ONS BLAD Programma voor den Rijksdag 1 3 0 .ost- sblj- nder >Ud. 1= VEREENIGDE KATHOLIEKE PERS Een succesje voor den Volkenbond Joden Polen naar heden Het nieuws van naar Rompzitting van het parlement I MacDonald Rome g POLEN ZWICHT VOOR FRANKRIJK la? De bezetting te Kehl DE BAROMETER NOG SPANNING TE WEENEN ABSOLUTE MEERDERHEID DER NAZI'S JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Fototasscben leer goedkoop DONDERDAG 16 MAART 1933 NIEUW VLIEGTUIG GECONSTRUEERD 5 dooden te Zywieck Treedt Dr. Luther af? 1AR Schacht als opvolger genoemd «ma Vijf dooden selstr. Verdaging na 4 dagen o o Dr. Luther Kabinetszitting mon De hakenkruisvlag Officieel in Zwitserland erkend De tornado in Amerika Vijf meisjes gedood; 20 vermisten Straatdemonstraties 7* Gandhi in vrijheid? Volksoploopen verboden De oude toestand te Danzig hersteld Wijziging der oorlogs- vlag De bioscoopramp in Mexico Mussolini acht de verklaring der Duitsche regeering be vredigend Grensbevolking keert zich tegen de immigranten Politie verhindert den toegang tot de zittingszaal van den Nationalen Raad Tengevolge van de wering der communistische leden DIT NUMMER BESTAAT UIT ACHT BLADZIJDEN ADVERTENTIEPRIJZEN Per lossen regel 20 c., ingez. med. 40 c. p. regel; idem op pag. één 55c.p. regel Bij contract sterk verlaagde prijzen Voor de kleine annonces Omroepers zie de rubriek - Telefoonnummer 433 smler f 35. amid ouds 7, M9 f 49 Menschen gedood tengevolge van een flauwe grap van een toeschouwer voQanboDdsraM (teed uitspraak «g I 1 deze viel ten nadeele van Polen uit. De handelwijze van Polen op de Westerplat te werd als strijdig met de verdragsbepalingen gequalificeerd en de eisch werd gesteld, dat de militaire bezetting moest teruggebracht worden op het voorgeschreven aantal marinesoldaten. In tegenstelling met Japan en Peru heeft Polen in dit Volkenbondsvonnis berust. De Poolsche minister van bultenlandsche zaken. Beek, heeft de stellige verzekering gegeven, dat de extra- versterking van de militaire wacht op de Wes terplatte zal worden teruggenomen. Deze ont spanning brengende verklaring is echter biet ■ooeeer te danken aan den Indruk, welke bet ernstig beschadigde Volkenbondsprestige alsnog op Poten heeft weten te maken, als wel aan de «ntotemming, welke het de „heiligheid der ver dragen” vereerende Frankrijk aanstonds over do Poolsche handelwijze liet blijken. De groote broer uit Parijs hief ernstig vermanend den vinger op tegen den kleinen te Warschau, en dit gebaar was voldoende om Polen tot inkeer te brengen, ofschoon de houding der Nazi’s te Danzig eerder dreigender dan geruststellender i» geworden, daar zij thans eischen, dat de re geering in Danzig in overeenstemming moet worden gebracht met die in het moederland. Sr. RxWWWWU'W /r? 7Z,^y tg 760 Eenige plaatsjes verwoest GENèVE, 15 Maart (V.D.) - MacDonald en Sir John Si- zullen zich van Genève Rome begeven en Zater* onderhoud hebben naar dag een met Mussolini. Twee Oostenrijksche vliegtuigconstructeurs hebben een vliegtuig ontworpen, dat verticaal kan stijgen en dalen, als mede in twee richtingen vliegen Razzia te Berlijn Mb I NOORD-HOLLANDSER DAGBLAD ZB EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 145 =5 9 Conflict in de baksteenindustrie te Lobith. Hoenderpark in brand te Leeuwarden. Doodelijk auto-ongeluk te Eindhoven. Brand in een knoopenfabriek te Spakenburg. De waarnemingen onser Vliegen op Ijsland. 