ONS BLAD Het Volkenbondsvonnis geveld Het offensief tegen Jehol I Het nieuws van heden Oproep tot alle geloovigen VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS MISKEND"JAPAN NEEMT AFSCHEID Blank” Siam JAPANS OPMARSCH IN VOLLEN GANG DE BAROMETER NATIE” JOH- LAUWERS „DAG DER ONTWAKENDE MAANDAG 27 FEBRUARI 1933 ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 130 KONINKLIJKE BELANGSTELLING Polen» bultenlandsche politiek Stemmen uit den Senaat Stud entenstaking Dank wrd Chineesche geestdrift Over internationalen handel Corsicaansch bandiet De wapenzendingen veroordeeld Een broer van André Spada Geruchten Een nazi-f est yn op 4 Maart Adatci blijft Karl Liebknecht-hui» Onderaardsche gangen ontdekt Brolath gevonnist Kameelen als munitiedragers Dr. Yen De strijd tusschen Peru en Columbia Merkwaardige rede van Chamberlain Burgemeester Cermak stervende De regeeringscrisis in Noorwegen Twee Columbiaansche kanonneer- booten in den grond geboord Hij wil een non-agressiepact sluiten Tsjang Hsu Liang concentreert zyn troepen voor een be slissend en slag Wereldlijke scholen in Duitschland Opheffing een gevaar voor geloovige kinderen MATSOEOKA KOMT NAAR NEDERLAND DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF BLADZIJDEN In den Dierentuin te Gravenhage werd Vrijdag een kunst avond gehouden ten bate van het Nationaal Crisiscomité. Deze avond werd bijgewoond door H. M. de Koningin, de Kon. Moeder en de Prinses PAYGLOP 3 ALKMAAR en Tooverlantaarns Chineesche geestdrift te Peking ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c., ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag één 55c p- regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 aan Siam! Tot kerkelijke herdenking van de instelling van het H. Sacrament P1 NOORD-HOLLANDSCB DAGBLAD Matinee*» Kruis- Roode (United Press). V be- Projectie- 4 4? Hoogste stand «p Maandag 9 var vjb.: 754 Vorig® stand 75* PEKING. 25 Febr. (Reuter). De Chineesche gezant te Tokio zou teruggeroepen zijn. Officieel Is dit bericht nergens bevestigd Volgens VX>. ^ordt tn kringen van het Ja- pansche ministerie van Buit. Zaken verklaard, dat geen formeele verklaring betreffende een uittreden van Japan uit den Volkenbond zal plaats hebben. De Japansche regeering zal een afwachtende houding tegenover den Volken bond aannemen. GENèVE, 25 Febr. (Reuter.) Voor zijn ver trek naar Parijs, verklaarde de leider der Japansche delegatie, Matsoeoka, in een in terview met een correspondent van Reuter, dat hij de terugreis naar Japan sou onder nemen via Nederland, waar hij zou trachten het terrein te effenen voor het sluiten van een non-agressiepact tusschen Nederland en Japan. Men vermoedt, dat Matsoeoka daarbij zin speelde op Nederlandsch-Indi* log tusschen de Vereenigde Staten van Amerika en Japan, zelfs niet in de verre toekomst. Men moet hieraan niet denken, verklaarde hij. Vrijdag IJ. publiceerden wjj een bericht, vol gens hetwelk de Rjjkscommlssarissen In Prul- sen hadden besloten, de zoogenaamde were'd- Hjke scholen, waarin kinderen worden opge voed, wier ouders tot .geen godsdienst" be- hooren, buiten werking te stellen. De vroegere Rtjkskanseller dr. Wirth (Centrum), heeft er nu, zooals wij terloops reeds meldden, in een rede op gewezen, dat deze maatregel een twee snijdend zwaard Is. Schoolbezoek is verplicht en door het besluit der commissarissen worden nu de kinderen der dissidenten, vooral communis ten, op de confessioneels scholen losgelaten, wat uiterst bedenkelijke gevolgen kan en moet hebben. i mo wn... leidden. De politie zal nog een tijdlang noodlg hebben, om al die „catacomben" te onderzoe ken. O, verkiezingstijd 1 T' r pwer- igers ivond. en in sft te 1 wel i van ms- men leren. I met Het Under en. 3zie ir is er- f - Car bo- n af- swone ;-dag vas- is van boets, dat ittlng Isfeest i zich vie ste ni et tn i met vas- >mend