ONS BLAD Overgave onder voorwaarden Landdag huis gestuurd naar Muitende Marine zoekt contact VEREENIGDE KATHO^EKE PERS Het nieuws van heden BESLISSING VERWACHT DE BAROMETER Hevige explosie te Parijs ONDER PROTEST VAN DR. ADENAUER JOH. LAUWERS PAÏCLOPJ ALKMAAR Fototoestellen vanaf 3.50 T r Acht dooden, honderd gewonden Geen geweld in den zin Zestien officieren aan boord De stemming in Den Helder Fransche visschersboot gezonken Het „Cambo** in audiëntie voorbereid? t Mijnstaking in Spanje Vesuvius in werking? De namen der officieren De onderofficieren Nieuw beroep op Leipzig (United Press). De ministers confereeren De burgeroorlog in het klein Schout-bij-lNacht J. F. Osten, commandant der Marine in Indië Vier schepen achter de muiters aan Japan sch-Chineesche conflict Dr. Hugenberg tegen renteverlaging route van de „Zeven Provinciën" langs de Sumatrasche Westkust DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN em .80 .40 50 51 .03 50 50 „Het geheele avontuur is bedoeld als een protest tegen de salaris korting** t d e De standpunten van ryksregeering en ministerie-Braun ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20 a, ingez. med. 40 c. p. regel; idem op pag. één 55c p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de (ubriek - Telefoonnummer 433 De „coup** Regeering-Braun weer naar Leipzig Stemming op de vloot DINSDAG 7 FEBRUARI 1933 NOORDHOLLANDSCH DAGBLAD ZES EN 'TWINTIGSTE JAARGANG No. 112 IHIIIIIItlIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMI Samenscholingen te Paramaribo vertx len. X Pastoor J. A. Kerckhoffs t. een O O het =3 p t 1 niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiim Ernstige fabrieksbrand te Beekbergen. Vorststeuitregeling geëindigd. militair vliegtuig Hl .89 .81 60 50 92 91 84 34 30 45 11 X) 13 >8 16 l l 1 Een tweede element van groote beteekenis u. dat stellig en zeker deze „coup" geruimen tijd moet zijn voorbereid en uitstekend was ge- DUI8BURG, 6 Febr. (W. B.) Hedenmiddag la de lijkstoet van een bij de straatgevechten tusschen de Nazi’s en de communisten dood geschoten SA.-man door communisten vanuit een hinderlaag beschoten. Een burger werd ge dood en acht gewond. Onder de verzamelde De „Osservatore Romano” ontkent de docmnen- ten-diefstal ten Vatlcane. H. M. de Koningin schonk tienduizend gulden aan het Nationaal Crisis-Comité. tm 44 .25 .30 .14 59 .89 .67 50 58 38 18 I 1 l 1 De namen dezer officieren zijn: Van Boven. De Kroon, De Vos van Steenwljk, Ritsema van Eek, Stegeman, Boots, Cool, Modderman, Rey- nierse, de officier van gezondheid Vos, Agelink van Rentergem. Koppen, Smits, de Wilde, Van Balken en Dakker. BERLIJN, 6 Febr. De verordening, waarbij de bevoegdheden van het Pruisische mlnlsterie- Braun aan rijkscommissaris van Papen worden overgedragen, Is gemotiveerd met het feit, dat de Pruisische landdag geen regeerlngsmeerder- Naar aanleiding van de gebeurtenissen op „De Zeven Provinciën" telefoneerde de correspon dent van het „Handelsblad” de volgende ten deele In onze berichten reeds vermelde bij zonderheden. Het bericht van de muiterij werd als een don derslag te Batavia vernomen. De belangstel ling bij het publiek is zeer groot, maar er is geen schijn of schaduw van paniekstemming Algemeen hoopt men, dat de regeerlng door doortastend optreden een eind zal maken aan het schandaal, dat een Nederlandsch oorlogs schip onder commando van muiten door den oceaan vaart. BERLIJN, 6 Febr. Rjjkskanselier Hitler zal morgen te Berlijn terugkeeren. Vrijdag sal hij de Dultsche automobiel-tentoonstelling openen. De Hesslsche Landdag heeft het voorstel der nat.