ONS BLAD De verovering van Jehol S.A.-troepen bezetten Hessen Het nieuws van heden H A VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS Jehols bezetting Groote geldnood Amerika m i' HET DROEVIGE FIGUUR OP BEVEL VAN DEN RIJKS- VAN CHINA COMMISSARIS MAATREGELEN IN OOSTENRIJK *1 o IJ DE BAROMETER JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Breultbaaden, enkele en dubbele WOENSDAG S MAART 1933 ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 138 Japansche misleiding IAAR Anhaltsche Landdag Ontslag niet aanvaard Hollywood gedupeerd C hineezen voor krijgsraad Inflatie onvermijdelijk? Amerika’» vloot Minister Swanson voor uitbouw 7* Talryke banken weer open St. Vincentiusvereeni- gingen Viering A- - lUIIIIUI/M :ier Woodin machtigt eenige banken wederom haar loketten te openen Ministerie van Binnenlandsche Za ken in handen van S.A.-mannen Vreugdevuren in Oostenrijk De spoorbanen worden door politie tegen sabotage bewaakt DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN EN 2H AT S 3 o =1 «o Roosevelt waarschuwt Genève Schryven aan den Vol kenbond sc ommissar is voor Danzig Het kabinet kondigt een vergade- rings- en opmarschverbod af. Grond wetwyziging van het eeuwfeest te Parijs Nazi-demonstraties in Oostenrijk V. d. Lubbe hoogverrader In Peking en Tientsin is de staat van beleg afgekondigd ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20 g, ingez. med. 40 a p. regel; idem op pag. één 55 a p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 Onderhandelingen in Beieren Matsoeoka ’1 V’ i>\i GOUD GENOEG, DOCH SLECHT VERDEELD De algemeene bank- en beurssluiting heeft in Amerika gewel dige sensatie gewekt. Hierboven een der kolossale bank gebouwen in het financieele centrum van New-York NOORD-HOLLANDSGH DAGBLAD wapenen wen ean den militair vliegtuig 553 Verwerking van het dreigende melkoverschot. Treinongeval bij Helmond. O o O*» 4 baar (United Press) Strenge regeeringsmaatregelen in Ooetenrtfk. Bondskanselier DoUfnas heeft het veile vertren- mt. Verstoorder van den radio-sender te Hilveraam geïdentificeerd. 324 In de vergadering van de gouverneurs van de banken verklaarde Roosevelt, dat hl) den al- gemeenen bank-toestand zooveel tnogeUk unl-' form wil hebben; hl) zal hiertoe alle mogelijke medewerking verleenen. Ook wenscht hl) een centraal lichaam tot be strijding van de werkloosheid te stichten. vuldig door de communisten was voorbereid. O.a. werd een foto gevonden, waarop beiden duidelijk stonden gemerkt. nlkenbonds-Commissaris voor de Vrije ■anzig heeft den diplomatiek» verte- diger van Polen te Danzig vervocht, Ie klacht van den Senaat waarheid be- versterking van de Fooische bewaking Westerplatte onverwijld terug te trek- Iddag te één uur werd op den toren Berljjnache Stadhuis de Zwart-Wit- Alle officieren van „De Zeven Provinciën” zjjn onder lichten vorm van arrest gesteld. Aa Heiligverklaring van André Hubert Four, net. Geldnood in Amerika; eenige banken hor spit Burgerwacht van Da neig onder geroepen. Nieuw kabinet in Griekenland onder leiding van Othoneos. S.A.-troepen beseften onder leiding van dm Rjjkscosnmimsriz Heasen. WASHINGTON, 7 Maart (Reuter). De mi nister van Marine, Swanson, Is voornemens al het mogelijke te doen om, aoodra de omstan digheden het veroorloven, de Amerikaanscbe vloot uit te bouwen tot de maximumgrenzen, die te Londen zijn vastgesteld. De vloot sou In den Stillen Oceaan blijven totdat de toe stand in het Verre Oosten is verbeterd. Debatten in de Tweede Kamer over de muiterij op „De Zeven Provinciën”. De besetting van JehoL Staat vam beleg te Peking en Tientsin. Minister Swanson voor uitbreiding van Amert* ka’s vloot. land ge- -Noodlandlng van Vlieland. Doodelfjke ongelukken te Veeanadaal, Bedel en Dordrecht. ons ons king L15 ;en Hoogste etend op Weeusdeg ar tm: 798 Vorige stand 755. Lezing van mr. L. J. A. Trip in de Rotterdam ■che Kamer van Koophandel over de wereld crisis. l F 3 IG, 7 Maart. (Reuter). Naar aaniei- de versterking van de Poolache wacht 'esterplatte