ONS BLAD Alarmeerende uitlatingen Een aanslag op Roosevelt VEREEN IGDE KATHOLIEKE PERS Het nieuws van heden Ontbinding der s Regeeringscrisis België Tweede Kamer ie HITLER'S INTERVIEW in DE BAROMETER MUSSOLINI'S ANTWOORD AAN FRANKRIJK JOH. LAUWERS DONDERDAG 16 FEBRUARI 1933 DE ONTPLOFF1NGSRAMP TE NEUNKIRCHEN Een dreigement van Dr. Freisler Een overzicht der omvangrijke opruimingswerkzaamheden Bedenktijd van 24 uur o o Polen en Duitschland Minuter Beck aan het woord De dader een Italiaan Pauselijke deelneming Met Neunkirchen Drie mijnwerker» levend geborgen M Staking te Boekarest Brillen en pince-ne* M Explosie te Triest m kt De a.s. verkiezingen in Duitschland Woensdag is in het Staatsblad Koninkl. Besluit verschenen waarin de Tweede Kamer wordt De mijnramp te Hinden burg Luchtgevecht boven de Amazone- rivier „Frankrijk wil niet en zal ook niet ontwapenen” De ontvoering van Boettcher f z— f 2 85 De regeering in de Kamer in de minderheid X de honing wei- gprt ontslag Bandieten verlagen den geëiachten loaprya Tweehonderdduizend afgevaardig den en een millioen candidaten DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN u De candidaatatelling ia vaatgeateld op 15 Maart •n rmt ds N PAYGLOP 3 ALKMAAR Stemming op 26 April De president ongedeerd, doch de burgemeester van Chicago zwaar gewond Koninklijk schryven ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. .p, regel; idem op pag één 55c.p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 ontbonden met ingang van 8 Mei aanstaande. De dag van de candidaatstelling ▼oor de nieuwe Tweede Kamer ia Oorlog tusschen Peru en Columbia Op voorbeeld van Klauaenburg bepaald op 15 Maart. De sluiting van de tegenwoordige zitting der Staten-Generaal zal plaats hebben op Zaterdag 6 Mei; de eerste zit ting der Kamers, na de ontbinding, op Dinsdag 9 Mei. De minister van binnenlandsche zaken heeft den dag van de stem ming bepaald op 26 April. 760 n I ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 121 N00RD-H0LL ANDSCH DAGBLAD en De zanger Jac. Caro plotseling doodgebleven. een in Ro een een Boorae stand op Donderdag «u v-ra: 7«1 Verif* stand: 7S7 ito de at Als opvolger van Poullet (den minister van Binnenlandsche Zaken, die aanleiding tot deze regeeringscrisis heeft gegeven) wordt genoemd Van Cauwelaert. ag De Strijd om Leticia. Een sacces voor Colombia; wederzijds zware verliezen. De Tweede Kamer tegen Vrijdag I.S. bijeen geroepen. ut 0« op en et sa te m sa en os ka at oc te da rt t- TRIE8T, 15 Febr. (Reuter.) In de machine kamer van een mineraal-olle-rafflnaderij is een zuurstof-cylinder ontploft. Vijf personen, o. W. de plaatsvervangende di recteur, werden gedood, zes werden gewond. Voorloopige stabilisatie van het pond sterling door de Londensche banken? Minister Beelaerts van Blokland naar Genève vertrokken. r- op en d. en ld. te at lis e- 1ST al len Jn. ti en 11- in ri. teel 0J0 i MTS BOGOTA. 15 Febr. Officieel wordt mede gedeeld. dat de diplomatieke betrekkingen tus- schen Columbia en Peru zijn verbroken. De Columbiaansche regeering heeft medegedeeld dat zij haar gezant te Lima, Peru's hoofdstad, order heeft gegeven zijn paspoort aan te vragen en dat heden de paspoorten aan de leden der Peruaansche legatie te Bogota uitgereikt zullen worden. Nader wordt geseind, dat konlng Albert ge weigerd heeft het ontslag der regeering te aan vaarden. De Broqueville vroeg daarop 24 uur bedenk tijd. alvorens op dezen wensch van den vorst te antwoorden. BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR TeWoon Admimsiratiq 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar M«t geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de NV Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem Na de stemming over deze op zichzelf onbe duidende kwestie verhief minister-president de Broqueville zich van zijn zetel en verklaarde bet noodig te achten, het collectief ontslag van het kabinet in te dienen. Regeeringscrisis in België. De konlng weigert het ontslag. De Broqueville vraagt 24 uur be denktijd. Opening van de tentoonstelling „De aange- kleede bloem" te Sassenheim. De onderhandelingen tusschen Nederland België zijn na de schorsing niet hervat. Meisje aangerand te De Wijk; de dader voort vluchtig De plagiaatkwestienawoord van de beschul digers. BRUSSEL, 15 Febr. (Reuter.) In den brief, waarin de konlng het ontslag van het kabinet- De Broqueville van de hand wijst, verklaart hjj: het land zou niet kunnen begrijpen, dat het lot van een regeering. die zich het herstel van den financieelen en economischen toestand der natie tot taak heeft gesteld, gebonden kan zijn aan de kwestie, of de verkiezingen in een dorp geldig waren. Daarom kan de konlng het ont- slag niet aanvaarden. Bii de verkiezingen in Duitschland moeten 200.000 afgevaardigden gekozen worden. HINDENBURG, 15 Febr. (V. D.) Van de tien mijnwerkers, die gisteren in de Koningin Louise-mjjn door het instorten van een pijler werden bedolven, konden vroeg in den morgen drie geborgen worden. Een hunner is zwaar ge wond, de beide anderen hebben slechts lichte verwondingen opgeloopen. Het reddingswerk vordert goed en men hoopt tegen den middag nog twee mijnwerkers levend te hebben ge borgen. meenteraden, die eveneens in Pruisen opnieuw moeten worden gekozen. In Pruisen zijn onge veer 1100 steden, die gemiddeld twintig ge meenteraadsleden kiezen (Berlijn 225). Geko zen moeten dus worden voor de gemeenteraden ongeveer 22.000 leden. In 30.000 Pruisische gemeenten moeten verder gekozen worden ge middeld 5 tot 8 gemeenteraadsleden, in totaal dus 150 tot 180.000 gemeenteraadsleden. Op de belde eerste Zondagen In Maart moeten In het Rijk en Pruisen dus ongeveer 200.000 volksver tegenwoordigers worden gekoaen. Daar een groot aantal partijen aan den verkiezingsstrijd deelneemt, kan het aantal candidaten op minstens een millioen geschat worden. MIAMI, 18 Febr. (Eigen telegram) Op president Franklin D. Roosevelt is een aanslag gepleegd, toen hij vanuit zijn auto een tqespraak hield tot de bewoners van Miami, die hem M| zijn terugkeer van zijn tocht naar de Bahama- eilanden luide toejuichten. Rooeevelt bleef on gedeerd, maar de burgemeester van Chicago, Cermak, werd doos een kogel levensgevaarlijk gewond. De dader, de Italiaansche metselaar Zingara, werd onmiddeiliJk gearresteerd. Vier toeschouwers werden door zijn kogels zwaar gewond. Zingara, die 33 jaar oud is, verklaarde na zijn arrestatie, dat hij 10 jaar geleden ook een aan slag gepleegd had op konlng Victor Emanuel, maar ook toen was het niet gelukt. Zingara' rekte, dat hjj alle rijken en autoriteiten haatte. (United Press) BOEKAREST, 15 Febr. (Per telefoon.) Vier duizend arbeiders van de spoorwegwerkplaat- sen te Boekarest hebben zich aangesloten bij de steking van de spoorwegarbeiders te Klausen- burg, in verband met de in den afgeloopen nacht uitgevoerde arrestatie van communisti sche agitators. De werkplaatsen zijn tot Vrijdag gesloten. De directie dreigt de arbeiders, die dien dag niet verschijnen met ontslag. De communistische arbeiders sullen worden ontslagen. (United Press) BERLIJN, 15 Febr. (V. D.) Volgens een ge maakte berekening zullen op 5 en 12 Maart de belde eerste Zondagen in deze maand, Duitschland niet minder dan tweehonderd duizend volksvertegenwoordigers moeten wor den gekozen. Op deze beide dagen moeten worden geko zen ongeveer zeshonderd leden van den Rijks dag, ongeveer vierhonderd afgevaardigden voor den