luit Alk 1 •NZE OMROEPER 'KOMT IN 75.000 GEZINNEN f45.-enf55 NOGMAALS CADEAU! 2 OMROEPERS kleine advertenties T maar MAAT J. B. KOSTER Langestr. 28, Alkmaar „Als... KLEEDING NAAR I EEN POND METWORST CADEAU! WITTE STAD- EX UNIE- Taangeboden betrekkingen] r- 33951, Bur. v. d. Bl. Kalf p Waarvan moei1 de schoorsteen rooken Metworst 3»ct. - Bloedworst 15 ct. - Leverworst 20 ct. spek 25 ct. - Half pond Pekelvleesch 25 ct. DONDERDAG 2 MAART BURGERLIJKE STAND VOOR DEN POLITIERECHTER BERGEN VENHUIZEN E«n driftig botrtje PROFITEERT VAN DEZE AANBIEDING! 20 PURMEREND i VET EN SPEK Moeilijke expeditie HENSBROEK KALFSVLEESCH 5 1.25 5 1.00 1.50 een ZIE ETALAGE LAAT 142 TELEFOON 1109 Zeeweg 83-85 Telefoon 69 RADIO Vraag en Aanbod van Peneïone*^ |f Lessen Gevraagd en Aangeboden*] TE KOOP GEVRAAGD TE HUUR AANGEBODEN TE KOOP AANGEBODEN mooie TE HUUR GEVRAAGD DIVERSEN Een drukdoende vee- houderetelg Een verboden duinwandeling, met *n napret je 15 15 20 5 5 5 A. Dongelmans Zn. Boomkweekers Groet - Schoort Telefoon 514 PRIJSCOURANT OP AANVRAAG Bakkersleerling Dagmeisje ‘a a o o voor 1.25 1.25 2.00 1.75 1.25 R.K. Meisje een „Omroeper" niet kan helpen... kan niemand U helpen I" R.K. Bakkersleerling eenlgaalns met het vak bekend. N. v. DUIN, Hoogwoud. O 34086 R.K. Dagmeisje 35 cent per plaat Openbare strafzitting van Maandag 27 Febr. Laat Uw Piano vakkundig stemmen en repareeren Zoekt U pond rauw Koevet p. dikke rauwe Reuzel p. Schapenvet p. gemalen Spek p. versch Spek 5 p. vette Lappen 5 p. vet Rookspek 5 p. mager Rookspek Poulet Lappen Fricandeau Rollade Nierstuk Oesters Biefstuk Poulet Gehakt Doorregen Lappen Magere Lappen Riblappen Ribstuk Ribrollade Rosbief Biefstuk Uw zaak verkoopen? Wegens enorm succes van verleden week geven wij Vrijdag 3 en Zaterdag 4 Maart nogmaals bij iederen gulden aankoop Wij leveren U thans PRACHT-COSTUUM IN 3 MND leert U Hawalan, Guitd Ukelele, Mandoline speleJ p. m. Instr, cond. H.fl Cremerpleln 43, A’dam. Hypotheek - Bofl Gelden beschikbaar tol vanaf 4 $4 pet. Geen koM billijke condities. Brlever O. 34063, Bureau van <U1 POTLOODEN MET een mooie Woning of Villa? Net Meisje gevraagd Nette Pleegouders gezocht voor 1 Hef jongetje, ruim 3 jaar; 1 meisje 6 Jaar. Brieven onder letter O 34067. bureau van dit blad. Oud model Brandkast -- PARKER VULPENHOUDERS EN 20 PCT. TOT 50 PCT. ÉORTING S Xn X^t f |g VAN PUITEN OORTMEUER PAYGLOP - TEL 558 ^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiii^ R.K. Dienstbode R.K. Burgerdienstbode e.a. verkoopers vr. agentschap „Amstelstad” apaarbrieven. Verkrijgb. 1-2-5-10 en 20 v.hetzelfde nummer. Hoogste provisie! R.K. Kraamverpleegster lichte bezigheden Uw Naaimachine defect Beschaafde actieve Dames en Heeren Boerenknecht R^kl. Woning v. Juf stille trap, riant DE N.O.V.A. TENNISCLUB TE AMSTERDAM f GEVRAAGDE BETREKKINGEN R.K. MEISJE (ook Duitsche) R.K. Haishoudster Netfe R.K. TufFróuw gevr., in kl. gezin (bulten) liefst kunn. melken; om trek Alkmaar. Br. ond. lett. O. 34070. Bur. v. d. Blad. Pracht Italiaansche Accordeon R.K. Boerenarbeider goed kunnende melken en met paar den omgaan, woning dlaponlbel. J. HOUTMAN. Pads