ONS BLAD De heldentijd keert weer Centrum opnieuw aangevallen H II Ji s li w j i’l I S1 tf-ll hl II N I’ •jl I VEREEN1GDE KATHOLIEKE PERS 11 Het nieuws van heden II ih Een Staatsgreep in zicht De Oostenrijksche wapenkwestie ,1 ji a? D’ROP OF D’R ONDER REDE VAN HITLER TE KEULEN MIN. COT NAAR PARIJS ONTBODEN? DE BAROMETER H JOH. LAUWERS Ir is MAANDAG 20 FEBRUARI 1933 TWINTIGSTE JAARGANG No. 124 ui-: DE DICTATUUR IN JOEGOSLAVIË I i '7^ H Rede van Dr. Bruening Geen vreet voor geweld 1 eind aan? Weer talrijke botsingen Nadolny naar Berlijn van Ultimatum van Japan Scheerzeep De Stillhalte [I, ri Verhooging Duitsche tarieven Spanning tusschen Hitler en Hugenberg Het bankmoratorium in Michigan Een waarschuwing van Goering Politiek strategische punten bezet Van een ultimatum is geen sprake, verklaart men te Londen Chineesche bevelhebber» moeten de stad Kailoe ontruimen Westfaalsche Centrums- bladen verboden Op landbouw- en vistehery- producten r DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF BLADZIJDEN r ta- 09 die ter Na er- er en ew o. tig 3C e- M» 4' f Z— 1.4 iW hl PAYGLOP 3 ALKMAAR Scheerkwasten en Geen verbod van het Communisme „Hoe de verkiezingen ook uitval len, de huidige regeering zal blyven” De Rykskanselier becritiseert op zeer scherpe wijze den ver- kiezingsoproep van het Centrum ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag één 55cp- regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 Nasleep van het Franseh-Duitsch incident te Genève I Hitler becritiseert den verkie- zingsoproep van ’t Centrum Maakt Weenen er een NOORD-HOLLANDSCB DAGBLAD 'ZES EN ty I ran I Europeesch kampioenschap biljarten. C De Zesdaagsche te Stuttgart, O O i =3 voor drie nummers verboden. nog 4 r r k Is Burenruzie te Herpen met revolver eo geweer. De wereldkampioenschappen op de schaats. l t t i van „Germania” Nieuw Europeesch Zwemrecord. Nederlandsch dame* hockey-elftal wint West-Dultschland. v*a Bed* ■nen le». der oed »Uk hg ting GENÈVE. 18 Febr. (Reuter.) Gezant Nadolny is hedenmiddag met Generaal Schoenhelm naar Berlijn vertrokken. Dinsdag wordt hij te Genève terug verwacht. be- tw n en ver- 1 o— en ut m re ..Hoogste stand op Maandag nar VJUL: 7C3 Vorige stand: 758 12 85 In het buitenlandse!» overzicht van Woens dag LL getiteld.' „Alarmeerende uitlatingen”, werd er op gewezen, dat natlonaal-socialistlsche leiders In het openbaar verklaren, dat, hoe de verkiezingen van 5 Maart voor den Rijksdag ook uitvallen. Hitler de opperste machthebber dn het Rijk zal blijven. Als de kiezers er niet voor zor gen. dan zullen de machtsmiddelen van den Staat en het particulier leger van Hitler daar voor zorgen. Eiken dag worden deze uitlatingen thans herhaald. En thans komt ook de nnitwh-natinnale lei der Dr. Oberfohren in Keulen hetzelfde ver klaren. In een openbare rede zeide hij, dat de Duitsch-nationalen Hitler dankbaar waren, dat hij de gedachte van een eenzijdige partij-dicta tuur had opgegeven. De nieuwe verbinding der nationale krachten van heden is, volgens Ober fohren. de laatste troef van de nationale bewe ging. Een terug zinken in het parlementarisme moet onder alle omstandigheden worden verme den. Het volk heeft natuurlijk van de nieuwe regeering dadfti en prestaties verwacht inplaats van het uitachrijven van nieuwe verkiezingen. Maar hoe de verkiezingen ook uitvallen, deze regeering blijft. Tot zoover de Dultsch-nationale Dr. Ober fohren. Nu komen echter uit Dultschland allerlei ver- BERLIJN. 