15275 elementen Het Wapendepot te Oss ontdekt? Drie boerderijen onder m4L1o in aacfc gelegd. Doordat de communisten zoowel uit den Rijks dag als uit den Pruislschen Landdag worden geweerd, beschikken de nat. soc. fracties in beide hulzen alleen over de meerderheid. <EB lijk. >320 voor het houden van een irtunitle-opelagplaats op de Westerplatte, hetwelk Indertijd aan Polen werd toegestaan, omdat het elders daartoe geen gelegenheid had. Van Duitsche zijde wordt met toenemenden aandrang om een herziening van het verdrag van Versailles, voor zoover dit be trekking heeft op den Poolschen corridor, en alle daarmee samenhangende regelingen, gevraagd, terwijl van Poolsche zijde alleen maar naar een voor Polen nog voordeeliger regeling wordt ver. langd. De uit deze tegengestelde verlangens voortkomende botsingen zullen in de toekomst vermoedelijk in frequentie toenemen, nu bet extreme Duitsche nationalisme ook In Danzig zoo krachtig zijn staart roert. WEBMKN, 15 Maart. De politie ie gealar meerd. Bij het parlementsgebouw worden geen volksverzamelingen toegestaan, doch het ver keer mag plaats hebben. Dr. Straffner riep vanmirtrtag, een half uur na de „rompzitting'' van den Nationalen Raad, raadhuis van Oostenrijks hoojdstad waar groots spanning heerscht (W. B.) In het Rljks- iddag ondei leiding van MacDonald en Sir Simon zullen Zaterdag te Rome een onderhoud hebben met Mussolini. Fabrieksbrand in Canada: 4 meisjes gedood en 20 vermist. De tornado in Amerika: 32 dooden en 200 ge wonden. iT 7, 5147 n. d. De correspondent van de „Echo de Paris” te Londen verklaart, dat men in Engelsche offl- cieele kringen van meening is, dat de demon stratie der Nazi’s in de gedemilitariseerde stad, niet moet worden beschouwd als een opzet telijke provocatie, doch meer als een gebeurte nis van politieken aard. Ook de Londensche correspondent van de „Petit Journal" verklaart, dat de Quai d'Orsay niet den steun van Engeland kon krijgen. GUADELAJARA. 15 Maart (Reuter) Een ondersoek naar de bnoscoopramp te Ahualuico waarbij *8 menschen om het leven zijn gekomen heeft uitgewezen, dat er geen brand is geweert in de bioscoop, maar dat een toeschouwer de aardigheid beeft gehad ctn „brand” te roepen Tengevolge van de paniek, die hierdoor ont stond. zijn 48 personen gedood. Candidaatste'ling voor de verkiezing van leden der Tweede Kamer; aanvullingen en wijzigingen. Uitgifte van schatkistpapier. De Eerste Kamer heeft de Onderw(jsbcgrooting X h. st. aangenomen. SWtt. ver «o Hoogste stand o* Dendtriteg «w vjm: 751 Vorige stand 75g ll il aar- iap- cht. •Ud. SS I ctro- I. ge- onzer even in »r IN, ste 19 ng lit. Lor- str. 028 De geheele wijk werd door politie-beambten met karabijnen gewapend hermetisch afgeslo ten, zoodat vluchten voor de bewoners vrijwel onmogelijk was. Sommigen verbarricadeerden zich In hun hulzen, zoodat de politie met ge weld moest binnendringen. In sommige woningen vond men Nat. Socia listische uniformen en valsche stempels en briefpapier der S. A. De politie meent hiermede een centrale ontdekt te hebben vanwaar syste matisch provocateurs in 8. A. uniform werden uitgezonden. Ook een groote hoeveelheid wa pens en geschriften is gevonden, die alle 'n vrachtauto's naar het politiebureau werden gebracht. Veertien personen zijn gearresteerd. iiiiititiniiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiim Zij, die zich tegen 1 April op ons blad abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschijnende num mers gratis. iitiHiiiniuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimidr Naar United Press nader meldt zijn 5 meisjes gedood. De anderen konden door de brandweer gered worden. WARSCHAU, 15 Maart <VX>.) De toeloop van Joden naar Polen om te ontsnappen aan de Hitleriaansche terreur leidt tot een krach tige reactie bjj de grensbevolking. Tot vandaag bedraagt het aantal Joden dat op wettige wijze de Poolsche westgrens beeft overschreden 1500. om niet te spreken van het aantal overschrijdingen op Illegale manier. Bijna al deze vluchtelingen zijn beroofd en zonder bagage of geld. De bevolking leent het oor aan agitators, die beweren, dat Polen 10 pet. aan Joden telt en moet weigeren er nog meer op te nemen. De Joodsche afgevaardigden in den Pool schen Landdag hebben geprotesteerd tegen de vervolging der Joden ia Duitschland. Zij doen een beroep op de beschaafde wereld en verkla ren, dat het hier niet een binnenlandscbe kwestie betreft, maar een internationale kwes tie, terwijl zjj er aan herinneren, dat Goering heeft gezegd, dat de Duitsche politie niet ge houden is Joodsche bezittingen te verdedigen. HULL, (Quebec). 