rs ONS BLAD Felle uitval tegen het Centrum Nationalisten boven de wet! Het VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS I B heden nieuws van Oorlog in Jehol Zangara vier maal veroordeeld Heel Frankrijk in staking ADOLF HITLER’S REDE ORDER AAN DE POLITIE TE KEULEN IN PRUISEN ENGELSCHE HULP AAN OOSTENRIJK DE BAROMETER JOH. LAUWERS rtYGLor ALKMAAR DINSDAG 21 FEBRUARI 1933 ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 125 1 Een korte demonstratie Vliegtuig omlaag gestort t i Mobilisatie in Equador Veroordeelde nazi’s Het bureau der Kom. Intern. AZNAR OVERLEDEN Een schelle lach als antwoord DE NIEUWE KARDINALEN Kardinaal Dr. Innitzer Oud-Oostenrjjksch ceremonieel Vele onrechtvaardige verwijten Heden beslissende slag verwacht Het geheele openbare leven door het optreden der overheids bedrijven volkomen ge- d esorganiseerd In totaal tot 80 jaar gevangenis straf Geen genade met de communisten m de Piloot zwaar gewond, zijn bege leider gedood DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN AMERÏKA’S ALCOHOL VERBOD Ook het Huis is voor de afschaffing Treedt Japan nóg deze week uit den Volkenbond? 100 millioen schelling-leening in Lagerhuis aangenomen Vyandige houding tegenover de rechtsche organisaties is verboden m ta a ta- ttabë. icbter e lijke m de deWk lang- 4ta»> aacte Mt te ert ta n var- Vol- ritten- ornpa. d kan terpen lat de wadden »aren lelijks ie <tan Looy- tolocte •nden schot n, be- Mond. hun m v Katholieke Zaalwacht door nazi’s beschoten Van Berlijn naar Brussel verplaatst De ziekenhuizen te Peking gereed om de gewonden te ontvangen BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR TtoWoon Admimth-alM 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS Per kwartaal voor Alkmaar f Voor buiten Alkmaar f 2 85 geitiustreerd Zondagsblad 10.60 booger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnested - Haarlem ADVERTENTIEPRIJZEN: Per lossen regel 20c, ingez. med. 40c p. regel; idem op peg één 55cp. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 De „Osthilfe” NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Zangara veroordeeld tot M jaar gevangenisstraf. Inzake Kamer- de Ernstige brand te Colemborg. Eerste Kamer O O aaro» van pot daar AIII!IU!/i I bte” De reehtaebe partijen In Fratsen boven de wet feplaatvt. Consigne aan de politie. Ook het Ameriknaneche .Huis’* voor afschaf fing van bet alcoholverbod. door Itatot- 8*f- niet oefdto op- van cring rplex ibten. riene XM«- nden Dreigend loonconflict bjj Ankersmit’s Katoen- fabrieken te Deventer. Op de Indische pensioenen sal In 1933 en 1934 geen korting worden toegepast. In de eerste tien maanden van 1932 bedroegen de spoorweg-ontvangsten ruim 32 mlllloen min der dan in 1931. Verwacht wordt, dat Japan nog deae week alt den Volkenbond treedt. Ernstig auto-ongeluk net doodeUJken afloop te M oergeste L start toode ilveto on» BERLIJN. 20 Febr. (W_B.) De RUksregeering heeft besloten, een commissie te benoemen voor onderzoek der „Osthllfe”-kwesties. Leden der commissie worden uit alle partijen genomen (behalve uit de communistische). Het voorzit terschap zal een neutrale persoonlijkheid, op de hoogte der economische toestanden, be- kleeden. LONDEN. 