Het einde bij Straat Soenda? Morgen de beslissing verwacht ONS BLAD T v i t 1 VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS Het nieuws van heden Weer een telegram der muiters Mi VRIJ UIT? DE BAROMETER GAAN DE MEERDEREN A - fi 1 i JOH- LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Broodmessen en Broodzagen h DONDERDAG 9 FEBRUARI 1933 WAAR DE KONINGIN EN DE PRINSES VERBLIJVEN Pamflet Partai’lndoneaia Betuigingen van loyauteit 1 In de Tweede Kamer bedrag o o Deanooda geweld DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN KarcL Frühwirth^ Einde der lersche staking in zicht Een bezadigd oordeel Voorloopig afgebroken Fransche economische conferentie Textielfabriek door brand verwoest- C ommuniatiach commentaar Belgiache belang at elling Omdat wy hier zitten! Achtergebleven bemanning naar Batavia Inheemache demonatratiea voorbereid Gezicht op Lenzerheide, waar H. M. de Koningin en H. K. H. Prinsqj Juliana momenteel vertoeven i i Waarom de „Eridanua” zoo dicht in de buurt waa De leening aan Oosten rijk A I Tweealachtige houding der S. D. A. P. iiiiiiiiiiiiiiuiHiiiiiiiiimiimmiiiiiiiiiufiiuMiiiiiiiiimiiimiimiiiiiHiiimiiiiiiiiuuiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiH^ De „Atlantique” Duitsch-Belgische kolen- onderhandelingen Engeland garandeert een van 100 millioen De Kamerleden hadden thana over het incident beter kannen zwygen, meent prof. Aalberae Lid der bemanning van brand- atichting verdacht? Roode motie verworpen De „Aldebaran” te Padang ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c, ingez- med. 40c. p. regel; idem op pag. één 55cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 Reactie op de „Java” Geen Burgerwacht Zjj wenachen zich over te geven op de door hen reeda eerder geatelde voorwaarden f I -■ ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. T14 fen voor- in Ierland in sicht. sgstekt Einde der Aardbeving in Zuid-Duitschland. Minister verkJtrinf van DEN HAAG, 8 Februari 1933 1 Ontploffing te Tilburg; arbeider swaar gewond. pasteer De wücte staking te Almelo breidt steh uit i Weer een overvqj te Geffen. i (United Press) AALBERSE l A 1 Hoogste stand op Donderdag iur TJB.: 7» Voorwit NederlandBelgië Hymans. Noodlanding van twee militaire vliegtuigen: één vlieger ernstig gewond. De vorming van het Dnitsche kabinet. De plotselinge omkeer van Hitler. De Valer* herkosen als lench minister-presi dent. Bi) een hotelbrand in Canada sfjn 5 mensehen omgekomen. BATAVIA. 8 Febr. (Aneta) De te Koeta- radja achtergebleven bemanning van de ,J* Zeven Provinciën” zal worden overgevoerd naar Batavia. De datum waarop dit ml geschieden is nog niet bekend. De muiterij op „De Zeven Provinciën". Vrij dag ontmoeting met hei eskader? Motie-Drop door de Tweede Kamer verworpen. Kard. Fruhwirth Is hedennacht te half een te Rome overleden. Paul-Boncour over het Fransche plan te Ge nève. Vier dooden b(j een militair vliegongeluk in Engeland. ROME. 8 Febr. (Eigen telegram) z. Em. Kar dinaal Andreas Franciscos Frtthwirth Is heden nacht te half een in den leeftijd van 88 jaar overleden. debatten muiterij In België, waar overigens de belangstelling voor de muiterij op de -Zeven Provinciën" groot is, worden de berichten in het algemeen zonder „Wij verzoeken l' om den hongeren autoriteiten namens ons te willen mededeelen dat door ons geen communistische neigingen worden gekoes terd en dat wü niet van plan ajjn tot geweld dadigheden over te gaan. Wij willen alleen protesteeren tegen de korting ap de salarissen en tegen bet in arrest stellen van onze kame raden. Alles aan boord te goed. Er zijn geen gewonden. De dienst heeft voortgang als ge- woonljjk. WIJ zijn bereid ons over te geven in den vorm waarvan óns eerder bericht melding heeft gemaakt, (onderteekend) De Europeeeehe en Inheemache bemanning.” Zoowel in de Fransche ..Humanlté" als in de Dulteche ..Rote Fahne" putten de communisti sche onruststokers zich uit in loftuitingen en blijken van