ONS BLAD De Bruinhemden feestroes m Adolf Hitler het Zenith H VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS Het nieuws van heden Mislukt Russisch-Japansch verbond 1 in s Nieuw Fransch kabinet LITWJNOFS HOUDING DE BAROMETER DE SPOORWEGSTAKING IN ULSTER „ROTEFAHNE” VERBODEN JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Breukbanden, enkele en I DE NIEUWE MACHTHEBBERS IN DUITSCHLAND o o Oproep van den Stahlhelm Relletjes Dé oorlogsschulden Socialisten byeen BLOEDBAD IN DEN CHACO? De Sovjet-Unie en China dubbele Litwinof (United Press) (United Press Nadruk verbodenl 1 f Japan wilde méér dan een niet- aanvalsverdrag. Had Moskou onoverkomelijke beswaren? Daladier premier, Paal Boncour minister van Buiten- land sc he Zaken Groote meetings; sabotage der stakers Communistisch stakingsparool te Hamburg niet opgevolgd I Paraguay meldt 300 doode Bolivianen DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN De zuivelexport naar Amerika Centrum en Beiersche Volkspartij pijnlijk verrast. Alles ging buiten hen om. Zy wachten af Geen experimenten en tóch een experiment BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR ADVERTENTIEPRIJZEN -. Per lossen regel 20c, ingez. med. 40c p. regel; idem op pag. één 55 c p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 Kabinetssitting Verbod van de „Rote Fahne” Treedt dr. Luther af als presi dent van de Rijksbank ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 106 UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIHUIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII (ister* 9 I De communisten zün bereid onmiddellük dit a I o.a. van f ASSOMPTION, 31 Jan. (Reuter). Officieel wordt medegedeeld, dat de Paragueezen een he- vlgen aanval van de Bolivianen hebben afge slagen. De Bolivianen lieten 300 gesneuvelden op het slagveld achter. Het was Japan er toen en waarschijnlijk ook nu nog méér om te doen, een sterk bondgenootschap te verkrijgen en geen nlet- aanvals-pact. Dit zal Joschlzawa Litwinof wel uiteen hebben geset. Toen echter later in Tokio geruchten opdoken, dat de Sovjets met Japan onderhandelden over het sluiten van een .al omvattend" verdrag, liet Litwinof deze geruch ten dementeeren. Maar alle waarschijnlijkheid hadden belde WASHINGTON, 31 Jan. (Per telefoon) Tegen de Davlsbill, welke den invoer van zuivelpro ducten en kaas naar de V. 8. groote moeilijk heden in den weg legt, hebben de dip'omat'.eke vertegenwoordigers van Zwitserland. Italië en Frankrijk bezwaren te kennen gegeven bij het Staatsdepartement. De bill welke momenteel aan een parlementscommissie Is voorgelegd, be paalt dat de invoer der genoemde producten alleen geoorloofd is, wanneer zij •'fkcmstig zijn van vee, dat door Amerikaanache veeartsen naar de aanwezigheid van tuberkelbacillen onder zocht is. De bedoelde diplomatieke vertegenwoordigers verklaren, dat deze bepaling gelijk staat met een Invoerverbod, gemotiveerd met een sam- talren maatregel. De spoorwegstaking in Ulster klginpin Pater B. Dekker O.Carm. t De Tweede Kamer begon de behandeling van het wetsontwerp tot wijziging van de Kieswet. Commissie van onderzoek Ingesteld in verband met de dienstweigering bij de Indische Marine. De verdachte van den roofoverval te Eelde In vrijheid gesteld. Havenhoofd op Urk door tjsverschulving ge teisterd. De werkloosheidscijfers in November 1932 aan merkelijk gestegen. Invoer bovenkleedlngwat niet gecontingeerd wordt. O Vloeibaar helium per K. L.M. naar Londen. Drie wagens van goederentrein bij Breukelen ontspoord. BU de heden gehouden bespreking tusschen Hitler, Mgr. Kaas en dr. Perlitius