ONS BLAD De Nazi s in overwinningsroes Hakenkruisvlaggen wapperen Amerika De bankcrisis I Het nieuws van heden Cermak overleden Krijgt Duitschland koloniën VEREE1NIGDE KATHOLIEKE PERS OP OPENBARE GEBOUWEN IN VELE STEDEN in GOUDEN STANDAARD OP DE WIP DE BAROMETER JOH. LAUWERS DINSDAG 7 MAART 1033* ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 137 MOEILIJKE TIJDEN IN DVITSCHLAND in o o Militaire dictatuur in Griekenland 4 communisten doodgeschoten Slachtoffer van den aanslag Straatgevecht te Altona Lewin naar Duitschland teruggezonden HET HEILIGE JAAR Rijksdag 1 April bijeen B. V. P. lien toe Nog goud genoeg Steun uit Europa? Brandstichtingen 2 A- United Frees i 4 Beursvacantie tot en met* Donderdag Scherpe maatregelen in Brunswyk Alle beurzen in Japan gesloten Rome maakt zich op; groote pryst verlagingen. Organisatie in grooten stijl Merkwaardige verklaring van den Franschen minister Sarraut te Genève Politiemacht in Pruisen onbeperkt PAYGLOP 3 ALKMAAR Closetstoelen (reukloos) I Voor de vernietiging van het com munisme en voor de veiligheid van den staat Von Papen premier in Pruisen? Rijksdagbrandstichter gegrepen? Duizenden Centrumkiezers vullen het Sportpalast te Berlijn, waar dr. Briining de houding van het Centrum uiteenzet Oproep van president Roosevelt tot bestrijding van de econo mische depressie ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c, ingez. med. 40c. p. regel; idem op pag één 55 c p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 DITRUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZbDEflP* is^vxvwuuiiiiiinr r h De macht van de Pruisische politie wordU nog versterkt door verscherping der noodverf ordening: Centrum en BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR T«Woon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS i Per kwartaal voor Alkmaar f 2.— y/ocr buiten Alkmaar f 2.85 ^et geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaamestad Haarlem BOSTON, 8 Maart. (V. D.) De Amerikaan sche autoriteiten hebben besloten den bankier Isaac Lewin, die er kans toe had gezien op onwettige wUze de Vereenlgde Staten binnen te komen, naar Duitschland terug te zenden. fommissarissen benoenyd Hessen en te Bremen NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD I h Militaire dictatuur in Griekenland. be- 4 f* ff gear- brand (Nadruk verboden) twee te de Ba de een onderdeel van een uitzending van het Amerikaansche legioen. y richten waren te middernacht drie personen gedood en 14 gewond. De Varkenacentrale maakt een begin met de uitvoering van haar plan 3d b M duizend zware varkens uit de markt te nemen. ad O t/-> HAMBURG, 6 Maart (VD.) Te Bülstedt Is een communist, die niet reageerde op een som matie van de politie om te blijven staan, dood geschoten. Te Quickborn Is een communist, die op de vlucht ging, doodelijk getroffen. Te Kel- Marxlsme was nu nog slechts een aangelegen heid, welke de justitie Interesseert. Krijgt Duitschland koloniën terug? Frahsche verklaring te Genève. Engelsch schip in China bijna vergaan. On zekerheid over het lot van ruim 150 opvarenden. De dictatuur in Griekenland. Algemeen vm- gaderingsverbod. De bankcrisis In de V. 8. Er wordt noodgeld gedrukt. De regeering van Hessen eiscbte zelve ont binding van den Landdag, hetwelk deze wei gerde. Thans heeft de Rüksregeering een ceeu- miesarto benoemd. Te Berlijn is op den Noordoosteljjken toren van het Rijksdaggebouw hedenmiddag een ha kenkruisvlag geheschen. Op bevel van de huls inspectie is de vlag weder verwijderd. Na een opmarsch oer SA. te Weimar zullen vanmiddag op de gebouwen van den Thüring- schen Landdag en het ministerie van Binn. Zaken worden geheschen de hakenkruisvlag, het zwart-wit-rood en de vlag van het land Thüringen. jen van het mid- zou wülen hou- 1. Deze partijen ngen. Ze kunnen tordelijkheld van iftsch-Nationalen te Berlijn heeft Goebels nat.