De atmosfeer Duitschland m Een onderhoud met Von Papen E ONSBLAD A VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS Het nieuws van heden Wapengeweld in Jehol S. KROM Veldtocht tegen de bandieten R.A.I. AMSTERDAM /NS t*' -g .tjr' HITLER ALS KANSELIER TEGEN ONVRUCHTBARE^ MEENINGSSTRUD DE BAROMETER JOH. LAUWERS Ververij en Chem. Wasscherij ZATERDAG 4 FEBRUARI 1933 SCHERP OPTREDEN TEGEN DE COMMUNISTEN Tenslotte naar Jehol *G Ttjang Hm Liang waarschuwt 9 'S Daladier in het zadel verboden 7 e 7 Vrede in Tsje Tsjoean? Hitler wenscht vrede Sterk front voor een algemeene staking Het olie-conflict in Perzië 'Acht en veertig uren kanselier- schap hebben den ongebrei deld en demagoog reeds tam en geciviliseerd gemaakt Japan wil de 90.000 Chineesche militairen met behulp van Mandsjoerye uit Jehol verdryven Communistische littera tuur ontdekt 'FÏitler beroept zich op zijn taaiheid BRAND IN KRANKZINNIGEN GESTICHT DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN TELEF. 1525 MEVROUW, Profiteert nu neg van de 20% kerting op onze reeds VERLAAGDE PRIJZEN Winkel: Langestraat 91, Tol. 794 N.V. Ned. Verzek.-Maatschappij St. Willibrordus Utrecht, Catharijnesingel 48 Hoofdinspectie Amsterdam Adm. de Ruijterw. 242. Tel. 82797 Kapitaal- on Volksverzekering 25 FAYGLOF ALKMAAR W arm water zakken M 50 Het Weer, I ÖIIHI ,JDe nieuwe regeering is geen stap nader tot de monarchie** Op bevel van de Duitsche Rijksregeering rukte de Schupo uit om het Karl-Liebknecht-Haus te bezetten De socialisten zullen hem er voor loopig niet uitwerpen FIATenNASH-AUTO’S GARAGE A. DAM CO. aan het De KPD onder geheime leiding? „Vorwarts” Gemeenteraadsverkie zingen in Pruisen? Is er een geweer per ongeluk afgegaan? Tsjang-Kai-Sjek trekt hoofd van 30.000 man tegen hen op - 1 conflict voor den Volkenbondsraad uit te stel len tot de Mei-zlttlng, en Indien noodig nog langer. Verdere voonriteichtenonseker. Voorbereidend» O O ets te Kr ER. ▼en deze >9 20 wordt Dit ■n. (United Frees) GENEVE, 3 Febr (Reuter) tuut OU Cy. is heden voorlooplg bijgelegd. Ml Je ve men Retrsi- taal ben. Ik heb sterke zenuwen. Ander* stond Ik hier niet voor ui' EN EN gen, waaraan alle „generaals" nemen. Verwachting: Meest matige wind alt Zni- deltJke richtingen, toenemende bewolking, met later kaas op regen, later zachter. *37 Mls- zich iueele r ge- BERLIJN, Febr. (VD.) Na middernacht Is het op twee plaatsen der »tad tot schietpartijen gekomen tusschen communisten en nat.-soda- listen, waarbij drie communisten door schoten zwaar gewond werden. Twee hunner, onder vrVe een 18-jarige, zijn kort daarna In het zieken huis overleden. Vijf nat.-socialisten en negen communisten zijn gearresteerd. In verschillende andere doelen der stad is Jlgende de. Sir tstraliê ran tte Wilde Liistra- woners ilie. In swaar- andel- le oju >emoel- veerde: onge- ien aan ribune”, oorpost len. ad The in den aardoor ver, tot an den i is be- iIsraël, m aan en op> k Mis- maar B vlte- B N.W, :r den rissen, each te I heb- ebben. ld. de 1 paar (Toen vlie dt ram nood 0 hen ren in at ge- [nlan- I heb- won- m die or LE De Kamer heeft met 370 tegen 300 stemmen haar vertrouwen in het nieuwe kabinet uitge sproken. De motie van vertrouwen was Ingediend door Herriot. De kamer is thans tot Dinsdag ver daagd. Van socialistische zijde werd verklaard, dat de fractie weliswaar voor de regeering zou stemmen, maar dat zij dit deed zonder eenig enthousiasme en alleen in het belang van een handhaven der meerderheid. De regeerings- TOKIO, 3 Febr. (Reuter.) De minister van oorlog heeft in de Kamer medegedeeld, dat het Ja panache leger, dat op het schiereiland Kwan- toeng ligt, besloten heeft met het leger van Mandsjoekwo samen te werken, ten einde 90.000 man Chineesche troepen uit Jehol te verdrij ven. It Par- sie niet lingen. >en ge il) kan De t“- op fei- e naar NANKING. 