Pruisischen Landdag, en ongeveer elfdui zend afgevaardigden voor provinciale landda gen en districtsraden in Pruisen. Hierbij komen de zeer vele leden van ge- TT T-at wij eigenlijk reeds Maandag- yy avond verwacht hadden, staat hedenavond te gebeuren: blijkens officleele mededeeling toch zal hedenavond in de Staatscourant een Ko ninklijk besluit verschijnen, waarbij de Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt ontbonden verklaard. Het feit, dat het eenige dagen geduurd heeft, alvorens H. M. de Koningin tot deze beslissing is gekomen, wijst er op, dat ds aangelegenheid een punt van ernstige over weging heeft uitgemaakt en dat de op lossing van de krisis niet zoo eenvoudig en voor de hand liggend was als zulks hier en daar wel is gedacht en voorgesteld. Wij zijn van meening, dat H. M. de Koningin het land met deze beslissing een goeden, maar tevens ook noodzakelijken dienst bewezen heeft: na het in de Kamer uitgebroken conflict moest er gekozen worden tusschen de Ka mer en de Regeering; de Kamermeerder heid, waarbij zich^merkwaardigerwijze ook de Chrlstelljk-Hlstörlschen hadden aan gesloten, was van bordeel dat het regee- ringsvoorstel tot opheffing van een aan tal rechtbanken en kantongerechten in den gegeven vorm onaanvaardbaar was; men wilde wel bezuiniging, men wilde ook wel praten over een andere bezuiniging op rechtbanken en kantongerechten, maar het regeeringsvoorstel, zóó als het daar lag, wenschte men niet aan te nemen. Minister Donnes waarschuwde tijdig en krachtig; naar aanleiding van de motie Boon zeide de minister woordelljk: „Niette verwachten is, dat het kabinet in het gebrek aan medewerking, dat zich in de terzijdestelling van dit voorstel al dan niet bij wijze van motie zal betoo- nen, zal kunnen berusten.” De Regeering vreesde blijkbaar, en niet ten onrechte, dat de Kamer op deze wijze iedere bezuiniging onmogelijk zou maken, en déze bezuiniging nJ. dié door op heffing van de rechtbanken en kantonge rechten in kwestie beschouwde de Re geering nu eenmaal als een Integreerend deel van haar bezulnigingsplanen en haar bezuinlgingstactiek; het ging tenslotte vóór of tegen bezuiniging in de groote lijn Toen nu de motieBoon ongelukkiger wijze met 51 tegen 38 stemmen werd aan- BERLIJN, 15 Febr. (VB.) ZBm. Kardinaal- Staatssecretaris Pacelll heeft den Duitschen ambassadeur bij den Heiligen Stoel het volgen de condoleantieschrijven doen toekomen: „Diep bewogen door het treurige bericht van de ramp te Neunkirchen verzoekt de Heilige Vader, die voor de talrijke slachtoffers bidt su voor alle door het vreeselijke lot getroffenen van God troost in hun ongeluk afsmeekt. Uwe Excellentie de Rijksregeering te verzekeren, dat Hy een Innig aandeel neemt en Gods bijstand afsmeekt voor de edele Dultsche natie. Ik ver oorloof mjj ook, mijn persoonlijke deelneming te betuigen.” MILAAN. 15 Febr. (V. D.) Het orgaan van Mussolini, de ,J*opolo djtalia” wijdt nogmaals een uit Rome gedateerd hoofdartikel aan de Fransche beweringen over een geheim Itall- aansch-Dultsch-Hongaarsch verdrag. Het blad neemt hiertegen op zeer scherpe wijze stelling. Het ziet in deze niet te quallficeeren Fransche mystificatie- en leugencampagne een dlrecten aanslag op den vrede. Wie zou eigenlijk na de verspreiding van dergelijke gifgassen, die be stemd zijn om de Europeesche volken In ver warring en angst te brengen, nog kunnen ge- looven aan de oprechtheid van de Fransche vredesliefde en aan de ernst der bedoelingen, om te komen tot verbetering der Fransch-Itali- aansche betrekkingen? vraagt het blad. De waarheid is, dat Frankrijk niet wil ontwapenen en ook niet zal ontwapenen. Het zal geen enkel geweer opgeven, doch teneinde zich voor de wereld een alibi te