De Volkenbond contra Japan H 1 ONS BLAD I VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS^ Het nieuws van heden DEPROCEDURE VORDERT LANGZAAM Oorlogsdreiging Neunkirchen Pauskroning DE BAROMETER De catastrofe te JOH* LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Zeiss-Panktal-glaxea Verjaardag van de i 4 DINSDAG 14 FEBRUARI 1933 t ADOLF HITLER SPREEKT VOOR DE RADIO Botsing in het zicht? BENOEMING VAN ZES KARDINALEN Leven «bijzonder heden De communisten stoken Aardbeving in Brazilië 4G I Geruchten om den Ex-keizer Hii Conflict te Antwerpen Z. H. Paus Pius XI Z IIIIIUI/M „China weert zich** Eerste reis van den Pauselijken trein Burgerlijke stand in Rusland gesloten Geweldige aardbeving in China? Uitvaart van kardinaal Frühwirth DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN - Kamerontbinding in Italië? Personeelwisseling in Duitse bland Een groote menigte luistert voor het Staatstheater in de Duitsche hoofdstad naar de uitzending A 'u 2 F ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 119 ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med.' 40c. p. regel; idem op peg één 55 c p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 te slachtoffer* ▼an de üd. Minister Deckers vijftig jaar. Minister Ruys ten hove. eke van Xn- Stjjgende werkloosheid. fans O O ■en- ten. (United Press) bij Centrumslachtoffers Stieler, Gisteren plechtig gevierd zal fttw teen; 700 Oor- na rzxz (United Press) van St. Jan van Lateranen werd het „Te Deum" gezongen. T_„ Mand- gaat binnenkort in Jehol Heden de begrafenis der vele slachtoffert In December zouden 70.000 menschen zyn omgekomen In het Geheim Consistorie 13 Maart worden zy gecreëerd „Heel China zal zich verweren" Talrijke politie-preeidenten - geschorst Nieuwe kortegolf zender door Z. H. den Paus ingewyd ter kis An. net Verjaardag der Panskronlng Zondag pteeMV herdacht. Burg. Stand in Rusland gesloten. vijf menschen wijt ilores tak. kliea ■abs- d, C sa* tiös, •r— Wet Min. Ko- uM 1 4 eer. dth gW> nd. de van erd. BUENOS AIRES. 13 Febr. (Reuter). In de provincie Tucuman Is een krachtige aardbeving waargenomen, die de hulzen deed schudden en eenlge schade heeft aangericht. De bevolking liep verschrikt de huisen uit; persoonlijke on* gelukken kwamen niet voor. «•De* oom* red- trtjd red* «el se! je.- 11 ld* to en »t )e- w- )f ROME, 13 Febr. (Eigen Bericht) Den 15en Juni a.s., ter gelegenheid van het feest van het H. Hart zal Paus Pius XI voor de eerste maal gebruik maken van den prachtig ingerichten pauselijken trein. De reis van den H. Vader zal niet van langen duur zijn. Zijne Heiligheid zal zich van het station in de Vatlcaansche stad naar het hoofdstation van Rome begeven, waar Konlng Victor Bknanuei en de minister-presi dent Mussolini den Paus officiéél zullen ont vangen. Na de begroeting zullen de Paus en de Konlng gezamenlijk in een statlekoets naar de basiliek van St. Jan van Lateranen rijden, waar de H. Vader voor den eersten keer sinds den strijd tusschen Kerk en Staat aan een pro cessie op Italiaanse!) grondgebied zal deelnemen. Deze reis van den Paus zal van historische ge tuigenis zijn, niet enkel, omdat hij beschouwd kan worden als een openbaar getuigenis van de voltrokken verzoening, maar ook, omdat de Paus bij deze gelegenheid als bisschop van Rome en Primaat van Italië Zijn diocees geestelijk in bezit zal nemen. De pauselijke* trein zal uit drie rijtuigen be staan, welke van binnen met zijde en damast bekleed en met verguldsel rijk gedecoreerd zijn. 4 Verder seint onze Romelnscne correspondent, dat hedenavond plechtig zijn voorgelezen het decreet „Tuto”, tot zaligverklaring van Vincen zo Oeroea, n het decreet, waarbij de wonderen worden erkend voor de zaligverklaring van Ca tharine Laboure. De H. Vader hield bij deze gelegenheid een toespraak. ANTWERPEN. 