ONS BLAD De moordaanslag op Roosevelt Het Aan onze kiezers I nieuws van heden Nauwgezette plichtsbetrachting - NU! taire democratie zelf Bij de a.s. verkiezingen zal het gaan om de parlemen- Het communisme waart rond PRESIDENT ONGEDEERD DE BAROMETER 8 JOH. LAUWERS PAYGLOT 3 ALKMAAR en afdrukken I I d >’8 In lm. VRIJDAG 17 FEBRUARI 1933 ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 122 fc. De dader krankzinnig? Partyraadsvergad ering Cermak geopereerd t De „Atlantique”-ramp Het Partyblad Noodkreet des konings Gereed voor den stryd Onlusten te Saloniki Ontwikkelen Bloedige gevechten te Oviedo Franklin Roosevelt Frankrijk en Rusland Pact geratificeerd LAB Telefoonverbinding mpt Boekarest verbroken Tegen chaos; voor een sterk gezag De Duitsche Rijksraad vergadert Protesten tegen de Pruisische vertegenwoord iging Bloedige onlusten in Roemenië, Griekenland en Spanje. Nood kreet van honing Carol Belgisch kabinet treedt niet af In 1929 nog een omzet van 60 millioen dollar Geen berichten meer te krijgen Burgemeester Cermak stervende IER DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN n De Italiaan Zingara loste zes schoten, waardoor o.a. de burgemeester van Chi cago zwaar ge wond werd Auto-fabrieken Willys- Overland failliet 18 to ADVERTENTIEPRIJZEN: Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag één 55cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 IXVXWWWMIIII 1 Verklaring van kapitein Schoofs BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR fcbfoon Adminirtrafi* 433, Redact» 633 ABONNEMENTSPRIJS. Cermak NOORD-HOLL ANDSCH DAGBLAD lllllllll niet af te heeft besloten kabinet in onlusten Roemenie en Het Fransch-Russische pact geratificeerd. I het over De Eerste Kamer over „politieke” uitzendingen. Ophaalbrug ingestort te Alphen ajL BQn. met O O O o BOEKAREST. Kapitein Schooft volgens kapitein Schoofs, «0 50 09 den 8 Automobielfabrieken van Willys-Overland fail liet. 324 De voorzitter van den Partijraad AALBERSE. Belgisch treden. Malaria-epidemie in het Regentschap Batavia; honderden gevallen. Hoogste stand op Vrijdag uur v.m. 758. Vo rige stand 762. landen in de wetgeving en het bestuur van het Rfjk. 2. De stemming der landen in den Rijksraad moet onafhankelijk zijn van het Rijksgezag. 3. Het deelnemen van Rijkscommissarlssen aan de stemmingen in den Rijksraad is derhal ve in strijd met den fundamenteelen bouw van het Rjjk. 4. Ieder Dultsch land Is gerechtigd de hand having van de constitutloneele samenstelling van den Rijksraad te elschén, zonder dat het betreffende land hierbij het verwijt zal kunnen worden gemaakt zich te mengen in de aange legenheden van een ander land. Tenslotte werd met 39 tegen 20 stemmen een voorstel aangenomen van de regeerlng van Ba den. waarbij de Rijksraad van de aanstelling der gevolmachtigden van den Prulsischen Rijks- commlssarls kennis nam, zonder stelling te ne men ten aanzien van de juridische zijde hier van. DETROIT, 18 Febr. (Reuter) Een delegatie 1 van zestig banken bulten Detroit heeft een on derhoud gehad met den gouverneur van Michi gan. waarin zij verzochten het moratorium te verlengen, totdat de wet, waarbij de beperking van de terug te trekken gelden na afloop van de huidige periode wordt geregeld, afgekondigd zal zijn. MOSKOU, 16 Febr. (V. D.) Het Russisch- Fransche non-agressie-pact en het verdrag van arbitrage zijn thans geratificeerd door den pre sident der Fransche republiek en het presidium van de Executieve Commissie der Sovjet-Unie De uitwisseling der ratlflcatle-oorkonden heeft Woensdag plaats gehad in het gebouw van het Volkscommissariaat voor Bultenlandacbe Zaken te Moskou per en Protesten in den Duitschen Rijksraad tegen de Pruisische vertegenwoordiging. De heer Vliegen neemt ontslag als lid der Ont wapening»- delegatie. Verhoogd invoerrect op alle harde kaassoorten. De aanranding In de bosschee te Wijk. Dader gearresteerd. Bij den moordaanslag op Roosevelt werd de burgemeester van Chicago, Cermak, ernstig ge wond. De dader, de Italiaan Zingara, kon on- middellijk worden gearresteerd. De Invoer van varkens in Italië wederom toe gestaan. 