ONS BLAD Verdeelde stemming te Berlijn N ililJ VEREEN IGDE KATHOLIEKE PERS RADIO RECORD UIIH Het nieuws van heden Nadolny wil daden zien WATER GEZEGD WORDT DRIEDUIZEND DOODEN? DE BAROMETER CHINA ’S VERLIEZEN IN JEHOL JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Kompassen en F' Het Weer, DE RECORDVLUCHT ENGELAND—KAAPSTAD laar >lad Vuur over val in Dusseldorf 48-urige mijnstaking Felle koude ONTVANGLAMPEN VANAF F 2.50 Twee dooden 20.000 mark uitgeloofd U itwykelingen Engeland in actie 1500 dooden De credieten aan de Rijksbank Rede dr. Brüning Natte pakken Geen kabinetscrisis te Wisten communisten ervan? Belgrado DOM TE OPPENHEIM Duitsch vliegtuig te Venlo? Salaris in natura Merkwaardig experiment in Chili Microscopen Thaelmann gearresteerd Simon Groote branden in Rio Janeiro Verscheidene gebouwen verwoest POLENS STUDENTENSTAKING Professoren aan hun zjjde A PER Joodsche emigranten naar Polen De communistische leider Thael mann gearresteerd Henderson weet hem wat te temperen Verwoed straatgevecht te Keulen De twee Engelsche vliegers Gay ford en Nichollets zijn te Kaapstad met groot enthousiasme ontvangen De St. Catharinakerk te Oppen heim, een prachtstuk van Gothi- sche kunst, loopt gevaar van instorten, doordat het bouwwerk ernstig is verward DIT NUMMER BESTAAT UIT TWAALF BLADZIJDEN N.V. Ned. Verzek.-Maatschappij St. Willibrordiis Utrecht, Catharijnesingel 48 Hoofdinspectie Amsterdam Adm. de Ruijterw.242, Tel. 82797 Kapitaal- en Volksverzekering N. V. Gloeilampenfabriek ZATERDAG 4 MAART 1933 Geen betoogingen in het Saargebied Raming van het aantal slacht offers in Japan „Ridiw" MacDonald en naar Polen NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Neg Stadentenstaking in Polen. De „Bretagne” drijvende gebracht. o O het Hugenberg beleedigd m als millioen Hitler-rede baar I I 4 De Chineezen veriiezeiP tai Jehol bedragen 1588 man. N ng van worden Verder Is de redacteur van de „VorwArts". Viktor Schift, heden gearresteerd. Verdere vooruitzichten: regenaehtlg. allerlei Duitsch den TOKIO. 3 Maart (Reuter) Volgens de jong ste echter nog niet volledige officieele cijfers, hebben de aardbeving en de vloedgolf den dood veroorzaakt van 1535 menschen. Verder worden 948 personen vermist en 338 gewond. Men vreest dat het aantal dooden zal stijgen tot 3000. Volgens V. D. zjjn ongeveer 8000 hulzen ver woest, Brandweer, politie en militairen verrich ten de opruimingswerkzaamheden. TILBURG De Tweede Kamer keurde de afd. oorlog der Indische begrooting met 4225 stemmen goed. Nadolny dringt te Genève aan op practisch werk. MacDonald en Simon naar Genève. ’ten In iet be- gedeeld kennis* en uit- BERLIJN, 3 Maart. (V. D.) Op herhaald verzoek is thans voor het publiek de mogelijk heid geopend de door brand verwoeste zitting zaal van den Rijksdag te bezichtigen. Onder politietoezicht hebben Vrijdagmiddag duizenden personen een kijkje genomen. I moe- hü in uunis- ?p van In Hamburg hield gisterenavond Hitler de zelfde rede, die hij in alle hoofdsteden van Duitschland heeft uitgesproken. Morgenavond spreekt hy in Koningsbergen. RIO DE JANEIRO, 3 Maart (Reuter). Op verscheidene plaatsen in de stad zijn gisteren hevige branden uitgebroken. De brandweer, die met al het beschikbare materiaal uitrukte, kon niet verhinderen, dat verscheidene groote gebouwen in het centrum der stad verwoest werden. Ook een deel van het centrale marktgebouw werd In de asch gelegd. Eenlge brandweerlieden en soldaten, die bij het blusschlngswerk hielpen, liepen verwondin gen op. De aangerichte schade is WARSCHAU, 3 Maart. (V. D.) Vandaag is in alle drie kolenbekkens een 48 uurs-staking geproclameerd als protest tegen de aangekon- dige loonsverlaging. De regeering is voornemens stappen te doen om deze voorgenomen loons verlaging te voorkortten, daar de loonen verle den Jaar reeds aanzienlijk zijn verminderd. BERLIJN. 