is tot bescherming vsn de orde en veiligheid een deel van de Burgerwacht onder de wapenen ge- WASHINGTON, 7 Maart (V D.) Preslden*. Rooaplt heeft de Amerikaanscbe delegatie te Geneve er van in kennis gesteld, dat de Ameri kaanscbe regeering de oorlogsvloot zoo spoedig mogelijk op verdragssterkte wil brengen Inge val de ontwapeningsconferentie binnen korten tjjd niet tot doortastende maatregelen besluit. LONDEN, 8 Maart. (V. D.) Naar uit Buenos Aires gemeld wordt, heeft de Argenttfnsche re geering in verband met de Amerikaanscbe bankcrisis besloten de Argentynache valuta te plaatsen op de basis van den Franschen frank. door de geallieerden aan Japan zouden zijn toegewezen, zoodat deze uit strategisch oog punt voor Japan onmisbare gebieden eigenlijk geen mandaatsgebieden zouden zijn. Het is duidelijk, dat Matsoeoka hier speculeert op het tijdsverschil tusschen het Verdrag van Versail les. waarbij san Dultschland die koloniën wer den ontnomen, en de tot standkomtng van het Volkenbondsverdrag. Doch deze speculatie is illusoir, aangezien de stichting van den Vol kenbond In het Verdrag van Versailles werd vastgesteld en Japan door de onderteekenlng van het Volkenbondsverdrag In de toewijzing der betreffende eilandengroepen als mandaata- gebieden en niet als eigendommen heeft toe gestemd. Indien dus Japan na een eventueel uittreden uit den Volkenbond tóch die eilanden in den Stillen Oceaan vasthoudt, begaat het een nieuwe verdragsschennis bij de vele, welke bet reeds op zijn militaire geweten heeft. NEW-YORK, 7 Maart Het gebrek i geld doet zich overal voelen. Ook Am die in het buitenland reizen, ondervinden de ernstigste moeilijkheden. De wisselkantoren verstrekken vreemde valuta met aftrek van 25% in overeenstemming met de wette lijke voor schriften. De Canadeesche dollar daalde in vergelijking met het Engelsche pond 17 S punt Ondanks de groote spanning Is de bevolking rustig. groote steden van Oostenrijk hebben aal-soclallsten naar aanleiding van ag der Dultsche rjjksdagverkleslngen ■ties gehouden. In het geheele ren ongeveer 1000 betooglngen Roosevelt heeft verklaard, dat de valuta der V. S. geensains In elkaar is gestort. De moeilijk heden zijn slechts het gevolg van een geweten loos bankstelsel. De voornaamste taak der.re geering ie: eerst door noodmaatregelen op kor ten termijn de huidige moeilijkheden over winnen en daarna het volksvertrouwen herstel len door een volkomën reorganisatie van het bankstelsel op de basis van federalisme. Men hoopt dat de moeilijkheden nog slechte enkele dagen zullen duren. Uit Miami (Florida) wordt gemeld, dat 150.000 badgasten niet kunnen vertrekken.. In eenige theaters en op sportvelden wordt de entreeprijs In natura voldaan. President Roosevelt en de leden van bet kabinet zijn thans druk bezigde Boodschap op ie stellen, welke Donderdag in het Congres zal' worden voorgelezen. Het is zeker, dat alle voor stellen van Roosevelt op de snelst mogeljjke wijze zullen worden aangenomen. De demo craten hebben tot stemdwang besloten. Paus heeft tot Kardinaal-Legaat voor het eeuwfeest der 8t. Vlncentius-Conferen- dat In Mei as. te Parijs zal gevierd wor- 4en, den Aartsbisschop van Parijs, Z. Em. Kar- <Unaal Jean Verdier benoemd. DARMSTADT, 7 Maart (W. B.). De Rljks- commlssarls voor de staatspolitie van Hessen heeft in den afgeloopen nacht met medewer king van S. A. troepen het Hessische ministe rie van Binnenlandsche Zaken, het vakver- eeniglngsgebouw, de woning van den staats president Adelung en de woning van den mi nister van Binnenlandsche Zaken Leuscher be zet. De Rljkscommlssaris. dr. Müller, heeft een verklaring gepubliceerd aan de bevolking van Hessen, waarin hij mededeelt, dat hy na mid dernacht de geheele politiemacht in Hessen op zich heeft genomen, nadat hem door den rljks- mlnizter van Binnenlandsche Zaken de politie macht in handen was gesteld. Dr. Müller heeft dr. Best benoemd tot spe cial» commissaris voor de Hessische politie met de bevoegdheid hem te vertegenwoordigen. Een nader Wolfftelegram hierover meldt: Vanmorgen om 7 uur is het gebouw van de uitgeverij van de „Volksfreund” ontruimd. De staatspresident van Hessen, Adelung. was vanmorgen per telefoon nog niet te bereiken Het was niet bekend, waarheen hy zich had begeven. Voor het ministerie van Blnnenland- sche Zaken staat een dubbele post van 8. A.