zouden van Centrumzijde de volgende vragen zijn gesteld. Ligt de afkondiging van den noodtoestand van den staat in de bedoeling? worden In Pruisen de constitutioneels grondslagen hersteld? wordt he kolonisatiewerk krachtig aangepakt? wordt het Rüks^inlsteiie van Arbeid opgeheven? Van welingelichte zijde te München wordt ver nomen, dat de Belersche regeering zich op het standpunt stelt, dat de regeering-Hitler grond wettig tot stand is gekomen, zoodat ook de Belersche regeering tegenover haar grondwet telijk is verbonden. De arbeidersklasse stond gereed voor den sf- weeratrUd tegen alle met de grondwet In strijd zijnde pogingen en zouden alle beschikbare middelen in dezen strijd gebruiken. De oppositie der soc.-dem. partij tegen het nieuwe kabinet was vanzelfsprekend. De 8. P D. zou zich haar tactiek niet door tegenstan ders laten voorschrijven, doch zelf bepalen wan neet en hoe zjj haar krachten zou gebruiken De sociaal-democratie koesterde den wensch. In desen strijd In goede betrekking met de com munistische arbeiders te staan. Discussie werd op de rede van Breltscheld niet gehouden. De vertegenwoordigers van de bU het Ijzeren Front aangesloten organisaties beperkten zich tot betuigingen van solidari teit. BERLIJN, 31 Jan. (V. D.) Aan de gemeen schappelijke zitting van partijbestuur en partij raad der 8. P. D. die hedenmiddag werd ge houden, namen ook de vertegenwoordigers van het Ijzeren Front en de leden der soc.-dem RUksdagfractle deel. Het Rijksdaglld Brelt- scheld verklaarde, dat de huidige regeering de reactlonnairste was, die men ooit had gehad. partijen bij de besprekingen in Moskou en later bij de besprekingen tusschen den Russischen ambassadeur Trojanowski en het Japansche ministerie van Bultenlandsche Zaken te Tokio allerlei mogelijkheden opengelaten. Spoedig daarop verluidde het dan ook in Tokio, dat Japan bereid zou zijn, om formeel door Rusland te maken voorstellen voor een „alomvattend” verdrag te overwegen. Daarbij dacht men klaar blijkelijk aan méér dan een niet-aanvalsverdrag. Moskou heeft echter geen voorstellen van dien aard gedaan. Er schenen onoverkomelijke hinderpalen te zijn. Zoo zal wel Japans «lach, van communistische propaganda af te zien, af- gestooten zjjn op de stereotype Russische tegen werping. dat de Communistische Internationale weliswaar haar zetel In Moskou heeft, maar dat de Sovjet-regeering geen zeggingzzehap over haar arbeid en propaganda bezit. Voorts zal Tokio de erkenning der onafhankelijkheid van Mandsjoekwo hebben gevraagd, waarop Moskou met het oog op zjjn sterke belangen in China niet koA Ingaan. a* De volgende stap in deze diplomatieke ma noeuvres bestond daarin, dat de Japansche am bassade te Moskou aan het departement van Bultenlandsche Zaken te Tokio mededeelde, dat Litwinof de geruchten over onderhandellngen tusschen China en de Sovjet-Unie met het doel om de politieke betrekkingen weer op te nemen had bevestigd. Later verklaarde Litwinof, dat China voorwaarden had gesteld waarschijn lijk ophouden met bolsjewistische propaganda die onaanvaardbaar waren. Men had dus de onderhandellngen moeten afbreken. Den reisde tot groote verrassing van Tokio Litwinof naar Genève en spoedig daarop heette het, dat China de diplomatieke betrekkingen met de Sovjet Unie „welke de normale betrek kingen tusschen de staten zijn” weer had op- genomen. Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS Per kwartaal voor Alkmaar f1— Voor buiten Alkmaar f 2.85 Met geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegevert door de N.V. Drukkerij De Spaamestad Haarlem HAMBURG, 31 Jan. (VD.) Vanmorgen vroeg hebben communisten te Hamburg bij de tramremise Denhaide en bü de Sandsee ge tracht met geweld het uitrijden der trams te verhinderen. Tal van ruiten van tramwagens werden ingeworpen en de politie kwam er aan te pas om de rust te herstellen. Een der leiders van het verzet werd gearresteerd. In de Hamburgsche haven verspreidden de communisten manifesten, die een oproep tot verzet van het proletariaat Inhouden. De mani festen zijn In beslag genomen, zoodat versprei ding er van als hoogverraad kan worden be schouwd. De communisten zjjn voornemens he denmiddag een groote betooglng te houden op op den Lübecker Torptetz. wr "y yanneer de bruine roe», welke de Hitler- scharen op het oogenbllk nog bene- velt, begint te wijken, zal misschien een gevaarlijke kater zich van de thans zoo enthousiaste bruinhemden meester maken, want Hitler heeft allerminst de alleenheerschappij gekregen. De sluwe Geheimrat dr. Hugenberg zit hem als een wezel In den nek, en de scher pe tegenstellingen tusschen de opvattingen van Natlonaal-soclallsten en Duitsch-nationalen zul len zich te eenlger tijd wel weer doen gelden. De geruststelling, aan het buitenland gegeven door de herbenoeming van Von Neurath als minister van Bultenlandsche Zaken, waardoor het contlnueeren van de Dultsche buitenland- sche politiek verzekerd schijnt, wordt voor een deel te niet gedaan door' het feit, dat de econo mische politiek gevoerd zal worden door den sterk autarkisch gezinden Hugenberg. Speciaal voor ons land belooft dit weinig goeds. Al heeft dr. Frick aan de pers ook onmlddel- lük medegedeeld, dat de nieuwe Dultsche Rljks- regeertng er niet aan denkt zich aan hachelijke experimenten als bet verbieden van de commu nistische partij en het inschakelen der storm troepen der Nazi’s In het mllltieverband te wagen, zij kan elk oogenbllk van meenlng ver anderen. Het verbreken van de banmijl rond om de regeerlngsgebouwen In Berlijn, waaraan de stormtroepen zich in hun geestdrift reeds hebben schuldig gemaakt, zonder dat de politie daartegen optrad, Is nu juist niet geschikt om het vertrouwen In het tweede deel van Frick’s verklaring te versterken. Felteljjk beschikt de regeering momenteel over een geweldig machts apparaat, samengesteld uit Rijksweer. Schupo'a Stahlhelm en de stormtroepen der Nazi’s. Welk een Invloed dit zal hebben op den toch al zoo strompelenden gang van de Ontwapeningsconfe rentie en wat de uitwerking van de thans offi cieel bevestigde nationalistische reactie in Dultschland op de Fransch-Duitsche verhoudin gen zal zijn, teat zich nauwelijks bevroeden. In het binnenland kan de huidige regeering reke nen op een heftige oppositie van het Marxistisch front, waarin sociaal-democraten en commu nisten hun onderlinge verschillen zullen laten rusten om gezamenlijk den gemeenschappelüken vjjand te bevechten. Het geduchte wapen, het- NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD BELFAST. 31 Jan. (V. D.) De staking der spoorwegarbeiders in Ierland is Dinsdag in vollen omvang Ingezet. Met uitzondering van eenlge door studenten en Ingenieurs gereden hulptrelnen was het geheels spoorwegverkeer in Ulster en ook ten deele in het Noorden van den lerschen Vrijstaat stilgelegd. In het geheel zijn 6 k 7000 arbeiders bij deze staking be trokken. De stakers hebben «p tal van plaat sen de treinen midden op het traject laten staan. De locomotieven der- teulptrnte en wor den evenals de stations door politiebeambten bewaakt, die met geweren zQn uitgerust. De stakers beleggen overal groote meetings enstellen al het mogelijke in het werk om het