ONS BLAD Tusschen Ambtenaar en Jehol De dreigende invasie in I Het Fransche eenheidsleger Belastingbetaler yEREENIGDE KATHOLIEKE PERS Het nieuws van heden s Waarde van het stembiljet DALADIER’S DILEMMA DIPLOMATIEKE STAP TE SJANGHAI STRIJD OM DE VOLGORDE JOH. LAUWERS DE BAROMETER i b .1 I RADJp-TELECRAFIE TUSSCHEN VATIC A AN EN WEEN EN Naar aanleiding dar verkiezingen Oorlogsleening in China De eerste botsingen Bloedig treffen by Tajaoyang ONLUSTEN OP CUBA Weer een mislukte aan slag op Roosevelt Nadolny doet stappen DE NIEUWE KARDINALEN De luchtvaartcommiaaie De mishandeling van Dr. Stegerwald Von Papen spreekt voor de studenten Nazi’s veratoren vergaderingen Merkwaardige oproep van Adolf Hitler Herderlijk schrijven der Duitsche Bisschoppen De nieuwe reg (eerders van Amerika DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN Van den hond of van de kat gebeten Von Papen s pree kt zijn afkeuring uit Duit ach tegenvooratel op het Franache plan genegeerd door Henderaon Eiach tot ontruiming geateld aan de Chineeache autoriteiten Geheime Raad te T okio Behandelt het Centrum met zachtheid Reeda 7 toekomatige miniatera bekend PAYC.LOP 3 ALKMAAR Buikbandea en elastieken Kousen o. „Het ia een waanidee té meenen, dat het atembiljet een beeld geeft van wat het volk wil” Z. H. Xzc. Mgr. Angelo Maria Dolci. PauseHJk Nuntius in Roemenië, die in het <m. Consistorie door Z. H. den Paus tat kardinaal aal worden benoemd. De feestelijke opening van den radio-telegrafiachen dienst tusschen Weenen en de Vaticaansche stad. De pauselijke Nuntius houdt de openingsrede ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. me p. regel; idem op pag één 55c.p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek Telefoonnummer 433 Bom in een pakket ontdekt BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR Onderzoek namens den Volkenbond I NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 127 tu m. üs M Verdere behandeling der moordzaak-Eachauier. Dorschmachinefabriek te Het Bildt afgebrand. O O ▼an Buit. Zaken wordt (United Press) de ambtenaren in over- Scbeveningzehe visschersboot gekraakt: de op varenden gered. Hitler heeft volgend manifest doen publicee- ren: MIAMI. 23 Febr. (Reuter.) De advocaten van Zangnra hebben besloten niet In hooger be roep te gaan. Auto te Ameide op een groep werkloozen inge reden; één zwaargewonds. Het vijftiende bondacongres van de R. K. Sla genpatroons te Maastricht. wegens in >er luid geroep .JJuitachland ontwaak”, nationaal-socialistisch lied gezongen WASHINGTON, 23 Febr. (Reuter.) Volgens een bericht van het blad ..Washington Post", is een tweede aanslag op president Roosevelt aan het licht gekomen door de ontdekking van een bom in een pakket, dat aan Roosevelt was geadreasee.-o. De ontdekking, dat is het pakket een bom zat. werd door postambtenaren gedaan. Nader wordt gemeld, dat de bom bestond uit een bus. gevuld met buskruit en strak om wonden met veryoest Ijzerdraad. Hoewel de bom niet gemakkelQk ontplofte, sou ze toch veel kwaad hebben kunnen doen. Indien ze verkeerd werd gehanteerd. karakter opkomen het volk, ■te school, eke Kerk. Behoede u voor agitators en partijen. die net vertrouwen van het katholieke vo k niet waar dig zijn. Haalt uw raad uit bepuoefde katho lieke couranten.” De bisschoppen verklaren ten: dot te. dat tU den politleken strijd niet in het heiligdom der kerken willen brengen, maar dn* zjj ook niet zonder een woord van vermanlrg voorbij kun nen gaan aan gebeurtenissen, <lie voor vader land en kerk van zulke diepe beteekenls zijn. Gisteravond is te Munster een vergadering gehouden van de Centrumpartij. Toen tegen half 3 de met verlof gezonden opperpresloent -■! >n. >n. rt» m- ii« K O. i— Hingslt stand op Donderdag 9 war V. Vorige stand- UB -i .