ONS BLAD Von Schleicher afgetreden I V VEREEN IGDE KATHOLIEKE PERS Het nieuws van heden DE BAROMETER De kabinetscrisis in Frankrijk RIJKSDAG VOORLOOPIG UITGESCHAKELD? NIEUW ONTWAPENINGS PLAN UITSLAG DER IERSCHE VERKIEZINGEN JOH. LAUWERS MAANDAG 30 JANUARI 1933 IJSHOCKEY IN DUITSCHLAND De pers in het harnas De Russische financiën Von Papen redivivus? Frankrijk ontevreden Oordeel van Stegerwald Piccard over tochten naar Mars Fabriek af gebrand De Rijksdag De houding der Nazi’s Millioen werkloozen in Piccard Ts jecho-Slowaki je Toch vredesonderhandelingen mét China? Groote samenzwering ontdekt Mgr. Korosjetz ver bannen W erkloozen-rellet jes te Chicago Japan bombardeert de stad Kailoe De inentingsziekte te Bourbon Lancy De Valera heeft een absolute meerderheid van één zetel Onder de postbeambten te Boekarest Engeland doet de ontwapenings conferentie verschillende voorstellen Spionnage-organisatie ontdekt a A r t B 1 I S 1 B a DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. PAYGLOP 3 ALKMAAR Watten en Windsels In den regel wordt ijshockey in de groote steden op kunst ijsbanen beoefend. Hierboven een foto van een ideale natuur- ijshockeybaan in de Beiersche Alpen Niet 172 kinderen, maar slechts 8 kinderen zijn ziek geworden De nazi’s blijven de volle macht voor Adolf Hitler opeischen Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 Von Papen en Hitler ZES EN TWINTIGSTE JAArAnC No. 104 I M Von Schleicher NOORD-HOLLA NDSCH DAGBLAD Kabinet Von Schleicher afgetreden. Nieuw ontwapeningsplan van Engeland IJswedstrjjden. De Oostcnrjjker Riedl wint den Holland-beker. Rijkskanselier der Scheer schaatskampioen van Neder- (1 nited Press) O O t Daladier formateur a i 1 ft BELGRADO, 28 Jan. Naar uit Laibach wordt gemeld is daar heden de leider van de Sloween- sche Volkspartij. Mgr. Korosjetz, gearresteerd en naar Vrnjacka Ban;a «Bosnië) verbannen, waar hij wordt geïnterneerd. Zijn arrestatie staat ongetwijfeld in verband met het anti-Kathollek streven van Belgrado. 8 F 8 a 4 e 8 F ft B ft ft ft 1 t u L 1 r r a k a A D t WASHINGTON, 28 Jan. (Reuter). Professor Piccard heeft in een interview met Reuter ver klaard, dat het in de toekomst wellicht moge lijk zal zfjn, om met een raketvliegtuig naar Mars of andere planeten te vliegen. GENEVE. 28 Jan. (Reuter). In het technische deel van haar nieuwe voorstellen voor de Ont wapeningsconferentie stelt de Britsche regee- rlng voor, dat het Bureau der conferentie on middellijk de volgende onderwerpen in studie zal nemen: 1). De legersterkte: Berekening en vaststelling van de legersterkte, volgens de voorstellen van Daladier een Kolendampvergiftiging te Utrecht; jongeman overleden. e a a r t t e 9 e 1 een presidentieel kabinet aou zijn, doch 1' kelijkheid een regeering van een enkele zou vormen en daardoor den tegenstand meerderheid van het volk moet verwachten, met andere woorden, Schleicher heeft Hinden burg gewaarschuwd tégen de benoeming van Von Papen. Van land. OFFENBACH, 28 Jan. (VJ).) Alhier is de fabriek van gumml-artikelen van Louis Peter, die eerst 3 maanden m gebruik was, afgebrand. De schade wordt geschat op 90.000 gulden. Bij een brand te Geldermalsen ging veel vee en een woonhuis verloren. Memorie van Antwoord inzake de Indische Be groeting 1933. Proefbedrijf voor de teelt van rjjstvariëteiten op Suriname. r 0 e II I. k Hoogste stand op Maandag 9 uur «ju.: 748 Achteruit. organisaties verontrust, alvast een telegram naar von Hindenburg gestuurd om bij voor baat te protesteeren tegen het afkondigen van den noodtoestand en het regeeren met vol machten. BUREAUX:'HOF 6, ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS Per kwartaal voor Alkmaar f 2. Voor buiten Alkmaar f 2.85 Met geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem BERLIJN, 28 Jan. (VX>.). Von Papen heeft hedenmiddag een onderhoud gehad met den Dultsch-Nationalen leider Hugenberg en den nat-soc. leider Hitler. - Naar verluidt hebben de nazi's besprekingen