Twaalf dooden en vijf en twintig gewonden onder de muiters ONS BLAD Ja VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS over Slachtoffers VERLOVEN INGETROKKEN I DE BAROMETER I I I 1 r Nadat brand was uitgebroken, gaf de bemanning zich JOH. LAUWERS Kamer in conflict Het nieuws van heden met Regeering Hr. Ms. Pantser schip de „Zeven Provinciën" door vliegboot gebombardeerd Vï I VRIJDAG 1O FEBRUARI 1933 i ge- doorgaat met radiografeeren. o o .1 i DE POSITIE VAN ESKADER EN MUITERS Verzwaard arretl r C Gerequireerd De „wapenkwestie” Dienstweigering door Europeanen De vergadering van „Sint C hristophorus” Vreeaelijke uitwerking van een bom Het bericht in eenige avondbladen omtrent ontslagname van het Kabinet voorbarig H. M. keert heden in Den Haag terug Wacht te Amsterdam versterkt Engeland en de gouden standaard DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN n ia 13 a a 3 B 4 3 ld ld Europeanen weigeren dienst Voorloopig geen Kamer zitting PATGLOP 3 ALKMAAR Postzegel-loapes Europeesche meerderen hebben aan de muitery deelgenomen Politie-inval te Rotterdam „Naar ons uit inlichtingen uit de beste bron gebleken is zijn alle ge volgtrekkingen verbonden aan het voorgevallene in de Tweede Ka mervergadering van Woensdag middag voorbarig. Met name de conclusie betreffende het ontslag van het Kabinet is absoluut in strjjd met de waarheid. H. M. de Koningin, die in Zwitserland ver toeft, is telegrafisch op de hoogte gebracht.** „De Zeven Provin- Inheemseh personeel vervangen Een gedeelte van het inlandsch personeel op het eskader door Europeanen vervangen Verloven by de marine ingetrokken ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20 c, ingez. med. 40 c p. regel; idem op pag één 55cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 De ,^Zeven Provinciën*waarop brand is uitgebroken nadat het schip tengevolge van de weigerachtige houding der bemanning werd gebombardeerd Burgerkleeding verboden Verklaring van MacDonald Een onderhoud met vloot- aalmoezenier Alink Het Nederlandsch Corregpon- dentie-bureau voor dagbladen be richt BATAVIA, 10 Febr. (Aneta).Vrijdagmorgen 10.45: de commandant van bet eskader sommeerde radio grafisch de „Zeven Provinciën” tot onvoorwaarde lijke overgave, daaraan toevoegende, dat anders weid zou worden gebruikt. Medegedeeld werd, dat de vlag moest worden ge- heschen en een wit kleed moest worden getoond op bet zonnetentdek, terwijl het schip tien minuten be- denktijd werd gegeven. De „Zeven Provinciën” antwoordde met een draad loos telegram gelijk aan dat, waarvan eerder melding werd gemaakt, waaraan werd toegevoegd: „Val ons niet lastig.” Hierop wierp een vliegmachine de eerste bom naast het muitende schip. De „Zeven Provinciën” gaf zich over, nadat het te 9.18 uur door een bom van een Dor- nier-vliegboot was getroffen. Brand brak uit aan boord van iciën”. De bemanning verlaat het schip en gaat in de «booten. De brand is blijkbaar niet ernstig, daar de 9,Zeven Provinciën” r ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 115 f i Orde te Paramaribo hersteld. I Ingrijpende onderwin bezuinigingen? I 99 F nomen. G I j i I Oordeel der commissie van onderzoek inzake het Gidsartikel ran Prof. Colenbrander. i’ Lindbergh opnieuw bedreigd met ontvoering. Twe« arrestanten. Opvoering van ..Dr Matrozen van Calarro" te Haarlem verboden. Toestand te Almelo nog steeds onrustig; ruiten van werkwilligen moeten het ontgelden. Grafmonument voor wijlen Dr. J. Th. de visser onthuld. Ernstige treinbotsing bjj Meppei; alleen mate- rieele schade. Hoogste stand op Vrijdag 9 uur rau: 7M Vooruit Wat