20 Febr. (W.B.) In verschalen de plaatsen in Dultschland ia het heden op nieuw tot ernstige botsingen tusschen politieke tegenstanders gekomen. Te Bad-Deboran by Rostock vond een treffen imunlsten en leden van de --■ eenerzjjds en natio- dertlg BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR Telefoon Administrate 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS, Par kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar Met geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de NV Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem -■ DETROIT, 18 Febr. (VJ>.). Het huis van af gevaardigden heeft gisteren den gouverneur van den staat Michigan, William Comstock, eenige volmachten gegeven, waardoor hij op financieel gebied bijna dictatoriale bevoegdheden krijgt. Comstock, die verleden week door zijn krachtig Ingrijpen en het afkondigen van een moratorium het bankwezen In den staat Michigan misschien voor rampen heeft behoed, zal nu de noodlge stappen doen om de banken en het publiek te beschermen tegen eventueele gevaren voor hun flnancieele positie gedurende de overgangspe riode. dat het nieuwe banksysteem nog niet in werking la MUNStek, 18 Fejir Naar opperpresldent Gronowski mededeelt, heeft hij van Berlijn een aanwijziging gekregen, om Centrumbladen, die een oproep van katholieke vereenigingen heb ben gepubliceerd, te verbieden. Gronowski had hier blijkbaar geen ooren naar, want hij ver klaarde tegelijkertijd, dat hij een verzoek om verlof zou indienen. BERLIJN, 18 Febr. Berlijn onder voorzitterschap van uitschland beeft gedurende den grooten I 1 wereldoorlog een nationalen heldentijd beleefd, welke geëindigd is in een tragische nationale Godenschemering. Vier jaren lang beeft het Dultsche volk met weergalooze op offeringsgezindheid en geweldig uithoudingsver mogen gehongerÖ en geleden in de hoop, dat de grootheidswaan der toenmalige keizerlijke en koninklijke machthebbers zich zou recht vaardigen door het behalen van een grandioze overwinning, welke alle aanvallers op de knieën sou dwingen ter aanbidding van bet „über- menschllche Deutscbtum”. Doch deze hoop bleek ijdel Dultschland zonk zelf op de knieën, neer geslagen door-de al te talrijk gebleken vijanden. Was het te verwonderen, dat het Dultsche volk na deze bitterste aller teleurstellingen, na zooveel vergeefs geleden leed en zooveel ge broken waan, dengenen, die het hadden mee gesleurd In dit catastrophale avontuur, den rug toekeerde en volgens democratisch principe een grooter zelfbeschikkingsrecht voor zich op- eiachte? Veertien jaren lang hebben mannen van talent gebouwd aan de vestiging van een parlementaire democratie in het Dultsche Rijk, veertien jaren lang heeft Dultschland gewor steld om aan den worggreep der overwinnaars te ontkomen. Maar evenals de oorlog werd de parlementaire democratie een mislukking, omdat veertien jaren meer dan voldoende ble ken voor een groot deel van het Dultsche volk om de doorstane oorlogsellende te ver geten en weer terug te verlangen naar de oude illusies. Bij ontstentenis van den eens welhaast aanbeden Keizer verklaarden ongeveer dertien millioen Duitschers zich voor Adolf Hitler, van wien zij een nieuwen heldentijd voor Duitsch- land verwachten. Door hun steun werd bet mogelijk, dat deze volkstribuun geroepen werd tot het Rjjkskanselierschap en zitting nam in de regeering naast mannen van weleer. De voortvarendheid, waarmee de nationaal- soctallsten thans alle politiek belangrijke posten door hun nationalistische geestverwanten laten beertten, bewijst, dat het Hitler en zijn