15 Maart. Reuter.) De fa briek van de Canadeesche Luclfersmlj. is geheel door brand verwoest. Vier fabrieksmeisjes zün gedood. 15 gewond, terwijl 20 anderen vermist worden. De besetting te Kehl. Mussolini acht de ver klaring der Duitsche regeering bevredigend. WEENEN, 15 Maart. (VB1 De Oostenrljk- sche landslelding van de N.SDAP. en de on der leiding van den Steierischen Helmatschutz staande Dultsch-Oostenrljksche Helmatschutz publlceeren een gemeenschappelljken oproep, waarin wordt medegedeeld, dat zU zijn overeen gekomen in geval van een in strijd met de grondwet zijnde gewelddadige actie der systeem- regeerlng met alle hun ten dienste staande middelen hiertegen zullen optreden. De N.8.D A P. en de Dultsch-Oostenrljksche Helmschutz zijn vast overtuigd, dat dergeljjke acties van de regeering Dollfuss Oostenrijk van het geheele Duitsche volk verwijderen en zoo zeer onder vreemde afhankelijkheid zouden brengen, dat een terugkeeren in het moederrijk voor tientallen jaron zou worden belet. Program voor den Rijksdag. Absolute Nazi- meerderheid. Verdaging tot den herfst. 1 NASHVILLE (Kentucky), 15 Maart (Reuter) Volgens de laatste berichten zijn door de tor nado, die gisteren het grensgebied van Ken tucky en Tennessee heeft geteisterd, in totaal 32 personen om het leven gekomen. Meer dan 200 personen werden gewond. Eenige kleine plaatsjes zijn verwoest. Poolsche grensbevolking contra de uit Duitsch land immlgreerende Joden; 5 dooden te Zywieck. vr yoorloopig te dus het conflict tusschen W Polen en de vrije stad Danzig „erledlgt’ maar de kans op nieuwe verwikkelingen 1» dit gebied is daardoor nauwelijks verminderd. De betrekkingen tusschen Polen en Danzig blijven hachelijk en vragen dringend om een belde partijen bevredi gende definitieve regeling. Sinds Polen het nietige kustplaatsje Gdingen van een spik splinternieuwe modern geoutilleerde haven voor, teg om Daazlg den handel af te vangen, mee nen de Danzigers, dat er geen motief meer is KATTOWITZ. 15 Maart (VB.) In het Te- schensche deel van Silezlé is het Dinsdag tot ernstige werkloozenrelltetjes gekomen. In twee plaatsen in de omgeving van Saybusch werden eenige Joodsche zaken geplunderd. De politie stond tegenover de excessen machteloos en moest een beroep doen op de grenspolitie. De beambten maakten ten slotte van de vuurwa penen gebruik. Vijf personen werden gedood terwijl een groot aantal personen ernstig o! licht werd gewond. Deze legde een verklaring af, zeide, dat zijn optreden grondwettelijk was en dat hij een be roep op-bet Staatsgerechtshof zou doen wegens de gewelddadige verhindering der zitting. Daar op verklaarde hij de zitting voor gesloten. De aanwezigen riepen: leve de republiek, weg met de legitimisten. De afgevaardigden verlieten toen de zaal. Toen werd hun door de politie medegedeeld, dat de vergadering verboden was geweest, om dat zij valt onder de noodverordening voor het vereenlgingswezen. en Pruislschen Landdag. Soc. dem. journalisten krijgen eerst een kaart, wanneer het verbod der soc. dem. bladen is opgeheven. BERN. 15 Maart. (V. D.) De vraag van een Zwitsersche kantonale regeering aan den Bondsraad, of de halrenkrulsvlag, wanneer zü op officieele Duitsche gebouwen als gezant schappen en