betreft de kwestie van het Inhouden der wapenen van de marlneschepeUngen der te Den Naar de „Maasbode” verneemt, heeft H. M in verband met de politieke situatie, haar ver blijf in Lenzerheide beëindigd. H. M. is op de terugreis en werd heden in Den Haag verwacht. Te Rotterdam heeft Donderdagmiddag de po litie een inval gedaan In het kantoor van het Plaateelyk Arbeids-Secretariaat, naar aanleiding van de actie van het NAJB. onder het marine personeel. De inval heeft echter geen resultaat opgele verd. Tien dooden bij een autobusramp la N. W. Spanje. Het gerechtshof te Leeuwarden veroordeelde een arbeider tot vier jaren gevangenisstraf we gens den moord te Muntendam. Inval in een werkplaats te Luik, waar duizen den valsche rü wiel plaat jes werden gemaakt; de makers aangehouden. Ook vernemen wij, dat aan het marineper soneel van hoog tot laag met ingang van Don derdagavond verboden is bulten Amsterdam te passagieren. De Lourdes-grot In de Vaticaansche tuinen aal verbouwd worden. H. M de Koningin beden in Den Haag terug verwacht. De Officier van Justitie b|j de ilaagscbe recht bank eischic Vijftien jaar gevangenisstraf tegen v. B. wegens doodslag op den agent Baas, de rechtbank gelastte onmlddelltjke invrijheidstel ling. De sesdaagache te Frankfort; Rai burg winnaar. Laffe overval te Rotterdam. In de strafzaak notaris M. hoeft eek bet O. M. appèl aangeteefcend. ‘r- |1’ - ’I Helder liggende oorlogsschepen, vernamen we heden van bevoegde en goed ingeHchte zijde, dat de wapenen steeds worden Ingenomen, voordat de schepelingen zich van boord be geven. Het eenige. wat er inderdaad geschied is en wat misschien tot de merkwaardige ge ruchten heeft aanleiding gegeven. Is het feit, dat er eennieuw slot is aangebracht op het centraal wapenmagazijn, een maatregel, die, hoewel van een Juist gezien beleid getui gend (het oude slot was niet bijster solide meer!), echter geenszins tot geruchten als het hierboven gemelde behoeft te worden herleid! I BATAVIA. 10 Febr. (Aneta) Naar wij van officieele zijde vernemen. Is. alhoewel daartoe geen rechtstreeksche aanleiding of aanwijzin gen waren, en uitsluitend als voorzorgsmaat regel bij het vertrek van het eskader uit 80e- rahu ja de inlandse he bemanning van de „Plet Onze speciale correspondent te Den Helder, ontving gisteravond van den voorzitter in het hoofdbestuur van den Katholieken Bond van Marine personeel, afdeeling Den Helder, het volgend communiqué, betreffende het verloop van de aangekondlgde vergadering van dit per soneel. De officieele tekst luidt als volgt: DE MUITERS OP DE „ZEVEN PROVINCIW* GEVEN ZICH OVER; 1» DOODEN EN GK- WONDEN. AFTREDEN VAN HET KABDfET-RUUS OF DE ONTBINDING VAN DB TWEEDE KA- MERT onvoorwaardeljjk afgekeurd. Uit de vergadering gingen stemmen op. om vooral in dezen tijd krachtig achter de Regeering te blijven staan. Men legde den nadruk op het feit, dat de Ka tholieken, in samenwerking met den bond van Christelijk Marinepersoneel en de Vereent ging van Technici (bjj de Marine), een,groep van bijna 1100 leden vormden, die het In geen enkel opzicht met de actie van de socialistische bon den eens zon en de daar gevoerde agitatie ten sterkste afkeuren! Z. H. E. heeft vervolgens een onderhoud ge had met den commandant van de Marine te Den Helder. Uit dit communiqué blijkt dus alleen, dat bet bericht door enkele bladen verspreid in de stadsedities van gisteravond, als zou de Regee ring naar aanleiding van den uitslag der stem mingen in de Tweede Kamer zijn afgetreden onjuist is. Dit lag ook voor de hand. De regee ring is onmachtig om iets te doen ten opzichte van de