verkeer onmogelijk te maken. Tusschen Bel fast en Balmoral bijv, zijn alle spoorwegslgna- len door de stakers onbruikbaar gemaakt. De signaaldlenst moest met vlaggen worden gaan de gehouden. De telegraaf- en telefoonkabels tusschen Belfast en Dublin zijn dóorgesneden. Tal van locomotieven zijn bulten bedrijf gesteld door verwijdering van kleppen. Er zijn vracht auto’s In gebruik genomen om afgelegen stre ken van voedsel en kolen vooralen. Hoe verbazingwekkend het ten overstaan van de besliste afwijzing van een niet-aanvalspact met de Sovjet-Unie door Japan ook moge klinken, moet toch Japan nog kort geleden het plan hebben gekoesterd, om met Rustend een verbond te sluiten, dat een onvergelijkelijk sterkere toenadering zou hebben beteekend. Vele détails der geheime diplomatieke onder- handelingen over dit onderwerp worden thans pas bekend. Toen 19 Januari van het vorige jaar van Russische zijde het eerste initiatief tot het sluiten van zulk een pact uitging, was Mandsjoekwo nog geen onafhankelijke staat, ofschoon Japan toen al wist, dat het dien nieu wen staat sou stichten en natuurlijk ook als zoodanig erkennen op diplomatiek terrein. Toen de toenmalige Japansche ambassadeur te Parijs Joschlzawa door zijn schoonvader, den minister president Inoekai tot minister van Bultentend- sche Zaken was benoemd, reisde hij via Moskou naar Tokio. Tijdens zjjn oponthoud In Moskou stelde de Russische Volkscommissaris van Bul- tenlandscbe Zaken Litwinof hem een nlet-aan- valspact voor. BERLIJN, 31 Jan. (V. D.) De uitgave van hedenmorgen van de .Rote Fahne”. het centraal orgaan der Dultsche communistische partij. Is op last van den Berlünschen polltie-presldent in beslag genomen, vermoedelijk wegens de ge deeltelijke publicatie van den oproep van het bestuur der K. P. D. tot algemeene staking. Zittend v. I. n. r-r Goring (Luchtvaart), Hit Ier (kanselier), Von Papen (vice-kanselier) Staande v. L n. r.: Seldte (Min. v. Arbeid), Gerecke (Rykscommissaris voor werkver- sch.), Graf Schwering-Krosigh (Financiën), dr. Frick (Min. v. Binnen. Zaken), gen, Freiherr von Blomberg (Min. v. Rijksweer), dr. Hugenberg (Landbouw). t BERLIJN, 31 Jan. Het nieuwe kabinet heeft hedenmiddag een urenlange zitting gehouden. Rijkskanselier Hitler bracht rapport uit over de onderhandellngen met het Centrum. Een beantwoording van de door het Centrum ge stelde vragen Is nog niet geschied. Bijzondere aandacht werd gewijd aan de kwestie der boeren, die bulten hun schuld Lu flnaneleele moeilijkheden zijn geraakt. Er is nog niet gesproken over maatregelen la verband met den communisttechen overval «P den 8. A.-troep. BRESLAU, 31 Jan. (W. B Te dezer stede kwam het tot ongeregeldheden, toen commu nisten weigerden op bevel der Schupo uiteen te gaan. Een communist werd gedood. Volgens het politie-rapport is het echter mogelijk, dat deze communist toevallig door partijgenooten getroffen Is. De hoofdcommissaris van politie te Breslau heeft tot nader order alle vergaderingen en optochten der communisten in de open lucht verboden. In Essen Is de editie van vandaag der com munistische „Ruhr-Echo” In beslag genomen. De Thürlngsche minister van Blnn. Zaken heeft alle demonstraties of vergaderingen In de open lucht tegen de regeering verboden. De communistische „S&chslsche Arbelterzel- tung" van heden is door de politie te Leipzig In beslag genomen, omdat er een proclamatie in stond afgedrukt, waarin werd aangespoord tot de politieke algemeene staking. Hedenmorgen werd te Hamburg op een po- lltie-patroullle-auto geschoten. De politie beambten beantwoordden het vuur en slaagden