ONS BIzAlD De opstand der anarchisten De houding van s koning Boris F 1 Het nieuws van heden Gaat Schleicher heen? Het stilgelegde Fordbedrijf Consistories in het Heilig Jaar VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS DROEFHEID ONDER DE KATHOLIEKEN DE BAROMETER vij Vorstelijke verloving e De H. Vader Prefect der Propaganda? Regeering Boncour gevallen JOH. LAUWERS ZATERDAG 28 JANUARI 1933 n DE IJSGANG IN DE RIVIEREN Met 197 stemmen in de minderheid 5 G ES Koningin Giovanna Microscopen Absolute meerderheid voor de Valera? REVOLUTIE ZONDER LEIDERS Carnefs financieele politiek ’s Konings daad zal geen zegen brengen Groote taxistaking te Weenen Von Papen weer Rijks- kanselier? Tot den avond vóór de doopplech tigheid wist niemand iets van Boris’ besluit om het prinsesje orthodox te laten doopen Verkeer in de binnenstad door chauffeurs stilgelegd Waarschynlyk zal president Von Hindenburg reeds heden middag een beslissing DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN N.V. Ned. Verzek.-Maatschappij St. Willibrordus Utrecht, Catharijnesingel 48 Hoofdinspectie Amsterdam Adm. de Ruijterw.242, Tel. 82797 Ksnitaal- ai Volksverzekering -pc I PATGLOP3 ALKMAAR Kompassen en De „inneming” en „herovering” van Tabernes de Validigua Zyn pers juicht reeds en eischt afscheiding van Engeland De sleepbooten liggen gereed voor het moeilijke werk, nu de scheepvaart op de rivieren door de vorst ernstig wordt belemmerd Ford geeft de schuld aan zekere bankiers J S w iur De H. Vader Prefect der propaganda Fide? Franache regeering gevallen. i to Ftnsterwolde dear ie nd. Politieke hoogspanning te Berlijn. irus Urk geïsoleerd. nieuw O O TL nemen. mr jn 37 !B (Van een bUzonderen correspondent) ULT s 9 Spaansche jeugdige N aur vju: 76S van In- ark es k L Naar United Press nader telefoneert, was de staking gericht tegen een nieuwe oenzlnebelas- tlng en tegen andere bepalingen der regeeiing betreffende het taxlverkeer. De mis MJ- het nu toe Is nog geen enkele candldaat van de partij van De Valera geslagen. Het blad van De Valera .Jrlsh Press" schrijft: Het lersche Volk heeft geantwoord. Het »s het antwoord van een man. het Is een der meest grootsche gebeurtenissen in de lersche geschie denis. Misschien zal de Engelsche minister voor de Dominions zich over het resultaat verheu gen. Het is een bittere ervaring voor hem en de Engelsche regeering. In plaats van een vernie tiging van de lersche natie, zijn thans zijn eigen vrienden vernietigd. Ford geeft de schuld van de stillegging zijner fabrieken aan zekere bankiers. 1»; W, ge ste iur. de 3m aas fan ond des en- Brandstoffentoeslag met f 0.50 per week ver hoogd voor de kleine gemeenten. Taxlstaklng te Weenen. De chauffeurs verlam men het verkeer. Kampioenschappen schaatsenrijden van Fries land. Hoogste stand op zaterdag g Achtera!) nd. Mis ■oor de mis, 'oor uit lot Lof Manufacturen-magazijn brand vernield. »- 'an der den De Valera wint I dat hjj een absolul krjjgt. i: :re en es, en gen van dag en; de if a dje. oo- fa- leid De rivieren onbevaarbaar, groote stagnatie hier en daar. 5 i- nen rai- üe, iur Ue. re. J nd; noe lijk blijk van genegenheid en achting wil ge ven aan de geloovlgen van de missles, door zelf het ambt van Prefect der Propaganda op zich te nemen. Wat de benoeming van nieuwe Kardinalen betreft, daarvoor zal nog In andere consistories, waartoe het Heilig Jaar aanleiding geeft, ge legenheid bestaan; maar ook nu is daarom trent nog niets met zekerheid bekend. BERLIJN. 