bewondering voor de muitende be manning van het oorlogsschip. De „Humanlté” herinnert aan de ..Potemkin", en aan de mui terij op de Engelsche ..Innergordon” van ander half jaar geleden, en besluit: „Laten wjj ben (de muiten) krachtig steunen Onderhandellngen te Londen In verband met den bacon-uitvoer. N00RD-H0LL A NDSCH DAGBLAD J VdSD v.. u <■*»-, blad in herinnering, commandant van de ..Zee meeuw” izusterschip van de eveneens omge slagen „Krakatau”) toen dat schip in het voor jaar van 1928 in het Westervaarwater van Soerabaya kapseisde. Commandant Lagaay. een te Padang zeer populaire persoonlijkheid, heeft bij die gelegenheid ongeveer twee uur bewus teloos te water gelegen, tot hij door de H. Menters” van de B.P.M. werd opgepikt. rebellie steeds in de daarte- de te de zij een bestaan hebben, dat verre uitgaat boven dat van degenen, die zü bestrijden en die zij tegenover de minder bedeelde broeders zoo zwart mogelijk maken. Hoe lang al trekt de heer Cramer zijn non-activlteltstractement uit de Indische schatkist? En wie waren degenen, die iedere vrijwillige korting op hun schade loosstelling als Kamerlid afwezen? commentaar in de pers gegeven. Alleen de so- claal-democratlsche „Volksgazette" onderneemt in een hoofdartikel, getiteld „De diepere gron den van de gebeurtenissen op „De Zeven Pro vinciën”. een hevlgen aanval op het Nederland- sche beleid in Indlë. zooals men die overigens ook in de Nederlandse!» roode pers kan vin den. BRUSSEL. 8 Febr. (Reuter). In den minister raad deelde de minister voor Handel Isacker mede, dat het Belgische voorstel om den status quo inzake de kolencontlngenteerlng te hand haven tot eind Februari, door Dultschland werd afgewezen. De door de Duitschers gedane tegenvoorstel len bleken bjj onderzoek voor België onaanne melijk. waarop de onderhandellngen voorloopig werden afgebroken. Men mag echter aannemen, dat binnenkort nieuwe onderhandellngen zullen worden aan geknoopt. BANDOENG. 8 /ebr. (Aneta) Roodge kleurde pamfletten van de Partal Indonesia zijn rondgedeeld. In deze pamfletten wordt aan- gekondigd. dat op 12 Februari as. een openbare vergadering zal worden gehouden om ,4e maag van het proletariaat te verdedigen.” BELFAST, 8 Febr. (VX>.) De Groat Northern Railway Company maakt bekend, dat de stakende spoorwegarbeiders in zoo grooten getale het werk hervatten, dat het weer zich aanmeldende aantal werkkrachten grooter is dan waaraan onmiddellijk behoefte is. Te Bel fast is de toestand thans zoo, dat men bet einde van de staking als nabij beschouwt. 1 I Anete-Holland meldt, dat In bevoegde marine- kringen aan het radiotelegram van „De Zeven Provinciën" weinig beteekente wordt gehecht. Aanvankelijk hebben de muiters een telegram van soortgelijken inhoud gezonden aan den commandant der marine te Soerabaja en nu mei geen enkel woord daarop geantwoord te. zullen zjj bet waarschijnlijk nog eens via com mandant Eikenboom willen probeeren. De regeerlng zal echter ongetwijfeld de ge stelde voorwaarden van onmiddellUke en on- voorwaardeljjke overgave handhaven en van dit telegram geen nota nemen. Wat de onderteekeningEuropeeoeh en in landse h personeel betreft, te men van meenlng, dat deze wel onder alle voorbehoud bezien moei worden. Na de ramp van de J’AtlenÜBnr"; redders te Amsterdam gehuldigd. Het algemeen inBezctjfer der groothandete- Prijzen in Januari met éën punt gedaald. PARUS, 8 Febr. (Reuter). Daladler heeft be sloten een Fransche economische conferentie bijeen tc roepen waaraan ook vertegenwoordi gers der Rransche Koloniën en van het gebied in Noord-Afrika zullen deelnemen. Het doel dezer conferentie zal zijn, te trach ten het economisch evenwicht in het Franschi koloniale gebied te herstellen. J. C. Lagaay, destijds, aldus brengt genoemd Naar aanleiding van de gemaakte opmerking, dat niet duidelijk was waar het Gouv. stoom schip ..Eridanus" zoo spoedig vandaan kwam, schrijft een ter zake kundig lezer aan het .Jiandelsblad”. dat dit vaartuig te Padang ’n station ligt (zooals de ..Aldebaran” te OIeh-leb> en daar ter beschikking is van den resident van Sumatra's Westkust ongetwijfeld keert de „Aldebaran" na bunkeren te Padang naar haar station (Oleh-leh) terug en achtervolgt de ..Eridanus” de „Zeven” tot hulp van om de Zuid komt opdagen. Gezagvoerder van de ..Eridanus" is de heer PARUS. 