Hoogwoud. per pond Kluiven met dik vleesch Kalfskarbonade Gehakt Boekhondiag en Belastingzaken door Accountant vanaf f 6.p. m. Br ond. lett. O. 33909, Bur. v. d. Blad. BOVENKARSPEL PRIMA RUNDVLEESCH per pond 25 25 25 30 35 35 35 45 60 Ter overname LIMMEN Te Koop Paarden Net R.K. Meisje Geldbelegging Citroen 10 P.K. Winkelhuis 'ft^kl. Woning ÜUWtert Blijkens het financieel verslag O 24089 V O 24129 lygens- 24093 O. 24073 Gevi Voorendt, Tegen van d. Bl. O. 33944 blad. 21 Kieevereeniginc Becht en Plicht Be- werd om dit jaar contributie te heffen. De heeren Leendert BL en Albert Zw, vls- B.K. Etaleur biedt slch aan In Ma nufacturen en of Dsmesconfectle. Br. letter O 34079. bureau van dit blad. De 34-jarige tomaatkleurige heer Pieter Joe. U., soon van een Oude Niedorper veehouder, had zich op 4 Januari onledig gehouden met den getuige Pieter Mulder bij de keel te grij pen, aan zijn sjanslok te trekken en hem ver volgens tot sluiting der voorstelling te schoppen en te trappen. Gezegde heer Pieter U. was zoo welwillend toe te geven, dat hij zich voor de keel en de sjans- lok van Mulder had geïnteresseerd, doch Jjet schoppen en trappen werd ontkend. HU verdacht den heer Mulder van minder aanbevelenswaar- dlge handelingen in verband met een koeien handel. daarom was hU niet vriendelUk gestemd. Ook in de rechtszaal toonde Piet zich als een ongeslepen diamant, maar hij bleek accoord te gaan met den eisch en veroordeeling tegen hem uitgesproken van 15 boete' ot 15 dagen. D. en H.-Rijwiel te k.. sgan., zw. dienstryw. (merk Burgers), pr. bill, en beet D.-Rijwiel 10. Beboter». 160 zw.. H'lem. O 34100 Geboren: Anna Suzanna, d. van Bernardus Jansen en Tfgntje Hendriks; Agatha, d. van Theodoras de Lange en Anna van Diepen: Ma ria Elisabeth, d. van Andries Mooy en Anna van der Wall. Overleden: Martlnus van'Miert 91 jaar; Hen- drina Catharina Wilhelmina Veer, geh. met Hendrlkus Jacobus Vsske, 59 j.; Slkke Hoek stra, 70 j.; Aaltje Admiraal, wed. Klaas Glij- steen, 75 jaar; Johanna van Ree, 53 J.; Eva Cornelia Butter, wed. van Arie van Diepen, 83 j.; Jan Jonker 67 j. ’AKHUI8 OF WEBKPLAAT8 w. betonvloer. Watert. Ke- 8, A 4.p. w. Adres 48. Haarlem, Telefoon O 34133 5 O Gevr. te goecterberg een Br. lett. O 24143. bur. van dit blad. gevr. 17 jaar. Ie Const. Hu; straat 1 ha.. A'dam. O NIEUWSTE RADIO vanaf f 1.38 per week. Oblgtraat 7. Haarlem-Noord. O. 34083 Te huur met zolc naustr. Jansweg 11976. Haarlem, gevr. voor d. en n.. leeftijd Jaar, goed kunnende werkei aan te melden Woensdags' eeben 810 uur. VERSLU straat 93 I, Amsterdam. te koop O 34111, Oevr. R.K. Boeren- of BultenmelsX v. d. en n. Adree: Zuld-SchalkwH- kerweg 133, Haarlem. O 34130 Bxa. een •- RK Timmerman beveelt zich bel. **n voor Utrecht, genegen alle bij kanende werkzaamheden te verrich ter. Br. lett. O 34063. bur. v. d. blad. Gevraagd flink A*nm. na 8 uur. 4&rphatlpark 58. bovenhuis. Amsterdam. O 24127 AAAAAA Wit Berken-Triplex. Alléén Triples handel. Hages trast 5. Haarlem. O 34060 Te koop een In goeden staat z^nde Markies, breed 5 M. Te bevragen J. A VERBORG, Hommelscheweg 206, Arnhem. O 24077 Stemmen tl.per