ONS BLAD Hindenburg-raadsel Het von H Hard optreden tegen de K.P.D M Hitler den Rijksraad voor ri VEREEN1GDE KATHOLIEKE PERS 20 pCt. KORTING Rusland en Japan S. KROM Het nieuws van heden R.A.I. AMSTERDAM PARADE MET HET PAARD VAN TROJE OVERAL VLOEIT BLOED Het Heilig jaar DE BAROMETER r DE CONFERENTIE OVER DE SCHULDEN De heilige Rok van Trier BRECHT WIJST HEM OP ZIJN PLECHT Ververij en Chem. Wasscherij JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Scheerspiegels en Scheerdoozen VRIJDAG 3 FEBRUARI 1933 unruhig sein Einde der snipper-partytjes Karl Liebknecht-huis bezet TELEF. 1S25 Begrafenis op staatskosten Bewaakte dooden-herdenking Zes dooden *7 Mijnramp in Japan Een onverkwikkelijke nota- wisseling In het jaar 1891 vereerden byna twee millioen pelgrims de kostbare reliek De Nazi’s openen hun campagne Streng optreden tegen onruststokers Dinsdag socialistische demonstratie DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN Zaligverklaringen te Rome DEKENS - GORDIJNEN - TAPIJTEN Ajouren - Plisseerra - Stoppage 3 3 Lieb’ Vaterland kannst Woensdagavond woedde een zware brand in de opslag plaatsen van de Fa. de Vries, gelegen tusschen de Zalmhaven en den Westzeedijk te Rotterdam FIAT en NASH-AUTO’S te gaan zien en demonstratie te vragen. Inlichtingen verstrekt GARAGE A. DAM CO. In Pruisen en T haringen zijn alle communistische demonstraties verboden td der drie aange- 'igde bullen ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. p. regel; idem oppag één 55c p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 Engeland zal te Washington het schuldenprobleem niet met een of ander econ. vraag stuk verbinden GROOTE VUURZEE TE ROTTERDAM ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 108 NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD de Nederlandscbe bootnkweckerU Het Us in het IJsaelmear. Korte j WEIMAR, 2 Febr. In aansluiting op het Prul- 3 I Chamberlain te regeeren. 9 f Dr Brecht dankte namens de leden van den Rijksraad, waarbij hU erop wees, dat Hitler thans den plicht op zich heeft genomen .xm- BERLIJN, 3 Fehr. (W. B.) De NB.D.AP heeft heden den verkiezingsstrijd geopend. Als eerste op alle candldaten-Ujsten staat Adolf Hitler. sische demonstratieverbod heeft ook de Thu- ringsche regeerlng met Ingang van heden een demonstratieverbod voor de K. P. D. en haar neven-organisatles uitgevaardigd. Ook alle open bare oefeningen van de Communistische partij zijn verboden. Bovendien blijft .het voor Thu- ringen geldende ve rbod van alle demonstraties, die zich tegen de RUksregeering richten, ge handhaafd. DEMONSTRATIEVERBOD DEB K- F. D. IN PRUISEN EN THUBINGEN. Neville Chamberlain over de schuldenconferen tie te Washington. Nadat de Tweede Kamer de wijziging der Kies wet had aanvaard, kwam de bezuiniging op ons rechtswezen aan de orde. Auto-ongeval b(j Capelle aan den IJseel; jon geman gedood. Auto In het Noord-Hollandsch Kanaal bij Den Helder; één doode. schrikbarend de haar Urk Is thans alleen per vliegmachine te be reiken. TOKIO, 3 Febr. (VB.). Vanochtend vroeg heeft een ontploffing plaats gehad in de kolen mijn Koesjlro In Hokkaido. Zes personen zijn gedood, veertien, gewond, terwijl één arbeider vermist wordt. Q Neville Chamberlain verklaarde, dat Engeland niet tot den gouden standaard zal terugkeeren voordat een aantal voorwaarden zijn vervuld. Engeland zal deelnemen aan de schuldenconfe rentie te Washington met het vaste voornemen bet schuldenvraagstuk