ONS BLAD Duitschland In de harde armen van D I. De H.Vader tot het H. College „Zuivering” het „Hakenkreuz” I idt c VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS KONING BORIS’ WOORD BREUK Het nieuws van heden in GOERING WIL HET ZELF DOEN conferentie DE BAROMETER DE OPPOSITIE BLIJKBAAR STRIJDENSMOE JOH. LAUWERS DINSDAG 14 MAART 1933 ZES EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 143 I z— BEGRAFENIS VAN GENERAAL VON STüLPNAGEL De H. Kerk vreest niet maar vertrouwt o o t-2 Amerikaansch voorstel DE „BEZETTING” VAN KEHL De „Prawda” contra Goering Straat namen-r evolutie Een aanslag op Hitler? JAPAN EN DE VOLKENBOND >r Zij kiest eieren voor haar geld De „Prawda” aan het woord Goebbels minister van Propaganda DIT NUMMER BESTAAT UIT TIEN BLADZIJDEN a a a Wij behasdelM alle gas- deraa: Gordijnen Japijtea Loopers, Bedden, Matras sen enz. Enlsnisoer- inrichting ONZE aflevering staat aaa de spits 1 «r a- PAYGLOP3 ALKMAAR Baby weegschalen te huur Consistorie plaats. Kardinalen Pauselijken Zij, die zich tegen 1 April op ons blad abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschijnende num mers gratis. „Helaas kletteren in de oude nieuwe wereld de wapenen en roept het broeder bloed ten Hemel” sc* ikw- raais liter hrt Vermaning aan de nazi's om „directe acties” achter wege te laten De lijkstoet op weg naar Berlijn-Wilmersdorf, waar het stof felijk overschot van den vroegeren voorzitter van het Rijks- instituut voor lichamelijke opvoeding werd bijgezet ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20c, ingez. med. 40c p. regel; idem op peg een 55c p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen xVoor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 MacDonald tracht var gaafs Bon- cour tot practische besluiten over te halen ROME, 13 Maart. (Eigen telegram) Hedenmorgen had in de Consistorie-zaal ten Vaticane het aangekondigde Geheim Drie-en-twint ig omgaven den Troon. De H. Vader hield een zeer belangrijke toespraak over den algemeegen toestand. Drie Kardinaal-Legaten wer den benoemd voor de opening der H. Deur in de Patriarchale Aartsbasilieken van Sint Jan, Sint Paulus en Maria de Meer dere, bij gelegenheid van het aanstaande H. Jaar. Zes nieu we Kardinalen werden be noemd, terwyl de H. Vader de creatie van nog twee Kar dinalen aankondigde. 1 Mevrovw! NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD beraamden we<ens TUdeljjk zaakgelastigde te Oslo benoemd. Ovmtrooralng in Midden-Java. Mgr. H. Panlnaaen naar Rome vertrokken. Benoemingen In bet Aartsbisdom. neont. Dit Londen meldt Reuter: tot de aankondiging der overgaande die rrl BB. Pop <eund eerst aten. beeft heeft cbeids- oever- OP leacto. s aak •r- r- De incidenten te Kehl. Spiers en Keulen ma ken een onderwerp van bespreking uit in offl- cieele Britsche kringen, waar men van meening is. dat men zich dient af te vragen, of zij een schending beteekenen der verdragen van Ver sailles en Locarno. De beroepen In de Tribune-saak door den Hoo- gen Raad verworpen. Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer over de Postbegrooting. De bond van Marine-Schepelingen heeft vol daan aan den wenach van den Minister. GEHEIM-CONSISTORIE. TOESPRAAK VAN DEN H. VADER. er wot« vHmr het ds Mdtag 10 u ii a io 1 oot- Pao- i bal Belangstelling voor het Parlement te Tokio tijdens de beraadslagingen over het uit treden van Japan uit den Volkenbond. zoo riep de Paus ug. „kletteren in de nieuwe wereld de wapenen en Een dergelijk weinig eerbiedwekkend huldigt de eerbiedwaardige Rjjkspresi- KEULEN. 