-socialisten tosgospookeQ. Hjj verheugde zieh over het verkiezingswonder. Het GENÈVE, 8 Maart. De Hoofdcommissie heeft op voorstel van Madariaga besloten, een com missie te benoemen, samengesteld uit de ver tegenwoordigers der koloniale mogendheden en Duitschland, die zich zal bezig houden met de bestudeering van de wijze, waarop de alge- meene ontwapeningsmaa tregelen op de kolo niale troepen kunnen worden toegepast. Nadolny verdedigde de stelling, dat de kolo niale troepen, die zijn gestationneerd in het moederland of in de nabijheid van het moeder land, een Integraal deel van de nationale strijd krachten vormen en derhalve tas de algemeene ontwapening sUn begrepen. Verder verklaarde hU. dat Duitschland ver langt, in de bijzondere commissie zitting te heb ben. De vertegenwoordiger van Italië sloot zich bij het Dultsche voorstel aan. Na de stemming verklaarde Sarraut, dat hij de deelneming van Duitschland in de commissie begroette. Bij de oplossing van de geheele kwestie moet men het oog gericht houden niet op het heden, maar op een toekomstige ontwikkeling. Frankrijk ziet den dag komen, waarop zekere Europeesche mogendheden, die thans nog geen koloniën heb ben, aan het algemeene werk zullen deelnemen en wel speciaal aan het ontsluiten van enorme gebieden, zooa'ls b.v. Afrika, die nog naar de gemeenschappelijke bewerking door alle Euro peesche staten uitzlën. Nadolny sprak hierop In vriendelijke bewoor dingen zijn dank uit. >60 zetten. Voor eenige ongerustheid, zoo die mocht be staan, Is geen reden. F Buitengewone vergadering van het R. K. Werk liedenverbond over onze handelspolitiek. De Dultsche tarieven op eieren en kaas treden 11 Maart in werking. De Nederiandsche autoriteiten zjjn op hun hoede inzake een eventueelen uittocht van Dult sche oppositioneele elementen naar Nederland. Te Munster hebben SA en Stahlhelm de hakenkrulsvlag op het raadhuis geheschen. Daar de burgemeester den sleutel weigerde te geven, maakten zjj zich met geweld hiervan meester. Telegrafisch hebben zij van Berlijn de afzetting van den burgemeester geëischt. LAMMERSDORF, 6 Maart. (W. B.) Gister avond heeft de politie aan de Belgische grens een man gearresteerd, die verdacht wordt me deplichtig te zijn aan de brandstichting in het Rijksdaggebouw. Hjj heeft brandwonden aan armen en handen. Toen hjj bemerkte, dat de politie hem op het spoor was. vluchtte hij op Belgisch gebied, doch hij werd weer naar Duitsch gebied teruggedrongen en gearresteerd. meester van Chicago, Cermak, die bU den aan slag op President Roosevelt zwaar gewond werd, is .overleden. he volk in zijn nleu- zal hebben, zou het land de crisis snel kunnen overwinnen. In ant woord op een vraag verklaarde Wqpdln nog, dat Jiet voorloopig nog onzeker is, wat Donder dag zal geschieden. Aan de beantwoording de zer kwestie wordt evenwel met voüe energje gewerkt. ATHENE, 6 Maart. Na Venlzelos’ nederlaag in de parlementsverkiezingen, welke gisteren plaats vonden, is de militaire dictatuur uitge roepen voor de vernietiging van het communis me en voor de veiligheid van den staat. Gene raal Piastiras heeft den militairen uitzonde ringstoestand afgekondigd. k BRUNSWIJK. 