ONS BLAD De wereldcrisis I Japans offensief in Jehol D van haar goeden kant Het nieuws van heden GEEN GELD, DUS OOK GEEN OORLOG CENTRUMSVERGADERING CONFLICT IN BELGIE VERSTOORD BIJGELEGD GEVECHTEN BEGONNEN DE BAROMETER Hevige explosie te Sjanghai De „Sovjet geeft opdracht JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Moderne Barometers WOENSDAG 22 FEBRUARI 1933 ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 126 De arme onder de trap 81 dooden, 50 zwaargewonden Oud-miniater Stegerwald gewond Onlusten op vele plaatsen Verdacht van opruiing AR Nederland-België Hirohito De Kamer spreekt haar vertrouwen in de regeering uit Nieuwe Japansche nota aan den Volkenbond De lerache spoorweg staking Verkiezingsrede van Dr. Held Een geluidsfilm van de muiterij op ^De Zeven Provinciën” DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN H. Sneevliet in arrest gesteld Verbod der „Badische Beobachter” Groote offensief nog niet begonnen p. regel; idem op pag één 55op. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 'deel het Japansche volk staat ach ter de regeering, behalve de uiterst-linksche partijen Wat doet de Volken bond? „BROOD EN SPELEN VOOR HET VOLK” Twee aardschokken in W urtemberg Japan verovert Nanling Oude schepen gekocht De strijd in Jehol ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c - - - - P* Bij contract sterk i NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD ▼ervtoor*. Krefeld Een conflict In den Penoneelraad HJ de Ne* O O d“ terugtrekken, niet gestand te (Zie verder pag. van het 3de blad). Hoogste stand o* W< war tn.: Cent» anssv gadertag Stegerwald gewon* 124 ER De heer H. Sneevliet te Amsterdam gearrse teer* OENèVE. 21 Febr. Ter gelegenheid van de opening der buitengewone Assemblèe van den Volkenbond, voor de definitieve vaststelling van haar standpunt inzake het conflict in het Verre Oosten, was vanmiddag in het gebouw van den Volkenbond een opgewonden stemming merk baar. De zittingszaal was overvol met de leden der delegaties, Volkenbondsambtenaren en des kundigen, Ook de tribunes waren druk bezet. de Chlneesche troepenbewegingen daartoe zou den dwingen. De huidige militaire operaties moeten niet beschouwd worden als een opmarsen in China, doch als een verdediging van Mands- Joekwo. SJANGHAI, 21 Febr. (Reuter). De lijst van slachtoffers van de ontploffing in de rubber fabriek bedraagt thans tl dooden, 50 zwaar gewonden, 70 licht gewonden en 10 vermisten De oorzaak van de ontploffing kon nog niet vastgesteld worden. De eigenaar van de fabriek is verdwenen. t Het politiek conflict in België achter den rug. De regeering heeft het vertrouwen der Kamer. De Assemblee-zitting over het Verve Oosten geopend en tot Vrijdag verdaag* Japan ver overt Nanllng. De Sarinaamerhe begroeting door de Tweede Kamer goedgekeur* Op vele plaatsen kwam het gisteren In Ierland In verband met de spoorwegstaking tet hevige onlusten. Maar wie confereert er nu vriendschappelijk met een armen stakker, die dringend geld noo- dig heeft en dien men tengevolge van zijn geld nood In de macht heeft T Zóó christelijk u de Internationale politiek toch niet? Nader wordt gemeld, da* deer de eerste ontploffing brand uitbrak, terwQI door een tweede ontploffing de muren en het plafond van de machinekamer instortten, eoodat 180 vrouwen, die in een vertrek boven de machine-kamer werkzaam ween, In den laatenden vuurpoel werden geworpen. De fabriek biedt een hartverzehenrenden aanblik, de verkoolde lUken liggen tusschea de overblijfselen van machines en brokken BRUSSEL, 21 Febr. (Reuter). Hedenmiddag herinnerde de Broquevllle in de Ksmer aan de weigering van den konlng om het ontslag van het kabinet te aanvaarden. De regeering heeft tot taak den economischen toestand van het land te herstellen, de ministers reke nen hierbij op den steun van de Kamer. SJANGHAI, 21 Febr. (Reuter). In een rubberfabriek alhier heeft oen ontzettende ontploffing plaats gehad. KARLSRUHE. 