consulaten In Zwitserland wordt geheschen onder de vlagge-beschermingsbepa- llngen valt, is door den Bondsraad bevestigend beantwoord. Door het besluit van den Rljks- president is zoowel de oude zwart-wit-roode als de hakenkruisvlag officieel erkend en valt dus onder de bestaande wettelljke bepalingen. in het huishoudelijk reglement. Zoo zal in het vervolg de eerste zitting niet worden geprM- jiaerd door het oudste lid. maar door den voor- maligen RUksdagvoorzltter. dus voor ditmaal Goering, die naar men aanneemt, ook thans weder tot voorzitter zal worden gekozen Mede Is vastgesteld, dat de leden verplicht zullen zjjn. de zittingen bjj te wonen en. bij verhindering, daarvan kennis moeten geven. worden verwacht, dat dr. Luther nog heden ali president der Rijksbank zou aftreden en wal na een minnelijke schikking. Pr. Luther heeft, ge lijk reeds medegedeeld werd, een langdurig on derhoud met den Rjjkskanselier gehad. Men neemt aan dat, Indien dr. Luther af treedt. dr. Schacht tot zijn opvolger benoemd zal worden. I PARIjp, 15 Maart. (Reuter) Da Londensche correspondenten van enkele Parjjsche bladen bevestigen thans, dat de Brltache regeering ge weigerd heeft zich aan te sluiten bij een de marche der Franse he regeering in verband mqff het bezetten van de kazerne te Kehl door de Nazi’s. BERLIJN, 15 Maart. <W. B.) De leden der oude Pruisische regeering hebben een verkla ring gepubliceerd, waarin zij mededeelen voor nemens te z}jn, teneinde den terugkeer naar normale toestanden te vergemakkelijken, af te zien van hun aanklacht ingediend bij bet staatsgerechtshof tot annuleerlng van de ver kiezingen voor den Pruislschen Landdag, zoo- dra de samenstelling der nieuwe regeering door den Landdag grondwettelijk heeft plaats gehad De Landdag van Wurtemberg heeft tot staats president gekozen den Nat. Soc. gouwleider Murr en tot voorzitter van den Landdag den Socialist dr; Sohmid De te November 1023 na den mislukten Nat Soc. putsch in beslag genomen vaandels, dte tot nog toe bU de politie ie München werden bewaard, zijn vanmiddag plechtig naar net Bruine Huis overgebracht. ■r Y et mag onwaarschijnlijk lijken, maar de I—I Volkenbond, die met zijn elndelooze be- -L moelingen in het Verre Oosten niet het minste resultaat heeft kunnen bereiken en die met zUn inmenging in het geschil tusscher. Columbia en Peru waarschijnlijk evenzeer een hachelijk échec zal lijden, heeft in zake de tus- seben Polen en de vrije stad Danzig gerezen kwestie werkelijk een succesje weten te behalen. Zooals men weet, had de overwinning van de nationalistische partijen In Duitschland een dreigend verhevigde actie van de Hakenkreuz- riddere in bet bij bet verdrag van Versailles van tet Duitsche territoir afgescheurde en onder Volkenbondsreglem geplaatste gebied van Dan zig tot gevolg. Polen, dat een aanval van Dan zig op de Westerplatte, waar het een munltie- opslagplaats bezit, vreesde, versterkte Ijlings de militaire bezetting van dit havengedeelte. Het had daarmee zoo’n haast, dat bet zich niet den tijd gunde' om den Hoogen Voikenbondscommls- zaris van Danzig daartoe vergunning te vra gen. Aangezien echter de sterkte van de Pool- aehe militaire bezetting op de Westerplatte op den man af nauwkeurig is vastgesteld, beging Polen door de eigenmachtige versterking van de wacht aldaar een juridisch ontoelaatbare ver- dragschennis. Onmlddellljk protesteerde de 8e- naar van Danzig bjj den Hoogen Volkenbonds- commissaris en beschuldigde Polen van een on gehoorde provocatie. De Volkenbondscommlssa- ris gaf Polen duidelijk te verstaan, dat het den status quo ante op de Westerplatte aanstonds diende te herstellen. Maar Polen had daar geen ooren naar. Integendeel, *t overlaadde den Hoo gen Commissaris, den Deen Resting, met