vertrou weling Goring wezenlijk ernst is met het in luiden van een nieuw heldentijdperk voor de Dultsche natie. Alleen doet het ietwat poover aan. dat bij gebrek aan nieuwe helden, de oude oorlogshelden weer op bet nationaal appèl ver schijnen. en dat de met krijgsroem overladen oud-mllitalren thans ,Jn eere” worden hersteld door hen te degradeeren tpt polltie-autoriteiten. Een nieuwe tijd met oude helden: de oude zonde schijnt nog niet afschrikwekkend genoeg ge straft. Het lijkt wel of Dultschland thans een generale repetitie wil houden ter voorbereiding van een reprise van bet als een baksteen geval len oorlogsdrama. Het irriteerend en met zich zelf ietwat verlegen antwoord van Nadolny. ge geven op de merkwaardig verzoeningsgezinde en verstandige rede van den Franschen gede legeerde Pierre Cot ter ontwapeningsconferen tie te Genève, is daarom ook van groote psy chologische beteekenis, want Nadolny sprak niet naar zijn eigen hart, maar naar het hart van het huidige Berlijn. et wordt thans stéèds duidelijker, dat het Hitler niet op de allereerste plaats te doen is om het hongerende en werklooze volk brood en arbeid te verschaffen. D.t Is voor hem op het oogenbllk een zorg voor later. Eerst wil hij zijn machtspositie zóózeer versterken, dat zelfs een mogelijk voor hem on gunstige verkiezingsuitslag op den 5en Maart hem niet meer uit het zadel zal lichten. Hj) tracht dit te bewerken door al zijn met onge duld naar baantjes verlangende vrienden op de vrijgemaakte bureaustoelen te zetten. Evenals Stalin houdt hjj op het oogenbllk een groote zuivering in bet ambtenarencorps, in de politie ke en In de politie-organen, ja zelfs In de kunst-academles en aan de hoogescholen. Slechts nationalistisch gezinde leerlingen van middelbare scholen zullen in de toekomst tot de universiteit worden toegelaten, omdat het con tingent der gegradueerden In Dultschland de behoefte daarnaar verre overtreft. Hitler, die zelf geen unlversitalren graad bezit, heeft blijkbaar aan Dr. Hugenberg reeds meer dan genoeg. Men moet erkennen, dat hjj op deze wijze PARIJS, 18 Februari. (Reuter.) De minister van Luchtvaart, Pierre Cot, wiens aftreden door de rechtse he pers geëischt wordt naar aanleiding van zijn uitlatingen in de algemeene commissie der Ontwapenings-Conferentie, is te Parijs te ruggekeerd en heeft bij een banket hedenmid dag de volgende verklaringen af gelegd: Februari as. afloopende Stlllhalteverdrag zal vervangen worden door een tot en met 28 Februari 1934 geldend nieuw verdrag (Duitscl. credletverdrag 1933). De rentevoet wordt in doorsnee met K pro cent verlaagd. Van algemeen belang zijn de conclusies van de buitenlandsche crediteuren, volgens welke noch een aanmerkelijke stijging van de Dultsche welvaart, noch een voldoende tewerkstelling van I het Dultsche volk mogelijk is zonder uitbreiding van den Duitschen bultenlandschen handel. Deze uitbreiding is evenzeer afhankelijk van een verbetering van den toestand in andere landen als van behoud en vergrooting van het ver trouwen in het Dultsche credlet «in bet buiten land. zonder hetwelk de financiering van een grooteren bultenlandschen handel onmogelijk is. „Ik heb er uitsluitend op gewezen dat het niet zoo zeer ging om de vermindering der zicht bare legers, dan wel om de bespreking van de quasl-mllitarlstische vereenigingen welke den chauvinlstischen geest der naties veel meer be vorderen dan 'de legers. Wat wij willen is het totstandkomen eener regeling welke eiken aan val onmogelijk maakt. Wij willen dus een