keer. Pianoles 1 0.50 per lee. By E. FE URN. 3e Jan v. d. Heydenstr 46 ba., Amsterdam Z. Haarlem of geweest- dit blad. Te huur gevraagd te Arnhem Bene denhui., 38 A 30 per maand, tegen Mei. Brieven onder lettor O 34074, bureau van dit blad. Gevr. te Haarlem ETALEUR voor 1 X in de mud. Etalage te ma ken voor Lingerieën. Brieven onder letter O 34101. bureau van dit blad. WIJ U BELT FBEDEBIKSPLEIN 47 Een 30-jarige landbouwer uit de Streek. Corn. B. te Grootebroek. had op 31 December den be- reider van het dagelljkach brood in Grootpan talon, bakker Joh. Buisman aan de Zessteden weg mishandeld, door hem onzacht op den grond te gooien. Zoo erg, dat de dokter nog gehaald moest warden. De heer Corn. B. was vertoornd op den bak ker, zfjn buurman, die zijn vrouw in haar mor gen- en middagtukje stoorde. En baas Kees had toen naidlg said: Dat gesode dit en dat mot maores uit saln. De Politierechter maakte den verdachte geen compliment over zijn beschaafde huiselijke con versatie en veroordeelde hem na verhoor der getuigen, de bakker en zijn vrouw, tot 1 maand voorw. met 3 proefjaren. Veroordeelde had ook nog "n heel jaar huur schuld aan den bakker. 15 »nde werken, bU Trompstraat O 240* B.K. Huishoudster. Nette deg Jurtr-, boven de 30 Jaar. zag zich gaarne ge plaatst in kl. gez.. liefst Utr. of Amst. Br. lett. o 34063, bur. van dit blad. Wendt U tot KOUDU8 O Co., Oedlpl. en beëed. Mak.. A'dam. Kelzeragr 3Ö3. Tel. 35685. Dlscreet-Coulant. Succes verzekerd. O. 10575 I 16—17 >n. Zich tvond tus- ,UU8. Tol- O 34115 F Ben bekw. costuumnaalster te Utr. F vraagt beleefd nog eenlge naalhul- ■en. Br. letter O 34123. bur. v. d. bl. Te’ huur Ben.-wonlng, binnendoor, p. w. ƒ3 50, m. en a.*dnd, Hageetr. 43. Haarlem. O 34133 Heer vraagt Zlt-8laapkamer met roll, pens, in H’lem-N. Br. met prjjsopg. onder letter O 34098, bureau van dit blad. Twee R.K. Hoeren, ongehuwd, Boeken ieder Zit- en slaapkamer of goed ge meubileerde xlt-.laapkanwr. met vol ledig pension In Do Bilt, zoo moge- UJk in Mn Kosthuis. Brieven onder letter O 34140. bureau van dit blad. Te huur of te koop gevraagd een Huis waarin Pension of Café. Hotel of Iets dergelijks, welke een goed burgerbe staan oplevert. Onderzoek moet toe- gestaan kunnen worden. (Geen tus- schenpersonen). Brieven franco lett. O. 33907. Bur. van dit Blad. Dienstbetrekkingen Gevraagd en aangeboden 10 cent per regel Koop - Verkoop - Huur Verhuur etc. 20 cent per regel Prijzen voor Particulieren en bij vooruitbetaling Nette Juffrouw te Zeist vraagt be leefd om eenlge waaachan Ook dlenstbodenwasschen. Dwarsweg Zalst. O 34134 Apprëteuse aoekt plaatsing, U«f«J Ha« omg.. in le kl. zaak <ariu. Br lett. O 34106. bur. van Net R.K. Meisje te Utr. zoekt dito vriendin, kunnende dansen. Br. on der no. O 34136. bur. van dit blad. Uoot de fabriek, zullen wjj enkele minder courante kleuren der Gedlpl. Pianolcerares M.O. te Utr. heeft nog eenlge uren besch.b. tot *t geven van pianolessen. Cond. 4 p. m. Br. lett. O 24121, bur. v. d. bl. gevr., te Haarlem, tusschen 40 en 50 Jaar, by alleen won. juffr.. kunn. ko ken. werken, en verplegen. Brieven ond. lett. 24068, Bur. van dit Blad. HEBBEN ZE IN ALLE HUURPRIJZEN MAAR OP: HITZEN-ADMINI8TRATIEBANK TELEFOON 32415 - AMSTERDAM O 24073 pl.m. 18 jaar, van 5. TEN RÖUWE- LAAR. Noor der Amstellaan 141 buis, Amsterdam. O. 24052 te koop gevraagd, flinke maat, en In goeden staat. Brieven onder letter O 34069. aan C. v. RESTEREN, Ag. N. H. Crt. te Llsse. Te k. een *- g. a. n. Singer Inxlnk- marhtne (ringapoel). gek. t 335, nu f 85. Koopje. Spaarnhovenstr. 