gevoerd met het centrum en de Beiersche Volks partij. stens 20 ton ontplofbare stoffen aan boord zou moeten hebben en een hoeveelheid van 10 ton voor den terugkeer naar de aarde. Voor een raketvliegtuig is het echter prac- tisch onmogelijk een zoo grooten last te ver plaatsen. De professor Is van meening, dat raketvlleg- tuigen zich een onbeperkten afstand van de aarde kunnen verwijderen, doch dat ballonnen en vliegtuigen niet veel hooger zullen kunnen komen dan 16 K.M.. de hoogte die hijzelf den afgeloopen zomer heeft bereikt Hij baseert zijn standpunt op practische con- strucUe-moeilijkheden. Het blad van den invloedrijken oud-Centrums- minister Dr. Adam Stegerwald. „Der Deutsche" noemt de opdracht aan von Papen een onge hoorde provocatie. De Harzbtirgsche Schliek hyeft voorloopig gezegevierd. Onderhandelingen van en met von Papen zijn ten eenenmale over bodig. Het feit blijft bestaan, dat de overwel digende meerderheid van het Dultsche volk een nieuwen Papen-koer* hartstochtelijk zal be strijden. Alle republikeinsche bladen laten zich In ge lijken zin uit. Elke oplossing der crisis, die binnen de grenzen der grondwet geschiedt, kan worden getolereerd. Tegen en bulten de grond wet mag niets geschieden, wil men niet de allerscherpste oppositie uitlokken. Het bureau van den Rijksdag, meldt W.B., heeft bekend gemaakt, dat de zitting van Dinsdag a-s. niet zal worden gehouden. Op dien dag zal om 3 uur het seniorenconvent bijeen komen. Vaz Dias meldt nog: De communistische leden van het Senioren convent van den Rijksdag hebben in een schrijven aan Goering, voorzitter van den Rijks dag, bijeenroeping van het Seniorenconvent nog voor hedenavond geëischt, opdat de agenda voor de zitting van Dinsdag kan worden vast gesteld. De sociaal-democraten zeiden, dat het senio renconvent uiterlijk Maandag as. bijeenkomt, meldt WJ3. Zij zijn van meening. dat alleen dit convent mag beslissen over het al dan niet uit vallen der plenaire zitting op Dinsdag. BERLIJN, 29 Januari (V.D.) Nadat Von Papen Zondagmiddag tusschentjjds rapport had uitgebracht aan den Rijkspresident, heeft hij ook des avonds de onderhandelingen met de daarvoor in aanmerking komende politieke per soonlijkheden voortgezet. De onderhandelingen hebben een vertrouwelijk karakter. In politieke kringen is men evenwel van meening, dat nog moeilijkheden zullen moeten worden overwon nen. Maandagochtend zal de heer Von Papeh den Rijkspresident definitief rapport uitbrengen over het resultaat der hem verstrekte opdracht PARIJS, 29 Januari. (V.D.). Nadat staatspre sident Lebrun de vooraanstaande leden van Kamer en Senaat in audiëntie had ontvangen, bleef hem slechts de keuze over tusschen derf af getreden. Minister van Oorlog. Daladier, en den afgetreden Minister van Binnenlandsche Zaken. Chautemps. Herriot had geweigerd in verband met zijn houding in de schuldenkwestie. BOMBAY. 28 Jan. (V. D.) In Indië zou een samenzwering zijn ontdekt die zich uitstrekt over alle provincies van Noord-Indië en Ma dras. Een groote hoeveelheid zeer bezwarende documenten is in beslag genomen, terwijl bi) huiszoekingen ook wapens van allerlei aard en groote voorraden munitie en bommen -zouden zijn gevonden. MOSKOU, 28 Jan. (Reuter). De Volkscom missaris voor Financiën, Grinko, heeft voor het Centraal Uitvoerend Comité, de Russische Staatsbegrooting voor het jaar 1933 ingediend. In deze begroeting worden de Inkomsten op 34milliard Roebel geschat en de uitgaven op 33* millioen Roebel. Sprekende over het vijf-Jaren-plan verklaarde Grinko, dat de Staat 116 milliard Roebel had belegd in het constructieve program, in plaats van 86 milliard Roebel zooals aanvankelijk was vastgesteld. De inkomsten der bevolking waren vermeer derd van 23 milliard Roebel in 1929 tot 70 milliard Roebel in 1932, terwijl naar schatting de inkomsten in 1933 tot 83% milliard Roebel zullen stijgen. Slechts 5 procent van de begroeting voor 1933 was bestemd voor de nationale verdediging, terwijl 2 milliard Roebel beschikbaar is ge steld voor sociale werken. 