16 12 12 12 14 30 14 30 16 10 n ■lumiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiHiinHiiiiiiHiniiii Voor het Bestuur der R.K. Staatspartij C. GOSELING, Voorzitter, FRANS TEULINGS, Secretaris Drie schepen van de HollandAmerikalijn ver kocht. T) - centrale den De redelijk. Volgens een bericht van de „Chicago Tribune” uit Weenen. zou Koning Carol gisteren een noodkreet gericht hebben aan alle regeerende monarchen van Europa, waarin hij smeekte om hun hulp bij de verdediging van zijn troon. De Konlngln-moeder en Aartshertog Anton von Habsburg zouden Koning Alexander van Joego slavië smeeken militaire hulp -te zenden, wan neer blijkt, dat het Roemeensche leger niet In staat Is, het oproer te onderdrukken. De Joego slavische ministerraad heeft echter met het oog op de blnnenlandsche moeilijkheden in eigen land niets kunnen beloven. 18 Febr. (VX>.). De rust in de spoorwegwerkplaatsen is hersteld. Aan de zijde der politie en militaire troepen zijn 20 man gewond. (Op het oogenbllk werd de tele foonverbinding met Boekarest verbroken). De Rijksmlddelen over Januari 1933; nog steeds achteruitgaande. Onthulling van het standbeeld van H. M. de Koningin te Willemstad. Communistische Griekenland. MIAMI, 16 Febr. (V.D.). De bedrijver van den moordaanslag op Roosevelt heet niet Zingara, doch Giuseppe Zanagara. Hij is geboren in Ca- labrië en verklaarde, pas onlangs een revolver te hebben gekocht om Roosevelt te vermoorden. Hij maakt den Indruk, geestelijk niet normaal te zijn. Na zijn arrestatie moest de politie hem met gereedgehouden revolvers tegen lynchpogin- gen van de opgewonden menigte beschermen. Zanagara was pas kortgeleden uit het ziekenhuis ontslagen, waar hij een zware maagoperatie had ondergaan. stonds de noodzakelijke voorzieningen getrof fen. SB t ambtenaren te willen dooden. Bij een Inmiddels in zijn woning Ingesteld onderzoek werd een vrouw, die daar werd aangetrotten, gearres teerd. BOEKAREST, 16 Febr. (Reuter) De ar beiders, die zich in de werkplaatsen der spoor wegen verschanst hadden, hebben tijdens den nacht verschillende schoten op de hen omsin gelende politiebeambten gelost. Hierbij werden eenige polltie-beambten gewond. Vanmorgen om 6 uur hebben de autoriteiten de arbeiden gesommeerd de werkplaatsen onverwijld te ver laten. De sommatie werd driemaal herhaald, doch de arbeiders antwoordden opnieuw met revol verschoten. De militairen waren daarop genoodzaakt van de vuurwapenen gebruik te maken. Er klonk een salvo, waardoor drie werklieden werden gedood en negen gewond. De arbeiders gaven zich ten slotte over. In alle fabrieksafdeellngen is het werk reeds hervat. BRUSSEL, 16 Febr.* (VX>.). Hedenochtend te elf uur werd een kabinetsraad gehouden onder voorzitterschap van de Broqueville, waarin de door de regeerlngscrisls ontstane toestand werd besproken. Het kabinet besloot overeenkomstig wensch van den Koning niet af te treden. Een Dessa afgebrand, waarbij 81 woningen werden verwoest. gOproep van de R. K. Staatspartij tot partijle den en kiezers I ATHENE. ld Febr. (VD). Gisterenavond kwam het te Saloniki tot een bloedig gevecht tusschen politie en communisten, toen de po litie een geheime vergadering ontdekte, waar aan ongeveer 400 communisten deelnamen. Bijna twee uur lang onderhandelde de poli tie om de communisten ar toe