3. Haarlem-N. O 34105 Met Uw hulp zorgt her Nationaal Crisis Comité voor koesterende warmte in de woningen van Uw hulpbehoe* vende landgenooten. Stort daarom nog heden Uw bijdrage op post* rekening 186.000 BJt. ALLEENSTAAND MEISJE door omstandigheden gedwongen In haar eigen onderhoud te voorzien. In kl. gez. of by Dame of Heer alleen. Uitsluitend by R.K. Brieven aan mej. M. J. SCHOUTEN. Dorp straat A 314. Obdam. O 24068 Gezond wonen In mooi Baarn. Klant landhuisje, a. bill, te h.. 5 k., keuk., ach., sold. Vry uitz. 6 mln. van R.K. Kerk en sch. Br. lett. O 34130, bur. van dit blad. TE KOOP gebruikt groot 3-pers ledikant met sprlngveerenmatras, peluw, wssch- tafel. kastje. O. Z. Voorburgwal 352. Amsterdam. O 34137 Wegens teleurstelling gev3agd met 15 Maart flinke geheel zelfst. kunn. werken. Boven 30 J Adres: Jozef laraélsweg 5. Bloe- mendaal. O 34135 EWALD HOLZHAU8 Volledige prlv. Tousaalntatr. 7. Tegen half Maart gevr. een g. k. werken, stoppen en naaien. Br. onder letter D of adres te bevr. by L. v. d. TOL. Agent Het Centr.. Ka- merlk. O 34141 Gewetensgeld Bij den ontvanger der di recte belastingen alhier. Is f 150 aan gewetens geld Ingekomen. HHeven onder letter IT. 2U14 Bureab van dit Blad. TE KOOP: PAN ECROPA GEBOUWD en LUID SPREKER f 95.—. Hoofdweg 345 I. Amsterdam. Na 6 uur. O. 34053 Gevraagd te Haarlem tegen einde Maart gediplomeerde voor 3 x daags. Brieven met cond. ond. lett. O 34099, bur. van «Ut blad. Te huur gevr. een WOONHUIS onverschillig bov.- of ben.huls in een der nieuwe wyken te H'lem. Br. m. opg. huurpr onder letter O 34103. bureau van dit blad. Te huur centr. A'dam, netten stand, tweede etage gestoft, ruime voork. tuaochenk. en keuken voor 3 pen. Br. ond. lett. O. 34065, Bur. V. d. Bl. Beschaafd R K meisje. 33 Jaar. zag zich gaarne geplaatst te A'dam als Hulp i. d. Huishouding ook goed met kinderen kunnende omgaan. Brieven onder lett. O 34112, bureau van dit blad. Melk- of Koek- en Banketwlnkel- InvenL blliyk te koop te Haarlem. Br. letter O 34103, bureau van dit blad. Spoed! Te k. pr. burgerwoning Berg Zuid Amersfoort, bev. 5 k.. badk.. zold., gr. tuin en ach., bill. pr. Rui me hyp. aanw. als gew. Br. letter O 34135. bureau ven dit blad. NAAIMACHINES gevr. Brieven onder letter bureau van dit blad. Ben Juffrouw, nog eenlge dagen vry hebbend, zoekt voor de morgenuren In klein gezin te Amsterdam Brieven franco onder letter A, Fa. KKR8TJEN8. Hartenstr. 