6 Maart (VD.) De Brunswjjk- sche regeering heeft een verordening tot uit voering van de bepalingen ter bescherming van volk en staat uitgevaardigd. Daarin wordt o.a. bepaald, dat het dragen van insignes van een communistische of Marxistische partij of veree- niglng is verboden. Roode vlaggen en vlaggen met teekenen der genoemde partijen of veree- niglngen mogen niet worden getoond. De auto riteiten hebben de bevoegdheid, eigendom, per soonlijke vrijheid en geheim van post, tele graaf en telefoon te beperken. De Amsterdamsche „Tribune” spreekt in een telegram uit Zürich het bericht tegen, als zou de leider der K. P. D. gearresteerd zijn. Hoogste stead op Dinsdag uw vja.: 754 Vorigs stead 75S ■ischen. De opwekking tot dezen strijd lestijd is niet minder groot en ernstig sommaties tijdens den oorlog. Men moet :looven, dat de „oorlogsdeugden" zich on- elden van die van den vrede. Het ge heele leven Is een strijd tegen de natuurkrach ten en de menschelljke tekortkomingen, zelf zucht, luiheid en vrees; met vijanden waar mede men geen wapenstilstand kan sluiten. Tenslotte riep Roosevelt op tot een samengaan van alle krachten tot herstel van de volkswel vaart. De radioredevoering van Roosevelt vorm- Ook worden bijzondere loketten In gebruik genomen voor de uitgifte van geld. Noodgeld zal verkrijgbaar zijn ten bedrage van 1 tot 20 dollar, teneinde tegemoet te komen aan het tekort aan baar geld. De drukpers der Ameri kaansche circulatiebank werkt dag en nacht. Er is een voorstel ingediend, om het goud- gehalte van den dollar terug te brengen van 22 tot 16 grein. Tegelijk met het embargo op goud en züver Is ook een verbod uitgevaardigd, gouden en zilveren munten te hamsteren. llnghusen is een communist door onbekenden neergeschoten. Ook te Frankfurt a d. Oder is Zondagavond een communistische arbeider doodgeschoten. Te Berlijn is een 25-jarig 8.A.-man, die bfj de hulppolitie was ingedeeld. Zondagnacht doodgeschoten. ATHENE, 8 Maart (V.D.) Na de uitroeping van de diclJlstir door generaal Piastiras, dreig de staatspresident Zaimis af te treden. Hierop werd een bespreking gehouden tusschen Zaimis, Venlzelos en Tsaldaris, waar besloten werd een dictatoriale regeering ouder generaal Otboneroe zonder deelneming van de volkspartij, la to stellen. De militaire dictatuur van Piastiras to daarmede ten einde. Deae snelle ontwikkeling is ie danken aan het feit, dat verscheidene gar nizoenen hebben geweigerd Piastiras te steunen. De toestand in Griekenland is thans weer rus tiger. De gebeurtenissen van den laataten dag hebben verscheidene slachtoffers geëischt. 1 NEW-YORK, 6 Maart. (V. D.) Het practlsche resultaat van de ontimM0!Mg der Amerikaan sche bankcrisis is, dat de Vereenlgde Staten vooreerst voor den duur der „beursvacantie”, die tot en met Donderdag zal duren, den gouden stan daard prijsgeven, daar de Federal Reserve Bank tijdens de beursvacantie geen gc^certificaten tegen goud mag inwesselen. TOKIO, 6 Ifaart (VDJ. In opdracht van het Japansche Ministerie van Financiën wor den alle beurzen in Japan op 6 Maart gesloten. Een mededeeling over de reden der sluiting Is nog niet gegeven. NEW-YORK, 6 Mrt. Naar verklaard wordt, bevindt zich in Amerika nog ongeveer 4300 mlllioen dollar goud, ofwel meer dan 1/3 