21 Febr. (V. D.) De RQksmi- nlster van Blnnenlandsche Zaken dr Frick, had giêischt, dat het Centrum-orgaan de „Badlsc.ie Beobachter" geduiende acht dagen zou worden verboden. De Badensche regeering heeft echter geweigerd dit verbd af te kondigen en heelt een beroep gedaan op het Rljksgerechtshof. DUBLIN. 21 Febr. (V. D.) Gisteren hebben de stakende lersche vpoorwegmannen weer op verschillende plaatsen aanslagen gepleegd. Een autobus van Dublin naar Dundalk, die voor de eerste maal den dienst tusschen belde steden zou beginnen, werd door een groote opgewon den menigte in brand gestoken, nadat een groote politiemacht op de vlucht was gejaagd De poging om den chauffeur van de bus in bet water te werpen kon door de politie, die versterkt terugkwam, worden voorkomen. Ben tweede autobus werd door een uit 3000 perso nen bestaande menigte met steenen bekogeld hoewel de auto begeleid was door een pantser auto met burgerwachten. De chauffeur werd KARLSRUHE, 31 Febr. (W.B.) In verschil lende steden in Wurtemberg werden heden middag reep, om 4.46 en 4.48 uur twee heftige aardschokken waargenomen. Zij werden zoowel door de Technische Hooge- school te Karlsruhe als door de Sterrewacht De en Dr. Raymond Kohier. TOKIO, 21 Febr. (Per telefoon) De Japan sche minister van Marine. Oeoemi. verklaarde heden, dat de uittreding uit den Volkenbond het noodzakelijk maakt, de oorlogsmarlne erop voor te bereiden, om Japan overal waar dat noodlg is te verdedigen. Volgens een verklaring van offlcleele Japan- sche zijde hebben de Japansche troepen in de laatste 34 uur nog slechts tegenmaatregelen genomen tegen Chlneesche aanvallen. Momen teel zijn aan de Oost- en Noordgrens der pro vincie Jehol 100.000 Mandsjoe-troepen en 50 000 Japanners samengetrokken, wachtend op het bevel voor het groote offensief Dit bevel zal waarschijnlijk binnen 48 uur afkomen. Naar den United Press-vertegenwoordiger te Nanking van offlcleele zijde werd medegedeeld, zal de Chlneesche regeering thans een strenge boycot van Japansche waren en arbeidskrach ten doorvoeren, nadat Japan het rapport van de commissie-van-19 heeft verworpen. China zal den Volkenbond hiervoor om toestemming vragen. De sitting van den Volksraad gesloten; Neder- landsch-lndiê een oase van regelmaat en vei ligheid Handelzbetrekkingen tusschen Nederland Ouitscblnn* Dr. L. O. Kortenhorst contra KREFELD, 31 Febr. (V. D.) Dinsdagavond is te Krefeld een verkiezingsbijeenkomst gehou den der Centrumsparty. waar de vroegere RUksmlnlster dr. Stegerwald het woord heeft gevoerd. Nadat dr. Stegerwa'd gedurende on geveer 20 minuten had gesproken, werd ny tegen den grond geslagen en gewond. Ecnlg- geestelijken, die de aanvallers wilden kalmee- ren. werden eveneens aangevallen. De vergade ring werd direct hierna van polltlewege ont bonden. Het algemeen begrootinredebat In den Senaat begonnen. Geen collectief contract In de steeniadwe'rte. PEKING, 21 Febr. (Reuter.) Vanuit Moek- den zijn nog twee Japansche brigades naar Tsjlngtsjau gezonden ter versterking van de achtste divisie, welke vermoedeiyk vla Isjao Jangsoe aal aanvallen. Volgens een Japansch bericht uit TSjintsjau. hebben de Japanners Nanling heroverd en rukken zy op naar Pelplas. Na dit verovero te hebben, zouden zl) de operaties tljdelljk willen staken. Japansche vliegtuigen hebben bommen geworpen op ongeregelde Chlneesche troepen, die zich nabij Kalloe concentreerden. LONDEN, 21 Febr. (V. D.) In den laatelen tijd zijn tal van oude Engelsche schepen voor afbraak naar Japan verkocht. In Engeische scheepvaartkringen gelooft men, dat bet de bedoeling van Japan ia de oude schepen voor militaire doeleinden, voornamelijk troepen transport, te gebruiken. Men