-sociallsten tot ontbinding van den Land dag verworpen, daar de grondwettelijke twee derde meerderheid niet werd bereikt. met een achtmljlsvaart, waaruit kan blijken, dat de orde aan boord wordt gehandhaafd. Dat er risico bestaat voor een gevecht, be twijfelt men, gezien het feit, dat de bediening van het geschut zonder deskundige leiding met eenlge kans op resultaat niet groot Is. De geheele vloot wordt geconcentreerd. Voorloopig zijn er drie of vier watervliegtui gen op de „Zeven" afgezonden. Wanneer deze boven het schip cirkelen, zal men allicht eens naar boven kijken, en wellicht zal het gezicht van de luchtbommen voldoende zijn om de mui ters tot het Inzicht te brengen, dat dit avon tuur hoe eet hoe beter beëindigd moet worden. De brand op de Atlantique zou volgens de com missie van onderzoek door kwaadwilligheid zjjn veroorzaakt. De Pruisische Landdag onder protest van dr. Adenauer ontbonden. Ministerie-Braun wendt zich tot Leipzig. GENEVE, 8 Febr. (V. D.) In de Commissie van Negentien werd hedenmorgen overeenstem ming bereikt omtrent de beginselen op grond, waarvan men China en Japan nieuwe aanbeve lingen inzake de MandsJoerUsche kwestie sal doen toekomen. In dese aanbevelingen zal worden vastgesteld, dat de met steun van Japan gestichte nieuwe MandsJoerUsche staat niet zal worden erkend, erwUl de mogendheden, die het Volkenbonds- pact, het Kelloggpact en het Negen Mogendhe den Verdrag hebben onderteekend. zullen wor den ultgenoodlgd, niet In relatie met den staat Mandsjoekwo te treden. De namen van de onderofficieren, die zich aan boord van J3e Zeven Provinciën” bevin den zijn: Van Ling, Remmer, Van de Wal, Da niels, Floresteyn, Fonteyn, Isbruecker, Merkx en Voogd. De namen der korporaals en minderen zUn niet bekend aangezien de rol zich aan boord bevindt. Hoogste stand op Dinsdag war VXI 751 Achtera? k 1 a ■I e t 1 r i r t L O. ie ■n >t le n t. n 1. n m. 45 40 36 25 25 09 BI 81 54 ?m .67 .42 .10 ,10 n. 84 16 07 Men neemt aan. dat deae onderteekenlng ver zonnen is, daar men nog steeds gelooft, dat slechte eenlge der Inlandsche schepelingen aan het muiten ztyn geslagen. terwijl rij anderen hebben aangespoord front te maken tegen de Europeesche officieren en onderofficieren. Een beslissend optreden wordt heden verwacht. half uur duurde, verklaarden de vertegenwoor digers. dat zU het standpunt der „Cambo” voor den secretaris-geperaal hadden uiteengezet en de wenschen van het Comité naar voren had den gebracht. De secretaris-generaal zegde toe het aange voerde aan den minister te zullen overbrengen. De vertegenwoordigers van het „Cambo” heb ben daarop een speciale audiëntie bü den mi nister aangevraagd op welk verzoek nader zal worden beschikt. Er was op het Plein in de residentie in de omgeving van het departement vrU veel be langstelling van de zUde van het publiek en leden van de betrokken bonden, die den afloop van de audiëntie afwachtten. MADRID. 0 Febr. (Reuter.) In de mUnen van Asturië (N.W. Spanje) is heden een alge- meene steking uitgebroken, geleid door de so cialisten. Van de 29.000 werklieden staken 27.000. Incidenten van beteekenis deden zich niet voor. Merkwaardig is, dat de president van het rüksgerechtshof dr. Bumke gisteren een bezoek heeft gebracht bU rUkskanseller Hitler, alsmede bU de riJksregeering. Volgens de „Nachtaus- gabe” Is aan te nemen, dat hlerbU wel ge sproken zal rijn over de Pruisische kwestie. De verordening tot voorloopige afzetting van het mlnisterie-Braun is vandaag 3 maal voor dar Dultsche radio voorgelezen. De muiterij op „De Zeven Provinciën”. Achter volging verscherpt. Telegrammen van de be manning. Een geweldige brand te Saint Albert (Luxem burg) heeft een groot aantel huizen vernield; de schade bedraagt eenlge mlllloenen. Hoe Roosevelt’s kabinet er waarschijnlijk sal uitzien. BOULOGNE sur MER, 8 Febr. (Reuter.’ Gis teren is een met acht personen bemande vls- schersboot voor de haven van Etaples plotse ling lek geslagen en gezonken. De acht Inzittenden sprongen gekleed te wa ter, doch slechts een gelukte het zich zwem mend te redden, de zeven overigen verdronken. BERLIJN. 