niet met een of ander economisch probleem te verbinden. In verband met deze laatste opmerking ver klaarde senator Borah, dat, indien het Enge land ernst is met deze verklaring, er tijd en geld gespaard kan worden door de conferentie niet te laten doorgaan. Borah is van meenlng, dat het In het belang van alle landen is de verschillende economische problemen tegelijkertijd op te lossen. Bij bezoek aan deze automobleltentoonstelllng verzulme men vooral niet de stands van le bekende ALKMAAR TELEFOON «SS wordt aldus gemotiveerd, dat Zondag as. te zelf der tjjd in de Lustgarten de bljzettlngsplech- tigheid zal plaats vinden vanuit den Dom van deu doodgeschoten Schupo-beambte Zauritz en den 8.A.-teider Maikowskl, en dat de autoritei ten het wenschelgk hadden geacht slechts één van deze belde gebeurtenissen toe te staan. De soclaal-democratiache betooglng in den Lustgarter zal nu Dinsdag pa worden gehou den. Onze Hom, corr. meldt ons dri. SI Jan.: Hedenochtend heeft de Ritencongregatie In plechtige zitting, In tegenwoordigheid van den H. Vader, haar, votum uitgebracht over de zalig, verklaring van de Eerb. Marla van S. Euphrasia Pelletier, stichteres van het Instituut der Zus ters van den Goeden Herder. De afkondiging van het zoog, decreet „tuto” dat de plechtige zaligverklaring voorafgaat, is dus spoedig te wachten. In dezelfde zitting gaven de leden der Riten congregatie hun votum af over twee won deren die zijn voorgedragen voor de zaligver klaring van de Eerbiedwaardige Dienaresse Gods Gemma Galganl. Een ertsmalerij In Amsterdam-Noord gedeelte lijk door brand vernield. O O Hoogste stand op Vrijdag nr vjbu 7M Vooral* Van welingelichte zijde wordt vernomen, dat de Rljksregeering voornemens is een einde te maken aan het euvel van een te groot aantal kleine snlpper-partUen. die aan de verkiezingen deelnemen zonder eenige kans op een zetel, door het aantal handteekeningen dat noodlg Is voor een demonstratieverbod voor de MB «“'<U<l“t»telllng bjj do Rljksdagverklesln- gen te verhoogen van 500 tot niet minder dan 60300, het aantal stemmen dat noodlg is om een RUksdagzetel te krUgen. Men verwacht dat een desbetreffende verordening, die misschien nog wijzigingen zal ondergaan, reeds vanmid dag gepubliceerd wordt. de hun afdeellng zich op, waarna de 5000 man twee minuten lang het stilzwijgen bewaarde. Vervolgens trokken rij met gedempt geroffel voorbij. De 'po’itle escorteerde den geheelen stoet met auto's en te voet. Alle agenten hadden de kara- bUnen In den aanslag. Ononderbroken werden de gevels met schünwerpeii belicht en nieuws gierigen van de vensters ve BU een geducht* vechtpl en communisten, werd ook, munuten scheten ook op 4 De huiszoekingen der poll! Wordt ook noodlijdend? Opwinding te Paramaribo. BERLUN. 3 Febr. (W. B.) De door de socia listen voorgenomen demonstratie op Zondag as. is verboden. ■agd. LU tusMbtn nazi’s eschoten. De.com- politi*. in het Karl Lteb- knechthuis en op 28 ander* plaatsen te Berlijn hebben heden geleld tot inbeslagneming van een groot aantal verboden geschriften, waann os. werd aangespoord tot gewapenden opstand en algemeene staking. De na afloop van den fakkeloptocht Maan dagavond In een gevecht met de communisten gesneuvelde politie-wachtmeester en de leider van de 8. Zauritz en Maikowskl. zullen te zamen worden ter aarde besteld. De begrafenis zal een groote demonstratie in de straten van Berlijn worden; de lUken ■uilen vermoedelUk in den BerlUnschen Dom worden opgebaard. BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR Taléfoon Administratie 433, Radactie 633 ABONNEMENTSPRIJS» Per kwartaal voor Alkmaar f 2.