- troepen en Stahlhelm met karabijnen, op hel station van Darmstadt heerscht een druk ko men en gaan van leden der 8. A. senen sprak de landalelder van de Oos- :he N8D.A.P, Proksch, en de Weensche Ier, Frauenfeld, een redevoering uit. ilutle werd aangenomen, waarin de uit rij ksdagverklezlngen een nederlaag ge wordt voor het separatisme der Zuld- 5 landen en waarin de regeering Volpi ütgenoodlgd onmiddeliyk af te treden weg vrij te maken voor de vorming nationale regeering. bergstreken zijn op de toppen vreugde- Na een verwoed gevecht zijn de Japansche voorhoeden da stad Bantejlenfeng binnen gerukt Naar United Fraas uit Peking aaiat. is te Peking en te Tientsin door de Chlneesche over heid de staat van beleg afgekondigd, daar men onlusten vreest in verband met de nederlaag In Jehol. oe treurig het figuur van China in deh strijd om Jehol ook is geweest, en hoe slecht georganiseerd de Chlneesche «iaat ook mag zijn, het tweede Ud van de Japansche stelling is en blijft juridisch onjuist. Ten eerste omdat China als staat toch nog al tijd zóó georganiseerd is. dat het evenals Japan een geheel zelfstandig Ud is van den Volken bond en dat het door alle mogendheden, ook door Japan, beschouwd wordt als een mogend heid. waarmee men verdragen kan sluiten. Trouwens bet beroep op de binnenlandsche wanorde In een land en de zwakheid van zijn erkende regeering kan niet de militaire Inter ventie van een natuurstaat in dat land recht vaardigen. Het feit, dat dit in het verleden aanhoudend is geschied, biedt daartoe geen rechtsgrond. Het is en blijft dus volkomen rechtvaardig, dat de Volkenbond eenstemmig de Japansche geweldpolitiek heeft veroordeeld Hoe ingenieus misleidend de Japansche diplo maten te werk gaan om die poUtiek van alle immoreele smetten vrij te pleiten, heeft de lei der van de Japansche delegatie te Genève, Matsoeoka dezer dagen weer bewezen tijdens «Ijn bezoek te Berlijn. In een interview heeft hy verklaard, dat Ja pan by een eventueele uittreding uit den Vol kenbond de vroegere Dultsche koloniën In den Stillen Oceaan niet zou afstaan, omdat de -Marianne-, CaroUnen- en Marshalleilanden reeds vóór het bestaan van den Volkenbond HOLLYWOOD, 7 Maart. (Reuter). De direc teuren der fllmondememlngen hebben na af loop van een vergadering verklaard, dat zij overwegen alle werkzaamheden te doen stop zetten; in verband met de financieele crisis zijn zij niet In staat aan hun salarisverplicht la gen te voldoen. De speaker van het Huls van Afgevaardig den, Rainey, heeft verklaard, dat het nieuwe Congres-Roosevelt alle verlangde volmachten zal geven. Rainey zeide verder, dat inflatie in een of anderen vorm onvermijdelijk Is. DANZIG. 7 Maart. (Reuter). De voorzitter van den Senaat der vrije stad Danzig heeft een nota gericht aan den Volkenbondscommlsarts voor Danzig, waarin hij oa. het volgende zegt: Met het oog op het feit, dat de Poolsche re geering zonder toestemming de bezetting van de latte boven het vastgestelde aantal t heeft, verzoeken wij: i beslissing te nemen krachtens art. 39 Volkenbondsverdrag. De Poolsche re is verplicht, den op de verdragen oe- n wettigen toestand te herstellen en de j van de Westerplatte terug te brengen oorgeschreven sterkte, nlddellljk maatregelen te treffen, opdat ndellng gekenmerkt wordt als een aa- De Minister van Financiën, Woodin, heeft een beperkt aantal banken gemachtigd te her openen. Zjj mogen nieuwe deposito's opnemen, waaruit onbeperkt mag worden terugbetaald. tans zonder goedkeuring van den Vol- Iscommiasaris ingevoerde versterking aking is in tegenspraak tot het verdrag Juni 1931. handeling der Poolsche regeering stelt bare veiligheid van Danzig in gevaar en