13 Febr. (Reuter). De werk gevers In de diamant-Industrie hebben besloten de werklieden, die de loonsverlaging niet wen- schen te aanvaarden, uit te sluiten. Overstrooming nab(j Cheribon. omgekomen. H. M. de Koningin geestdriftig door de Haag- sehe burgerij ontvangen. Hoogste stand op Dinsdag war MU 762 Achteraf BW* i tslag nsU- ult— sleed 1 3U at in t)d en wn un ere erts ■ee; tnk- 13 ena ■eri M en- 46 Mi m- LDd MIS er* ten oor 6D- 01- bet en ren en m- zou een groot landgoed gekocht hebben ROME, 13 Febr. (Reuter) Een rouwdienst voor kard Frühwirth is op plechtige wijze gevierd m de kerk van Banta Maria sopra Minerva. Z.Etn. kard. Granite Plgnatelli di Belmonte, Deken van het H. College der Kardinalen, verrichtte In naam van den Paus de absoute. GENEVE. 13 Febr. (V.D.) De secretaris-gene raal van den Volkenbond heeft in de zitting van de Commissie van Negentien mededeellng gedaan van het antwoord der Japansche regee- ring op de. door de Commissie mondeling ge stelde vraag Inzake de directe staking der mi litaire operaties in de provincie Jehol. De Ja pansche regeering deelt meJe, dat Jehol een deel van MandsjoerUe is en dat Japan over eenkomstig zijn verdrag met Mandsjoerjje moet Mandsjoekwo gaat binnenkort in Jehol opereeren T8JANGTJOEN, 13 Febr. (Reuter) De regee ring van Mandsjoekwo heeft besloten binnen kort maatregelen te nemen, teneinde de ban dieten en andere ongewenechte elementen uit Jehol te verwijderen, teneinde orde en rust te herstellen. De regeering sal hier geen onrust dulden, aangezien Jehol een deel is van Mand sjoekwo. De „Oseervatore” publiceert de namen der zes kardinalen, die op 13 Maart aa. zullen worden benoemd. PEKING, 13 Febr. (V. D Eerst thans wordt bekend, dat op 26 December 1932 In de In het binnenland van China gelegen provincie Kan soe een buitengewoon hevige aardbeving reus achtige verwoestingen zou hebben aangericht. Reizigers, die uit Kansoe In het Oosten van China zijn aangekomen, deelen mede, dat tal van steden en dorpen geheel verwoest zjjn. Het aantal dooden wordt op ongeveer 70 000 geschat Hoewel het bericht van de aardbeving juist schijnt ter zijn, kan voor de juistheid van bo vengenoemd cjjfer niet worden Ingestaan. Twee steden van den aard bodem verdwenen PEKING, 13 Febr (Re ut ar) In een interview met een Reutercorrespondent, verklaarde de Chineesche minister van Bultenl Zaken, Soong dat de Chineesche regeering besloten is. vast beraden weerstand te bieden aan den door Ja pan beraamden inval in de provincie Jehol. Als de aanval losbreekt, aldus Soong, zullen de strijdkrachten van geheel China zich teweer stellen, en wanneer het tot een treffen komt, wordt maarschalk Tsjang Hbu Llang plaatselijk hoofdcommandant. Soong gaf als zijn meening te kennen, dat wanneer de Japanners Jehol binnenvallen, het nutteloos zal zUn den Chineeschen gezant te Tokio aan te houden. De ernst van den toe stand blijkt uit het feit, dat Soong, tezamen door het hoofd van den sanitalren dienst, naar terrein uitziet voor de oprichting van soldaten hospitalen. Vóór het vertrek zal de Paus het nieuwe station van de Vatlcaansche stad en de korte Vatlcaan sche spoorbaan officieel Apenen. De tocht, waar aan de grootwaardlgheidsbekleeders van het Pauselijk Hof voltallig zullen deelnemen, zal zeer kort zijn. Van de Vatlcaansche zijlijn gaat de Pauselijke trein langs een ringbaan naar het centrum Van Rome en ven daar naar het hoofd- Statlon. waar de Paus vóór de koninklijke wacht zaal Zijn trein zal verlaten. Het protocol voor de ontvangst is nog niet In alle bijzonderheden geregeld, wel staat vast, dat de Konlng den Paus zal ontvangen. Daarna zal Mussolini den Paus namens de regeering huldi gen en de gouverneur van Rome, prins Bon- compagni-Ludovlci. zal ditzelfde doen namens het Romeinse he volk. Ter rechterzijde van Ben Konlng zal de H. Vader door de stad naar Ca- teranen rijden, om vandaarult de H. Sacraments