20 Febr. (V.D.). Ook vandaag Is In Engeland veel sneeuw gevallen; In North Yorkshire ligt de sneeuri eenlge voeten hoog. Interpellatie- K nottenbelt ontbinding. Hoogste stand op Dinsdag 9 uur «Jto.: 1M Vurige stand: 7«J elftal toeten d rijn ver fraai a van zwak I door Toch chten Lewta mb er nltaat U aou ovsrt- nbtad reven, td on voet Issf- men nadat mfn- nvan inters iltaat ■te* og*- BOO- M* aan- uur Ja panache mocratle, voor onze christelijk-nationale poli tiek. Alleen op de vrijheid van den burger Is een gelukkig en vrij vaderland te heroveren. Na afloop der vergadering kwam l\et tot bloe dige bot. ingen tusschen nazi's en 1 Pfalzwacht. die de zaal bewaakten. Buts tneer- itaad n de te lanks com- mge- seben n. ■n van de m van de leden der Pfalzwacht werd door een schot tn het hoofd gewond, een andere door een schot in den bu k zwaargewond, terwijl negentien an dere Pfalzwachtleden lichtere verwondingen op liepen. d ta Hoi- bet Ijden ehter echter rat na Iwerk 4> so ls het voor- ral <te levaar r dan de lat niet een cling ik sü er» ft op blün- P8V rong recht t VM leiden naar hoe loedig teeb- 760 Regeeringsantwoord aan de nopens de Bedrtjfsradenwet. BERLIJN. 20 Febr. <W£.) De Rykscommls- saris voor het Pruisische ministerie van Blnn. Zaken Doering heeft aan alle poUtie-autoritei- ten 'n rondschrijven gestuurd, waarin hy de Pruisische politie zegt nooit 'n vijandige hou ding tegenover leden der 8A„ 83. Stahlhelm en nationale partijen aan te nemen. Integen deel. met deze organisaties dient de politie In de beste verstandhouding om te gaan. Daarentegen moet met de scherpste midde len worden opgetreden tegen de staatavyandig; organisaties. Zoo noodig moet zonder pardon tegen Communistische daden van terreur en overvallen van de wapens gebruik gemaakt worden en polltle-beambten, die In de uitoefe ning hunner plichten van de schietwapens ge bruik maken, worden voor de gevolgen daarvan door den minister gedekt. Wie echter versaagd, zal ook de gevolgen daarvan ondervinden. In dit verband zijn merkwaardig de reeds kort gemelde gebeurtenissen te Bad Dobaran (Mecklenburg Schwerin). Be Ryksbanler had een optocht georgani seerd, waarvoor toestemming was verleend welke om vijf uur 's middags zou aanvangen terwijl de 8. A. om 7 uur zou opmarebeeren 8. A.-menschen zouden de ontbinding van te Ryksbanler-be tooglng hebben geëtachg. Toen de aanwezige burgemeester zulks weigerde, be zette de 8. A. volgens een offlcleele mededee- llng der N8DA.P. een straat, waar de Rljks banier zou dóórtrekken over de geheele breedte Er ontstond een verwoede schietpartij, waarbij direct reeds een groot aantal personen gewond werden. Ben 30- jarige Ry ksbanlerman werd door een schot in de hartstreek op slag gedood Gewond werden tien Rtfksbanierleden «n 3 SA--aaannen. PARIJS, 20 Febr. (Reuter.) De Senaat zette vandaag de debatten over het financieele plan voort Met name werden de artikelen aan gaande de contróle op de Inkomstenbelasting en het verbod tot bet aanstellen van nieuwe functionarissen aangenomen. De regeerlng van Equador heeft een oproep gericht aan de bevolking, waarin aangedrongen wordt op eenheid, gezien de delicate Interna tionale situatie. Binnenkort zou een decreet worden afgekondlgd, waarbij de mannen tot den leeftijd van 35 jaar zullen worden gemobiliseerd. Nader wordt gemeld, dat Zangara na het vonnis 9 vingers omhoog hield, zeggende „Tachtig, tachtig. Wat een rechter! Wees niet zoo gierig. Veroordeel me tot honderd jaar." ZURICH. 20 Febr. (Reuter). Op het vliegveld Dübendorf is hedenmiddag een vliegtuig neer gestort. De püoot, de 26-jarige W. Gemeinharat uit Boedapest werd zwaar gewond en moest m eea ziekenhuis worden opgenomen. Zijn begeleider werd op slag gedood. Het toestel is volkorten vernield. Het Lagerhuis staat de leening aan Oosten rijk toe. Frankrijk protesteert tegen de nieuwe belastin gen. Alle overheidsbedrijven staken gedurende eenigen tijd. DE DÉBATTEN IN DEN VOLKSRAAD OVER DE MVITERU OP JDE ZEVEN PROVIN CIËN". KOWNO. 