23, A'dam O 34117 Uitvoeringen. Door de R. K. Harmonie Plya X, directeur Jac. Coffing, werd met mede werking van de R. K. Tboneelvereen. Vita Nuova Zondag en Maandag een uitvoering ge geven in het Vereenigingsgebouw. Het geheel had een vlot verloop en er is schitterend ge speeld en geblazen. Na de pauze werd opgevoerd het tooneelspel in drie bedrijven: Een offer. Ook hiervan heeft men kunnen genieten. Aan het slot van den laatsten avond sprak de heer Konijn, beschermheer, als tolk van allen, woor den van dank aan Harmonie en tooneelveree- niglng voor het gebodene. Gevr. een gebruikte Vrachtauto, moet prima In orde zyn. Ford of Chevrolet. WANJON, Nieuwe Aanleg 6, Arnhem. O 34076 Aan huls nakyken 0.75. Zendt brlefk. Spaarnhovenatr. 3. H'lem N. O 24106 kannen zich door adressen-aanwijzingen, aanwervingswerkxaamheden en I colportage goede verdiensten verschaffen. Uitstekend beoordeeld artikel. Brieven onder letter 0.24061 Bureaa van dit Blad. SpeMjeadag K.R.O. De alhier gehouden speldjesdag van den KRO. heeft opgebracht 8138. Vooneker een mooi resultaat. Oprichting Tulndenvakgroep Er zullen alhier pogingen in het werk worden gesteld om een tuindersvakgroep In de afdeeling van den L. T. B. op te richten. nette best kunn. melken, by JACOB VAN LAAN. Ka., Middelweg. H.H -Waard Z. Te k. zeer Uef KAMERHON’DJE schofth. 21 cM.. IV, Jaar. reu. Prijs blliyk. Adres: Perronstr. 15. Alkmaar. O 34139 Ultz Br 23951. Bur. v. d Bl HOOG ONDERSTUK met betonvloer. centrum. Te bevr. Keiler, WK. Voorburgwal 51, Telefoon 51570, Amsterdam. O 34118 gehouden ten raadhui» alhier, hadden In den Joop van het Jaar 1933 75 inlagen plaats en 60 terugbetalingen. Het aantal nieuw toegetreden inleggers bedroeg 4 Op 31 December 1932 waren in omloop 11 spaarboekjes met een tegoed van minder dan tl, 17 met een tegoed van fl tot beneden f 10, 31 met een tegoed van f 10 tot F beneden f 100, 42 met een tegoed van f 100 tot beneden f 1000 en 5 met een tegoed van f 1006 en hooger. Het tegoed der inleggers bedroeg op 31 Dec. 1931 f 38.334.38 Vjterwijl in den loop van 1933 werd ingelegd f31.731.06 en aan rente werd by- geschreven f 784.33. Terugbetaald werd een to taal bedrag van f23.636.33. Het tegoed der In leggers op 31 December 1933 bedroeg alzoo M37J13.45H. Het reservefonds bedroeg op 31 December 1933 »6«M.3O tegen f4079.54 een jaar tevoren, een voordeelig verschil derhalve van f 2588.76 Xwtnst). Deze winst is tot een bedrag van f2158 ontstaan door waardevermeerdering (koersver- acMU der effecten. Het jaar 1932 heeft voor de Spaarbank dientengevolge een zeer bevredigend I jesultaat opgeleverd. leert U goed autorijden blnne ten tyd. Spreekuur 138. FalcJ Tel. 30855. Amsterdam. J met twee ban. vr. nog enk. ongeoef. en geoef. R.K. d. en h -leden. Brieven ond. lett. O. 34067. Bur. v. d. Blad. I WOBDT GEVR. IN BROOD- EN BANKETBAKKERIJ TB HAARLEM EEN NET JONGMENSCH LEEFTIJD 17 U JAAR. Brieven onder letter 0.24187 bar. Biedt zich aan nette R.K. JONGEMAN 33 J.. als chauffeur, tuinman of late derg. te Utrecht, A'dam of oojtr.. extern Br. No. 8. aan Boekb. A FIS8CHER. Utrecht. Weg. ziekte t- overn. een reeds 36 j. best, goed bekl Kruidenierszaak en aanverw. art.. Haarlem C. Koopsom 500. alles Inbegr. Lage huur. Br. letter O 34097. bureau van dit blad. Gevraagd te Haarlem werkloos srv. BOEKHOUDER, bekend met belas tingzaken. voor bywerken van adm. Br. ond. lett. O. 34064. Bur. V. d. Bl. Te k. Inzlnkb. 