3 Jan. RUkskanselier von Schlei cher zal Zaterdag om 12.15 uur door den RUks- presldent in audiëntie worden ontvangen. BU t vra gen den Pjjksdag ta ontb nden. De ontbinding zou, naar verluidt, gemotiveerd worden met het feit, dat In den Rijksdag een motie van wantrouwen in net kabinet zal worden aange nomen. In politieke kringen neemt men aan. dat de Rljkspre-ldent reeds Zaterdag zijn be slissing zai nemen. Vermoedelljk zal in dit on derhoud ook ter sprake komen de gedachte van een burgvrede van «en half jaar, anderzijds de noodverordening voor den rust in het openbare leven. In ernstige politieke kringen hield men heden avond sterk rekening met de mogelijkheid, dat het morgen tot een aftreden van het rijks- kablnet komen kan. Deze geruchten schijnen samen te hangen met heden ondernomen po gingen. om uit het parlement of het Harzburger front een andere regeering te vormen. Hierbij speelt de naam van von Papen een aanzienlijke rol en verder het feit, dat Adolf Hitler heden weer te Berlijn is aangekomen. Hitler had van middag eei, langdur.ge bespreking met verschil lende Nat -Soc leiders ten huize van Rijk.dag- voorzltter Goering. Het bericht, als zou Adolf Hitler tevergeefs aan Gregor Strasser om een bespreking hebben ver zocht, wordt door het Rljkspersbureau der NS. D A P. geheel onjuLt genoemd. De RUksdagfractle der Centrumspartfj heeft Vrijdag vergaderd over den potdeken toestand. In het bijzonder zijn soclaal-polltleke voorstellen behandeld. Er zouden geen besluiten zijn ge nomen. Merkwaardig 'is. dat het seniorenconvent beden besloot.-Dinsdag wel de regeeringsverklaring op den Rljksdagagende te plaatsen, maar niet de communistische motie van wantrouwen. Men wil eerst uitvoerige debatten over de regeerings verklaring voeren. nog steeds. De kans Is groot iota meerderheid in den Dall NOORD-HOLL ANDSCH DAGBLAD KOPENHAGEN. 37 Jan. (Reuter.) Alhier ta de verloving aangekondlgd van prins Knud. zoon var* koning Christiaan van Denemarken, met prinses Caroline Mathilde, rinebrer van prins Harold. ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 103 BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS: Per kwartaal voor Alkmaar f 2. Voer buiten Alkmaar 12 85 Met geïllustreerd Zondagsblad f 0 60 hooger Dagblad uitgegeven door de NV Drukkerij De Spaarneslad Haarlem Wetsontwerp In verband met aflossing Ned.- Indlsche pond-sterllng-leenlngen. woord moest gehouden worden in zooverre het niet in strijd was met de Bulgaarsche consti tutie Deze eischt. dat de troonopvolger de or thodoxe geloofsleer aanvaardt en belijdt. Er scheen dus geen twijfel mogelijk: t prinsesje zou katholiek g.doop. worden. Hoe groot was da- ook de teleurstelling en de droefheid der katholieken van Bulgarije toen zij Maandag 16 Januari plotseling verna men. dat het eerste kind van Giovanna, het prinsesje Marie Louise orthodox gedoopt was Wat was er dan op dien bewusten Zondag ge beurd? Zaterdagavond teger 10 uur ontbood de Eer ste Minister-President Mouchanov. den ortho doxen Aartsbisschop van Sofia. Mgr. Stephan In een kort onderhou werd Mgr. Stephdh op .e hoogte gebracht van s konings wil. Boris had het besluit genomen, dat het kind op'-Zoh- dag 15 Januari, ir de koninklijke kapel ortho dox sou worden gedt ot en dat de plechtigheid door Mgr. Step ran -ou verricht wc len. Zondagmorgen tegen 9 uyr was de Aartsbis schop met zijn priesters oezlt de gebeden te lezen, die het toedle en van net doopsel voor afgaan toen de zoning zelf het kind ging halen bU de kóhlngin. HU racht het In de kapel en nadat het doopsel en het vormsel door Mgr Stephan waren coegedlend. uracht hU het prin sesje weer bU naar moeder temg. Na de doopplechtigheid werden enkele rede- heid. Toen Bened'ctus XV In 1917 de Congre gatie voor de Oostersche Kerk stichtte, en daarvan zelf, Prefect wilde zijn, beteekende dat een bijzonder bewijs van achting en genegen heid voor de katholieken van den Oosterschen Ritus, die aldus in een zeker ambteHJk op zicht met de Katholieken van den Wester- schen Ritus werden gelUkgesteld. Men zegt nu. dat Paus Plus XI, de Miss e-Paus. een derge- LONDEN. 