te bewegen de vergadering vrijwillig te ontbinden. Ten slotte probeerde zij met geweld de zaal te ontruimen, waarbij zü verscheidene schoten loste. Er ont stond een paniek en een bloedige vechtpartij, waarbij zeven arbeiders werden gedood en naar schatting ongeveer 115 personen werd-n gewond. De politie arresteerde 70 communis ten, waaronder eenige bekende leiders. MADRID, 16 Febr. (VJJ Te Ovledo kwam het tot bloedige gevechten tusschen communis ten eenerzijds en de Guardia Civile en politie anderzijds. Stakende mijnwerkers wierpen m den afgeloopen nacht in de zakenwijk van Ovledo vijf bommen, waarvan één tot ontplofilng kwam voor het gebouw van de Bank van Aslurie en de vier anderen voor het gebouw van de socia listische coöperatie, zoodat groote schade werd aangericht. Bovendien werd de hoofdkabel van de electrische llchtlelding doorgesneden, zoodat de stad geheel in het duister was gehuld Bij de pogingen van politie en Guardia Civile om de stakers te verspreiden, kwam het In verschil lende wijken van de stad tot hevige straatge vechten, waarbij tal van dooden en gewonden vielen. BOEKAREST, 16 Febr. (Reuter) Na de gewelddadige ontruiming der spoorwegwerk plaatsen, te Boekarest, zijn 2000 stakers voor- looplg in hechtenis genomen, om te worden ver hoord. De verbreking der telefoonverbinding hield, volgens V. D. geen verband met de sta king. De Eerste Kamer Minister Verschuur. NEW-YORK, 16 Febr. (V. D.) Uit Toledo In den staat Ohio wordt gemeld, dat tegen de bekende oude Amerikaansche automobielfa brieken Willys Overland het faillissement is uit gesproken op aanvraag van de Monroe Equip ment Company te Monroe In den staat Michi gan. De fabriek, waarin ongeveer 8000 arbeiders werkzaam waren, had in 1929 nog een omaet van 60 millioen dollar. De eigenaar John WUlys was tot verleden jaar Amerlkaansch^. ambassa deur te Warschau. Tot curatoren zijn John Willys en Linwood H Miller, presldent-commlsslarls der maatschap pij, benoemd. BERLIJN. 16 Febr. (W. B.) Onder voorzitter schap van den rtfksmlnister van Binn. Zaken, dr. Frlck, is vandaag een plenaire zitting van den Rijksraad gehouden, waarbij Pruisen voor de eerste maal vertegenwoordigd was door de gevolmachtigden van den Rykscommissaris. Te gen deze samenstelling van den Rijksraad werd vooral door de vertegenwoordigers van Beleren, Baden en de Rijnprovincie protest uitgebracbt. Namens de Belersche Staatsregeering werd de volgende verklaring af gelegd: 1. De Rijksraad te een uitgesproken federale instelling tot waarborging van het aandeel der Het Partijbestuur heeft daartoe allereerst uit voering gegeven aan het bepaalde In art. 16 Partyreglement, dat een vergadering van den Partijraad in geval van ontbinding der Tweede Kamer, voorschrijft. Deze vergadering is vast gesteld op Zaterdag 25 Februari as. te Amster dam. Daar zal de politieke toestand besproken worden en toegelicht door den voorzitter van den Partijraad. Voorts heeft het Partijbestuur' gebruik makend van zijn bevoegdheid krachtens art. 3 van bet Kiesreglement, de procedure tot voorbereiding der verkiezing aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Waar de offlcieele can- didaatstelllng is gesteld op 15 Maart, is de Par- tDstemaslng bepaald op Zondag 5 Maart sa. De adviesprocedure der Kteskringvergaderingen moet thans plaats hebben zoo. dat deze véér 19 Februari aa. is afgeloopen. Een en ander heeft medegebracht eene afwijking van de ter mijnen. in het Kiesreglement voorzien. Deze afwijkingen zijn aan de Kringbesturen medege deeld en deze sullen de plaatselijke besturen daarvan in kennis stellen. PARIJS. 