8 Febr. (Reuter). De ..Petit Para- siën” meldt, dat de „Süreté Générale" een spoor zou volgen in de zaak van de „Atlantique" nl dat van een lid der bemanning. Er zou een be vel tot voorgeleiding tegen hem zijn uitgevaar digd door den rechter van instructie. MEDAN, 8 Febr. (Aneta) De ,X>eli Courant” meldt, dat de Inspecteur van Politie J. Vermeer te Koetaradja Zaterdagavond 5 Februari zeven uur dertig een waarschuwing kreeg dat de sche pelingen met de ,J* Zeven Provinciën" zouden wegvaren zoodra de commandant en de officie ren op de sociëteit zouden zijn. De heer Vermeer waarschuwde onmiddellijk den assistent-resident van Groot-Atjeh, die het bericht otuniddellijk doorgaf aan den comman dant van „De Zeven Provinciën", kapiteln- luitenant ter see P. Eikenboom. Laatstgenoemde heeft het bericht blijkbaar als canard beecbou'. d, zoodat de beer Vermeer om tien uur vijftien alleen op den steiger stone toen het schip wegvoer, onmachtig iets te doen LONDEN. 7 Febr. (Reuter). In het Lagerhuis leeft Hore Bellsha. financieel secretaris van de schatkist, er bü het Huls op aangedrongen het wetsontwerp inzake de garantie der leening aan Oostenrijk in tweede lezing aan te nemen. HU wees er op dat bet dienaangaande in Juli U. te Oeaéve aangegane accoord reeds den 20en Dec. <MUr het Huls werd goedgekeurd. Groot-Brit- tahnlë en Frankrijk nemen elk voor 100 millioen OOBtenrijkache schilling, Italië voor 30 millioen er aan deel. Hore Belisha verklaarde zich gelukkig te ach ten te kunnen zeggen dat Oostenrijk op bevre digende wijze zijn verplichtingen nakomt Het >este bewijs van de verbetering van Oosten rijks commercieelen toestand is dat zijn han- delsbalans thans gunstig is. Het totaal van de 100 millioen schilling, die Groot-Brittannië ga randeert zal tn Groot-Brittannië blijven, daar d« Bank van Engeland, na het failliet van de Kreditanstalt 150 millioen schilling aan Oosten- rUk heeft geleend, thans op 100 millioen terug gebracht. De Britsche tranche der leening zal tegelijker- tijd met de Fransche worden geëmitteerd. LONDEN. 7 Febr (Reuter). Het Lagerhuis r>«eft zonder stemming het wetsontwerp Inzake de garantie der Oostenrijkse!» leening in twee de lezing aangenomen. Daladler is voornemens een Fransche econo mische conferentie voor de koloniën bijeen te roepen. Dollach Belgische kol. loopig afgebroken. BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS, Per kwartaal voor Alkmaar f 2. Voor buiten Alkmaar f 2.85 Met geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N V. Drukkerij De Spaarnested - Haarlem Commandant van «ten kruiser .Java" Is de kapitein ter zee 'j. T. A. J. Brulnsma. Groeps commandant van de torpedojagers, tevens com mandant van de ..Evertsen" is de kapltein- lultenant ter zee Doorman, commandant van de „Piet Hein" is de luitenant ter zee der eerste klasse J. B. de Meester. PADANG, 8 Febr. (Aneta) De ..Aldeb->r-in welke de ,J* Zeven Provinciën” vanaf Olehlen heeft achtervolgd, is heden om 11 uur 45 v.m In Emmahaven aangekomen. Het schip nad slechts tweederde der bemanning aan boord De bemanning was zeer vermoeid, daar zij 2', dag onafgebroken in touw is geweest. De proviand raakte op. het personeel werd op rantsoen ge steld. De gezaghebber confereert met den Resident van Sumatra's Westkust. BATAVIA. 