erin drie mannen te arresteeren. Op twee hun ner werd een geladen revolver gevonden, ter wijl In de buurt vier geladen revolvers en on geveer 70 patronen gevonden werden. De aan gehoudenen waren allen communisten. De communistische demonstratie van van middag werd verboden. Te Wilhelmsbrug drong gisteravond een me nigte van ongeveer 500 personen het raadnuls binnen. Met groote moeite slaagde de politie er In de menigte met den gummistok uiteen te drijven. Te Moers (Niederrhein) heeft Dinsdagavond de N. S. D. A. P. met de Stahlhelm een fakkel optocht gehouden. Naar het schijnt door aan hangers der K. P. D., werden onverwacht on geveer 90 schoten gelost, waardoor eenlge be- toogers ten deele ernstig werden gewond. Na de demonstratie werden de ruiten van het N. S. D. A. P.-bureau Ingestegen. De daders zijn onbekend gebleven. BERLIJN, 31 Jan. Adolf Hitler heeft In de „Völklsche Beobachter” een oproep gejlcht aan alle leden der nat. soc. beweging, waarin hij zegt, dat een weergalooze politieke strijd veertien jaar thans tot een groot succes heeft geleld. Hjj zelf werd door den Rijks- president tot Rijkskanselier benoemd, terwijl nationale organisaties en partijen zich hebben aaneengesloten in den gémeenschappelijken strijd voor het herstel van Dultschland. De eer. om voor de Dultsche geschiedenis bij dit werk een leidende functie te mogen bekleed, dankt Hitler naast het besluit van den generaal-veld- maarschalk aan de trouw en aanhankelijkheid zijner partijgenooten. die hem trouw zijn ge bleven In de dagen van geluk en In de dagen van nederlagen. Nteww kabinet te Frankrijk enUsr leUins vaa Daladier. De Engelsche schrijver Galsworthy is morgen overleden. De bruinhemden In feestroes. - Von Hinden burg en Hitler slaan urenlang de betooglng der Nazi’s en stahlhelm gade. Fransche bladen spreken van historische scènes te Berlijn. Do Poolsche pers acht de Hitler-regeering een re- votatte. de economische orde ontwrichtend wapen te hanteeren. maar de sociaal-democraten bepalen zich vooralsnog tot dreigen en afwachten. Welke houding het Centrum zal aannemen, zal afhankelijk zjjn van de regee rings verklaring en de komende regeerlngsdaden. Zonder het Cen trum zal de nieuwe regeering geen meerderheid in den Rijksdag kunnen krijgen. Hoewel dr. Friek dus medegedeeld heeft, dat er geen ex- perlmenteele politiek zal gevoerd worden, het optreden van Hitler als rijkskanselier In de Harzburger-combinatle te en blijft op zichzelf een experiment, omdat de reacties daarop even onzeker zijn als de van de regeering uitgaande acties. De tijd der groote woorden en loose be loften Is nu voor Hitler voorbij, er moeten thans daden worden gesteld, daden van wijze bezon nenheid en groote staatsmanskunst. Zal Hitler daartoe In staat blijken? Het experiment met Hitler, dat Hindenburg thans onder contröle van de Duitsch-nationalen heeft gewaagd, zou wel eens kunnen ultloopen op de volledige liqui datie van een. mlllloenen Dultschers verleidende illusie In een beschamende werkelijkheid. WASHINGTON, 31 Jan. (Reuter). De Engri- sche ambassadeur alhier. Lindsay, heeft een onderhoud gehad met den staatssecretaris voor Bultenlandsche Zaken, Stimson. Na afloop verklaarde Lindsay inzake zijn be spreking met Roosevelt, dat hij met deq^Ju»- menden president alle onderwerpen behandeld had, doch dat hij. Lindsay, geen bevoegdheid had om bindende beloften te doen. Uit Warm Springs woW gemeld, dat Roose velt verwacht, dat de Engelsch-Amerlkaansche besprekingen de eerste week In Maart zullen kunnen beginnen. „De geweldige taak, die voor ons ligt, moeten en zullen wij