16 Febr. (Reuter). Kapitein Schoofs, de gezagoverder van de „Atlantlque,” heeft ver klaard, dat op zijn schip reeds eerder sabotage is gepleegd, voordat het door den brand ver woest werd. Op een der vorige reizen te een groote ijzeren deur, die slechts 6 voet bo ven den waterspie gel zat, ontgrendeld en losgemaakt. Een andere maal was amaril-poeder In de machines gestrooid. Als de ijzeren deur in zee zou zijn gevallen, had dit herstel veretecht en was het schip eenigen tjjd opge houden. Oponthoud te, steeds onaangenaam, daar de bladen alles vermelden en buitenland- sche concurrenten op den loer liggen. Doch dergelijke onbelangrijke sabotage komt op alle groote schepen voor. De chef-de-réceptlon van de „Atlantlque.” die een belangrijk getuige is bij de behandeling voor de rechtbank, daar hij slechts eenige uren voor de catastrophe in hut 232, waar de brand uitbrak, 1- geweest, en toen niets bijzonders heeft opgemerkt, heeft verklaard, dat hij zeer verbaasd is geweest over de snelle uitbreiding van het vuur, hetgeen er op wijst dat de brand op meer dan één plaats tegelijk moet zijn uit gebroken. Na een Röntgen-onderzoek hebben de dok toren nog in den loop van den nacht ingegre pen en Cermak, den burgemeester van Chica go, geopereerd. Ook Mrs. GUI, de echtgenoote van den president van de Kracht- en Llcht- van Florida, moest geopereerd wor- toestand van de andere géwonden te Roosevelt was, na eenige dagen met zijn jacht In de wateren van Florida te hebben ge kruist, te Miami aangekomen en werd verwel komd door een reusachtige menigte, zoodat hij zich genoodzaakt zag uit zijn auto de menigte toe te spreken. Direct na aankomst had Cer mak, de burgemeester van Chicago, twee detec tives die hem speciaal vergezelden ter bewaking van zijn veiligheid, weggezonden. Roosevelt stond achter In den auto en dankte de menigte voor de ontvangst toen plotseling op 5 M. afstand van den spreker de Italiaan zijn revolver voer den dag haalde en zes schoten loste. Toen hij twee schoten had geloet sprong de detective Brodnaux op hem toe, doch stortte zelf door een der kogels getroffen neer, terwijl Cermak even eens zwaar gewond in den auto neerviel. Er ont stond een ontzettend tumult. Terwijl de overige geheime agenten en detectives die rondom den auto van Roosevelt geschaard stonden den da der grepen, gilde de menigte: „Hang hem op” en „Schiet hem neer.” Een vrouw die naast Zingara stond, had vol doende tegenwoordigheid van geest om den arm van den dader omhoog te slaan, zoodat eenige schoten in de lucht werden gelost. Aanvankelijk dacht men dat Zingara afkom stig te uit de onderwereld van Chicago, doch dit bleek onjuist te zijn. Zingara, om te zien een knappe, blonde verschijning, spreekt bijna uitsluitend Itallaansch en schijnt uit zuiver anarchistische overtuiging te hebben gehan deld. HU verklaarde alle presidenten en hooge De Regeerlng bereid haar standpunt inzake de muiterU en de crisis in de Eerste Kamer uiteen te zetten. MIAMI, 16 Febr. (VX>.) Zooals we reeds meldden te op Franklin Roosevelt te Miami, waar de nieuw gekozen president der Vereenlg- de Staten tijdens zijn vacantle-reis in de wateren van Florida, verfbiyf hield een moordaanslag gepleegd. Nader vernemen we dat op Roosevelt zes re volverschoten zijn gelost, toen hij vanuit zjjn auto een rede hield in het aan de promenade gelegen park. Roosevelt zelf bleef ongedeerd, doch een zestal andere personen werd door de kogels ge troffen, oa. de burgemeester van Chicago, Cer mak, die Roosevelt op zijn vacantletocht verge zelde en ernstig gewond werd, evenals de detec tive Brodnaux, die onmlddellljk op den dader toesprong en door een kogel In het hoofd werd getroffen. Van de overige vier géwonden uit het publiek zijn twee vrouwen er ernstig aan toe. De dader werd terstond gegrepen. Het bleek te zijn