leger dat geheel op de nationale verdediging is inge steld en het begrip „nationale verdediging” versta ik, zooals ik gisteren uitvoerig uiteenzet te, in deze, zijn mooiste beteekenis: de grootste, gemeenschappelijke krachtsinspanning van heel een volk om zich tegen een aanval te verdedi gen, zonder de gedachte te koesteren van ooit en onder eenige omstandigheid zelf tot een aan val over te gaan. Dit edele ideaal was tijdens den laatsten oorlog de stuwkracht tot vele held haftige daden, en dit ideaal is tevens een waar borg dat in tjjd van vrede de Fransche traditie gehandhaafd zal worden, terwijl in tijd van oor log het land op zijn leger vertrouwen kan.” die o. m. verklaarde, dat de natlonaal-soclalls- ten, het door velen van hen geëischte verbod der communistische partij van de hand wijzen. Het Dultsche volk dient zelf zijn uiterste krachten in te spannen, om het communisme te vernietigen. Om die reden was de eerste daad der nieuwe regeering. het volk nog eens voor het laatst naar de stembus op te roepen voor den strijd tegen de ondermijnende krach ten. Mocht echter de 5de Maart geen meerder heid voor de regeering opleveren, dan zou toch nooit een fxjsitieve meerderheid tot stand wor den gebracht, doch hoogstens een negatieve met steun der communisten. Maar ook in dat géval zouden wij, aldus Frlck. onzen arbeid tot redding van het Dultsche volk voortzetten. Wij zijn niet bereid, vrijwillig terug te trekken I buitengewoon consequent te werk gaat. Hij wil het Marxisme uitroeien en het' als afgedaan beschouwde parlementarisme elke levenskans ontnemen. Dultschland drijft regelrecht aan op de rots van de dictatuur. Geen staatsgerechts- hof, geen grondwetparagraphen kunnen de nieuwe machthebbers meer tegenhouden in hun onstuimige vaart. Waartoe zal dit alles leiden’ Tot een nieuwe bloedige catastrophe naar oud 1 model? Zeker is. dat. Indien het thans begonnen 1 experiment niet slaagt er een verschrikkelijke 1 reactie zal volgen. Hitler heeft gelijk, wanneer hij verklaart, dat de Ingezette strijd tegen het Marxisme een strijd is op leven en dood. Indien de nationale reactie zich niet zal weten te handhaven, zal de Derde Internationale haar overwinnen en doodslaan. Dultschland loopt op het oogenbllk een geweldig risico, een risico, dat heel Wat kleiner zou geweest zijn. Indien men de politieke tegenstellingen in het Dultsche volk niet tot zulke onoverbrugbare afmetingen had laten groeien. Candidaatstelling voor de Tweede Kamer in verschillende kieskringen. De Eerste Kamer over het beleid van Minister Reymer. Bezuiniging bU het Rjjkskadaster. Comité van exposanten in de meubelbranche achten één beurs per jaar te Utrecht voldoende. Commissie van advies Ingesteld over het welken in Nederland van niet- Nederlandsche musici en art is ten. LONDEN. 18 Febr. (Reuter). Hier wordt heden bevestigd dat de Engelsche en Fransche regeering gemeenschappelijk stappen, doch op vriendelijke wijze, te Weenen hebben onder nomen. aangaande de Hirtenberger wapen- affaire. Aa.' Oostenrijk is verzocht de wapens voor een bepaalden datum terug te zenden of te bewijzen dat ze vernietigd zijn. De nota is echter geenszins een ultimatum, maar een vriendschappelijk verzoek. In het ongewenschte geval dat de onderhan- delingen met Weenen op niets zouden uitloo- pen. zou de kwestie echter aan den Volken bondsraad worden voorgelegd. Te Berlijn toont men zich zeer verontwaar digd. Het is eigenlijk onbegrijpelijk aldus een Wolff-bericht hoe juist die staten, lie hun ontwapenlngsverplichtlngen