37 Jan. Hedenmiddag was de totaal-uitslag der lersche verkiezingen, loopen- de over 153 zetels, nog steeds niet bekend. De Valera had toen reeds 68 zetels, Cosgrave 38 zetels, de Onafhankelüken 1 zetel, het (tantrum 9 zetels en de ArbelderspartU 7 zetels. Alle kabinetsministers van De Valera zUn herkozen en wel in doorsnee met meer stem menwinst dan bij de vorige verkiezingen. Tot PABUS, M Jaa. (Beater.) De lag—riaa Paal- Boncour is hedenmorgen vroeg bjj de beraad slagingen over het regeeringsvoorstel de directe belastingen met 5 procent te verhoogen met 350 tegen 193 stemmen ten val gebracht. Dit stemresultaat werd verkregen, doordat de socialisten geweigerd hadden, xich bij de stemming over dit regeeringsvoorstel bU de ra dicalen en repabUkeinsch-soeialtaten aan te slatten. Over het regeeringsvoorstel toé verhooging der directe belastingen met 5 procent was in de financieele commissie der Kamer niet beraad- dez* Schjelcher volmacht slaagd. De financieele Kamer-ccnunissle had de te rugtrekking van de betreffende paragraaf ver laagd. Minister-president Paul-Boncow heeft bU de stemming in de Kamer over deze terugtrekking de kwestie van vertrouwen gesteld. gen en probeeren de gedwongen registratie te voorkomen. Later gelukte het de politiemacht, die met volle 7000 man op de been was. de auto’s terug te dringen. Ook het garnizoen van Weenen was gecon signeerd. De openbare gebouwen waren In den loop van den middag door militairen bezet. Voor zoover de auto’s door de chauffeurs wa ren verlaten, werden zU door auto's van het leger naar de standplaatsen In de buitenwijken gesleept. Tegen zeven uur was de weg door de binnen stad vrU. De uit 11 personen bestaande commissie welke de blokkade In de binnenstad bad geor ganiseerd. werd gearresteerd. In totaal zijn 80G tot 1000 taxi's betrokken geweest bU de blok kade in de binnenstad. SOFIA, Januari. Vroolük beieren de klokken* in den vroegen wintermorgen, dot dreunen de kanonnen Lit de forten rondom de hoofdstad. Sofia viert feest, de bijde verwachting is werkelUkhelo ge worden; ’n klein teer prinsesje lacht t jube lend volk >oe. De koningin. Giovanna, is voor de eerste maai moeder geworden. Overal zlpgt t volk zUn vreugde uit; zelfs in de afgelegen gehuchten der bergen heeft de blijde tUdtns een zonnestraal gebracht te midden van lee-t en armoede. In de hoofdstad was de geestdrift onbeschrUf- lük; geen wacht was in staat het volk te be letten het paleis binnen te dringen. De koning moest op het balkon verschUnen om de geluk- wenschen van duizenden onderdanen te aan- hooren. Ook de katholieken deelden in de algemeene vreugde. Helaas I Hoe spoedig zou droefheid op t verblUden volgent. Prinsesje was den 13en Januari geboren en Iedereen verwachtte dat 1 gedoopt zou worden in de katholieke kerk, na de aankomst van Italië's koningin. Toen koningin Giovanna nog in blUde ver wachting was. hadden de Bulgaarsche dagbla den reeds lange beschouwingen geschreven over de opvoeding ter kinderen van net Bulgaarsche vorstenpaar. Zelfs de orthodoxe couranten wa ren van meening dat alle kinderen, uitgezon derd fle kroonprins, kath ek edoopt moesten worden De _oning Immers had zUn woord gegeven bU het huwelUk met Giovanna An dat WEENEN. 