3 Maart (VX>). Het Joego-Sla- vische gezantschap deelt mede, dat de berich ten over het aftreden der Joego-SIavische re geering uit de lucht zijn gegrepen. De stemming te Berlijn. Thaelmann gearres teerd. Joodsche emigranten naar Polen. Straat gevecht te Keulen. Het aantal slachtoffers In Japan op 3000 ge schat. Banklooper. die In Den Haag zeven mille ver duisterde, is te Amsterdam gearresteerd. Hoopte aUnd op Zaterda* 9 W 742 Vorige aUnd 742. SCH ;r pond 20 i 25 20 1 30 30 io 15 j en be houden an den lereteld en ge in geval it toe- m> dik- e van i heel- lelda- i ver- rs bfj 250 - voor- De Tweede Kamer beeft aangenomen het wets ontwerp houdende machtiging tot het aangaan van een of meer geldleeningen tot ten hoogste 350 millioen. jen, zal chtelooa at da oemd. dezer, van s ver leden, n. Bi >enoe- Am- jd zal cb tot t hier- len. ilervan “reven. In be aat an den aarden, d. doch ik wor- b heeft» f voor ben blik, el geen oordeel hebben itzelfde BERLIJN, 3 Maart. (V. D.) Thaelmann W Vrijdagmiddag in een huls in Beriyn-Charlot- tenburg gearresteerd. De voorzitter der communistische partij, het vroegere Rijksdaglld Ernst Thaelmann, var wien werd ondersteld, dat hij per vliegtuig naar Denemarken was gevlucht, werd aangetroffer In een schuilplaats, vanwaar hij werd overge bracht naar het politiebureau in de Spree- •trasse. Later is hij met zijn eveneens gearresteerden secretaris ter beschikking gesteld van de po- liteke politie. aai. ds esloten. urendo of 'namlet lg hou- lergelyk ivenver* dt geen getrof- ad Pas^ KEULEN, 3 Maart. (V- D.) Vanavond tegen acht uur trok een optocht van nat.-socialisten, begeleid door politie-wagens, door een straat in een der beste woonwijken der binnenstad, waar echter tal van communisten zouden wonen. Eerst was het opvallend rustig, doch plotse ling werd, zooals een ooggetuige zegt, uit de huizen en van de daken met pistolen, machine pistolen en zware schietwapenen op den stoet gevuurd. Ook zou met handgranaten zijn ge gooid. De politie richtte zoeklichten op de daken en schóót op de zich daar bevindende personen Na korten tijd werd de politie krachtig versterkt en werd ook van politiezijde uit zware wapenen vuur gegeven. Tenslotte kon de politie over gaan tot een doorzoeking der hulzen. De gevolgen van den aanval kunnen nog niet worden vastgesteld. Een officieele mededeellng is nog niet verstrekt. Het verkeer is In *n omtrek van ongeveer 1# straten afgezet door een groot aantal agenten en hulpagenten. be verbindingen zijn over een groote uitge strektheid verbroken. De jjrefectuur Iwatl is het zwaarst getroffen met 1380 dooden, 696 vermisten, 376 gewonden; hieronder zijn begrepen 847 dooden in de dor pen Taro en Toni, die volkomen zijn verwoest. Bijna 5000 hulzen zijn verwoest, waarvan 3000 door den vloedgolf. Bovendien staan 6000 hul zen onder water. De slachtoffers behooren voor het meerendeel tot bescheiden vlsschersgezinnen. WARSCHAU. 