6 Febr. (V. D.) In een interview met een medewerker van de „Lokal Anreiger” zeide dr. Hugenberg o. a.: „In welke richting mijn politlek-economlsche opvattingen gaan, behoef Ik niet uiteen te Bet ten, aangezien Ik In dit opzicht geen onbe schreven blad ben. De tUd Is even weinig ge schikt voor overUlde experimenten a's voor pas siviteit. Het is niet de taak van een minister voor Economische Zaken, speculatieve ontwik kelingen In de hand te werken. Ten aanzien van den rentevoet ben Ik niet van plan op het oogenbllk in te grijpen met behulp van dwang maatregelen, zooals het kabinet-BrUnlng dat met de December-verordenlng heeft gedaan Dit stemt even weinig overeen met mUn poll- tiek-economische opvattingen als ander geknoei van den staat aan dingen, die zich het best sell organisch kunnen ontwikkelen.” organiseerd. Kennis van taal en volksaard is niet de sterkste zijde van onze marine-offlcie- ren en onder-officieren. OngetwUfeld heeft men zich aan boord ten onrechte door de ulterlUz onbewogen houding van de inheemsche schepe lingen laten verleiden te meenen. dat er geen vuiltje aan de lucht was. TerwUl men geloofde, dat de inheemsche be manning van ,.De Zeven Provinciën" was vrU- gebleven van de psychische Infectie, die te Soe rabaja om zich heen had gegrepen, bereidde dit personeel In alle stilte een plan voor, dat tot dusver geslaagd moet heeten, al zal het eind wel heel anders zUn dan men zich voorstelde. VermoedelUk heeft heeft te Sabang het In heemsche personeel kennis gekregen van ’tgeen te Soerabaja was gebeurd en heeft dit hen ge ïnspireerd. Men moet aannemen, dat op JDe Zeven Provinciën” tijdens het passagieren de achtergebleven officieren en onderofficieren in slaap zUn gesust door de oogenachljnlUke rust van de bemanning en deze geheel zUn verrast, toen de overval werd uitgevoerd. Ook de keuze van het tUdstlp was goed overlegd: men was juist bezig alles voor den nacht gereed te ma ken. Er is geen reden om te gelooven dat het lagere Europeesche personeel gemeene zaak zal heb ben gemaakt met de muiters. De Europeesche matrozen zullen daartoe te minder overgaan, omdat de .Jongens” over het algemeen geen hoogen dunk hebben van hun bruine broeders en hen In de wandeling slechts als „nikkers" aanduiden. Dit is van belang omdat daardoor het risico van moeilijkheden-op andere schepen, waar ongeveer evenveel Europeesch als in- heemsch personeel aanwezig is, zeer wordt ge reduceerd. Afgezien van de maatregelen, die de regee- ring genomen heeft om „De Zeven Provinciën op te vangen, is het ondenkbaar dat het schip onder leiding van de muiters er In slagen zal Soerabaja te bereiken, gelUk blijkbaar het plan is. Het is nJ. wel een klein kunstje langs ie Westkust van Atjeh te stoomen, maar zoodra het schip Zuldelüker komt, moet het óf den Oceaan In, óf loopt het risico dat het op een van de talrijke klippen slaat. De kust is zeer gevaarlük en zonder behoorlUke navigatie niet te bevaren. Het riet er thans naar uit, dat de muiters dit maar zullen rlskeeren, omdat zU anders den Indischen Oceaan zouden moeten instoomen, en daar ziet men geen kustlUn meer, die als aan wijzing kan dienen. Het schip vaart regelmatig BATAVIA. 7 Februari. (Aneta) De achtervol ging van de „Zeven Provinciën” wordt thans door meer schepen voortgezet. Aan deae ach tervolging wordt deelgenomen door twee onder- zeeërs, drie vllegbooten, den mljnenlegger „Gou den Leeuw” en het gouvernementsvaartuig „Eridanus”. Dit laatste schip sal het gouver- nementsschip „Aldebaran” vervangen. De „Aldebaran" ontving twee radio-telegram- men, afkomstig van de muiters, waarin respec tievelijk wordt medegedeeld, dat het geheele avontuur bedoeld Is als een protest tegen de salariskorting en. in bet tweede telegram wordt aangeboden zich over te geven onder zekere voorwaardep, oju vrijheid van de muiters, die de veiligheid der Europeesche gevangenen ga- randeeren. Het laatste bericht over de „Aldebaran” kwam Maandagavond binnen om 22 uur plaataelUken tjjd. In dit telegram werd de positie opgegeven, terwijl