37 Jan. (V. D.) Geheel onver wachts is een door de bezitters van taxi-auto’s aangekondigde demonstratie gehouden, welke het gehee'.e verkeer in de binnenstad van Wee nen heeft stilgelegd en bet verkeer in de ge- heele stad ernstig beihoeilUkt. Tegen drie uui verschenen op alle drukke verkeerspunten m de binnenstad taxi's, welke ui<. verschillende richtingen kwamen aanrUden en op deze plaat sen bleven stilstaan, waardoor ook het verkeer met vrachtauto's onmogelijk werd gemaakt. Op deze wUze werd het verkeer in de blnnenstao geheel stilgelegd, waartoe betrekke'ljk welnis wagens noodig waren. Het schünt zoo goed als uitgesloten, dat de chauffeurs gedwongen kun nen worden door te rijden. De chauffeurs elschen een verlaging der drukkende belastln- Inleidende besprekingen betreffende handelsverdrag met Duitschland. voeringen gehouden waarin de koning gelukge- wenscht werd. In het bUzonder onjdat hU ge handeld had. zoowel volgens zUn eigen overtui ging als volgens het verlangen der Bulgaarsche nsdie Verscheidene omstandigheden die de woord breuk van koning Boris nog beter in het licht stellen dienen hier te worden genoemd. Tot den avond voor de doopplechtigheid wist niemand iets van hetgeen ging gebeuren. De ministers en hooge ambtenaren werden op het paleis ontboden en vroegen zich af waarom zU zoo plotseling bU elkaar werden geroepen. Allen waren dan ook zeer verwonderd, toen zU bet besluit van den koning vernamen. En waarom moest dat doopsel zoo plotseling geschieden? Het Is geen zeldzaamheid bU de orthodoxen, dat het doopsel pas een maand na de geboorte wordt toegediend. Waarom heeft men de komst van koningin Helena niet afge wacht? Men wilde een ieder stellen voor een voldon gen feit, zoodat niemand Boris kon dwarsboo- men. Welken indruk moet het orthodoxe doopsel van haar kind op koningin Giovanna niet ge maakt hebben? Dat zai misschien eeuwig geheim blUven Heeft zij geweend, zooals toen zU besefte wat er gebeurde bj) haar huwelUk te Sofia? Welk vertrouwen kan men stellen In koning Boris die zoo schandelijk zijn eerewoord heeft verbroken. Helaas! moeten wjj niet zeggen dat de zonde des vaders gestraf wordt inzUnklnd? Zooals koning Ferdinand handelde uit politiek belang en prins Boris aan de schlsmatleker. overleverde om de gunsten van Rusland te winnen, zoo offert koning Boris zUn kinderen op en waarom? Is de koning wel zeker, dat het lot van Fer dinand hem ook niet zal treffen? HU die on trouw werd aan het plechtig gegeven woord, vreest hU niet dat het Bulgaarsche volk zich tegenover hem zal gedragen zooals hU heeft gehandeld tegenover God? Uit de dagbladen heeft Nederland vernomen, hoe z. H. de Paus door ZUn Nuntius. Mgr Roncagli geprotesteerd heeft, zoowel t? den eersten minister als bU den koning zelf. Minis ter Mouchanov antwpordde. dat hetgeen ge- bfurd was de ultdrukl aj was van den wil van het volk, van de Bulgaarsche regeering en van den koning. Laten wU de geschiedenis niet voorultloopen. In elk geval zal 's konings daad geen zegsn over het land der Rbodopen brengen. WU zullen deze correspo ndentie eindigen met da woorden van een hooggeplaatsten. oprechten schis matiek: ..Na zulk een daad van onzen vorst kunnen wU het ergste Vreezen. Laten wt bid den dat God niet een tweede maal ons arm beproefd vaderland treft wegens de trouwe loosheid van hem. die voor leder een ridder moest zUn en die helaas de plcchtigsta beloften zoo achandelUk geschonden heeft.** keljjk meester kon blUven. De redeneering in regeeringskrlngen was de volgende: ..als wU preventief optreden, voor komen wU thans den opstand, maar de opstan- LONDEN, 37 Jan. (V.D.). In een telefonisch onderhoud met de ..Evening Standard" beeft Henry Ford verklaard, dat de sluiting van zUn bedrijven te Detroit verband houdt met de machinaties van zekere bankiers, die trachten de controle te krugen op het Ford-concern. Zekere concurrenten zouden, door deze han- kiers gesteund, tegen hem manoeuvreeren, ten einde te verhinderen, dat ook nog slechts éèn wagen zUn fabriek zal verlaten. Ford weet dat en hU weet ook. wat hem te doen staat Hun succes zal slechts enkele uren duren. Ford zal zUn vijanden bestrijden en bewijzen, dat de fa bricatie van Ford-wagens niet kan worden stop gezet. Dit zal veel geld kosten, doch daaraan zal niets te veranderen zUn. Voorts verklaarde Ford, dat het de