-i I. .Natlonaalsocialisten f Provocaterteche elemen ten probeeren onder dekmantel der partij door verstoring of uit elkandsrjsgen vooral van Cen- trumsvergaderingen de nationaal-aocialistlsche beweging te compromltteersn. Ik verwacht, dat alle natlanaal-aodahsten zich m volledige disci pline tegen deae pogingen sullen te weer stellen. De Vijand, die 5 Maart vernietigd moet worden, la het marxisme. Daa.op moet ds geheele pro paganda. de geheele verkiezingsstrijd worden geconcentreerd Wanneer bet Centrum in dezen strijd door aanvallen op onze beweging het mar- xlsme ondersteunt, dan zal ik zelf van geval tot geval met bet Centrum afrekenen, deae aanval len afwljsen en daarmede afdoen. Bezoekt geen vergaderigen der tegenstanders, maar Borgt er voor, dat onze eigen vergaderingen worden tot geweldige demonstraties der ontwakende n^tie. GU hebt 14 jaar lang bet Duitsche ontwaken voorbereid. gij moet haar thans Mn Inde bren gen." NANKING. 22 Febr. (Reuter.) De "Woord voer der van het Chlneesche ministerie van Bulten: Zaken noemde het voorstel, om een neutrale zone langs den Groeten Muur op te richten, absurd. China sou dit voorstel verwerpen. Minister Soeng heeft verklaard, dat de Chl- neesche regeering haar goedkeuring heeft ge hecht aan een binnenkort uit te geven .Jeenins voor het heil van het land", ten bedrage van 30 mlllloen dollar, welk bedrag bestemd is voor financiering van den strijd In Jehol. GENEVE, 23 Febr. (Reuter) In de hoofdcom- mlssie der ontwapeningsconferentie beeft de Duitsche gedelegeerde Nadolny. In verband met de Fransche voorstellen tot vereenvonniging van de legers op bet Europeesche continent een ontwerp-voorstel ingediend, dat os bet volgende Inhoudt: slechts legers met een defen sief karakter zijn vereenlgbaar met een stelsel van veiligheid; wapenen van bijzonder offen sieven aard moeten worden afgeschaft; de sterk bewapende landen moeten hun strijdkrachten zuev inbegrip van die in de koloniën, vermin deren en op gelijken voet met andere staten brengen. Nadolny stelde tenslotte de hoofdcommissie voor, om voordat zij zich uitspreekt voor het principe der unificatie der iegertypen: a. zelf onverwijld de kwestie der bijzondere aanvalswapenen en de begrenzing van het toe gelaten oorlogsmateriaal te regelen; b. de commissie voor de effectieven op te dragen de bepaling Inzake de verlaging en de nivelleerlng der strijdkrachten vast te stellen volgens de principes van bet pian-Boover. Na de rede van Nadolny had een langdurig debat plaats, waarbij de Fransche minister van Bult Zaken Boncour. kritiek leverde op de Duitsehe verklaring en beweerde, dat de In gediende resolutie het opgestelde arbeidspro- gram omverwierp. De Fransche delegatie verlangt, alvorens te besluiten tot vermindering van bewapening, de aanvaarding van een eenbeldslegertype. daarbij rekening houdend met alle bestaande types van legers en effectieven. Hieronder rekent KJ ook TOKIO, 23 Febr (V.D.). Na door de Chl- neezen te zijn ontruimd. Is de stad Pelpiao door Japansche troepen beaet. Verschillende ge bouwen, wx>. twee arsenalen, hebben de Chl- neezen alvorens terug te trekken, vernield. Volgens een Reuter-telegraun uit Peiping tel den volgens verklaring van den Chlneeschen commandant de Japanners bij een treffen na bij Tajaoyang driehonderd dooden en gewonden De Chlneesche verliezen waren ongeveer even ïvmt. Vierduizend Japanners vielen heden- Weer een mislukte aanslag op Roosevelt; bons In een pakket gevonden. Merkwaardige oproep van Hitler. Verfcieziiigarede van Von Papen te Berlijn. De dreigende invasie in Jehol. Ben Inspectie namens den Volkenbond. Waarom begrijpt links niet, dat er nog een andere soort democratie bestaat, dan die In Weimar tot staatsgedschte is gemaakt? De na tionale beweging beeft de macht op zich ge nomen. Wy weten, dat de macht houden moel- HJker is dan de macht veroveren. De energie berust thans en In de toekomst bij de rechter zijde, niet alleen wat de politieke