motiveert dit on. met het feit, dat de eenige dagen geleden naar Japan vertrokken schepen ..Baltic'metende 24.000 ton. en „Megantlc". metende 15.000 ton, in den oorlog eveneens als troepentransport schepen zijn gebruikt. Volgens de JDaily Ex press" zijn in den laats ten tyd 7 oude Engel sche schepen van 9000 tot 24.000 ton aan Japan verkocht. Naar wy nader vernemen houdt deze arres tatie. welke Dinsdagmorgen geschiedde vóór de woning van den. heer Sneevliet aan den Over toom. verband met het verspreiden van een pamflet met oprulenden inhoud onder de ma- rine-schepellngen te Den Helder. Hitler-kapellen geven dagelijke muziekuitvoeringen op de groote pleinen van Berlijn. Teneinde te voorkomen, dat niet in den Hitlergeest geschoolde muzikale toehoorders hun afkeuring op ongewenschte wijze zullen demonstreeren, worden de toegangs wegen tot de pleinen door een Schupo-cordon afgesloten. De adspirant-toehoorders moeten zich legitimeeren. De voorzitter, de Belg Hymans, leest een uit een uiteenzetting voor Hij schildert In groote lijnen de pogingen het geschil bij te leggen, welke sinds 21 Febr. 1931 zijn gevoerd, en legt er daarbij den nadruk op. dat de voorstellen der Japansche delegatie niet alleen voor China, maar ook voor den Volken bond volkomen onaanvaardbaar zijn. HU stelt dan nadrukkelyk vast, dat de pogingen der com- missie-van-19 om tot een vergeiyk te komen tusschen Japan en China helaas als mislukt moeten worden beschouwd. Als belangrijkste kwestie beschouwt Hymans de houding tegen over den nieuwen staat Mandsjoekwo. welks er kenning door Japan wordt geëlscht, terwijl de commissle-van-19 heeft voorgesteld een autono men staat onder de souverelnltelt van China. Slnd dien zijn precies 17 maanden verstreken. Japan heeft zyn toezegging, de troepen aan Zuld-MandsjoerUscben spoorweg Uit naam van de linksch-Ilberalen ver klaarde Max, dat uit het jongste conflict de les te trekken valt, dat bU een niet homogene meerderheid van beide zijden iets moet worden toegegeven en dat men zich onthoudt van woorden, welke de noodige samenwerking kun nen verstoren. Van der Velde verklaarde, dat de socialis ten voort zullen gaan den parlementairen re- geerlngsvorm te steunen. De Broquevllle antwoordde hierop, dat LONDEN. 21 Febr (V. D.) Van betrouwbare zUde verneemt men uit Genève, dat biykens in den afgeloopen nacht aldaar ontvangen berich ten Japansche en Mandsjoerysche troepen ter sterkte van 30000 man de gevechten tegen de Chlneesche troepen naby Kailoa in de provincie Jehol hebben geopend. Naar de K W F. uit Moskou weet te berich ten, heen de Sovjet Regeering opdracht gege ven om zoo spoedig mogeiyk een geluidsfilm De Zeven Provinciën" te vervaardigen, waar in de muiterij op het Hollandsche Pantser» schip in beeld gebracht zal worden. Deze film zal uitsluitend voor propagandistische doelein den gebruikt worden. In de opdracht staat uit drukkelijk vermeld, dat voor het vervaardigen van dese film geen moeite Bf geld mag worden gespaard. land. Tenslotte sprak de Kamer met 94 tegen 78 stemmen haar vertrouwen in de regeering uit. BU de opening der zitting ultte de voorzit ter afkeuring over den mlsdadlgen aanslag op Roosevelt. ernstig gewond en de politie slaagde er na ge- rulmen tyd in de menigte met den gummistok uiteen te drUven. Een andere aanlag werd gepleegd aan de grens tusschen Ulster en Zuid-Ierland. Hier had men een gedeelte van de spoorrails verwU- derd. doch een ongeluk kon tydlg voorkomen worden. Op een ander traject bleef een goederentrein staan, omdat de rails met vet waren Inge wreven. De staking duurt reeds drie weken. Volgens mededeellngen van de regeering heeft zU reeds eenige honderdduizenden Ponden Sterling gekost. OENèVE, 21 Febr. (VB Eenige uren voor de bijeenkomst van de buitengewone Assemblee van jen Volkenbond heeft Japan het