Kamer. Dit is alleen het recht van H.M. de Koningin, die de Kamer kan ontbinden. Men zou dus uil dit bericht tusschen de regels door kunnen lezen, dat de regeering wachten zal tot den terugkeer van de koningin, om daarna te handelen Dat er iets gebeuren moet, staat na het voorgevallene in de Kamer vast en blijkt ook uit het feit, dat de zitting van de Kamer niet doorgaat. Ook nu zonder op de feiten voor uit te loopen la er uit te lezen, dat de regeering overweegt aan HM. de Kohlngtn voor te stellen tot Kamerontbinding over te gaan. Voor het overige verwijzen wy naar de be schouwingen van onzen Kameroverxlchtschryver Gisteravond beeft aan gecombineerde ver gadering plaats gehad van de hoofdbesturen der drie Christelijke Marinebonden alhier waarbij ook de diverse geestelijke adviseurs aan wezig waren. Wat er besproken is, werd niet bekend gemaakt. schijnen echter nog ver schillende belangrijke vergaderingen alhier op komst te zijn. B AT A VLA, 10 Februari (Aneta). In afwyking van eerdere berichten kan thans gemeld worden, dat de Dornier- Wall-vliegboot niet twee, doch slechts één bom geworpen heeft. Deze bom heeft twaalf leden van de bemanning van de „Zeven Provinciën” gedood en vijf en twintig gewond. Bijzonderheden zul len volgen. Het is gebleken dat Europeesche meer deren aan de muiterij hebben deelge- MEDAN, 10 Febr. (Aneta) De Atjeh-oorrea- pondent van de Dehli-courant seint aan zijn blad, dat de matrozen en stokers van .De Ze ven Provinciën”, die in Atjeh waren achter gebleven. order kregen van den militairen com mandant Behrends om patroullie-di^nsten te verrichten in samenwerking met de marechaus see in de richting van Tjallang en Tanggeum- pang. Hlerbtj wordt gemeld, dat de inheemschen aan dit bevel hebben gehoorzaamd, doch dat alle Europeesche manschappen geweigerd heb ben aan dit bevel te voldoen. Zij werden daarop allen gearresteerd. De Engelache ambassadeur in Washington heeft vandaag weer den heelen ochtend met Sir John Simon beraadslaagd over de schulden kwestie. Morgen eh Maandag worden de be sprekingen voortgezet in het kabinetscomlte. In met Roosevelt bevriende kringen te Washington wordt er. volgens V. D.. op gewe zen, dat het Britsche voorstel, om de oorlogz- schulden te regelen door middel van een afbe taling van 10% overeenkomstig het accoord van Lausanne, voor Roosevelt onaannemelijk 18. Overigens telefoneert Roosevelt bijna dagelijks me} MacDonald. 11 s NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD De koudegolf in Amerika. Te New-York vriest het 11 graden Celsius. De stand der ontwapeningsbesprekingen te Genève. Wat nuf Nader seint men ons uit Den Helder: Wjj hadden zoo juist een kort onderhoud met den HoogEerwaarden Vloolaalmoezenier Allnk. 27 H E. ontving ons zeer welwillend en gaf ons in het kort als zijn meening te kennen dat onder het katholiek marinepersoneel geen sprake is van eenige onrust. Integendeel, onze jongens zien de komende dingen rustig tege moet en hebben vast vertrouwen in de leiding en onze Regeering. Ook Z. H. E. was de mee ning toegedaan, dat de verkeerde werkmethoden by het C A MBO. mede een der hoofdoorzaken mogen genoemC worden van de ontevredenheid. Zij hebben jarenlang den geest onder het marine personeel trachten te vergiftigen en deinzen, nu het welhaast te laat is, terug voor de con- Een korporaal der marine, die Woensdag middag in Den Helder het roode blad ..De Zeven Provinciën" kocht en in verband daar mede door een officier tweede klasse van het wachtschip ..Emma" werd aangehouden, is, naar ..Het Volk" bericht. Donderdag gestraft. Wegens het koopen van een dagblad, dat door den mi nister van Defensie was verboden, heeft hij drie dagen verzwaard arrest gekregen. Naar wjj vernemen, heeft de Marinecomman- dant van Den Helder alle verloven ingetrokken. Deze intrekking geldt ook voor hen, die verlof hadden bekomen voor ondertrouw. BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS. Per kwartaal voor Alkmaar f 2.