van de wereldreserve. Er zal dus, wanneer een or delijke toestand hersteld is, goud genoeg gjjn om evenals voorheen op internationale goud- basls te werken. De gouverneur van Portorico heeft bank- vacantiedagen gegeven tot en met Woensdag. De autoriteiten hebben de uitgifte van nood geld in voorbereiding. De autoriteiten op de Phillppljnen hopen dat niet zal behoeven worden overgegaan tot het nemen van noodmaatregelen. Keulen, 6 Maart* De regeeringspresident te Keulen doet dagelijks mededeeling van een aantal brandstichtingen in het district Berg heim, die door communisten zijn gepleegd. In den nacht van Zaterdag op Zondag is het huis van een protestantsch geestelijke in brand ge stoken. In verband daarmede zijn vier commu nisten gearresteerd. Hogingen zijn gedaan om ook het slot Schlenderhahn in brand te steken In den nacht van Zondag op Maandag is brand uitgebroken In de Sindorfer Glasfabrieken. De nachtwaker werd door de vluchtende brand stichters beschoten. Het hoofdgebouw Is ge- heel afgebrand. Onder verdenking te hebben gesticht, zijn 7 commi resteerd. Dok bij Sontra in Kassei Is At gesticht. Maandagmorgen werden te Obe De neat’s In overwinningsroes. Hakenkruisvlag gen geheschen op openbare gebouwen in vele steden. Rljkecommtoearisern in Hessen en te Bremen. WASHINGTON, 6 Maart. (V. D.) De Minis ter 4an Financiën, Woodin, beeft ter Ifc^yulling van het decreet van Roooevevelt ver- klaaral~dat de „beursvacantie” geen perma nent prijsgeven van den gouden standaard door Amerika beteekent. HU gelooft, dat het laagste punt der crisis thans bereikt is. Voor het geval hst Amerikaan wen president vertrouwei Vam verschillende zijden is aan de ,NHott. Crt.” gevraagd of er wel maatregelen genomen zjjn om te voorkomen, dat ongewenschte ele menten uit Duitschland, die verdreven worden of uit eigen beweging van daar de wük nemen, in ons land zouden kunnen komen en wellicht bij ons centra van agitatie zouden vormen of op een andere wijze daden zouden doen, die met de rust en de orde in ons land en de goede verstandhouding tot onze buren niet vereenig- baar zijn. In antwoord hierop kan het blad op grond van inlichtingen die het te bevoegder plaatse zjjn verstrekt, de verzekering geven dat onze autoriteiten waakzaam zijn. De dienst der grensbewaking die uit de oorlogs- en na-oor- logsjaren verkeert, is nog steeds in functie en op zjjn post. Ook zijn bijzondere maatregelen beraamd maar daarover kan, uit den aard der zaak, geen mededeeling worden gedaan, omdat men het effect ervan door zulke mededeelingen zou kunnen verijdelen, daar men dengenen, tegen wie de afweer bedoeld is, dan wellicht de gelegenheid zou geven hem te ontloopen. Ook het geval dat min of meer talrijke groe pen personen uit Duitschland tegelUk hier toe gang zouden vragen, resp. over de grens ge drongen worden, Is voorzien. Hiervoor zjjn eveneens speciale maatregelen voorbereid. Het gewone verkeer tussehen ons land en Duitschland gaat, naar men weet, op paspoort. Men voelt, dat het bezwaar zou ontmoeten dit verkeer op eenlgszlns ingrijpende wijze aan banden te leggen. Dit zou bijv, een schadeüjken terugslag kunnen hebben op het handelsver keer. De paspoorten worden door de Dultsche regeering afgegeven en over de uitreiking er van heeft de onze geen zeggen. Wie een geldig paspoort heeft, kan bjj ons binnen, d^ar een visum niet meer bestaat. Sommigen zullen dit, onder de gegeven omstandigheden een