bittere verwijten, als zou hij in zijn plichten ernstig te kort zjjn geschoten. Dit was den heer Rosting wel wat al te kras, en hij deed een beroep op den Volkenbondsraad om een uitspraak In deze kwestie te sriawgtex WEENEN, 15 Maart. (Reuter.) De toestand wordt als uitermate critlek gekenschetst. Straff ner verklaarde in een nieuw onderhoud met den Bondspresident Miklas, dat de zitting van den Nationalen Raad onder alle omstandig heden zou plaats hebben. Ih de omgeving van het parlement is veel publiek op de been. Sterke politiekrachten zjjn geconcentreerd. Mi litairen worden gereed gehouden. De christe- Ujk-soclalen hebben de sociaal-democraten ver zocht. niet aan de zitting deel te nemen, wat deze weigerden. Ook de houding van den „Landbund" is niet duidelijk. Zijn leiders zjjn tegen alle geweld. Om 12.45 werd de zittingszaal door 40 agen ten der crlmineele politie afgezet. Niet alleen den afgevaardigden, maar ook den journalisten wordt de toegang geweigerd. Vóór de zaal staan In groote beweging d> uitgeslotenen, waaronder burgemeester Seitz en de leider der sociaal-democraten Danneberg. In de zaal bevinden zich zeven groot-Duit sche afgevaardigden, en circa 70 sociaal-demo craten, die vóór de afzetting binnen waren ge gaan. Ook de president Straffner is aanwezig. INNSBRUCK, 15 Maart (Reuter) In de late avonduren werd heden het soc. dem. vakver- eenigingshuis door militairen en gendarmerie bezet en doorzocht, waarbij de omliggende straten werden afgezet. Oploopen in het cen trum der stad moesten uiteengaan. Communistische journalisten zullen geen pers kaart krijgen voor de perstribunes in Rijksdag WEENEN, 15 Maart. (VB.) De politie beeft in volle bepakking, met karabijnen bewapend, bepaalde punten der stad bezet, waar boven dien posten waren opgesteld, voorzien van ma chinegeweren. Toen auto’s door de Ringstrasse reden, vermoedde men dat leden der regeering er in zouden zitten. Er werd gehoond. terwQl de menigte spreekkoren vormde met: Duitschland ontwaakt. Dollfuss verrekke! Er werden zelfs X Horst-Wessellied en het Dultschland-Ued ge zongen. Bereden politie dreef de menigte uit een. De orde is thans hersteld. BOMBAY, 15 Maart (V. B.) De regeering ov«rweegt de mogelijkheid Gandhi en acht le- öen van bet executieve comité van het Congres te vrijheid te stellen, teneinde met hen be- •Preklngen te openen over stopzetten van de **weglng van lijdelijk verzet. Het staat echter hi«rbij vast, dat, wanneer deze besprekingen niet *°t bet gewenschte resultaat zouden lelden en **t lijdelijk verzet niet zou worden opgeheven, t Gandhl en de acht leden van het congres we derom gevangen zouden worden gezet. BERLIJN, 15 Maart. Hedenavond om 7 uur kwam het kablnet-Hltler bijeen. Een der be langrijkste onderwerpen van bespreking was ongetwijfeld de machtigingswet, welke aan den Rijksdag zal worden voorgelegd. Deze wet zal waarschijnlijk de regeering groote vrijheid laten en over verscheidene jaren loopen. Verder werd rapport uttgebracht over de communistische actie. Ongeveer 3000 centenaar springstoffen, zjjn gestolen, waarvan slechts 200 centenaar is teruggevonden. Voorgesteld werd een inleveringstermljn vast te stellen en daaraan zware straffen te verbinden, daar deze geweldige springstofvoorraden in handen van misdadige elementen een zeer groot gevaar vormen. De Centrumspartlj heeft zeer scherpe protes ten Ingediend bjj rljkskanseller Hitler en mi nistar Goering tegen de „afgrjjselljke beschul diging" van de „Westdeutsche Beobachter”, als zou de Fransche demarche in zake de hulppo litie op instigatie van bet Centrum zjjn ge schied. BERLIJN, 18 Maart (W.B.) Volgens de „Voss. Zeitung” zou in economische kringen een conferentie van voormannen bijeen, waar aan echter slechts