werd medegedeeld, dat alles wel aan boord was. Het door .de muitende bemanning van JDe Zeven Provinciën” aan de wereldpers gerichte telegram wordt, evenals het andere telegram, waarin overgave wordt aangeboden, niet se rieus beschouwd. Laatstbedoeld telegram waa als volgt onderteekend: Naar aanleiding van de muiterij aan boord Van de „Zeven Provinciën” heeft gisterochtend een bespreking plaats gehad tusschen den Minister van Koloniën en den Minister van Defensie. Nader overleg met den Voorzitter van den Ministerraad heeft plaats gehad. Gisteravond vergaderde de ministerraad. BATAVIA, 6 Febr. (Aneta) Tot nu toe rijn de volgende feiten met betrekking tot de mui terij door het aanwezig Inlandsch personeel van „De Zeven Provinciën" bekend: Zoodra „De Zeven Provinciën” de reede ver liet. zijn een officier en een konstabel over boord gesprongen. ZU bereikten een motorsloep (welke blijkbaar van tevoren door de muiters beschadigd was) en roeiden naar den wal. De officier spoedde zich naar den aan wal sUnden commandant en deed dien bet droeve verhaal van de multerU van de Inlandsche be- planning Volgens zUn mededeeling hadden de aan boord gebleven officieren rijd om hun revolvers te krUgen. De officier hoorde het ratelen van ge weren, welke waarschUnlUk van de rekken wer den genomen. HU heeft geen schieten gehoord „De Zeven Provinciën’ is thans vanaf Zater dagavond 10 uur onderweg en vaart in zuldelUke richting. Het schip werd het laatst gezien bU rjalang (Westkust van Atjeh). NAPELS, 8 Febr. (Per telefoon). De Vesuvius staat voor een nieuwe periode van vulcanlscbe uitbarstingen, welke volgens prof. Malladra. den leider van het Vesuvlusobservatorium, >n aan zienlijken omvang in dit voorjaar zouden be ginnen. In bet inwendige van den krater hebben verscheidene aardverschuivingen plaats gevon den, waardoor de weg voor de lava Is vrUge- legd. Voor de omgeving van den Vesuvius wor den dit Jaar even groote gevaren verwacht als bU de in menig opzicht catastrofale uitbarsting In 1929. menschen-menlgte brak een paniek uit en velen werden onder den voet geloopen. Niettegenstaande de politie alle mogelUke maatregelen had genomen om den stoet te be schermen, had de overval toch plaats en wel In de nabUheld van het hoofdbureau van politie. Ook elders duren de botsingen tusschen de politieke tegenstanders voort. NabU Stuttgart Is een Communist doodgeschoten en werden 3 Nat.-Socialisten door leden van de RUks- banier mishandeld. In Oberhausen werd een Communist door een schot In de longen ernstig gewond. Te Gladbach-Rheydt overvielen verscheidene nazi's vanmorgen vroeg een vooral door com munisten bewoond barakkenkamp. De bewo ners zouden met schietwapens bedreigd zUn. TerzelfdertUd trachtten onbekenden het Antlfa- huls te vernielen. Tenslotte overvielen vUf geüniformeerde nazi’s een meubelzaak, waarbU twee politieman nen door schoten ernstig werden gewond. Naar thans pas bekend wordt, Is het In den nacht op Zaterdag te Dornagen tot botsingen gekomen tusschen communisten uit de om geving en nationaal-sociallsten. Er werd van vuurwapenen gebruik gemaakt. Een nationaal- soclallst en een communist werden gedood Te Breslau Is de soc.-dem. Schupocomman- dant met verlof gestuurd. De nieuwe verordening is dus in strijd met de rijksgrondwet en met de beslissing van het staatsgerechtahof. Daarom zal de Pruisische staatsregeering terstond een nieuw beroep doen op het rijksgerechtshof. De heer C. Meyer, eer ste officier van „De Zeven Provinciën" BERLIJN, 6 Febr. Na de noodverordening, welke aan den sociallstischen premier Braun de hem door het staatsgerechtshof toegekende bevoegdheden heeft ontnomen en overgedragen aan rijkscommissaris von Papen, is de Pruisi sche Landdag per 4 Maart as. door het drie- manscollege ontbonden. In de zitting van dit college, waarin dit be sluit met de stemmen van den nat. soc. Kerrl en von Papen werd aangenomen, legde de der