8ALONKA8T, ring- spoel. trapnaalmachlne, elkenh.. één deur. Kruldbergerweg 43. 8antp<x>rL Aanleg en Onderhouden van Tuinen. B. BRUGMAN. Weverstraat No. 164. Oosterbeek. O 24060 gevraagd, voor dag en nacht. Maart, self at. kunnende werken, bl RICHTER. M. H. -f hula. Amsterdam. - Te koop weg. plaategebr. een 2e haedsch Piano in goeden at., tegen elk aann. bod. Br. lett O 34090. W. v. d. LANS. Agent N.H.Crt.. Hlllegom. Tot Afgevaardigden naar de Rykskiesgring- organlsatie werden benoemd de heeren 8. Vlaar en C. Smit, plaateverv. 8. Hoogewerf. Stemming groslijst. Deze wordt gehouden SA. Zondag van half 9 tot 4 uur bij den heer Hoo- ge werf. Tot leden van het stembureau worden be noemd de heeren L. Hoogewerf, C. Smit, T. Insing, K. Mok en Joh. Molenaar. merk ScandaU. 5 rij. 133 bas. f 115.—. 1ste Atjehstr. 143 III, Amsterdam. O 34095 ETALEUR gevraagd te Haarlem voor eens In de 4 weken. Brieven onder letter O 34109. bureau van dit blad. TK KOOP BROODZAAK met wyk 6.50. te A'dam. Verdienste 30 p. w. Brieven onder letter O 34110, bureau van dit blad. Biedt zich aan O 34084 Leert nu Autorijden! Prlvéles A f 2 p. u. Goedkoopste rijschool. Hesse- llng-Holzhaus. Hoofdweg 410. Tel. 80905. A'dam. O. 33910 - Nsar wjj vernemen heeft de Minister van Binnenlandsche Zaken de termijn der rjjksbljdrage voor zandgraven ver lengd tot 25 Maart ax Een diepe Kinderwagen te koop. Te zien 's avonds van 78 uur. Staring- piëta 7. Arnhem. O 24078 TéWoop 13-I.MiodhMWêe.éstM. gh- dt^Pa££de bU schikt voor vergrootlng. 20. Pick-Up, -- met volumeregelaar 7.50, Utrecht. Br. lett. O 24081, bur. van dit blad. BROODWINNING! J. v. Goyenstr. wlnkslatr.. te huur werkplaats f 30.p. m. Zeer gssch. voor achoenm.. blosmenhal enz. Bevr. Oatadepl. 4, Blauwe Br. Heemstede. O 34131 Terstond gevraagd een NET R. K. MEISJE 14-16 jr.. Intern, huls. verk. en goede behandeling vers. TH. C. SMAKMAN. Verl. Meerweg, Breezand (N.H.). O 34119 H H. beeld (crème) gloednieuw 85 c M. v. 23 vóór f 11. vry zicht. WON DERS. Jansweg 37, Haarlem. O 34136 elk aannemelyk bod sen MOTORFIETS te koop. J. O ROEM. Joh. Soestdykstraat 19 I, Dlemen. O. 34068 Albert rich heden ook nog hadden te verant woorden ter sake beleedlging van een ambte naar in functie. Omtrent den aard der qualifi- catles verschilde de meeningen, maar het was allemaal even mooi. Eisch ieder f 20.boete of 20 dagen. Vonnis leder 5.boete jK-d* dagen. t Vlei erg mee. Gemeenteraad Vrijdag wordt hier een open bare raadsvergadering gehouden. Kieserslüst De nteuwe vastgestelde kiezers lijst voor deze gemeenten telt 1039 kiezers. Te huur Msl ot later voor dame- allMXi KL. 2de BOVENHUIS. te A'dam, pr. at., 30.- per mnd. Br. letter O 34138. bureau van dit blad. schen te Egmond aan Zee, jiadden op 39 Dec. geflaneerd In het duingebied van den Hoogedel- geb. heer Jhr. Six van Hlllegom, welk voorrecht hen niet was gepermitteerd, weshalve zij werden gepikt door den jachtopziener Daan Koelewijn en door den Kantonrechter veroordeeld leder tot 5.boete of 5 dagen. De conferentie met den jachtopziener had echter een niet bepaald gezellig verloop, wat met diepe meenlngsversehlllen gewoonHjk het geval Is en gevoelde de jachtopziener zich ge krenkt door eenlge ongezouten uitdrukkingen, hem toegevoegd, zoodat de firma Leendert en Te k. Philips Rad.