grootste verrassing van zUn leven is gewee-t, toen hU Donderdag hoorde, dat 6000 werklieden der Brlggs-Cy„ welke de koetswer ken voor de Fordfabrieken vervaardigt, de werk plaatsen hadden verlaten, zonder daarvoor een bijzondere reder» op te geven. Ford laakt deze werklieden niet, want zU hebben willen werken: HU gelooft ook niet, dat getracht zal worden hem te dwingen gUn carrosserlin bU andere fir ma's te laten maken. Wat zUn eigen arbeiders betreft, onder hen oevlndt zich geen enkele, die wil staken. Het feit, dat zU op bet oogenblik niet kunnen werken, beteekent niet dat zU sta ken. De toestanden bU de Ford-bedrUven zijn op het oogenblik ten volle bevredigend. Berich ten. dat de fabrieken door de politie worden bewaakt; zfjn geheel onjuist. Omtrent het stilleggen van Ford-fabrieken wordt nader uit Detroit gemeld, dat hierdoor in totaal 150.000 arbeiders worden getroffen. BU de FordbedrUven wordt per dag ongeveer een mlllloen dollars verloren. len g<an als men het relaas leest, dat de cor respondent te Valencia van ..El Sol" aan zUn blad zond over de -inneming” en de .Jier- cverlng" van Tabernes de Valldlgua. Om Valencia groeien, zooals leder weet, de sinaasappelen. De .Jiuerta" is een rijke streek en de landarbeiders verdienen er 15 tot 18 pesetas per dag. een zéér voldoende loon. Niet temin: de anarcho-syndicalist is aan zUn eer en overtuiging verplicht ontevreden te zUn. En toen op den 9en Januari het bericht van den opstand Tabernes de Valldlgua bereikte, wier pen de arbeiders er op staandsn voet het bui tje of een ander werktuig bU neer en gin gen op weg onder den kreet: „Geen God. geen meester!" Wie hun vroeg wat zy doen gingen, antwoorden zU onvervaard: „WU gaan de vrUe anarchistische republiek stichten.” In het ge meentehuis van het dorp vergaderde juist de raad, toen de opgewonden troep binnendrong. De „alcade". de burgemeester, verloor niet zUn koelbloedigheid en vroeg den’ belhamels: „Spreek op. wat wilt ge?” ZU antwoordden „Ons meester maken van het dorp en er de anarchistische republiek grondvesten.” De bur gemeester hernam: „Wat stelt ge dan voor? en de opstandelingen schreeuwden in koor: .Jn de eerste plaats dat gU onmiddellUk opstaat van uw zetel en voor ons plaats maakt.” De burgemeester stond op, maar geen der opstan delingen nam de ledige plaats In. Een oractlscn anarchist kwam op dat oogenblik tusschenbeide „Geef ons vóór alles de sleutels van de kas. beval hU- De wethouder van financiën gaf ze hem: ..Hier zUn de sleutels. Het geld in de kas evenwel Is het gemeenschappelijk kapitaal van alle burgers I” Een andere oproerling, ge troffen door die opmerking, gaf dadelijk zUn instemming te kennen: „HU heeft gelijk. Het geld is van allen. WU laten het dus voorlooplg waar het is.” De arme sukkels, trotsch op hun heldendaden, brachten vervolgens een half uur zoek met het bUschen van de rood-zwarte vlag. Daarna trok ken zU naar het telegraafkantoor, om den tele grafist te dwingen de buitenwereld ervan te verwittigen, dat in Tabernes de Valldlgua de vrüe anarchistische republiek voor de eeuwig heid gesticht was. Vervolgens deden zU vol strekt niets meer. Verdere daden werden ult- gesteld tot den volgenden dagl Maar hoe ver baasd waren de oproerlingen en republlek- Mlchters. toen In den vroegen morgen van jllen volgenden dag een trein het station binnen rollen kwam vol gewapende poUtle-agenten, die In een handomdraaien de vroegere orde her stelde. Men zal licht begrUpen, dat de regeering der- gelUke opstanden niet al te ernstig neemt. ZU »Uu niet georganiseerd. ZU beteekent dat Moskou niet de touwtjes in handen heeft gehad. Ditmaal nog niet. Moskou heeft vermoedelUk wél geld verstrekt, ofschoon het wist, dat dit geld in zekeren zin weggegooid was De roode organisatie, die van het Kremlin af