sedert 14 jaar niet zijn nagekomen, een dergelljken stap over zulk een onbeduidende kwestie hebben kunnen ondernemen. De Weensche „Reichspost" en het „Wiener Journal” verklaren dat de aangelegenheid van Hlrtenberg een private kwestie is, waarvoor de regeering niet verantwoordelijk kan worden gesteld. Om de kwestie de wereld uit te helpen zal de Oostenrijksche regeering, onder handhaving van haar juridisch standpunt, de wapens In de eerstvolgende dagen naar hun afzenders laten terugsturen, waarvan zij den Franschen en En- gelschen gezanten dan ook schriftelijk mede- deeling zal doen. PEKING, 18 Febr. (Reuter). Naar uit offl- cleele Chlneesche kringen verluidt, hebben de Japanners aan de Chlneesche bevelhebbers te Kailoe Noord -Oost-Jehol) een ultimatum ge zonden, waarin de onmiddellijke ontruiming der stad geëischt wordt. Indien geweigerd wordt dezen eisch in te wil ligen. zullen de Japansche troepen de stad be schieten en aanvallen. De Chlneesche bevelhebbers hebben besloten het Japansche ultimatum te negeeren. Teleurstelling over het onbevredigend verloop der Nederiandsch—Dultsche handelsbeaprekin- gen. Conflict op de tentoonstelling „De Onafhanke- lijken" te Amsterdam. Den directeur gelast de verwijdering van twee aanstootgevende doeken. De expositie gesloten. Verbodsbepalingen aan alle militairen der Zee macht in Ned.-Indië. Overval in een sigarenwinkel in de Witte de Withstraat te Amsterdam. Voorts hebben de Hitlerianen ook te Dresden een groote verkiezingsvergadering gehouden, waarin als eerste spreker prins August Wil helm het woord voerde, die verklaarde, dat Hitler juist had gehandeld, door op 18 Augus tus j.l. en in den herfst het aanbod tot toe treding tot de regeering van de hand te wijzen. Daarna beklom de rijksminister van Binnen- landsche Zaken, dr. Frick, de sprekerstrlbune, boden af te kondigen. President Roosevelt door een menigte te New York ontvangen. Na het Fransch-Duitsch incident te Genève. Pierre Gift's terugroeping geëischt. Vrije meeningsuiUng In Dultschland belet. Ver bod van Centrnmsbladen. De Oostenrijksche wapenkwestie. Maakt Wee nen er een einde aan? WUERZBURG, 18 Febr. VD.) In een ver kiezingsvergadering te Wuerzburg verklaarde oud-kanseller Bruening dat het Centrum tot het laatste met de .Beiersche Volkspartij zal strijden voor recht, vrijheid en grondwet HU kon niet ontkennen, dat het parlementarisme behoefte aan hervormingen had. Tegenwoordig staan radio en persvrijheid nog slechts ter beschikking van hen, die het niet wagen zich tegenover de regeering te plaatsen. Een dergelijke wgze van regeeren is natuurlijk eenvoudiger. Bruening kon zich nog niet uiten over het vlerjaren-plan, daar het nog niet be kend is. Er bestaat echter grond voor het ver moeden, dat dit plan de bedoeling heeft de tegenwooftilge regeering vier jaar aan de macht te houden. Centrum en Beiersche Volkspartij zjjn bezorgd voor het vaderland, maar zij hebben geen vrees voor geweld. ZIJ strijden voor het vader land en het christeljjk-politleke ideaal. „Wanneer het Centrum tot ons het verwijt richt, dat wij de orde hebben verstoord, dan wil het blijkbaar den indruk wekken, dat in de afgeloopen veertien jaren rust, veiligheid, tucht en discipline hebben geheerscht en dat deze pas in de jongste drie weken aan het wan kelen zjjn geraakt (vroolljkheid). Het feit, dat Ik thans een beroep doe op het volk, wordt in de proclamatie als onwettig bestempeld, omdat ik er naar streef, mij van de meerderheid te verzekeren. Zeker, heeren van het