10.60 hoogar Dagblad uitgagavan door da N.V. Drukkarij De Spaamettad - Haarlem langs tot een opstand onder de Meo'a heeft geleld. Lord Wllllngdon zal dit verzoek InwlUlgen en een tweeds verzoek van den Maharadja, om een bekwaam Engelsch politle-offlcler tot hoofd inspecteur van politie In Alwar te benoemen, In overweging nemen. De opstand onder de Meo’s 1* grootendeels bedpeld geweest als protest tegen de wijze van belastingheffing en de benoeming van een En gelsch ambtenaar kan ongetwijfeld tot een verbetering lelden. BERLIJN, 36 JanZjS^b.) De geruchten om trent een nieuwe “formatie van |wt kabinet worden steeds positiever. Het schijnt, dat Hitler niet meer het kanselierechap tn een eventueel nieuw kabinet eischt. doch bereid is zonder meer zitting te nemen in een nieuwe regeering. Men weet echter niet, of hier sprake is van een regeering-von Schleicher ^^vEfa een geheel nieuw kabinet. Als leiders van een nieuw presldlaal-kablnet worden genoemd von Papen. Goering, Hugen- berg. Frlck en von Stuelpnagel. De persdienst van de NB.DA .F deelt mede, dat de hedenavond verspreide geruchten over een tolereeren van het kabinet-von Schleicher door de nazi’s absoluut onjuist zijn. Van regeeringszljde wordt verklaard, dat Rljkskanseiler von Schleicher eerst na de be slissing van het Senloren-convent. welke mor gen absoluut moet vallen, een onderhoud zal hebben met president Von Hindenburg, tenein de zjjn houding te bepalen. Naar verluidt, aal van Schleicher dan ook voorstellen maatregelen te nemen, teneinde te voorkomen, dat onlusten, zooals gisteren te Dresden, niet meer zullen plaats hebben. van de expeditie Sven Hedin. Is een grondig kenner van de toestanden In Centraal-Azlë en daar zijn uitrusting en kaarten uitstekend zijn wordt de moge’ljkheld dat hjj verdwaald ia, bijna uitgesloten geacht. Wel zijn de moeilijkheden In Tibet door de hevige koude en de raak voorkomende sneeuw stormen greater geworden en wellicht zUn ver schillende dieren bezweken, waardoor ongetwij feld op een aanzienlijke vertraging gerekend moet worden. Inmiddels begint Sven Hedin te Peking zijn onderhandellngen met de Chlneesche autoritei ten, die oa. de kwestie zullen betreffen van het vervoer naar Zweden der door de expeditie ver zamelde voorwerpen. Hoewel het werk In China binnenkort wordt gestaakt en de expeditie ontbonden, blijft er nog een zware taak over, die verscheidene jaren in bes’ag zal nemen, t.w. de rangschikking en catalogiseerlng der verzamelde voorwerpen. TOKIO, 36 Jan. (Per telefoon). De Japansche minister van Oorlog. Araki, hield heden in het Hoogerhuis een rede over Japans verhouding tot Sovjet-Rusland. Araki verklaarde, dat Japan voor de bescher ming zijner belangen en tot handhaving der rauighald MB luchtvloot rnOMt aanachaften, (Be even sterk 1* *1* de Russische. Japen* veiligheid kon slechts gewaarborgd worden, wanneer het beschikt over een lucht vloot die voor alle gebeurlijkheden voldoende was. Uitvoerig hield Araki zich bezig met Stalin’s rede voor het Centrale Partijbestuur, waarin deze verklaarde, dat het onderdeel van het Vijfjarenplan, om een aantal bedrijven voor de productie van oorlogsmateriaal In te richten, niet volkomen kon worden doorgevoerd. Deze woorden van Stalin kunnen volgens Araki beteekenen, dat „Rusland een aanval van Japansche zijde vervracht of dat Rusland voor nemens is Japan aan te