de 33-jarige Italiaansche metselaar Giu seppe Zingara. die de politie mededeelde, dat hij reeds tien jaar geleden een aanslag op den KonlTig van Italië had gepleegd. Zijn aanslag was thans niet tegen Cermak, doch tegen Roo sevelt gericht. BOEDAPEST, 16 Febr. (VX>.). Ook te Boe dapest, waar men gewoonlijk goede verbindin gen met de Roemeensche hoofdstad heeft, kan men geen nadere mededeelingen omtrent den toestand in Roemenië doen, aangezien de tele fooncentrale te Boedapest sedert hedenmor gen geen verbinding met Boekarest meer kan krijgen. Uit plaatsen In Roemenië zelf, bUv. Arad, Klausenburg (Cluj) en Hermannstadt (Slbiu) wordt eveneens gemeld, dat men geen verbinding met Boekarest kan krijgen. Men vreest, dat In verband met de gebeur tenissen van gisteren de toestand In Roeme nie zich zeer ernstig zal ontwikkelen. De documentatie en propagandaplannen zijn aan bet noodzakeiyk versnelde tempo aange past. De Partij te gereed voor bet werk, gereed voor den strijd. Wel te het Partijbestuur zich er van bewust, dat door den loop van zaken en het daardooi versnelde tempo van het Interne verklezlngs- werk van onze actieve partijleden groote In spanning ontzaglijke toewijding zal worden gevergd. Met vol vertrouwen doet het Partijbe stuur een beroep op aller bereidwaardige en spontane medewerking, allereerst om de PartU- stemmlng, welke op korten termijn moet worden gehouden en afgewikkeld, goed te doen slagen En daarna om met grooten ijver en geestdrift den verkiezingsstrijd te voeren! Werkt allen mede! In onderling vertrouwen en hechte eenheid! Gereed voor den strijd! Cermak zetde in het ziekenhuis tot Roosevelt ,Jk ben blij dat ik geraakt ben en niet waar op Roosevelt antwoordoe: .Mannen als gij heb ben we noodig”. Cermak is een week geleden naar Miami ge gaan, waar hu eenigen tyd te gebleven om den gekoeen president te spreken. President Hoover verklaarde door den aanslag ten zeerste te zyn ontroerd en zond Roosevelt 'n telegram waarin hU hem geluk wenschte met zUn ontsnapping en de beste wenschen voor Cermak uitsprak. Roosevelt wijzigde zUn voornemen om trein terstond uit Miami te vertrekken bracht den nacht aan boord van zUn jacht door. De burgemeester van Chicago, Cermak, te er zeer ernstig aan toe en verkeert In levensge vaar, evenals Brodnaux, die In het rechteroog getroffen te. Kort na den aanslag verscheen Roosevelt in het ziekenhuis, waarheen de gewonden waren „vervoerd. De overige gewonden zUn Mrs. Jose phs GUI, die door een schot in de maag werd getroffen. Miss Magareth Cruis, William Scnott en Russell Caldwell beleid van Het Partyblad zal met Ingang van 18 Fe bruari aa. In grpoteren omvang en veelvuldiger verschynen. Van PartUleden, die in dezen ge- wichtlgen tUd eenlgszins willen medeleven of nog liever medewerken, mag worden verwacht, dat zU zich op het blad abonneeren (storting van 120 op gironummer 692 van het Alge meen Secretariaat der R. K. Staatsparty te ’s-Gravenhage). (tgr kwartaal voor Alkmaar f 2.— Voor buiten Alkmaar f 2.85 geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem v voordat het drie maanden verder K zal een nieuwe Tweede Kamer byeenkomen. Dit te het gevolg san bet besluit tot ontbinding, dat op 1$ iMwuart 1933 te gevallen. Practtech komt dit hierop neer, dat de stemming die dit jaar toch zou plaats hebben in den zomer, op 26 April »x zal worden gehouden. Op dit practische gevolg komt bet voor de kiezers aan. By een verkiezing op het gewone tijdstip zou het voor ons niet zyn gegaan om het beleid van het tegenwoordige extra-parlementalre ministerie, Evenmin kan dit thans het geval zUn. De R. K, Staatsparty heeft voor haar ar beid in bet afgeloopen parlementaire tydperx haar eigen