— Voor buiten Alkmaar f 2.85 Met geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem In de derde bul „Qui umbratlle” bepaalt de Paus, welke personen bulten Rome, den Jubi- leumsaflaat ook zonder bezoek aan de Heilige Stad kunnen vqrkrUgen. Dit zUn IwjofdzakelUk leden van (eeste’Jjke orden voor zoover deze verplicnt zUn tot afzondering benevens die genen die verhinderd zUn naar Rcvne te reizen. op al dat gene wat zich in den loop van dege lange geschiedenis heeft gevormd aan werken. .aan tradities e.d. en wU zouden deze werken en tradities niet alleen willen zien op het ge bied onzer cultuur of zelfs van ons bedrU te leven, maar natuurlUk ook op het gebied van ons staatkundig leven en op onze staatkundige ontwikkeling. WU willen niet in de fouten ver vallen t« reglementeeren en te centrallseeren wat men maar kan reglementeeren en centra llseeren, maar wU willen ons steeds voor oogen houden, dat eensgezind datgene gemaakt moet worden, wat onvoorwaardelük noodzakelUk ts. WU zullen daarbU natuurlUk gaarne rekenen op de medewerking der tenden, doch wU wllten dsï^’ïnTenTus^n^^d^ g^o^ daarbU niet alleen ideéel, maar ook feltelUk- worden gesteund, precies zooals wU vastbeslo ten zUn alles te doen, wat gebeuren kan, om de historische bouwsteenen der Duitsche natte en van het Duitsche RUk te behouden. Ik ge loof dat zulks des te eerder en des te gemak- kelUker zal gelukken naarmate het Rijk en dg landen in de groote erkenning van den dwin genden nood van onzen tUd aaneengeschaard staan. Wat door ons en door mU kan geschieden, dat zal en moet geschieden. Ik kom uit het Zuiden, behoor als staatsburger tot een Noord-Dultschen staat, voel mU Dultscher. leef In de Duitsch* geschiedenis en zou niet willen heenloopen over de groote en historische daden en prestatie» van deze geschiedenis. Integendeel. Ik zou alle* respecteeren. dat kan ik u beloven, wat vroe gere generaties ook in de geschiedenis van onzen staat presteerden. In de hoop dat een* latere generaties misschien ook dat zullen res pecteeren. wat wUzelven denken te presteeren Ik begroet u. mijne heeren. en ik verzoek u hartelUk mede te werken in den zin. welken d* nood van bet heden van ons land eischt. BERLIJN, 3 Febr. (V.D.). Het partUbestuur der 8.P.D. heeft Donderdag uitvoerig den poll- tleken toestand besproken en besloten een ver- klezlngsproclamatle tot de partij te richten. Voorlooplg Is er van afgezien het op 13 Maart te Frankfurt a.d. Main te houden partUcongres Uit te stellen. Het verbod van de SPD-betooging. die Zon- MOSKOU, 3 Febr. (Reuter.) Naar aanleiding van eenige uitlatingen tegen Rustend, welke de Japansche minister van Buit. Zaken, Oesjida, op 31 Januari In het parlement heeft gedaan, heeft een wisseling van nota’s plaats gehad tusschen Karachan, den Russlschen plaatsver- vangenden commissaris van Bult. Zaken, en den Japanschen gezant te Moskou. Volgens den gezant is de verklaring, welke Molotoff, de voorzitter van den Raad van Volks commissarissenin het Uitvoerend Comité van de Communistische Partü heeft afgelegd, niet in overeenstemming met de feiten. Molotoff beweerde namelUk, dat Oesjlda in het parlement de antl-Russlsche verklaringen heeft herhaald, welke voorkwamen In een com muniqué van het ministerie van Oorlog. De rede