macht be treft, maar ook geestelijk. werden. van de politieke politie Ben geestelijke revolutie kan mén niet ma ken. Indien men tot nu toe geloofd beeft, dat bet stembiljet een spiegelbeeld Is van wat een volk in zijn binnenste wil of dat een stembiljet tot uiting zou kunnen brengen, wat door God en geschiedenis tot doel wordt gesteld, dan zyn wij van meening, dat bet tijd is een einde te maken aan de waanidee, alsof een volk gelijk is aan de som der partijen en alsof zijn wil en zijn doel belichaamd kan worden door een partybureaucratie. Onze strijd geldt niet de linkerzijde, omdat zij links staat, maar omdat zij bet Duitsche volk in een toestand wil hou den, waaraan het zich heeft aangepast op bet oogenbllk van zijn nederlaag en zyn ineen storting. -v GENÈVE. 23 Febr In aansluiting op de rede van Pierre Cot besloot de luchtvaartcomm-ssle ondanks bet verzet van Duitsche en Nederland- sche zijde (waar men steeds weer verklaarde dat men thans den weg der elndelooze onder - handelingen over bijkomstigheden sou Inslaan' het in het Fransche plan neergelegde voorstel voor de Internatlonaliseering van de civiele luchtvaart verder in behandeling te nemen De Franschmzta Cot betoogde, dat in één nacht verkeersvLegtuigen in militaire vliegtuigen kun nen worden veranderd. Van Duitsche zijde werd opgemerkt, dat de luchtvaartcommlssie daardoor werd omgezet In een verkeeracom missie om vragen te behan delen. die in geenerlel verband met de Ont wapeningsconferentie stonden. De civiele vlieg tuigen worden thans tot wapens verklaard ter wijl de mirtalre vliegtuigen volgens Fransche opvatting schijnbaar slechts onschuldig speel goed zijn. In sommige kringen Is men van meening dat de Fransche plannen weinig kans op ver wezenlijking hebben, omdat de met - Europeesche staten en in bet bijzonder Sovjet-Rusland en Japan de Internatlonallseering van de civiele luchtvaart beslist afwijzen. (Het was duidelijk geworden, dat bet sooals het tot nu ging, niet verder voort kon gaan. Dit heeft ook Hitler Ingezien. Nu een man als Stegerwald In Krefeld is geslaeen en gewond, nu vergaderingen van Gronowski en Wlrth In Münster ónmogelijk werden gemaakt, nu In Kaiserslautern na een Vergadering van Brüning dooden en gewonden vielen, moest snel en di rect worden tngegrepen. Hitler beeft dit gedaan. Dit eert hem, zelfs als men het hoofd schudt over zijn vondst van „provocatorische elemen ten”). TOKIO, 33 Febr. (V-D.). Van de zijde van het Japansche ministerie van Btrii. Zaken wordt medegedeeld, dat het Japansche gezantschap te Sjanghai de Chlneeache regeering. met het oog op den gespannen toestand in Jehol. heeft voorgesteld de Chlneesche troepen binnen >4 uren uit de provincie Jehol terug te trekken. Minister-president Saito en ie minister van Buit. Zaken. Oesjleda, hebben Woensdag in den Geheimen Raad een uiteenzetting gegeven der gebeurtenissen, welke de Japansche regeering hebben genoopt tot de beslissing uit den Vol kenbond te treden, voor het geval de Volken bondsvergadering de aanbevelingen van de commissie-van-19 zou aannemen Het Is duidelijk, dat de mentaliteit van belde categorieën aan hetzelfde euvel leidt. Belde zijn niet van zins een offer te brengen ten behoeve van het landsbelang, maar ieder voor zich meent, dat alleen de ander dit moet doen. Dat het verzet van de verschillende groepen in het Fianzche volk tegen eventueele bezulnigings- of belastlngverhooglngsmaatregelen dergelijke bedenkelijke afmetingen beeft kunnen aanne men. moet geweten worden aan het eindelooze geharrewar in de parlementaire Instanties, waar de partijpolitiek over een wezenlijk na tionale politiek domineert. Zoowel tn als bulten het parlement zit de regeering-Daladier leeltfk in het nauw en haar bestaan Is allerminst ver zekerd. Is het te verwonderen, dat ook in Frankrijk thans steeds meer stemmen opgaan, die om een sterken man roepen