oppositieleden gehoor ga ven. Straffner verklaarde dat hij een gerech- teljjke klacht zou indienen wegens het geweld dadige optreden der politie. Het parlementsgebouw is, na ongeveer 3 uur. weer door de crlmineele beambten vrijgegeven De regeering-Dollfuss verklaart officieus zich op het standpunt te stellen, dat vanmiddag geen parlementszlttlng heeft plaatsgehad, daar slechts een minderheid der afgevaardigden aanwezig was. Er is spreke van een -gewone vergadering, die dus onder het vergaderings- .erbod viel. Bovendien was de zitting om 3 uur bijeengeroepen en legde Straffner zjjn ver klaring reeds om 2.40 uur af. Mussolini is van meening. dat de verklaring der Duitsche regeering over de gebeurtenis te Kehl. bevredigend is. Wat de aanstelling van Nazi’s als hulppolitie betreft, is Mussolini van meening, dat de revo- luttonnalre toestand in Duitschland dezen maatregel rechtvaardigt. Omtrent den stap, dien de Fransche gezant te Berlijn gisteren heeft gedaan, onthouden de bladen zich totdusver nog van commentaar. In het Zuiden van Berlijn heeft de politie vandaag een groote razzia gehouden in een artlstenkolonie, die voor communistisch is. BERLIJN. 15 M daggebouw had vi Rijksdagpresident Goering een bespreking plaats met de fractieleiders, uitgezonderd de commu- -nlsten, om schikkingen te treffen voor de bij eenkomst van den Rijksdag op Dinsdagmiddag 5 uur in het gebouw Kroll-Opera. Waarschijn lijk zal dien dag het presidium worden gekozen. Woensdag is er geen zitting, daar dan de Pruisische Landdag wordt geopend. Donderdag zal de regeerlngsverklaring plaats hebben. Ver der zullen gedurende drie of vier dagen eenige wetsontwerpen worden behandeld, waarna de Rijksdag waarschijnlijk tot den herfst zal woe den -Verdaagd. - Verder zijn eenige wijzigingen asHgahracte BERLIJE. 15 Maart. (W. B.) In een onder- houd met de „VölMsche Beobachter" neeft de nieuw benoemde minister voor volksvoorlich ting en propaganda, Göbbels. o.a. verklaard. FABRIEKSBRAND IN CANADA dat hij gebruik zal maken van den propagan- da-dienst der nat. soc. partij, om het publiek te beïnvloeden en zich in elk speciaal geval zal mengen in den woordenstrijd der naties. Hij is verder van plan het volk'Voortdurend op de hoogte te stellen van de polit’ek der regee ring. Göbbels wil geen papieren oorlog, doch levende propaganda voeren, door persoonlijk deel te nemen aan het werk. Evenals de leiders der Rljksdagfractles zul len morgen de leiders der Pruisische Landdag- fracties bijeenkomen. De besprekingen betref fen os. de verdeeling der plaatsen en der bu reaux. Men zal waarschijnlijk de plaatsen der communisten voor de andere partijen gebrui ken. zoodat geen nieuwe zitplaatsen gemaakt behoeven te worden. Zöoals bekend, ontvangt geen enkele com munistische afgevaardigde een uitnoodlglng tot bijwoning der Rijksdag- of Landdagzittln- gen en evenmin krijgen de communisten hono rarium. speciale identiteitskaarten of vrij abonnement op de spoorwegen. De vroegere vertrekken der communistische fractie zijn doorzocht en alle documenten in .beslag genomen. BERLIJN, 15 Maart. (W. B.) De Rljkspresl- öent heeft besloten, dat de oorlogsvlag van nu •t zal zijn: Zwart-Wlt-Rood, met in het midden het Ijze len Kruis en Zwart-WIt-Goud in den hoek. De marlne-oorlogsvlag beeft in plaats van ket Ijzeren Kruis, den Rljks-Adelaar in het midden. Op den kepi dragen de leden van de weer macht In het vervolg de Zwart-Wlt-Roode kokarde. BUREAUX: HOF 6. ALKMAAR Tthfoon Administratie 433, Redactie 633 ABONNEMENTSPRIJS p«r kwartaal voor Alkmaar I Z Voor buiten Alkmaar 12.85 geïllustreerd Zondagsblad f 0.60 hooger Dagblad uitgegeven door de N.V. Drukkerij Do Spaarnostad - Haarlem

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1933 | | pagina 1