processie naar de Kerk van hej Heilig Kruis te leidn. toe te treden. Dit alels geldt natuurlijk alleen voor het geval de algemeene Volkenbondsver gadering het rapport van de commissie van 9 met de daarin vervatte aanbevelingen accep teert. Naar de laatste berichten weten wede te deelen. kan spoedig een antwoord van Tokio tegemoet worden gezien, een antwoord, dat vooral op het punt van de erkenning van den staat Mandsjoekwo onwrikbaar vasthoudt aan het Japansche inzicht, dat het stichten van die zgn. zelfstandige republiek door geen macht ter wereld meer ongedaan kan worden gemaakt. Wil Japan nog een laatste poging wagen om de Volkenbondzvergadering af te houden van een goedkeuring van het thans voltooide rap port der commissie van 9? De treurige, internationaal demoraliseerende geschiedenis van de vrijwel vruchteloos Vol- kenbonds-lnmenging in het Chlneesch-Japansch conflict nadert snel het crltleke en beslissende stadium. Indien Japan werkelijk zijn reeds sinds lang geulte plan volvoert en uit den Volken bond treedt, zal het in leder geval niet bereid zijn het mandaat over de uit strategisch oog punt uiterst belangrijke eilandengroepen in de Stille Oceaan op te geven, en hieruit kan ten nieuw conflict met den Volkenbond voortko men, dat voor den practise!) vrij machteloozen bond een nieuwe slag zal beteekenen. ROME. 13 Febr (Per telefoon) De begra fenisplechtigheid van Kard. Frühwirth. in leven Kanselier der H. Roomsche Kerk, werd bUge- woond door Mussolini en de hoogste vertegen woordigers der fascistische regeering. door acht tien Kardinalen en door het diplomatieke korps, geaccrediteerd bij den H. Btoel. MOSKOU. 13 Februari (VB.) In verband met de uitgifte van nieuwe paspoorten heeft het commissariaat voor Binnenlandsche Zaken besloten alle bureaux van den burgerlijken stand In Groot Rusland te sluiten, ten einde ver der geknoei met paspoorten ónmogelijk te ma ken. Voorlooplg kan dus niemand trouwen <jt schelden. De verordening geldt voorlÓopig tot 5 Maart en kan dan met een maand worden ver lengd. Oorlogsdreiging fep het Verre Oosten, sjoekwo (Japan) L opereeren. Bij een geweldige aardbeving in China zouden In Dec. LI. 70.000 menschen zijn omgekomen. ROME, 13 Fetaf. (Reuter.) Naar de „Oaser- vatore Romano” meldt, zullen bij gelegenheid van het conslstorium op 13 Maart a.s. tot kar dinalen benoemd worden: de Apostolische Nuntius In Roemenie, Mgr. Dolcl; de Aposto-lsche Nuntius te Washington. Mgr. Fumasonl- Blondl de Aartsbisschop van Turijn. Mgr. Fossati; du Aartsbisschop van Quebec, Mgr. Villeneu ve; de Aartsbisschop van Florence, Mgr. Dalla Costa en de Aartsbisschop van Weenen. Mgr. Innlteer. Mgr. Fumasonl wordt tevens genoemd als opvolger van Z. Em. Kardinaal van Rossum, als prefect der Propaganda-Flde. Anderzijds herinnert men zich het bericht, waarin er spra ke van was. dat de H. Vader persoonlijk de lei ding der Propaganda op zich zou nemen. NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD medewerken aan liet herstel van de slgemeene orde en veiligheid. Er zijn 1C.0T' man Chineesche troepen Jehol binnengedrongen en de MandsJoerUsche staat is daardoor bedreigd. De Japansche regeering Is derha've gedwongen deze troepen te verdrijven Indien de Chineesche .regeering haar troepen uit Jehol terugtrekt, 'bestaat voor Japan geen verdere aanleiding voor het gebruik van ge- weldmaatregelen. De Commissie van Negentien besloot te ver klaren, dat zij dit Japansche antwoord onbe vredigend acht. I - w - r ROME, 13 Febr. (Per telefoon). Mussolini zou voornemens zijn in den zomer van dit jaar tot Kamerontbinding over te gaan. In Maart 1934 zouden dan nieuwe verkiezingen worden gehouden. (United Press) Gekleed in tjet gewaad, dat hfj van de In woners van de stad Milaan heeft gekregen, woonde Zijne Heiligheid de H. Mis bij, welke door den Aartsbisschop van Bologna In de 81x- tijnsche Kapel werd opgedragen en waarna Hij zijn zegen gaf. Een twintigtal kardinalen, alsmede het ge- heele Corps Diplomatique, waren bü deze pon tificale Hoogmis tegenwoordig. In de Basiliek Heden geen Kamerzitting. Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer over hoofdstuk I der Rljksbegrootlng voor dit De heer M. Fernhout. burgemeester van Kam pen, benoemd tot burgemeester van Middelburg. Het multerijgeval geleidelijk geliquideerd. Volkomen Isolatie op bet eiland Onrust. Scho ten ook officieren in hun plicht te kort? Ver- moedeljjk een seer wijdvertakt complot. Tegen verdachte Inmke den moord te Wanroj werd twee jaar gevraagd. Van het Vaticaan naar Rome 1 Volkenbondstreln uit dood en verwoesting PEIPING, 13 Febr. (V. D.)« Omtrent de aardbeving in de Chineesche provincie Kan soe wordt nader gemeld, dat de steden Ping Fan en Labran, elk met 11000 Inwoners, ge heel van* den aardbodem verdwenen zouden zijn. Ook de stad Slning zou ernstig zijn be schadigd, terwijl de militaire vestingen Tatoeng geheel zouden zijn vernield. De be volking beschikt over niets meer en heeft tot nog toe geen hulp gekregen. De provincie Kan soe ligt tusschen Tibet en Mongolië. NEUNKIRCHEN. 13 Febr. (V. D.) Volgens de officieels opgave bedraagt het aantal dooden tengevolge van de ontploffing te Neunkirchen tot nog toe 54. waarvan 24 mannen, 22 vrouwen en 3 kinderen. Van de 24 mannen behooren 21 tot het personeel van de gasfabriek, dertien vrouwen zijn echtgenooten van personeel der fabriek. Het aantal vermisten bedraagt veertien. Morgenmiddag worden de slachtoffers bijgezet In aanwezigheid van vice-kanseller Von Papen. De communisten verspreiden een pamflet, waarin ernstige beschuldigingen aan het adres van de directie der Ijzerfabrieken Neunkirchen worden gedaan en waarin tot algemeene staking wordt opgeroepen. Zij zijn voornemens morgen demonstraties te houden te Neunkirchen en te Saarbrücken. Daarom wordt de Landweer uit geheele Saargebled te Neunkirchen geconcen treerd, terwijl waarschijnlijk Schupo's uit de Pfaltz en, wanneer de regeering toestemming geeft, ook Rjjksweer naar Neunkirchen wordt gedirigeerd. De autoriteiten zijn ijverig in de weer, de dak- loozen zoo spoedig mogelijk onder te brengen. In een oproep aan de huiseigenaars worden allen opgewekt zooveel mogelijk leege wonlngrulmte beschikbaar te stellen. De meestbeschadlgde Saarbrückerstrasse zal niet meer opgebouwd worden. Het terrein van de ontploffing is heden door een buitengewoon *Merke politiemacht afgezet, daar men het oprulmingswerk met den groot- sten spoed wil voortzetten, teneinde de nog ver misten te kunnen vinden. Het gevaar voor ex plosie van eenlge benzolhouders is nog niet ge heel geweken, zoodat het reddingswerk niet volkomen veilig is. De stad zelf loopt geen ge vaar meer. Bij het oprulmingswerk werd een helper door het puin bedolven en vrij zwaar gewond. In verband met de rouwplechtigheden wordt nog medegedeeld, dat Dinsdagmiddag van 1 tot 7 uur u.-- - et ontwerp-rapport der commissie van 9 is voor Japan pijnlijk als een negen oog en zal de temperatuur var. |Mt koortsige militaire bloed der Japanners wel weer ettelijke graden omhoog jagen ginds de door den Volkenbond ultgeetuurde Lytton-commissie het resultaat van haar bevindingen ter plaatste In een ondubbelzinnig verslag vastlegde, is Japan, ondanks alle waar- echuwlngsseinen. voortgegaan op den eenmaal ingeslagen weg. Het erkende officieel den onder zijn pressie gestichten staat Mandsjoekwo en sloot daarmede een verdaag, dat het thans als rechtsgrond aanvoert voor zijn gewelddadige actie ter verovering van de Vierde Noprd- thineesche provincie Jehol. Het fabriceert vol dongen feiten om Genève te dwingen deze als onveranderbare werkelijkheden te accepteeren maar de Volkenbond, die zjjn bestaan uitslui tend aan begrippen en principes te danken heeft, weigert