19 Febr. (V. D Naar uit Mosknu verluidt, sou het bureau der c< mmunlstlsche internationale voor West-Europa, dat te Ber lijn gevestigd was. In verband met de vorming der nieuwe regeering in Duitschland van Berlijn naar Brussel verplaatst zijn. KAISERSLAUTERN, 20 Febr (W.B.). twee groote verkiezingsvergaderingen van Beier, ebe Volkspartij en het Centrum sprak he denavond oudkanselier Brünmg. HU richtte zich tegen de bewering, als zouden de vroegere re gieringen een puinhoop hebben achtergelaten, waarbij hij wees op zijn politiek Inzake de her stelbetalingen, financiën en be wapen Ingsgeiyk- heid. Door de harde maatregelen zijner regee- r.ng werd bereikt, dat de Dultscbe volkshuis houding als eerste by bet zich herstellen van het economisch evenwicht der wereld de groot ste kansen voor succes by het worstelen der wereld tegen de crisis heeft, wy stryden voor een vrije nweningvormlng. een verstandige <te- KONINGSBERGEN. 20 Febr. (VB.) De natlonaal-soclallsten hebben te Koningsbergen een verkiezlngsplakkaat geplakt, waarin de socialisten Braun en Severing ervan worden beschuldigd, met twee mlllloen uit de staatskas de vrijheidsbeweging van Adolf Hitler te heb ben bestreden, dat zy landverraders zijn en gelden van het volk hebben verduisterd. Het plakkaat, dat Zaterdag op de reclame zuilen Is aangebracht, moet onmlddellUk ver wijderd worden en de kosten van het geding zyn voor rekening van de verspreidere. In de motlveering van het vonnis wordt gezegd dat ook in den polltieken strfjd de pereoonlyke eer van den tegenstander geëerbiedigd moet worden Braun en Severing hebbea van de rechtbank te Koningsbergen in kort geding, verwyderlng der plakkaten geëlscht, waaraan is voldaan. LONDEN, 20 Febr. Het Lagerhuis heeft Maandag tn derde lezing behandeld het wets ontwerp inzake de garantie van een leening van 100 mlllloen schellingen aan Oostenrijk. De conservatief Cazalet verklaarde dat de leening Oostenryk geen hulp zal geven, daar bet grootste gedeelte ervan gebruikt moet wor den voor de terugbetaling .van vroeger opge nomen leen.ngen. Thans zyn te Weenen op een bevolking van 2 mlllloen zielen 180.000 werk- loozen. die geen uitzicht meer hebben op werk zoo lang de Europeesche landkaart In «Un huldigen, vorm biyft bestaan. Het Lagerhuis heeft tenslotte met 227 tegen 51 stemmen het wetsontwerp aangenomen. .Namens de regeerlng werd verklaard, dat Oostenryk in tegenstelling met andere landen tusschen 1923 en 1930 ten aanzien van zyn bultenlandsche leeningen geen enkele maal in gebreke bleef. De belastingbetaler had by aanneming van bet voorstel dan ook meer te winnen als te verhezen, vooral daar de leening gewaarborgd was door de tabakstarieven. De conservatief Williams verklaarde, dat de regeerlng haar politiek van September 1931: geen bultenlandsche leeningen te garandeeren zoolang de. financieele toestand van Engeland niet geordend is, moet trouw biyven. WASHINGTON. 20 Febr (V. D.) Het van Afgevaardigden heeft met een 2/3 derheld het door den Senaat reeds aangenomen vooretel-Blaine goedgekeurd, waarmede besloten is tot opheffing van het alcoholverbod in de Vereenigde Staten. Het voorstel houdt in. dat de ratificatie de opheffing niet door de parlementen, maar door voor dit doel speciaal byeengeroepen con venties der afzonderlyke staten moet geschie den. terwyi federale bescherming wordt gewaar borgd voor die staten, die het alcoholverbod handhaven. Het voorstel moet door ten minste 38 staten worden geratificeerd. dat hy lachend BERLIJN. 