beden- kelUken toestand achten, zU mogen bedenkqp, dat de ongewenschte personen, wier binnen komen bU ons men vreest en waarmee dan wel in de eerste plaats communisten zullen bedoeld zijn, op het oogenbllk van de Dultsche regee ring weinig tegemoetkomendheid te verwachten hebben. Gesteld al, dat zU het zouden wagen maar om een paspoort te vragen, dan is het nog zeer twijfelachtig of zjj er een zouden krijsen. Zjj zouden dus om in ons land te komen, moeten trachten de grenscontröle te ontgaan, waar tegen streng wordt gewaakt. En wat degenen betreft, die hier met een geldig paspoort binnenkomen, .heeft onze re- jteribg altijd de Mogelijkheid hen, in Bril. Van misbruik vwi ónze gastvrijheid, gto onge- wen^chte vreemdelingen mr de grens te doen NEW-YORK, 8 Mrt. Alle beurzen der giro kantoren in de Vereenlgde Staten blijven ge durende de beursvacantie gesloten. BU be schikking van Roosevelt wordt Iedere verzen ding van goud, zilver en bankpapier naar het buitenland bestraft met boete van 10.000 dollar ep gevangenis voor den duur van tien jaren. De bevolking heeft met het oog op de crisis betrekkelUk verstandig gereageerd hoewel zich in het dagelUksche leven tal van moeUUkheden voordoen. Trams, hotels en winkelzaken zUn voor een goed deel er toe over gegaan, tegen legitimatie cheques In betaling te nemen. Zelfs doen zich moeilijkheden voor wanneer men bü- jetten van tien dollar wil wisselen. Het Clearinghouse maakt intusschen clichés klaar voor bet drukken van noodgeld. Naar de officteele Pruisische persdienst nJ. mededeelt, heeft de RUkscommlssaris Voor het Pruisische ministerie van Binn. Zaken voor de practlsche toepassing van de verordening tot bescherming van volk en staat van 28 Febr. 1933 in een bUzonder rondschrijven de volgende aanwijzingen gegeven: Paragraaf 1 van de verordening voorziet in de opheffing van aüe beperkingen in Rjjks- en Landwetten voor de werkzaamheid van de politie. „De regeering is niet tegen het hUschen van de Hakenkruisvlaggen op staatsgebouwen op getreden. omdat wU bloedvergieten wilde ver mijden. Aan de elsch der nat.-soc. tot aftreding is geen gehoor gegeven. Men is echter geneigd in onderhandeling te treden over uitbreiding der regeering met de NB.D.AT.” Deze laatste houdt echter vast aan haar elsch tot vervroegde nieuwe verkiezingen. De ver kiezingen zouden regelmatig eerst in October plaats vinden. In het BERLIJN, 6 Maart. (V. D.) Pas morgen. Dins dag, zal het RUkskabinet bijeenkomen om, evenals de Pruisische regeering, zUn standpunt te bepalen nopens het resultaat der verkiezin gen. Het RUkskabinet zal In ijjn hui dige samenstelling ongewUzigd bl Uve n. Volgens de grondwet moet een nieuw geko zen RUksdag op zUn laatst dertig dagen na de verkiezingen, in dit geval dus op 4 April, bij eenkomen. De datum voor bUeenroeplng hangt af van het offlcleele onderzoek naar de verkie zingsuitslagen, waarmede eenige dagen ge moeid zUn. De bUeenroeplng van den RUksdag zal evenwel zoo spoedig mogeUjk geschieden, zoo mogellfk. zal men Ma datum voor de eerste zitting kiezen den len April, den geboortedag van Bismarck. Op dezen dag zou dan de RUksdag te Pots dam voor de eerste maal bijeenkomen. Roosevelt heeft over aü< radiozenders der Vereenlgde Staten een oproep gericht.'tot alle frontsoldaten en goede burgers van de -Veree- nigde Staten, die hU aanspoort töt bestrijding van de economische depressie. Deze strijd zal offers in vn dan d De verkiezingssuccessen