ernstige bedreiging voor de goede Oe fen tusschen Danzig en Polen, daar het i der Poolsche regeering door de bevol- «t worden opgevat als een ernstige pro- welke het gevaar van incidenten in NANKING, 7 Maart (VJ>.) De Chlneesche regeering geeft in een verklaring toe, dat de klachten der Chlneesche openbare meenlng naar aenlelding van het falen van het Chlnee sche leger in Jehol volkomen gerechtvaardigd zijn. De Chlneesche regeering heeft zich er van overtuigd, dat de leiding van het Chlneesche leger niet voor haar taak is berekend geweest. Tegen een aantal officieren van het Chlnee sche leger zjjn processen aanhangig gemaakt wegens hoogverraad. Alle leden van den Chi- neeschen generalen staf zullen voor een krygs- raad worden gedaagd en worden gevonnist NEW YORK. 7 Maart. (Reuter). In een interview met Reuter heeft een bekend finan cieel deskundige verklaard, dat de Vereenlgde Staten den gouden standaard verlaten hebben en de valuta-basis hebben aangenomen, welke voor onbepaalden tyd gehandhaafd zal oiy- ven. WASHINGTON, 7 Maart. Het ministerie van Financiën heeft de Federal Reserve-banken toe gestaan, haar normale werkzaamheden te her vatten. De voornaamste gebeurtenis van vandaag is de hervatting van het cUëntenverkeer by tal rijke banken te New-York en in een reeks an dere staten. De banken moeten evenwel alle voorzorgsmaatregelen treffen om het hamsteren van baar geld en onnoodlge opvragingen tegen te gaan. De groot-pryzen voor levensmiddelen stygen, wegens verminderde levering. De Engelsche ambassadeur Lindsay bezocht heden een der onderstaatssecretarissen. BUREAUX; HOF 6. ALKMAAR Tckfoon Administrate 433, Radactie 633 ABONNEMENTSPRIJS. Per kwartaal voor Alkmaar ""A, f 1— Voor buiten Alkmeer i f 2.85 j^et geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij De Spaarnested - Haarlem BERLIJN. 7 Maart (WB-). De procureur-ge- neraal heeft tegen Van der Lubbe, die tydens den brand In het Rljksdaggebouw werd gearres teerd, een aanklacht Ingediend wegens hoogver raad, gepaard gaande met ernstige brandstich ting. Voor dergelijke misdreven kan volgens de wet levenslange tuchthuisstraf worden opgelegd. De Instructie wordt geleld door „Reichsge- richtsrat” Vogt. Uit het materiaal, dat In het Karl Llebknecht- huls in beslag is genomen, biykt, dat de moord op de politle-offlcleren Anlau en Lenk. verleden jaar by de demonstratie van de Stahlhelm zorg- snelle verovering van de vierde der I J noordelyke Chlneesche provincies, Jehol, door de Japansche legerscharen, welke thans nagenoeg voltooid is, schynt een overtui gend argument te leveren voor de Japansche stelling, dat China geen georganiseerde staat is en Japansche militaire interventie behoeft om tot vrede en orde te komen. Het eerste deel van deze stelling wordt Inderdaad door de ge beurtenissen in Jehol althans ten deele beves tigd. Een goed georganiseerde en sterke eenheid vormende staat naar onze begrippen is het ge weldige China met zyn honderden mlllioenen inwoners, zyn talrijke sterk onderling verschil lende talen en mentaliteiten, zeer zeker niet China is eigeniyk een werelddeel, en in dit werelddeel oefent de centrale regeering te Nan king slechte een aeer beperkte en zeer ontoe reikende macht uit. De leger-generaals steunen die regeering alleen wanneer en zoolang zy dat zelve verkiezen, zoodat het gezag der regeering in de door de Chlneesche generaals beheerachte gebieden met de loyaliteit dezer gaarne poten taat spelende militaire machthebbers staat of valt. Het is dan ook mede aan de deloyaliteit van enkele Chlneesche bevelhebbers, die naar den vyand overliepen, zich door de Japanners lieten omkoopen of op het crttleke moment laf hartig bet hazenpad kouen, te wijten, dat de provincie Jehol. niettegenstaande de geweldige legermacht, welke de Chlnee^en daar in ver sterkte stellingen hadden gebracht, en niette genstaande de natuuriyke gesteldheid van den bodem, welke prachtige verdedlglngsmogeiyk- heden biedt, en niettegenstaande het oogen- schyniyk heroïsch nationale