van Oesjlda was echter zoowel In de keuze van de bewoording als in de bedoe ling geheel verschillend van het communioué. In zUn antwoordnota verklaarde Karacnan. dat de Russische regeerlng het niet noodzake lUk acht op de zaak In te gaan. De Russische regeerlng heeft er nota van genomen, dat de Japansche regeerlng zich niet wénscht t* vereenzelvigen met een zeker com muniqué, uitgegeven door het ministerie van Oorlog. ROME, 3 Febr (V. D.) De reeds aangekrm- dlgde drie MuselUke bullen met de aanvu’lende bepalingen betreffende het Heilige Jaar zullen binnenkort Worden gepubliceerd. Den inlwoud daarvan kan men als volgt samenvatten: In de eertte bul „Nullo non tempore" roept de Paus de geloovigen van de geheele wereld vader’Uk owutch naar de Heilige Stad tte be geven om de bUzondere genade van het Heilig Jaar deelachtig te worden, het graf wan de Apostelen te bezoeken en dan gesterkt in het geloof .weer huiswaarts te keeren. F™ geerlngsgarantie van volledige vrUheld, onder hoogen druk zal worden gevoerd. De wUze. waarop de nationaal-sociallstlsche pers thans reeds over een onduldbare „Hetze" van het Centrum en de Marxistische partUen tegen de regeerlng durft te spreken, terwijl zü vergeleken bU de vroegere laster- en scheld- tnethoden der Nazi-organen slechts kalm en waardig hun gerechtvaardigd misnoegen en groote bezorgdheid hebben geutt, alsmede Göring's verklaring, dat de gendarmes te Hom berg, die tegen de relletjes-verwekkende Nazi's optraden, zullen worden geschorst, laten daar omtrent geen twfjfel meer over. De nieuwe rUksweerminister Von Blomberg kan gemakkelUk proclameeren, dat de rUksweer als boven de partUen staand machtsmiddel van den staat gehandhaafd zal worden. De Duitsche staat is tn handen van een reactionnaire minderheids regeerlng. die geen tegenstand duidt, dus de RUksweer ook. Dqpr bet verbieden van de op positioneels bladen en van demonstraties en meetings der politieke tegenstanders heeft d- regeerlng, die alle machtsapparaten te harer beschikking heeft, volop gelegenheid elke haar ongevallige verkiezingscampagne tem te leggen Dat onder deze omstandigheden het Duitsche volk nauwelUks kans zal krUgen zUn vrUen wil vrU tot uiting te brengen aan de stembus, behoeft geen betoog. BERLIJN, 3 Febr. (VJD.) Hedenavond heeft de 8 A van BerlUn de beide slachtoffers van den fakke'optocht van Maandagavond gehul digd door een opmarsch langs de plaats waai zU gevallen zUn. In de omgeving van de Opera In Charlotten burg heerschte reeds om 8 uur een o[>gewonden stemming, duizenden menschen waren op straat, hoofdzakelUk communisten. De politie greep herhaaldelijk In en sloeg de menigte met den gummistok uiteen. Ten slotte ging zU er toe over ook de café’s te ontruimen. terwUl kort voor den opmarsch selfs de huisdeuren moesten «orden gesloten. Voor ieder huis stonden «geu len met de karabün in de hand. De straat was Over een lengte van ca. een KM. volkomen leeg. Waar iemand zich aan het venster ver- partUdlg en rechtvaardig tegenover iedereen" |oond*’ drel<d* de P°ltle onmiddellUk gebruik te maken van de vuurwapens. Kort na 9 uur rukten de S A.-troepen, onge veer 5000 man. de Waltetrasse binnen. Alle pu bliek werd tegengehouden door de politie, al leen de optocht werd doorgelaten. Ter plaatse waar de slachtoffers neergeschoten waren, stel- BERLUN. 