3 Febr. (Reuter.) De regeering van Nanking heeft, na een bespreking met de militaire bevelhebbers van de provincies Kwan- toeng. Foekien en Kwangsl. besloten een leger van 30.000 man ter beschikking van generaal TSjang-Kal-Sjek te stellen, voor het onder drukken van de communistische benden. Als deze operaties beëindigd zijn zullen deze manschappen naar de grens van Jehol gezon den worden, teneinde de aldaar geconcentreer de Chineesche troepen In hun strijd tegen de Japanners te steunen. Volgens mededeelingen van deserteurs uit het leger der communistische benden, die strijd voeren tegen de troepen der Nanklng-regeenng, verandert de leider dezer benden, Tsjoe-Teh, regelmatig zijn ulterlljk, teneinde te voorko men, dat hij herkend of verraden wordt. De Engeische en de Perzische regeering zijn overeengekomen, om de behandeling van presenteerde, was, daar de liever in het u-k dat bet r(euwe H-jeren <r.-t den Rijksdag oogenblik niets kunnen beginnen Daarom is tot de RUksdago.i(.binding besloten. Hitler vet- trouwt dat zijn Jpnieuv stijgende ster zijn uit werking op de r.,assa niet zal missen, en wan neer hij de heet-begeeule een en vijftig pin cent Rjjksdagsstemmen in zijn mach: krijgt, dan beeft hij vrij spel, net la zeker dat de Na zi’s bij de nieuwe verkiezingen enorme wins ten zullen maken, maar tegelijk kan het niet uitblijven, dat de Communisten, juist omdat zij thans over de geheele linie vervolgd worden, danig aangroelen Moet de Rljksdagontbinding dus een vrijbrief beteekenen voor nog onbekende en ver-liggvn- de experimenten? Vanaf het Centrum tot aan de uiterste linkerzijde vertrouwt men het kabi net Hltler-Papen-Hugenberg dit merkwaardig mengsel van socialistische, fascistische en mo narchistische neigingen voor geen syllabe. Blijkt het wantrouwen gegrond, dan behoeft men niet te twijfelen, dat socialisten en com munisten tezamen met de vakvereenlgingen één enkel front zullen vormen in de afkondiging der algemeene werkstaking. PEKING, 3 Febr. (Per telefoon). Maarschalk Ttjang Hsu Liang verklaarde in een interview, in verband met de berichten over een binnen rukken der Japanners in de provincie Jehol, dat de Nanklngregeering uitdrukkelijk bevel heeft gegeven tot verdediging van Jehol. Een Japansche opmarsch zou dus een oorlog in den ernstigsten zin des woords beteekenen. (United Press) BU bezoek aan deae automobieltentoonstelllng versulme men vooral niet de stands van de bekende te gaan zien en demonstratie te vragen. Inlichtingen verstrekt ALKMAAR TELEFOON 499 ERFURT, 3 Febr. (V. D.) De politieke politie te Erfurt heeft bij een huiszoeking In een parti culier huls in een ruimte, die door de politie opengebroken moest warden, een groote voor raad communistische lectuur ontdekt. Groote stapels brochures met verboden inhoud en meer dan 40.000 manifesten, werden In beslag genomen. Het In beslag genomen materiaal vulde een geheele vrachtauto. Men vermoedt, dat In het gebouw een geheime communisti sche drukkerij gevestigd was. doch dat de ma chines op het laatste moment uit het huls zijn verwijderd Tot nog toe werd niemand gear resteerd. aangezien het gebouw geheel verla ten was In Berljjn-Noord kwam het vandaag tot een communistische demonstratie, waaraan een 2000-tal personen deelnam. Negen communis, ten werden gearresteerd. Bij de huiszoeking In het gebouw der Ber- ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. Ï09 BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS! Per kwartaal voor Alkmaar f 2. Voer buiten Alkmaar f 2.85 Mei geïllustreerd Zondagsblad 10 60 hooger Dagblad uitgegeven door de N V. Drukkerij De Spaarneslad Haarlem NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD BERLIJN, 3 Febr. CWB.) In een interview met den Berlljnschen hoofdredacteur der Asso ciated Press, riep rljkzkanseUer Hitter uit: .Zie naar het resultaat van de 14-jarige regee ring der Unksche partijen. Geef ons 4 jaar en het land aal over ons oordeelen." Dwaae be loften wilde Hitler niet meer doen. (Het woordje meer moest op verzoek van bet offi cieuze Wolfbureau uit den oorspronkellJken tekst van het bericht eeachrant worden I Red GENEVE. 3 Febr. (Reuter) Het conflict tusschen de Engeische en de Perzische regeering inzake de d’Arcy concessie aan de Anglo-Per- PARIJS, 3 Febr. Bjj de Kamerdebatten over de regeeringsverklarlng van Daladier. verweet Thlbaut (groep-Tardieu) den premier, dat deze door de overbodige benoeming van een aantal onderstaatssecretarissen groote ontevredenheid heeft gewekt. Hij wees voorts op de slechte fl- nancleele positie en elschte de afschaffing der wetten op de sociale verzekering. Deze wetten hebben tot nu toe den staat 5 milliard franken gekost, welke beter hadden kunnen worden besteed aan de uitbreiding der verdedigings werken. Thlbaut elschte een verlaging der scha deloosstelling der Kamerleden met 10 pCt. ten einde op deze wijze den ambtenaren het goede voorbeeld te geven. In zijn antwoord op de interpellaties zelde Da- ladier dat de regeering gevormd is, om een ur gente taak te verrichten. Het ligt in handen der republikeinen te besluiten, of zij het recht heeft haar taak aan te vatten of niet. Levendig ap plaus bjj de radicaal-sociallsten en de socia listen bewees, dat Daladier op een zekere meer derheid zal kunnen rekenen. Nader wordt bevestigd, dat de socialisten be sloten hebben, het kablnet-Daladier te steunen. Daladier noemde de flnancleele en economl- kwestle het meest dringend. Toch kan de be groeting niet in enkele dagen tn evenwicht wor den gebracht zooals in rustige dagen. Ernstig verkeersongeval op den Haarlemmer weg. Dokter alt Amsterdam op sla* gedood. Prof. aar. dr. L. Triebeta ernstig ongesteld. De toestand in Duitschland. Een persgesprek met rijkskanoelier Hitler. Interview met rice-tenseIIer von Papen. Het kablnet-Daladier beeft het re»treawen der Kamer. Tsjang-Krt-Sjek aal optrekken tegegi de Ch8- neeecbe bandieten. Japan gaat wapengeweld gebruiken in JeboL BtJ een brand in een krankxinnigengeetlchl In Amerika zijn 9 patiënten omgekomen. Zwaar weer in hei Sotoocbe; ars dooden. besprekingen in verband me* eventueele verkorting van den arbeidstijd. Uitvoer van forellen naar België en Luxemburg. MM L. melk uit Enkhulaen naar Drk gebracht. Wtjrigtng positieregeling Indische Volksraad, Rapport Irisakr steanverleenlng aan Ptnda- Chineesen. KOWNO, 3 Febr. (V. D Naar uit Moskou wordt gameid, heeft het bureau der Komintern voor West-Europa, in verband met de laatste maatregelen der Rijksregeering tegen de KPD, deze partij nieuwe Instructies gegeven. De werk zaamheden der KPD wordt overgedragen aan een geheim strljdcomlté, dat uit drie personen zal bestaan en waaraan de offlcieele partijlei ding ondergeschikt zal worden. Dit geheim comité zou voor alles moeten voorkomen, dat de energie der KPD te lij den heeft van de maatregelen der Rijksregee ring. BERLIJN. 