3 Maart. (V. D De gebeur tenissen in Duitschland hebben tot gevolg, dat uit Polen afkomstige Joden in grooten getale het Rijk verlaten. Op het Poolsche consulaat te Berlijn heeft men zich genoopt gezien extra-personeel aan te stellen voor de uitgifte van visa voor Polen. Ook tal van Dultsche communisten, dl* zlechtoffer zijn van de terreur, komen over de Oost-Pruisische grens om toevlucht In Polen te zoeken. BERLIJN, 3 Maart. (V. D.) De uitgever de: „Chronlk der Menschhelt”. de gepensionneerde kapitein Georg Lichey, is wegens beleedlgln? van Rljksmlnister dr. Hugenberg veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf. In de „Chronlk” was een artikel opgenomen van den pacifist Maria Gebhardt, waarin dr Hugenberg verweten werd dat hij als directeur - generaal der Krupp-werken de Engelsche firms Vickers een patent zou hebben verkocht, waar voor Vickers aan Krupp, Hugenberg en zijn Dultsch-Nationale kringen na den oorlog 123 millioen goudmark zou hebben betaald. In dit verband werd gesproken van landsverraad. dat aanleiding had gegeven tot volks moord. Voorts zette Brüning uiteen, dat de middelen, welke de laatste 8 maanden tot steun van den Dultschen landbouw zijn aangewend, niet toe reikend waren. Hij verdedigde zich tegen de bewering, als zou hjj een puinhoop hebben achtergelaten. Hierop stond Nadolny (Duitschland) op, otn zijn levendige ontstemming erover te uiten, dat men nogmaals een kostbare gelegenheid voor bij liet gaan, om tot een werkelijken ontwa- penlngsmaatregel te besluiten. Na een Jaar ver gaderen zijn nog geêu maatregelen aangeno men, die de wereldbewapenlngen ook maar met één soldaat, één kanon, één tank, een slag schip en een militair vliegtuig verminderen. Herhaaldelljk poogde Ik aldus Nadolny de conferentie der ernstige zorgen bekend te maken de Dultsche delegatie, wanneer zij ziet, dat de conferentie haar ontwapenlngstaak niet schijnt te vervullen. Voorzitter Henderson verklaarde daarop, bet met Nadolny's woorden niet heelemaal eena te zijn. Er Is nog geen reden om te vertwijfelen. Doel der conferentie blijft: effectieve en spoe dige vermindering der bewapeningen. Nadolny dankte Henderson voor deze woor den. Maandag wordt de zitting voortgezet. SANTIAGO, 3 Maart (Reuter). Aangezien de Chileensche regeering niet kon vqlfloen aan het verzoek van de ambtenaren om salarisverhoo- ging, besloot zij hen van zeven uur ’s ochtends tot twaalf uur 's middags te laten werken en hen den middag vrij te geven, teneinde hen in de gelegenheid te stellen Iets bij te verdienen. ZIJ. die geen avond- of mlddagwerk hebben kunnen vinden, krygen gratis stukjes grond in de nabyheid van de stad, waar zy de groenten kunnen telen, welke zy voor eigen gebruik noodlg hebben. Men ziet thans 's middags, typisten en kler ken den grond bewerken. De staking in het visscherij bedrijf te IJmuiden duurt voort. I riln. ilechta lantie. de do ■taald. orden, uldlgd eenlg het ia De affaire Sneevliet: verzoek om in vrjjheMs- stelUng tegen cautie. Ontwerp tot wijziging der Crisispachtwet door de Tweede Kamer aanvaard. De heffing op vetten en oliën; nieuwe be palingen. BERLIJN, 3 Maart (W. B.) Hedenmiddag trokken onder groote belangstelling 85.000 nazi's doo* de Berlynsche straten, onder de muziek der 8.8 - en 8. A.