secretariaat eer. nota doen toekomen, waarin de gronden voor de Japansche actie in de provincie Jehol worden uiteengezet en toegelicht op een begeleidende stafkaart. De offlcleele en ongeregelde Chlnee sche troepen ter verdediging van Jehol worden n de nota geschat op in totaal 478.000 man. De aanwezigheid der Chlneesche troepen betee- 1-ent een buitengewoon gevaar voor den staat Mandsjoekwo. De MandsjoerUsche regeering is derhalve gedwongen, militair op te treden tegen maarschalk Tsjang Hsue Liang. Volgens het protocol van 15 December 1932 is Japan ver plicht de MandsjoerUsche regeering bU de ver dediging van haar rechten te steunen De MandsjoerUsche en Japansche troepen zuUe& nlet ten Zuiden van den Grooten Muur In de richting van Peking en Tientsin oprukken, tenzij Het zou ons niet verbazen, wanneer dit be richt juist was. Overal waar de Sovjet gelegen heid krijgt munt te slaan uit gebeurtenissen, die naar haar revolutlonnalre gading zyn, laat zU zich de kans niet ontnemen. Opnieuw blijkt hier het ontstellend gemis aan verantwoordelijkheidsgevoel van degenen, die direct of Indirect debet zjjn aan het voorge vallene. Dinsdagmorgen Is de heer H. J. F. M. Snee vliet, voorzitter van het Nationaal Arbeiders Secretariaat en secretaris van de revolutlon nalre Socialistische Party, terzake opruiing te Amsterdam gearresteerd. HU is Dinsdagmorgen voor den Officier van Justitie mr. van Thiel geleid en zal daarna door den rechtercommissaris worden gehoor* Als raadsman treedt op mr. B. J. Stokvis. De heer Sneevliet Is Ud van Provinciale Staten van Noord-Holland. OENèVE, 21 Febr. (Reuter). Gisteren Is Oenève tusschen Nederland en de Economisch Belgisch-Luxemburgsche Unie een nieuw han dels- en scheepvaartverdrag afgesloten, hetwelk In de plaats komt van een verdrag van 1863. dat voor den tegenwoordlgen tyd te veel was verouderd. Namens Nederland werd het verdrag onder- teekend door^Jhr. Beelaerts van Blokland. BERLIJN. 21 Febr. (VB.) Gisteravond Is In het kader der verkiezingen te Rosenheim (Opper-Beleren) een redevoering gehouden door den Beierschen premier, dr. Held, die os uiteenzette, dat sedert het aan het bewind komen van Von Papen bUna met gewelddadige maatregelen gedreven wordt naar den eenheids staat. Verder oefende spr. scherpe critlek uit op het vervangen der ambtenaren in Pruisen, waar de politie tot een uitgesproken partUgroep wordt opgevoed. Wat de geruchten betreft In zake maatregelen, die genomen zouden moeten worden, wanneer de verkiezingen niet naar den wensch van de rUksregeering mochten verloo- pen. verklaarde dr. Held, dat men in Beieren voor alle mogelijkheden gewapend was. Een tweeden achtsten November 1923 (datum van den Hitlerputsch In München) zal men niet weer beleven. Wanneer men in Dultschland een nieuwen konlng en een Duce naast hem zou hebben, zou in Beleren een Hollenaollem niet aan de macht komen. V xr wanneer wU de huidige politieke constel- w\/ latte van Europa overzien, dan moe- ten wij constateeren, dat er hoogspan ning heerscht, welke maar weinig volt minder telt dan die, waarmede de wereld In het ramp jaar 1914 was geladen. Alleen omdat er geen geld is, is het uitbarsten van een oorlog voor het oogenbllk ónmogelijk, maar de geestelUke springstoffen In de verschillende landen wor den dagelijks booger en moedwillig opgespaard. Uit bat nog versche afgrijzen voor de gru welen van den wereldoorlog en den schier ein- dekxnen nasleep van zijn het economisch te ven totaal ontwrichtende gevolgen, werd de vredeswil der volkeren geboren. Onder groote pressie van de publieke opinie werd de ont wapeningsconferentie begonnen, maar de meest willige regeeringen, welke haar vertegenwoordi gers naar Oenève zonden, deden dit boofdza- keUjk noodgedwongen, omdat zU beseften, dat er op de goudversllndende weermachtamld- delen