oplossen.” Hitler eindigt zjjn oproep met een beroep op zün partijgenooten, om hem bet oude vertrou wen te blijven schenken, „dan zal ons ook de Almachtige zjjn wegen tot herstel van een Duitsch Rijk van eer, vrijheid en socialen vrede niet onthouden.” man van het zuiverste water, die slechts een doel kent nl de positie van zijn partij te ver sterken en zoo mogelijk uit te breiden tot een uitgesproken partijheerschappij over den staat. Ook van het standpunt van Adolf Hitler betee- kent de door von Papen gegeven oplossing een tegenspraak met zjjn tot dusver Ingenomen hou ding. H|j is thans kanselier van het Harzburg- sche front geworden en heeft zich daarmede be geren in de lijn van de politiek van Hugenberg. Von Papen heeft de kaarten zoo geschud, dat slechts deze minderheldsregen-tng met presiden tieel karakter in Duitsch-Natlonalen zin te voorschijn kon komen. Centrum en Belersche Volkspartij waren be reid bij een concentratie der krachten In den zin van een nationale concentratleregeering mede te werken, onverschillig wien de leiding van een dergelijke regeering zou worden gege ven. Desondanks heeft de vertrouwensman van den RJJkspresldent geener'ei contact gezocht met Centrum en Belersche Votespartij. Zoo blijkt reeds op den geboortedag der regeering- Hitler, hoezeer zij naar de pijpen van Hugen berg moet dansen. Mochten pogingen gedaan worden Centrum en Belersche Volkspartij te vinden voor een dulden der Harzburgsche op- loslng dan kan men daarvan nauwelijks succes verwachten. Ofwel men geve den beiden par tijen een invloed In de nieuwe regeering in over eenstemming met haar beteekenls en de verant woordelijkheid die zij daarmede zouden op zich nemen of wel men aanvaardt de politieke wijs heid van Hugenberg. welke culmineert in de uit schakeling van alles, wat op een of andere wijze naar Katholicisme zweemt. Naar te B#IUn verluidt, zal Dr. Luther ais president vad de Rijksbank vervangen worden door Dr. Schacht. Zooals betend wordt de Rijksbankpresldent voor een reeks van jaren benoemd en binnen dien tijd is hij niet zonder gewichtige redenen afzetbaar. Niettemin weet de ..Deutsche Allge- meine Zeltfuag” te verzekeren, dat de nieuwe regeering Or. Luther tot aftreden zal weten te bewegen. Daarentegen wordt In een extra-edltie van de .Berliner Börsencourier” medegedeeld, dat het blad van bevoegde zijde verneemt, dat Dr. Lu ther geen aanleiding heeft om af te treden en dat hij er niet aan denkt, zijn post te verlaten. Naar de Rljkspersafdeellng van den Stahl helm mededeelt vaardigen de bondsleldera van den Stahlhelm een oproep uit, waarin oa. ge zegd wordt: Ook de Stahlhelm heeft gevolg gegeven aan den oproep van onzen Rljkspresldent. generaal- veldmaarschalk von Hindenburg en is vertegen woordigd door zijn eersten bondsleider Seldte in de regeering. De Stahlhelm zal zijn geheelen invloed aan wenden opdat de in de RDkareeeertng samenge vatte nationale krachten samengroeien tot een staatsleiding van waarachtige volksgemeen schap. Wij hebben er belang aan gehecht alleen een zoodanige taak op ons te nemen, die met onzen aard in overeenstemming is en naar de toekomst wijst. Dat zijn de problemen van den Duitschen arbeid, van een vrljwilllgen arbeids dienst en de jeugddisclpllneering. Het komt er op aan bü zorgvuldig ontzien van de zuur ver worven belastlngpennlngen van het volk nieuwe en groote prestaties tot stand te brengen. Ter oplossing van dit probleem zal de gehsele bond met al zijn geschoolde leiders beslissend moeten mede helpen. Het doorbreken van den nationalen staat wordt thans voorbereid. Het kan slechts gelukken