7 milliard voor On derwijs, 3 milliard voor de Openbare Gezond heid en 24 milliard voor het financieren van openbare werken. Onze Berltfnsche correspondent meldt over de crisis: Komt von Papen nu weer aan bod? Inder daad is dit te verwachten, want hij kwam de heele week dag aan dag ten paleize van den Rijkspresident Men weet, hoe noode deze be gin der vorige maand afscheid nam van den zoogenaamden .jnan van de daad” die met de ruwe vlotheid van den uhlanenrijder alle poli tieke obstakels trachtte te nemen. Minder be- PRAAG, 28 Jan. (V.D.). In de begrootings- commissie van de Tsjecho-Siowaaksche Kamer verklaarde de minister voor Sociale Zaken dr Czech, dat de werkloosheid in Tsjecho-Slowa- kjje in werkelijkheid veel grooter was dan uit de cijfers der arbeidsbeurzen bleek. De arbeids beurzen meldden in November 1931 een werk- loozencjjfer van 337.654. In November 1932 be droeg dit aantal 601.438, doch in werkelijkheid moest het aantal werkloozen in Tsjecho-Slo- wakije volgens den minister geschat worden op ongeveer een millioen. In politieke kringen meent men, dat de be sprekingen van von Papen met de partijen rtfct lang behoeven te duren -en Maandag reeds ten einde gevoerd kunnen worden. Er wordt op ge- Wezen. dat von Papen niet belast is met de vorming van een kabinet, maar dat hij onder zoeken moet, of er een meerderheid te vormen is, bestaande uit Nazi’s, Duitsch-nationalen en Centrum. Hü zal zich dus met de leiders dezer partijen in verbinding stellen, het eerst met de partijen van het „Harzburger Front” en dan met het Centrum. Naar aanvullend wordt medegedeeld, heeft de Rijkspresident tegenover von Papen verklaard, dat hij de oplossing moet zien in het kader van Grondwet en Rijksdag. Lebrun heeft daarop Zondagmiddag den af getreden Minister van Oorlog. Daladier met de vorming van een nieuwe regering belast. Daladier heeft de opdracht aanvaard en zal den president Maandag zijn definitief antwoord geven. TOKIO. 28 Jan. (V.D.) De Japansche minis ter van Oorlog Araki verklaarde in de Japan sche Kamer. dat de door de campagne in Mandsjoertje ontstane kosten in de toekomst niet door Japan alleen gedragen zouden wor den. Het defensieprogram volgens het Japansch- Mandsjoerische protocol zou in 1935 geheel zijn uitgevoerd. De kosten voor Japan zullen dan ongeveer 70 millioen yen bedragen, terwijl de uitgaven op de begrboting 1933-*34 op 190 mil lioen yen geschat kunnen worden. Voor de completeering van het nationale verdedigings plan achtt, Araki een bedrag van ruim 500 mil lioen yen noodig. opdat men gelijken tred zou kunnen houden met de bewapening der andere staten Uit flnancieele overwegingen zou men dit bedrag echter voor de komende twee jaar lager sullen en wel op 410 millioen yen. PARIJS, 28 Jan. (V. D.) In verband met het 'z.g. inentingsschandaal U Bourbon Lancy, waar ruim 172 kinderen na inenting tegen diphUri- tis ernstig ziek zouden zijn geworden, publiceert het Fransche MinlsUrie van Gezondheid een verklaring, waarin gezegd wordt: „Het aantal kinderen, dat na Inenting ziek werd, bedroeg slechts acht, waarvan echter één is overleden. Het vaccine, dat door ’t Instituut PasUur was geleverd, schijnt geen schuld te dragen, aangezien verscheidene honderdduizen den ampullen van dezelfde entstof züA gebruikt zonder dat de ingeënU kinderen er eenig nadeel van hebben t ondervonden. Het schijnt, dat de ziekU is veroorzaakt door onvoldoende bescher mingsmaatregelen voor de kinderen na de in enting. Het onderzoek naar deze zaak is echter nog niet beëindigd. In de „Völkische BeobachUr”, het hoofd orgaan van Hitler, wordt de eisch gesUid. dat Hitler nu eindelijk de leiding moet krijgen. Elke halve oplossing leidt tot niets. Een nieuw kablnet-von Papen zouden de Nazi's even heftig bestrijden als het eerste. DUBLIN, 30 Jan. (Reuter) De einduitslag voor de verkiezingen van den lerschen Vrijstaat luidt als