bezuinigd diende te worden, wilden zU een bankroet voorkomen. Bovendien speelde de politiek daarbij een groote rol, want ontwapening van anderen moet lelden tot versterking van eigen positie, Indien men zich tenminste zelf aan een werkelijke be- wapenlngsvennlndering weet te onttrekken. De onderlinge politieke achterdocht heeft dan ook een vruchtbaar werken van de ontwapenings conferentie tot nu toe deerlUk gesaboteerd, niet tegenstaande de van alle zUden luid verkondig de stelling, dat een mislukking der ontwape ningsconferentie regelrecht de beteekenls zou hebben van een wereldramp. Een heetgebakerd nationalistisch blad la Frankrijk als de .Echo de Paris” durft zelfs reeds te schrijven, dat men wel krankzinnig moet zijn om nog bij de tegen woordige internationale verhoudingen van ont wapening te durven spreken, en het veegt den Franschen Minister van Luchtvaart, Pierre Cot, die te Genève een buitengewoon verstandige en verzoeningsgezinde rede hield, dan ook danig de jas uit. Wanneer de Internationale verhou dingen momenteel echter zóó zijn, dat zij geen noemenswaardlge ontwapening zouden gedoo- ten, dan moet dit juist geweten worden aan net door bladen als de ..Echo de Paris” tot waanzm opgevoerde chauvinisme. Het is dan ook veel verstandiger en logischer de redeneerlng van de ■Echo de Paris” om te keeren en te betoogen, dat. Juist omdat de internationale verhoudingen zoo buitengewoon gespannen zijn, het meer dan ooit noodzakelijk Is de bewapeningen te vermin deren, opdat deze spanning niet tot een nieuwe oorlogscatastrophe zal kunnen leiden. Of •tese redeneerlng in Oenève echter zal zegevie- ten, moet helaas ernstig betwijfeld worden. TOKIO, 21 Febr. (Reuter). Hedenochtend te het Hoogerhute bijeengekomen teneinde de re geering te hooren over het eventueele uittreden uit den Volkenbond. Het schijnt, dat het geheele land hierin ach ter de regeering staat, behalve de ulterst-llnk- sche partijen. Ook de proletariërs zijn echter voorstanders van uittreden uit den Volkenbond, indien het rapport van de commissie van XIX wordt aan genomen. In sommige kringen Is men van meenlng, dat de blanke rassen de Aziaten dwingen tot den strijd, teneinde hun te verhinderen, zich aaneen te sluiten en de koloniën van de Europeesche staten bjj te staan In hun strijd voor zelfbestuur. eder kind kent de duizend-en-èën-schaduw. zijden van de economische wereldcrisis uit het hoofd, al was het alleen maar van het luisteren naar de uit den treure herhaal de opsomming, welke de volwassenen, zoodra zij elkander ontmoeten, daarvan plegen te ge ven. Maar hoe catastrophool de afmetingen »n de gevolgen van deze ongehoorde crisis ook zijn, toch heeft ook zij haar goede zijde. En nu bedoelen wij niet zoozeer het feit, dat zl) een einde heeft gemaakt aan een bedrieg- Mke hoogconjunctuur, waaraan elke reëeie baste ontbrak, zoodat z« als een kunstmatig te boog gebouwd kaartenhuis ineen moest stor- slechM T»n een vriendschappelijke besprexing. ten en alle Ulochstapler”. die met hun gok-il- lusles de bovenste verdieping hadden betrok ken onzacht neerploften op den beganen grond der werkelijkheid, maar het feit, dat de cri sis den nog altijd levenden oorlogslnsUncten een voudig de mogelijkheid ontneemt zich In bloed dronkenheid uit te leven, wy willen niet be weren, dat deze uitsluitend negatief-goede zijde van de crisis zóó overheerschend te, dat wy ons met al baar ontelbare positief slechte kan ten zouden kunnen verzoenen, maar toch ver dient zU wel eens even belicht te worden, eJ was bet alleen maar om ons een weinig te troosten en ons met meer gelatenheid te leeren schikken In een allerminst behaaglijk stem menden stand van zaken. BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR Telefoon Adminutratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS» Per kwertaal voor