verantwoordeiykbeld. Daarvoor komt aü op. Wat de kiezers gogd moeten weten en be seffen. dat te, dat zU nu voor han verantweor- AelUkheid werden geplaatst, vervroegd en ver scherpt. Ook verscherpt! Want wat te geschied in de week voorafgaande aan bet conflict tus- schen Regeerlng en Kamer, beeft wel duldeiys getoond, wat er op bet spel staat. Het gaat om bet gezag, om het vermogen van het parlement M positieven arbeid, tn laatste instantie om de pai.li msntaiss Ar ■■frette zelf. Juist in dit •pricht heeft zeker de R. K. HtaatepaxtU m dtep verantwoordeiykheidsbesef baar vaak sw- ren plicht gedaan. Als zU baar medewerking verleende aan dik wijls harde bezuinigingsmaatregelen, deed zU dtt in het beeef, dat vóór alles moet worden voorkomen, dat In dezen rijd de stemming van •ndennUnend wantrouwen in den parlementai ren arbeid wordt aangewakkerd, en niet minder in de ove^uiglng, dat alleen door redeiyke be snoeiing van uitgaven aantasting van groote volksbelaiigen kan worden voorkomen. Want zonder alarmstemming te wekken, te het plicht op mkeiyke gronden by voortduring er op te wyzen, dat de toestand, In economisch en fi nancieel opzicht, ook in Nederland zeer moei lijk te, en nog steeds moeUyker gaat worden. En daarom mogen ook zoogenaamd betrekke- hjk geringe bezuinigingen, als waarom het bU- vqorbeeld bU het voorstel tot nieuwe indeelnig dér rechtsgebieden ging, niet worden verwaar loosd. Want de R. K. Staatsparty wil er in teder opzicht toe medewerken, dat aan sociale vaorxtenlngen niet behoeft te worden getornd. De R- K. staatsparty wil vóór alles blyven verrichten opbouwenden arbeid, opdat de Staat ook in dezen tUd zUn taak kan blyven vervullen, onder gezonde medewerking en ten bate van het geheele volk. ZU wil met name, dat t steeds groeiende volksdeel, dat in landbouw. Industrie en welhaast alle takken van volksbestaan lydt onder den afschuweiyken geesel van werkloos heid of van vruchteloos werken, zoo spoedig en ■oo afdoend mogeiyk wordt gebracht tot onder hond door eigen toonenden arbeid. De crisis, met al haar internationale factoren, zal geheel afdoende voorzieningen belemmeren en belet ten. Maar met des te meer kracht zal de R. K. Staatsparty zich werpen op de groote taak om zooveel van haar kAn afhangen, van het volk •t te wenden de gevolgen van de crisis, zedehjk •n stoffeiyk. Voor de vervulling van die taak te evenwicht in de Staatsbegrooting zoo drin gend noodig. Om dit te bereiken, zal de R- K. Staatsparty ■lét alle kracht streven naar een goed gefun geerde parlementaire samenwerking op den grondslag waarop alleen meer duurzaam werk kan worden verricht. Nu minder dan ooit, te ï*t tyd. dat Katholieken zich kunnen en mo gen overgeven aan afzonderHjke acties op poll- •tek terrein. Opbouwende arbeid, zooals deze tyd éten eischt, gezonde volksinvloed, sterk over- hektegezag zyn nergens veiliger dan in handen Ma de R. K. Staatsparty. Opbouwend vooral In den geest van sociale «tehtvaardlgheld en sociale liefdé, zooals Qua- éngeslmo Anno die gebiedend vórdert. Katholieken, die nog tets begrijpen van hun Mak op dit oogenbllk, laten af van tedere ver- «teeldheld. van teder klein negatief streven. ZU Meren den eigen invloed op tot onwankelbare ■terkte, om dien te kunnen aanwenden ten bate Mn het geheele volk, zoodra dat volk in en doo verkiezingen beeft gesproken. En daarom moeten de Katholieken doen boo- Mn een krachtig, eenstemmig geluld nu... Mor een hecht gegrondvest en sterit gezag; Mor handhaving van gezonden volksinvloed, ■oor krachtig bevorderen van toonenden ar- ^**d voor alle volksgenooten. Ook voor wat betreft de party-organisator!- «aatregeten beeft de Partyieldlng aan- 760 i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1