plaats keurig laderd vaa- aan- e klaas rpsche (kenls. louwd sa, die t. En ebben, r niet h een rt een s aan s niet n dus k dan n aan i jaar Ge- ulken. den Inte- Ls een waren meer bun nmer- moed oder- r het sarom TOKIO, 25 Febr. (Reuter). Het departement van Marine deelt mede, dat voorzorgsmaatrege len zullen worden genomen, om de Japanners in China te beschermen. Men vreest nJ., dat de krijgsoperaties in Jehol in China antl-Japan- sche gewelddaden zal uitlokken. De te Sjanghai verblijvende Japanners zeg gen dat, tenzij de Chineesche troepen gehoor geven aan den elsch om zich uit Jehol terug te trekken, waarschijnlijk spoorwegkruislngen en andere punten te Peking gebombardeerd zullen worden. In Japan zelf heeft de politie opdracht ont vangen speciale beschermingsmaatregelen te ne men voor de vreemdelingen, aangezien men vreest, dat rea< tionnatre groepen tengevolge van het besluit van den Volkenbond de vreemde lingen in Japan zullen aanvallen. TOKIO. 25 Febr. (Reuter). Een commissie van den Landdag heeft zijn diepe erkentelijkheid uitgedrukt ten aanzien van Siam, dat zich bij de stemming over het anti-Japansche rapport te Genève van stemmen onthield. De Rijnvaart-staking opgeheven. Een commissie tngesteld om middelen te be ramen ter versterking van den goeden geest in het leger. Hrt conflict bU Ankezsmith’s Katoenfabrieken te Deventer voorkomen. O O OSLO, 25 Febr (VD De Komlng heeft he denmorgen Hundseld ontvangen, die hem mede- deellng deed van het aftreden van het kabinet. In den namiddag heeft de Koning Mowlnkel. den leider der Venstre-partlj. ontvangen die hoogstwaarschijnlijk een zuivere Venstre-regee- ring zal vormen. Op den dag voor de Duitsche verkiezingen. Zaterdag 4 Maart dus zoo meldt W. B. dato 25 Febr. zullen de nazi's In heel het RijK. maar vooral in Berlijn, groote fakkeloptochten houden. Op de bergen zullen vrjjheidsvurtn worden ontstoken. Het middelpunt van al die feestelijkheden zal vormen de radio-uitzending van een rede van Hitler om 20 uur. De straten der steden zullen rijk worden be- vlagd en met schitterende transparanten wor den opgeluisterd. Op alle pleinen, aan alle hoe ken zullen nationaal-socialisten het woord voe ren. De demonstraties krijgen overal een „reus- achtlgen omvang’’. LIMA, 25 Febr. (V.D.) Het Peruaansche .Ministerie van Oorlog deelt mede, dat volgens berichten uit Columbia twee Columbiaansche kanonneerbooten bij het bombardement door Peruaansche vliegtuigen op 14 Februari J.l. tn den grond zouden zijn geboord. Een andere Columbiaansche kanonneerboot is gisteren eveneens door Peruaansche vliegtuigen gebom bardeerd. Deze vliegtuigen werden naderhand door een ColumbUansch luchteskader op de vlucht gejaagd. TSJENGTEFOE 25 Febr. (Eigen bericht). De bijzondere correspondent der United Press, die in de hoofdstad van Jehol Tsjengtefoe, is aan gekomen, meldt dat de bevolking der hoofdslap wel op alles is voorbereid, doch de gebeurte nissen met kalmte opneemt en op een overwin ning der Chineesche troepen hoopt. Op zijn reis haalde de correspondent karavanen in met duizenden kameelen, die munitie naar het front ‘bied VOor de waarheid moeten hebben. WEIMAR, 25 Febr. (V. D.) Nadat den laat- sten tijd tn Thüringen geen communistische candidaten voor het ambt van burgemeester door de regeering zijn erkend, heeft de regee ring thans een verordening uitgevaardigd, vol gens welke communisten niet langer als voor zitters of plaatsvervangende voorzitters der ge meenteraden worden toegelaten. Aanstaande oproep van Z. H. den Paus. In een te Amsterdam gebonden vergadering van den Partijraad besprak Prof. Aalberae den politieken toestand. Ntenwe benrinigingen btf het Indische leger. Monoment te Den Haag onthuld op hrt graf van den agent Baas MIAMI (Florida) 27 Febr. (Reuter) De burgemeester van Chicago, Cermak. die bjj den aanslag op Roosevelt pwaar werd verwond, zweeft thans tusschen leven en dood. Zijn toestand is verergerd door een bloeduit storting in de longen. WARSCHAU. 