13 Maart <W.B) Dr. Adenauer te heden door den regeeringspresldent als eerste burgemeester van Keulen ontslagen. Fransche stap te Berlijn aangekondigd n. a. de „besettingvan Kehl. Bevel van burgemeester Rambonet opruiers bui ten de gemeentegrens van Velsen te leiden. dvuor- Qd tot t Dom fraais i vor- r vod UM. Misa omm. tn der toege- biöft. cents at op d via door reeds inval. 1 van boten en h koM dM BUREAUX: HOF 6, ALKMAAR Tplffoon Adminitfralin 433, Rndaciin 633 ABONNEMENTSPRIJS, Per kwartaal voor Alkmaar Voor buiten Alkmaar I 2 85 /Mat goillustranrd Zondagsblad I 0 60 booger v Dagblad uitgegeven door da N V. Drukkerij Dn Spaarneitad - Haarlem De uitvoer van pootaardappelen naar Frank rijk ernstig belemmerd. Rede van Prof. Mr. P. 4. Aalberae over „Neder land en de crisis.** l *4 I 1» 14 I 14 14 17 I 10 I Mrs er gosd «Huatta i «eüjk- M. ng raehtlga het aak r krQgt Ttehtan. goed «Ka k gM> the dan ■en. Ah nd aan boutac stateart or da dt onb- UI 141 14» LM ur u» -n Duitachers. heeft een méér dan symbolische be- teekenis. In zijn buitensporige heftigheid heeft Rijks- minister Goering te Essen op allerminst over drachtelijke wijze die beteekenls onderstreept, toen hij verklaarde, dat de levenden den hei ligen plicht hebben, het met bloed geschreven testament der dooden van den wereldoorlog uit te voeren. „Als er nog een toekomst bestaat," aldus zeide hij. „moet ook de mogelijkheid be staan dit met bloed geschreven testament ook met bloed uit te voeren. En in trouwe kameraad schap met die dooden meet en zal dit gebeu ren.'* De grimmige revanche-geest schijnt dus weer vaardig te worden in het nationalistische Duitschland van vandaag. Duitschland moet weer groot en machtig worden om bloedwraak te kunnen oefenen. Erg geruststellend is dit voor uitzicht voor de naar vrede snakkende wereld niet. Uit alle steden van Duitschland komen thans berichten, dat de namen van Stresemann, £n- berger. Rathenau en andere „Novembermisda- digers’ var. de straatnamenbordjes worden uit gedelgd. om plaats te maken voor de namen Hitler en doering en die van nationale helden. Het is voor Hugenberg en von Papen om beurtelings zwart wit rood te worden van nijd, woede en jaloezie, want nergens blijkt, dat er ook maar één steegje naar hen wordt genoemd. Den communistlschen leden van den Pruisl- schen Landdag zullen geen gelden meer worden gegeven. M 141 14» UI waring gesteld, omdat hu volgend eigen latingen een aanslag wilde voorbereiden Rijkskanselier Hitler. Het betreft hier denzelfden graaf Arco, in 1919 den Beierschen premier Elsner heelt doodgeschoten. Graaf Arco liep toen bij den aanslag zelf een schotwonde op. In Januari 1930 werd hij ter dood veroordeeld, doch reeds een dag later begenadigd. Zijn straf werd ge wijzigd In levenslang vestingstraf In April 1924 kwam ook een einde aan deze straf, terwijl hij ter gelegenheid van den Stelen verjaardag van den Rukspresident door de Beiersche regeering weer in het genot van zijn burgerrechten werd gesteld. Naar verluidt, zoekt men naar een „Sackgasse" doodloopend straatje), om er hun roemruchti- gen naam aan te geven. MUENCHEN. 