élan der Chlnee sche troepen, zoo spoedig den Japanschen troepen geheel in de begeerige handen is gevallen. Be halve de deloyaliteit van enkele Chlneesche bevelhebbers beeft ook de achteriyke outillage van de Chlneesche legerscharen een rol van beteekenls in deze tragedie gespeeld. Waar de Japanners met enorme moderne vrachtauto's noodzakelljke transport in snel tempo Mon den verrichten, maakten de CMDeeaen hoofd- déeiyk gebruik van kameelen. Kameel tegen motor, primitieve natuur tegen geraffineerde techniek. De strijd was wel zeer ongeiyk. De Japansche oor logs wals is over de provincie Jehol heengerold. alles verpletterend, wat baar in den weg stond, en houdt thans stil by den grooten Chineeschen muur, die de mlddeleeuwsche af scheiding vormt tusschen het oude klassieke China en zyn latere uitbreidingen. Zy beeft daar gestopt uit vrijen wil. Japan, dat beweert zich uitsluitend aan het met Mandsjoekwo gesloten verdrag te houden en slechts de provincie Jehol in bezit te hebben genomen, omdat deze een Integreerend deel van den door Japan kunstmatig geformeerd» nieuwen staat uitmaakt, heeft er voorloopig blijkbaar geen belang by China direct in het hart te treffen. Trouwens het avontuur van Shanghai heeft bewezen, dat zelfs voor het machtige Japan een dergeiyke aanslag meer nadeel dan voordeel oplevert. MÜNCHEN, 7 Maart (W.B.). De Beiersche ministerpresident dr. Held heeft heden den Landdagvoorzltter schrlfteiyk verzocht, de reeds ingeleide stappen tot hervorming dar Beiersche regeering te bespoedigen. De voorzitter heeft het verzoek aan de frac ties ter kennis gebracht. De nat.-soc. fractie heeft reeds twee onderhandelaars aangewezen. De besprekingen zullen vermoedelyk eerst in het begin der volgende week aanvangen. WEENEN, 7 Maart. (Eigen bericht) Sedert eenige dagen Is het presidium van den Natlo- nalen Raad afgetreden, nadat een tegen de re geering gericht voorstel aangaande de spoor wegstaking met 1 stem meerderheid was aan genomen, by welke stemming onregelmatig heden zouden zyn voorgekomen. Vandaag besloot het kabinet-Dollfuss in een buitengewone rittlng, om een oproep aan het Oostenrykscha volk te richten. Hlerti» wordt een vergadering»- «o <®mar»ehverbod afgekon- dlgd, alsmede de uitvaardiging van maatrege len, die een wijziging Hrengen In de grondwet, ten aanzien van de pers. Dit alles dient om een benadeellng van de volkshuishouding te vermijden, welke aldus wordt verklaard zeker te verwachten is, wan neer niet met alle middelen wordt opgetreden tegen verstoring van rust en orde en een einde gemaakt aan de voortdurende opruiing. Na de zitting begaf bondskanselier Dollfuss zich naar den bondspresident, wien hy het af treden van zyn kabinet aanbood. Deze weigerde echter dit aftreden te aanvaarden, verklarend, dat het kabinet nog zyn volle vertrouwen ge noot. DESSAU. 7 Maart (V.D.). De landdag van Anhalt Is vandaag bijeengekomen. Communis ten werden niet tot de tribunes toegelaten, zy die de vergadering mochten bywonen, wer den op wapens gefouilleerd, evenals de pers vertegenwoordigers. De landdag heeft een voorstel der NBD.AF. aangenomen, volgens hetwelk staatsambtenaren en -beambten in de toekomst geen Ud meer van de S.P.D. mogen zyn. De nat--soclalisten hebben verder voorge steld, dat de staataautorlteiten geen Inkoopen meer mogen doen in warenhuizen, coöperatieve vereenigingen en eenheldspryzenwinkels. De uitgaven moeten veeleer worden gedaan by de goede, oude, christelijke middenstanders. KONINGSBERGEN. 7 Maart. (V. D.) Voi- jrns een mededeeling ran de rijksspoorwegea 8Un hedenmiddag op de spooriyn BerlijnKo ningsbergenKowno nabij de stad Wehlau twee personen gearresteerd die een helsche machine hadden neergelegd. De mannen waren bedronk» en hadden nog 3 lonten by zich en een slaghoedje. Men neemt aan, dat het hier een poUtleken aanslag betreft. De bewaking op de belangryke spoorwegdeelen is versterkt. Het onderzoek is nog aan den gang. Stad den houden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1