27 Febr. (V. D.) Gisteren heeft de Senaat zich bezig gehouden met het debat over de bultenlandsche politiek van Polen. BU sommige sprekers kwam de vrees tot uiting, dat de vriendschap van Frankrijk langzamer hand begon te verdwijnen, doch anderzijds bleek, een groot vertrouwen te bestaan in de geslotenheid van het Poolsche front tegen het groeiende streven in Duitschland tot herziening der verdragen. De boeren-senator Kuelerski verklaarde, dat naar zijn meenlng Duitschland slechts een pro duct van voortdurende veroveringen was, aan gezien de Slavische volken, die niet slechts tot aan den RUn, doch zelfs nog verder Westelijk gevestigd waren geweest, door de Duitachers met geweld .waren verdreven. Het was een on vergeeflijke fout van het Verdrag van Versail les, dat Oostenrijk en Dantzig niet tegelijker tijd aan Polen waren afgestaan. De Christeljjk-democratlsche senator Thoel- 11e besprak de koloniale kwestie en diende de volgende motie in: .De Senaat constateert de noodzakelijkheid van koloniaal bezit voor Po len en doet een beroep op de regeering om op het oogenbllk, dat de kwestie van de verdéellng der koloniale mandaten op het internationale forum actueel wordt, de Poolsche eischen in zake een koloniaal mandaat te verdeelen" BERLIJN. 25 Febr. (V.D.). De soc. dem. Bro lath is tot 1 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De rechtbank is tot de overtuiging gekomen, dat Brolath op drie punten van zijn verhoor meineed heeft gepleegd. Ongetwijfeld beeft bij hem de bedoeling voorgezeten, zijn betrekkingen tot de Sklareks en de directeuren van de Stadsbank onbelangrijk te doen schijnen. Een man als Brolath, die zoo intelligent is. had meer eer- ROME, 25 Febr. (Reuter). Z. H. de Paus zal tot alle geloovigen der wereld een oproep rich ten, om op 7 April, den eersten Vrijdag van het Heilig Jaar, tijdens het Heilig Uur, over eenkomend met het oogenbllk, waarop Christus het Sacrament der H. Eucharistie instelde, zich allen ter kerke te begeven. De H. Vader zelf zal zich naar de Sint Pie ter begeven, om deel te* nemen aan de solem- neele plechtigheid, welke gehouden zal worden in tegenwoordigheid van de Kardinalen, de vertegenwoordigers van alle orden en religieuze Instellingen en het corps diplomatique. ROME, 25 Febr. (Reuter). De Congregatie der Riten, onder voorzitterschap van den H. Vader, verleende haar goedkeuring aan, de zaligverklaring van de Eerbiedwaardige Catha rina Laboure en Joseph Maria Plgnatelll De zaligverklaringen zullen in Mei plaats vinden PEKING. 25 Febr. (Reuter). Het nationale gevoel onder de Chineezen is door het verzet tegen de Japanners versterkt. Onder de geheele bevolking hcerscht geestdrift Iedereen wil bij dragen tot de oorlogstondsen. In een telegram van het front in Jehol ver klaart generaal Hosjukuo, dat twee Chineesche brigades vechten tegen 20.000 Japanners, die op hen den bergpas in het gebied van Lingnam willen veroveren. De Chineesche bladen te Sjanghai uiten hun voldoening over de aanneming van het rapport van de commissie-van-19. Met nadruk ver klaren zij fchter, dat thans voor den Volkenbond het uur is gekomen om handelend op te treden. LONDEN, 27 Febr. Op de Britsche Industrieels Jaarmarkt te Birmingham, heeft de Minister van Financiën, Chamberlain, het woord ge voerd. Zinspelend op de internationale moeilijkheden, verklaarde hij, dat geen land zich nog langer afzijdig kan houden in internationale zaken. Na te hebben herinnerd aan de redenen, waar om Engeland tót zijn huidige tarievenpolitiek overging, zelde hij. dat Engeland niet voorne mens is, zichzelf de rest der wereld af te schel den. Engeland hoopt zelfs in de toekomst op een nog ultgebrelder schaal Internationalen handel te drijven dan in het