Centrum, ik streef naar verkrijging der meerderheid. Daartoe ben ik Immers verplicht, wanheer ik mij naar de grondwet van Weimar wil richten. Niet ik heb deze constitutie gemaakt. Wanneer de samen stellers ervan nu eensklaps het streven naar een meerderheid als Iets onbehoorlijks wen- schen te brandmerken welriu, dan ben Ik ook bereid, met een minderheid |e regeeren.” „In den oproep wordt verder' betoogd, dat men den eed op de grondwet moet nakomen. Zooiets hoor ik graag. Ik was soldaat en heb den eed afgelegd. Dien eed heb ik\gehouaen en ik heb nooit begrepen, dat anderen hem zoo gemakkelijk hebben kunnen brekeV Zulke menseben willen nu van de heiligheldëfcan den eed spreken? (Levendige Interrupties: Misaadi- gers zijn het, die naar Cayenne gedeporteerd moesten worden.) In de proclamatie, zoo be sloot Hitler, wordt vaak over Mt christenoom gerept. Wjj wenschen door de daad de chris telijke Idee in den staat te bevestigen, terwijl het Centrum veertien jaren lang samen met godloochenaars heeft geregeerd.” clausuleerde berichten de couranten mogen niet meer vrij schrijven op straffe van onmld- dellijk verschijningsverbod dat de verhou ding tusschen de Hitlerianen en Hugenbergla- nen zeer gespannen is en dat er schier geen twijfel bestaat, dat Hitler zijn bondgenooten uit de regeering wil dringen en op 5 Maart Ber lijn zal laten bezetten als Mussolini weleer Rome. Het is bijna zeker, dat het daartoe zal komen. Ook lijdt het geen twijfel meer, dat Hitler zal blijven. Maar zeer twijfelachtig is, of Hugenberg lang van de partij zal zijn Het wipje voor hem is klaar. Hitler ziet niet af van de eenzijdige dictatuur. Naar een staategreep in Dultochland. enthousiaste BERLIJN, 20 Febr. (W. B.) Gisteravond heeft rljkskanselier Hitler te Keulen in het jaar beursgebouw een rede gehouden. De bijeenkomst werd bjjgëwoond door een paar honderd beambten der Schupo. die voor afgegaan door een geüniformeerde muziek kapel der politie, de zaal binnenrukten. De Schupo's droegen een groot hakenkruis-vaandel en brachten bij het betreden van de zaal den Hltler-groet aan het publiek. Kort daarop ver scheen ook Hitler, die stormachtig door de aan wezigen werd toegejuicht, en wien door een aantal jongens en meisjes bloemruikers werden overhandigd. In zijn rede betoogde Hitler o. m.: Ofschoon iedere oppositie zeer streng onderdrukt wordt, breken toch telkens nieuwe revolutionnaire woelingen uit. Er gaan thans weer geruchten, dat alle Jezuïeten uit het land zullen worden gezet. Hierboven de straat, waaraan de regeeringsgebouwen liggen te Belgrado- ..De 30ste Januari 1933 zal in de geschiedenis van Dultschland blijven voortleven als een dag, waarop zich een omwenteling van ongehoorden om vang heeft voltrokken, een omwenteling, wel ke grooter was dan die van November 1918 Het resultaat van het sinds 1918 gevoerde bewind is een Ineenstorting zonder weerga in Duitsch- lands geschiedenis. Hitler las daarop uit den oproep van het Centrum, die aanleiding was voor het in middels reeds weer Ingetrokken verbod der Centrum-bladen, een aantal zinnen voor en zeide vervolgens: BERLIJN, 20 Febr. Gisterochtend heeft naar de officieele Pruisische persdienst meldt, een bespreking plaats gevonden tusschen oud- rukskanselier dr. Marx (den voorzitter der ka tholieke organisaties van Dultschland), den Rijksdagafgevaardigde dr. Fockel (die secreta- ris-generaal der Centrum-partij W en den rijkscommlssarls voor het Pruisische departe ment van Binnenlandsche Zaken, den rijksmi nister Görlng. De conferentie