-kapellen. Ondanks den stroomenden regen trokken de mannen ongeveer 1K uur lang in parade- marsch langs een der commandanten. i van tiono- tn. «raar- art. van meld, worn. amen volg» kerde laam. «ava recht voor- door lagen recht riens oopt WARSCHAU, 3 Maart. (V. D.) Aan alle Pool sche hoogescholen is de sedert gerulmen tyd voorbereide staking der Natlonaal-Democratl- sche studenten, die zich voomameiyk tegen de nieuwe wet op het booger ouderwijs richt, uit- legatie op zich te nemen gebroken. De studenten staken zoowel aan de Universlteiten als aan de technische hooge scholen te Warschau en verder te Krakau, Lem berg. Poznan en Wilna. Te Warschau kwam het tot botsingen tusschen stakende studenten en regeeringsgetrouwe studenten, waar by verschei dene hunner gewond werden. De colleges zijn voorlooplg gestaakt. Te Lemberg moest de po litie met den gummistok tegen demonstreerende studenten optreden. Te Krakau werden 27 stu denten gearresteerd. De overgroote meerderheid der Poolsche professoren staan openiyk aan den kant der stakende studenten en spreken hun sympathie met de stakingsbeweging uit. BERLIJN, 3 Maart (W.B.). De onder leiding van de Bank voor Internationale Betalingen, door de Bank of England, de Banque de France en de Federal Reserve Bank of New York aan de Reichsbank toegestane credieten zyn, na verlaging van den rentevoet van 5 op 4 pet. en na terugbetaling van 16 millioen dollar, met drie maanden verlengd. De credieten bedragen dollar. In het nog steeds door de Franschen bezette Saargebied had de regeerlngscommissie alle vergaderingen en betoogingen in de open lucht op 4 en 5 Maart verboden. Thans is dit ver bod, zooals W.B. meldt, uitgebreid ook voor alle besloten vergaderingen. Ook mogen de verkie zingsresultaten in Duitschland niet per luid spreker bekend worden gfemaakt. GENÈVE. 3 Maart. (Reuter.) In de zitting van de Hoofdcommissie der Ontwapenings conferentie kwam het heden tot een debat van uitgesproken politiek karakter over de kwestie. In, welke mate de effectieven moeten worden verminderd. De Amerikaansche vertegenwoordiger her innerde eraan, dat het Hoover-plan een ver mindering met een derde voorziet, hetgeen z.1. nog niet voldoende was. Paul-Boncour verlangde eerst een beslissing over de vraag, of en op welke wyze aan de Fransche velligheidsverlangens werd voldaan. Hy stelde voor de effectievenkwestie te ver dagen, wat met 20 stemmen vóór werd aan genomen. BERLIJN. 3 Maart. (W. B.) Als resultaat der nasporingen aangaande den gearresteerden Ne- derlandschen commifhist Marinus van der Lubbe deelt de politie mede, dat hy slechts in een broek gekleed was. omdat zyn bovenklee- ren hadden vlam gevat en hy deze b ten uittrekken. Bulten twyfel is, da verbinding staat met de Dultsche Co tische Party; wegens den verboden verl communistische prentbriefkaarten is hy reeds eenmaal veroordeeld en den laatsten tyd is hy herhaaldeiyk in Duitschland op communis tische vergaderingen als agitator opgetreden. De politie zal nu foto’s van v. d. Lubbe in om loop brengen, met het verzoek om Inlichtingen omtrent zijn persoon. Tevens wordt verwezen naar de uitgeloofde beloonlng van 20 000 mark, ypor wien iets kan zeggen, wat bydraagt tot opheldering der oorzaak van den brand. DUSSELDORF, 3 Maart. (V. D.) Tóen he denavond tegen 8 uur een vry groote optocht van SA en 88 door de Behrenstrasse trok, vie len plotseling schoten uit de hulzen, resp. van de daken. Het vuur werd omnlddeliyk door een groep meemarcheerendo hulppolitie beant woord. Er ontstond een wilde schietpartij. Gelost werden 500 tot 700 schoten. De burgers, die met den optocht meeliepen, stoven uiteen. Men liet zich op den grond vallen, of vluchtte de hulzen binnen. Verscheidene personen schy- nen te zyn gewond.Of dooden gevallen zyn staat nog niet vast. Een groote afdeeling politie heeft de buurt afgezet en is, hedenavond laat, nog bezig met huiszoekingen. Het O.M. bjj de Vierde Kamer der Amster- damsche rechtbank eischte drie maanden ge vangenisstraf tegen juffrouw Bon wegens smaad. TOKIO, 3 Maart (Reuter). Het zoeken naar de slachtoffers van de aardbeving, welke ge volgd werd door branden, een vloedgolf en een sneeuwstorm, wordt voortgezet ofschoon een uiterst felle koude heerscht, die het lyden van duizenden dakloozen vergroot. WEIMAR. 