volgt: De Valera 77 zetels Cosgrave 48 Onafhankelijken 8 Centrum 11 Arbeiderspartij 8 Onafhankelijke Arbeiderspartij 1 De lersche premier De Valera heeft, nadat zijn overwinning definitief was vastgesuld. een Boodschap gepubliceerd, waarin o.m. wordt ver klaard: „De nationale politiek is thans definitief verzekerd. De dooden. die voor Ierland gestor» ven zjjn. zullen aanwezig zijn bij de ten uitvoer legging van ons streven.” Nopens zijn politieke bedoelingen verklaarde De Valera, dat volkomen onafhankelijkheid van Engeland het einddoel blijft. De vereenlglng van Noord- met Zuid-Ierland is de noodzakelijke voorwaarde voor een waarachtigen en perma nenten vrede tusschen Engeland en Ierland. Hf) kondigde voorts aan. dat de annuïteiten aan Engeland in de toekomst niet meer zullen be rusten op een tusschenberekening, maar moeten worden vrijgemaakt voor de lersche begroeting. Het resultaat der verkiezingen beteekent geen vijandigheid Ugenover Engeland. De wensen van het lersche volk en der lersche regeenng is: met Engeland in de beste en meest vriend schappelijke betrekkingen te staan. De Valera kondigde aan, dat het aantal sena toren tot 35 zal worden teruggebracht, ook het aantal Dail-Ieden zal worden verminderd. Het kabinet zal streven naar de decentralisatie der industrie. Piccard verklaarde, dat een raketvliegtuig voor een tocht naar een andere planeet min- kend is. dat hij na zijn kanselierschap bleef wonen In de Wilhelmstrasse 77. waar hij er een privé-secretarlaat op nahield, dat op verschel den wijzen verbindingen zocht met de poli tieke partijen. Want het idee der nationale concentratie had hij nog niet opgegeven. Hij bereidde er zich op voor, spoedig als Rijks kanselier terug te keeren, maar dan te zor gen. dat hij Hitler, althans diens partij, als partner kreeg.. Waarom niet? In autoritaire neigingen zijn die twee makkers. En als het lukte om Hugenberg ats Dritte im Bunde te krijgen en het Harzburger front te herstellen, wie weet of tenslotte het Centrum een derge- Hjke regeering tenminste niet dulden zou? De voeling met de Duitsch-nationalen, die steeds voor von Papen ijverden, heeft deze nooit ver loren, maar het waren de vroegere geldschie ters der Nazi's, Thyssen. Otto Wolff en de Westfaalsche industrie, welke Hitler en von Papen in Dusseldorf bijeenbrachten. Zij wensch- ten verbeterde tarieven, strijd tegen de vak- vereenigingen, tegengaan van de roode radlca- liseering der volksmassa en eindelijk vrucht van het gouden zaad, dat de Hitlerbeweging had gekost. Men zegt' dat von Papen na lange, geheime onderhandelingen eindelijk Adolf Hitler tot steun bereid zou hebben gevonden. Hij heeft von Hindenburg geregeld op de hoogte gehou den van de verbeterde Uitzichten en verkie- zingsmoe geeft deze de voorkeur aan een pre sidentieel kabinet met eenige kans op een par lementaire meerderheid boven een nieuwe Rijksdagontbind.ng met al de dan volgende gevaren. Het heet, dat Hitler er voorloopig mee genoegen zou nemen, dat Frick minister van Binnenlandsche Zaken en Goering van de Rijksweer zou worden in het nieuw te vormen kabinet. In een onderhoud, dat drie uur duur de. schijnt Hitler met Hugenberg te hebben onderhandeld over steun aan een zoodanig kabinet. Zouden intusschen al deze politieke plannen niet verwezenlijkt worden, dan ware de Rijkspresident bereid, den nood toestand aï te kondigen en von Papen de noodige volmach ten te verleenen tot strijd tegen den Rijksdag en het In bedwang houden der partijen ook buiten het parlement. Het lijkt alles heel mooi, maar In Centrums- kringen is men zeer sceptisch gestemd ten aan zien van een dergelijk nieuw regime. Na zijn onderhoud met Hitler is Hugenberg naar Mgr Kaas gestapt en hij moet daar een beetje ont nuchterd vandaan zijn gegaan. Want het Cen trum heeft te bittere herinneringen aan het Papen-bewind om thans niet te verzuchten: dat nooit weer! Mgr. Kaas liet bjj den leider der Duitsch-nationalen daarover niet den min sten