— Voor buiten Alkmaar f 2.85 M*t geïllustreard Zondagsblad f 0 60 hooger Dagblad uitgegeven door de NV. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem Donderdag is bij wijze van aanplakking op de schepen en in de marine-etabllssementen bekend gemaakt, dat de admiraal tot op nader aankondiging zoowel aan officieren als min deren, ten strengste heeft verboden zich anders dan gekleed in hunne uniformen in Den Hel der en omgeving te bewegen! Burgerkleeding is dus verboden! By Informatie ter bevoegder plaatse, werd ons medegedeeld, dat deze order is uitgevaardigd in verband met de talrijke op handen zijnde vergaderingen van de diverse soorten marinebonden, en wel meer speciaal in verband met de hedenavond plaats gehad heb bende vergadering van het C A M B O, die uit sluitend toegankelyk is voor marinemannen. Door het verbod van burgerkleeding Het men kans te voorkomen, dat zich ongewenschte ele menten onder de schepelingen mengen. Men seint ons nader uit Den Helder: Gisteravond had alhier een vergadering van het C A M BO. plaats, op welke vergadering alleen militairen in uniform toegang hadden. In deze vergadering werd voornamelijk de motie- Drop besproken en erttiek uitgeoefend op de salariskorting De vergadering nam een resolutie aan. waar in intrekking van de 4 pet. korting wordt ge- etscht en clementie voor de muiters wordt ge vraagd In de stad werd des avonds met ..De Tribune" gecolporteerd. Wanordelijkheden deden zich niet voor, daar de colporteurs werden begeleid door rechercheurs. Hein* en .JEvertsen" en een gedeelte van deze bemanning van de „Java” hoofdzakelljk ver- vangen door Europeanen. B|j aankomst van 1 het eskader te Tandjong Priftk werden één Europeesche kwartiermeester en twee schepe lingen gevankelijk uit het eskader afgevoerd. Zulks als resultaat van een telegram van de commissie van onderzoek Inzake de gebeur tenissen bjj de Marin? te Soerabaja; LONDEN, 9 Febr. (Reuter.) In het Lager huis antwoordde minister-president MacDonald op een desbetreffende vraag, dat dq voornaam ste Engelsche economische deskundige te Ge nève geen enkele verklaring had afgelegd, wel ke er op wees, dat Engeland bereid is onder de tegenwoordige omstandigheden tot den gou den standaard terug te keeren. Integendeel, de door de voorbereidende deskundigen-commissie te Genève gebruikte termen wezen er duidelijk op. dat een groot aantal voorwaarden van eco- nomlschen en flnancieelen aard moeten worden vervuld, alvorens het internationaal herstel van den gouden standaard een practlsche moge lijkheid kan worden. Als de morgen gaat rijzen over den zesden dag na den opstand aan boord van „De Zeven Provinciën", het Indisch eskader zich allengs gazt concentreeren bij de Straat Soenda stijgt de spanning en de verwachting van minuut tot minuut. De ontknooping van het drama wordt des te beklemmender, naarmate men langer in onzekerheid verkeert. Waarschijnlyk zullen de muiters eerst gesommeerd worden, zich over te geven, en indien zij hieraan geen gevolg geven, of hun vroegere voorwaarden handhaven, zal het eskader wel van zijn machtsmiddelen ge bruik maken. Vannacht zou de laatste acte worden opge roerd Om drie uur brengen de telegrammen weinig meer dan een bondige vermelding