hebben de nationaal- socialisten in geheel Duitschland veeleischen- der gemaakt dan ooit. In Baden eischen zU dat de regeering (ge vormd uit Centrum en sodaal-democraten) zal aftreden en dat de macht overgegeven zal worden aan de „nationale” partijen. In M tl ben vorderen de nazi’s hetzelfde. Er wordt onderhandeld over het aftreden der regeerlng-Held en ontbinding van den Land dag. Verwacht wordt, dat er geen overeenkomst zal tot stand komen tusschen Nazi’s en Beier- sche Volkspartij, omdat de gersten de volle macht eischen. In de vrije staat Bremen eischen de nazi’s, evenals in Hamburg, nieuwe samenstelling van den senaat in hun zin. De senaat is afgetreden. De RUksregeering benoemde een commissaris. In de vrije stad Lübeck is de soc.-dem. bur gemeester afgetreden, eveneens de soc.-dem senaatsleden. Aan het hoofd der poütie is een nat.-socialist gekozen. BU overrompeling werden de hakenkruis vlaggen geheschen op de regeeringsgebouwen en raadhuizen te Karlsruhe, Darmstadt, Frei burg, Oppeln, Loerach, Duisburg, Dessau, Herne en enkele kleinere steden. De Badlsche regeering seinde aan de Rijks- re$eering: „Bjj overrompeling is de haken krulsvlag geheschen op het slot en regeerings- gebouw te Karlsruhe. Nationaal-socialisten be roepen zich op een Instructie van den RUks- kanseller. De regeering in Baden beeft de ver wijdering gelast. Ten einde bloedvergieten te voorkomen verzoeken wU instructie aan nationaal-soclallstische gouwleiding van den.” In Saksen verklaren de nazi’s, dat de uit slag der verkiezingen hst „doodvonnB over den De Pruisische Landdag zal waarechünlUk 1 April bijeenkomen ter verkiezing van een mi nister-president. Algemeen wordt aangenomen dat von Papen groote kansen heeft. "NEW YORK, 6 Maart. (Reuter). Het „Journal of Commerce” weet mee te deelen, dat de Cen trale banken van Frankrijk. Holland. België en Zwitserland bereid zUn aan de Federal Reser ve Bank of, New York credleten toe te staan tot een tem geüjk aan de goudwinsten wel ke zU ten koste der Vereenlgde Staten zouden kunnen maken. Op dJze wijze zou het gevaar bezworen worden dat de goudreserve van het New-Yorksche missie-instituut door goudont- trekklngen voor büitenlandsche rekening ver- rrlnderdt. Volgens genoemd blad zou de Bank of Eng land ook reeds hulp hebben aangeboden, voor al omdat de depreciatie van den dollar een de- moraliseerende uitwerking hebben zou op den wereldhandel. Ontkenning of bevestiging van dit laatste was te Londen niet te krijgen. ALTONA 6 Maart. Hedenavond is het te dezer stedee tusschen politie en nationaal- socialisten eenerzUds en communisten ander-1 zUds tot ernstige schietiiartUen gekomen. De communisten hebben het vuur geopend op voorbijtrekkende afdeellngen politie en SA. AanvankelUk dacht de politie door afzetten van straten en gebruik van meer politle-agenten deze actie te kunnen tegengaan, doch toen dit niet hielp, ging zU ovet tot gebruik maken van l pantserwagens met machinegeweren en hand granaten. De geheele beschikbare politie werd aan de stedelUke grens 'geconcentreerd en met stalen helmen uitgerust. Bovendien werd de ge heele SA gealarmeerd, die de betrokkqn straten afzetten, waarna de politie tot huiszoekingen overging. Talrijke verdachten werden gearres teerd. Volgens de tot dusver binnengekt Naar Wolff verneemt, heeft rUkscommlssarto Goering aan de opperpresidenten en regeerings- president in Pruisen het verzoek gericht, tegen