wanneer alle leden van het nationale front eerlijk vastbesloten zün den bevrüdings- strijd gemeenschappelijk voort te zetten. Kame raden. gij moet weten, dat het er thans op aan komt de gevaren af te weren die ons op den weg der nationale vernieuwing wachten. De Stahlhelm staat in niet te schokken trouw achter onzen generaal-veldmaarschalk-Rüks- president. Wij willen er voor instaan, dat de levenswensch van Hindenburg vervuld wordt, geheel Dultschland nu eindelijk eensgezind aan het groote werk van de bhuienlandsche en bul tenlandsche bevrljding van ons vaderland ge meenschappelijk te zien werken. De Belersche Volkspartij Korrespondenz schrijft o*. Het nieuwe en buitengewoon pijn lijke In deze presidentieel» oplossing moet hierin gezien worden, dat thans de macht van den Rijks president wordt opgeëischt door een party eer Adolf Hitler ,dle zich fier de kame raad noemde van de moordenaars van Potempo, die tegen den wil van Gregor Strasser In op instigatie van den venijnigen en feilen Goebbels hooghartig .Alles of niets eischte, Is thans door den grijzen Von Hinden burg, zjj het ook met grooten persoonlijken tegenzin, als Rijkskanselier van Dultschland aanvaard. HU staat thans naast den büna legen- darischen Rljkspresldent als een mlllloenen fascineerende komeet In het zenith van den donkeren Dultschen polltieken hemel. Maar hij heeft niet „alles" gekregen, al kreeg hü meer dan Gregor Strasser voor hem voldoende acht te. Goebbels, die een volledige dictatuur voor zün „Führer” en partü net genoeg vond, staat thans met leege handen. De portefeuilles flad derden aan zün neus voorbij Heeft de houding van Gregor Strasser, die zich niet met de af- züdlgheidspolitlek ten opzichte van de regee- rlngsverantwoordelijkheld kon vereenigen. Hitler beïnvloed om tenslotte bet oude bondgenoot schap met de Duitsch-Natlonalen, te Harzburg gesloten en kort daarna verbroken, te herstel len? Het in puin gestorte Harzburger frpnt is thans gerestaureerd en de metselaar, die dit werkje opknapte, la de gewezen Centrumman. Me door de Nazi’s heftig heat redenen matelooa verguisde ridder van de Herrenklub, Freiherr von Papen. Voor dezen arbeid is de voorganger van Von Schleicher In het Rijkslanselierscbap, die voldoende Fransch kent om het „noblesse oblige” te verstaan, beloond gewerden met het vlce-kanselierschap en het Rjjkacommlssarlaat in Pruisen. De aaneensluiting en verbroedering, welke in de regeering tusschen Nationaal-sociahsten. Duitsch-nationalen en Stahlhelm tot stand zün gekomen, hebben In de reactionnaire en natio nalistische kringen een roes van feestelijke vreugde gewekt, zoodat zelfs Von Hindenburg, wiens afwijzende houding tegenover Hitler indertüd hevige verontwaardiging bü de Nazi’s veroorzaakte, thans als vader des vaderlands met het Hakenkreuz gezegend wordt. De groote beteekenls van het verrassends gebeuren voor Hitler is. dat hü het sinds lang voor zich opge- eischte Rijkskanselierschap langs legalen weg heeft bereikt. Of hü het ook op legale wijze zal kunnen behouden, Is echter een tweede. PARUS. 31 jan. (Reuter) Het kabinet- Daladler is als volgt samengesteld: Premier en Oorlog: Daladier; Bultenlandsche Zaken: Paul-Boncour; Binnenlandsche Zaken: Chautemps; Financiën. George Bonnet; Begroeting: Lamoureux; OorlogsmartneLeygues Koopvaardü: Frot; Opvoeding: De Monzle; Arbeid: Franqols Albert; Koloniën: Sarraut; Luchtvaart: Pierre Cot; Pensioenen: Mlellet; Openbare Gezondheid: Danlélou; P T. T.: Laurent Kynac; Handel: Serre; Openbare Werken: Paganon; Landbouw; Quellle.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1