der feiten, die zich, onderwijl het muitende schip roekeloos verder vaart, afspelen in enkele steden van Java. Bij deze gelegenheid blijkt duidelijk, dat de Marine in Indlë niet over veel materieel be schikt. De kruiser „Sumatra”, het zusterschip van de „Java”, is tijdelijk buiten dienst, even als vier jagers. Ook zes van de twaalf dulk- booten zijn opgelegd. Zoo komt het. dat behalve de -Java”, nog slechte de twee jagers .Evert- sen" en .Piet Hein", de ..Eridanus", de mynen- tegger „Gouden Leeuw" met de onderzeebooten en de acht vllegbeoten tegen de .Eeven Provin ciën" kunnen optreden. Overigens in dit geval echter ruimschoots genoeg. Gisteravond werd een goed bezette ver gadering, gehoudea door de R.K. Vereeniging van Marinepersoneel „Sint Christophorus", af deeling Den Helder. ter bespreking van de audiëntie met Zijne Excellentie den Minister van Defensie, dr. Deckers op 3 Februari j.L, ter zake van de salanskorting voor het marineperso neel, alsmede terzake van de nader gevoerde actie door het hoofdbestuur. De vèorzitter van het hoofdbestuur, de heer A W. P. Angenent. hield een uitvoerige inleiding over de positie van het marinepersoneel in Oost-Indlë. De dienst weigering en de muiterij aan boord van ..De Zeven Provinciën" werd door de vergadering „Het Volk” weet mee te deelen. dat de com mandant der poll tie troepen, waarvan ongeveer honderd bereden manschappen in de cavalerie- kazeme aan de Sarphatistraat te Amsterdam gehusivest zijn, een order heeft uitgevaardigd, waarby het volgende is vastgesteld: voorloopig zijn alle verloven Ingetrokken. De gehuwde manschappen der militaire politie, die anders den nacht in hun gezinnen dorrbrengen, mo gen wel naar huis om te eten, maar moeten vroeg in den avond in de kazerne komen, om daar te slapen, aangezien zij ook ’s nachts ter beschikking moeten zijn. In de infanterie-kazerne zou verder de wacht, die normaal uit vier manschappen der militaire politie bestaat, die van de cavalerie-kazeme ko men. op acht man zyn gebracht. Aan de on derofficieren zijn revolvers uitgereikt en er is hun ock munitie verstrekt. Bovendien zou men twee pantserauto’s, waarin zich mitrailleurs bevinden, van de bin nenplaats der Infanterie-kazerne naar de bin nenplaats van de cavalene-kazeme hebben overgebracht. DEN HAAG, 10 Febr. (Aneta). De speciale Aneta ooggetuige-verslag gever, die zich aan boord bevindt van den kruiser „Java”, bet viaggeschip van het eskader dat de muitende „Zeven Provinciën” tegemoet vaart, telegrafeerde Vrijdagmorgen 7.30 u. (Indiscben tijd), dat het eskader Hr. Ms. Pantaerschip de „Zeven Provinciën” in zicht heeft gekregen. Een vyftsl ryksveld wachters uit de sectie Behagen zyn ter versterking naar Den Helder gerequireerd. teneinde op mogelijkc ongeregeld heden voorbereid te zijn. sequent! s. waarvoor zij zich thans zien gesteld Met achteraf te beweren, „dat het niet zoo kwaad bedoeld was" komen we thans niet ver der. Ook Z. H. E moest toegeven, dat de toe gepaste salariskorting van 17 pCt. voor de marinemannenin Indlë, onder den rang vac officier, wel zeer streng mag worden genoemd Overigens wenschee Z. H. E. zich uiteraard in zijn kwaliteit niet verder uit te laten over k west les, r de Marine betreffende. Dat het einde van dezen toestand nog niet in zicht is, meende hy wel te kunnen bevestigen. De katholieke en christelijke bonden staan echter pal achter Vorstin en Regeering en zullen, als het noodig mocht biyken, weten welke houding zjj hebben aan te nemen. Alfonso's oudste soon doet afstand van sfjn rechten. O 3 I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1