13 Maart. (V. D.) De polltie- directie deelt mede: Zondagavond is graaf Arco in verzekerde be- ult- op 77i/H/»HWHfHHHHHHIHIlllllllllllllllllllltllllllllllillllllllllllllllllUUf bezadigde middenpartijen den moed hebben op gegeven om aldoor een waarschuwend „memen to” te herhalen, waarnaar toch met meer ge luisterd wordt. In Duitschland kiezen steeds meer menschen eieren voor hun geld en huilen maar met de wolven in het boach mee om het gevaar te ontloopen van verslonden te worden Zoo is b v het groote Ullsteinverlag met zUn talrijke bladen, die tot voor kort nog vrijzinnig- democratisch republikeinse!) waren, als een blad op den boom omgekeerd onder het weinig held haftige. maar wel lucratieve devies: „Zaken zijn zaken”, devies dent, die den eed heeft afgelegd op de wel bij herhaling geschonden, maar nog steeds niet of ficieel herziene grondwet van Weimar, natuur lijk niet. Welk devies hij echter wel huldigt is op het oogenbllk nog niet geheel duidelijk In de vlaggenkwestie heeft hij thans een ver ordening uitgevaardigd, waarin hij bepaalt. ..dat de zwart-wit-roode vlag en de hakenkmlsvlag gezamenlijk moeten geheschen worden, totdat een definitieve regeling der rljkskleuren zal zijn getroffenZoolang de Ryksgrondwet echter nog niet op dit punt gewijzigd is. en dat is nog niet het geval, zijn in die grondwet de rljkskleuren nog steeds definitief geregeld n.l. in zwart, rood en goud. de kleuren, die in de laatste we ken met man en macht overal in Duitschland zjjn neergehaald. s ook Hindenburg strijdensmoe en heeft hjj het ..faire bonne mine 4 mauvais jeu” als de eenig mogelijke houding aangenomen? Voor den geschiedschrijver ligt hier in de toe komst een Interessant probleem te bestudeeren. hetwelk op dit moment niet kan worden opge lost. Het „Hakenkreuz” houdt gansch Duitsch land in zijn hoekige armen gevangen, en aan dien harden greep valt voorlooplg niet meer te ontkomen. Indien het de hoogste wijsheid is. zich in het onvermijdelijke te schikken, dan heeft het aantal wijzen zich in Duitschland den laatsten tijd op wonderbaarljjke wijze vermeer derd. Mogen zij van hun wijze Inwhik lelijkheid schik bele ven 1 Uit dit bericht van onzen Romeinschen cor respondent blijkt, dat de reeds lang voorzegde ofiheffing der zg suburbicaire bisschopszetels voorlooplg nog niet zal plaats hebben, daar immers H H. DE Sincero en Cerrettl benoemd zijn in Palestrli en Velletri. terwijl er tot op heden geen sprake is van de aanstelling van event, plaatsvervangers. BERLIJN 13 Maart <VD De Rljkscommis- saris voor het Pruisische ministerie van Binnenl. Zaken. Rljksminister doering, maakt bekend. In de laatste dagen zijn uit dringende over wegingen vanwege nationale organisaties direc te acties gevoerd bij gemeentebesturen, de rechtspraak, kunstinstellingen, in het büaonder bij theater-ondernemingen. Op grond van hei decreet van den Rijkskanselier van 12 Maart zijn dergeluke interventies onnoodig geworden De reinigingsaétie binnen mijn ressort zal door mi) zelf, volgens een plan, worden ge voerd. Mocht ergens gevaar bestaan, dan kan ik per telefoon worden gewaarschuwd, opdat ik kunne ingrijpen. Ik ben er van overtuigd, dat de nationa'e bevolking het noodige vertrouwen heeft in mijn maatregelen en daarom in den vervolge directe handelingen onnoodig zal ach ten. at Duitschland niet in den staat van ver nedering gehouden kan worden, waarin het door het Verdrag van Versailles ge bracht is, spreekt vanaelf. Maar even vanzelf sprekend is het, dat de andere Europeesche mogendheden, die in 1914 te hoop liepen om de Duitsche hegemonie af te slachten, niet tn een hernemen van een al te breed-uit-zittende hou ding door Duitschland zullen berusten. De man nen die thans met bolle wangen bet nationalis me tn Duitschland op spanning brengen als een ballonnetje, waaraan het Duitsche volk zich kinderlijk vergaapt, mogen wel bedenken, dal bij een eventueele explosie zQ wel eens de stuk ken pijnlijk in hun gezicht zouden kunnen krij gen. Het is jammer, dood-jammer, dat de meer WASHINGTON. 