hangt, had er belang bU zich voor de rest eenigszins afzUdig te houden. ZU heeft er het bewUs mee geleverd, dat de anarcho-syndicalls- ten niets duurzaams bereiken kunnen als zU hun eigen wilde methodes volgen. ZU kar. thans aan het werk gaan om den anarchisten te doen Inzien, dat alleen de communistische methode vrucht draagt. De eerstvolgende op stand u kunt er van overtuigd zUn, dat Spanje zUn laatste niet beleefd heeft zal niet meer door de anarchisten, maar door de aanhanger* der IHe Internationale worden ge organiseerd. ZU zullen Azana harde noten te kraken geven! De jeugdige Spaansche republiek ta er in eenlge opzichten intusschen beter aan toe dao welk ander land van Europa. BU voorbeeld op *1 stuk der staatsfinanciën. Wel is waar kan niet ontkend worden, dat de begroetingen tUdens de monarchie voortdurend een meer of minder bflangrUk deficit vertoonden. Maar heel erg was dit niet, daar de belastingbronnen, die BERLIJN, 27 Jan (W. B Het senioren convent van den Rijksdag besloot hedenmid dag na een korM bijeenkomst den Rijksdag Dinsdag 13. bijeen te roepen. Op de agenda staat de regeeringsverklaring. Na de regeeringsverklaring zal de zitting tot Woensdag verdaagd worden. In de zitting van het senloren-convent legde staatssecretaris Planck geen enkele verklaring namens de Rljksregeerlng af. Onze Rom. correspondent meldt ons: Behalve de rU van aanstaande heilig- en za ligverklaringen, die door het Zondag U. voor gelezen decreet betreffende de erkenrlng van twee wonderen der eerbiedwaardige Zuster Vincenza Gerosa weer m-t ééne is vermeerderd zal het Heilig Jaar zich ook door andere plech tige en belangrijke cïrem'niea onderscheiden. Daaronder Is ook het Conslsto le, dat sedert meer dan twee jaren niet meer heeft plaats gevonden. Het bericht, dat de Paus op 1 April as. de heilige poort van St. Pieter zal openen, en dat dezelfde poorten In de andere patriar chale basilieken St. Jan. St. Paulus en 8. Marla Maggiore gelljktUdig door daartoe ge kozen kardinaal-l-gaten zullen geopend wor den. sluit namelük vrijwel in, dat er "n Consis torie zal worden gehouden, want de benoeming dezer legaten pleegt In een plechtig Consistorie plaats te hebben. Als waarschijnlijke datum voor dit Consls- storte wordt de 13e Maart genoemd. Overigens behoeft dit Coustotcfle geen kar dinaalsbenoemingen te brengsn. Wat met name de door den dood van kardinaal van Rossum opengevallen plaats van prefect der C ngrega- tle de Propaganda Fide betreft, die nog altUd niet Is ingenomen, verluidt, dat h erin een ge heel bijzondere voorziening te wachten staar. De Heilige Vader zou namelUk voornemens zijn, zelf het ambt van prefect dezer congregatie op Zich te nemen. Daardoor zou deze congre gatie dus op één lUn komen te staan met de drie congregaties van het H. officie, van het Consistorie en voor de Oostersche kerk, waarvan de Paus zelf prefect is, en die daarom een kardlnaal-secretaris hebben. Ofschoon het nog slechts een gerucht be treft, heeft dit bericht eenlge waarschUnlUk- In vele landen tot den laatsten druppel zUn en worden geledigd, in Spanje nauwelUks aange boord waren. De belastingbetaler leidde In Spanje steeds een gelukkig leven. Gaat dat onder de republiek veranderen? Er is kans op. Het nieuwe regiem, dat duur Is en nog veel duurder worden zal, vindt een rUk veld voor zich. BU drie begroetingen hebben thans de minis ters van Financiën der republiek hun kunst vertoond. Het budget van 1931 heeft een deficit opgeleverd van 200 mlllloen pesetas; dat van 1933 gaf aan 761 mlllloen en de raming voor - 1933 stelt, om te beginnen, een tekort van 570 mlllloen In het vooruitzicht, dat met een leenlng zal worden gedekt. Minister Camer is, wat die leenlng betreft, uiterst optimistisch. In 1932 werd de toen Ingeschreven leenlng binnen kor ten