met zjjn principles ter wille van die kunstmatig geschapen feiten te traAlgeeren Dtt valt tenminste op te maken uit hkt thans geredigeerde rappxirt. dat uit vier deelen be staat. Na een exposé van de historische ont wikkeling van het conflict en van de bemidde- Ungsactie van den Volkenbond, wordt in dl', rapport de schuldvraag behandeld en worden tenslotte aanbevelingen gegeven, welke in hoofd zaak overeenkomen met die. welke de Indertijd door Japan gewraakte Lytton-commissie heeft opgesteld. Het rapport eischt strikte eerbiediging zoowel van het Volkenbondsconvenant als van het Kellogg-pact en het Negenmogendheden- verdrag, en verder terugtrekking der Japansche troepen tot binnen de spoorwegzone. Bovendien wordt* verklaard, dat de statenleden van den Volkenbond Mandsjoekwo noch In rechte, noch In feite niet alleen niet mogen erkennen, maar zelfs niet met die republiek op eenlgerlei wijze mogen samenwerken. Aan de niet-leden van den Volkenbond, de Vereenlgde Staten van Noord- Amerika en Sovjet-Rusland zal verzocht wor den hetzelfde standpunt in te nemen. Een nieuwe sub-commissle zou door de Vol kenbondsvergadering in het leven moeten wor- den geroepen om alle onderhandelingen met de den H. Vader plechtig herdacht a- .wsawa riaViooH in HaL ffpwaaddat 1 BERLIJN. 12 Febr. rv.D.) In het Rijk Zijn geruchten In omloop, volgens de welke ex-kel- zer Wilhelm het geheele bezit van prins Zu Stolberg-Wernigerode, dat behalve het slot voor het groots' gedeelte uit bosschen bestaat, zou hebben gekocht. Woensdagavond zou de over eenkomst Zijn geteekend door een gevolmach tigde van den ex-keizer. Door bemiddeling van de Deutsche Bank zou de transactie tot stand zijn gekomen. Prins zu Stolberg—Wernigerode sou nl bij üeze bank credleten hebben opgenomen. De familie Hohenzollem ontkent echter deze geruchten pertinent, met de mededeellng dat voor dergt'jjke transacties geen gelden beschik- ba r zijn. Ook bij de Deutsche Bank te van een en ander niets bekend. ROME. 12 Febr. (Reuter) In tegenwoor digheid van Z. H. den Paus en senator Marconi is een nieuwe ultra-korte-golf zender ingewijd. De Paus wenschte Marconi geluk met zijn be haalde successen, vooral nu het Heilig Jaar zal beginnen, waarvan de plechtigheden door de uitvindingen van Marconi tot heil van menschheid kunnen worden uitgezonden. ESSEN, 13 Febr. (V. D.) Door de betrokken regeeringspresidenten zijn op last van den RUkscommissaris voor het Pruisische Ministerie van Binnenlandsche Zaken, Oorring, talrijke polltiepresldentcn in het Rurhgebled geschorst, ox. dr. Meyer van Duisburg-Hambom te Ober hausen. zoowel de poiltie-presldent Weyer sis de polltle-overste Quast, te Bochum, de polltie- c.vcrste Harllnghaueen en te Dortmund de politie-president Zoergiebel. oud-politie-presl- dent te Berlijn. Het politie-presidlum te Essen en te Recklinghausen is tot nog toe ongewij zigd gebleven. Te Halle is de polltie-prestdent Oexle. de vice-president Friedberg en te Weiz- senfelg de politle-president Krueger, evenals vele van de reeds genoemde functlonnarissen, lid van de 8. P. D afgezet Te Merseburg te de regeerings-vlce-president Corneel cntslagen. beide partijen te voeren en ervoor te waken, dat de aanbevelingen van het rapport worden nagekomen Amerika en Sovjet-Rusland zouden ultgenoodigd worden tot deze sub-commissie Dr. Blesten, hoofdcommtesarta van politie te Coblenz, die lid van het Centrum te, heeft voor looplg verlof gekregen. Ook de regeeringspresldent van Aken, de Centrumman Stieler, te voorlooplg met verlof gestuurd. Verder zijn nog als slachtoffers der nieuwe regeering gevallen de politie-presldenten van Harburg-Wilhelmsburg, Cassel, Waldenburg (81- lezië), Breslau en Hannover. Alleen van den laatste wordt gemeld, dat hij socialist te. e internationale I 1 Genève en de zaaiende pantsertrein van bet Japansche nationalistische militair