de drieman, dr. Adenauer (Centrum), een pro- testverklaring af. De Keulsche burgemeester die als voorzitter van den staatsraad in het college zitting heeft, noemde bovenbedoelde verordening In strUd met de grondwet en met de uitspraak van het staatsgerechtshof. Dientengevolge kon hU rijks- commlssaris von Papen niet bevoegd erkennen, om mede te stemmen In het driemanscollege. Daarom weigerde dr. Adenauer mede te stem men. De Landdagverklezingen zullen tegeUJk met de RUksdagverklezlngen worden gehouden, dus op 5 Maart ax Noodlanding van Waardenburg. Pijnenburg aan den kop van de Frankfurtsche Zeadaagsche. BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS, Per kwartaal voor Alkmaar f X— Voor buiten Alkmaar f 2.85 Met geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N V. Drukkerij De Spaarnested - Haarlem Behalve de bemanning van 150 Inlanders rijn er 50 Europeanen aan boord, van wie 18 officie ren. .De Aldebaran” heeft het schip achtervolgd, dat een voorsprong van 3 uur beeft. De „Aldebaran" zal de „Zeven Provinciën” blUven volgen op een afstand van vjjf mUL On- dertusschen zUn verschillende maat regelen genomen. Hedenmorgen wordt een beslis send optreden ver wacht. De bUzonderhe- den worden ge heim gehouden. Aan boord van de „Aldebaran” be vinden zich tien officieren en een Europeesch deta chement Infante rie, onder comman do van den com mandant der „Zeven Provinciën.” Definitieve berichten omtrent bet lot van de zestien officieren aan boord van „De Zeven Provinciën” zUn nog niet beschikbaar. BUJkens een officieel communiqué heeft een later radiobericht van de „Zeven Provinciën" aan de „Aldebaran” gemeld, dat het de bedoe ling ver muiters is den commandant en het overige personeel een etmaal voor de aankomst te Soerabaja aan boord toe te laten, waar zU met eerbewUzen zouden ontvangen worden. Intusschen zUn het eskader en voorts de Schepen qp vliegtuigen uit Soerabaja naar het Westen gevaren voor de begeleiding en bewa king. MEDAN, 6 Febr. (Aneta). De „Dell Cou rant” meldt, dat „De Zeven Provinciën” een telegram, gericht tot de wereldpers, uitzond, waarin het volgende wordt medegedeeld: JJe Zeven Provinciën” is in handen van de beman ning. WU rijn van plan naar Soerabaja te varen. WU hebben geen geweld In den zin en zullen een dag voor Soerabaja officieel het commando overgeven aan den commandant van „De Ze ven Provinciën”. Het is ons doel om een pro test te uiten tegen de onrechtvaardige salaris vermindering en tegen het in hechtenis nemen van hen die geprotesteerd hebben daartegen. Er zUn geen gewonden aan boord en aan boord is alles wel (onderteekend) De beman ning.” Deze proclamatie werd door den radiozender van „De Zeven Provinciën” ultgeaeind In het Hollandsch en vervolgens herhaald in Engel- schen tekst. held heeft gevormd en ook zichzelf niet heeft ontbonden, tenslotte dat de Landdag en premier Braun dezen met het welzUn van den staat onvereenlgbaren toestand door hun handelin gen In het leven hebben gehouden. Pruisen is dus in zUn plicht tekort geschoten, omdat het den toestand, welke een ordelUke staatsleiding onmogelUk maakt, niet uit den weg heeft ge ruimd. Tot zoover de motiveering van het RUk. Hiertegenover wordt door de staatsregeering o.a. het volgende opgemerkt: De vorming van een regeringsmeerderheid door N.S.D.A.P. en Centrum is mislukt, doordat de rUksregeering een bindende verzekering wil de geven, dat zU na vorming eener dergelüke regeringsmeerderheid den rijkscommissaris voor Pruisen zou terugtrekken. Verder bestaat tot vervroegde ontbinding van den Landdag van rechtswege geen plicht. Ook de moreele plicht bestond niet, omdat het In den tegen- woordigen onrustlgen tUd niet gewenscht Is, dat belde parlementen in de RUkshoofdstad tegelUkertUd volkomen worden uitgeschakeld. Tenslotte wordt opgemerkt dat wanneer de tegenwoordige toestand in Pruisen onbevredi gend Is, dit veroorzaakt is door de