vallen." Dit was de eerste maal, dat Araki Rusland tn het Parlement noemde en openlijk de gespan nen betrekkingen tusschen beide landen uit eenzette. In politieke kringen is men betrekkelijk opge wonden. Men veronderstelt dat Araki een uit breiding der Japansche luchtvloot verlangt, om dat volgens militaire kringen de munitie- en industriebasls van Osaka niet voldoende beschut is tegen een Russlschen luchtaanval vanuit Wladlwostock. door rechts onderbroken, zoodat Cheron uit riep: „Onze financiën loopen gevaar, mijn ambt gebiedt me, dergelijke misbruiken bekend te maken". Tenslotte verklaarde Chéron, dat men zich voor het oogenbllk met een bedrag van 7 in plaats 10 milliard aan bezuinigingen tevreden zou kunnen stellen. Deze verklaring werd door links levendig toegejuicht. Nadat nog twee sprekers aan het woord waren gekomen, werd de Kamer verdaagd tot morgenochtend. n de laatste dagen blijkt uit de Fransche pers voortdurend de wensch van Joego slavië, om een nlet-aanvalsverdrag met Italië te sluiten. Tevens blijkt uit de Fransche pers, .dat Frankrijk op het oogenbllk zich koorteachtig bezighoudt met al de netelige vraagstukken van het eeuwig stekend Balkan- probleem. Zoo komt er bijvoorbeeld geen einde aan de discussie over de noodzakelijkheid, om Italië vrije hand In Albanië te laten. De Joego slavische geallieerd» ran de zenuwachtige Marianne verkeert namelijk In buitengewoon moeilijke omstandigheden. En er zou daarom enorm veel gewonnen worden, wanneer er rust en veiligheid ontstond in en voor het ko ninkrijk van Konlng Alexander, den heerscher over drie zoo verschillende volken, als de Ser- ven. Kroaten en Slovenen nu eenmaal zijn, welk rijk een der meest verwondbare plekken is van het uitgebreide Fransche alllantle- systeem. Kans op die rust, op die veiligheid is er, wanneer de bemoeiingen van bet fascistische Italië van de Joegoslavische provincie Dal- matlë zouden kunnen worden afgewend en op Albanië worden geconcentreerd. De pogingen, cm Oostenrijk door politieke vrlendelljkheidjes en zoogenaamde bevoorrechtingen aan zich te verbinden, heeft Frankrijk klaarblijkelijk opge geven. Aan den Quasi d’Orsay heeft men het nuttelooze van deze pogingen reeds lang inge zien. wat klaar blijkt uit de laatste diploma tieke onderhandellngen over de nieuwe leening aan Oostenrijk, waarbij zelfs Belgrado en Praag zich toeschietelijker toonden dan Parijs. In Fransche parlementaire kringen Is de sym pathie voor Oostenrijk al heel gering. De te genwoordige linksche regeeringspartyen voelen niets voor de oude Fransche leenlngspolltlek. Zij oefenen scherpe critlek op de ontwikkeling der „Helmwehre’’ en op de beweerde wapen- tondlngen naar Hongarije, terwijl de rechtsche Partijen steeds sterker haar ontstemming too nen over het ten hemel schreiend huishoudelijk wanbeheer van het waterhoofd Weenen door de Austro-marchisten. De Fransche socialisten, wier Invloed op het kabinet- Boncour niet ge ring Is, elschen zelfs met het oog op de be weerde wapenzendlngen van Italië door Oosten- UJk naar Hongarije, dat alle reeds toegestane betalingen aan Italië zullen worden stopgezet •a dat er een zeer scherpe druk op Weenen «al worden uitgeoefend. PEKING. 