verschaffen, gaat het zich te bulten aan fantasterijen over geheime bond genootschappen en oorlogsgevaren aan den overkant van den Rijn en den overkant van de Alpen. Het artikel zegt verder letterlijk: „Wjj kennen thans degenen, die den vrede willen en degenen, die een oorlog voorbereiden om Europa te beheerschen. De verantwoorde lijkheid staat thans vast. Geen mensch bedreigt Frankrijk, doch het is Frankrijk, dat met zijn tot het oneindige toegenomen bewapening, met zijn geest van intriges, met zijn eerzucht, met zijn wil, zij het dan ook niet heilig egoïsme, met zijn ongehoorde oer-oude ontkenning van de behoeften van andere volken, met zijn bond genootschappen en met zijn door de kanonnen fabrikanten gefinancierde pers .Europa en de wereld bedreigt," BRUSSEL. 15 Febr. (Reuter). De Kamer heeft hedenmiddag met 82 tegen 72 st. en 5 blanco een Socialistische motie aangenomen, waarin de beslissing van den minister van Bin nenlandsche Zaken, om de gemeenteraads-ver- klezingen te Hastiere te annuleeren wordt ge laakt. WARSCHAU, 15 Febr. (V. D.) De Pool- sche minister van Buitenlandsche Zaken. Beek, heeft heden in een Sejm-commissle een rede gehouden over de buitenlandsche politiek van Polen. LONDEN. 15 Februari. (Reuter). Omtrent de eerste gevechten tusschen de Columbiaansche en Peruaansche strijdkrachten zijn te Londen nadere officleele berichten ontvangen. Volgens die berichten heeft generaal Vasques Cobo den Peruaanschen troepen te Tarapaca gisteren een ultimatum gezonden, waarin de overgave van Leticia werd geéischt De Peruanen antwoord den hierop met een luchtaanval,, waarna de Columbiaansche kanonneerboot „Cordoba” en vliegtuigen een bombardement op Leticia open den. Achthonderd man werden aan wal gezet, die tot den aanval op de Peruaansche troepen overgingen. Belde partijen hebben zware ver liezen geleden. Verder hebben drie Peruaan sche vliegtuigen bommen laten vallen op het Columbiaansche s.s. „Narino”, dat in de Putó- mayo lag. De Columbianen hebben Tarapaca veroverd Adolf Hltter-huls o, m. bet volgende heeft ge- zegd: „Is het te verwonderen, wanneer het Duit- sche volk thans uit eigen beweging een mis- dadlgersljjst opmaakt, waarop namen staan als Erzberger, Hilferding, Rathenau, Grzesins- kl, de mooie Philip uit Kassei (Scheldemann) Braun „de brandkastkraker der republiek". Severing en anderen! Zij allen zullen, voor zoover zij nog in leven zijn, gelegenheid krij gen rekenschap af te leggen en w»! op de plaats, waar zij het recht daartoe hebben, nJ. in de beklaagdenbank. Men moet helder voor oogen houden, dat het groot-kapitaal en het Marxisme zich nog niet zonder meer gewon nen geven. Het gaat thans op leven en dood. Men moet op zijn hoede zijn, het hart warm, het hoofd koel, bereid om eiken tegenaanval af te slaan. Wat beteekent nog een vonnis van het StaatsgerechtshofWeg met de be lachelijke heiligheid der paragrafen! Het volk wil terwllle van een paar paragrafen niet af stand doen van zijn leven I” In een bekendma king van denzelfden Preister aan de boeren heet het: „De leider heeft uitdrukkelijk ge zegd. dat hij 'niet levend weer de plaats zal ruimen, waartoe de boeren, arbeiders en S. A. hem thans geroepen hebben. Zegt het volk den !ten Maart „neen”, dan zullen 700.000 bruipe soldaten en de RiJksweer hem op zijn post verdedigen. De door bloed en lot verbon den kracht in bet natlonaal-soclallsme moet onoverwinnelijk zijn." Deze hoogst bedenkeljjke uitlating van een van Hitler's luitenants werd niet als die van den Rijkskanselier zelf gecorrigeerd, ofschoon ze al bijna een week oud is, en dat Is op zich zelf nog veel bedenkelijker. LONDEN, 15 Febr. (Reuter) Uit Bogota wordt gemeld: Géneraal Vasques Cobo, de op perbevelhebber der