tijd volteekend en er Is. volgens den minis ter van Financiën der republiek, geen enkele reden om te veronderstellen, dat het ditmaal anders zal gaan. Dus leent hU er lustig op los. De republiek heeft, en dit Is nog ernstiger. Span je ook reeds met een algemeene inkomsten- belasting gelukkig gemaakt. Tot dusver kende 1 men die beneden de Pyreneeën slechts van hooren zeggen. Nu wordt de eerste stap op een weg gezet, die vele landen reeds teneinde toe zijn gegaan. De eerste stap is zeer bescheiden de Inkomens boven 100.000 pesetas zullen 1% betalen, en de mlllloenen-verdieners <de belas ting is progressief) 7.70%. De gemiddelde Span jaard zal dus geen dwangbevelen te vreezen hebben. Maar.... ce nest que le premier pas qul coüte. zegt een Pransch spreekwoord. Het vol gend Jaar zal het belastingvrUe inkomen wel niet meer bU 100.000 pesetas eindigen. Men kan er zeker van zijn, dat ook Spanje elk jaar de schroef een slagje zal aandraaien. En de waardeering. die de gemiddelde Spanjaard voor de republiek heeft, zal er niet grooter op worden. Afgescheiden daarvan, zijn de beginselen van minister earner op financieel-economisch ge bied volstrekt verkeerd: meer uitgeven dan er ontvangen wordt, leenen om het tekort te dek ken. de uitgaven verhoogen in een tUd. waarin de Inkomsten beneden de raming blUven geen econoom zal dergelUke princiepen toejuichen Daar de belastingbronnen In Spanje zoo goed als Intact zUn. zal deze funeste politiek nog eenlge jaren straffeloos kunnen gevolgd wor den. Maar daarna? Daarna komt het berouw te laat. Eenlgen Ujd drUft de kruik op het water, maar ten slotte breekt zU- (Van onzen correspondent In Spanje). -rp erst thans begint door te lekken, dat de roerige en bloedige gebeurtenissen van 8 Januari en volgende dagen voor de regee ring te Madrid volstrekt geen verrassing waren Op 31 December al was de regeering bekend met wat er broeide waaruit blükt dat ook onder de anarchisten -verraders schuilen. Indien het gouvernement toen onmiddellUk krachtig inge grepen had. zou de opstand wellicht nooit uit gebroken zijn. In regeeringskrlngen heeft men er evenwel de voorkeur aan gegeven de gebeur tenissen zUn loop te laten. Men was er van overtuigd, dat de overheid den toestand gemak- delingen houden hun kruit droog en hun bom men gereed voor een volgende gelegenheid. Doen Wij daaientegen voorlooplg niets, dan geven de anarcho-syndlcall^ten aanzienlijke sommen uit, zij verraden hun aanvalsplan, wij ontdekken gemakkelUk de plaatsen waar zij hun voorraden oorlogstuig opslaan en ten slotte de verloren slag, de mislukte opstand, brengt de leiders bU de troepen In dls-crediet en ver- sw-.kt op den duur hun actie.” De regeenng heeft zich op een aantal punten volstrekt niet verrekend. De opstand Is mis lukt, de opstandelingen hebben te vergeefs 60.000 gulden uitgegeven, duizenden bommen zijn m beslag genomen en de oneenigheld tusschen de terroristische organisaties, de anarcho-syndica- tistlsche C. N. T„ de anarchistische F. A. 1. en de communistische A. L I. is toegenomen. De regeering heeft evenwel misgerekend, waar »U dacht de leiders van den opstand in hech tenis te kunnen nemen en onschadelUk te maken De leiders zUn onvindbaar. Tegen de bestuur ders der terroristische organisaties zUn geen be wijzen van schuld aan te voeren. Zoo heeft de regeering er zich mee moeten vergenoegen, de straffen op het in voorraad hebben van bom men en wapen voorraad (die wapenen worden reeds als een „arsenaal" beschouwd) te ver scherpen en een traan te plengen over de 60 dooden en 300 gewonden, die de bloedige week heeft ..opgeleverd'* Over de leiders, de aanstokers van den op stand Is nog niet het laatste woord gesproken. Waren er toch leiders? Men zou er aan twUfe-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1