20 Febr. (VD) De Ryksmlnlster van Binnenlandsche Zaken heeft de Beiersche regeerlng verzocht de .MUnchener Neueste Nachrlchten" voor drie dagen te verbieden wegens een onjuist bericht inzake de houding van den Rykskanselier ten opzichte van de ziekte- uitkeeringsgelden. De Beiersche regeerlng beeft daarop een be roep gedaan op het ryksgerechtabof. BERLIJN, 20 Febr. (WB) De katholieke opperpresident van Westfalen te Munster had „verlof” aangevraagd, aangezien hy niet ge neigd was. op bevel van Beriyn de Centrum- bladen In Westfalen voor den duur van drie dagen te verbieden. Minister Goering gaf het „verlof” en ont bond Gronowski van zyn ambtsbezigheden. De Thüringsche minister van Blnn Zaken heeft den burgemeester van Dippach en Schweina voorloopig van hun functie ont heven. Tegen beide burgemeesters, die sociaal democraten zyn, zal een strafvervolging wor den Ingesteld. Te Keulen mogen da socialisten weer in ge sloten ruimten vergaderen. Z H. Exc. Mgr. Dr. Theodor Innitzer. Aartsbisschop van Weenen, een van de nieuwe kardinalen, die door Z. H. den Paus in het sj. geheime Consistorie zullen worden benoemd Ongeveer 75.000 personen, die geen passen ontvangen hebben, zyn te Charkof uitgewe zen. De Oekmniache regeerlng heeft besloten in West- en Oost-Siberië kolonies voor deze uitgewezenen te stichten. TOKIO. 20 Febr. (Eigen telegram) De J«- pansche regeerlng besloot heden uit den Vol kenbond te treden, indien de Vplkenbondsver- gadering het rapport der Commissie van Negen tien aanneemt, In politieke kringen Is m-n er seker van, dat de Mlcado zijn toestemming hier toe zal verleenen. Daar Japan er op rekeuu. dat de Volkenbondsvergadering het rapport van de Commissie van Negentien zal goedkeuren, zal zyn uittreden uit den Volkenbond nog deze week worden bekend gemaakt. (United Press) ok Hitler s bewering, dat het Centrum met 1 bet Marxisme een bondgenootschap tegen het nationaal-soclahsme heeft ge- •loten, is onjuist. De vijf jaren, waarin de so- daal-democraten met het Centrum In de re- geering samenwerkten, heeft dit zgn. bondge nootschap uitsluitend berust op een dul dings- politiek der Marristen ten opzichte van het Centrum, dat zy als een' geringer kwaad be schouwden dan de nationalistische reactie, ter- bet Centrum, democratisch georiënteerd, de Uldzaamheid der soclaal-democraten alleen als *en noodzakeiyk middel voor het vormen van «n tot werken in staat zynde meerderheid •tonvsardde. Men behoeft zich slechts de groote Otstetemm mg der soclaal-democraten te her- taneren, toen dr. Brünlng noodgedwongen met noodverordeningen moest regeeren, om tot PEKING, 20 Febr. (Reuter) Vyftlgduizend Japansche soldaten, een groot aantal troepen van Mandsjoekwo, honderd Japansche vliegtui gen en een groot aantal tanks wachten og> hel sein van generaal Mulo om den geweldigen aanval op Jehol te doen. Ondertusschen hebben vyftlgduizend Chlnee- sche soldaten, versterkt door vrUwilllgera, in de heuvejs van Jehol stelling genomen. Vanaf Peking worden voortdurend voorraden en munitie per auto aangevoerd. In Peking self is men zeer bevreesd; de doc toren maken haastig de ziekenhuizen gereed om de gewonden te ontvangen. De Japansche aanval wordt elk oogenbllk ver wacht. overtuiging te komen, dat dit zgn bondgenoot schap allerminst op