3 Maart. (V. D.) Thans wordt medegedeeld dat het communistisch» Ryksdag- lld Schuman in een verkiezingsvergadering In het dorpje Gehren op den avond van den brand zou hebben gezegd: „Vanavond zal de Ryksdav branden. Maar dat geeft niets. Als deze dans zaal afbrandt dan komt er een nieuwe voor in de plaats". Het Thuringsche Ministerie van Binn. Zaken ■telt een onderzoek in. De wereldcrisis kan slechts worden opgelost door een samengaan met de wereld en een blnnenlandsch vertrouwen tot elkaar. Overigens had de crisis In Mei en Juni 32 haar laagste punt bereikt, waarna steeds mln of meer automatisch opleving intreedt. Wanneer tegenwoordig gesproken wordt aldus vervolgde Brüning uan een systeem, dat op de beklaagdenbank tllilshoort, dan is dat het systeem van de buitenlandsche politiek der laatste twintig jaren vóór den oorlog, welke ons in den oorlog liet geraken op zulk een on gunstig oogenblik. dat alle heroïsme niets meer kon redden. Het Centrum heeft zich op de puin- hoopen van dit systeem geplaatst met degenen, die links van hen stonden, omdat rechts een sterke hand niet te vinden was. In de overigens elastische grondwet heeft het Centrum de confessioneele school zoowel voor protestanten als katholieken gered. Tenslotte verklaarde spreker, dat het er vóór alles op aankomt, dat het rechtsbewustzyn in het volk niet geschokt wordt. Wie bereid is met het Centrum recht en grondwet te hand- hav en, dien zal het Centrum steunen. Voor zyn overtuiging zal het Centrum tot het uiterste strijden. De volledige politieke vrijheid kan slechts be vochten worden door een volk, aan hetwelk de vrede van binnen gegeven is. ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 135 BUREAUX; HOF 6, ALKMAAR a Telefoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS» Per kwartaal voor Alkmaar'. f 2. Voer builen Alkmaar J I 2.8S Met geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de NV. Drukkerij De Spaarnestad Haarlem LONDEN, 3 Maart. (V.D.) Het ministerie van Buit. Zaken beeft vanmiddag het volgen de communiqué gepubliceerd. De Engelsche regeering heeft van haar ver tegenwoordiger te Genève. onderstaatssecretaris Eden, een uitgebreid rapport ontvangen over den huldigen toestand ter Ontwapenings conferentie. Diep onder den indruk der nood- zakeiykheld. iederen mogeiyken steun te ver- leenen om het de Ontwapenings-Conferentle mogeiyk te maken zoo spoedig mogeiyk be slissingen te nemen, heeft de Engelsche regee ring den premier MacDonald en den minister van Bult. Zaken, sir John Simon, verzocht, als leiders der Engelsche delegatie naar Genève te gaan, zoodra zulks kan. Intusschen zal onder staatssecretaris Eden naar Genève terugkeeren om daar, tot MacDonald en sir John Simon zullen arriveeren. de leiding der Engelsche de- Het bestuur der Socialistische Arbeiden Party, te vergeiyken met de Nederlandsche O. 8. P. Red.) heeft met meerderheid var» •temmen besloten, den aanhangers der party te adviseeren, om de party te llquideeren en over te gaan tot de Soclaaal-Democraüsche Partjj. BERLIJN, 3 Maart. Voor ruim 10.000 toe hoorders, byeengekomen in het Sportpalast. voerde oud-kanseller Brüning hedenavond bet woord. By de bestrydlng van het communisme zou de ryksregeerlng den