3 Febr. (V. D) De Nat-Soc. .An- griff’ meldt, dat het voornemen bestaat zoo spoedig mogelijk tot nieuwe gemeenteraads verkiezingen in Pruisen te komen, aangezien de huidige gemeenteraden In hun tegenwoor dige samenstelling niet meer in overeenstem ming zijn met den wil des volks. Als voorbeeld noemt het blad den Berljjnschen gemeenteraad, waar van de 235 leden slechts 13 natlonaal- soclallsten z(jn. Waarschijnlijk zullen de ge meenteraadsverkiezingen een week na de Rljksdagverkiezingen worden gehouden, der halve dus op 12 Maart as. Er zullen dien dag ongeveer 30.000 gemeenteraden at daarmee over eenstemmende vertegenwoordigende lichamen In Pruisen moeten worden gekosen. BERLIJN, 3 Febr. (V. D.) Als opvolger van staatssecretaris Zweigert In het Rljksmlnlstene van Blnnenlandsche Zaken, is tot Staatssecre taris benoemd Geheimrat Pfundtner. kant zullen probeeren om hun autoritaire plan nen een imperialen glans te geven, zal gelei delijk blijken. Men weet, dat In het Kabinet- Papen-zaliger mannen zaten, die openlijk toastten op den terugkeer van het koningschap en dat Hitler er niets tegen zou hebben, tegen over een toekomstige monarch dezelfde positie in te nepten als Mussolini ten opzichte van den konlng van Italië. In alle geval hebben zich belden danig geërgerd aan de duidelijke vra ger lijst die de Centrurcsvoorzltt Kaas hun en die wel was er? indiscreet Hlue1- regeering haar plannen duister hul. Het gevolg is dan Centrum Ir oppositie s en dc van het (Van onzen Berlljnschen Correspondent) ir en kan zich nauwelijks voorstellen, hoe 1 V I geladen de atmosfeer in Duitschland en x x met name in T politieke knooppunt Ber lijn is. In de afgeloopen nacht heeft Hitler zijn eerste radio-rede de wereld ingezonden, en wanneer men bedenkt dat ’s mans grootste gave zijn redenaarskunst Is, dan kan men wel ver wachten dat er nog een dozijn volgen zullen in de naaste toekomst. Hitler’s rede spreekt van een vier-jarenplan om den boerenstand te redden en de werkloosheid uit te roeien. Dat zijn groot- ache plannen, maar het grootste plan is toch wel zeker zijn voornemen, om vier jaren In dit zadel te blijven zitten. Cat bij na vele ver ge* fsche pogingen ten langen leste beklimmen kon. Twee dingen bewees Hitler’s 'ate speech echter: dat de soep niet zoo wordt gegeten als men ze opdient, en dat de voorstelling die de Rljkskanselier van zijn vier-jarenplan heeft uiterst vaag zijn. Uit zijn program zijn al he*l wat elschen geschrapt: de vervanging van het Romelnsch door een zuiver Germaansch recht, het verbod voor Joden om in de pers te schrij ven, de stormtroepen al* volksleger de ver- deeling van den bodem, het verscheuren vun het verdrag van Versailles. Het was nog d= echt Hitlersche welsprekendheid, waarmee hij voor de microfoon stond ofschoon zijn stem veel verliest wanneer ze niet door zijn sugges tieve gebaren en mimiek ondersteund wordt' maar het was niet meer de Hitlersche ..groote mond”. Een scheldpartljtje op de Welmarer partijen, voila tout. Verder zalvende tirades, belaften, niets concreets hoe tam en gecivi liseerd hebben acht en veertig uren kanseher- schap den ngebreidelden demagoog gemaakt I Hitler is begonnen met compromissen. Zijn deelen der Regeering met zoo ulteenloopende krachten als Hugenberg en Papen, de twee te genspelen, die hij in bet kort verledco met de bitterste haat en naijver (overigens van weera- kanten) bestreden heeft.M he* allereerste can- promls. En verder I Frick heeft al verklaard, dat men de experimenten op monetair en eco nomiseh gebied achterwege zal moeten Ir.ten, Luther wordt niet van de Rijksbank wegge jaagd, (hoe graag ook dr. Schacht, de Bitter vriend. diens plaats zou innemen»het com munisme wordt niet