wederzydsche liefde was gegrondvest. Ook thans heeft het Centrum zich niet by het oppositioneels roode front aange sloten l.Ttegendeel, het was bereid met de na tlonaal-soclallsten samen te werken. mits dezen wilden beloven de grondwet te eerbie digen. doch Hitler liep het Centrum voorby. hy wilde geen samenwerking met het Centrum en sloot een verbond met de naar grondwets herziening strevende Dultsch-Natlonalen. Het Centrum beschouwt de grondwet van Weimar niet als een voor geen wyzlging vatbaar meesteretak. maar het wil enkel, dut evottueel noodzakeiyk blykende veranderingen worden tot stand gebracht volgens de tn die gromdsret voorgeschreven procedure en dus niet door een- zydlge dictatorisle willekeur bulten de mede zeggenschap van het Dultsche volk om. Misleidend waren ook Hitler's woorden, als zou het Centrum hem verwyten. dat hij naa' een meerderheidsregeering streeft. Het Cen- truhi verzet zich alleen tegen de wyze. waarop Hitler die meerderheid tracht te bereiken, n i door het lamslaan van alle tegen bem ge richte verklezingsacUe. terwyl de nallonaal- sociallstlsche propaganda de grootst mogeiyke vryheid en bescherming geniet. Daarenboven protesteert bet Centrum terecht tegen hek plan der natlonaal-soclallsten om ook bU een hen dësavoueerende uitspraak van het Dultscbe volk aan de stembus hun leider met de genaas’e machtsmiddelen van den staat in bet regee- ringszadel te houden. Tenslotte snydt de opmerking van Hitler, dat de nationaal- socialisten door de daad de christeiyke idee tn' den staat wenschen te bevestigen, terwyl het Centrum veertien jaar lang samen met god loochenaars zou hebben geregeerd, geen hout. Het christendom, dat door Hitler gepropageerd wordt. Is alleen reeds door syn rassentheorie In flagraten strUd met het elementaire en god- deiyke gebod der christelyke naastenliefde HlUer wensebt een Duitsch. een naUonaal christendom, aat in stryd Is met het katholiek” dwz. het alle menschen zonder onderscheid omvattende, dat tot nog toe in de Centrum party zyn eeriykste voorstanders en verdedl - gere vond. Het is ook wel heel merkwaardig, dat het Centrum in samenwerking met „godlooche naars" het Pruisische concordaat met Rome beeft weten te bewerken. Trouwens de herhaal de en zeer krachtige veroordeellng van geheel het Dultscbe episcopaat laat geen enkelen twij fel meer over, van wat wy van de beweerde christelijkheid der Nazi’s hebben te denken. Het heeft ta Keulen verbazingwekkend donderd. De „Giomo dTtalla” meldt, dat vijf der nieu we Kardinalen reeds op reis zyn naar Rome, om In het Geheime Consistorie den kardinaals hoed uit de handen van Z. H. den Paus te ont vangen. Naar van ouds bestaand ceremonieel In Oos tenrijk zal de Aartsbisschop van Weenen. dr. Innitzer de kardinaalsbaret ontvangen uit de handen van den Bondspresident Mik las. Ter gelegenheid van een volgend Consistorie zal Kardinaal dr. Innitzer pas naar Rome reizen, om den Kardinaalshoed te ontvangen. Om den nieuwen Kardinaal de baret en het roode kapje te brengen zal op den dag van het Geheime Consistorie een Pauselyk gezantschap naar Wee nen vertrekken, hetwelk zal bestaan uit een pre laat als legaat, een lid van de Pauselyke Edel- garde en een prelaat als secretaris. MIAMI, 20 Febr. Onder buitengewone be langstelling Is de gerechteiyke behandeling aangevangen van de zaak tegen Zangara, die een aans'ag heeft gepleegd op Roosevelt. Nadat de dagvaarding was voorgelezen, ver klaarde Zangara te bekennen, dat hy alle vier hem ten laste gelegde