twijfel bestaan. Een Harzburger-front- regeering zou de vrije hand kunnen worden gelaten maar in geen geval onder leiding van von Papen. En dat niet weer de oude plannen tot Grondwetsherziening mogen worden opge haald en de politieke herrie van het Rijk tegen de Landen niet opnieuw mag beginnen, spreekt vanzelf voor het Centrum, dat wel voelt voor een wapenstilstand tusschen Rijkskabinet en Rijksdag met een vèrgaanden tijd van recès. Intusschen hebben de Katholieke Arbeiders- het Hooverplan en van het procent-cjjler. waar mede de legersterkte binnen een bepaalden tüd moet worden verminderd. Verder het vaststellen van de methode volgens welke de nivelleering der Europeesche legers zal worden doorgevoerd 2) . Het legermateriaa!Het Bureau moet de maximum-tonnage van tanks vaststellen en het maximum-kaliber van verplaatsbaar lands1 geschut. Eveneens moet het Bureau vaststellen of ecu beperking van het aantal tanks en zware ka nonnen op zijn plaats is. 3) . Luchtvaart: Het Bureau moet onmiddel lijk een sub-commissle van de voornaamste luchtvaartmachten samenstellen, welke de mo gelijkheid van een algeheele afschaffing van de militaire lucbtmacht zal onderzoeken in vet- band met een werkelijk internationale con- tröle van de civiele luchtvaart. Het Bureau moet verder het aantal machines, welke een vastgesteld leeg-gewicht niet mogen, over schrijden. voor eiken staat vaststellen. 4) . ZeeslrijdmachtDe maximum-tonnage van oorlogsschepen, in het bijzonder slagschepen, vUegtuigmoederschepen. kruisers, onderzeeërs en torpedo-jagers, moet woiden vastgesteld. Het al dan niet toelaten van vliegtulgmoeder- schepen en onderzeeërs wordt in het midden gelaten. Wel moet worden vastgesteld het maximum- kaliber voor geschut op genoemde schepen. BOEKAREST; 28 Jan. «Reuter) In den afge loopen nacht heeft de politie hier ter stede een wijdvertakte spionnage-organisatie ont dekt. De politie deed een inval in het hoofdpost- kantoor en arresteerde tw.ntig teambten. Zij worden er van beschuldigd offlcieele ,do- ■umenten te hebben verduisterd en aan het buitenland een •afschrift er van te hebben ge- yverd. Ook in de provincie werden talrijke arresta ties uitgevoerd. De spionnen zouden gewerkt hebben voor een communistische organisatie. LONDEN. 28 Jan. (Reuter.) De „Times” meldt uit Peking, dat volgens daar ontvangen berichten Japansche vliegtuigen een hevig bom bardement hebben geopend op de stad_ Kailoe nabij Jehol, welke plaats door de Chinêesche vrijwilligers als basis gebruikt wordt voor hun operaties tegen Tunglise. De voorbereidingen der Japanners om de pro vincie Jehol binnen te dringen, worden voort gezet. doch men is hier van meening. dat de Japansche militaire autoriteiten de operaties zullen uitstellen tot begin 'Maart, als het weer beter is. In Chineesche officieele kringen neemt men een volkomen stilzwijgen in acht, wat betreft de gemelde vredes-onderhandelingen. De over tuiging bestaat echter, dat zekere voorstellen zijn overhandigd. Voor Daladier bestaan slechts twee mogelijkheden een regeering te vormen: of een cartel, waarin de socialisten vertegenwoor digd zijn óf de concentratie, d.w.z. 'een kabinet gebaseerd op alle partijen der Kamer, met uit zondering van de groep-Marln en de socialisten. Mocht het Daladier gelukken een levensvat baar kabinet samen te stellen, dan zou dit, naar de meening van welingelichte kringen,, den af getreden premier Paul-Boncour als Minister Van Buitenlandsche Zaken krijgen. Alvorens zich uit de KablnetszitUng naar den Rijkspresident te begeven, had Von Schlei cher zijn collega’s verzocht büeen te blijven, opdat hij hen van het resultaat van het on derhoud op de hoogte zou kunnen stellen. Het onderhoud zelf was sleohts van korten duur. In verband met de bespreking vond ook nog een bespreking met Slaats-secretaris Meissner plaats. Von Schleicher verzocht den Rijkspre sident om een volmacht teneinde den Rijksdag te kunnen ontbinden. De Rijkspresident was