36 Jan. (Eigen bericht.) Na de be zetting van SJanhalkwan zouden, volgens be- richten uit Chlneesche bron, de Japanners ge tracht hebben in Noord-Chlna ten Zuiden van den Grooten Muur een separatistische beweging te ensceneeren. om met Peking als centrum een soort bufferstaat tusschen het door Nan king beheerschte China en Mands.oerlje op te richten. In de eerste plaats had men zeker ver wacht, dat Tsjang Hsue Llang zich tegenover de Japanners toegeeflijk zou hebben getoond. Deze hoop werd de bodem Ingeslagen, daar Tsjang met alle kracht tegen de Japanners m Jehol optrad. Daarna zouden de Japanners met den vroe- geren president Tuantsljul. die In Tientsin woont, Hanfutsjoe, den goevemeur der provin cie BJantoeng, die het vorig Jaar kwestie met de Chlneesche centrale regeering gehad heelt, en Yen 81 SJau, die twee jaar geleden In Sjan st is afgezet, In verbinding zijn getreden, om deze drie mannen, die in Noord-Chlna over een sterken aanhang beschikken, tot een opstand tegen Tsjang Hsue Liang en tot afval van de centrale regeering te bewegen. De onderhande llngen, die met Tuantsljul te Tientsin in het geheim gevoerd zouden zijn, moeten tamelijk gunstig zijn verloopen. want een paar dagen geleden werd door het Japansche gezantschap te Peking verklaard, dat de vooruitzichten op nieuwe vijandelijkheden er zeer goed vooreton- den. Naar echter uit kringen, die nauwe relaties met Tsjang Hsue Llang onderhouden, gemeld wordt, zijn de onderhandellngen volkomen mis lukt. Als een bewijs hiervoor wordt aangevoerd, dat Tuantsl.ul naar Nanking is vertrokken Te Nanking zal Tuantsljul met Tsjang Kal-8jek over de tegen de Japanners te nemen maatrege len beraadslagen. Intusschen is Tsjang Hsue Llang, die ook in Nanking vertoefde, weer naar Peking vertrokken. Van Japensche zijde wordt nu ontkend, dat met Tuantsljul onderhandellngen zijn gevoerd. De Japansche gezant te Peking verklaart, dat men sinds het begin der tegenwoordige crisis met Tuantsljul In het geheel geen voeling t heeft gehouden. De Japanners zouden in geheel niet de bedoeling hebben, zich met oe Interne aangelegenheden van China te be moeien, om op dese wijze hun program in Mandsjoerlje uit te voeren. De „Völklsche Beobachter" bericht, dat N. 8. D. A. P. in het seniorenconvent van den Rijksdag heeft verklaard, dat de party geen nieuwe voorstellen wil indienen. De voornemens, om In den Rijksdag weder om de Winterhulp en de Noodverordening van Ju’.i ter sprake te brengen, zün vdbrloopig op geheven. aangezien de regeering verklaart, dat geen geld voorradig Is. zoodat eventueele be sluiten toch niet uitgevoerd kunnen worden. De beslissing, of 4 Februari de Rijksdag zal worden ontbonden, ligt echter geheel bjj den Rljkspresldent. Wij weten niet, of deze dan eindelijk tot de overtuiging is gekomen, dat alleen Hitler redding kan brengen. D8 bekende Zweedsche ontdekktogsrelslger M Chiba en Tibet, Sven Hedin, Is dezer dagen in Peking aangekomen, waar binnenkort oox de leiders van de onderafdeellngen der expedi tie, hl. Hoerner, Rohlin, Bexell, Norln en Am- boit, die op groote afstanden ran elkaar hebben gereisd, worden verwacht. Daar de concessie der Chlneesche autoriteiten in Mei 1933 af loopt. zullen thans besprekingen moeten worden gevoerd over de ontbinding van de expeditie, die begonnen is in Mei 1937. Van alle leiders zijn goede berich ten ontvangen behalve ran dr Ambolt, die eind November van het vorig jaar m Peking terug had moeten zijn, en van wlen men se dert langen tijd 760

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1