verboden, het nieuwe Ka binet probeert een meerderheid te vinden .n den Rijksdag.... Het lijdt geen twijfel, of de dui zenden. die zooeven in hun bruine uniformen met fakkels en toortsen door het nacbteljjk Ber lijn trokken, telkens weer brullend: ..Deutsch land erwache!” ,Juda verrecke”! zullen nog be dremmeld staan te kijken bü de. evolutie van den grootsten rebel der Republiek tot een mid delmatig kanselier Intusschen zjjn er vele geruchten In omloop, die de monarchie met de nieuwe heeren m ra- menhang brengen. Door de buitenlandsche pers circuleert nog het bericht van de JDally Tele graph”, dat Schleicher nog voor zijn aftreden van zins zou zijn geweest, de monarchie uit te roepen. Men kan zich gerust op zijn tegen spraak verlaten, dat de zaak niet zoo gezeten heeft. Het spoor van dit bericht Is een geheel ander, en het teekent den overgang naar den nieuwen koers. In het geheim waren de onder- handelingen van Hitler en Papen flink ge vorderd, maar men vreesde nog dat ze voorbarig zouden uitlekken. Het geduld ontbrak, om de bijeenkomst van den Rijksdag af te wachten. Van den anderen kant hielden, eveneens in het diepste geheim, een kelzerszoontje met Stahl- helmers en vertegenwoordigers van het eeawig- intrigeerende oude regime een van die pathe tische bijeenkomsten zooals er pas weer In den Zoo gehouden werd ter eere van den verjaar dag van den ex-keizer. en waaraan men niet veel beteekenls moet toekennen. General von Hamerstein. chef van de Rijksweer en Overste von Bredow, verbonden aan het Rljksweer-de partement, waren in die monarchistisch eerde betrokken, zonder dat zij nu dadelijk aan een Putsch dachten, zooals men hen later heeft toe geschreven. Maar tusschen deze clique en die van Hitler bestaan allerlei verbindingen, en toen een en ander aan den Führer werd over gebracht, vertelde men er al bij, dat er reeds aan bepaalde troepen bevel was gegeven om van Potsdam naar Berlijn te marcheeren. Wat Hitler wist, bleef voor Papen niet geheim, en de ze, praatgraag als hij Is, zinspeelde er op bij zijn eerstvolgend bezoek aan den Rfjkspresldent. Toen was de sfeer geschapen, die men noodig had voor een overhaast besluit ten gunste van het Kabinet dat zijn ongeduld, van officieel te worden, nauwelijks, kon bedwingen. Hugen- berg's „Nachtausgabe” bevat uitingen die het heel waarschijnlijk maken, dat de' gebeurte nissen zich aldus hebben afgespeeld. Zeker is, dat Overste Von Bredow de laan werd uitge zonden met de mededeellng. dat de Rljksweer „entpolltlesiert” moest worden. In hoeverre Hitler en von Papen van hun Jehol wordt beschouwd als een Integreerend deel van Mandsjoekwo en Japan is op grond van het verdrag van September 1933 verplicht Mandsjoekwo te steunen in de handhaving ran bet gezag. De Japansche militairen gaan liever niet over tot wapengeweld In Jehol, omdat hierdoor men- schenlevens verloren gaan en ook. omdat ge wapend optreden In Jenol onherroepelijk een actie ten Zuiden van den Grooten Chlneeschen Muur tengevolge zou hebben. Hoewel de Chlneezen zelf en ook vele bid- tenlanders vreezen dat de Japanners een aan val willen wagen op Peking, voelen de verant- woorde'Uke Japansche leiders, aoowel militairen als clvlelen. weinig voor een dergeljjk avontuur. Japan heeft altijd Mandsjoerüe en het eigen lijke China streng gescheiden gehouden en, al willen enkele heethoofden misschien den strijd naar het Noorden van het Hemelsche Rijk ver plaatsen, de verantwoordelijke leiders In Japan wenschen deze politiek te handhaven. Slechts in uiterste noodzaak willen wij over gaan tot een militaire actie bezuiden den Chl neeschen