13 Maart. De Amerikaan- sche gedelegeerde ter ontwapeningsconferentie. Norman Davis, zal over enkele dagen naar Ge nève vertrekken. De regeering-Roosevelt be reidt volgens VJ>. een ontwapeningsvoor stel voor tot redding van de conferentie van Genève. Het staatsdepartement weigert de bij zonderheden van dit plan mede te deelen. doch geeft toe. dat het plan voorziet in het nemen van directe maatregelen. Graaf Arco gearresteerd aanslag op Hitler. indruischte. De H. Vader weet echter deze verantwoordelijk moeten worden en Hjj wil Zijn Vaderlijken Apostoli- schen Zegen niet onthouden aan de bedroefde moeder, die haar onschuld staande houdt te genover het voorwendsel, dat om redenen van staatsbelang gehandeld zou zijn. De Paus herinnert aan het woord van de Heilige Schrift „de Gerechtigheid zal de volke ren verheffen, maar de zonde brengt hun el lende". Van het Heilig Jaar verwacht Z. H Pius XI een groote geestelijke verheffing en verlichting in de huidige rampspoeden. De nieuwe heiligen en zaligen zullen der wereld een voorspraak zijn Dan ^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiHiiiiHiiiiiiiiiiiHiiitniiiiiHiiiiimniuiiH Ververij ea Chea. Wamherij IS. KROM I TELEFOO» 152S Kort na negen uur begon de Consistorie-zaal ■ch te vullen en drie-en-twintig kardinalen ■amen plaats rondom den pauselijken troon. Aanwezig waren alle kardinalen der Curie met uitsondering van H H. E E Bisletl en Ascalesl. terwijl uit* het buitenland de kardinalen Faul haber en Kakowski waren overgekomen. Voorafgegaan door Zijn Edelgarde en om geven door Zijn Hof. betrad Z. H Paus Pius XI om kwart voor tien de Consistorie-zaal waar Hij plaats nam op zun troon. De Kardinalen hebben allereerst hun „placet” uit gesproken over de door den Paus gestelde vraag aangaande de Heiligverklaring van André Hu bert FOurnet. Nadat, op de gebruikelijke wijze, al degenen, die bij een Geheim Consistorif geen toegang hebben, de zaal verlaten hadden, hield de Paus Zun toespraak tot het College van Kardinalen. De H. Vader begon met een overzicht te ge ven van al hetgeen er gebeurd is sinds het laat ste Consistorie van Juni 1930. Hu noemde Zijn verschillende Encyclieken, het Eucharistisch Congres van Dublin, de Jubileum feesten van Lourdes, den groei der Missies en het toene mend aantal bekeenngen. Hij prees het werk der Oostersche Kerk, loofde de actie der Missie- befdewerken en de Katholieke Actie. In het btj- zonder besprak de H. Vader het werk der St. Vincentiusvereenigingen. Wat Italié betreft vermeldde de Paus den Steun, die verleend wordt aan armen en werk- kxmen. den bouw van seminaries en kerken en de Apostolische visitatie in het diocees Rome. Met bijzonderen nadruk sprak Hu van den BERLIJN. 13 Maart. (V. D.) De Rljkspresi- dent heeft den bekenden BerlUnschen Nazl- leider en propagandist dr. Joseph Goebbels s benoemd tot RUksminister voor de Volksvoor- I A 1 n lichting en Propaganda. Mlnisterialdlrekor V W Walter Funk is benoemd tot Staatssecretaris in het nieuwe ministerie. Verder is de Rjjksminlster van Arbeid, de Stahlhelmlelder Seldte, tévens benoemd tot Rukscommissaris voor den vruwllligen Arbeids dienst als opvolger van dr. Syrup. MOSKOU. 