isme stoomen ejjtander langzaam maar zeker tegemoet over de zwakke rails der bemiddeling, welke het hart van bet Westersche internationalisme nog met het Verre Oosten verbindt. Zal de koek-weeke spoor baan bet houden, komt er een catastrophe of zal er een knallende botsing plaats hebben’ De wereld wacht in spanning af. De Volken bond houdt er thans beter tiet gangetje in, nu Engeland en Frankrijk blijkbaar hun Indolentie hebben laten ^aren en een paar flinke scheppen kolen op het lauwe vuur hebben geworpen. De subcommissie van 9. gevormd uit de commissie van 19, welke op haar beurt weer gevormd werd uit de algemeene Volkenbondsvergadering ter behandeling van bet Chlneesch-Japansche con flict, (de uit- en inschuifbare verrekjjkercon- structle schijnt voor de behandeling van het conflict In het Verre Oosten nu eenmaal onont beerlijk). is gereedgekomen met haar slot-rap port. Dit slotrapixrrt vormt, als het aanvaard wordt door de algemeene Volken bondsvergade ring, het sluitstuk, dat de phase der mogelijkheid van verzoening definitief afsluit. Zoolang de algemeene Volkenbondsvergadering nog niet haar goedkeuring aan dit rapport heeft gehecht, en dat zal in leder geval nog enkele weken du ren. blijft de gelegenheid voor een hervatten van de tot nu toe vrijwel nutteloos gebleken verzoeningsactie open staan. Daarna echter valt de slagboom achter den tragen Volken- bondstrein neer, zoodat hij niet meer achteruit kan rijden, wanneer de rails vóór hem wordt opgeblaaen of de Japansche pantsertrein op bem in stormt. Nader seint onze Romèinsche correspondent d.d. 13 Februari: Het bericht, dat in het Geheim Consistorie op 13 Maart aa. zes nieuwe kardinalen zullen worden gecreëerd wordt officieel bevestigd. Op 16 Maart zal dan het Openbaar Consistorie worden gehouden. Wat betreft de levensbijzonderheden der nieuw te benoemen kerkvorsten diene het vol gende: Mgr. Dole! werd op 13 JuU 1867 geboren te Agllano. In 1900 werd hij bisschop van Gubbio, in 1911 aartsbisschop van Amalfi. In 1914 werd hij benoemd tot apostolisch delegaat te Kon- stantinopel, waar hij gedurende den wereld oorlog werkzaam was; de dankbaarheid der vol keren vond destijds een uitdrukking in een mo nument voor Paus Benedletus XV z.g. te Kon- sstantlnopel. Sinds 1923 is Mgr. Dolct nuntius in Roemenië. Mgr. Fumasonl werd op 4 September 1872 geboren. Reeds als jong priester werkte hU aan de Propaganda Flde. waarvan hü ook korten tijd secretaris is geweest. In 1916 werd hij apos tolisch delegaat in Indlë. daarna in Japan. Sinds 1923 is hij apostolisch delegaat in de Ver eenlgde Staten. Vermoedelijk wordt Mgr. Fu masonl secretaris ofwel prefect der Propaganda Mgr Innltzer is. zooals bekend, aartsbisschop van Weenen geworden na het overlijden van Z. Em. Kardinaal Piffl. Mgr. Dalla Costa werd geboren op 14 Mei 1872 te Vlllorta. In 1923 werd hij benoemd tot bis schop van Padua en In 1931 tot aartsbisschop van Florence. Mgr. Villeneuve werd geboren op 2 Novem ber 1883 te Montreal (Canada). In 1930 werd hij bisschop van Oravelbourg*. in 1931 aartsbis- alle straten der stad afgezet zullen worden, schop van Quebec. a Mgr. Fossati werd te Arona geboren op 24 -- Mei 1878 In 1924 werd hij benoemd tot bis schop van Nuoro en in 1931 tot aartsbisschop van Turijn. Hl) behoort tot de congregatie van de Oblaten van de HH. Vincentlus en Carolus. ROME, 13 Febr. (Reuter) Gisteren werd de elfde verjaardag van de Paus-kronlng van Personeelswisseling In Dpitschland. Talrijke pe- lltle-presldenten geschorst. Heden begrafenis van de Neunkirchen. BUREAUX HOF 6. ALKMAAR Telefoon Administretie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS. Per kwartaal voor Alkmaar f 2. Voor buiten Alkmaar f 2.85 geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N V. Drukkerij De Spaarnested - Haarlem

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1