8 Febr. (Aneta) De voorberei ding vindt plaats van Inheemech^.'demonstra ties. De nationaal-Indonesische padvinderij roept de aangesloten padvinders op voor een openbare demonstratie op Februari as. ter herdenking van den sterfdag van Dipo Negoro. Een persoon, die desbetreffende roode pam fletten op het Waterlooplein trachtte te ver spreiden, werd door het publiek verwijderd. Uit Batavia werden Woensdagmiddag nog de volgende ten deele reeds door ons ver melde bijzonderheden aan de „Telegraaf” geseind: Op het oogenblik is de positie van ..De Zeven Provinciën” volgens de laatste berichten aldus, dat het muitende schip Benkoelen halver wege Padang en de zuidpunt van Sumatra nadert. Aan den anderen kant wordt medegedeeld, dat het Java-eskader. dat de muiters tegemoet vaart. Donderdag Straat Soenda gepasseerd zal zijn. Men verwacht op grond van deze ge gevens. dat het eskader zich Vrijdag tegenover de muitende „Zeven Provinciën” zal bevinden. Op dien dag wordt dan ook de beslissing ver wacht. die zich op een wijze, waarover op dit oogenblik nog nletz definitiefs te zeggen valt, vermoedelijk zal afspelen nabij den Straat Soenda. Het ligt, naar wij vernemen, in de bedoeling Van het Java-eskader om, Indien dat noodlg blijkt, over te gaan tot een gemeenschappelijke krachtige actie, d.wa. dat gezamenlijk zal wor den geageerd met de vliegmachines en de tor- pedobooten. die tot het Java-eskader behooren. zoodat de muiters zich zullen bevinden tegen over een gesloten front van gevechtseenheden Van uiteenloopenden aard. De heer ALBARDA was van oordeel, dat het schip onder het marinegezag moet worden teruggebracht. Maar het uiterste moest wor den gedaan, om verlies van menschenlevens te voorkomen. Hzt komt er maar op aan. wat men onder J»t uiterste" verstaat. Ook Br. Oolün. die om zijn uitlating elders over het tn den grond boren met een torpedo zwaar werd aangevallen, heeft gesproken en sprak ook thans van desnoods geweld. En de Regeerings- verklaring self bevatte uitdrukkelijk de woor den „na sommatie" In zijn repliek heeft trou wens minister Deckers nog ontierstreept. dat natuurlijk naagt de kracht, waarmee zou wor den opgetreden, het beleid niet ontbreken zal. Overigens bevatte 's ministers repliek alléén dit feitelijk nieuws, dat onbekende en onver antwoordelijke individuen met valsche berichten getracht hebben, de onrust te vergrooten. Een bijzondere correspondent van de „Maas- bodemeldt uit Soerabaja d4. 8 Febr. het vol gende: Toen op de „Java" het bericht werd ontvan gen van de muiterij op de „Zeven Provinciën” is de geheele inlandse!» bemanning door het overige personeel met revolvers naar den voor bak gedreven, waar zjj onder bewaking van schildwachten is opgesloten gehouden. Het Europeesche gedeelte van de bemanning heeft den kruiser daarop naar Soerabaja gebracht. BATAVIA. 8 Febr. (Aneta) In Soerabaja is gisteren een vergadering belegd ter bespre king van de mogelijkheid van oprichting van een burgerwacht. De hoofdcommissaris van politie deelde ech ter mede, dat de politieke toestand dusdanig te, dat voor de oprichting geen aanleiding be staat. Een der aanwezigen sloot zich hierbij aan, waarbij hij er op wees, dat leger zoowel als politie 1 optreden der Marine ten sterkste af keuren. waarna van de oprichting van een bur gerwacht voorloopig wer dafgezien. Mr. MARCHANT was in zijn oordeel zeer gematigd en bezadigd. Of de regeerlng terzake van de salarismaatregelen geheel vrij-ult gaat, betwijfelde hij. Overigens was ook hij van oor deel. dat met kracht, maar ook met tact, de „Zeven Provinciën” zoo spoedig mogelijk moet worden hernomen en achtte hij evenals prof Aalberse het moment allerminst geschikt, om thans reeds allerlei maatregelen tot zuivering van de marine aan te bevelen Men kent de feiten nog niet voldoende en is evenmin op de hoogte van den omvang van de onbetrouw baarheid der marine. Ir. Albarda heeft in zijn rede, geheel ver getend. wat partijgenooten. in het buitenland aan het bewind, ter handhaving van hun positie doen en deden wij denken aan de Spaanse!» regeerlng en aan Noske. Severing en Greszlnski de maatregelen, reeds thans door de regeerlng tegen de socialistische pers ge nomen. fel gegispt. Maar wie dagelijks leest, hoe deze pers den geest on^er de weermacht vergiftigt en bet