Alkmaar f j, Voor buiten Alkmaar f 2.85 jMet geiflustreerd Zondagsblad 1060 booger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem terugtrekken, niet gestand gedaan. De drie groote Oosteiyke provincies van China (d. 1. Man<LjoerlJe) *yn thans door Japan bezet. De linie van den Oroote Muur Is overschreden. Sjanhalkwan te bezet, nieuwe operaties hebben in Jehol plaats. Hymans besluit met het verzoek bet rapport der commissie te bestudeeren. waar na de byeenkomst werd verdaagd tot Vrydag Dan sullen de debatten aanvangen. nu eenmaal dit transport eens willen aan grijpen, om de Internationale hoogspanning nog eenige volts op te voeren. De Kleine Entente, die zich juist dezer dagen tot een sterk sa menhangend bloc aaneen heeft gesloten uit reactie op het ver-Hltlerlanlseeren van Dultech- land eenerzyds en op de steeds hechter wor dende en tegen Joego-Slavië en Frankryk ge richte vriendschap tusschen Italië en HongurUe anderzijds, voelt zich uitermate onbehaaglijk. En bet Internationaal geld behoevende ver minkte Oostenrijk zit tusschen al dese vijan dige buren in als de arme onder de trap. Het heeft zich hevig beleedted getoond over de etechen, welke Engeland en FrankrUk Inzaxe de Hlrtenberger-affalre hebben gesteld en waarby van de Oostenryksche regeering een eerewoord-garantle werd gevraagd voor het vernietigen dan wel het terugaenden van de 50.000 geweren. Zoowel Engeland als Frankryk beweren echter, dat er van ultimatieve etechen aan Oostenryk geen sprake Is geweest, doch BERLUN, 21 Febr. (V. D.) De Centrums- party Krefeld heeft den ryksminlster voor Blnneul. Zaken Goering tap.telegram gason- den naar aanleiding van de verstoorde verga dering. Hierin wordt o. a. gezegd: Een troep nat.-soc. heeft zich deels met val- scha toegangsbewyzen, deels met geweld toe gang verschaft. Kort na den aanvang van de rede van dr. Stegerwald werd een rookbom ge worpen. die dicht by Stegerwald ontplofte Hierop deden de op de galery aanwezige nat - socialteten zich door het uittrekken van nur jassen kennen als S.A.-mannen De po'ltle zag grootendeels toe. Bonder aangevallen Cen trumsteden te beschermen. Een afdeeling waaronder een man met een revolver in de hand, bestormde de tribune en sloeg Steger wald met kolfslagen tegen den grond. De politie eek werkeloos toe. Wy protesteeren tegen deze onder de oogen van de politie voorgevallen gebeurtenissen welke noch in den tyd der radenheerschappy ch m den tyd van tiet separatistische ge spuis, dat onder bescherming der Be'gteche ba- jonetten tegen ons optrad, in Krefeld syt> voorgekomen. Mynheer de rykscommissarte mag uw verordening van 17 Februari 1933 zoo verkeerd begrepen of uitgelegd wordenf e tot een internationale „affaire" van alle kanten opgeblazen Hlrtenberg- historie kenmerkt duideiyk den staat opgewondenheid, waarin verschillende lan- verkeeren. Zooals men weet, gaat het hier een geheimzinnige zending van 50.000 ge- •eren naar het Oostenryksche plaatsje Hirten- Volgens de Itallaansche regeering zou Gese zending van een Italiaanschen particulier Mkomstlg zyn en uitsluitend de bedoeling heb ben, de geweren in Oostenrijk te laten repa- teeren, om ze daarna terug te ontvangen De Kleine Entente en Frankryk beweren echter, ^kt het hier gaat om een officieel Italiaamch *8P*ntransport naar het zwaar-bevriende en “••r revisie van het Verdrag van Trtenon •®»clitende Hongarüe vla Oostenrijk. De sa- teületen van Frankryk en ook Frankrijk zelf **Schuldigen Oostenryk nu van schending der ’re<l*sverdragen. Deze beschuldiging is echter “«*UUk waar te maken, aangezien de vreoes- *#rtr*8en Oostenryk niet verbieden wapenen. ^°°tend uit een ander land, dóór te voeren, ^tteiyk zyn dergeiyke wapentransporten dan aan de orde van den dag, maar men beeft iUllllllf/M 3 I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1