13 Maart. (Reuter). In de ..Praw da'' wordt een scherpe aanval gedaan op RUksminister Goering, in verband met een onderhoud dat zou plaats hebben gehad tus- schen Goering en den Franschen gezant te Berlijn. Poncet. In dit onderhoud, dat in een Weensch blad gepubliceerd is, zou Goering aan Frankrijk steun hebben beloofd, om de Oekraïne van Rusland af te scheiden, op voorwaarde dat Frankrijk Duitschland steunt in de kwestie Yan den Poolschen Corridor De „Prawda” vervolgt dan aldus: Goering, wiens naam bijzonderen klank heeft gekregen sedert de provocateur van der Lubbe den RUksdag in brand stak, treedt in de rol van leider der Duitsche bultenlandsche politiek uit sluitend op als intrigator. PARIJS. 13 Maart. (Reuter). De Pransche gezant te Berlun zal onverwuld protesteeren tegen de Incidenten te Kehl. aangezien zun regeering hierin een- overtreding van de be palingen van het verdrag van Versailles betref fende de gedemilitariseerde Runzone ziet. Zijn regeering vraagt, dat maatregelen zullen wor den genomen, om herhaling te voorkomen. Onze Romelnsche correspondent seint ons nader In aansluiting op de berichten betref fende het Geheim Consistorie Als Camerlengo van het Consistorie trad op Z Em. Kard. Sincero. die als teeken van het ambt de roode beurs droeg. Na het uitroepen der "nieuwe Kardinalen benoemde de H Vader nog zes nieuwe Bis schoppen. De vacante bisschopszetel in Palestrina werd toebedeeld aan Kard. Sincero. Z Em Kard Cerrettl kreeg den zetel van Velletri. ■w -T- a de gewelddadig onderdrukte opwinding l^kj van de oppositie bij de pas gehouden ■L Ruksdagverkiezingen. welke het Harz- burgerfront de overwinning brachten, schijnen de niet met de huidige Rijksregeering accordee- rende partijen in Duitschland strudensmoe ge worden. De lust om nog langer te vechten tegen de nationalistische bierkade is haar hartgron dig vergaan. Er was dan ook voor de gemeen teraadsverkiezingen van Zondag heel wat min- der animo. Werkelijk gewicht konden deze plaatseluke verkiezingen toch niet meer in de tot op den grond doorgeslagen schaal werpen Globaal hebben de uitslagen die van de Ruks dagverkiezingen bevestigd. De regeeringspartUen hebben haar aanhangers zien toenemen, de oppositioneele partijen hebben verliezen geleden. Behalve de communistische partij heeft vooral het Centrum gevoelige klappen moeten Incas- seeren. Dit feit mag men betreuren, te ontken nen valt bet niet De samenloop der omstan digheden, waardoor de gemeenteraadsverkiezin gen vielen op den algemeenen herdenkingsdag ter eere van de gedurende den wereldoorlog onder de zwart-wit-roode vlag gesneuvelde GENeVE. 12 Maart (V.D.) Uit Italiaansche kringen verluidt, dat een nieuw plan is opgedo ken met betrekking tot de oplossing van de crisis der ontwapeningsconferentie, welk plan de goed keuring van Amerikanen en Engelschen gevon den beeft en dat besproken Is tusseben den ka binetschef van Mussolini, baron Aloisi, en Mac Donald. Volgens dit plan zou de ontwapeningsconfe rentie onmiddelluk worden verdaagd voor den tijd van zes weken. In dien tusschentijd zou dan getracht worden de bestaande moeilijkheden langs diplomatieken weg en in directe bespre kingen té overwinnen. Volgens Havas heeft MacDonald tegenover Paul-Boncour beklemtoond, dat een langdurige verdaging der conferentie onder de huidige om standigheden een zeer, zeer slecht effect sou hebben op de publieke opinie van alle landen en ook geen tactische voordeelen bieden, daar alle moeilijkheden blijven bestaan. MacDonald zou de in stand houding der ontwapeningscon ferentie slechts mogeluk achten door de uit werking van een noo omvangrijk mogelijke over eenkomst tot be wapepings vermindering. De mogendheden souden daarom hun uiterste kracht moeten inspannen. Kardinaal-Legaten