Columbiaansche strijdkrach ten, die zich met verscheidene kanonneerbooten en transportschepen op den bovenloop der Ama jjone-rlvler bevond, heeft draadloos medege deeld, dat Peruaansche vliegtuigen boven zijn kanonneerboot „Cordoba” zijn gevlogen en bom men hebben uitgeworpen. Hierop zijn Columbiaansche vliegtuigen opge stegen en deze hebben na een luchtgevecht, de Peruaansche vliegtuigen verdreven. DE TWEEDE KAMER ONTBONDEN; STEM MING VOOR DE NIEUWE KAMER OP 28 APRIL. Uit den uitslag blijkt, dat 13 liberalen met de socialisten, frontlsten en communisten heb ben meegéstemd. De links-liberalen uit de Kamer en den Se naat. die na afloop van de Kamerzitting de door de regeeringscrisis geschapen toestand bespra ken, constateerden dat het tegen-stemmen der liberalen in het geheel niet beteekende, dat zij kritiek wilden oefenen op de regeeringspolitiek. De liberale ministers hadden nog hun volle vertrouwen. Zjj verklaarden zich bereid opnieuw mede te werken aan het saffiensteUen van een nieuw kabinet op dezelfde basis als van het thans demisslonnaire kabinet. T'v at Engeland evenwel zoowel de Dult- I l sche buitenlandsche als binnenlandsche politiek met groote belangstelling volgt, bewijst de wjjze, waarop een serieus blad als •The Daily Telegraph” de aandacht vestigt op de uitlatingen van den Pruisischen nationaal- ■odailstischen landdagafgevaardigde Dr. land Freisler, die ter gelegenheid van ‘urnfeest in Kassei en de inwijding van genomen, was het tafellaken tusschen Re geering en Kamer doorgesneden. Nieuwe verkiezingen zullen thans moeten uitwijzen, of het Nederlandsche volk den eisch van bezuiniging verstaat, of ons volk al dan niet begrijpt, dat alleen door mid del van versobering ons nationaal heil ge red kan worden. Wat de Katholieken betreft, zijn wij daarop volkomen gerust, evenals ten aan zien van de Anti-revolutionnairen, die met de Katholieken samen het kabinet tot het uiterste gesteund hebben. Maar ook buiten deze gelederen zal de eisch tot bezuiniging méér dan zulks tot op heden geschiedde begrepen moe ten worden. Er naderen met het oog op de hooge volksbelangen, welke thans op het spel staan allerbelangrijkste verkiezings dagen. f et een merkwaardig verschijnsel, dat, I I sinds in Duitschland de persvrijheid aan -L njet het ..Hakenkreuz" verzegelde bander. is gelegd, telegrammen en interviews, welke de getrouwe weergave beweren te brengen van hetgeen door de nieuwe machthebbers in het Dultsche Rijk verkondigd wordt, b(j herhaling op last van de .Allerböchste Stelle” worden gedementeerd of gecorrigeerd. Daar de correctie veelal neerkomt op een verzwakking van den oorspronkelijk gelanceerden tekst, blijven twee gevolgtrekkingen taogelljk. Of- de hooge beeren praten zoo nu en dan gevaarlijk hun mond voorbij, óf de pers probeert met boosaardige hstigbsid hun uitlatingen aan te spitsen aan de publieke wereldopinie te prikkelen. Welke ge volgtrekking de meest waarschijnlijk juiste is. sullen wij maar in bet midden laten, en ons bjj de beoordeeling der gepubliceerde uitlatin gen houden aan den laatsten officieel verbeterden tekst. Trouwens deze tekst blijft dikwerf alar- meerend genoeg. Gisteren hebben wij in letterlijke vertaling de twaalf, door Rijkskanselier Hitler persoonlijk uiteengezette programpunten betreffende de Dultsche binnenlandsche politiek aangehsald programpunten, welke in hun volk en Rijk om vattende algemeenheid weinig houvast bieden voor de te verwachten regeeringspractijk. Hit ler’s binnen landsch politiek program Is heel wat minder concreet dan dat. wat hij heeft opgesteld voor Duitschlands buitenlandsche politiek. Dit verschil komt misschien wel voort uit het feit, dat zijn buitenlandsch politiek program in de groote