instelling en uitbreiding van het rükscommtssariaat en het weinig tegemoetkomend optreden van den rUks- commissaris. MALANG, 8 Febr. (Aneta), Hedennacht twee uur zUn twee compagnieën marechaussee naar Soerabaja vertrokken, als preventieve maatregel. Weliswaar viel er sedert de afkondiging van de nieuwe salariskorting, die voor de Europee sche schepelingen 14 en voor de inheemsche 17% bedraagt, een zekere spanning op te mer ken, maar dese scheen langzamerhand te luwen, ofschoon de dienstweigering van 425 man Inh. personeel In de afgeloopen week te Soerabaja werd beschouwd als een ernstig feit. Behalve de grief van de korting bestaan bU het in heemsch personeel de grief, dat men onder scheid heeft gemaakt tusschen hen en de Eu ropeesche schepelingen, ofschoon dit onder scheid volkomen logisch Is, hetgeen men ech ter aan verbitterde lieden niet gemakkelUk dui delijk kan maken. „De Zeven Provinciën” was reeds op een oefentocht sedert begin Januari. Het schip had juist in Sabang gebunkerd en geproviandeerd, want het zou nog een maand moeten wegblU- ven alvorens naar Soerabaja terug te keeron. Donderdag kwflh het ter reede van Oleb-leh; het zou daarna den oefentocht in den Indi schen Oceaan éanvangen. De sleutel van het geheim, hoe er sprake kan zUn van multerU onder inheemsoh personeel, ligt in het feit, dat ,J3e Zeven Provinciën” een instructieschip is, dat naar verhouding veel meer Indische sche pelingen aan boord heeft dan onze andere oor logsbodems. De afkomelingen van de kweek school voor Inlandsch marinepersoneel te Ma- kassa doen meestal hun eerste practlsche er varing op aan boord van „De Zeven Provinciën” Bovendien geldt voor ouder Inlandsch perso neel plaatsing op dit schip meestal als straf. Jh Enropeeadie inlanibche bemanning” geen revolutlonnalre krachten van PARIJS, 8 Febr. (V.D.) In de electrische centrale van de bekende Fransche automobiel fabriek Renault vond hedenmorgen te ruim elf uur een hevige ontploffing plaats. Door de wegvllegende Uzerdeelen werden verscheidene arbeiders zwaar gewond. Een deel van het ge bouw, waarin de ontploffing plaats vond, stort te in. waardoor ruim honderd andere arbeiders verwondingen opliepen. De terstond gealar meerde en In grooten getale aangerukte brand weer slaagde er In korten tUd In, ruim honderd gewonden te bergen, van wie velen In levens gevaar verkeerden. Acht hunner stierven tU- dens het vervoer naar het ziekenhuis. De brandweer wist te voorkomen, dat in het zwaar beschadigde gebouwencomplex brand uitbrak. Toen het geluld der ontploffingen en het ge kraak van het Instortende bouwwerk had op gehouden, hoorde men van alle kanten onder 0e pulnhoopen het gesteun en gekerm der ge wonden. Terstond nadat de ramp bekend was, hebben zich de Minister van Blnnenlandsche Zaken, de Parijsche polltie-prefect Chiappe en de prefect van het departement van de Seine naar de plaats van het ongeluk begeven, om persoonlijk het reddingswerk te lelden. De oorzaak van de ramp Is nog niet bekend. De fabriek ligt in de banlleue van ParUs en er werken 30.000 arbeiders. Nog onlangs Is zU aanzienlUk uitgebreid, en met de woningen der Renault-arbelders wordt de geheele voorstad Blllancourt er door In beslag genomen. Renault heeft Vooral In Frankrijk, doch ook In het buitenland een groote afzetmarkt van haar luxe- en vrachtauto’s ZU voorziet het Fransche leger voorben groot deel van de door het leger gebruikte jnotortract ie en werkt ook voor het buitenland; in den laatsten tUd o.a. veel voor Japan. Naar aanleiding van de multerU op „De Ze ven Provinciën" had de „Telegraaf” een onder houd met de marine-autoritelten te Den Hel der. „WU rijn er van overtuigd, zoo deelde men mede, dat van revolutlonnalre zUde gepoogd zal worden relletjes te verwekken onder het marinepersoneel In Nederland en hiertegen hebben wü maatregelen genomen. Er Is hier te lande onder het marinepersoneel absoluut mets onregelmatigs