het hjjschpn van hakenkruis- en zwart- wït-roode vlaggen op de openbare gebouwen, zich „in deze dagen” niet te verzetten. De Badensche regeering, die is samengesteld uit Centrum en Dultsche Volkspartij, ver klaart: BAMBERG, 6 Mrt. (VD). In een besloten bijeenkomst der Beiersche Volkspartij, waarin de verkiezingsuitslagen bekend werden gemaakt, wees prelaat Leicht er Zondagavond op dat de partUen der regeering, voor wat haar machts verhouding betreft, een niet onbelangrijke ver schuiving hebben te zien gegjfcen. zoodat een reconstructie van het kablnetfniet zal kunnen ultblUven. Indien men de par den verder buiten de regeerii den, dan kan men dat do zullen zich in geen geval opd afwachten wat onder verant' natlnnaal-iirwia linten en 1 van hun beloften zal kunnen worden vervuld. Tot nu toe hebben het Centrum en de Beiersche VolkspartU bijna in alle regeeringen de last der vélantwoordelükheld mede gedragen. Lewin, die onder een valschen naam, Nor- mano, gedurende eenlgen tüd professor is ge weest aan de Harvard-University, wordt door de Dultsche autoriteiten gezocht wegens ver- valsching van wissels. De falsaris was na den oorlog uit Rusland nqjar Berlijn gekomen, vanwaar hU. nadat hU geweldige malversaties had gepleegd, vluchtte. leiders der communisten, die trachtten vluchten, door hulpagenten doodgeschoten. VATTKAANSTAD, 6 Maart. (Eigen bericht). „O Crux, ave spes unica,” „O Kruis, onze eenige hope” is het motto, dat Paus Pius XI voor het Heilige Jaar heeft gekozen. Dit motto zal op alle documenten, offlcleele stukken, audiën- tiekaarten en zoo voorts tUdens heel het Heilig Jaar zUn te lezen. Iedere pelgrim, die dit jaar naar Rome komt, zal voorzien w >rden van een bUzondere iden titeitskaart, die hU ontvangen moet van de Kerkeljjke autoriteiten van zUn woonplaats. Het Centrale Comité voor het Heilig Jaar wil daar door duidelUk ter uitdrukking brengen dat er onderscheid bestaat tusschen de pelgrims en de gewone toeristen. Een manifest van den H. Vader aan alle pelgrims is in voorbereiding en zal spoedig warden gepubliceerd. Er zün natuurlijk nog maar zeer weinige pelgrims, die te yoet met den pelgrimsstaf in de hand naar Rome komen. De massa komt per spoor, auto of schip. Er worden geweldige massa's pelgrims verwacht. Het is dus geen gemakkelUke taak, alles voor hun ontvangst te orgaqlseeren. Aan het hoofd van het Cen trale Comité voor het Heilige Jaar staat de vicaris van Rome, Z. E. Kardinaal Selvagglanl. Reeds lang worden onderhandellngen gevoerd met de Itallaansche spoorwegen en de ritis- Bureaux met het gevolg, dat prijsvermindering op de sporen is toegestaan van 50 tot 70 ten honderd, naar gelang men particulier of in groep reist. Ook gelden deze tariefverminderin gen voor de bedevaartplaatsen Assisië en Loreto. De verblUfpIaatsen voor de pelgrims te Rome zjjn beperkt. De particulier reizende pelgrims, stappen meestal af in pensions en hotels. Dik wijls zUn deze uitverkocht. Voor de pelgrims- gezelschapi>en zUn kwartieren geschapen in scholen, kloosters en andere kerkelUke gebou wen. die echter niet voldoende zUn voor de massa’s der pelgrims. Daarom heeft het Comité te Rome onderhandellngen geopend met de KerkelUke autoriteiten in de verschillende lan den, om te voorkomen, dat er niet té veel pel grims tegelijk naar de Eeuwige Stad komen. Het to niet eenvoudig, om den stroom der pel grims te lelden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1