voor de opening der Heilige Deuren, benoemt de Paus voor den St. Paulus bulten de Muren Z. Em. Kard. Granlto Plg- natelll di Belmonte, voor den St. Jan in Latera- nen Z. Em. Kard. Marchetti Selvagglanl en voor de Basiliek van Mana de Meerdere Z. Em Kard. Cerrettl. Vervolgens werd de nieuwe Armeensche Pa triarch van Cillcié. Mgr. Avedls Petrus XIV Arparian. binnen geleid om het „pallium" te vragen en den H. Vader voor zijn benoeming te bedanken. Mgr. Nemattallah Auad vroeg als procurator van den nieuw benoemden Maronl- tischen Patriarch van Alexandria voor dezen het „pallium”. De Paus deelde tenslotte mede, dat HU nog twee kardinalen .Jn pectore" had (in dit ver- band worden te Rome de namen genoemd van mgr. Tedeschlnl. mgr. Constantin!, mgr. Caccia Domlnlonl.''kamermeester van den Paus en mgr. d*Her^gny, voorzitter der Pauselljke Com missie ..Pro Russia”). De Missie, die op de gebruikelijke Wijze de nieuwe kardinalen van hun benoeming In kennis ging stellen, bestond uit mgr. Rossignani en een beambte der Pauselljke Kanselarij De Missie begaf zich het allereerst naar Kardi naal Fossati die in de nabijheid van het Vati- caan. in het paleis van de Oostersche Congrega tie, de boodschap zijner benoeming verwacht te: vervolgens naar Kardinaal Villeneuve in het Canadeesch College aan de Via delle Quat- tro Fontane; daarna naar Kardinaal Dalla Costa in het Lombardisch College bU Maria de Meerdere: verder naar Kardinaal Fumassoni Blond! in het Amerikaansch College aan de Vla de 11' UmlltA; naar Kardinaal Dole! in de Academia degll Ecclesiastict Nobile" aan de Piazza della Minerva; ten slotte naar Kardi naal Innltzer in het paleis der Pauselyke Kan selarij Tot opvolger van Kard Friihwirth als kan selier der Heilige Roomsche Kerk werd be noemd Z. Em. Kard. Boggianl. nieuwen zetel der Katholieke Universiteit te Milaan Droevig tegenover dit alles noemde de H. Vader den „kritieken Internationalen toe stand". die uit wantrouwen alsook uit over dreven en onrechtmatig nationalisme voort komt „Helaagr de oude en roept het broederbloed ten Hemel**. Zjjne Heiligheid Plus XI repte ook van de economische crisis, die overal de behoeftigen drukt en de werkloosheid veroorzaakt, waarvan de vijanden der goede orde in Rusland. Mexico. Spanje en laatstelijk ook in kleine en groote landen van midden-Európa profiteeren om den oorlog tegen God te oatiKfgWB Deze economische crisis, aldus de Paus, kan als de diepste oorzaak van alle huidige ellende beschouwd worden. Maar Christus heeft Zijn Kerk den strijd voorspeld en Zij vreest dus niets en vertrouwt op de toekomst. Met bezorgdheid spreekt de H. Vader dan ook over de protestantsche propaganda in Ita lié en roept allen op om’ den schat van het geloof te'beschermen. Om voor het Aanschijn Gods en voor de menschen de verantwoordelijkheid te bepalen, bespreekt de Paus ook en betreurt openlijk het niet-katholieke doopsel der Bulgaarse he prinses Maria Louise, dat tegen alle schnftelyke be loften wie in gesteld Hoogste stand Dinsdag aar v*.: 1» Vorige stand: 7M DARMSTADT. 13 Maart (W.B In de heden gehouden zitting van den Hesslschen Landdag is de nat. socialist Werner met 45 stemmen van Nat. Socialisten. Duitsch-Nationalen en Centrum tot staats-president van Hessen geko zen. Tot Landdag voorzit ter werd de nat. soc. fractieleider Jung gekozen. Tenslotte werd een door de nat. socialisten ingediend ontwerp- machtigingswet aangenomen. De socialisten onthielden zich van stemmen. IU1/1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1