feiten heeft gepleegd De feiten betroffen: een poging tot moord op den gekozen president der Vereenigde Staten Roosevelt, en op drie by den aanslag gewon de personen. Een verzoek der verdedigers, om de beschuldiging van moordaanslag op Miss Cross en Calwell te annuleeren, werd van de hand gewezen. Tenslotte werd Zangara tot 80 jaren gevan genisstraf veroordeeld, d. w. a 20 jaar vocr lederen aans’ag. De doktoren hadden hem ge zond van geest Verklaard Zangara verklaarde te betreuren, Roosevelt niet gedood heeft. Schel werd hy inderhaast uit de gerechtszaal ge voerd. Wanneer een der gewonden alsnog sterft, dan kan hy opnieuw worden veroordeeld we gens moord. De toestand van Cermak en miss GUI le vooruitgaand. Te Washington is een voorstel Ingediend, om aan Mrs. Cross, de dame die den arm van Zangara omhoog hield, toen deze wilde vuren op Roosevelt, de medaille van het Amerlkaan- sche Congres te verleenen. e tyden, toen Dr. Brünlng als njkskan- I J seller In de Wilhelmslrasse werkte en generaal Gröner bet gezag der regeerlng boog hield door rfjksweer en politie vry te hou den van allen party-politleken Invloed en naas( hel staatsleger geen geüniformeerd partyieger duldde zyn voorby. Hitler en zyn party hebben rich zoozeer met Duitschland en den Dultacben Staat vereenzelvigd, dat zy het volkomen oir- baar achten de machtsmiddelen van den staai uitsluitend voor partydoelelnden te gebruiken Het Is met de bovenpartydigheid van de polltu tn Duitschland gedaan. De honderden Schupo s. die met een bloed-rood Hakenkruisvaande. deelnamen aan de groote verkiezingspropagan- ds-vergadering te Keulen en door hun aanwe zigheid met alleen politiek party kozen, maar ook acuef propaganda voerden voor Hitler, heb ben dit. indien dit nog noodig ware, op afdoen de wyze aangetoond. In de groote verkiezlngs- rede, welke de nationaal-socialistische party- dictator in de Domstad hield, heeft hij de gelegenheid aangegrepen om tn bet hart van bet Katholieke Runland een tellen uitval ie doen tegen het Centrum, en net is waaracntig geen JSólmscbes Wasser" geweest, wat heer Hitler de Centrumpartu onder den neus heeft geduwd Voor de zooveelste maal heeft Hltler weer een? gebruik gemaakt van de natlonaal-soclalistlsche simplistische gemeenplaats, dat bet resultaat van het sinds 1618 gevoerde bewind een ineen storting zonder weerga In Dultschlands geschie denis is. Deze bewering, welke vooral tegen het Marxisme wordt uitgespeeld ofschoon de so claal-democraten slechts vyf van de veerUei. sinds 1918 verstreken jaren In de regeerlng heb ben gezeten, moet nu ook als wapen dlenei. tegen bel Centrum, dal Inderdaad al dien tyc medegedragen beeft aan de regeeringsverant- woordelykbeid. In zooverre ta het dus juister haar tegen het Centrum dan tegen de sociaal democraten te richten, indien deae bewering tenminste op de felteljjke waarheid berustte. Alleen politiek verblinden of politiek onnoo- selen kunnen echter te goeder trouw de dom held begaan om de huidige ellende en ontred dering van Duitschland te «rijten aan het sinds 1918 gevoerde bewind. Dat bewind toch heeft met taaie volharding gestreden tegen de onverzoenlyke Fransche politiek, welke Duitschland als overwonnene neergedrukt wilde houden onder de overwinnaarskme Aan dit bewind Is het te danken, dat Von Pa pen den ondraaglyken last der herstelbetalin gen te Lausanne verminderd kon krijgen tot op een voorwaardelyke eindbetallng van drie milliard goudmark en dat Von Schleicher het principe van Dultschlands