verleden De Japansche opmarsch tegen Jehol la vollen gang. Tsjang Hsu Liang bereidt rich voor op een besHsoenden slag. Het W. B. zendt uitgebreide telegrammen over catacomben en onderaardsche gangen, die ontdekt zijn midden in het hartje van Berlijn op den Billow plats onder het communistische Kart Liebknech thuis. De nieuwe leider der politieke politie. „Ober- regierungsrat" Diele, heeft deze catacomben plotseling ontdekt. Karrenvrachten materiaal van hoogverraderlijken Inhoud zijn reeds weg gevoerd. In al de jaren vóór bet bewind-Hitler werd bet Llebknechthuis berhaaldelijk bezet, maar de tómmalig» politie vond hooit iets. W. B noemt de ontdekking dar catacomben „sensa tioneel”. Het blijkt, dat de communisten onder den grand van Berlijn een „onwettig bestaan” DEN HAAG. 25 Febr. Wij hebben den presi dent van het Permanente Hof van Internatio nale Justitie den heer Adatci. de vraag gesteld welk effect een eventueel uittreden van Japan uit den Volkenbond zou hebben op zijn positie als president van het Permanente Hof. De heer Adatci antwoordde als volgt: „Wanneer Japan den Volkenbond verlaat, heeft dat geen effect, van welken aard ook, op geen enkel terrein van de functies van den pre sident van het Permanente Hof van Internatio nale Justitie”. Verder baalde Adatci eenlge overeenkomstige voorbeelden aan. o.a. het feit dat er drie maal Amerikanen tot leden van het Hot zijn benoemd, ofschoon de VS. geen lid is van den Volkenbond. Da Japansche vertegenwoordiger komt naar Nederland. PARIJS. 25 Febr. (Reuter) Sebastlaan Spada, broeder van den beluchten Corsicaan- schen bandiet. André Spada, is door de recht bank te Bastia op Corsica, tot vijf jaar gevan genisstraf veroordeeld, terwijl hem tevens voor 10 jaar het recht werd ontzegd in Frankrijk te wonen. Sebastlaan Spada stond terecht wegens moord op een chauffeur en wegens medeplich tigheid aan een overval op een postauto in 1930 door zijn broeder gepleegd, waarbij twee gen darmes werden gedood. Op geheel Corsica heerschte tijdens de handeling dezer rechtzaak groote daar men vreesde dat André een poging zou doen zjjn broeder op den weg van de gevange nis naar het gerechtshof te bevrijden. GENèVE. 25 Febr (Reuter). De commissle- van-2I. welke de ontwikkeling van het conflict tusschen China en Japan moet volgen, heeft zich hedenmorgen geconstitueerd. De V S. en Rusland zjjn uitgenoodlgd, om aan de werkzaamheden deel te nemeir. Op Engelsch voorstel hield de commissie zich bezig met de kwestie der wapenzendingen naar het Verre Oosten. Zij noodigde de betrokken staten uit de kwestie te bestudeeten. In de volgende zitting wordt waarschijnlijk een kleine commissie gevormd, waaraan de bij den wapenhandel geïnteresseerde mogendheden zuilen deelnemen en welke zich met de kwestie zal bezighouden. Uit Londen wordt geseind, dat de kwestie der wapenzendingen Maandag in het Lagerhuis wordt behandeld. De correspondent van de „New-York Times" te Washington verklaart, dat niemand in Was- BUREAUX. HOF 6, ALKMAAR T«Woon AdministrMia 433, Redact» 633 ABONNEMENTSPRIJS, Per kwartaal voor Alkmaar f 2. Voor buiten Alkmaar f 2.85 Met geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N V. Drukkerij De Spaarnestad - Haarlem brachten, alsmede lange rijen auto’s. Uit Tokio wordt officieel gemeld, dat de op perbevelhebber van het Japansche invasie-leger, Muto. de Chineesche regeering heeft medege deeld, dat de operaties zijner troepen zich tot het gebied van Mandsjoekwo (w. o. Jehol) zul len beperken, voor het geval geen Chineesche tegenmaatregelen worden genomen. Gebeurt lit wel, dan is de verantwoordelijkheid voor China. TOKIO, 25 Fkbr. (Reuter). De groote op- marsch la het Oosten van Jehol heeft een aan vang gemaakt. De Japanners en Mandsjoewo- troepen rukken op vanuit Pelpao en de Noor delijker gelegen steden Kailoe en Suitung. De uit Kailoe