gebeurd, doch de maatregelen, die genomen zUn. strekken slechts daartoe, dat men op een eventueele onregelmatigheid, ver wekt door revolutlonnalre elementen, is voor bereid. De geest onder het marinepersoneel In Nederland Is rustig. Men is niet In revolution- nalre bonden georganiseerd. De personeelsbon- den willen In die richting niet gaan.” Men deelde het blad verder mede, dat er van zekere zijde getracht was onrust onder het per soneel te verwekken. In de treinen waarmede de verlofgangers huiswaarts keerden, werden opruiende pamfletten verspreid, waarin de Nederlandsche soldaten worden opgehitst tot een algemeen verzet op leger en vloot en om het voorbeeld van de Jongens van „De Zeven Provinciën" te volgen. De herkomst van het pamflet, dat onderteekend is door een sol datencommissie. Is niet bekend. Het geschrift eindigt met den zin: ,Jjeve de wereldrevolutie”. Om te voorkomen, dat revolutlonnalre elemen ten in Den Helder zouden binnenkomen om daar een agitatie te verwekken, heeft men en kele maatregelen genomen«^JIuto’s worden op de wegen, welke toegang tot Den Helder geven, aangehouden. ZUn er communistische cellen op de vloot In Nederland? In Ned.-Indië zullen wellicht enkele onder de marine zUn, maar hier in Nederland waar schUnlUk niet. In het personeel zUn weinig communistische elementen. De besturen van de organisaties hebben tót rust aangemaand. Het lag in het plan van dê organisatie om a.s. Don derdag een vergadering te beleggen om den toestand te bespreken. Het voornemen was om deze vergadering openbaar te doen zUn, doch hieromtrent heeft men nog geen beslissing ge nomen. omdat men het onder de gegeven om standigheden niet zeer gewenscht acht een open bare vergadering te beleggen. Over deze aan gelegenheid wordt nog van gedachten gewisseld, ook met het oog op de rust en orde In de ge meente Den Helder. De multerU wordt door de autoriteiten als zeer ernstig gekwalificeerd. Er zal evenwel af gewacht dienen te worden hoe de toestand zich verder zal ontwikkelen. Uit volkenrechtelljk oogpunt, zoo relde men ons, Is deze zeer precair te noemen. Immers een muitend schip met in- surgenten op volle see neemt hoegenaamd geen positie in. Het Is als het ware vogelvrij verklaard. Wordt zulk een schip In volle zee (niet in de Nederlandsche territoriale wateren) aangetroffen door een oorlogsschip van welke mogendheid ook, dan heeft dit schip het recht het muitend schip zonder omslag in den grond te boren. Daar het volkomen bulten elke wet staat, wordt het gelUk gesteld met een aeeroover. Het is te I hopen, dat het niet tot bloedvergieten zal ko men; dit zou op de gevolgen zeer zeker invloed hebben. Voor zoover thans bekend is, zUn er bulten op het schip aanwezig en bevinden zich slechts de eigen manschappen aan boord. Men hoopt, dat de oproermakers het onhoudbare van hun po sitie rullen Inzien en het niet op gewelddadig heden zullen laten aankomen. Men heeft hier rekening te houden met de mentaliteit van het inlandsche personeel. Het Is mogelUk, dat het er gauw genoeg van krUgt. hetgeen kan gebeu ren als de levensmiddelen aan boord op raken. Omtrent de eventueele bestraffing der mui ters werd medegedeeld, dat deze, marine- schepehngen xUnde, onder de Nederlandsche wetgeving en niet onder die van Ned.-Indlë staan. De doodstraf kan volgens dit strafrecht niet dan tn oorlog worden toegepast, behalve op de belhamels. De toestand In Den Helder is op het oogenbllk volkomen rustig al heeft men maatregelen genomen om op alle eventuali teiten voorbereid te zUn. Maandagmiddag om drie uur zUn de ver tegenwoordigers van het „Cambo”, het Comité van Actie, samengesteld uit den Bond van Marine-schepellngen en den Bond van Marine- onderofflcleren op audiëntie geweest bU den secretaris-generaal van het departement van Defensie te ’s-Gravenhage. Na afloop der audiëntie, welke ongeveer een r^-f I o

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1