-toest., compl.. ook Ultra korte golf, voor elk aann. bod. M V. Heemaksrkatr. 67 A r.. Haarlem. O 24096 B. S. a. voor Haarlem en omstreken NAAISTER ook geneg. voor naalhulsen; alle voork. werken. zeer goed bekend met kindergoed. Brieven onder lett. O. 34067, Bureau van dit Blad. Kr b. a. a. te Utrecht een net RK MEISJE leeftQd 14 jaar, liefst van 8 Hot 1 ol 3 uur. netjes kunnende werken. Br. ond. lett. O. 34071. Bur. v. d. Bl. Tegen April gevr te Hasrlem. een ONGENL ZIT-SLAAPK., met (ebt. van keuk., of zijkamertje m. atookgeL Br. ond. lett. O. 34065, Bur. v. d. Er b. z. a. een leerling behanger- stof feerder. leeft. 16 J. A. Jan Overdykstr 39. Utrecht. O 34123 Te koop goed als nieuwe BRANDKASTEN, verschillende afmetingen. Maatsweg 5. Hengelo (O.J. (achter R.K. zle- kenhula). O 34139 Altaar houtanywerk. Reprod. Altaar Krijtberg Amsterdam. Prijs blliyk. J. HERMELER. Adm. de Ruyterweg 401 III. Amsterdam. O 24094 AAAAAAAA4j^4AAAAAAAAAAAAAAAi TE KOOP eenlge goede keuze uit 10, zeer geschikt voor ge mengd gebruik, zoowel op den weg als in 1 boerenwerk (geen Belgen). Prezen van 1 150.tot 200, van 8 tot I B. 3. a. B.K. Halsnaalster, met alles de hoogte, omtr. H 'lem. Br. lett. O 34104, bur. van dit blad. 33 l„ b.za. voor dag en n. Haarlem of Heemstede. Br. letter O 34091. aan riF. v. d. LANS. Agent N. H. Crt Hlllegom. O 34091 t Net handig meisje, 15 J- zag zich r gaarne geplaatst te Arnhem voor Chemische Inpakwerken. Brieven ond. ‘etter O 34075, bureau van dit blad. Te koop 24 Witte Leghorn hennen, alle aan den leg. ook In ged. Wegens verb. Van Zeggelenstraat 38. Amsterd. Buurt. Haarlem. O 34134 Utt de hand te koop In centrum der stad Amsterdam TWE i PERCEE- LEN. gelegen aan vaar Wer Vrije grond. Koopeotn blliyk. ^fteven ond. letter O 34054. bureau dit blad. Waardevolle KOFFEBgBEÏoÏooN achltt. weergave, autom. u, t 15. VALERXUS8TRAAT 88. .unsterdam. O. 24014 Nette Jongeman. kantoorbediende, wenscht Ud te worden van een R.K. WANDELCLUB Br. ond. lett. O. 34066. Bur. TE KOOP prima 175. met starter, schynwerper. Prima banden, apoed. J. A. PRINS. Llmmen. O 34093 De niet verschenen heer Heitje v. d. Gr., op 28 December in een toestand van kennelijke dronkenschap door de Kerklaan te Hoogwoud laveerende, verzette rich op heftige wijze tegen den veldwachter Bood, die hem nog wel In vei lige haven, In casu het gemeentelijk achuurtje, wilde deponeeren. De verdachte, reeds meermalen voor diverse feiten veroordeeld, werd opgeknapt met 1 maand, mede overeenkomstig het verlangen van den Officier. TE HUUR een waar 14 laar met succes een groen ten handel was gevestigd Verder bev. 3 keukens, 3 kamers en suite. Bov. 6 slaapkamers; groote kelder. Groot erf m. schuren. Overal electr. licht. Zeer geschikt voor pension. Te bevr. Dorpstraat 65. Bergen N.-H. Te aanvaarden 1 Aprij 1933. Autorijschool, cursus f 23. Bosb. Tel. 82104, A’dam. O. 33913 Te huur te A'dam een

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1