lijn een voortzetting en in de détails niet altijd een even diplomatieke verscherping vormt van dat der aan de zijne voorafgaande Dultsche tegeeringeh. Zoo verdeeld als Duitschland inwendig la. zoo eensgezind is bet naar bulten. et kt geheel de buitenlandsche pers, maar vooral in de Fransche en de Foolsche, opschuddingverwekk^nde in terview, dat de Rijkskanselier aan den Berlljnschen vertegenwoordiger van de .Daily Mail” toestond en dat later door het Wolf-bureau werd afgezwakt, mag In essen tie beschouwd worden als de uitdrukking van de eischen en wenseben, welke door de meerderheid van het Dultsche volk sinds lang worden gesteld en gekoesterd, ook al werden sommige daarvan om opportunistische of tac tische redenen tot nu toe gecamoufleerd of ver zwegen. Dat volgens de algemeene Dultsche op vatting het Verdrag van Versailles jn<*t wor den herzien en definitief een einde dient ge maakt te worden aan het onderscheid tusschen overwinnaars en overwonnenen, is sinds lang te algemeen bekend dan dat het nog door Hitler herhaald behoefde te worden. Trouwens te Lausanne en bjj de vijf-mogendheden-overeen- komst van Genéve heeft dit onzalige, onvrede stichtende vredesverdrag reeds enkele ingrijpen de wijzigingen ondergaan ten gunste van Duitschland, wijzigingen, welke voorbereid en bewerkt werden in de veertien jaren, welke door Hitler als een schande-periode van misdadige Dultsche regeeringsellende worden gebrand merkt. Betreffende de ontwapeningskwestie blijkt Hitler zich niet scherper en dreigender te heb ben uitgelaten dan generaal von Schleicher, die voortdurend heeft verkondigd, dat het niet ontwapenen van Frankrijk ter wille van Duitschlands gelijkheid en veiligheid noodzake lijk zou moeten leiden tot een herbewapening van het Dultsche Rijk. Belangrijker dan deze herhalingen van wat anderen reeds hebben ge zegd, is Hitter's verklaring, dat met de instel ling van den Poolschen corridor het Dultsche volk een groot onrecht is aangedaan. Niet, om dat de heele wereld nog niet wist, dat die cor ridor Duitschland als een doorn in het natio nale vleesch steekt, maar omdat Hitler thans deze netelige en uitermate voor den vrede in Europa gevaarlijke kwestie op de agenda voor de nabije toekomst heeft geplaatst. En ten- alotte voelen Frankrijk en zijn bondgenooten «ich nog meer verontrust door Hitler's ken nelijke bedoeling de samenwerking tusschen ftankrük en Engeland om te zetten in een •amenwerking tusschen Engeland en Duitsch land. Of het tot zulk een samenwerking ooit Ml komen, blijft een open vraag. Engelands Politiek is er steeds op gericht geweest een al te zeer overheerschende positie van de een of andere mogendheid op het Europeesche con tinent te voorkomen. In ieder geval zal de overduidelijke zinspeling van Hitler op de aan gelegenheid van den Poolschen Corridor, ook al komt deze niet direct aan d^ orde en heeft Duitschland zich verplicht geen geweld te ge- brulken om zijn Oostelijke grenzen gewijzigd te krijgen, Engeland eerder kopschuw dan toe- ■eefljjk maken. NEW-YORK, 15 Febr. (V. D.) Uit Denver in Colorado wordt gemeld, dat de bekende Indus trieel en financier Claude K. Boettcher, wiens zoon Charles door bandieten is ontvoerd, een brief van de ontvoerders heeft ontvangen, waarin het aanvankelijk geëischte losgeld van zestigduizend dollar wordt verlaagd tot 10.000 dollar. Het onderzoek naar den ontvoerden Boettcher wordt gedaan door duizend leden van het Amerikaansche Legioen en in 250 ste den organiseert de politie te tarnen met het Legioen huiszoekingen van huls tot huis. Ver schillende verdachten zijn gearresteerd, doch de meesten bleken over een deugdelijk alibi te beschikken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1