en hun mis noegen uitschreeuwen over het de nationale taak belemmerend parlementarisme? Hoe Da- ladier zich ook zal keeren of wenden, hij loopt altijd het gevaar of wel door den hond of wel door de kat te worden gebeten, want hy schijnt niet de geschikte dresseur om vrede tusschen deze twee te stichten. Mocht ook Daladler ten val worden gebracht, dan zal het denkbeeld, van een nationale concentratie weer veie aan hangers winnen, al was het alleen maar, om dat dan wel zeer duidelijk gebleken sou zijn, dat de huidige llnksche meerderheid innerlijk te aeer verdeeld is om te kunnen regeeren. WASHINGTON, 33 Mn-, (Reuter). De mo netaire commissie van bet Huis van Afgevaar digden heeft het wet sontwerp goedgekeurd, waarbij s*n de schatkist opdracht wordt ge geven voor een kwart milliard zilver aan te koopen tegen uitgifte wan certificaten, die als wettig betaalmiddel kumnen dienen. BERLIJN. 33 Febr. D.) Vlce-ka'nseUer Von Papen heeft Dinsdagavond In de aula der Friedrichs Wilhelm Universlteit voor de na tionale studenten gesproken. Von Papen zelde o. m.: Alle waarachtige revoluties zijn die van den geest tegen het mechanisme Daarom Is het bolsjewisme niet de werkelijke revolutie van de 20ste eeuw. Reeds deelden wU mede, dat president Roo sevelt de senatoren Huil, Woodln en Swanson zal benoemen reep, tot sEaatssecretaris voor BuitenL Zaken. Financiën en Marine. Naar United Press ons wzrder telefoneert, ml de portefeuille van Haralel worden toever trouwd aan mr. Samuel Roper. Minister van Oorlog wordt George D< trn en minister van Landbouw de dagbladulti (ever Henry Wallace. Het ministerie van Binnenl. Zaken zal in ban-' den komen van mr. Henry Ickes. PEIPING, 22 Febr. (Per telefoon.) In op dracht van den Volkenbond reizen de militaire attachés van den Volkenbond der buitenland- zche mogendheden hedenavond te Peiping af naar de provincie Jehol, om vast te stellen, of de circa 4 mlUioen zielen tellende bevolking een aansluiting bij Mandsjoekwo wenscht. Ongeregelde Chlneesche troepen uit Jehol zijn Mandsjoertje binnengevallen en hebben Japansche stellingen naby Tungliao aange vallen. KRekEuD. 22 Febr. (W.B.) Het ochtend blad van de ,J*lederrheinlache Volkszeltung" te Krefeld is hedenmorgen door de politie in be slag genomen. ochtend Nanking aan. doch werden door een geweldig mltrailleurvuur teruggeslagen. Uit TSjangtsjoen, de hoofdstad van Mand sjoekwo. wordt gemeld dat Lioe Kyuei Tang, de bevelhebber van de vierde divisie Chlneesche vrijwilligers in Jehol. zijn diensten aan de re geering van Mandsjoekwo heeft aangeboden en dat hy met zijn 15.000 soldaten begonnen is de troepen van Tsjang Hsu Laang te bestrijden. De Indische begroeting In de Tweede Kamer. Voertgeset begrootlngadebei tn den SenaaL Eervol ontslag verleend aan prof. dr. R. Ligten- berg O.FJH. Gronewski, begeleid door den spreker, dr. Wlrth. verscheen, weerklonk door het applaus heen terwijl een werd. Het tumult ontaardde In bijna alle hoeken van de zaal In vechtpartijen. Benige gewonden moes ten per auto naar het ziekenhuis gebracht worden. De politie bepaalde zich er eerst toe eenlge raddraaiers te verwijderen. Toen het geraas echter aanhield en men er thans zelfs toe overging meubilair te gebruiken als wa pens, werd de galerij ontruimd. Eerst na an derhalf uur vertraging kon toen de vergade ring beginnen. BERLIJN, 23 Febr. (WB.)In den afge- loopen nacht hebben op verscheidene plaatsen In de stad ernstige botsingen plaatsgehad tus schen politieke tegenstanders. Voor een communistisch lokaal te Spandau ontstond om 1 uur vannacht een schiet partij. waarbij een 30-jarig naUonaal-soclallst door een schot in den rug gedood werd. Een uur later ontstond wederom een vecht partij te Spandau, waarbij een persoon gedood en twee zwaar gewond De moord-commiss» stelt een onderzoek in. WASHINGTON, 33 Febr. (Reuter.) Na lang durige besprekingen