afgemarcheerde Mandsjoekwo-afdeeliil- gen trekken dwars door de vlakten van den Mongoolschen woestijn. Volgens een bericht uit Sjanghai, zouden de Japdhsche troepen reeds gisterenmiddag Sui tung, ten Zuiden van Kailoe, hebben veroverd. In een telegram uit Peking wordt ontkend, dat de Japanners Tsjaoyang reeds hebben ingeno men. Aanzienlijke Japansche versterkingen en 5000 man Mandsjoekwotroepen zijn inderhaast uit de havenstand Sjanhaikwan vertrokken ter versterking van de troepen, die een aanval on dernemen op Lingman, op 50 mijl ten Zuiden van Lingyuan, welke stad thans dagelijks van uit de lucht gebombardeerd wordt. Op de Chineesche posten op de heuvels van Jehol is de koude zoo hevig, dat het water in de mitrailleurs bevroren is. Tsjang Hsu Liang, de commandant van de geregelcie Chineesche strijdkrachten, zou zijn troepen bij Linguan concentreeren, om een besltssenden slag te leveren. Te Nanking wordt officieel toegegeven, dat een zeer belangrijk kruispunt van spoorwegen in handen der Japansche vijanden is gevallen hington denkt aan de mogelijkheid van een oor- Mlnister Soong is te Nanking teruggekeerd uit Nansjang in de provincie Kiangsi. waar nU een opwinding, conferentie had met Tsjang-Kai-Sjek. die in genoemde provincie een campagne tegen de communisten leidt. Volgens een telegram uit Tsjin-tsjan hebben de Mandsjoekwo-autoriteiten reeds een comité benoemd, om Jehol na voltooiing der militaire operaties te besturen". a 1 is de Volkenbond er zich van bewust, dat hij op het oogenbllk in het Verre 4- A. oosten geen direct ingrijpenden invloed op den loop der gebeurtenissen kan uitoefenen, is hij toch niet van plan het bij het thans uit gesproken oordeel te laten. Vandaar dat hij de commissie van negentien zal vervangen door een raadgevende commissie waarin ook Ne derland en Canada zitting zuilen hebben en waartoe Sovjet-Rusland en de Vereenigde Sta ten van Amerika zullen worden uitgenóodigd. Deze nieuwe commissie zal de ontwikkeling van den toestand in het Verre Oosten blijven volgen en in verband daarmee eventueel adviezen voor een gemeenschappelijke actie of bemidde ling uitbrengen. Bovendien blijft de buitenge wone Volkenbondsvergadering voorloopig ge handhaafd. Op het voorste1 van den Chinee- schen gedelegeerde, die het Ijzer wilde smeden, terwijl het nog heet is. nJ. dat de Volkenbond nu tot sanctie-maatregelen tegen Japan moest overgaan, ging de algemeene vergadering ech ter niet in. daar zij geen overijlde besluiten wenschte te nemen. Wel actueel echter is op het oogenbllk de kwestie van een internationale overeenkomst, waarbij de mogendheden zich zullen,verplichten geen wapen- en munitie-le- veranties aan het in overtreding zijnde Japan te doen. Itbe actueel deae aangelegenheid is, bljjkt uit de houding van het koninkrijk Siam bij de stemming over het rapport van de com missie van negentien aangenomen. Bij deze «temming immers stemde Siamblanco. De vertegenwoordiger van het land van den Witten Olifant zal dat waarschijnlijk niet alleen ge daan hebben uit voorliefde voor de blankheid van bet nationaal vereerde dier, maar meer Volkenbond te Genève heeft eindelijk’n I Igrooten dag beleefd. Een dag van wereld- beteekenls. Eenstemmig heeft de bijzonde re Volkenbondsvergadering onder voorzitter schap van den dertigen, spler-witten Paul Hy mans. mln. van Bultenlandsche Zaken v. Bel gië, het door de commissie van negentien aan vaarde vonnis over Japan geveld. De Chinee sche gedelegeerde dr. Yen betuigde zjjn groo te ingenomenheid met dit vonnis, terwijl de japanner Matsoeoka, over zooveel Europeesiit „miskenning” diep teleurgesteld, namens de Japansche regeering afscheid nam van het hooge internationale instituut. De Volkenbond, die ronduit beleden heeft practisch niet tn staat te zijn geweest een verzoening tusschen China en Japan te bewerken, omdat Japan zich niet aan de