had betrekking op den oproep der katholieke organisaties en het ermee In ver band staande verbod voor diverse bladen. De hoofdcommissaris van politie Von Levet- zow had, zooals kort gemeld, met ingang Zondag het Centrum-orgaan de De motiveering van dit verbod zal nog worden bekend gemaakt. Ook het Brandenburgsche kopblad der „Germa nia”, de .Maerkische Volkszeitung”, was voor dezelfde periode verboden. De Zaterdag-edltie van het Centrum-orgaan de „Thüringer Volkswacht’, was voorts door de politie In beslag genomen. Door dr. Marx en dr. Fockel werd de verkla ring afgelegd, dat de betrokken katholieke or ganisaties met haar oproep op geen enkele wij ze de rljksregeering hebben willen beleedlgen of haar op boosaardige wijze verachtelijk hebben willen maken. De proclamatie was slechts in gegeven door de bezorgdheid over de ontwikke ling, welke de politieke situatie wellicht in de toekomst te zien zal geven. In verband met deze algemeene verklaring werd er van afgezien, een nadere toelichting te geven, ten aanzien van bepaalde zinsneden, die op andere wijze, dan is geschied, geformuleerd hadden kunnen worden. Minister Goring besloot daarop, het reeds af- gekondigde. voor den duur van drie dagen gel dende verbod der betrokken bladen in te trek ken, aangezien aan het standpunt der regeering door de bovenbedoelde verklaring recht was wedervaren. Göring nam deae gelegenheid evenwel te baat, de betrokken bladen te waarschuwen tegen het zonder meer opnemen van proclamaties, welke beleedigende uitdrukkingen bevatten, daar dit den bladen slechts schade kan berokkenen. Göring gaf uiting aan de hoop, dat deze waar schuwing voldoende zou blijken te zijn en dat hij zich niet gedwongen zou zien, opnieuw ver- BERLIJN, 18 Febr. (V. D.) De „Deutsche Reichsanzeiger” publiceert een verordening be treffende nieuwe tarieven. Verhoogingen zijn aangekondigd os. voor boekweit, voederboonen, groenvoer, roode- en •Itte kool, salade, rauw varkens- en ganzenvet. kx». gestremde melk, versche zeevisch. sprot, karper, zeelt, forellen, zalm, snoek en bijen- honing. De tarieven voor roode- en witte kool be dragen 8 Mark, voor salade 30 Mark, voor ta felkaas 90 Mark, voor gestremde melk 90 Mark Per 100 kg. Het tarief voor versche zeevisch wordt ver hoogd tot 10 Mark, voor koelhuls-vlsch tot 15 *<ark. voor sprot tot 5 Mark per 100 kg. plaats tusschen ctenmun organisatie - Relchsranner naal-socialisten anderzijds. Ongeveer schoten werden gelost, waardoor twee Reichs- bannerleden doodelijk werden getroffen en twee Hitlerianen licht werden gewond. Te Chemnitz werd bij een vechtpartij met Hitlerianen een Reichsbanner-lid zóó zwaar ge wond. dat hij tijdens zijn overbrenging naar het ziekenhuis bezweek. Te Wuppertal zijn bjj een botsing tusschen leden van het „Ijzeren Front” en natlonaal- socialisten elf personen gewond, van wie negen zóó ernstig, dat overbrenging naar het zieken huis noodzakelijk was. Verschelden gewonden verkeeren in levensgevaar. Te Berlijn organiseerden de Hitlerianen een concert op den Bülowplatz, waaraan het Karl Liebknecht-huls, het hoofdkwartier der com munisten, is gelegen. De politie verwijderde acht personen uit het gebouw. Incidenten deden zich niet voor. De op 30 Januari te -1 Albert H. Wiggin bijeengekomen Stillhalteconferentie heeft gisteren haar werkzaamheden beëindigd Be treffende haar resultaat wordt een zeer uit voerige officieele mededeeling gepubliceerd. De essentieele inhoud is, dat het op 38 i 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1