3 Febr. CF. D.) In een zeer druk bezochte plenaire bijeenkomst van den Rijks raad heeft RUkskansetler Adolf Hitler, die tn gezelschap van om. dfjn RUksmlnlster van Blnn Zaken dr. Frick veuscheen, 'zich Donderdag avond aan de leden van den RUksraad voor gesteld. De RUkskanselier heeft van den voorzlttera- zetel af de volgende toespraak tot de leden van den Rijksraad, die aandachtlg luisterden gehouden: Mijne Fjeeren. Ik wensch U namens de RUksregeering te begroeten. WU hebben de regeerlng overgenpmen In een tUd. welke mis schien de moelll^rste is van de Duitsche ge schiedenis. Er Is een groot vertrouwen noodlg om In een uur e»ls dit niet te wanhopen, maar integendeel met’ hoop en vertrouwen in de toekomst te zien. De motieven, die ons daarbij bewegen, zijn de volgende drie: Ten eerste vertrouwen wil op de kracht en de vlUt van het Duitsche Volk. Ten tweede op de capaci teiten van di£ volk en zijn genialiteit, welke In de geschiedenis *t-eds en steeds weer wegen heeft gevon<>n tot lUfsbehoud en ten slotte zien wU. ondanks alle crises en ondanks alle catastrophes en moellUkheden. nog onveran derd voor qgis de Duitsche aarde, de Duitsche levensrulmte. den Dultschen bodem. Indien het vroegere generaties mogelUk is geweest uit deze drte krachtbronnen door wisselvallige lot gevallen been ten slotte dit groote RUk te organlseeqen. dan moet het ons, omdat wij deze tracMMs achter ons weten. mogelUk zUn op dezelfde basis ook dezelfde grootheid weer te doen keeren. Daarpede zouden wij evenwel niet alleen op deze r»eai wlge fundamenten vanons volksbe staan willen opbouwen, maar natuurlijk ook De Blsschop van Trier, Z. H. Exc. Mgr. Bor- newasser, heeft door een hferCsrUJk schrijven voorgeschreven, dat dit jaar van Zondag 23 Juli tot 3 September de heilige Rok van on zen Heer en Heiland in den dom van Trier In het openbaar zal worden uitgesteld. Dit zal een gebeurt». 4s van groote beteekenls zijn. De we reldbekende reliek, die in de aloude, eerbied waardige Domkerk van Trier wordt bewaard, kwam daar volgens een oude overlevering op bevel van Keizerin Helena, de moeder van Kei zer KonstantUn naar Trier. Dit gebeurde onder den heiligen Blsschop Agsiclus, .-Je uit het Oos ten stamde en in het jaar 314 1 eerste Concilie vr i Artes bijwoonde. Door alle eeuwen heen werd de Rok zonder naad, dien de Verlosser eens droeg, door clerus en geloovigen var. het Aartsbisdom Trier In allerhoogste eere gehouden. Toen tUdens de re volutie in het jaar 1794 de Franschen het keurvorstendom bezetten, werd de heilige Rok naar het binnenlr nd van Dultschland over gebracht en bleef bU den teatsten keurvorst van Trier. Clemens Wenzeslaus, In Ausburg. In 1810 werd hU weer teruggegeven aan de Dom kerk van Trier. In de jare» 1810. 1844 en 1891 Werd de heilige Rok op bevel der Triersche bisschoppen ver toond en Mgeteeld. In het Jaar 1844 trokken in het geheel 1050633 pelgrims in devote aan lacht langs de kostbare reliek. In het jaar 1891 stelde de toenmalige Blsschop. K.gr. Kortun dé.) heiligen Rok uit. 1325.000 pelgrims,dus bUna t-vee mlllloett. vereerden toen de reliek. Er be staat geen twUfel. dat ook de uitstelling van hit kostbare kleinood in dit jaar tallooze pel grims naar Trier zal doen opgaan, uit blnnen- en buitenland. Op deze wUze zal het vooruitzicht van den Trierschen opioerherder werkelUkheld worden, let door tie komende heilige weken de -»J tot Christus en ZUn Heilige Kerk zal worden versterkt. Voor de geloovigen zal de vereertng van het kleinood een troost zUn in de ellende en Jammer van dezen tijd. WASHINGTON, 2 Febr (Reuter). Volgens de berichten, welke hier zUn ontvangen, ver klaarde Neville Chamberlain aan een lunch van Amerikaansche dagbladcorrespondenten, dat het s» concept van de - Britsc?ic concessies tot compensatie van de verminde ring der oorlogs- schulden niet door de Britsche regee- ring was opgesteld l De regeerlng is van oordeel, dat de schuldenovereen- komsten geen gé- L wone verhouding K tusschen schuld- II elscher en schul- ienaar beteekenen, doch dat een her- zlenlng van de |l lang is zoowel van srhuldelscher H als van schulde naar. BERLIJN, 2 Febr. (WB.) Hedenochtend omstreeks elf uur (plaatselUken tUd) heeft de politie het hoofdkwartier van de Communisti sche partU te BerlUn, het Karl LiebZnecht Huls bezet. Zij onderzocht alle lokalen van het g*- ,t bouw, op het oogenblik wenscht de politie nog geen nadere mededeelingen te doen. In tal van steden In mldden-Dultschtend heeft de politie hedenmorgen huiszoekingen ge- Binnenlandsche Zaken in Pruisen Goering daan In Communistische bureaux en oartu- lokalen, 04. In het gebouw van de Communis tische „Ktessenkampf” te Halle. Van nc* resul taat dezer hulzoekingen is nog niets bekend. In de ttvaede bul „In dlcto a nobis” geeft de Paus den biechtvaders van Rome voor het Heilig Jaar zeer ultgebrelde volmachten met betrekking tot de vergeving der zoneten. et Hitler heeft Von Hindenburg *n hou ten paard van Troje binnen de regee- ringsveste gehaald en het Is nu al ze ker. dat er vele zwaar gewapende krijgers uit zUn bulk zulten krulpen. Von Papen en Hu- genberg, die met dit paard parade wilden rU- den, zullen—zich krampachtig aan het zadel moeten vastklemmen. Lützow’s wilde verwegene Jagd, Is in Dultschland begonnen. Wee het volk dat onder den voet wordt geloopen. De nationale re organisatie, welke de rüksregeering zich tot taak heeft gesteld, zal voor een groot deel' uit verwoestingen bestaan. „Het Duitsche volk." aldus sprak Hitler voor de microfoon, „verblind door binnen- en bultenlandsche beloften, heeft meer dan 14 jaar geleden de hoogste goederen van het yerleden vergeten, zooals het RUk zijn eer en vrijheid vergat. Tweedracht en haat hielden haar intocht.” Verleid en verblind door Hitler's beloften heeft het Duitsche volk den ex-OostenrUker <te kans gegeven rich in RUkskanseüersaetel te nastelen, «a de vrijheid in het Duitsche RUk staat op het punt van dictatoriaal om hals te worden gebracht. De tweedracht en haat, voortgesproten uit de actie der nationaal-sociallsten. zullen voortwoekeren ten gevolge van de geweld- poUtiek, welke thans triomfaal haar intocht heeft gehouden. Hoe zou het „Lieb’ Vaterland" nog „ruhlg” kunnen zUn! BERLUN, 2 Febr. (VJ>,1. RUksmlnlster Goe ring heeft In zijn functie van Rükscommlssaris voor het Pruisische Ministerie van Binnenland- seho Zaken Communistische Partij kaar neve«-er(an|- satie* in geheel Pruisen uitgevaardigd, dat ter stond in werking treedt. et gedrag van den ouden heer Von Hin denburg wordt met den dag raadsel achtiger. RUkskanselier Von Schleicher werd afgedankt, nog vóór hU in den RUksdag kon optreden. Voor het hoogstwaarschUnlUke geval, dat hU In den RUksdag geen meerder heid zou vinden, vroeg hU om de aan Von Papen bU herhaling verstrekte volmacht tot RUksdagontblndlng, maar de RUkspresident weigerde. Von Hindenburg had weer eens het oor geleend aan de Inblazingen van zUn baat zuchtige vrienden uit Oost-Elblè. Von Schleicher was geen „persona grata” meer, hij moest weg. cm plaats