vertrouwen In den minister ondermijnt, moet billijken, dat m». Deckers deze bladen uit de kazernes en van de schepen weert. Het feit, dat de redactie Dinsdagavond de verantwoording van sich afschoof voor een Interview over de multejJl in haar Maandag ochtendblad en dat zij dit deed wegens „den groven vorm” en „de verschillende onjuist heden" van dat interview, geeft een indruk van het geringe verantwoordelijkheidsbesef, waarmede de Arbeiderspers in tijden van span ning haar bladen vult. DAVID WIJNKOOP hield een nonsensicale .Xteuerrede”, waarin de noodige uitspraken voorkwamen, die menig ander voorzitter on- mlddellijk sou hebben afgestraft. Toch kreeg de tactische en hoogst correcte president van Schalk van den communist de Visser het ver wijt van partijdigheid te hooren. toei^Éij bij den aanvang der vergadering voorstelde, diens Interpellatie over vrijwel hetzelfde onderwerp als dat in behandeling was. niet toe te staan. De Kamer ging met 75 tegen 2 stemmen daarin met haar voorzitter mede. En aan het eind van den middag verwierp zü met 53 tegen 20 (aociaal-democratlscbe en communistische) stemmen da motie-Drop, die de verklaring der regeerlng onbevredigend oordeelde. De tweeslachtige houding der 8D A.P. ten opzichte van de gebeurtenissen in Indië is oök heden nog gebleken. Ook de voorzitter van de roode tractie. Xr. Albarda, heeft geen enke) woord van afkeuring over de dienstweigering en de muiterij gesproken en de koloniale des kundige Ir. Cramer gaf te kennen, dat hij geen moment spijt had van de door hem op de protestbijeenkomst te Den Haag gesproken zuiver revolutionnalre en de muiterij toejui chende woorden. Stelt men daartegenover en de communist Wijnkoop deed dit natuurlijk gretig dat gisterenmiddag In de Eerste Kamer Dr. Wibaut de muiterij als een onbe zonnen daad afkeurde, dan beeft men zoo eenl- ge stroomingen bijeen, die momenteel op een punt van zóó essentieel belang bestaan in de partij, welke zoo graag smaalt op het ontbre ken van eenheid in andere partijen. De een verontschuldigt, de ander juicht toe en de derde keurt af de opstandigheid van leden der weermacht. Wat overigens den meest radicalen van dit drietal, Ir. Cramer, betreft, zijn excla maties over wat hjj voelt voor het Indische volk en over wat hü voor dit volk in zjjn loop baan heeft over gehad, werden door de rest der Kamer met verbazing aangehoord. Men geeft In soclallstlschen kring zoo gaarne af op al wat men onder de kapitalistische klasse gelieft te rangschikken, maar men vergeet, dat er tn de eigen roode rijen mannen meeloopen. wier persoonlijk vermogen en wier uit de schatkist getrokken inkomsten van dien aard «$n, dat Eere-kanunnlk W. F. H. Den Haag, gaat rasten. In hei Spaansche stadje Ramos de Monte heb ben syndicalisten een kerk en een Kapel in brand gestoken. door overal betuigingen van sympathie voor hen te doen aannemen en protestmotles tegen de Hollandse!» regeerlng. om deze te verhinderen in de uitvoering van haar misdadige plannen tot het bombardeeren van het opstandige sehlp." De .Rote Fahne" brengt voor dit oproer nul de aan „onze Nederlandse!» broederpartij wel ke, gedachtig aan haar grootschen plicht be treffende het bevrijden van de door het Neder landse!» imperialisme onderdrukte koloniale volken, reeds sedert jaren In leger en vloot een moedige antl-mllltarlstlsche activiteit aan den dag legt.” BATAVIA, 8 Febr. (Aneta). Naar wij ver nemen heeft het radiostation van de J)e Zeven Provinciën” het volgende draadlooss bericht uitgezonden, dat gericht was aan den com mandant van het schip, den kapitein-luitenant ter see P. Eikenboom, die aan boord vertoeft van het Gouvernementsvaartuig „Eridanus”, dat neg Immer de vervolging voorteet: BATAVIA, 8 Febr. (Aneta) Naar wij ver nemen zal ook te Malang hedenavond een ioyauteicsoptocht worden gehouden. BATAVIA, 8 Febr. (Aneta) Z. E. de Gou- veroeur-Generaal van Ned. Indlë heeft officieel aan H. M. de Koningin de betuigingen van loyauteit welke