volsten steun van het Centrum hebben, hoewel de uitroeilngsstriid tegen de communisten nooit uitsluitend met het zwaard kon worden gevoerd. Actie wekt reactie. Alleen wie in het Christendom leeft, dient en offert, biyft overwinnaar over het bolsjewistisch gevaar. Het grootste gevaar is een duistere atmosfeer, die niet meer te con- troleeren is. Verder verlangt het Centrum, dat zoo snel mogeiyk een openbaar onderzoek plaats vindt over den Ryksdagbrand. n ploerten, die -,J)e kleine Kahn moet er langs hebben, dat is ook een Verwachting: Meest matige Zuidelijke tot Zuid-Westeitjken wind, zwaar be. welkt, tot betrokken, regenbuien, weinig verandering in temperatuur. HANNOVER, 3 Maart. (V. D.) Op de terrei nen van de Deutsche Erdöl Industrie .JDeurag” hebben kwaadwilligen drie tanks met benzine geopend. Weldra was het terrein In den omtrek door ongeveer 200.000 Liter benzine overstroomd, Gelukkig heeft men tydlg het gebeurde ontdekt, waarmede een ramp is voorkomen. Slechts één vonk zou voldoende zyn geweest, om een brand van onafzlenbaren omvang te veroorzaken. De politie heeft vyfentwintlg personen gearresteerd. Men neemt aan, dat de daders communisten zfjn. Te Beriyn is in de woning van een commu nist een groote hoeveelheid illegale lectuur en vier metalen doozen met ongeveer 2000 slag hoedjes gevonden. Zeer waarschynlyk Is deze voorraad, die een zeer groo» ontploffingsgevaar voor de bewoners opleverde, van diefstal af komstig. PEKING, 3 Maart. De verliezen der Chnee- zen by de gevechten van Woensdagavond en gisteren beloopen 1500 dooden en circa 3000 gewonden. Vele Inwoners van Jehol zyn naar het Zui den gevlucht. De Japansche strijdkachten hebben Ting tsjuan bezet op 15 myi van Jehol. naar welke stad zy morgenochtend denken op te rukken Op Instigatie der Chineesche Centrale regee ring is het hoofd der provinciale regeering van Jehol. generaal Ta Joe Lln. uit zyn functie ontheven. Tot zijn opvolger is benoemd generaal Tsjan Tsjojan. Deze mutatie staat In verband met de Chi neesche nederlaag in Jehol. Ter bescherming der Japansche belangen Is te Tslngtau een vllegtuigmoederschlp met eenlge Japansche onderzeebooten aangekomen. NANKING, 3 Maart. (Reuter). De regeering heeft opdracht gegeven aan den commandant van het Chineesche garnizoen te Tientsin, om den Japanschen eisch. dat alle Chineesche troepen uit Tientsin zullen worden teruggetrok ken. af te wyzen. Men verwacht dat tengevolge hiervan de toestand te Tientsin een ernstig karakter zal aannemen Juridisch is de Japansche eisch gerechtvaar digd. In het voorlooplg politierapport over den vuuroverval te Keulen wordt geen melding ge maakt van eventueele dooden of gewonden. In een lokaal in de Kalk-Muelhelmerstrasse is een communistische vergadering ontbonden, waarby 40 communisten zyn gearresteerd. In Koningsbergen zyn 40 communisten gear resteerd. In Mecklenburg-Strelitz zyn In totaal 30 communisten gearresteerd, in Paderborn 21. Blykens het poli tie-rapport te Dusseldorf zijn twee personen gedood, o. w. een nazi. Een per soon werd zwaar gewond, verscheidene nazi’s licht. Zeventig qprsonen zyn gearresteerd. KEULEN, 3 Maart. (V.D.) In Wipperfuerth is, volgens de „K- V.”, heden een besloten druk bezette Centrumvergadering door de politie gesloten. Groote opwinding maakte zich van de aanwezigen meester, spontaan trokken zy in gesloten optocht naar de kerk, waar de pas toor de proclamatie der bisschoppen voor den verkiezingsdag voorlas en een kort gebed uit sprak. Te Venlo merkwaardige geruchten