te maken voor Adolf Hitter, die zich tot dan toe had mogen verheugen In de ondub belzinnig getoonde antipathie van den patriar chaten generaal-veldmaarschalk. Wat Von Hin denburg aan Von Schleicher weigerde, gaf hu aan den Nari-leider. Op aandrang van Hitler onderteekende hU het ontbindlngsdecreet van den RUksdag nog vóór deze bUeen was geko men. Is Von Hindenburg, de onkreukbare karaktervaste Duitsche held en Rljksvader. wezenlUk een legende aan het worden? Nam hU nolens votens Hitler op den koop toe, omdat dit hem het eenig* middel leek om zUn persoon- lUken vertrouweling Von Papen tegen den over- duldelUk uitgesproken wil van de meerderheid des volks in weer In de regeerlng te krUgen? Het is alles zoo vreemd en zoo duister, dat men nader commentaar zal moeten afwach ten, om de thans bedenkelUk wazig geworden figuur van Von Hindenburg weer scherp en helder te kunnen zien. BERLIJN. 2 Febr. (W. B.) Naar wordt ver nomen heeft de regeeringscommlssarls voor aan alle polltie-beambten van Pruisen bevel gegeven streng op te treden tegen de communistische onruststokers. Ook moet scherper worden gelet op alle com munistische sportclubs, vooral waar deze zich toeleggen op scherp-schleten. De wapens van deze clubs moeten in beslag worden genomen. et besluit tot RUksdagontblndlng bewijst, dat de regeerlng HitlerVon Papen— Hugenberg volkomen zekerheid heeft ge kregen geen meerderheid in den RUksdag te zul ten vinden. Deze zekarbaid I* gebaseerd op da hou ding van het Centrum en de q^ieraehe Volks- >*rtU. welks aan aantal tet d* kern van het regeeringsbeteld doordringende vragen hebben gesteld, waarvan de beantwoording beslissend zou zUn voor hun eventueele Ujdsaamheid. Hitler heeft in zUn antwoord Op die vragen verklaard, dat het stellen dier vragen alleen reeds een weigering tot samenwerking beteek-n- de. Hieruit volgt, dat Hitler qn zUn mederegeer ders op de principlèele en practteche vrager van het Centrum elgenlük niets anders zouden heb ben weten te antwoorden dan „neen”. Voor een onbetwUfelboar inzicht in de bedoelingen van het nieuwe régime is dit van groote beteekenls, want al heeft de RUkskanselier in zUn ver klaring voor de radio ook een serie fraaie alge meene phrasen over de vete en moeilUke red dingen. die hU rich voorstelt met Gods hulp en op christelUken grondslag te verrichten in het belang der geheele natie, laten hooren. hU zal in de practUk slechts partU-politlek drijven De RUksdagontblndlng en het uitschrijven van nieuwe verkiezingen op 5 Maart aA. kunneu niet anders worden opgevat dan als een daad van partU-politiek. De Duitsch-nationalen en von Papen, die slechts één verlangen hebben. nJ. sulver dictatoriaal, met volledige terzUdesch’ii- vlng van het parlement, te regeeren. waren na tuurlUk voor een RUksdagontblndlng onmiddel lUk te vinden, maar in nieuwe verkiezingen, waarbU zij weinig of niets hebben te winnen hadden zU geen lust. Hitler heeft echter rijn rin weten door te zetten, omdat hij van zijn kanselierschap een massasuggestle verwa-.it «elke hem de verloren millioenen stemmen zal doen terugwinnen, zoodat hU bet onwillige Centrum In den nieuwen RUksdag niet meer noodlg zal hebben. Of deze berekening juist is, zal de 5e Maart moeten bewüzen. Zeker is. dat de verkiezingscampagne, niettegenstaande re- Geen Katholieke*» lq het Nationaal Jongeren Verbond. Geldschietemret «reedt op 1 Maart a-S. In werking.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1