Muur, en indien dit onvermijdelijk is. zal aoo snel en afdoend worden opgetreden als te Sjanghai verleden jaar geschied Is. Da Japanners wenschen den toetend in Je hol Op vreedzame wijze te regelen en militaire operaties in het eigenlijke China te vermijden, doch een hooggeplaatst ambtenaar van het mi nisterie vaé oorlog verklaarde aan een corres pondent van Reuter, dat bet groote gevaar van den huldigen toestand is, dat ielnands geweer per Ongeluk zou kunnen afgaan, daar hierdoor hevige gevechten kunnen ontstaan. Volgens de meenlng van dezen ambtenaar overwegen de Chineezen niet een ernstige po ging te doen om Mandsjoerlje te heroveren, doch generaal Tsjang Hsu Llang en anderen spelen met vuur in het steuner van de -vrlj- wi'llgers.” BU vele Chineesche leiders is dit wel een poging om hun figuur te redden, doch de toe stand wordt er niet beter op en ze is thans soo gespannen, dat alleen reeds het afgaan van een geweer tn een donkeren nacht voldoende is om den oorlogsduivèl te ontketenen. lljnsche RVO. welke Vrijdagochtend hééft plaats gehad, Is een aantal documenten in beslag ge nomen. Dit materiaal wordt thans bestu deerd. BERLIJN. 3 Febr. (V. D.) Het aoc.-dem. hoofdorgaan „VorwArts” is voor den duur van drie dagen verboden. Dit verbod is uitgevaardigd naar aanleiding ran de publicatie van de proclamatie der SPD. BERLIJN, 3 Febr. (Per telefoon). Vlce-kanse- ller Von Papen heeft in een Interview met etn United Pressvertegenwoordlger de volgende vragen aio volgt beantwoord. Hee legt uwe Excellentie de beteekt de machtaoverneming door bet nieuwe op 30 Januari uit en welken invloed gebeurtenis op de politieke, economische en cul- tureele toekomst van Duitschland hebbeb? Het gaat hier om de aaneensluiting van alle wllsvormende krachten van het nationale Duitschland met het doel, den staat uit on- vruchtbaren meeningsstrjjd te voeren naar in nerlijke geslotenheid en daarmee naar de ge zondmaking. Deze saneering is voorwaarde voor elke politieke, economische en cultureele nieuwe ontwikkeling, alsook voor het te boven komen van den economlachen noodtoestand. Welken Invloed zal de vorming der nieuwe regeering op de economische, handels-polltleke en flnancleele betrekkingen met buitenlandsche naties hebben? Bereiken wjj het eerstgenoemde doel, dan zal de Dultache economische kracht en de Duit- sche flnancleele situatie ook een sterkere basis voor het behouden en voor de verstandige ont wikkeling onzer betrekkingen met de overige volken geven. Is de nieuwe regeering voornemens hervor mingen te brengen in de grondwet van Dultacb- land en zoo ja, van welken aard zullen deze zijn? De kwestie eener grondwetsherziening te. zoo als bekend, reeds sedert langeren tijd vlottende. Of en wanneer het kabinet zich daarmede zal bezig houden, Is totdusver nog niet het voor werp van onderhandellngen geweest. Kan men uit het feit der regeeringswlsseling op een wijziging der buitenlandsche politiek rekenen? Reeds het aanblijven van den heer Von Neu- rath en mijn eigen wederintreden In de’regee ring zouden een ondubbelzinnig antwoord op deze vraag beteekenen. Het eenheidsfront van het geheele Dultache volk in bultentendsche politieke kwesties is Immers reeds sedeK garul- men tijd voor.de geheele wereld duidelijk. - Een deel der buitenlandsche per* beeft de benoeming der nieuwe regeering als een stap verder m de algemeene richting naar «sn her stel der monarchie uitgelegd. Is er een grondslag voor een dergelQten uit leg aanwezig? Er Is geen grondslag voor deaen ultteg. Wat denkt de regiering tot vermindaring der werkloosheid te ondernemen? De regeering