tusschen de vertegenwoor digers van het Huis van Afgevaardigden en den Senaat, heeft het Congres besloten, aan president Roosevelt zoogenaamd dlctatotiale volmachten te verleenen voor het vaststellen der begrooting en bet reorganlseeren van bet bondsbestuur. j-we regeering-Daladier In Frankrijk ziet I Izich voor een uiterst pijnlijk dilemma gesteld. De staatsfinanciën moeten ge regeld worden in een begrooting, die sluit en die den Franschen franc op peil houdt. Het In eens en definitief dekken van het dagelijks groeiend deficit, zooals minister Chéron van 't kabinet Boncour dat wilde, was practisch ónmo gelijk gebleken, omdat het parlement rich te gen zijn plannen verzette. Ofschoon de flnan- tieele Kamercommissie de voorstellen van Ché- roo danig had gehavend, zoodat deze niet meer aan hun oorspronkelijke bedoeling be antwoordden, nam de onwillige Kamer zelve er toch geen genoegen mee, omdat Chéron en zijn mederegeerders Intransigent bleven op het punt der indirecte belastingverbooglng. Chéron, aanvankelijk geprezen als een fl- pantieel genie, werd het vertrouwen op gezegd en heel het Kabinet, dat zich met hem solidair had verklaard, trad af. De oplossing van het probleem der Fransche begrooting was daarmee niet alleen geen stap verder ge komen, maar meerdere stappen achteruit ge-, raakt. De regeering-Daladier, die zich thans uitslooft een saneeringsmethode te volgen, wel ke niet door een onverzettelijken tegenstand van de parlementaire instanties onmogelijk wordt gemaakt, beeft al lang de illusie opgege ven. het gapend milllarden-tekort inééns te dekken. HU heeft verkondigd, dat dat ook niet noo- dig was. Men kon het passief gevoegelijk in enkele jaren inplaats van in één jaar inha len. en zelfs als dat niet mocht gelukken, sou men gerust een deel van de onafwentel- bare zorgen op bet nageslacht kunnen laten drukken. Een dergelijke opvatting mag men misschien eenlgszins lichtzinnig noemen, het was de ♦enige, welke de regeering in staat stelde de kezulnigingsbedragen en de belast ingverhoogln- r gen zóó te verminderen, dat de Kamer zich er niet tegen verzette. Dank zij deze tactiek kon bet kabinet-Daladler dan ook bet begrootlngz- twaalfde voor de maand Maart in de Kamer zy het ook met veel moeite, er door halen. Veel beeft het echter daarmee niet gewon nen. want de Senaat is het met de Kamer heeletnaai niet eens. zoodat het nog heel’wat voeten in de aarde zal hebben voor dit begroo- tlngstwaalfde door belde Instanties is aan vaard. indien bet tenminste ooit zoover komt. Dut er geld moet gevonden worden om het be- grootlngstekort te verminderen, daarover zijn allen in Frankrijk bet eens. maar wie dat geld moet opbrengen, vormt een kwestie, welke oor zaak is van schier onoverbrugbare meenlngs- verschïllen, voortkomend uit party-politieke overwegingen. LONDEN. 33 Febr. Reuter verneemt aan gaande de voorstellen tot het verbieden van wapenexport naar het Verre Oosten, dat onder de Britsche wapenexportrege'ing van 1931 voor uitvoer uit Groot-Brittannlë steeds toestem ming van de regeering noodig is Wanneer een meer drastische controle gewenscht is. dan wordt samenwerking met de V. 8. noodzake- iyk. Men is van meening. dat zoolang de Volken bond Japan niet als aanvaller heeft aange wezen, een eventueel wapenuitvoerverbod voor beide landen moet gelden. Waar Japan echter zelf ook wapens fabriceert en China niet, is dit zeer onpracUsch. Wil het verbod van be- teekems zijn, dan dient het over de geheele wereld te geiden. Dit kan alleen tot stand wor den gebracht door den Volkenbond met mede werking der V. 8. Te Nanking wordt officieel verklaard, dat eer wapenuitvoerverbod alleen voor Japan dient te telden, daar China uit zelfverdediging han delt Zouden beide landen in dit opzicht ge- lljkeiyk worden behandeld, dan la dit niet alleen onrechtvaardig, maar steunt men ook practisch Japan, dat reeds tot de tanden be wapend is. Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS» Per kwartaal voor Alkmaar f 2.— Voor buiten Alkmaar f 2.85 /Met geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de //.V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem HAVANNA (Cuba). 23 Febr. (Reuter) Op standelingen hebben de kazernes van Santa Clara aangevallen en ontvluchten met een groote hoeveelheid wapenen en munitie, terwyi twee soldaten zijn gesneuveld in een treffen tusschen de opstandelingen en geregelde troe pen te San Antonio. •w-'w e Kamer met haar llnksehe meerderheid I 1 zweert by belas tingverhooging. de Senaat daarentegen voelt het meert Voor salarisverlaging. Beiastingverhooging komt natuurlijk bet zwaarst te drukken op de be zittende klassen. Indien zij maar hoog genoeg opgevoerd wordt, kunnen de ambtenaren -sala rissen bulten schot blyven. Salarisverlaging daarentegen moet de ambtenaren-kiezers in het harnas jagen tegen de partyen. welke zich daarmee accoord verklaren. De controverse tus schen Kamer en Senaat heeft tot gevolg gehad, dat het Fransche publiek in actie is gekomen. Zoowel de belastingbetalers als de ambtenaren Voelen zich bedreigd. De belastingbetalers en vooral de winkeliers hebben tegen eventueel» beiastingverhooging gedemonstreerd. Uit pro test ztjn tal van zaken korten tijd in geheel Frankryk gesloten gebleven. Een voor de de- - tnonstranten natuurlijk kostbare wijze van pro- dat moeten zy tenslotte self half-politieke half-militaire organisaties, die reserves opkweeken en de onmiddellyke recru- teering der jonge menschen voor den eersten dag van een mogelijk conflict voorbereiden. De Italiaansche vertegenwoordiger stelde ver volgens eveneens eenlge wijzigingen in de Fran sche resolutie voor. De voorzitter Henderson stelde daarop voor de besprekingen tot de volgende zitting uit te stellen teneinde in dien tyd de Italiaansche wijzigingen in het Fransche plan te kunnen opnemen. Nadolny protesteerde er tegen, dat met de door Dultschland voorgestelde wijzigingen geen rekening werd gehouden en vroeg In verband daarmede om het woord. De voorzitter Henderson sloot echter de zit ting. Nadolny is voornemens tegen dit optreden van Henderson stappen te doen. n een herderiyk schrijven, dat ook van ds kansels der kerken moet worden voorge lezen, wyzen de Duitsche blsscbopwn op de beteekenls der komende verkiezingxtn niet alleen onder politiek opzicht, maar ook we> gens haar Invloed op de bescherming en be vordering van den godsdienst en der zedelij ke goederen van geheel het volk en haar Invloed op de positie der Kerk in het openbare leven. De geloovlgen moeten van hun kiesrecht zoo gebruik maken als overeenkomt met de verantwoording van den trouwen staatsburger en trouwen katholiek. Het episcopaat herhaalt zijn mailing: .JCiest afgevaardigden, wier houding getuigenis aflegt van het ▼oor vrede en sociale welvaart van ▼oor de bescherming der Whlkaslbta der ehristeiyke religie en der Katifo BERLIJN. 22 Febr. (VX>.) De gebeurtenis *n te Crefeld, waar in een verkiezingsverga dering van het Centrum de orde werd verstoom oud-Ryksmmister Stegerwald werd aange- tsllen en mishandeld, hebben geleid tot een tespreklng in het Pruisische Ministerie vso Binnenlandse he Zaken Men verwacht dat Ryks- ■nnister Goering als Rykscommimaris een on derzoek zal gelasten. De RU^scommissaris voor Pulsen, vice-kanselier Von Papen, beeft laten *tklaren dat hy de gebeurtenissen ten scherpste •fteurt. testeeren, maar Weten. Ernstiger is, dat Mtidsdienst van hun kant tegen het dreigend gevaar van salariskorting hebben betoogd door de openbare diensten door een korte staking te desorganlseeren. want hieruit biykt, dat zy eventueel niet zullen terugschrikken voor een •éemeene steking in alle openbare bedryven. FT. ’•o iMIIIIIII/fl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1