over vliegtuig, dat tegen het vallen avond op de Groote Helde op nlge wyze zou gedaald zUn, om vanuit een gereedstaanden auto een lading men spreekt van wapens en verklezlngspamfletten In te nemen en daarna over de Dultsche grens ver dween. Olflcieel 16 thans hierover echter nog niets bekend. Wel Is door eenlge personen des middags inderdaad boven Venlo een dergeiyk vliegtuig gezien en ook hebben eenlge perso nen omstreeks dien tyd op de Groote Helde een luxe-auto waargenomen. Er wordt een on derzoek ingesteld. Tegen de plannen om de ontwapenings- besprekingen In verband met de gedrukte at mosfeer in Europa een half Jaar te verdagen, verzet men zich In de kringen der Dultsche, Itallaansche en Russische delegaties. Hu de Dultsche rechtsgelijkheid is erkend, verzet Duitschland zich tegen opschorting van de conferentie. Welke deze gelijkheid practisch moet verwezeniyken. verdere voormtzienien: Nog zacht en s regenaehtlg. lllllllllllllUUllHHIUIIIIUIIIIIIItlIllllllllllllNIIIUIIIIIIIIIIIHIIMHIinii liepen Vrijdagavond geruchten over een tegen het vallen van geheimzin- :el ge- or be- en be- r. een smede >1 van maken irectle. ne die Vragen van den heer. Wijnkoop over denbrand In het Rykadagr* bouw te Berlijn in de Tweede Kamer beantwoord door minister Beelaerts. (Van onzen Beriynschen correspondent.) Aan don Steinplatz stapte Ik In den omnibus. Het was het beginpunt van de lyn en er ston den enkele chauffeurs by elkaar. Waarover zouden die mannen het hebben, wanneer zy een oogenblik uitblazen? Maar zy spraken niet, mompelden enkel een paar duistere woor den. Tot er een, ingehouden, de vuist schudde tfgen een wit-overplakte socl-propaganda, die van boven alweer met een Nazi-leuze waa aan gekleed: „das wem wlr und nlch gefalln las sen!” (Dat zullen we ons niet laten welgeval len). En een ander: Mensch, reg dlr nlch auf, die haben uns den halben Gehalt gestohlen, das ha'm wlr uns ooch gefallen lassenWind je niet op, die hebben ons halve loon gestolen, dat hebben we ons toch ook laten welgeval len. Ja, natuurlijk, politiek. Waarover zou men in deze stad, in deze dagen, anders spre ken dan over politiek. Ik besluit, op myn verderen* tocht door de stad de ooren open te houden. De school gaat uit. Moeders trekken haar kleintjes aan de hand naar huis. Een spich tig blond dlngske praat luid en hoog: „der Lot te Hire Mutti, die wahlt Hitler. Und der Min na Ihr Bruder, der w&hlt auch Hitler. W&hlstu denn Hitler. Mutti? Kiest u Hitler, moeder? Het antwoord van de mama is onverstaanbaar, maar dan klinkt weer de heldere kinderstem over de straat „achwas Mutti. Hitler Is ja doof!” (het Bèrlijnsche doof beteekent sukkel achtig!) Wat verder loopen twee studenten in drux gesprek. Swastika-speldjes op de jas; buitengewone vergadering. marxisten.r eens van marxist. Voor een Ullsteln-filiaal. Hen tot twaalf menschen verdringen zich voor de ruiten, om het laatste bericht over den Ryksdagsbrand en de strenge maatregelen In de B. Z. te lezen. Er hangen enkele Hitlervlaggen in de straat, en er heerscht wantrouwige stilte tusschen de le zers; niemand kent de politieke confessie van den ander. Tot er een tot zyn vriend zeg:: diese Hunde, die Nazis, den Kopp sollte man ae abbelssen Men moest den nazi's den Kop afbyten. Een jonge man In de buurt kucht grimmig. Dan zegt de ander: nee, weisstu. wenn man Hltlern den Kopp abbelsst, das jeht Ja Jamlch, da is Holz drin! (Dat gaat niet. Er zit hout In Hitler's kop.) thans 70 - -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1