heeft besloten de wotkteosheid op alle mogelijke manieren te vermindaren. Het probleem ia echter dermate Ingewikkeld dat bet In het kader van een kort persgesprek Ónmoge lijk zal zijn, over maatregelen tegen de werk loosheid te spreken. Inmiddels zullen onverwijld onderbandelin- gen worden geopend over het verleenen van een nieuwe concessie aan de Anglo-Persian. Zoowel Perzië als Engeland handhaven hun rechts- ■tandpunt. Mochten deze onderhandellngen zonder resultaat verloopen. dan zou de Volken bondsraad zich opnieuw met de kwestie bezig houden. Vervolgens ontving de rljkskanselier nog een aantal correspondenten vanEngeische en Ame- rikaansche bladen, voor wie hij verklaarde: Of wel zal binnenkort de vaan van het bolsjewisme worden geplant, of Duitschland vindt zichzelf terug.. Ik doe een beroep op de wereldpers, geen overijld oordeel over de tegenwoordige gebeur tenissen te vellen. Ik ontken ooit «g. naar bloedriekende rede- voermgen tegen andere staten te hebben ge houden. Ieder, die als Ik den oorlog kent, weet welke verschrikkelijke verspilling van energie hij beteekent. Wat een toekomstige oorlog met zich zal brengen, kan slechts gegist worden. Daarom wenscht niemand meer vrede dan ik en het Duitsche volk. Intusschen moeten wjj er voor zorgen, de ons toekomende plaats in de wereld In te nemen, als goede patriotten. CLEVELAND, 8 Febr. (Rautar) Heden te brand uitgebroken ia een krankzinnigengesticht, waarbij niettegenstaande de heldhaftige red dingspogingen van de verpleegsters, negen pa tiënten den dood vonden. De brand greep aoo snel om zich heen, dat de toegang tot enkele paviljoenen door de vlammen werd afgesloten, alvorens alle ver pleegden In veiligheid konden worden gebracht. Het hulpgeroep vgn de In "de brandende af- deellngen Ingesloten verpleegden was op ver ren afstand hoorbaar. NEW-YORK, 3 P»br. (VX>.) In Providence (Rhode Island) is de koelinstallatie der United States Rubber Co door een ernstige ontploffing vernield. Vier personen zijn gedood en een groot aan tal arbeiders Is gewond. De ontiüofflng was aoo hevig, dat de ruiten in de geheele omgevtng zijn vernield. Later ont stond nog brand, doch dese kon spoedig worden gebluscht. SJANGHAI, 3 Februari. (Reuter.) In de uit gestrekte provincie T*je Tsjoean. waar sinds de oprichting der Chineesche republiek In 1911 400 burgeroorlogen hebben gewoed, hoopt men thans, dat een periode ran vrede zal aan breken. Een ran de strljdvoerende .generaals” heeft eenige dagen geleden een *ware nederlaag ge leden in een veldslag, welke tien dagen duurde en traarblj 10.000 man sneuvelden. Thans heeft hij aangeboden zich met zijn troepen te zullen terugtrekken. De regeering van Tzje TSjoe«in I* nu voor nemens een eigen vredes-conferentle te beleg- zullcxx d©d“ Hij verwisselt steeds van kleedlng en ver schijnt afwisselend glad geschoren of met een langen baard. Inmiddels blijkt, dat de communisten een hopeloozen strijd roeren tegen de nationalis tische troepen. Uit verschillende provincies zijn zij reeds totaal verdreven en vrijwel overal hebben zij gebrek aan het hoogst noodlge. Zoo gebeurde het dat, toen na een treffen met de regeeringstroepen meer dan 100 ge wonde manschappen der communistische strijd krachten in het kamp werden vervoerd, zij door hun artsen met vergif werden gedood, omdat geneesmiddelen en verbandstoften ontbraken. Nu generaal Tsjang-Kai-Sjek rich persoonlijk met de campagne tot onderdrukking dezer com munistische benden heeft belast, verwacht men dat aan hun bestaan spoedig een einde wordt gemaakt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1