echter van meening, in de huidige politieke omstandigheden den Rijkskanselier deze vol macht niet te kunnen geven. CHICAGO, 27 Jan. (V.D.) Voor het onder- Steuningsbureau is het heden tot een betooging' van werkloozen gekomen, waarbij een heftig* vechtpartij met de politie ontstond. De werk loozen s’oegen met ijzeren staven en houten knupjiels op de politie in en trachtten den agenten peper in de ooge.i te werpen Ruim 150 personen, waaronder 10 agenten van politie zijn, deels zwaar gewond. De politie arresteerde verscheidene personen, waaronder vele vrouwen, die ophitsende redevoeringen hadden uitge sproken. GENEVE, 28 Jan. (Reuter) De nieuwe Britsche voorstellen voor de ontwapenings-con- ferentie komen in hoofdzaak neer op het vol gende 1). Een plechtige verzekering van alle Euro peesche staten dat zjj in geen geval zullen trachten huidige of toekomstige geschilpunten door geweld van wapenen op te lossen. 2.) De staten van het vasteland van Europa zullen rekening houden met hun wederkeerige veiligheid en de mogelijkheid van politieke overeenkomsten bestudeeren. waardoor het mogelijk zal zijn, dat elke staat de hulp kan inroepen van een anderen. 3) . De toepassing van de stelling, dat de beperking van de bewapening van Duitschland en de andere ontwapende staten in dezelfde conventie zullen worden vastgelegd, welke ook de beperking van de bewapening voor de andere staten vastlegt en wel zoo. dat de artikelen van het vijfde deel van het Verdrag van Versailles, welke op het oogenblik de bewapening van Duitschland en de andere ontwapende staten vastleggen, door deze nieuwe conventie worden vervangen, in zooverre het betreft deze ontwa pende staten. 4) . Deze nieuwe conventie moet voor Duitschland en de .ndere ontwapende staten voor denzelïden tijd gelden, en aan dezelfde herzienings-methode zijn onderworpen, als die welke voor de overige staten geldt. Verder moet in de conventie een clausule worden opgenomen waarin wordt vastgelegd, dat na afloop van de conventie binnen een bepaald tijdsverloop een nieuwe overeenkomst aangaande de bewapening moet worden geslo ten. 5) . Ten aanzien van het oorlogsmateriaal wenscht Engeland de opname van de actieve lelijkheid in de conventie en het voorzien van haar inwerkingtreding, indien deze niet on- middellijk na het totstandkomen der conventie mogelijk is, binnen een bepaald aangegeven tijdvak. PARIJS, 28 Jan, (V.D.J. Het werkplan voor de Ontwapeningsconferentie. dat de Britsche Minister van Buitenlandsche Zaken. Sir John Simon gistei4n te Genève heeft voorgesteld, wordt in Fransche georiënteerde kringen niet gunstig ontvangen. D< Fransche president heeft Daladier met de opdracht van een nieuwe regeering belast. Einduitslag der lersche verkiezingen-, De Va lera heeft thans de absolute meerderheid in den Dael. In zijn overzicht van den politieken toestand heeft von Schleicher gezegd, dat er drie moge lijkheden bestonden om de slepende crisis op te lossen. De eerste was een parlementair meerder- heidskabinet met Hitler als rijkskanselier en steun van rechts en-centrum. De tweede was. Hitler de vorming van een mlnderheidsregeenng op te dragen, die slechts zou steunen op een groote strooming onder het volk en dan af te wachten wat de andere partijen Jegens de regee ring zouden doen. De laatste mogelijkheid was een presidentieel kabinet als het huidige, maar indien spr. de leider in dit kabinet zou blijven, moest de Rijkspresident hem alle noodige vol machten verstrekken, onder welke in de eerste plaats de volmacht.tot nieuwe ontbinding van den Rijksdag. Rijkskanselier Von Schleicher heeft den Rijkspresident gewaarschuwd tegen het be noemen van een kabinet, dat slechts in naarn n^wer- elSrtiJ van de BERLIJN. 28 Jan. (Per telefoon) Het kabinet Von Schleicher is heden afgetreden Rijkspresident Von Hindenburg heeft den oud Von Papen opdracht gegeven met de partijleiders te onderhandelen. o ©3 j

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1