o.a. voor het Paleis van Z E. en op bet Waterlooplein zijn afgelegd, aan TM. de Koningin overgebracht. Het Is vooral de Vrijheldsbonder Mr. Boon geweest, die op duidelijke wijze de verschillen in de S.DJLP. ten opzichte van de Indische feiten en het weinige houvast, dat men daar door op deze partij heeft, heeft aangegeven. En de oorzaak daarvan? Toen de liberale woord voerder die wilde aangeven, gaf de communist Wijnkoop haar al. Op Mr. Boon's vraag, hoe het kwam, dat Dr. Wibaut in de Eerste Kamer anders sprak dan de heeren Albarda. Cramer en Drop. gaf.het communistisch „enfant ter rible” per Interruptie het antwoord: „Omdat w U hier zitten!” Inderdaad, dat is de reden, waarom de nei ging, om zich aan te stellen als lieden van de directe revolutionnalre daad, bij sommigen in de S.D.A.P. weer boven komt. De heer Albarda had alleen crltlek op het beleid der Regeerlng bij de korting. Na 's mi nisters mededeebngen kunnen wü die niet deelen. Wél keuren wü mét hem af. dat de commandant van de „Zeven Provinciën” met een deel der officieren feestjes gearrangeerd heeft, terwül men weten kon. dat de geest onder de bemanning tengevolge van de kor tingen niet te best moest zün. En als bet waar la dat de commandant tevoren op de hoogte la gesteld van de voornemens der bemanning waarschuwing, die hü niet ernstig moet hebben opgevat dan achten wü met ir. Al barda, maar óók met minister Deckers, een zeer krassen maatregel noodzakelük. Niet al leen de minderen, ook de meerderen, die ge faald mochten hebben, dienen gestraft. van duurt voort houding, genover door Regeerlng aan nemen, moet Kamer zich niet mengen. Dan usurpeert zü zich de aan de Regeerlng toevallende bestuurstaak, terwül zü ten aanzien dier bestuurstaak alleen het reeht heeft, de Regeeringsdaden achteraf op haar juistheid te oordeelen en den betrok ken Minister ter verantwoording te roepen. Professor Aalberse heeft er zich dan ook al léén toe bepaald, aan de Regeerlng kracht in beleid toe te wenschen. ZÜ store zich noch aan de raadslieden, die haar krachtpatserij" aan bevelen, noch aan hen, die thans reeds, nu bet objectief zéér ernstige misdrijf nog altüd voort duurt, clementie voor de daders pleiten. En verder doe zü later, opdat de Kamer dAn haar oordeel vormen kan. volledige opening van zaken over de feiten zelf en de maatregelen, daartegen getroffen. Had Professor Aalberse zün beknopte ver klaring bü het begin der debatten afgelegd In nóg korteren vorm drong zü gisteren bü de regeling van werkzaamheden niet zoo door wellicht had hü anderen ertoe gebracht, zün goede voorbeeld te volgen. Want nu Is er door verschillende leden nog vrü uitvoerig gesproken. BODENBACH. 8 Febr. (Reuter) Utt tot dusver onbekende oorzaak te Dinsdagavond brand uitgebroken in een groot drie verdiepin gen hoog fabrieksgebouw der textlel-industrle Makosa A G-, gelegen tegenover bet station van Bodenbach. De brand werd pas bemerkt, toen reeds de bovenste verdieping en een deel van bet dak In lammen stond. Binnen een half uur was het dak van het ge bouwencomplex een volledige prooi der vlammen geworden en weldra stortten de zolderingen der bovenste verdiepingen In. Bü de voortgezette debatten In de Tweede Kamer over de Indische gebeurtenissen heeft Mr. Aalberse eenigszins uitvoeriger dan hü het gisteren bü de regeling van werkzaamheden deed, aangegeven, wat z-i. in dezen de houding der Staten-Generaal moet zjjn. Het beste zouden de Kamerleden over het Incident, dat no^ niet geëindigd is. hebben gezwegen. De leider der katholieke fractie had daarvoor twee motieven, een staatkundig en een psychologisch, beide even gedegen. Psychologisch achtte hü de uitvoerige beraad slagingen niet op haar plaats, omdat wat tn de Kamer wordt gezegd, uitdüt naar gelang de afstand, waarop er van wordt kennis genomen, grootet wordt. En staat kundig was er vooi over de evenmin aanleiding. Het voortgezet mlsdrüf de nog en

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1