resoluties en directieven van den bond heeft willen houden, heeft eenvoudig zijn plicht gedaan. H}j -heeft niet willen tran- sigeeren met de rechtsbeginselen, waarop hij gegrondvest is, ook al besefte hU volkomen, welke noodlottige gevolgen dit vasthouden aan zijn principes zal kunnen hebben. Het reent van den zwakste beeft hij verdedigd tegen het onrecht van den sterkste, een moreele daad, waarvoor hij hulde verdient. Indien de Volkenbond niet den moed zou hebben gehad voor deze daad, dan zou hij zjjr. tengevolge van het ChineeschJapansche ge schil reeds bedenkelijk gehavend prestige ga- beei en al hebben verspeeld. Thans echter heeft hU zijn moreel prestige en zjjn reputatie vart- rechts-instituut gered, terwijl op Japan het odium is geladen van onrechtmatige geweld pleging. Hoe onaangenaam dit odium Voor Ja pan is, blijkt uit Matsoeoka’s verklaring, dut de Japansche regeering alles in het werk zal stellen voor de handhaving en versterking van goede betrekkingen met andere mogendheden en zal voortgaan met bij te dragen tot de men- ■ebelljke Welvaart en haar politiek van ern stige samenwerking veer het werk van den vrede zal doorsetten. Wat'wij van een derge- HJke verklaring uit dien mond hebben te ver wachten. bewijzen bet offensief in Jehol en de moorddadige concurrentie der Japansche in dustrie op de wereldmarkt. Maar niettemin blijft bet toch van beteekenls, dat de Japan- sche gedelegeerde deze verklaring in dezen vorm beeft moeten afleggen. WARSCHAU, 25 Febr. (V. D.) Aan de unl- verslteit en andére instellingen voor hooger onderwijs te Lemberg is een studentenstaking uitgebroken als protest tegen de nieuwe wet op het hooger onderwijs. Nationaal-democratische studenten hebben de Hooge School bezet en een pop, voorstel lende den minister van Onderwijs, met rouw floers bedekt, uit een raam gehAngen. De toe gang tot de school werd gebarlcadeerd en het gebouw wordt door de politie belegerd. De na- tionaal-democraten doen pogingen, de staking tot alle Poolsche studenten uit te breiden. speciaal uit voorliefde voor de blankheid van het goud. Zooals men weet, heerscht er in de En- gelsche wapenindustrie een koortsachtige be drijvigheid ten gevolge van belangrijke orders uit.... Stam. Deze verdacht-groote orders van het kortgeleden constitutioneel geworden ko ninkrijk in Achter-Indië gingen vergezeld van de ongevraagde geruststelling, dat Siam een „vreedzaam" land is en ook blijven wil. Juist deze geruststelling wekt groote ongerustheid, want men mag daaruit afleiden, dat Siam de bestelde granaten, mitrailleuses en stukken ge schut niet voor zichzelf wenscht te gebruiken. Trouwens er is op het oogenbllk geen enkele zichtbaren reden, waarom Siam plotseling zoo’n geweldige behoefte aan oorlogstuig blijkt te heb ben. De uitzonderlijke positie, welke Siam door blanco te stemmen Inzake het voor Japan hoogst onaangename rapport der commissie van negen tien heeft ingenomen, wekt dan ook zeer sterk den indruk, dat Siam zich angstvallig buiten het geschil tusschen Japan en China wenscht te houden om beide mogendheden als wapen tuig koopende klanten te kunnen bedienen. En het is dan ook allerminst onwaarschijnlijk, dat het zich in onnoozele blankheid ..neutraal'’ hou dende Siam het in Engeland bestelde oorlogs materiaal straks met een zoet winstje aan de meest biedende der vechtende partijen in i^t Verre Oosten van de hand zal doen. Indien deze veronderstelling even juist als aannemelijk is. bewijst zjj weer, dat een verbod van wapen- leveranties aan Japan alleen niet voldoende is, maar dat ook van de wapenbestellende mogend heden vóór de levering de garantie zal moeten worden geëlscht, deze bedenkelijkste aller koop waar aan internationaal gedésavoueerde rechts- overtreders als Japan niet weder te vërkoopen. - r - 11 ^x-, V’: 4 4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1