gelykgerechtigdheid verkeert, Is dan ook niet, zooals Hltler zegt, door de vyf groote mogendheden te Genève erkend zag. De bultenlandsche politiek van Duitschland. smds 1918 gevoerd, vond Hltler dan ook zóó voortreffeUjk. dat hy haar met huid en haar heeft overgenomen. De eenige wyzlging. welke hy daarin echter wil brengen, is een versnelling van haar tempo. Of deze tempo-versnelling evenwel in de practyk mo- geiyk Is en niet zal leiden tot een dusdante verzet, dat veel van bet zoo moeizaam veri worvene weer te loor zal gaan, moet de toe-l komst nog leeren. De economische en politieke ellende, waarin Duitschland op het oogenbllk het gevolg van het sinds 1918 g' voerde réglem. Zy ontstond, niettegenstaande het gevoerde réglem. De wereldcrisis, gevolg van tallooze en zeer verschillende oorzaken, waaraan de regeerlng in Duitschland sinds 1918 wel het allerminst schuldig is, heeft zich In Duitsch land sterker doen gevoelen, omdat het door Frankrijk systematisch zwak en machteloos werd gehouden. Duitschland Is eenvoudig evenals zoovele andere landen het slachtoffer geworden van een algemeene economische Ineenstorting, en dat het thans niet verder is op den weg naar een uiteraard langzaam en moeiiyk bereikbaar herstel, moet eerder geweten worden aan het feit, dat men dr. Brünlng, ofschoon deze een meerderheid In den Ruksdag had, naar huis heeft gestuurd, vóór hij uitvoering kon geven ••n zyn constructief plan ter bestrUding van de massale werkloosheid en ter wederoprich ting van het onder de cristawata verpletterde economische leven. MADRID, 20 Febr. (Reuter) De vroegere Sjiaansche minister-president Aznar ta over leden. T8JINT8JAU, 20 Febr. (Reuter). Volgens een bericht uit Japansche bron, ontspon zich by TSjao-Yangsu hedenavond om 1030 uur een hardnekkig gevecht tusschen Japansche en Chlneesche troepen. Volgens de Japanners zyn de Chlneezen het gevecht begonnen door een Japanscb garnizoen aan te vallen. PARIJS. 20 Febr Byna zonder uitzondering hebben de ambtenaren en het overheidsperso neel heden het stakingsparool. dat door hun vakbonden als protest tegen de door de Se naatscommissie voor financiën voorgestelde be lastingmaatregelen was uitgevaardigd, opge volgd. De proteststaking van heden was slechte als een waarschuwing aan de regeerlng bedoeld en duurde slechts kort, zander ergens Incidenten te veroorzaken. Autobussen en trams stopten te 10 uur precies op de plaats waar zy zich toe valllg bevonden en bleven 10 minuten staan. Po litiebeambten in burger beperkten zich er toe proces verbaal op te maken van de verschillen de verkeerestoringen. Het trein- en metro-ver- keer werd niet gestaakt. Het binnen- en bul- tenlandsch telefoonverkeer was eenlge uren on derbroken. Ook het postperaoneel sloot zich bQ de staking aan, door vanmorgen slechts étori bestelling rond te brengen. De pneumatische buizenpost stond eveneens stil. Op de douane- belasting- en tabtoksbureaux ta het werk gedu rende een uur gestaakt. De meeste diensten in het stadhuis stonden tusschen tien en elf stop. Op het ministerie van Financiën deed zich geen enkel incident /oor en ook op de andere departementen kwam bet niet tot arbeidsonder- breklngen. Ook In de provincie is de staking rustig ver- loopen. Te Ryssel zyn de postbeambten inplaats van vanmorgen te 5 uur. pas tegen 9 uur op dc postkantoren verschenen In elk departement heeft het overheidsperso neel een petitionnement aan de chefs overhan digd. o

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1